Sunteți pe pagina 1din 7

OUG privind transporturile rutiere.

Exceptie de neconstitutionalitate admisaIn Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 407 din data de 19 iunie 2012 a fost publicata
Decizia Curtii Constitutionale nr. 494/2012 referitoare la admiterea exceptiei de
neconstitutionalitate a prevederilor art. 58 lit. ad) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
109/2005 privind transporturile rutiere.

Exceptia a fost ridicata de o societate comerciala intr-un dosar aflat pe rolul Judecatoriei Sinaia.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 58 lit. ad) din OUG nr.
109/2005 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare. Textul de lege
criticat are urmatorul cuprins:
"Constituie contraventii urmatoarele fapte:
(...)
ad) neindeplinirea obligatiilor ce le revin intreprinderilor, operatorilor de transport rutier si
operatorilor de activitati conexe transportului rutier."

Analizand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca aceasta este intemeiata, in
principal, pentru urmatoarele motive:

Curtea retine ca in textul legal incriminat stabilirea faptelor care constituie contraventii este
lasata, in mod arbitrar, la libera apreciere a agentului constatator, fara ca legiuitorul sa fi stabilit
criteriile si conditiile necesare operatiunii de constatare si sanctionare a contraventiilor, in
conditiile in care obligatiile ce trebuie a fi respectate de intreprinderi, operatorii de transport
rutier sau de operatorii de activitati conexe transportului rutier se regasesc in tot cuprinsul OUG
nr. 109/2005.

De asemenea, Curtea constata ca prevederile art. 58 lit. ad) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 109/2005, caracterizate printr-o tehnica legislativa inadecvata, nu intrunesc
exigentele de claritate, precizie si previzibilitate si sunt astfel incompatibile cu principiul
fundamental privind respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, prevazut de art. 1
alin. (5) din Constitutie. De asemenea au fost incalcate si prevederile art. 21 alin. (3) din
Constitutie, precum si art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor
fundamentale si art. 10 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului.


Legea privind retinerea datelor prelucrate de furnizorii de comunicatii electronice

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 406 din data de 18 iunie 2012 a fost publicata
Legea nr. 82/2012 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele
publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice
destinate publicului, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor
electronice.

Legea stabileste obligatia furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice si a
furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului de a retine anumite date
generate sau prelucrate in cadrul activitatii lor pentru punerea acestora la dispozitia organelor de
urmarire penala, instantelor de judecata si organelor de stat cu atributii in domeniul sigurantei
nationale in scopul utilizarii lor in cadrul activitatilor de prevenire, de cercetare, de descoperire si
de urmarire penala a infractiunilor grave sau pentru rezolvarea cauzelor cu persoane disparute ori
pentru punerea in executare a unui mandat de arestare sau de executare a pedepsei.

Prevederile se aplica datelor de trafic si de localizare a persoanelor fizice si a persoanelor
juridice, precum si datelor necesare pentru identificarea unui abonat sau unui utilizator
inregistrat.
Legea se aplica doar datelor generate sau prelucrate ca urmare a unei comunicatii ori a unui
serviciu de comunicatii si nu se aplica in ceea ce priveste continutul comunicarii sau
informatiilor consultate in timpul utilizarii unei retele de comunicatii electronice, in aceste cazuri
fiind aplicabile prevederile Codului de procedura penala, precum si cele ale legilor speciale in
materie.
Astfel, furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si furnizorii de servicii de
comunicatii electronice destinate publicului au obligatia de a asigura, pe cheltuiala proprie,
crearea si administrarea unor baze de date in format electronic, in vederea retinerii urmatoarelor
categorii de date, in masura in care sunt generate sau prelucrate de acestia:
- date necesare pentru urmarirea si identificarea sursei unei comunicari;
- date necesare pentru identificarea destinatiei unei comunicari;
- date necesare pentru a determina data, ora si durata comunicarii;
- date necesare pentru identificarea tipului de comunicare;
- date necesare pentru identificarea echipamentului de comunicatie al utilizatorului sau a
dispozitivelor ce servesc utilizatorului drept echipament;
- date necesare pentru identificarea locatiei echipamentului de comunicatii mobile.
Datele se retin si se pastreaza timp de 6 luni de la data efectuarii comunicarii.

Furnizorii de comunicatii electronice au obligatia ca, la solicitarea organelor de urmarire penala,
a instantelor de judecata si a organelor de stat cu atributii in domeniul securitatii nationale,
formulata in aplicarea dispozitiilor Codului de procedura penala, precum si a celor din legile
speciale in materie, sa transmita acestora, in cel mult 48 de ore de la data solicitarii, datele
retinute potrivit legii.

Furnizorii de comunicatii electronice au obligatia sa semneze datele solicitate, utilizand o
semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii
de certificare acreditat.
Modificari cu privire la admiterea in magistratura

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 405 din data de 18 iunie 2012 au fost publicate:
- Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 513/2012 pentru modificarea si
completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a
Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 439/2006;
- Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 514/2012 pentru modificarea si
completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in
magistratura, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012.

