Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti Anul universitar

Facultatea Energetica 2010 2011


Catedra Sisteme Electroenergetice


FI SA DI SCI PLI NEI

1. DATE DE IDENTIFICARE
Titlul Disciplinei: Automatizarea Proceselor Energetice
Denumirea programului de master: Informatica Aplicata in Energetica (IAE)
Tipul programului de master: Master de aprofundare, 2 ani
Semestrul: Anul I, Semestrul 1
Titularul de disciplin: Prof.dr.ing. Sergiu Stelian ILIESCU, Catedra Automatica si
Informatica Industriala, Facultatea de Automatica si
Calculatoare
Titularii aplicatiilor: Conf.dr.ing. Ioana FAGARASAN Catedra Automatica si
Informatica Industriala, Facultatea de Automatica si
Calculatoare
Numar ore curs: 2x14 = 28 ore
Numar ore aplicatii: 1x14 = 14 ore
Numarul de puncte de credit: 4
Preconditii: Teoria si elemente de reglare automata, Termotehnica si masini termice,
Centrale electrice si partea electrica a centralelor, Modelarea si simularea
proceselor energetice.

2. OBIECTIVELE DISCIPLINEI

a) Cursul:
I. Abordarea intr-o maniera sistemica a sistemelor/ proceselor complexe dintr-
o centrala elctrica in scopul stabilirii pe baza cerintelor si restrictiilor
functionale a structurii sistemelor reprezentative de comanda si reglare
automata.
II. Familiarizarea cu schemele de baza folosite in domeniul automatizarilor:
scheme bloc si scheme tehnologice cu automatizari. Necesitatea si rolul
automatizarilor pentru buna functionare a centralelor energetice.
b) Aplicatiile: desfasurate pe standurile si echipamentele asistate de calculator din
dotarile laboratoarelor de Modelarea si conducerea proceselor energetice si
Sisteme Informatice Industriale ale facultatii de Automatica si Calculatoare
aplicatiile vizeaza cunoasterea modului de functionare a diverselor echipamente
de automatizari (comanda si reglare) din SEE (metode de simulare).
3. COMPETENTE SPECIFICE (din spectrul de competente al programului de
studii)
modelarea si simularea proceselor
proiectarea sistemelor de automatizare a proceselor energetice;
interpretarea schemelor tehnologice cu automatizari

4. CONTINUTUL TEMATIC (SYLABUS) ( 1 pagin )
a. Curs:
Capitolul Continutul Nr. Ore
Introducere. Rolul si locul automatizarilor in industria
energetica.
1
1 Caracterizarea generala a proceselor energetice
1.1. Scheme folosite in automatica
1.2. Elemente de teoria sistemelor automate.
1.3. Sisteme cuplate rigid la iesire. Statism. Grad de
statism
1
Partea I-a : AUTOMATIZAREA SUBSISTEMULUI TERMOMECANIC DINTR-O
TERMOCENTRALA
2 Termocentrala. Clasificari. Procesul tehnologic
2.1. Principalele circuite si agenti de lucru.
Clasificari.
2.2. Conditiile tehnologice impuse automatizarii
subsistemelor dintr-o termocentrala
2.3. Influenta circuitului termic al centalei asupra
conditiilor impuse automatizarii.
2
3 Automatizarea cazanelor de abur cu tambur
3.1. Cazanul de abur ca obiect reglat
3.2. Conditii tehnologice impuse automatizarii
cazanelor de abur cu circulatie naturala (cu tambur)
3.2.1. Reglarea automata a procesului de ardere
3.2.2. Reglarea automata a alimentarii cu apa.
3.2.3. Reglarea automata a temperaturii aburului
supraincalzit.
3.2.4. Reglarea automata a purjei.
9
4 Automatizarea cazanelor de abur cu strabatere fortata
4.1. Cazanul de abur ca obiect reglat
4.2. Reglarea automata a procesului de ardere si a
alimentarii cu apa
4.3. Reglarea automata a temperaturii aburului
supraincalzit
3
5 Automatizarea turbinei si a instalatiilor anexe
5.1. Turbina de abur ca obiect reglat
5.2. Reglarea automata a turbinelor cu abur
5.3. Automatizarea instalatiilor aferente turbinelor cu
abur
5.3.1. Reglarea automata a presiunii aburului la
labirinti
5.3.2. Reglarea automata a condensatorului
5.3.3. Reglarea automata a PIP si PJ P
2
6 Automatizarea instalatiilor interne din centrala
6.1. Automatizarea instalatiilor de alimentare cu
combustibil
6.2. Automatizarea degazorului
6.3. Automatizarea SRR
6.4. Automatizarea instalatiilor de prepararea apei de
adaos
2
7 Sisteme de comanda automata. Protectii tehnologice 2
Partea a II-a: AUTOMATIZAREA UNEI CENTRALE NUCLEARO-ELECTRICE
8 Automatizarea centralelor nuclearo-electrice
8.1. Reactorul nuclear ca obiect al reglarii
8.2. Reactii interne si externe
8.3. Prezentarea generala a sistemului de conducere a
partii nucleare a unei unitati CANDU - PHWR
4
Partea a III-a: AUTOMATIZAREA SUBSISTEMULUI ELECTRIC DINTR-O
CENTRALA ELECTRICA
9 Automatizari electroenergetice
9.1. Sisteme de reglare automata
9.2. Sisteme de comanda automata
2
Total: 28

