r

i

......

, ..

.... '

I ' ~

, l' ~ '!,

-. . ' " . ~

>;~~;~. '"

'". \

"

, ','.'

,',.4

.~ .:

III

.

~ "

sau in f('lia caruia se a(]5 pamantul Ia nasterea unui

copil , sc nurneste : .·lsccndent, ,

Acosta, cste de cea mai mare insemnatate in judecarca unui horoscop, Iiindca acest punct cste de 0 conductibilitate extrema, Fluidul se' s.curge catre Iiinta urnana prin Iinia orizontului, socotita ca 0 prima antena, conducatoare de influx 'astral.

Punctul dcasupra capului este meridianul, socotit ca"

e. douaantena a influxului astral, iar eel exact .dedesubtul fiintei, in celalalternisferal.plirnantului este eel

denumit : FunduZ Cerului, ,.

In sfar~lf,' - punctul dela apus este denumit : .iJ,.escendent,

Hi voiu descrie z.cum toate semnele zodiacale in suc~esiun.ea lor, dupa .mraurirea.jce 0 au asupra oameniJor..,

Soarele, in tot, decursul anului, st>i'l.bate incepand eu echinoxul d? primavara, in fiecareIuna, cate un semn, El este un emijator de magnctismpropriu ~i in .acelas timp un colectoral influentelor fie~,~mj semn zodiacal, prin care trcce : deaceca, in poporu) vostru, se spune C8 cutare (S{,,-,:r;2~C~l( incutcre zoc)le, Se face in mod nestiut aluj.ie }C, ;nflu~n·~c:. So:::~::C!iui dupa semncle zc.iiacului /din luna rE3,'..!cc:tiYr~ p_(o. care 0 parcurge, Prin r'l""",·1 oti: "~ 1>::' .~:o ~ ;:1.1""<' 1"' i \:';'~1' \,01-'01' desnre in-

.... \ '_ ... I ...... .l fl r,l.,C.l J.l ..................... G...__, .............. ~1 ,... '_.I.~ ~ ... ._J..- \.,;

raurn-ca ~'-Jzlrclu~ in fiecare sernn zodiacal, in Iiccare db cele. l2 ]~ni. ,:le am~1ui, !ic.c~;n; din, ~c:ei~ 3301'o,ra tu le vel/lrfip~,rh.;, s?:l.:;ue mere, 1$1 VOi' gas: trasaturile caract r,jdice ,,; r'''~;'''n} 10"

C,,"'O;; .• _'1"~"" . '_,'~ "_l·~",-~ ... .i... .t... .. •

Acclc caracteristici VOl' fj c.DlX:DC sutii -in suta

. corc.lunzatoare pentru acei r:::S(:~~i,: hi jurul rasaritului soar/lUi si cam tot alai de puternicc pcntru acei nascuti

~a .• Iniaza, sau mal putin in mijlocul noptii.

• suszisele ipoteze, semnul zodiacal, impreuna ell

_... -. lui d' v

s_:;'eIC,. S"_ .. a .. i ... l."r". i.n .p, .. u: .. '.C.tCIC! ...• ~.(~.r .. i ... a,'.1.(o.'110ro. SI':0PU .U,l., a lea G: ,~lo undo condur-tib.Iitatea este rna l pu~c:t:nica :. ~1~!.£.e.ll;:.

_ .Jl; .... }Iijlo\?11ICcn:)ui_:-1.Icrid;c:l.:::- [tl_1}gy,I _(;,,_~,r~tut;-

I So. ram{i;~cm insc binc i;c;:eles: co aceste CCl'Qcten:ar&

/"'U' t'O" j; abs·o'1 .. , " '::;--,1,.;: '~U':""f\':"7' hOTOSCon dr€sat

•• • 4 ,"(,,(..4 .. 'to) j .... j ... ~""1.,A. '" ,.l._" ~ .. , }.'.'

exact poa1e dc. cC.£l:e:rata 7lotCi. sp(c1fica tmei na~teri, fiinscc'J 0 1ntlccqa $cric de fcctori ciimplec$i : participa-,

. .. "I ;- ,

I • ," r

.

, '

i

, jl .

,'- --,

r

I

ZODIACUL

I L Vj'" "I L t ' nrersccr.o 111/(1 pOI~,::':-ler€'~':fJ

1n' sfero ccrea~:d.

-0~; ' ..

1

1

1 j

I

~C'

I

(

p'

'\

I',

--. "

Lumina e 7lI1li caldli $i 'n inima. parr,undc; Prin r/ipi arln),d :.iipada de sonre;!'e cscuudc Parai(?le u7llflate curg i'ute, yopotind

~i mUQlIrii pe <:Tcanga 5(' t:acl iml1oboeind.

O. Doamne! Iat' un flutur ce prin vd;;;duh sC,Picl'd!! In campul vc~tcd iala un fir de iarM verde

Pe care -'ncet Sf 'Urea un gat'ben gandiicel

$i . sub a lid po nard i! ptca.ca 'n=etinel. .

. Un f,ir ele jarbcI 'Verde, 0 ra.za 'nciflzitoare

Un go.ndaccl, un flutUT. un clopot~l·l de [ioare, Dt/po. 0 il'.!.rna lu~i1 9i-1ln dOT ncmarginit Aprilld 1.171 socrc dutq_c in sHflet~luimit! I)

./I.h! iata primc:';nro cu sanu-i de 'Vcrdeatii! In lume-j vc.~clie, amor, spcl'ant~, viea!a,

$i certiI ~i pC11lonttd 1>l'1:!schimb?i:samtd1"i Prin r02c (lUrile §i vi!scle cantiit'i,!:)

I

r

/ . / tl .' , ~, Z' , fii d v

• Berif'C\.. este pr.mu. sernr; c., or: .acului Tiinr ca, se __

.. SrH.1nO;_' ca atune}, rEn(~\"a! cftrlc! S.J~.rc·l~_; a inceput circui-

tul ,,; • ,', irul r :,..,..··-~·C' t.,I,,: _'U' ,,: "1 1 cs t ln

L "/ J lD .u. '" .1,.",:;" ,1 ~ ... ,d, CL I " .. .l, "- ape cl

curz. dcla prirnul grad al accstui srmn, delaOo din Be )'2C, care coincide cu vcrticala '"'>':i parnantului.

.' .erbccul este prirnul semn ZO(1:"c:.1. din sernnele de f c ~l sinteza lui este : ilcj,ilmc, Dire:pune.

Constelatia Ecrbccului estc :mpiirliUi'intre doua ser.me, ceca cc de altfel exists 1;, tonto. cclelalte scmne 2'(i!:'~_i2caJc ;, ea estee;.;:n:"csiu!!:.?8. firrl:tati"l,r.:i a, unor gru!)uri de stele fixe. care ionne:[.z5.- siueta unui bcrbec. o parte din cap,' c;n gih. cornul, drcpt !;'i pici.)~rele dinainte sunt In semnul propriu ZIS al berbccului, Iar

(

\

c

\.

,------.

'." 1) "\,.~ .A.1cc:,;;-~::u;·i: S;iir~it\.!l Icrnei,

:!,1 16;:,':n. O~L-:~E'~:i ·.n:;r:~::'\·cre:'

1

- ,

Cele 12. Serf ne zodiocole.

• I

0.' 'J,')

,)

sirnte neccsitatea luptr] sub 0 forma sau alta, ditrll1d n:ercu de a fi prirnul la r;;'!ld. Foarte optimist ~i entu~l2,st, Bcrbe~ul oste r.p! 5.1 sc angajczo in Intreprinderi, car adcsc.on, accstea sunt prea vaste pentru a le duce, l~ bun s~ar~t, In cazul l~nei bune conf'iguratiuni, adicat atu.ncl cand pl~ncta directoare a semnului, Marte, este bl?e aspectata, Berbecul cstc invincibil, Nativul este scant~etor in toate actele lui si-sl gase.;;te elernent~l prc~utmdeni unde oste miscare. eel mai scump VIS al sau este sa. ccmcnde, oricare ar Ii domcniul de co:nanda : rellgle, armiltJi., a!aceri, prietcnil, particle de

placere. . .

eel ~na1 mere dc!ect al lui cste de a-s! vari nasul in treburile altora, , Faptu! ponte !l atribuit numaj marelui izvor de cnergle, pe caro-l pos~dA ,:. co su se descotoroscascti de !IN.!:t ac,fe-ct, Tllativul va trc1Ju! s3 tole:ec::<;ci'iwP,utCrt!Cl in',(.'r,ior..l':;" ~Clrc ii cHi Irnpulsul ftiut sprt! a-si gaS) un Idcr J ~~l Si..-~: conecntrczc cl\lll~\ilo de cor~<:.ndE:. ~8 0 calc : "'1s~r.lcti\'li! trfu:ntlj d:rlaintc. AMtf~, ~l :Hlmal astf'el, j~l ',,' economisi [orlcle sau 10 va Intrebl12Di<t in vreur ~r.(ljJ :~finit.

In genc.:ral, t :C:)',lC' ~~. r:-:.r.i spcc;Iic:t:m, cr. natlvu! din Borbcc oste in Loiou,::=::. iCl:.l'll' 1"t.'J'S(Jl", al, rcaducand

t ' ,. f ' ' , ' " .

(hill In unc re c e ~;:-.:. lDSl1' I i' ,,;, ... , in" pr!n r''''1·'

. . . , . ... ... .',' . " .. ' .. t·~ ~~I l.'~: "

categoric: for cror f';: :::c, In ~:(;l~:',ll c(] mai larg til

cm:5ntului. ~ iJ2.i2 1::=.:;:;: trebue S~t ::;Lic, c~ el, ~i nurom el, cste j 'It::ilcc',c.: l~:ld opere, chia:: G.<:ci; accasta

, ~ b i'

an: ?~! s~,C>p unan.t ar : ::t':' ocui clD. rare or: inapoi !

. P2..rJn1lJ, car. au un c:c;d n.iscut in Dcrbcc, trebuc sii ia bine seama, c8ci vioiciunca ~i nc;:.siiimDar-111 copilului pot indern' l.l 'pe p2nntila con:cl,il.i:1( severe, dar acestea trebuesc ~a fie n:cuie cu mare ba17arc de scama fiiridca Iocarul ··:e energle intcrioarii <,.r,?pu~ca· saaibc;

. t. endinta isa se .Jb·im-"'e· .. , pw' j" t' .

I • 1. ez Hi Vlcn. arl.n! II respec lV;L

VOl' pur;« 0 m to ::cs.?::,:;_,,,bilitaic ~i nu-ivor trcbui S~L arate copiilor 'e.c{:,t exernnle ~i preceut,c de cea ma'i " ,

pt.1r~i si cea rna nobml s'J{>stauta. .,.: ';

Acest $cmn te eel r2.:.i impresionRbilri(;!ll,tre Sf.)l.ll ... .Ii ... ,

zo';'::v'ulu-.: .'2,r "''"''';'''''",~'''''' c·"'~'·"'~c'-+c: ~ .. , t::""'pul COP1' , ,.,j

>. _ ';y ••. , "L 'J').'" ,,, . ..:. ;,,~ ,.u ,

12rjr.;j, irrv&tat"Ile c2p,';.:.;,te illl prima +i:p.ere~e, se VOl~;.

pr.i.nc.c de COpi de ti::l1:.rttoat1:l ,riatc ..

I'
I
~' ... '.
.' 1
i K<1i ales, nu trcbue f.~l;: t:: c':'.:1~_::i •. t·_ : .. r .',

copilul ni.scu: ·1"'" I) '·j·11'··c "1" • c,· "lr'···' ... P:).' i., .. :',·.:'.· .. ,,'.

J. .. , ............ ~Io,..l. ..... '" JL: ,:.... ,\.~ ... \.:,~ .'_>:.,J. ... ~~. - .... ~ -

din copilarie, este pier dut pcntru toa~ ·,~a\::. 1).

Caractcr

Nativii din Berbcc, au un caracter bun, sunt altru/ isti, ojuta pe eel dintai venit, cu bUll:2\'oinid ~i modeI stie, dar cu un aer de autoritatc, jn~o:c~C':111~1:-L Sunt

/1 indraxnctl, intreprinz:itori, dar Isi schi::;b;: mcr eu 1e1u1 ; sunt dcstoinici s~i intfC'princl5 tot fc1t:.l de Iucruri ~i poti sa ,:ai peste ci,la scurte jnter:~.1c de timp, de-

dfmdu-se Ia var ii ocupaiiuni. . .

Oarncnii sunt p~1sion:j\j ~: ncstatornici, rC.:l.ciionC'~~7.2 prompt la 0 injuric. C(S rc;::1:·t:1,:i. (~~.: n'au rancur s ; pot !i o!ilcri c)ccclenlj, snu rei: C:():T,a::c.,~ ill O;'~C'C alt

dorncnlu. I "

l'e'meilc.,i s',m~ jo~:rt.(;! r.prins«, c:~:r . _.: ,.leg bi.ro;;:tnl cu S'!'jjt:, Filndcli fi~:nt (:tllr':'i'lC\r~' .-i; :.~i'..l CC, \"0;', i.;;i

~ • ~ ,I •• , It. """ •• ,. ~~., .: ,':-,,..:~ ". rv, 1(, .,. ... , , l"I"'~ ( .

cautio' :,t. j,! .. 1t .... , .r;,..C~ .'1'·,1 O"'I' .. ~ r ""~~I ( "'_ ~ ... " .. -

ori, iemd';. c: t! vi ne 1'(1: 1.::: 1:'.:, ~~: r r·': ::', ~ : .. ·~,,1 t~:1::·

1 t' 1 ,( . , . I t' ' ,

robll novol:«, sau t·:',";: C C' f'::"Ijt,,~'l, n .. ~.~~\ :: i',e o laC'~'

dE!' 1l\11orl~·::~t;, n bllrt'lntului ~~ de: ",~'J:.,~: i.~: cc (;:,1:.':'.11 j1

poate dr." I). ., " .....

I i

)\

. .

i\

Destin

I ' •• -.~ • • ..

( Vinttl.· frumt(ntat5. Ceca ce vor dobfmrli, lc, v:~ fi adesccri clisputilt. Si1.un\ii1e s.ocit:h ob\inutc pot fi pier!' dute brusC1)rill incidentc violento, prin falimcntc, etc .

Viata va: fi sportivfi ~i amcnin1.'lt[\ de fine \'iol~n::

Calitlltilc vor atrage prlctenii sigc'.re, care \"01' da mana

, 1) T. :Faery et M. Aurcltus : 'lntc:';Jrct"'tion Rationclle de l' Astrologle.

2) Dom Neron1sn: Enciclop:C.:c des ;d~nc<ls occu1tcs.

.1

est

au

~n .. ·

,,...,

.w

fi-

Ie

:+

I'

I",

/ :

n,

, '

,

: I.

1 ()()

de ajutor ir: ct~lr~pcncIc ~1ari; \'~r <Mage Insii, pe de alUi parte, invldia. lntr un cuvant : 0 succesiunc- de situatii strtilucitcarc, nestabilc, nicicand durabilo, dar, .

nicioc1aHi 0 stare de inacjiune 1). \

Doli.