In acord cu prevederile OUG nr. 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004
privind statutul judecatorilor si procurorilor, actul normativ stabileste ca la admiterea la Institutul
National al Magistraturii, precum si la concursul de admitere in magistratura, verificarea
conditiei bunei reputatii si a conditiei de a fi apt din punct de vedere medical si psihologic pentru
exercitarea functiei se realizeaza dupa afisarea rezultatelor definitive ale concursului, de catre
comisia de admitere.
In acest sens, la cererea de inscriere la concurs, nu se vor mai anexa acte care sa ateste buna
reputatie si adeverinta care sa ateste faptul ca persoana este apta din punct de vedere psihologic
pentru exercitarea functiei.
Dupa afisarea rezultatelor definitive ale concursului, candidatii admisi dupa cele doua etape ale
concursului vor fi verificati sub aspectul indeplinirii conditiei bunei reputatii si vor fi programati
pentru a se prezenta la vizita medicala si la testarea psihologica.
Testarea psihologica consta in sustinerea unui test scris si a unui interviu in fata unui psiholog
desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii din randul specialistilor din cadrul Consiliului
Superior al Magistraturii, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, curtilor de apel, precum si din
tabelul psihologilor acreditati de Colegiul Psihologilor din Romania. Rezultatele testarii
psihologice sunt concretizate intr-un raport, care cuprinde profilul psihologic al fiecarui candidat,
precum si calificativul Admis sau Respins.

In vederea verificarii indeplinirii conditiei bunei reputatii, candidatii au obligatia de a depune la
tribunalele, respectiv la parchetele de pe langa tribunalele in a caror circumscriptie domiciliaza,
in termen de 10 zile de la data publicarii rezultatelor definitive ale concursului, urmatoarele
documente:
- curriculum vitae;
- caracterizarea de la ultimul loc de munca sau, dupa caz, caracterizarea de la unitatea de
invatamant absolvita;
- adeverinte eliberate de primarii si/sau, dupa caz, de administratiile financiare de la domiciliile
avute in ultimii 3 ani anterior datei sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului,
din care sa rezulte, daca este cazul, natura si tipul contraventiilor comise si sanctiunile
contraventionale aplicate in aceasta perioada;
- declaratia pe propria raspundere privind precizarea domiciliului avut in ultimii 3 ani anterior
datei sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;
- orice alte inscrisuri pe care le considera relevante pentru verificarea indeplinirii conditiei bunei
reputatii.

Tribunalele, respectiv parchetele de pe langa tribunalele in a caror circumscriptie domiciliaza
candidatii centralizeaza documentele depuse in vederea verificarii indeplinirii conditiei bunei
reputatii si le transmit de indata comisiei de admitere a concursului.

Pentru stabilirea conditiei bunei reputatii sunt analizate faptele pentru care candidatilor li s-au
aplicat sanctiuni contraventionale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91
raportat la art. 18
1
din Codul penal, sanctiuni disciplinare in alte profesii in ultimii 3 ani anterior
datei sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, faptele pentru care
candidatilor li s-au aplicat sanctiuni de drept penal, precum si faptele pentru care candidatii au
fost eliminati din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, in
ultimii 5 ani anterior datei sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului.
Alte modificari aduse de actul normativ se refera la modul in care se realizeaza examinarea
candidatilor, fiind schimbata ordinea sustinerii celor doua probe de concurs.
Astfel, prima etapa de concurs consta in sustinerea urmatoarelor probe scrise eliminatorii:
- un test-grila de verificare a cunostintelor juridice, sustinut la urmatoarele discipline: drept civil;
drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal;
- un test-grila de verificare a rationamentului logic.
La testul-grila de verificare a rationamentului logic participa numai candidatii declarati admisi la testul-
grila de verificare a cunostintelor juridice.
In forma anterioara a actului normativ, testul de verificare a rationamentului logic se sustinea
inainatea probelor scrise.
Scoaterea la concurs in anul 2012 a posturilor didactice vacante din institutiile de
invatamant superior de stat
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 406 din data de 18 iunie 2012 a fost publicata
Hotararea Guvernului nr. 593/2012 privind aprobarea scoaterii la concurs in anul 2012 a
posturilor didactice si de cercetare vacante din institutiile de invatamant superior de stat.

Actul normative stabileste ca in anul 2012, in institutiile de invatamant superior de stat se pot
ocupa posturile vacante de: asistent universitar, lector universitar/sef de lucrari, conferentiar
universitar, profesor universitar, asistent cercetare, cercetator stiintific, cercetator stiintific gradul
III, cercetator stiintific gradul II si cercetator stiintific gradul I, existente la data intrarii in
vigoare a hotararii sau care se vor vacanta pana la sfarsitul anului universitar 2011/2012.
Posturile pot fi scoase la concurs cu conditia ca in urma concursurilor ocuparea acestora sa nu
determine o crestere a numarului total de posturi ocupate pe fiecare institutie de invatamant
superior de stat cu mai mult decat numarul de posturi vacantate in anul universitar 2011/2012.
Aceste dispozitii sunt aplicabile numai pentru posturile pentru care se demareaza concursurile
incepand cu data intrarii in vigoare a noii hotarari.


Modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 405 din data de 18 iunie 2012 a fost publicata
Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 515/2012 pentru modificarea si
completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin
Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005.

Modificarile vizeaza, in principal, urmatoarele aspecte:

1. Colegiile de conducere ale instantelor au obligatia de a publica pe pagina de internet a
instantei hotararile adoptate in exercitarea atributiilor proprii privind componenta sectiilor si
completelor specializate, repartizarea judecatorilor de la o sectie la alta, compunerea si
schimbarea membrilor completelor de judecata.

2. Conducatorul biroului de informare si relatii publice are obligatia de a asigura publicarea pe
pagina de internet a instantei a urmatoarelor informatii, referitoare la fiecare judecator al
instantei:
- facultatea de drept absolvita, institutia de invatamant superior din care aceasta face parte si anul
absolvirii, respectiv, daca este cazul, institutia de invatamant superior care a eliberat diploma de
licenta si anul promovarii examenului de licenta;
- functiile de specialitate juridica ocupate, unitatile la care judecatorul a exercitat aceste functii si
perioadele in care au fost exercitate;
- concursurile sau examenele de promovare in functii de executie sau de numire in functii de
conducere promovate;
- functiile de conducere ocupate si perioadele in care judecatorul a ocupat aceste functii.

3. Cererile privind consultarea dosarelor si eliberarea de fotocopii din acestea formulate de
reprezentantii mass-mediei se solutioneaza de purtatorul de cuvant sau, in lipsa acestuia, de
inlocuitorul acestuia, cu consultarea presedintelui completului de judecata care solutioneaza
cauza sau a presedintelui instantei la care dosarul este arhivat, in situatia cauzelor solutionate
definitiv in materie penala, respectiv irevocabil in materie civila.
Daca dosarul se afla inaintea primului termen de judecata, se va permite reprezentantilor mass-
mediei doar studierea unei fotocopii a rechizitoriului, dupa asigurarea protectiei datelor cu
caracter personal si eliminarea pasajelor referitoare la continutul unor probe, daca din
prezentarea sau analizarea acestora rezulta informatii prin a caror divulgare se incalca dreptul la
respectarea vietii private ori se pericliteaza desfasurarea procesului penal.
La cerere, reprezentantilor mass-mediei le pot fi eliberate si fotocopii ale actelor dosarului,
inclusiv ale rechizitoriului sau ale hotararilor pronuntate ori extrase din acestea, cu asigurarea
protectiei datelor cu caracter personal si eliminarea pasajelor referitoare la continutul unor probe,
daca din prezentarea sau analizarea acestora rezulta informatii prin a caror divulgare se incalca
dreptul la respectarea vietii private ori se pericliteaza rezultatul cercetarii judecatoresti.
4. Persoanele care efectueaza studii si cercetari in folos propriu sau in interes de serviciu au
acces la mapele de hotarari ale instantei, pe baza solicitarii personale, in conditiile legii. Cererea
cu datele de identificare ale solicitantului se aproba de persoana care coordoneaza activitatea
compartimentului arhiva.
5. Documentele de la dosare se studiaza numai in arhiva, dupa identificarea solicitantului, prin
verificarea actului de identitate, a procurii sau a delegatiei si a legitimatiei de serviciu sau a altui
document similar, in cazul reprezentantilor mass-mediei, si notarea numelui si prenumelui
acestuia. Dupa studiere, se verifica integritatea documentelor.
6. Incheierile si procesele-verbale intocmite in procedura repartizarii aleatorii a cauzelor sau in
situatiile de modificare a compunerii completului de judecata se depun la dosarul cauzei, iar
copii de pe acestea, certificate de persoana desemnata cu repartizarea aleatorie sau, dupa caz, de
grefierul de sedinta, se pastreaza in mape separate. La dosarul cauzei se depun si copii de pe
hotararile colegiului de conducere prin care este modificata compunerea completului de judecata,
certificate de grefierul de sedinta.
7. Lista de sedinta cuprinde si numele si prenumele judecatorilor care compun completul de
judecata, numele si prenumele grefierului de sedinta, precum si numele si prenumele
procurorului de sedinta. In cazul in care la sedinta de judecata participa un alt procuror decat cel
mentionat in lista de sedinta, grefierul cauzei anunta numele si prenumele acestuia inainte de a
face referatul cauzei.
8. Fotografierea si inregistrarea audiovideo in sala de sedinta se fac numai cu aprobarea
presedintelui completului. Este interzisa difuzarea fotografiilor, a inregistrarilor sau a imaginilor
captate fara acordul presedintelui completului de judecata. In cazul incalcarii acestei interdictii,
va fi sesizat Consiliul National al Audiovizualului.

S-ar putea să vă placă și