Sunteți pe pagina 1din 4

ICCJ. Notarea in CF a interdictiei de instrainare.

Efectele asupra cursului prescriptiei


extinctive
Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat ca notarea unei interdictii de instrainare in cartea
funciara, si implicit, a unui drept de ipoteca, neincadrandu-se in cauzele expres si limitativ
prevazute de art. 13 si 14 din Decretul nr. 167/1958 privind prescriptia extinctiva, nu pot fi
considerate drept cauza generala de suspendare a cursului prescriptiei extinctive. In acest sens,
Inalta Curte a precizat ca sistemul prevazut de legea romana exclude aplicarea principiului
contra non valentum agere non currit praescriptio in alte cazuri decat cele reglementate de lege,
judecatorului national nefiindu-i lasata libertatea de apreciere a faptelor ce ar putea atrage
imposibilitatea de actiune a persoanei interesate si, deci implicit, suspendarea cursului
prescriptiei extinctive. Prin urmare, data fiind natura normelor interpretate, respectiv, aceea de
norma legala imperativa care exclude aplicarea principiului suveranitatii instantei de judecata in
aprecierea faptelor ce pot constitui ipoteza legala a normei analizate, Inalta Curte a respins
recursul declarat ca nefondat. (Decizia nr. 1657 din 11 mai 2010 pronuntata in recurs de Sectia
comerciala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie avand ca obiect obligarea la incheierea unui
contract de vanzare-cumparare cu privire la un imobil)

Procedura de autorizare a operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte
psihoactive
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 330 din data de 16 mai 2012 a fost publicat
Ordinul ministrului sanatatii, ministrului administratiei si internelor si presedintelui Autoritatii
Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 398/20122 privind aprobarea
Procedurii de autorizare a operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive,
altele decat cele prevazute de acte normative in vigoare, si a cuantumului tarifelor de
autorizare si evaluare.
Procedura reglementeaza activitatile realizate pentru eliberarea autorizatiei prevazut de Legea
nr. 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte
psihoactive, altele decat cele prevazute de acte normative in vigoare.
Autorizatia se elibereaza de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta
Alimentelor (ANSVSA) prin Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si
Medicamentelor de Uz Veterinar (ICPBMV) pentru un singur produs si un singur operator.
Cuantumul tarifului de autorizare este de 10.988,84 lei.

Conditiile privind organizarea masterului didactic
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 330 din data de 16 mai 2012 a fost publicat
Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3841/2012 pentru
aprobarea conditiilor privind organizarea masterului didactic.
Programul de studii de master didactic cu durata de 2 ani este obligatoriu in formarea initiala
pentru ocuparea functiilor didactice din invatamantul preuniversitar si pregateste cadre didactice
profesioniste pentru disciplinele prevazute in planurile-cadru din invatamantul preuniversitar.

Programul de studii de master didactic se adreseaza absolventilor cu diploma de licenta care
doresc sa se orienteze catre cariera didactica.

Absolventii cu diploma de licenta se pot inscrie numai la masterul didactic din acelasi domeniu
de ierarhizare corespunzator specializarii dobandite prin studiile de licenta.
Prin exceptie de la prevederile de mai sus, se pot inscrie absolventi cu diploma de licenta din
domenii diferite de cele ale masterului didactic, cu conditia sustinerii unui examen care sa
dovedeasca detinerea cunostintelor teoretice fundamentale in domeniul de master solicitat.

Modalitatea de selectie a candidatilor poate include o varietate de instrumente de evaluare dintre
urmatoarele: media de la studiile de licenta, scrisoare de intentie, eseu argumentativ pe o tema
legata de scoala, interviu, probe practice, probe privind competente specifice (necesare pentru a
lucra in invatamantul primar si prescolar).

Universitatile interesate in organizarea unor programe de studii de master didactic vor solicita
MECTS aprobarea pentru fiecare program de master didactic.

Procedura detaliaza asppecte privind:
- cadrul curricular al programului de studii de master pentru o singura specializare;
- reglementari privind programul de studii de master pentru dubla specializare;
- organizarea programului de master;
- parteneriate de invatare-cercetare.


Reglementari cu privire la clarificarile ce vizeaza continutul documentatiei de atribuire

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 330 din data de 16 mai 2012 a fost publicat
Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor
Publice nr. 171/2012 cu privire la clarificarile ce vizeaza continutul documentatiei de atribuire.

Raspunsul autoritatii contractante la solicitarea de clarificari privind documentatia de atribuire,
precum si clarificarea cu privire la continutul documentatiei de atribuire emise de autoritatea
contractanta reprezinta acte administrative prin care se aduc lamuriri/explicitari/limpeziri cu
privire la continutul documentatiei de atribuire si prin care nu se pot aduce modificari cu privire
la continutul acesteia din urma, asa cum a fost publicata in S.E.A.P.

In cazul in care autoritatea contractanta modifica, prin raspunsul la solicitarea de clarificari,
continutul documentatiei de atribuire, termenele prevazute la art. 256
2
alin. (1) din OUG nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, se raporteaza la data luarii la
cunostinta de raspunsul autoritatii contractante cu privire la solicitarea adresata acesteia.
In cazul prevazut mai sus, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor analizeaza pe fond
legalitatea modificarii impuse de autoritatea contractanta.


Numirea secretarilor de stat la Ministerul Justitiei

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 332 din data de 16 mai 2012 au fost publicate
Deciziile primului-ministru nr. 201/2012 si nr. 202/2012 pentru numirea in functia de secretar
de stat in cadrul Ministerului Justitiei.

Incepand cu data intrarii in vigoare a deciziilor, domnul Florin Aurel Motiu si doamna Simona-
Maya Teodoroiu sunt numiti in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Justitiei.


Modificari cu privire la organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 332 din data de 16 mai 2012 a fost publicata
Hotararea Guvernului nr. 508/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.
652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei.
Principalele modificari in legatura cu organizarea si functionarea Ministerului Justitiei se refera
la urmatoarele aspecte:
Se elimina cateva din actualele atributii ale Ministerului Justitiei:
- de supraveghere a respectarii drepturilor si libertatilor cetatenesti si de exercitare a
competentelor de sesizare privind incalcarea acestora de catre alte institutii
- de verificare a modului de punere in executare a hotararilor judecatoresti prin care s-au luat
masuri de siguranta cu caracter medical.
Se prevede infiintarea inca unui post de secretar de stat, in locul functiei de subsecretar de stat.
Astfel, ministrul va fi ajutat in activitatea de conducere si reprezentare a Ministerului de 3
secretari de stat, de secretarul general si secretarul general adjunct.
In cadrul Ministerului se va infiinta Consiliul tehnico-economic, cu rolul de a analiza si de a
aviza documentatiile tehnico-economice elaborate de proiectanti de specialitate, finantate din
fonduri publice sau din credite externe contractate ori garantate de stat, apartinand aparatului
propriu al Ministerului, unitatilor subordonate acestuia, precum si institutiilor publice din
sistemul justitiei finantate de la bugetul de stat pentru care ministrul are calitatea de ordonator
principal de credite.

S-ar putea să vă placă și