, .

\

\

\

'1

i "Nativii din Berbec au un temperament bilioso-ner-

vos. Din punct de vcdere fizjologie,'~i a1 caractcristicelor psihologice, influent" scmnului pare a 58 rnanifesta mal cu scamii, printr'o mareactivitate aglande- - lor suprareriale, Hormonul acestor ,i;lande secretcaza adrenalina, care dil ofJlcth;itate violenta ~i trecatoare, 0, activitaterle Iuptii. Ea mobilizcaza. ;iaharul din organism, efortul cstc intcns si durcaza piitin, tocmai pentru d epuizeaza curand rczervele c1c:z,ahar, care joaca. rolul de escnl;a a rnotorului uman. "

Accasta predorninare g)2ndulara,~i(:rrnina caracterur nativj}or din Berbec, .cari sunt.idupa cum ~tim: curagiosi, vio., impctuosi, suparaciosi, dar putin persevercnti ~i r2p'cce plictisiti cand r.u-si ajung scopul,

'1 .... 0+ ('r-'·~o-=·r:'/I'"\,....rjC"'~'E:: "-"~f·r""~',""""f··,-,'l""·,~,,,,"~ lT1 ... \.....,C'l'1 .. ·,..lr~ (~.;' a sniritu .... L.. -<c. ... J..J.""~/ "", .... '.. ~;,_'--1 ;J", ...... ,.) ...... J.. ........ 'd; i..l;:,~l_ ','" C .. l.- .f~J,. ............ J. -

Iui ,de av~.n~ur~: C8re (~(:c~·\..1r£?:: dL·l~::,~?n.s2., acesti nativi suntipredij ;:n.l~l 10. acciucnte. BOllH> 10::- sunt acelea care 52 md lifest5 prin Icbre p:J'.e:jj,lcc:, ir.tcrcsand mai :>2c.~, __ .:-,u~j ~1Uf>\~ p~ ~z~p y: !)':~ f~<~'" 2)_

Ace:;]:::1 SUTll. Si':rrnr.n(: Dionis, caracl cristicele sl cestinul r'bra n;:~cu\i in scm nul Borbccului,

- fur" Cl.1;21:,' totusi, iubitul meu Prof esor, cn eel vecni ~ti'l:;;i inscriau in vechi calcnc are, precum a fest eel Thob .ic, dcstinul ornului nascut ih ficcc zi a anului; N'ai 11tea sa mi-l spui ?

'·1 voiu spune ~i pe acela , Sii;mane Dionis, desi rna :inc,:purtcz dela UT> material ~tiil\ific, ca sa intru 1r.tr\u ,~J, put tradl~:C.:12.1, popular. 0 fac insll cu placere, ,)entruc~ acelcra carora tu Ie vei imprU'ta~i spu-

)oml\"ero!"naJ'!, Or). c~t .. \

,{crMiz .Le vrai visage de I'Astrolo.jie.

,I

selc rnele, PJ! ~, ... , ii~ o:~::::"":-_: v-, ~ .. ~G~::.~,:';: c('.:': ',", stie rcpcde ursit; )0:-.

Pcntru vaccas!a. trcbuc £-'~-~i SpU:1 c:i ji':·('~~~·~· ,: n: .. zodiacal se impar te in trei £".-'lpe de ci,tc' ze " ';:: ,;:::';,:':(;, donumite dccane, C2H' 18 un loc lac 30°, :'lclidi at;!ka grade ci':.tc arc :;:i semnul intrcg.

Fiecare decan rcprczinta zcce zilc din zoc!~r. respcctivii, ficcare ocean daruestc pe nativ cu 0 anumnli influenta ~i destin, iar Iiecare ai nratr. oriiului, 3C't'S! destin.

SUJlt observatii de mii ~i mil de> ani, po care .lr-cu fi'icut prcotii vechi ~r pc care lc-au trccut in acol calcn\. dar Thebaic.

C!.t..::NDA.TIUL 'I'HI:DAIC

t

I f

, ~

l

Pri711Hl cicccm: 21 ;,:cr1ir-30 Martie. Lonritl:d:::-j:;r~ ~)c~:;~C:ll: : (!~'-lC". Incidci.tr. folL:.1~f~ : rcr'-LD~ .

/F·.')' ... ~ .. ~.:',~"t)(""~"':: t,.i'''' ~: .!J .... l,... "f\"'~"'~-~n· i . ..,-..- "'::'~ ,"-

/ lIe .. lncJ.L\., •. , ........ ", ...... ~.~ ' .. ..::,1\ \ j,.I .... , 1".1' .•• 1 ............ t 1..~ ... 't ..... ,.l.L ... ,

/ brusce, amb,,}fl;"i.; pasiune r~~;l; .. l,~ L'i"l1~:~L:~~t;~~:- rise':

'{ totul, infierb~~;\',~ spiritcle. ,)

\ Destin: Sui~:;~ c(\bo:';~ vlolc nt ; u t<"~7 r:l1C:i::o:-, C2-

dere brusef : rcsoru J -- ins~: - nu sc' va strica n.ciodata,

Prinwl grad: L. = 0°.-1°,

In jurllT lui 21 Martie: temperament b~,t,~jOS, i1).cap5.-

'", d ..

\anat. Dificu1t1l.ii sori )~lSC ce: invins in ecursul vl,cteJ.·

At 2·1cct grad: L. = 1°_2°.

In jarul lui 22 l.lcr: 1C: voini:i C;\1i1;;'i, ~jg-Lmcnta de sine ln~~tl~L Inc~p!~t[~n4~ '(~. Adversari pcriculosi,

Al tn:Hca grc.d: L. :=,~ 2°_3°.

In juru.l Zui 23 Mcrtil : Dorini.2. msa S3 ameninti sau,sa ·;,.:deps~~ti. in viai1:!.

Al 4-lea grad: L. = ,0-40.

(

'I

,I

,f ,p,.1 )

.

I

.,..' .....

"

~:)

,

" '

.In juruZ lv~ 2:1l\1(!!·tia_: Temperament brutal, ~cadmiland contrndictin. Vwti.i ngi1Cita, expedi'[iuni lungi.

Al 5-lca grad: L. == 4,0._5°.

i« jU7'uZ Z~i 25 1I1artic: Caracter riibdiitor, dat ]a munca, C'lTlcrll. care VOl reclama 0 activitato mare dar

care va (l:;l~uI'a din bc)~~ug exlstenta. ' o,

Al 6-lca grad: L. ::-: 5° ...... 6°.

In juru.L lui 26 ~~lZrtic: Indriizncala ~i ezitatiunea lsi dau rnun~, intal~llnd reflcxiile ~i dcciziile. E~jecU~i

numcrO:lSf:, din cllun accstor nehotariri. ' ,

A! 7·1ca prad : L .... 6°_7°; ,

171 jurul lui 27 MartIe: Exubcranta, tendinta de 'a s~unc ;~tul tuturora, eomi\!\ncl hnprud(mle prin accst fr~pt. 'lu\1i rutnUi din cnu7.U devcjiunllcr pcntru altul,

Al 8-I('a Wad: 1 .... 7°-8°, '

111. ju.ru! Lui 26 }\1artlc: IndnlznC'nUi excesivri Tern' ..... ritate, hot~rl1'1 nebuncstl. E~:pc:ricn1li. arn 11 rll' In' t;t

cursul vic\ii, dar ni cirdu l' funcstl\. :

/i! 9-lca. gra.1l : L ... 8°._9°,

In ~u:u! lui .29 .Martie: AcUvj~tc S'upll1. m~suraiA., adaptatf ncc(;':Mltllor, Str'pllnir.e de Il1rlo. $111&1 lin imprC'j:.·.~-; em cile,

AI 10-;', f,'7'1 cl: 1,. == ~n_l0\

/' In jUT':: IV .. ! 30 Mc.i'~ic: Sp(m1(!ndtn1c CJXCtr.lvl1 fn( :ed(?rc,~;n:''pi''idcn:~. \';',It: c:::plCl:'.~~'it.: ,10 p:lrn:l.l~I.'ma1, 0u scarna con.', nativu) oste 0 Icmeic.

.AI d. oilc~.1 eccm.a! ~c.':bcmi.ui: s: Mcrj.ic-9 AprUic.

. LOugltury:ca Soarclui: 1(\~--20o. . lDsidcn~/ solara : CCo--82°.

f,TC: a/Jrindr'rca, devine €ntuzinsm.. Gus; de crca-

r d Ii .

• IC, c.~ cru, veselie, naturii gcncroasii. Nativul e!te

un cre,.y.· Jr, care starneste in juru-i ac.elas cntuzinsm

1. V'" . ... I

pc ca rr; e. insasi 11 are. '

. Vi;,/c, se va sv.var~i pe un plan exterior 9i en urmare,

va aj ca o influenia asupra. cl1m;nuh,ti; ~i alor sai, pe cari/'ir:tr'lli"l mod incon~t1ert1 poate s~-i~ sacrifice, inc:lt,

. inc/ \>". \_, '.~f'

7 rimul grcd: L. = I 0°-alD• ''vI, :

/1'''r'J'UTU7 lui 31 ~lc"';'" S,·,.·f1ot 01''''''''';'''0''' .pl;n de l·de"!·

..... .. .' ..- .. ....! 4 • .,..,....,.' .~......... ..... _.l" "'~J" Q\ •

l'u'.C;"C inCreZl!iil,' simi al e:chi1ib!ului. ~. Exis~cnta fed;' ell", care seImparte in mod armonics intre cilmin fl ...

! : t •

,

I -

,.

t :1'
, ~
"
I
I ,.
,i'
~ I ,
~ I
I
I
• .... '

, ,

I

1 Aprih«, -,

Al 3-lca grad: L. = 1'2~~13°.

In jllnLl lui 2 Apri!!c: CU1'<lj, \'()~~J~r. c': rj::::r:·.-:r;~: izolare,. arnaraciunc ; nu t: !'C' fecunD'::: rncritc1~.

Al 4-!ca gra.d: L. = 13°-14(\.

In jurul lui 3 Apri/ic: Entu;·.iasm naiv, p~jdis:·E· c,,~

tot Iclul,

.lH 5-lca grad: L. = H"-15°.

In juruL ltd <1 ,J,pri1ic: Gust pcntru tot cc E: mrre, pcntru organj7.rlri puternicc:, pcntru vasto intrc)d:H1:::r:. Heu~;itr, g('ncrdii ..

Al 6-Icct grad. L. = 15n-J en,

. 171 jurul IHi 5 .llprI1ic : a:,lic2titm1 1a

ficc, mai ales la studii :'l:;~rono;-:jce. \,;(~;::i (

scnina.

AI 7~1('a fiTO':: L. == 1()o_17D •.

, In 1ar11.7 l11i C .I1'1:~'T~~'iC: :":f:7.'Fjc t: .. :flc'~~<·,~·:~~ .,.~}}-

timpu'l dispu! clor :;:i' un dr.: ~:(. a 1i :li<i L:::'url]e, de ". rcaducc ~.l1r[~:.u1 T!(I b~~1~, ~"'.:r0r. r~~'l!C':ii ti ~:i vjatt:l d~,tClritr •. HI,,; n:::1t (::L;,ci:: .'. _:t :~1("-;ii.;h::

.1:.1 ~-lcn [:l'c,: : tL. ;:':' 1~ -1 i;['.

JrL .j'/1,[,7 1"1' ~ "1)),'1:(' '. : 1"\':'1'''' ",: "0::"":'"'''' 1.'1.":'.:·~~;'·:~

J\ \~, I"'.~ , .!J.. 'I. .6.) ...... , ... "'IJ '-'''~''''''~''''. -~ ...

c1:ltoril 1()crn.;i din pricir.; ;.cc::;t:·i ~.;~p:·jC;l) cr.rc :::,~c,;:-_-

O(;!'I:r.1l rr,ll r-:mlJi\b I1:lti\,U:t:i.

Al !I .. lca gr(1(!: L. := H;~---10°.

'In jH1'ul 11li 8 Apl'ilic : Op~ imisrn E;'::; ra',iu:1C, a?~:'u: in tual e impnjurilrilc victci. Expcditie )ndcpr(r1.at~l,

avcnturii. .

I!L 10-1(;0 gTCLd: L. ,..'" 19n-20o. .

In juru1 lui 9 April.ie : Optimism j;J:~:ifiC'<:t, incn:>d::re In sine ~i 0 Indernanare pcntru 3-1i atrage jntot(L~::.un.;;, parter! bun5. a luc:rurilor. ,SUCC(,5C stralucite in ir.treprindcri grele.

A.t treilea CcCc.n at Br,oecuit.:i: 10· Apiine,-20

All'iHe. .

Longitudinca Sc:::rc1ui : 21)°'-:':30°.

• Incldenta ~G:?.rd : 82"-7[',,5'.

... !

"

/ :; \:

•• , r

I: .

. ..

.,~,f ... ,..Jo.,· ..... ,. ,,..

( )

Fire: Indrrlmc:aUi, entuziasrn, dorinp~ de a activa care se indl'I.'Clpi5 spro arta si dragoste. Nativul va fi

un mere pasionat. •

Existenta intrcClga se va resimti de aceasta. Cheltucli rnaslve.

Primal grad: L. = 20°-21°. --

In juru! lui 10 ApriHe: Lene, sensualitate, gust Ia tl'anc1uvcala. Deceptii ~i complicatii sentimentale,

At 2-Iea grad: L. = 218_-22°. -

InjuTul Lui 11 Aprilie: Fire cheflie.i.Dusmani multi, gelcsi ; cgresiuni probabile din cauzaTemeilor,

A-1. 3-Ica orcii : L. = 22°-,-23°.

Jr;. 1uru1 lui 12 Avrilie: Porniri ca1;l'~ excesele sen-

sualf;," Sfezi cu Iemeile., ."~'

/J.l 4-Iea grad: L. = 23°-;-24°.

in juruL lui 13 .4.pri!ic -.~ .. Fire intunecata, geloasa, ex cl us: vista, despotica. Suiera din .caza in11delitatii

.femeilor, . .,'

A L 5-leagra~: L. = 24c·-25°'- .....

in juru7. lui 14 Aprilie: l~ativul arJi foarte mandru daca ar avea ca amanta 0 vedet5. Succes prin femei.

Al C~lea grad: L. = 25(\..-26°. '-{'

In jllruI lui 15 A.p1-iW;: Caracter bathcoritor, distant.

Suces in intrcprinderi tainice, 'i::'

iU 7-2ea grad: L. = 26o~27°.

In jurul Lui 16 I1prilie: Tendinta catre himora, catre dragostea rornantica. Succes prin sprijin fcmeesc, de Datura intcresata.

Al 8-lcc grad: L. = 27°-28°.

In jurd lui 17 Aprile: Lipsa de v01nta si de echiIibru in toi. ceca ce facio Viaia trudni ca, care nu reu~e~te des/it in pragu1 varstei tarzii.