b. Aplicaii: 14 ore


Tema de laborator

Automatizarea unui subsistem dintr-o centrala termoelectrica .
Date initiale: tipul centralei si al cazanului, schema de legaturi cazan-turbina, tipul
turbinei, combustibilul utilizat.

Laborator Continut Nr. ore
1 Prezentarea procesului tehnologic.
Conditii tehnologice impuse automatizarii pentru
subsistemului studiat
2
2 Stabilirea structurii de automatizare si a schemei
tehnologice cu automatizari
2
3 Identificarea modelului procesului din diagramele de
masuratori
2
4 Structura buclei/buclelor de reglare (alegerea structurii).
Calculul buclei interioare
2
5 Simularea si acordarea buclei de reglare. 2
6 Analiza performantelor structurii de reglare adoptate la
modificari ale referintei si ale perturbatiilor
2
7 Prezentarea temei de laborator in ansamblu. Concluzii.
Evaluare si notare
2
TOTAL 14


5. EVALUAREA

a) Activitatile evaluate si ponderea fiecareia (conform Regulamentului studiilor
de licen) :
Se evalueaza:
Activiti n timpul semestrului............................................ 50 puncte
1. Tema de laborator ........................................................... 20 puncte
2. Activitatea la laborator ................................................... 20 puncte
3. Elaborarea si prezentarea unui referat de sinteza
in domeniul automatizarilor proceselor energetice ......... 10 puncte
Verificare final .................................................................. 50 puncte

b) Cerinele minimale pentru promovare
predarea temelor de casa/referate;
promovarea laboratorului
obinerea a minimum 50 de puncte;
cerinele din Regulamentul de desfurare a procesului de nvmnt
bazat pe credite aprobat de Senatul UPB, i hotrrile Consiliului
Profesoral al Facultii de Energetic.

c) Calculul notei finale: Nota final se calculeaz prin adunarea punctelor
obinute, divizarea cu 10 i rotunjirea la valoarea
ntreag a rezultatului obinut.
6. REPERE METODOLOGICE (modul de prezentare, materiale, etc.)
- prezentare grafica, in power point;
- slide-uri;
- utilizarea cursului recent tiparit si a foilor de platforma pentru laboratoare.
7. BIBLIOGRAFIA minimala:
7.1. Iliescu St. S., - Teoria reglarii automate, Ed. Proxima, 2006, Bucuresti
7.2. Mihoc D. Iliescu St. S., Fagarasan Ioana, Taranu GHE. Conducerea si
automatizarea instalatiilor electroenergetice, Ed. Printech, 2006, Bucuresti
7.3. MIHOC D., ILIESCU S.St., FGRAN Ioana, RANU Gh., MATEI G.,
Automatizri electro- i termoenergetice, Ed. PRINTECH, Bucureti, ISBN: 978-
973-718-936-3, 180 pg., 2008;
7.4. SOARE C., ILIESCU S.St., FGRAN Ioana, TUDOR V., FAIDA
NICULESCU Oana - Proiectarea asistat de calculator n Matlab i Simulink
Modelarea si simularea proceselor, Editura AGIR, Bucureti, ISBN 973-720-102-7,
191 pg., 2006;
7.5. SOARE C., ILIESCU S.St., TUDOR V., FGRAN Ioana, DRAGOMIR
Otilia, DRAGOMIR F. - Proiectarea asistat de calculator n Matlab i Simulink
Conducerea avansat a proceselor, Editura AGIR, Bucureti, ISBN 973-720-092-6,
228 pg., 2006

SEF DE CATEDRA,
Prof.dr.ing. Constantin BULAC
TITULAR DE DISCIPLINA,
Prof.dr.ing. Sergiu Stelian ILIESCU