~11 9-Ua grad: L. "...= '28°-29°.

In jwi:l lui 18 AprHie: Nativul are 0 dor:nt.a innascuta .del .~ f~ ali.Yl~at ~~ G,:. a ~e refug~a 1a_ sfm.u! unei

J femCl. i ~;la1!a ncsigura, situatiune subredii, niciodata

• stablD?lta. .

jA~ 1 i-lea 'grad : L. =' 29°_30°.

:. . In r-'.TU! lui 19 Api'Hie: Control de cine, hotar'1re,'

, 2.biliY leo V;G.~a asprii, plinii de dificu.ltJ.ti sericzse, care

r tl . ins7a ."or .fi :: :.>1nse. Batr;'ne1e viguroasa, lini~tita. '. .

.. It.-

: ,", .. d~., J I

I .:':-' \.:-' ~ ~ I .,'

:~\,,:"'>" " i. ./.

\:·I~I'~.,," ,.';;' :', i .,' , i ' .,

=,.=j';\<.Ol'~""/""-",i,,-,-{-,,'.:,,,,:,,,--,-, ::'~' ._,.i...,_I"·~""""""""~-LA!~'-':~'~_J~ __ ~_~. __ :c __

. ·r

I,j

, 1 : ~'

,.,.

. ';

• " .1",

\

",',

I'

~.

:,~ .

r·· j I

, . '1' '.' '.

, ' ' .

I.

, !

.,

t

- /\(:(.. t('~l !,un~, ~'):.~td;'\)1. 1 ;:~_I~. <. 1:

nice pe C2TC lc-au scris acve: ba L,!':~. i'"l ."

C:;r:'lmi~l' arse S-'.U De papirus p 0 corcul: -.';" :;~ r, :.>

u ... (. ,I.. ....._ .. ·c..t ('l~ ~ .':'1. L .' .,,,'\. ... , .•• ",_ .I. ·,4 •••• ,

pe care poti s'o dci usor, unui arnatcr g:-:':.li:. I;c: .. :.1, l.~i va giisi Joarte tuieseori carcc:cristiea j:rii .f.: a dr..s:i··· n1!lui siiu. in jurul zilci dc llQ.;tcrc, cn!Cltlat?; pC' s:ilHl nou, adiea- adCiogcilld Ia elata nG{o'tcrci dl~pri st., t'. 12 z ilc inainte de 1900$1 13 zile ptmc' in anul 1919 dele: lfO() {neoace.

Sa trecem la eel de-al doilea semn, la Taur.

\

TAURUL (TAURUS)

-- Urmiirirn acelas ciclu sczonicr, anurne mersul naturei in urcusul Sor.r elui PQ (·::1irticfi ...

Pamantul a fest trczit dm arnorjircc lui ~i opera naturii a deslantuit (~'2 mult, din lunn ric:.'('clcnt~) proccsul de Iecunrlare ~j de rcdirc, CC.l\: i:;cc!)V :::.:! c.:C\·i,:

actual. .

'I'aurul este un SC':11D zodiacal, care lnrll1crli,u,;::: pe tali accia nascut! atunci, ci'..ncl r,,,tu:"<:! llrc:ij',~~_ (,\,:;o:'d

, fume£;[md de bcJ~ug, plin de stllllCin1 a care a l:pdit~, sa '.1 pe punctul de a primi tim, rlou~, la sc·m:tl1~:t'.,;r" de primavllrlL Taurul placid ~i muncitor tr;~gc: brazda belsugului viitor,

.'

Noroc: bun! ... Pr climlJul "rted ics R0711al:ii ClI·D lor p!uguri

!loti pll!.vont '£71 ,::,Ltc ~os(' trtu), SC Opill:':SC in j!l[}urL .

I1Ta~tll OC)l a:Jas~ :n, cocrnc ; firTu! taie bra:de lungi

, ce s« '11~il'(1 '11 bl.hiitUTO ClL lllciclosc, negrc dUllOi.

Tn'ptat. cdmpu! sc u'nbrcytc sub 0 oT(l;ddor dcsirne. E! raS1!1l(i. In marC 2g07TlOt C!C "Coic(:sa cTga(ime. lar, 7JC Imlu! ee in soere sa stJdntcc:ii fU1Hcgand, CocostCirC'ii cu larfJi ,.'QSUr1 colee! TaT ~i mcditend f).

. (

I', I

1) Alecsandrt : Pluguril-.

(" (

\ .. ,

\ '

, '

)

10G

I

9i ce Irumos a spus Virgiliu, inccputul anului :

.,Ca,u;lidus o:uratis apcrit cum cornibus annum To:urus" (TauTU! deschide a71ul ell curitele lui COaTtlC).

GcncraliHlti.

Ca pozitie zodiacala, Taurul intoarce snatele Berbccului.. El s~ prezinta in zodiac en figura intoarsa ; at~nci cand se ridica pe Cer ii apare intai crupa, pe ~and capul priveste catre Gerncni. ~em~t::~ Taurul.ill: nu prezinta intrcg dedit a)roape ~atul, ~>1eptu.l, plcl~r~~ ;;i nara dreapta. Capul, ccledoua coarne, fruntea, Ol..h.11 si picioI'ul'stang sunt, in c\}~stelatia, :~?~menil(jr. Ca! despre corpul Taurului, e1 este mascat~e ::-n nour d-: ste(e, arnirrtire olqor:di a riipirei EuroF,et. fiica Reg~ltU }"'enicieni1or de <;{::re Jupiter, care la'e'dapost:u nonl0.r a Jurat Iata ~i fa pus-o pe- spinarea lfaurul.Ul cerului,

• ( , 'C t"

care a dus-o 111msulS re ,e1. ~ "

, /I . .::.; ,

'. I

I

, ,

!

,

I

Caraderlsti,·:i.

-~-"--~--"-i~JI1;~;;ie'da - pc<acer-nas_clJti tntre20 AFYiHie $i20 Mai.

. In acest semn, vorheste cJcmer:tul de-pilmant. care

te 'bee ~~( iDnde:~ti la munca, rabdcrcs! 13. s.mtul pT~Ctic, Ce r .mn f('minin, este rez?rvat, 18.[ ::a sernn fix, ne (1/0,1", ste ~r:C:-;T)::tal1area si conscrvatorismul.

.l.,t. , . -l. ...... ,:;)j ..... ~, 't J. ~ t_. ... -~I . "J'.. . 1 ']'

rU\'C'" ""2a- rT~llUi ccafa ~'i urechilc. Scmnu .auru-

~.J ... . ..i. ... (..1 ~ S""'~' . .... "(~ . 1

IuS consf.tue 0 baza solida ~i influenle;::.:;:apersoane e

pcrse\"c: znte si muncitoare. . .. .: d

Idec;1JreelL."Tlpan:toare a accstui SC!11n cste : a pose a.

idcie C'w' dent, legala de accca de m;lr,di.. ~.'

'T'au~J! lucreaza .. sau duna neccsit: te, san dupe> im-

.... .I. ~....... "."",. ... t t"

~"'~'1 ~ ""'~a Te po+i bizui ue 0 pC.Tso:::.na insemna a

.pvl.)1..l 4 _. ,~H ,. r. .' " ~ , t 1

..1 Taur '~'nd e. verba S:C_i; faes. 0 t'ca]:;;., Direc oro ,

uP;' c; ".II..-~,:i ,,:. - "'... t... r'" ul

s;:·nnuh.li fiind Venus, Luna fiind e;:a1tata .. in sernn . 'Taunl]q, iar amnii astri fiind repre:i:enta..'1\ll confortu-: .

! " .

I

\ , ~

; + •

j

, "

4'

'ri

lui ~i principiului 7)1';;::11,,1 fr":'\!,1'l .- ,.tl,j),

lui - ponte da ~i i(:.;c~:1 ulld U,rO.',~\, h'n~",""

• sernnati de Taur, vor sri plncotl Jilt d" M't',11 flU podoabci, Ioarte dcsvol til t. Srirlt. do ,cll_c:tll1ft prudcnta, cxterioriznre fonrte pu\lnft, dl\r Iatenta considcrabila,

Ca sa intclcgcm bine accst !:"0mn, tr,'1H1~ In no I" rim lasimbolul accstuia, Taurul. l~nim:llul l'lltl) DNCll,( lent, putcrnic, mergand cu pasi grc]. r.r. irnn 1 do po\'n'l\l • furies cand este atatat ~i Jinistit cand c IJ;mL In \'cl~ lui. Incurajat pe un drum, Taurul va \lI'n,\1 n'\ lll.cet, ineet, sigur ~ 'energia lui se' va dC'~r~,tlt'&I

la captit, .

nczu1t~ din cde ce prccod, cl scmnnl d1iru('~;i.e obicciuri bine stabilit e ~i 0 Iixitate idellor.

(

~ T:ml'lI1 IlJ , I I l in mCI';~ul I'

\ "!

. t:' ~

Persoana pe care 0 inilucni,c:l;,;r:, Urn10:.17.U 0 ',mu;'nltrt , .ij

rutina, implinindu-si rnisiunilo care i s'au iIiC'!"·:c1ill~n .. , I

Cu greu vei obtinc deb d[\I;$:! o schimb.oc de m tonti" f

Avand un caracter intrcg, p:'r""I'::':~ \"0 ct:~::~; s:: rC::'-::·1. ,,,1

tioneze dcta liile, 1m3 trebuc sa-i l:1r;:i t impul J1CCc'~:~r ; •

este Inutil ca s'o silcsti sau f.t'l 0 rl):lii (:-:-':1 drnmu) p:> ' J

care l-a Iuat. Ii lipsestc irdihU\,: .. cr. f~l i;;trc'p:'i:1rJ':: ~

ceva nou sl nu pose du cu. aj',.ll (i(' :!-~f; r.surn« (J rr.cre I'!

raspundere. Ac;.:[!~ta nctiune rcicse din caract crul ei '

COT'S·!'c~vnt,~~,. W h' l' " , '1' ::

e rarmuarizcaza user cu c: cs n.nuc or.ncarc l;. 0:"';:1-

cole ~l este competcntii in contubilita;c si in cxpertizc. '~i

Coa mai mare calltate ostc statornicia ~i' eel mai mare '

.I,'i

defect, jndipll\fmarca. ...;

Sc intelcge Ioarte lcsne cc rol important au p2rintii "1'

sau cducatorii unu. copil, care o n:5(,1.1t in scr.mul Tau~ .~ .. "

rului, Palin\H vor \ trcbui s5 inf iltrczc copilului obi-

ceiuri bune, cad acrsta odata intrat pe un anumit fliga~

1,1 va urma vcsnlc 1). . -

~ ', -----'

1) T, Faery et l'I1. Aurc1 l1.S, op. cit.

I ~

i.

t--,

Caracter.

Nativii din Taur sun; incfint1Hori, iubcsc placerile pa~1antuJui, mancarea buna, d!stra~t.ja .. Isi cr~iaza usor prietcni. Oamcnii sunt sc::su:ll~, abili ell _fcr:ne:le!,,~ollvivanti' avand insa 0 gencrczttate dcobicoi Iimitata,

Fcr;:H~ile sunt bine cchilibratc, credincioase, dar nu pot Ii ·lesnepaciilite .. Suporta cu greu sclavia barbatului" 1).

.. ' .

Destin •

Va fi orlcntat catre materialitate, ~i Xa cauta intotde~uIla un fond de l'ez~.::ten1.a, .chiar' bog~1i.a, cu un zel ¢ eu 0 trucli1 care poa;e &'l compromit.r:~~i_natatea. " ..

La momentul opcriun, in clipcle dificile ale vietii,

vor «paren prictt.-n.H" ~).

Doll.

,.Nr.tivli din ::rm::- a:: un tcrt,p::r<:mcnt1imfatico-ne:'V03, ~i lnf1uenir. 7.CI~~;.:.:,:::~Ji. re'. c'::o:.:c~t2a,;upra lor prn~

. inte'1TJcC:itl1 hipClfizc:. C:1 I?!'cdo;-m:lrr;:,~,. fie a lobului anterior fie a ('(.11..:; :~:-:(:no:' ~1 hl"DO.LlZE:L

" C£mci\ucrcazr: 1c"~<::,' :;,~~~eri.()r. osutura cste ~utemidi, ccaia r.roas~ ~~i, CR n~c:·';':' b\.:11u1 sim] pr.lne~z(;:. ~neI'gi;j cste ,.:ontinu5. ~l tcr.ace. !,lunca e lcnt8.~~nsa me-

t l' •.

.. ocuc:a. . ~ l' t i

Cand in.,><1. lobul F':-~t~lior activcaza, ta la. es e _:na

mid;', tras5turi10 mal dulci, membrele mai fine. Sentimcntul ¢ aptituc.:..- . .i1e artistice sunt foarte dcs-

" 3) _.

vallate . . 'J.' lui guver-

C" maladii in g,,-::.-;;·l· con~teb'\la auru Ul

. Co ..... c;:., 10,,; ....... , hi 1

ne~z'r, : bolile de gflt. a:::.:gdalltcic, diitc:'i~, ang na, a-

rinaita abcese la" (Ta: s'.liocati:l., apop]cXla.

"'0"""-' . b ,"'J .. ____

1) Dc:;: Nerom.an: op, c:,.

. 2) !dt.'TU. _ •

3) KCITI.C17" o;l. CIt.

J

\ I

I,

I t I

.J _.

(

• Primui ticcan : 20 ApriUc-l ilIai. Longitudinca Soarclui : 300-1O{\ ..

Incidcnta solara : 78°,;1'-75°,2' .. Fire: Simtul practic cst« Ioartr- dosvoltat, in"""t mgenios ; nativul ponte 55 fie un bun nC'gu~::tol', dll,"~l, gasind intotdcauna argurncntul ~i evitand s:l jicn"il£~1

pc cincva.· .

Destin: Calea cca rnai bunii de urmat cste earierl of ~

Iibcrii ; sprijinul Icrncicsc este Ioarte .ciic..1ce. ~ ,

Primul grad: L. = 30°--31°, In juruL lui 20 Ap;-ili'? : Ambitii himcricc, nC'reu~it:'i. J

msucccsc pe to:l.tEi Iinia. .

Al cIoi1ea. grad: L. == 31 "-32°, ,

In jurul ltd 21 ApriLe: Flair, intuitie, 'si:111ul opor- ,...--.,.f

tunitr~i5, dragostc in~CIcs::lZ!., cl":_;:fnrie cop,,:·cLt~:~\n;~1ci': ... -,' 't

·/1·JlcaO'·a·7•T _"<)Q 3"0 . '

.I., 0.1- .' I l, •.... .J. - ~) ... - .) • i ~

In jural l11i 22-23 /.n;-ilic: Susccntibilitate, $["2:. .., •.... I.

rupturi de af'cciiuni ~i (i~ asociatil. •

,/d. "i-lea prnd :L~ = 33°-34'1..

17'1 iurul lTd 24 /:..;:)'riUc: Tir« p]8.,ci(::':~ caracter (~;~J ..

"vic.1~ lini~t)ta.. ~f

./;11",1 J?l~rICl.,(al f11,:'7d2~ ~'1)· :::T;(~·~n:-:~'~:O·l"1··' c .... (."l,,_.:-:.~·· .. ·.J~

•• IF .z r ~"~, l ..... ", ..t; .. __ , ~~ .. ;' . .1,.:.. ..... ,j l. _ .. ._ ....... r ; ... l, cariora .;

~hmt1l1C1.l, puinnd cuce 1," marc rcnume.

Al G-Ica grad: L. = 35°-36°. In [urui lui 2D Aprilic: Farmcc, e1c.;-anl:1, s:tu2tie dob:}ndit~ prin ciisiituric.

Al 7-1011 grad: L. = 36°-~37°. ,. In jun£l lui 27 Aprilic : Frumusc]c incxpresiva, irn;.:.·_· .... ·, pcrsonala, ruptur i de afcciitmi, pierdcre de prietcni,

Icgaturi efcmere. .

Al 8-10a grad: L. = 3']°-38°.

In [uru! hLi 28 Ap;'Hie : Caractcr Icricit, intelepchme • minte Iirnpede, via;;:i rnodcsta si Ioricita,

I Al 9-lca grad: L. :.= 3811-390,

In jurul lui 29 Apri~c: Asprirne, porta. nC'saii()a~ de castig, Reu~it.a prin munca grea, Al 10-lea grad: L. = 39°--40° .

\)

.. .

,I'.' •

1/'-·"

i. ~ '\ I)

110

)

In jurul lui 30 .Ap;-ilic: Temperament sensual exec-

sly, via\2 sr ntirnentala, risipita~i cornplicata, .c1i doiLca ccccn : i I.lai-II Mai. LongitucJ.i;:·)ca Soarelui : 40°-50°.

Incidcnta solara : 75°,2'-72°,3'.

Fire: Imaginatie, reverie, versatilitate fantezie in. modul de a dobandi banul, Usurinta poate, ins a, com-

promite succesul in afaceri. .

V-estin rCariera straJucita, Insa schirnbatoare urmand.

pasul ovcnimentelor. - . ' ,

. Prhiwl grad: L. = 40°-41°. . ,

171. jUTul lui 1 Ma.i: Gust de romantic, dar prea ireal pentru a se putea implini ; succes i::~ intreprinderi de odin intclectual.. . f)' . .1...1 2-1ca grad: L. == 4~ °-42,0,

In jurul lui 2 I.1a~: Sl!nt practic in arUi. ~i in dra~?st~ ; porinta de s~licl ~j 'de durata; Milna largii, tenOluta.oe a wotcgw.; pcntru fcmei, protectori seriosi, seven,

.Al i-leO. grad: L. = d0-43°. .

In jv.iUI lui 3 1I1e;: Sf,tnt artistic rafinat, ajutat de ~ mari pc:sibili1.aji de cx~cu\iE'; c(';ripra artistica care

poate duce 18. celcbritate." .F,'

/11 4-1ea grad: L. = 480--4.10"

Ire jurul lui 4 ;,;c:: Tcr;clin',a de 8 :icuJiza, in mod exagerat .ucrurile ; YiaF c112 bocm, care ignodi realitatca,

A.I 5-Jr! grc.::' : L. = ~4°--'15°. ......

In' . I lui 5 Md: Pornire ncrnasurata catre pUiccr).u;:]c ~i aventuri ;V1a18. de drazoste mereu

~ 1 0

, CC<;,.;·

! ec grad: L. = 45°--46°.

. ' 'tul lui G ],lc:.i:. Gust rafinat, fastuos, cariera cu

rasu gloriossa.

AI -Icc grad: L.· = 46°--47°.

i;.miJ It.£ 7 I,:d: Spirit (;) bi'I 7D c~$tigU1banului, 2 materiala 1:1 aria; dlsatorie bogata.

8-lea grad: L. = 47°--48°.

jUTU.l lui 8 ;,:.ci: ,Fire u~uratidl. ;caricra care" de-

: de aWL \ .

9-1ea grd: 1.. = 4B°---19°.

1

'\.

f'

r

~

J

t. ,,: ,,,,

. I.

I

I . "1' 0 ••.. ; • (":' .,.... ,. " 1 "l' " ' ,.' ""

njtlrUI... UloJ .irJC.J...,"4.1._ •• ,\.I,~". .. , ,~\'., t ,I. "', , .•

~ita 1.;'lrzie, care se nl'~TUE: 1:: un r::o::-lcn'.. d2.t ~: a; .. ' .. s.;

rcsta bil cs t e.

Al 10-1.w Wad: L. = '10°-508•

In juruL l:.li 10 1\lai : Fire cClr.tr;;ciict.orie, de ncbiclc$ ; pcrioadc, care a1tcmc:17..~\ i ntrc actiunevie ~i b~.c,i;.1:12.

bizara ..

Al t1"(~ilca dccan: 11 Mai..,_21 Mai.

Longitudinca Soare1ui :, GOo-60°. Incidenia solara : 72°,3'-69°,8'.

. Fire: Ca1itr,\ile fun(1:1mc:nt~:1c sa il11pf('gne:l7.ll en 0 gravitate, scveritatc si gre.ltate in l';~prirn,.rc; conccp- 1iDc intclectuale sunt mai put.in vii, dar mai coaptc, • mai putin sd\ntcietonre, dar mai profunda.

Destin: Succcsu1 vine [oartc incet ~i fcartc tarziu

• • f~'

1n V)3.,c; .

. Prim:; orael: L. :::= 50o~51 0.

In j11.n:i lui 11 M(l1: }(;;:::1':'-11 11'.1 ~tic c1~ C1umtJ, arc tendinta de a lua totul in ~.:::·ios. situatiuncc c nu:i:-'~jr:,. El urmf:rcste lucfuri f~r~ rrst, in ceca cc t'lrh'l'~tc r,:lu::,-

tia sa p(~rs'onaHi. •

AI 2-Icu wad: L. = 51n-5::.o.

177. 1~L'rt.:,Llui 12 I~I(1i: fire f;:;i:1~;rcr.~,t~, r:,~·lo~lC:", '·h,-

1 ........ ~ ~.. # .... ,.... .... , , •• r ... ",,.,~.,.,, 1'1"·(1 r·,\"1, ') : ....

enta, ga • .2. sa se 11lC..~~JC c ... .I1.'.1.~l.l ... "'t'" 1,.,,\.:'"

viata. .

Al 3-Iea. grad.: L. = f:2°_f)~C.

11'1 JUT-ul lui 13 Ma.i: Cnractvr inc:l't,:::H't, ~r;:Cc.:lcr .. intrigant. Via\a ·plin~i de: c::pc,clknte, \.lr[(cio~.;;:;. , .. ).

ill 4-Ica grad: I ... co:' r,~.\\-5-1.u. -

In juru7 I·ld 11 l\1ai: (';,rnctr.r autoritar, c:·:plo;.1umd la rece scntin1cntclc. Succcs, tl'('c.":nd ins5. peste tot ce e irum1)s ~.i nobil ca idee orl en faptA.

At 5~lca grad: L. = s.l°-55°, .

In jur~t lui 15 l\1ai: Caractcr nedccis, imprudent, umbl~nd cu verba de colo, colo. ViaFj, clubl;l; cate-

. odnUi ~lo\la mcn:1juri.

! Al 6i"lc(l grad: L. = 55°_56°. •

In jUfut ltd 1C l\1ai: Spirit rdractar l;:~ tot ce este arta. Sim\uri reci. Rctl$ita mat~.riala, lnceata, dar

sigma,

At 7.-1ca grad: 1., = 56°_57°.

I •

I ~ .

112

: '
,
1'.
i
I
I
I
,
,
~
I I
" ,~
I
I
~,
r ...
I
!
I
,
,
~. , ~I
,.
,

... In jurul lui 17 .Mai: Spirit stralucit, Inze; trat adrnirabil ; poet ~i savant Cariera .nc_sigura ; epoci de straIucire ~i altele care nu spun nm11C.

AL 8-Iea grad: L. = 57°-58°.

In jUT1.1.1 lui 18 .Mai: Caracter retras, nepliicerl cu femeile.

AI 9-Zea grad: L. =: $8°-59°.

. In jurullui 19 .Ma.i: Fire despotid,· gcloa~ pc dragostea altora, viata de am singuratec, fara des/Win. . Al lil-lea grad: L. = 5,9°-60°,

In .jurul lui 20 Mai: DibaclaIn conducerea camenlIor ;carieraadministrativa,· bine ind.rumatl. ," I

1..,/ GEMENII (GEMINH)

Procesul de Iecunditatc din natura se dcs~v£.r~e~te ~i exrrnsiunca acestci naturi devine v&dita in pragul verii, inire :2 J .1/£2.: ~: 22 Iunic, ~FocZ; ele expansiune, de flori de roar.e In pcrspectiva de cil"'<2osl.e in intreaga lum~) dind /iinta 2c:::a:-me in dl~tc~t.:} privighetorii ~i setrezcste ltici~iDjtul vcios al ciccarliei.'

Gcme~E/ sunt U!1 semn zodiacal; care inilu('D(,caza pe tali at! 1 nuscu\:, cand Soarcle sc urea pc ec1ipt!di. caLe so~l j\i:J.l· de vara, biciuind natura eu un ultim, lent si r(tcrnie impuls, pcntrua-si Ci"savar~i opera.

'T'c~";: ~. Ir earnat • veselie si sbuciu .. rrl. !

..L I "' ...... l/.... l '-_ ... o. ... ~ v ~_, ....... .._ "J' .' '.

f : .(;.:

Zori de zit!?i se reuursii pcsre ucse.a 'ltct.url£, Prcv('$!in:i un soere ,dulce au 11i17~.int· $1 caZduTif. In c1J.TQnd $1 d aJ>ar~ pe-o;-izoTltul aunt. (~

S O· d d·· lett'·' "C;I; .. ,.' ''''''''r .. i't .J!

or l7i. TOWI l1mnc II oe p....", f· .. • '

I , .

'd -'

. .

" I

; I

r t

t

,

t I ,

'f'

.1

.~\

t. "

\ '

I "

.

I

·t ;~~

.

~

;. ,.

IcrtG' ;:il':' 'ncllt::::!cre Dapa C,"l ire 'l;i .. ·~·:.'~ VmF!orii!e CII ;,c,erc $i socrc!c au FlOTH.

Prilnu.Fcra '1lcr.r;UltOG:rc Scoctc ctmri pe ciimpii, Vin Flori;!e ell saare

$i secrete ell Flr;rii ... 1)

Umbra to Taeoritoarc, aJ:;rn;i!c, p::.rjw::c:tii, Stii opToarc de lumina, prin P(;iC1lC t;()1i!:'::. Co 0 ltimjc pcmdi!oa.rc de Sl!O c rb or i i"nf!i.'T:t;, Eo 10 stinu! ci otrogr.:c21J:orii foici{i.

$i-i incuntii, ~i-i imba:I:, ~i.-i cpucc 1" u::,;,c Prin 0 171ar;ic*fip!accre de j1crJlt.1n ~i dccG~:~cn.\_' Caci in tine, lund§. drag::, tot ce arc ~;f>:::, grail', Tot ~optc§tc de iub:rc ~;l Fru:n02S;;' lu -La ;"::Ai ! lX

I,

C l~07.J·'J·(' ~()(;:"C~'" Gcmcnii ail::.::: C(i;l~~':':;'

EI/",.\,:, ""'''''' .!~",d,l. c-

1'::it.iuI'Ili ~i pc aceca a Or,CI7i.Ul1fi r C2.1·(} s-: IrJn: ..

Tuur ~i Gcincni. Const(h~:<. se alcat ... ;(·~te co)ii,

i,nltmtui\L· .

Cflnd sc l'ic1icr:, flcc.~tin stint c:\!IC~'E; cf.r;:: ca se euler,

ci sun! ill pi cionre,_ . ~ ..

6t(:1('lc co-l reprczinta 50 r:U;:F'::-:'~ Cc:s·n.r ~1 f'OWX,.

!' .... lui II l' .. ., " ~1·1,." ,. ~:.

primul 'Jrwnd Iira. Ul ~lP!I.(!) Jal. ('l·~ C<.::-,:' (.,,:,1:.' . .1. rl,d-··.

ciuca lui Hercules, 'Rcprcznifl simbolul rurmrni intoIoctunlc, creatoare de armor ie unjn?,5::d;;~:i de iorta

'i' "au cneruie ' rcallzatoarc a on -rclor conccpute de catre

:' . t"~J'· ~ "-1 1~~_ -.\ •• t vr- ~- .. ,,,,'.r-J'-

mtel1gen11l. Accsto douf S.(,.Cl.~:,,~p:.,,_oe! (;c ..... ,:e.' na

~ tura dublii a Gcmcnilor : (',mUTIl\ tipi 7C:1;(:C211 influenla\i de accastji constclctie pr·se:;,· 0 puternic~. nrct::ra, nenana triiind izolati ~i retrasi. 'l art a, studiile, cer-

, . ,.. _ LA,.~'" ~

cetarilc lor ~tiintifice 52.U re:..'g,00": :, pur .. arro in ei ::~ .

linistca vcstitoare a marilor crca iuni, pc c:::-:d sltli pretuiesc, mai ales, partes rnatcrial, productivl; accea

"

I

I

1) V. Alecscndri : FlorEk

2) V •. Alcesandri : Lunca din !.rlrce-?tL

Cl!r ~l Dc~t1:l. Ed. II-a

·1

,!'

cornercialii aexistontei, iar atune! cfmd tcndinta naturala a sernnului acesta ii impmge spre studii, d5.n~ii au mai mult 0 curiozitate intelectuala" 1).

Caracterlstici,

I •

1

,

Influenfeazd pe ccci nascuti intre 21 1',1ai *i 21 lv.nie. Sernn de ncr: natura intelectuala si schirnbatoare. Fund un semn comun, este mladios si fkxlbil, ca ~

acrul, fluid :,:;i user, Sernn aI· lui Mercur, el poseda capacltiiti mintale foartc intinse ; ideile se succed f!1ra lntroruperc, fic in convcrsatic, fie in scris, fiindca planeta M crcur este astrul expresiunei $i a1 scrisului, Acest semn prczic1ca~a dcopotriva condeiul ~i tot ce este !':CJ1.s. Elcmentul sim prccumpanitor este : expresi U 71 ec oro W., sa 1.L . sensa.

Semnul indica multa: initiativa, cad apa~;ine polului masculin, SUipune~te mcinile, bra ide si urnerii. Aceste purH ale corpului, sunt in numiir de doua:' dcua mani, doua l'r::qc, etc, In rcalilatc Ie put.om considera ea pe niste i ..:dc\')j,;"r slujitori ;:i int dic<:n 1, ci si de aci 0 mare faculj.ate de exccutie proprio nativilor. 'Persoancle Influ cntate de Gc;ncn!.· so ir.~C'rc!scHz1:i de numcroase che.';/ iuni, 2.U 0 co:-inlc, jT'!t('n:;f~. sa invc]c ~j sunt in totdcau na in csutarca Tui "de ce" ~i ".pcnt'l'u ce", Ele SUD.': .f02.ne C:'b<:.cc, : .. :':-:··.·O~S(!, abile ~i putrunzatoure.

VeJ )U] a gc.ncii, reprez. .2> natura lor proprie. ,

''; rajie iJ1te1Jgentii L:. acost! nativi au Ioarte mult tao' ; ei VOl' evita sa j:C!!2a..<;d pc cincva, chlar de vor f / provocati. Faptul provine, credern, din aceea ca, ~;1 nnul Gernenilor, aV2rl:~ <±iird5ti cu crcerul, este lipsit ~.I.'i mo. b. UJ.l punct oa. recare dC:)". ontiment, de sensibilitate

. j de dragoste C;ArE:' po:-nest.!;j]diJl jJ1jrr.1a. Creerul '~ste

~ ~$a scnsibil Ia ir:1Eres:-c;,Jletr.::electua C. <~ .' /

I Activitatea mcntala a seI" ,., . "(->. "xterio:rizcaza

irintr'o vie rniscare a ochiloJ:'9:1 ,""upacl~ • .:...... -, .;se-

c'i poti user eunoaste un nativmsernnat 'de Gemelli.

1) Tinia Faery, op, cit.

-.

"'r

.\

" .

Gcmcnii infl\;C:'l~·:<:?.r~ ce,u::t c:;~c:::r.:·i: c:~ r ,':""'::.:.2 foarte deosebh c : ';"ii f:/'c·,·r,:r- cr··'c.~-·" 1-" ~ .. ···C' c-

\..L.4, \- I"..L •. '~"'_J. .. ,- 1 1. .. 1.l ......... \. .. ~.,_..._ .... t_ ",I.,..;.J, ...... .: .. ~ ... t. ....... .; •. ..i. ","~

g<1nc1irld prop;'.u ; cJ~i.i, citesc avid, h;;_?'~s:~ juc:le j!,.ir .n opercle altora, rej in rriulte clemente erI: s:' Ie asirniIeze, copiaza ~i i;n;ia usor,

Oricurn ar fi, in .. sii, gcindul )'-i num.ci gc111du! cste principala lor prcoc.iparc.

In fapt, sernnul acosta, mental prin excer·c·:'~·5. p::~(><:. frenetic in cxpansiunea lui, trcbuc s;, Iio 2.(k,:c·cd CC::itrat ~i disciplir.ct, C2 s5 rcprczinte vrco \·a!u:';re. E mulHi, Ioarte mul~a agitaiic in scmnul Gcrncnil.¢r, cari vor ncincctat s::i exprirne ceva, fie prin intdm('d~u.1 mi1iniJor, care scriu, sau direct prin cuv::nL),Ii.mc:1 CC1(C':: brala sUi la bazr, acestei n:;:,ita;iuni, Dar;, le (12i frbu vorbei, sal' dela una Ia al t;:. , fara niciun rest, .li;,:L!lQ. adeseori esent: 2.J'I.~.1 converse [ici dcoparte.

Abili si 20'l'" .'hi1' ei au drcn: cca rnai mare 1':'1'-

~·l ·al~ dib~"cl" '~i~ d~~:~~l.J.~_" lr~{:11 m'~ r~ L{"r~~'i • (;'~r~·,~:~~t~._'r"\~::~~

f.. e,...:~ u.,_ ... ~ ..• j , ,~"tl: . -L_l..,,_Hl.',,-, ._:.t~.~,_t;,.~ .\_ -. ::~. ?':-=.. =: ",-:':'L t,.,,~:_

Daca planets j\.ClTtl;·, care-r prcziocr,z., \,2 avca aspccte Tcie.,. ~a~i\'ii pot S& .~ie dc, 0 'L~,!ri;-;j/ qra S2',(man, superficial: !f~. -cu 1C;'L·:l:.!}\8 uc a-s: c: ... r·~~ct,~lJ noro- .. cui, singuri.

P;'JTil1\ii sau eaIJcuto:-ii copiilor, a c::;-n:~ t('m~', de nastere este puternic in[;::c;j::;.Ui de: ~'~::l'".;} C::r,ic:-.i.i-

.~_, .lor, ~or.,trc1·)1..ti.~:,_C}i::c~r'1int'::(' cop::.i ~,: !,t:-i ::~\·(·tc 55 ~sc

Ioloscascli intrun mod orC:JL~I~ de: j::V(.J:::·c]'::'··iLt('~ ~U lor ~i ~~rl I1U lnc(:apr~, nccurn s~: Tal SZ:V:Lr.~::"f1.S:~;i, (~ec[~t cate un lucru deodata, Lecturilc, YO!' t robui s'i fie mai pu ~i n P, lJ IS;} mai aprofundate. l.1(>~oC:~ J numai me-

I ,. i toda, de rccomandat.

'I' Vor trcbui br:~$i, accsti p:ri:l\i, s:i vcghcze cu gdje

, Iii alcgcrea unci carierc, Li:;dC:;; nativul va avca in

I 'to. " ~ '!' ~. ....• ~ ~

. . destinul f.UU tendinta de a SChlr.10::J :r:crcu CtCtlP~l tiunea .

Cca idcala, va fi accca care \'3 sat isL:. C'C D.CC;"st5. doriniu

! I i.nn5,scuta, de mereu I1JU ~i schirn b.itor. Ziaristica, pu .... blicistica, comer; si lot ce e in legaturil cu idees dibace ~i rcntabila".l),

1) T. Faery,' op. cit.

I

, '~ ,

116

Caracter,

"Naiivil din Gemeni :sunt oamcni sirnpaticl prin €xce}pnFl, gata sa-ti faca un serviciu, sa schiteze tin gest de amabilitate. Au un spirit fir,. patrunzator ~i sunt atrasi de lucrurile frumoase ; uita ados-a contin-

.. gcntele materiale 9i sunt desinteresati Foarce user ii .poF padlli, sa 1e dai un avant. oarocare 9i ap'i:, 5<1 abuzez i de naivitatea lor, ,care nu SI! pocte SO.CL~·l 0 prostie din parte-le, ci rnai rnult o..:regretabiHi C-L~

dulitate, "

At~t barbatii, cat ~ C€mci1e, au cam aceleasi ca"iHati . ~i aeeleasi aptitudini : inve.ntivitate,fncultate de asimilajie rapids, maniere delicate si un gust rafinat" 1).

Destin.

,;Viata va avca intotdccuna ceva~'l';tralucit in existenta ei, dar fi;ra acea ;:-ct:~i'ca mat€(riaIa, care li s'ar outea CD drent cuvant, cuveni,

. Vor Ii decepF~l insuccese, tocn,aidin cauza inerederii in aproape.e lor, din dEeiantis7Yl .. il pus in activitatca zilnica ori (lin C&UZ8. pii.:'2sirii unui drum de rea-

Iizare pontru H, Iua un altul, . f

Intotdeauna ! ::nsa, marne resurse cerebrale, se vor 1niir;r1e e~ pj arc !?i vor cauta sa restabileasca

Iucn.rile, r

No,tivil din, dcmeni pot ocupa situs.tiuni foarte variate si ades~)Ii rarnai cu drcpt cuvant mirat, fiindc~ . ei, in o::::upctlJe lor, gratic unor aptitr dini variate, pot ..)ieTl "origin;]: 111" sub toate Iormele" 1~.

Existents d te irnprirnata dela nastere de vibratlunlle I rapidei plari(;~ ~ Mercur, asa di inlre,gd trai al acciora nascuti in Gel neni, va fi ca si in na tura fr5.mfmtnta, db cursul h11~i Mai-Iunie, .Dll trai plin de ~gitatiune,

____ I'

1) Dom"t~(;r1 •• an, op, cit, ~) Idcrn., :

\

"

f, •

< ........ ', '} .... ' ... ....;._.,L.~ ...• .- .. ~ ...

I s ,

.

1

ncastampiir ~i neliniste, i1 ... ~c ~::,_:21:nn. C~~ rc\ .. no .. :,~fl'.,· ~~~,I bine, fie In rau. NicioC:U:i repaus, dcla If2'~.z~m· ..

la rnormant I • .

t'

neu

t

I.

i

INti " d' G . l'

....:: a Vll ill . cmcrn se C. ~"·lJ;"·C:C; printre to ... ·'·~···._·-

r.... 't , .Io~.' ~ (..I..; -u . j .,'_' l •• " ... >.l •• ,

men! de bilioso-sangu inc, Du bla 1n[1 u~n~:; a S·':";T;:: J •• ' lui e_rnanifcsUi simultan, pr in .intcrmcciit~l Ci (;OU2. fc!h •• J de glande : suprarcnalcle ~i lobul anterior a! hipo-

fizci.· '

Acest contraclictoriu g~;"nC:ular ·crci:czf, tiuul de 0,(moni -- b;lrbati ~:'CIU Icmci - mer-en n(':ini.~qi, T:)cr·'u

. 1 e ~.. i····' . ]- ~ 1

,', Opll~-l or JnS~l~], (jeVO;'a~l c~.: 1!1CC!13, ti ~l SC1-dl)U .. , 2~CUn.-

2f!na sub 0 lIlaSCrl recc ~l ~:)rO~~r-2 i:-~'"~:;<~sIt'::[il 0 r.eurastcnie cxaspcrar.til. Soc ~on;_lre~:z: pe ci i2"~'i;,! si tcrtUl"C'::z[i 10: r;":ncl,;1 Ior pc <~1·\il. C~ rr,(.'Jlt?l !:j:J2(i~v. e; pet :lVCH un f_Ti::·it critic io~ri.e cxagcrat. SU11t gel~::;iJ

];l')'·:i1·.l Tr",'O,l>c V','f r~-',:- ---r·-,c··b""'" " . ,:

4 .,.t., '-.I.e , .. \,,,t. '-h,. C .... r. . ._ ... C"l.;'(.;. .... d r(~.;:..l..l ..... ' .. ..._,., .. ;._.i..J1.i.~~Lta p ... opi re

C::U 0 aprelicnsiunc <: unci mic crii, C2.:-e nu ',-::1(, c2c:"i rare ori in \'1:11::" Ij,

Din punct de vcriorc coTf:r:.T"ic, ci pot f.1 L'J:n~'.ri S~!U prcdispusi Ia : pneumonic, plcurez ie, bro;;'.;;)~, tuberCU]07,U, riiu de mare, sl;::~iciunc nc·n'c::s.s ~:i,.<.ccidc:r:te

10. mimi, Lrate sau urneri. (.1

. I '

... ,

I

. CALENDA! THEBAIC

\

> I)rimuI decan: 21 :Jai--~ ItLnie~ Longitudinca Soarclui : 5,,0-70° .

, _Inciden\a solara : 60°,8'--£ 8°. 1

Fire: Gentilctca notorie a Cemonilor devine sla1:t· clune, crcdulitat c, ]il)sa de juc :catu,

Destin: Viata se va rcsimti de aceasta : ernul va ti victims Iipsci de cnergie prcpr. '2 si se va putea sp,me despre el: ,.pac<lt de cl, un C:.' de asa valoarc, n', ajuns acolo unde menta" .

r'

I .,

1) Kerneiz, op cit.

(;

lIS

-:

Primui orad: L. = 60°--61°.

11i jUTul lui 21-22 1I1ai: Prea multa sinceritate ; prietcnie si protcctie, care compensoaza Iipse de ener-

gic pi oprie. , .

Al2-lea grad: L. = .61°-62°. .

In jurul lui 23 Moi : Gust de vagab. ndaj, intelectual, inteligenta, neproductivitatc: "Branza -buna in burduf de caine".

AI S-iea grad: L. = 62°-63°. .

In juru! lui 24 Mal: Inima in palma,_cedfmd la toate solicitarile ; situatie onorabila, decenta.'

Al 4-Zea grad: L. = 63°-64°. -"- .

In juru! lui 25 NaiY Diletantism, aptitudini pentru .a te dcupa de orice, situatiune flota.'(1ta, supusa surprizei.

AI5~lea grad: L. = 6411-65°.

In jUn.LIlufc~8 Mai: Aptitudini pentru ~tiinta medl-

cala, 'via,ta calma, echilibrata.

Al 6-r~a [;Tad: L.' = 65i!_66°.

, '" ., 1 •• 2~ r,·~;· "','1",1 nriete niei marl obsta-

!.n ;{t.TUL "t11., I .,ll ... U ... 'L..,:, ~""".I. p .... n.:.L.. ,

cole in \!l2.ta, care, j!:j~:, vor fi invinsr,

AI 7-lea orai; : L- = GGc'+-57". ,

. In 1U71.1I lui 28 I;c~.: Sin1\ce patrundere spi-

.. ~_._, __ ri~u,Ji Dorinla c;cafUuai in Se2.m-a.; destin sustinut de provident's.

"""'7 ._,J.~ -C~IO t'(,e

j-':...L (!-"CQ. !'] I !LCl • .J...J. - -vv ..

• ;",,' i • ; .)', r'i.,: • I nlicatii t., studii [uridice sa'll

in Ji.hi •. L~ I U.,. : ... '::1 .;.1.;\,.(.,,",, l.l). ...... )~ .. ..._ JoQ.

po1':ice; -!.Lc\Ci dibaci condusa, At gold grad.: L. = £8°_69°.

In jmi'i lui 30 ;;lai: Scnsibilitate <~cui!ta, nervozitate . \./:J.i" S'''112n,'w. de csecuri inexolicabile,

t,..I. -, I·...... _... ~ ", . ...

AI f;-lea grcd : L. = 6£)°-70°. .

, In/>:mI 1:: 3~ Mai: Cil~o:i:~'~,?;n~~~:~_ tot ce est~.

vccn ~ In lcgatnra C"J. trecurul , 1t~ H·.~~~ r.cuva, surrnenaj.

rl• c'loi1ca dcean: 1 Iunie-10 Iunic.

cnrtitudinca Soarelui : '7C'"·-30o., ' t-,:'.

.... ' 'f... f''o/l .... (1 c;

rcldenta sciara : 6,:, -G::, ,.:. .

ire: Este :ncJinati; ct:r!? s:2.d2. .~j p:in ,acec:sta stridi c<:i.::i!lo: spiritualc. 1::(;: i,.';C:-.:C:2% ~l~ seducatoare c~ri I vcr Ii prczcnta;e £::::; C~ prea rr.'u1t", indrazneala :. i'

, .

, "

,

j

~ f

, .

I

," ~

.' )

I

I

l' '

.$i vioJc:nt~, ori in eel rna: !)"c:;. C::. :L::" nicio Cil:':-':?',:::. Irl~abjlitatea "a dauna i,,'-;w,,; :,-"

~ .... ....... '-.:.> "'.... .i. ....... '"

. Destin,!ll va fi rnereu c(:;:tr<.:.::::.: c;':' l:r:~2 r:e n.Li:ii:'i'c ~l de catre 0 prca mare ~L:::~C:-::::~l:tt~c: si:ua';i~lrJ foarte prielnice se vor pie:·c.c· ~::i:llr'o' ~mmiic;!:tre

intcmpcstivg a caracteruluj. .,

Primui grad: L. = 70['--710. '

In jUT1d lui 1 Iuiiie : Spirit c_":·::::.:uros, ind:";:'ml?t; supil.ruri in via:a prin dc"o",-'l' t:-:;:",c'ni1o"

Al 2-lea grad: L. = 7 io-':_72c~ .• -_.~ - ...

In jumI lui 2 luuic ; Vic CU1-:0:::::::0 pcntru lucrur ile . mlctcrioas«, ocultisrn, ma;ie. Fr-ic;:C:'lii, pe cat de ere .... mere, pc atat de ·entuziastc.

Al 3-lca grad: L. = 72'-730 .

In ~und lui 3 Iuiu« . tTn ""')-<"~'::C:"'" • <"~.,~~ Sf' [r,','''-

(' ,.~ ~.1 .~' .. • ... ~ ~' -. .. ""-'J '- ,", ........ _~.i..L t ', <, ...... ..::w _._ .... v-

scstc IdU In \'1")<1.

Al 4·1ca ortui : L. = 7;:/-7';'('.

In [uru; lui':' iui.ic : T"i:'(:' U sura: -::. D-;n~"'nli <"";;1"1'_

f' . J '" , "'~-,., '-_"'< ~~l ,-

lew c, 1IlS'.i lm,:m211C: mari si::~;:.:':":'.

ill 5-iea [Ii'ad: 1 .... == ~',:'-'-~c~".

11~ [u ru! £lli {i 11!';z::,': 1:.c",::-!:-_'".:2 :-:-_:..::~(::_>.,~;; (':-:tre C':.S(-"'~j-

tiun) <:j ',1('l'i' cusr.: "; ": e : ~ .. "_'"'_;

t " .. , .. , ... "lJ..I ....... J :'~ ~~ ") •.• ,t:.: ..... 'I0. ••

, ill C-lee:. paC:: : L. = iD'--"iC .

In [uru! ltii C IU71ie : Up:;:: ce j:.:ccc;.t1: ; s:Ju:'1i(" c.in ce in cc 111.,j InLlr.k'stL

Al i-lea grad: L. = 7co--77c.

In juru~ Lui 7 Lunic : Sl):ri: s:.:.:::;"rJ, taciturn; vi;;.ia cenusio, Did} niciun [el.

Al s-ie« grad: L. == 77°-780.

, In jurul lui 8 Iuiiie : Spirit viclcan, care Intin de

curse scmenului sau : tel ~chi;:~!::a: adcssa in via.a, . -niciodata atins, \ '

Ai s.u« orad: L. = 780-7D~.

In juml lui 9 Funic : Fire co:::::::cc:~5: £;1r5 Iirnpeaiciune de minte ; pxoccse, tape::': de drepturi.

Al lO-lea grad: L. = 790--30).

. In juml lui 10 TU71ie: Tr.~::::::::·.-:e, mo1i.:-iune, Yia\.1 cheltuiUi far~l rest, ris.pita, L;::::'.~::;::2 d;_~c;:)i..inatil:

Al trcilea dccon: 11 Im::(--21 Iuuie. - -Longituciinoa So;:. elui: Be, -;::,):.

Incidenta solara-: G6u.9·.,....65~Jj·.

" ,

. ....:!.". ... ~,.

.

, 10

'.. ~,)

120

,

fi !

I

. ~ .1

,/ Fire: Intcligl:nla strAlucit5, accesibila oricarui dome-

(, niu : Iitere, ~t..iinte, arte. Activitatea este neobosita, , Arnbala .. ri succosive, una facflnd sa. uiti pe alta.

\ Destin: Avere mediocra, activitate care rodeste 'foarte putin. Viata agitata, deplasari ;:ndepartate . rise .

de accident mortal, ' t

Prrmul grad: L.= 80°_:'_Sl°. .

In jurv.I lui 11 Iuuie : Mare orrginalitate spirituals ; cariera indcpendenta . .

, At 2-Jea grad: L. = 81°-82°.

In jurul lui 12 Iuuie : aplicatiuni g~itre aria; camin

Iinistit. -

ill 3-lea grad: L. =082°-83°.

In [urul lui 13 lunie : Nepasare, pentru ziua de maine, griji, ncczzuri casnice ; peri col de a ti: Izolat in spital sau puscarie.

AI A-lea gra.J : L. = 83°,-84°·

In [urul, lui 14 Iunie : Caracter vesel, jovial, in can-

tator; succes prin relatiuni, :

Al 5-lea grad: L. = t4('-:-85°,

Iii jurul LUl 15 ~i16 Iunie : Aplicati',JrJ ~i gust clare studio, caire cercetcri ; 2]1.1;tO::- providR:nt':al, succes.

I~l 6-2ca grad: L. = 85°-80(,.

In jUTUZ lui 17 Iunie : r\e:::~2..to:Tjcie) nchotarire. Nu-: rneroase }(b~lur:' 1.l..."7'1z..~E: de rupturi.

./:._L 7-lca grad: L .. === £6°-870'. .

'( In. jUTU! lui 18 l'unis: Gus; pcntrn v:ic:ta Ia tara ~i . tenchr:~ d\'tre 0 viala tihnita, Existen.a Intemeiata pe

munca. ' .

<, ill 8-Zca grad: L. = 87°-88°,. '. - -

In jU.T((~ lui 19 hmie: Fire schimb.itoare, lncllnata spre lux, Jen cautarea unci vesnici fericiri.

AI 9-lt31 grad: L. = 88°-89n•

In jurd lui 20 lunie : Aptitudini variate, adaptabili- ' tate cat::1~ cele rnai diverse dornenii, iial[ producirva,

creatoa:ri:. . , .

ill l~C ica. grce:L. = 89°-90°,' \

In j' 111 lui 21 Itmic: Natura. 2iab.i:~;_ ;! geueroasa ; 'ilia~a.1stinuta de protecjii Ierninine ..

! - " - .

r-

It

I

.

\ ~-

'0' I·

_1

-J

r , .' .

nACVL (CA;~CER)

Astrul stralucitor al z ilci si-a f5cut ChlClli:?. ctci ~!Z:~·~I·' ~t.:l incontinuu dcpf,na acurn, a' dat irnm: ls. ce Iccundltate ~i de oxpansiune, Roada incep.:: s~ se coacii, C:I I,ll prepare ill lunile ce yin, hrana tuturora,

Soarclc, ajuns Ia cca mai mare declinat!e a lui, txue Crt so oprcsto pc Cer : Sol SLat, de uncie cxpresiuncn c' ~ solstitiu, Pare ca el priveste inapoi cu duiosic ~i ri·· grot, ci1trl' calca cea rnai Lmgi': de urcu; ,5i ~:UC'C0,S', r~~ cure a parcurs-o dcla solsfitiul de P,!!:,:,';<:.~'a p;':r:;', acurna,

,.

i

r c

(

Ziua cste CC8. rnai lun6~ ~i noaptca CC2 rnai scurt.i, irl!:~tl, ln curf.rid. ziua se VL: micsora, ni)20~CC:. S(~ va Iti:;'~t

si totul v: 'nc""''' ,,"1,>'(, ,--, ~, •. -,,-,,- c~;> ·c,·,···· ~';,,-, .. ,

~. ... '" <i:': o..:;~ ......... ~ :- .... \ ........... .." ::.. I..J .. ~·~).. ... ·~._,ll.. ... ~~· .. · .....

nt.turii ~i ~1 orr .. \.:J .... ii lJ~.:;(,l:~~ ;-~~u:-~c:L

"NonJ)tc: era c!:JC:~~1 r;::-~ curr, se cuvinc s: fie l.d c:rjc1ul \,(;;'I1'i1. In noap.cn ~~.~C~\:~. a S:[:..~~~,.:1.::i Icr. dE'" \",1:'~~, H' schimbr: crugul Ccruiui du?3. rcC,:IlCZ. c~;, prct - ir-,tltn ~~i Soarc.:lc incepe S:.1 deie in(::,:'~~L De accca in zodio C 7.u£!r11vit. la vrernca iJ~:i [-::,::1:::,1 Ilacului, La miezul noptll a rt.ndt:H Durnnczcu un r~\s~imp (:0 Fni"tl~, cand stau ill cump5n[i t0411.e stihiilo, ~i Ccrurile cu stele sl vanturile, - dup:.'"t care dlnir'oC::::la t;):.1~C pureed in sciidere, lama inccpo a-si prc~;:-;ii Junn:::::al-jj in grajdurile ei de miazfi-noapt«. In acel ccas a1 cumnenii, Dumnezeu a oranduit pace intre 10ate 211::na]c1<:: Jlg5-

'"-niile si paserile L<' cia <:; Iurnina I"tp""'O'Tl'r}j r"n'r'

I'!..'" ........ ~ .... "':;,. ...... ~,. ........ ·'1··".6 ..... } ...... ,~I "'f

acel rastmp, ca sa gr21nsc2 In:Cl('lnal <':~3. cum rr,u(:s~

oarnenii. Oriunde s'ar afla, t08tC se strung in s';Lor ~~i stau ]a sfat. Asa ca Neculai Peceneaga a~tepta <led ccas al soborulu; Yie\dto~,;-d~or din Eorza,

Statu 0 vrcrne ca intr'o .insornnie, cu~;·~·~t:-~~l 1~1 r·:::~:.;· rite lucruri ncdeslusite. Apoi ir.tr'un tt::-::L: :::~.:: Ce-

rul miez UU1'-no-,Hi C"'~':--""'-' <:~ C'-:.'"",;~ '1'" :. ,.-.,.

.. L .;. J::',J...... Q.LW ... ·I.I~L .. '!o ... t; 'Y";' t.,; ..... a....,,\.-' »> a." ......

I, •

.f.

I

,f

\ t

,

" ,

I

I

r j

j. : li

I~ "

I ,

I

:1

I

I.

,,' '

, "

122

i.

sera oistile de stele, Iar catre anliaza se miscasera din r5.silrit sernncle Balaurului.. " I),

Racul. este un scrnn zodifIcaI, conservator, de traditie, pc !recut, ea $i animalul care tine in ctcstele lui tot ce-a [ost ~i tot c.c este.

"Din copilarie vantul acesta de sb.icium, omiri ~i plangcri m'a l.inut - noptilo - treaz.i.cu ochii halucinati spre departari ori spre trecut, PHretii de' Intuneric din juru-mi dispareau si vedenii poj:JUlau rnarginile zurii. Ori, 0 arnintire, .ca un reflex eli n aWi vieatii, se contura inaintc-rnt cu riedeslusite Iorme de vis, Basmcle ecle usor soptite de batr5.nii mel dragi, can de rnultau murit, ingan::rile de cantece de mult uitate, se trezcau $i tremurauin mine, Un tablou sters, 0 adiere de buciurn, 0 r~crjm~ s'un gest al marnei - Iantoma de rnult trecuta dincolo de ~:rizont, to~fe trernurau.Trezite de miscarea melodies a1 accstui pr.eten nelinistitor din !JopFlc copilariei, Si 'iat5 din.D~u, in amurgul cerl~~']t~ $i intro noapte pe ,~are n'o Cil;10SC} austrul eel de demult, trezind sufletul' cop:lului,,~i umbrela ne-

odihnite" 2). " .

Tendirr[a tipuh i zodiacal este- ce z, d'iuta necontenit _ catre trecnt, catretot ceca ce a iost,cie a fi conserva... tor, ijjndca in mir.tea lui .se r.etrece t~£~l2.s fcnomen ca 9i cu Scarele, CL,e sia pe lQt ~i cata cu ochii inapoi.

GcncraJiia1L /

Racul este iDell din cele doua semn: ale Zodiacului, care sunt considerate ca principale, fjnc1c~ sunt sta-

Panite de hf;'l.inarii, Racul de Luna si : .. eul do Scare. ,

, 't. ,..

. Constelatj 1 respectiva -este asezata if partca cea ... nat

septentrion 1a a eclipticei, putin deasunra capului By .. drci. Cei (chi I-au denurnit n2.C, iar 'la 13° al acestui _ scmn, !:~r'" !.l c:c;~tc Sirius, un scare lTI? majestos deccl.t

a1 nostru dela care raza ce lumina re vine in timp

de Ol:t 3 ...

1) Mlh: , :,:",i\'C3:1U: :,(.,;,\;1(, t:i:' S,Dru:.icne', " , :J ,,:~ J:: .. ~·c.un\.l: I~~!~':':-r.j.~::, npelo:... - :.

,:, , .. :' J

, 'i

t

Carnctcrlsfici.

11l!lucntcc:C pe acei llcsclili int.rc 22 IUHic fi 23 h::c. "rtncul aparjincclcmcntulul dcap., ; prin ;1 CC!l st«, cl cste senslbil, rcceptiv ~i Umld.· Scn;n c::!r,'::l:J, -rnar .. c€md un sols:i\iu,f:1 ponte fi asirnilat ,Ci.1 \'aporiid!~ Ilprt, carl Ies p~ c(I:~\11 unci locomotive S2U cu un nour; care, prlntr'o schimlxne de t('mp(;r;!tur~, poate ~:1 f1o= transforma; In plcaic.

Persoanele bliu('1:1ai(' dc.accst scmn, nu sunt Iirni-

· tate la un s:::~·~'r ~nttl:-nj, cle sun: li!,;,:te de curaj ~i

· combntivitate ii::.id:. (1:-11' sun; c,:;xlbi1c de "-,5: ;::p~,:-:: convinnorllc C'U o r':' ~·t l:·~r,r~;r:~[ir~~,lrc! crJ ~~ r~:::::11f Ct:"'~'

.. ,oo: ...... ,.. ., ·r'.~'-l.', •• r, I '", 4,"~" .... ";'

SC C)1\1111':'l,'1(, "',,, c.' (J •• ,c'-J _."rl C_. () ~.".J\_c..,

Sernnul F~~~~'~l~':, ~,~>",;(. ur. s: 1~!: G(' 'l~:ir~l:~~.:"e $: d·~ rcflcctarc l i~i'ih'" ~i c;':':'::::' iiior arnbir.nte,

Accstca ru:·"t l;~~t':;~~1.Q :-:j r\!~~~' rcp(\~~(' in scrviciul propriu,

I)ncti ncl,,"':'~{' ~~'!,~"')::"H,' In] ·:0:" r .... ~·('z~ 0 ;·r~i\":::.,:~ :i;:.:,c~) r-recum 0 r~: ;:.~~.:'.'!i t~:L !·;.:~·~:;r:t.~ ci .... f(J:" f:::'1 [:':::", c: vcr

'" i ",,~' ...... 1"" (~" ~·"'·r'···"'·":-"""·"· {'C",,_4. 1";'1C"rt'

,,,,C.l\·z.t n"'.I, •• '.' \:.:1 P ~,." 'I '.I~ .. J,I.. •••• ~ J:.: .: J..···..::·~·'l

I fiind iO:lrte ·i~:'~p:·,,'.!ia!l;\~:1:' ~; ~n~'(';':::~:'~~~:ld in 1:)od ii,"h:l toate im1:lfln:;~' cure 1(· tr.c in.,in',C'< och.lo.: (:.in "c-~t

.... ,~ If' _ .. , .......... ,.. .: ,; ,~ .... "J"iC *

. punct 0(' vc ... ere vor scm..na ell un d;)_"" • .l.O.C.s,.U ••

· filmul lor mental cste imprc-sioriet de eel mal mic dctaliu. Svr.inu1 Rnc:ului simboliccaza, prin caracte.risticlle sale, vcrbul a s:mli. St:ipE,n.itorii a cestui semn, 'Luna ,i .h'p!ter, acorda nativilor bunatate, afabilitate, emotle, iLlb:rc de dimin :ii de tara,

Nativii sunt visatori ~: contcmplativi. ~u uneori acccsc de- Iurii, irl$a de : ('ur'.a durat:'. Nativul are 0 i marc plr.ce~r(' de a se pun ~ pe prirnul plan ~i-l It"tcahtii mult 0 u~oarr: publicitatc in jurul, persoanei sale,

. E putin earn orgolios si vanitos.

Scnsibi1:t8.~~:: cste C~ltL:'O ;:~~: Ioartc pc::rb:13 C2 /cf~·<t

.' -··1 ~;.~~, "';'e,,· .. j -1p 'r' c""",d"

pcntru no.lV, cacl e va.u Iu"'.e ,,-,.' "cd. \..,~ .~'.'- • l._~

I , • • • • t' 1 rC ""' C'l"<' " .. -e-, ~ .. .. ,,~., '" C; 'i

Sl tot c(; a:.:ce, InCai. 0 a; ~ ... e:. ...... c: l-~ ... '' .. It;.d':' .It~! .. - .... (._ .. ';

f ~voluczc usor ~ Iibcr, df'.:\l nurnai intrun :~-;~,(2~:..1'S~~"'·

. patiz2.nt. . /'\'

I~~) .J

.' ,,:.

124

__ Persoanei nu-i convine s~. fie tllUi: de atac, dar, i'la

rigoare, se po ate Ioarte binejapiira. .:"

Cca mai marc cali tate e tcnacitatca.risr eel mal mare l

defect, susceptibilitatea. \ . !,:;~

, Nativul isi inchipuie ca -nu-i dai dC'stuUi atentio, on. eli ai voit 53.-1 [icncsti, Vine, adescori cu frieD. in slln de teama ea sa nu ajunga riclicol ~i atur.cl so stdna!:! ca Racul in el insu~j, numai de teama sll,nu iie de rbul

altuia. \ t

Scapa .. adcseori ocazii1e numcroase,' "care. s'ar ivi in viata, din cause 6cnsibilit1i.tii prca acccituate. Ar trebill. sa aib~ mal multi! incrcdure in el insusl, dei Iumea n'are intotdeauna intcntia de ,,-i face rau, Cu toate accstea, nativul va trebui, mai lnjotdeauna, s1i se bizue numai pe cl ir_<;'J~i, enei primesteimpresiunl prea proiunde, pe care H:ceul sa lc poata st5,pilni.

Racul revine adesea eutre trecut, fiinclca cl.i.~ccle rnentale rulcaza mcreu ~i automat, .I':.ceasta tendinta dJ: 2pli(;2tie ciltrc s::.:u5ul js1.o:-ic;. antichitatilor de tot Ielul, ~i:i timpului s!? aevca. Tendinta pcrsoanei indina ct, sr dc:;h:.;;CZS22. mai rnult ccuzelc, decat sase

t: - 1

o.prc[.;.s~r~ asupra (':e~:e or.

Se fnt!:mp12, aoc';:c:ori, ca r;;:,::,,··2. o:i::.tf. satisfiicut,

<:';) ~._..·/~SO nr, oI.t.....,1·("l ..... 1~ ::-1' C'~ Ul'V"'l'~ ..... ~ .. cr.ccrn lencs.iAd '.'--. __ .. _. __ ._.

ro.J';;'_ "_·"'I;'~, .... ~. }.JL "' .. :, ........... G. ........ "t- ••. 11': .. ".._\ .... .A.J,...I.~'-_;'I"'''t... ....... 0 y. e- I

varw.a parte ac:~;vD 2 Cancer: . .ilui, CE.T-2 corespunde natu- "

n'; 1,1~ propri: ae scrnn 01" ~,,:; azitai cardinal poate I

_ ... /::.(;.;'1~ ,11.:. ........ U _- ";;.,~ .. .d:".. ·w. Co. .rJc:. C-'"L~""l. l:,~ .L. /'

::V De compar~ta. valului ~,ate se retrage ~ revme ne- I

$flce::at, mancann mcreu am mill. I

., "

/ ·:':~;8.CiiZ1te, uzura obstacolclor.

/ P£riE1ii unui nativ dir n:;.c :treb'.l!~ S3 observe eu

,:t::.' ••.••.. / ...• I mare p5.gare ce seama, cs copilul lorsr, urmeze reguli

, de higiena S8-.'<":'2, rnai 2:::::; in ceea ce privcstc alimen-

·~1;'.l fil'",U'C:-: coniii insomnat: de PelC sunt .lacorni . Di-

t.",1~, '" a .:- ... 1. ~1.1.,a.! __ .~ ., 1 1'" •

gesLiunea:, Ia acesti copii, are 0 importanta de prim plciD,dici se resfrange asupra caracterului. '

'I' Aceiasi parin;:, vor trccui s:' observe si sa vegheze

./ . asuprs anturajului copiluiui, in timlnl' copilariei, did

. influcnta acestui anturai, tocrnai d\.n ea1.lza impresio-;

n .. ,'Hl;t:-;·tiii c:; 'rpcc.-:,H •• jf;'jii fi,-;i Sf' va resimti toa·x'

u. ...... _ ...... {..., . "!'''' ... _ \,..:::- ..... " ... "'-r...- __ ~ ... .J,.J.) _ \.. .. ~u.J.t.. t..4.

I'.

",

l

..

.

"~I

- ........ ...:...., .. -

Caractcr,

I "Fire scnsibi1fl,schirnb:itoarc, imprcsicnabil.i, ;\\';1,,(: nevoe de afectiuno, trdind intcns- 0 \-ia\~\ int'~lic<'t\ I cu personagii pe care ~i Ie-a irichipuit si 112-::: dorit, C;) atare. Si2 lnfl5d'lreaza user ~i c}5 primului venit, carr--i sur/ide, toata stima pe care 0 acorda in mintca lui P('!'sonajului Iictiv pe care l-ar iubi, ajung:md adcsca :~ suf.crc amare dcceptiuni.

Gust de aventura. B5rb2.~ii sunt Ioartcsensuali c5'J-

tAnd 8'E1c·scr:sc'nzatii tari. '

Fcmcilc BUIlt iu13~1c, le place dragostea, d3.T" odattl sat!~mcutc, dovin indol cnte' 1).

noli .:

~ I

!

r

I "lnn~1(:ntil ondocrirrianli a sernnului, in caz c{:1d .Luna, plancta dircctonro, nu cste rnalcficiat.i in horos-

" "cop, so C'x(!rcita, C;'!lel asupra 10 bului ,:111 erior, d, nd asupra lcbului posterior al hipofiz ei. Lobul auterrcr do 0 tcnacitatc pl~c1c1rl, iar eel posterior 0 mare mr.biIitate ernotiva. I:xistd, probabilitatca unor turburari in glanda hip()fiz~" care se pot t:-<:r1UCC printr'o tc;;din\li prcmaturii la obezitate sau moralmente Ia 0 instabil:tate mentala" 3).

Prcdispozitiuni: turburdri 1a stornac, acizi, ciroaa, gastn:1g:'e,gastrit~, hiclropizre, cancer.

1) Dom NcrC':rl2'1., oJ _ ctt,

2) Dorn 1"; e;-o.,'k.'l, 0;" cit,

3) I-:e:'"u-e!2., up •. cit.

J

t

I

!' 1,,'

:J

~; ,

f. ~ .

: ~.,

1.,;'".: ..• .", ,.:, '::,0'

1::;0

-

Primul decan: 22 Iunie_2 l'ulie. ___ Longitudil1ea Soarelui : 900'':_-1000• Incidenta solara: 66°,7' __ 66°,9'.

Fi'e; lntregu) firei se a;ea:,a pc p1anuJ afee(iv $i sensual, acela al Zeile] Venus; se ini€nsWeil gustuJ pla-

ceniDr sensuale, unit en nestatolllicie $i nccredinlii in

dragoste: _, " ,

bestin'; Destinul aCestor nativJ este lnnuentat In b~o

de cafre fe""'ej "., , .

... . ,. " ,

P1"imul grad: L. = 900_910. __ ,

In [uru; lui 22, IUnie; fue afabila, dar adosea cu capul in nOUri, Caricrl1 u~oarir. ;:

Al 2-lca 9'"0;L. ~ 91'-92~: .

In iUTuI lui 23 lunie; Fi", "".-ma sil te Jas", con_ .. tem~l.ti\'., ""'!rata. $.,,,., su,,,s.

Al 3-let& grad: L, :::: JJ2('-930• ,

In j una lUi 21 !un ie .' Fire rnoale. 'P' ti ci;, ded,tli dragoS!;'i. 0 Sene de legil.turi str-iliudte, dar fuxtunoase.

Al 1-lco orad: L, = ,93:-84.1, _'

in -'"'"I Li 25 lnn;e', T lmpcr'ment sellsual '>:agerut. k,UbnCitate. nUPluri " "tor"s •.

AI '-/cac"Dd; I.. ~ 94"-95'. ._

In krull~i 2G iunie; SULle;'"i ;"Ia de femel; \>iata r£tftcit':;,2re.

Al € -iea grac : 1..,. = g50_96D,

,_In_I "'al l~i .27 Iuni~; DCZCChil'bru, iilstabilitat'7 V 12\a CC:P1J::1.20.:::0 oe altui.

~11 -u; 9'ad; L. ~ 96'-97'.. . I. jural lUi 28 Jimie; Nepii"re, ",udnla, tendinlii

Cat,· 0 Viala pa'azitara. Tot",!, rOUj1"". .

A E-leo grad; L. = 97"~98". '. . .

!. r-r«: lUi 29 IUnie; SUsceptibilitale ex ce,i Va. Viala Se i : '"'10$10 in (t' un mediu in! eriot, 'arc Poa te. a trag.

°ZC' oderea nativului. : ..

.11 9-leagraCi: L, = 980-990. " , " ,

" jurullui ~o Iunie; Ncho!"rir'C, decejilluni, pierderj i·\:Jt1, :~~ou1'g"'i,d . L ::::: 9.n~O_lOOb.,

(h'V- .. C '" . .

'I '

I i

L

~"----'''.

"

,

I I

I I

i

~ " .I_"

• -", ~ r- r. ,f:,: n i,; ~'; ~,:;" ", ~~;<

l'c' Fire \'15:",:::,' ": ' r.re se t:-.:~~,._

' I ' 1 111, . _ V _ •• " c " ,

In jurul l.L1, -'<;;(~ura~"., "'j_

'., stcarsa, c::r "'0. .

:,1.cn\u .._ " . I? Lulie,

-1" ,,,-g,apl~. . . 2 1,,110-. _ , ,

.arc ~ d 'l('a dccan : , ii : 100ry-lIO , , .

Al Ol S arelui : . "

., , di ca 0<. v, " 6\:'0 _ • '".'''_

Lonrritu m ~ , 6gn 9 _- u • 1 ~", • .,.:! cu l. '-.'

c> 1 ra 0.. , • 0 co 0.,.... . . .' ..

' Incidentaso a ''',1:5 a RaCU1Ul. $-. .~,.. ~ Ia .i:t:lt.:.I ..l,,-

genel, '" ~nrHC' f«,", . 10:

F' e : Nola . ~'O pcate I.'.~ .1:> : 'A'll i:, caUZD .

rre : , b"I'tate. C,,J c r ; pc avo .. ", '

• • <:1 a 1... c ,", fJ '., a L,J" ,

niozitate '. ,1 va in llon,~ ". limcn)elor... . . en neala. D~""~l e corncdianti; ,:e'lmarl bucurii .,1 m

subtile, cat ~l p oscila rr.u e

s " Viata va

Desiin : 0,0 '~~"'r"

[ii ] OO~~-l • . , ~ 'I!lfl~ca:< •. ~,

dcccptii. d : L. '" . ' .• ''''0 uternica,

PrimuI gra ~ )'(>' Ac:t1\'l,,,",_ p

, Ilu;~Iud~. _

. In )11m .. : "' .

' s lcnitim. - 1010-10~. . voiaturi 11:ng:,

'SlIcee 0 , • L -. 0"'", \ " .. , .. t"

') 'ca orcc, , n~~c/O"(' '0", .. , ~ ,'; ')'~,t.l ...

Al ~-L • ~ .., 1,('/:0 ' r h .. ~, ", c~l~tO!L, c,"",

1 1'li" ,,_, _ ~:..,;. CC: , •• " "

1 iuru,... . "i"" p".....,

n , .. cur '" , . ", , ,.: "\''''

~ ri S1 ns .. 1 ',,:c_.v.:. . 1" ~"~C •• H ~

.9.VCTu.U. _,..,J. L. = ... u_ , • nenasarc ,. '"

'1 ~'-Lca [1'''' •. '. )' 'Cnlz:l!1t:, ••

I... v 'I';.' J i- ,1 C , .. _. c ~

In juru: 01\, ';nF brusc S('C'-l' ~-:~ , 1'~:!, de

clui .loU .c.. 10#"~"- l... . ....\.:< l"!.Ll.u('l

"'D-02n~ , • ,T =~, , .•.• p gr(\ t,

,;;.. '. rar-.J..J' , '_, •. "'L_

0)';1 .d-Lea p .... ~ TUlle: r.~.".. ,

." : rul lui '5 ". ~- - : calca ,t'""1 01. .J

in jU "eL'~l',a pc , lr-:v "

.... (jr"" ~'" , r .~- "v , """"'(;'\t:: .. c,t',

'm"~Jcu c- t.... , 1 .= J 1...'-. .., is <I .• :;)"lt c";.. ..

•• u. - f'i r~a OJ'aG,,: ..... 'Z-·- 'C"r"ctcr Clo~'~: ~"'re departe

' ,-. .'~ . 7 ill ie . c, '<,cm:'-!Z,ll c, ",

1M iurur W~, '0 u!'ita intr 0 ~ •

.." " prIor, ",-.e ,

adeseori supe 6' , '1'

d. multime .. d - L. = 105°-10 dar dcrnnii. Reusi a Al 6-lea g~a (> '11 lie: Fire rece,

7 lu' U ,,' .

'In juTU, - rilor.· r- , " t)'

, . tra adversa, -- lOGO_.lD,.. Ii" , nC';1hJen a,

In con d 1 - 0-0 " b

1 ill t-u« !J:'(l, ·1: /i'~: Gen de : "fie c .' .

. , uI IlL! 9 u, it t

In :Jllr. • "men ,(1 '00 'd:-

d scori n cn 070 10", . .:> ran' ''-i.

Succes a,·.,.. _ i •. = 1 ,-", •. descurajare ,.

1 AI 8·lca grc.d .. I lic : J'l'O,,",_, _

' , , 10 u . • '" 'a '

I 'uTul 2Ut , ~"'S1 r'OZlcJ\ ,

In:J 1 "'10~d."'" J: 00 i Icc

' T' '1\il. Ceru . ~l.. = 108"-10, ' •.. drazos;e ~ ;0 •

e_a ••. C roiir >: . ,1<-,;;, co"" '."0

At 9-lea, D , 11 '·.lie: In" ...... '.' planuri. ,

-, 2 h' 1 - ", "" rv .,

In [uru. : • '; .sl!CC~S p" "";--00

d '1a JOC, In '.' . _ 1090-.1.1 •

. 'Pier en d L. _ l

Al lO-lea gra

r

,

/'.' (' LO:

\ ~/

... t; ... _.

In jurul lui 12 Iulie : Combativitate, arivism, umi-

Iinte, dcecptii. .

Al treiiea dectiti : dela 13 IuIie-22 Lulie, LongHudin ca Soarelui : 11 00-12.0G,

Incidcnta solara : dela 63°--69°,8'.

Fire: Teate notele Racului sunt exaltate .. De alci : hipersensibilrtate, hiperimpresionabilitate, exagerari pe toate planurile psihice,

Primui grad: 1.,. = 1100_.111°,

In juruI lui 13 lulie : Caracter Iericit, spirit patrunzator. Viata plina de tot Ielul de·j'egiHuri •.

Al 2-lea grad: L. = 111 ()-112°,

In 7uruZ IU'i 14 Iulie; .Naivitate, credulitate, viatl

sup.erficiaHi, rnai mult:'agitaia dccat activa, .

. AI 3-lca gwd: L. = 112°-113°,

In jurul lui 15 Iuiie : Nestato~~ie extrema, nu .. ti bali capul eu nimica, un Iel de "cllcE~ 0 vrea Dumne-

zeu". _,' '

I'.:.r 4-lea grad: L. = 1:'p-1l4°.

In jawl lui 16 lulie: ~eceptivit;i1.e la tot felul de Irnpresiuni ; 0 exislenta prezL'1tfmd',pa1'ti distincte a

lL."1or carpi distincti, ";. ,

'1 r:' d ~ --, ~ -, (I , 150 .... ' '

,h. ,J-I,.ca gra : L. -- ~.17' -. • "'.;}.

In juroI lui 17 Jdie: ;~!-i';ism p,..1terr..ic, fire care se dcsc.irca singurr. Sl:CCC:·S'2 irequcnte. 'dar efcmere .... _ ... _"_."1

Al G-Ica grad: L. = 115{1-116°· I

r. 1:" j,::t_ll l~,i ~ 8 l:,;.l~ie; ~pjr~t independent, cxagcrat,

-ireductibil ; 1:',\·1tUD Incraznc\-e. ... .

Al 7 -lCJ grc.d : L. == 116°-117°. . \

1'/1 jltTV L hi; 19 Iurie: Fire fO:';'l1.€: .1,rezumtioasa care

urrnarcste himera, .

AI 8-I:!a orad: L. = 117°-118°.

In N'll! iui 20 Iulic : Maleabilitate extrcml1, ascul~i pe toJ/ $i dai dreptate fiecaruia. .lnsucces datorit pro-

priei f ale .nchotariri, I '

AIlE-lea grcd: L. = 118°-119°.

1 ju.ror lui 21 lviie : "Cu capul in . 'lOU rill ; grele pe-

ric e in viata, , .

[ lO-lea grad: L. = ·119°-120°., '

n j:::rt:.! Zui 22 Iulie: Spirit contemplativ. Tr.llc~ti ,pe .lu1 alor taL

12B

, ;

" ,

.

"

/, '

.. \

{

'.

t

"

t'

j

" I P

, 'l

: I;

.::' ,

;,:

LEVL (LEO)

Leul cste semnul de foe al-Soarclui EI irnr\Lnc~~'3 Val-a, In timpul lui, razelo Soarclui cad aproape ol-lie pe pam ant, spre a face en acosta Sd l'Oc1C'ascJ.. E putercn cosmica ill tonta mlirejia :;:i. gcncrozitatca ei. Epo~ri de culcs al roduluipe pamant ~i de noroc pentru eel ntis·· cu]! sub acost scmn, st5p5nit in aslrologiedc .catr«

~~ . ..

In eel Ian cu s]JiclITI '7wItc Qt. i7itiOt t('ccratoril, Pc eli'llel nc 1m'" umc~' c:'.! rC5uj:::! CUTOri:.

'loti. pril.l;mlu·; Cc C:cj;J.1:C, ,.'c .. ;cc 'r;oa:c'l; f:::lb::i, ra.u, F('tdc jilTU ~tcril::Tc ,; ,flL:c ... :! j::Tii bn:l~.

Sc:c:cl'a, CI'Clili 11Ol1 de.7:'.I;;]I.C:, mc:rc;, taie, ~1'iCliI cade. IJTC'PC'!:,,, iii; ic: puii $i se duce : la7iu, sccc'c,

lOT in !.i,TmC ho!"::. r.;::m:';·L., T(;:::::n;c;tt prin tn;C<iH Sc, 7iclieu'll :;;:0]1- de CUT. Sf' cZZicic;;,c '11 j::rr.{;:::;: ... I)

, '

...... ~ __ .. , •. Cicnerc.li!l!jL

()

Constelatia Lcului csto domiciliul Soarclui. Pe locul sau pC' Cor priveste spre Rae. Crupc ~i picioarcle LeuIui sunt in scmnul urmator, al Fccioarei, p:ina Ia al 18 .. lea grad al acesteia,

, "Din tecto vrcmurile, L('uJ este asimilat putcrii regale sau Jmperiale, on sef ilor de guvcrn, si nu rare ori, V0111 gilsi in punetcle tari ale unui horosccp, rcmarcabil ca destin, scrnnul Leului, Accst sernn este sirnbolul unei ridicari meritate prin capaci tatea vir ila, printr 'o arnbifie nobila cu echitatca si patriotisrnul Iurninat, cad sintetizeaza maretia ~i spiritul de justitia nobil.

if' ,

I 1) V. Alecsandrt : S::Cc.r:i{ u., cer ~i Destin, Ed. rt-a

9

I

Curadcristici.

InJluentcazii pe ccci nascu~i ·intre 23 1ulie $i 22 Au,gust. .

"Leul este un semn de foe ~i ea atare este impulsiv,

arzstor ~i iridriiznet. Este si un sernn fix, reprezentfmd focul eristalizat, asemaniltor unci bare de metal) Incalzita pflna Ia alb. 51mbolizeazaspiritul sHlpapitor, am-

bitios .si Ierm. '

Leul este un sernn rnasculin, foarte demn. SUipa-

neste inima :;;i sira spLl1ihii.

Persoancle narcute in Leu sunt foarle sir:npaticc, dilduroasc, sincere ;;i hotarit.e ; lC'plac onorurjle, uniforrnclc, auioritaica, si:u:::tiuniJe ~neJte ; nu sun! mai putin active decat. cdc imcrrmatc oeBerbcc, insa" poseda un sentiment natural al maririi $ral ina1tarii ; ele se silcsc sa str,pa:-.casd rna: "milt prin IC','Tsu2s1une decat printr'o activitatc infri;urata. Idcile-Jor sunt pecgtluite cu o Qjstim,~\ rnajestate :;;1 dcparte icie orice meschinar:ic ori josnicie ; Dob;·=',c~2. svf}c::.casca .li;a~(:aza dsasupra tuturor

micirailor y1c;d· . ,~.

N.r:terJ nu ?'ja'te nir:ieri un. du:;-man rnai generos sau

un ·,.:Die :nz: :idcl,cC2&t eel ljD::c:ut in Leu. Furia lui estc sD~m.t2.1';2 ~i sc, T',rcc;''Jce 2 dcsea, din cauza natur:ii irnt Ul~;\':-' r:-~' "w~':'-l", OJ' tct uit',' si iar ta Jgnora

....... ~~ .. , ......... 1 u ..... ~, ." .... !:..I .... \...I..... -. 1 .... ., ,.

P'c'r'/' ~i «r_ '''''It:-, ~.~C' C"""'" :;: C'"~·C. Iirea f:',rx prc.r;o;cav-

....... ) ,;y; .• ;,:-. ... ..., ..... G .• (._ .. ",,,,," ~......... • ..... J.J. ~,~ ... , .. I.: . .;..U cr., u d. l.u

torie, j:..,;anc 0 ii:-::.: nobila, r.arcori trage vre-un folos dir, r'c victorie fizic:l sau mo ~ala asupra advcrsar.uluL

2u1 este singurul sernn al Soarelui, care este centrt i sist(:r:l'J!ui ncstru, du?a cum inima este organul c :e prez:d;:2zi! si !cC'u1eccz2 circulatia sangelui.

Leu1 tr,e'::l'Je si 58 -st::p2.nei:.sca spre a nu-si cbeltui

.nensa lui eric:rgie,

Printrc acei ir'~,t;uriti de acest sernn, sunt ~i persoane rrca rnar.dre scu t"'Ulac::c cr ea 'ce este fnarlc' user de (

: ~.ma-.:~~"::~ -':n::occ~"'u-j··' ~o'm~:~Ul' .,..~,;pc'e' tiv .

,. . ..._ .... ~ 1 , • ..:1" __ .. _ v... ...... I.,.; 1:1 ..... ...... '" .... •

Verbr ' c. 1.'oi este prin:::~::::~o. cc,racteristidia acestui SC':11n. D:';:- ci~:;::a ve:derI.i')r i,y0. care caracterizeazii pc riativii diri 1..<:'...:., acestia au putinta ea s3.,.~i desavar-

~!:asdi ct..:.nc;~:':.ntde prin CO'.l::i metcde : .

~--.., ... '

Caractcr,

1) Fac.ry.op. c!t.

1"')

i)_

'..J

miirinimosi si plac prin vitejia lor, simplitatea si mare- 1ja obtinuta in succesul ee-l cauta ; mania le trece repede, ca 0 ploaie de vara.

Femeile nu prea au cchilibrul siifletesc ~i simplitatea barbajilor ; eurajul este folosit in razbunari, Iar

entuziasmul in pisma" 1): . - ,

Destin.

,;Cei I?nscu~i in Leu sunt sortiti destinului celui mai striilucit, poate llpsit de substanta, dar eu sjguran~a plin de strlilucire ~i de: relief. Ajung lacapatul drumului lor, De primari in satul lor mic, on staoaniton ai lumii, Urcusul nu va fi fura piecliC1, dar acestea vor fi, in-

vinse" 2). .

Boli.

,

j .. 1

"Din pur.ct de.> vcode::-€: fiziologi c, LC:"J.i corespunde to"-·,)""'''''-I'' itului bilioso-nervos SecretiiIc rrlandulare

.......... ":" ~......... ." 4 ... ... • ... ~ • _.. ...... ~ .. "., ~ ~......... (;.J c (. ,

care miE:?( ~C;:ZCl pe (E: l:"Sl':n:nat~ cc LC':.!, sunt acelea procure d; lobul anterior 2.1 h::::):fi!.'2i ~ de 'Jlanda thyroiria. Thyroida, ca ,;;j capsulcic supra-rcnale, stimuleaza t ,Lcrgia, ~CjC3 0 e~l'?rgie continua. Gandul este iute, ~-:):f'cu~iagrab:-jc~l si Ei[~]:rfi, increderea in sine coste '.112re si adcseori se munii~:sg prin orgDliu, dar un or; vEL! care naste din cc :;:;;tiin ta '.'2.] orii prop'iH,

Lobul auterior aI hipofizei aco.dE:. putcrca de organizare, rnetoc: de lucre si prevederea. De aid, va rezulta, 1.:8 nCij: niiscuti in Leu se s';l'it intr'un mod instinctiv facul i pcntru comanda $i ta su~::d5 eu greu situCitiunile l1::a11 (:17)0. , Va rezultc.W::t!"::·~:, ca femeile

in.ser.mate C:~"Leu sunt r ..... areori Ie .. 1.'\'.!~· .. ,.:r,.:(_, " casati:t .: i.e. ;

vor fi fost p ate candva.: in timpu II> . '.' tv"};

rnultumite, c5 '1 atunci fer(;da era ,~·,fUl .famiuei;' <')"'~

--.---- '\ . ,; r:' :.'

i

I

I I !

r

Ca prcdispoxini t'>c'nlru. br~~ 1"\14'., • c·'•

.. ." ,.1 .~~ \. I • j I , •••

care>i fjin\~'i :n:'::-~~SClih:, en uri 7:~'::::"" electro-magnetic solar, de cele rnai aGe·.:. ~l'l ~ol:ra grcu ca sl 0 bte:-;!? electric", 1'.(:.':1;1\', mcarcare, Dupa cum in b:1terie S0 \";1 \!:::: TN'

care ~uporia nurnai un anurnit nivcl c1(' tnr: electric, tot astfel in iiin\a umanii, inima vp actiunile ei, de cele mal mult e ori de o:·dfu· f palpitat», . tachicardie, sau boalii de inir."l5, l' I{'

Zlsa. ' "I ifl

De aici, posibilit81i de anevrirrn. I,Tai sunt. r,n';!:: - if, poziji! pentru friguri, mcningito cercbro-spina.e . - i

ataxi e-Iocornot rice, t3b05'<,: l. ,f

C!.Le~D!,-J; 'l'lIEB .. \IC '< 'r,

.' \'t'

Primvl decu': : 2::; h!Iic-2 /~l1Cli,~:" ~

Lonr:itucE:'~c::: Sorrc-lui: 120''''':230".

Incidents, s::·l:?:rii: Gno,S'-72°,3'. .,',

. ~ ~ F;.~~:~ ~ .. ~~~;;;F :/;~:~;~~~i ~~.i ~~,;;~ ]c(O:j?~'~~~:L';:, ~~~~ ~.;

~t:c~ "J(~l~ 1(' c;s_~r'ut't:. 1,J:;: U;:l:....<r~l:_.. Y: 1:· 1:111\.1111 ( 1.~t~~.lrpc)unQ". IT]~~rCJc~~::'.o:·,:-:j c:., f':';'~ GO, ~'1:C rrib'::::Nativul va L C:JSC·UIt. morcu c:c b:':iUi~:: c , va fi '. tos; succcsul va suf eri T11i}' air' ccuza unci c·''·

~ 1. ~ ... '... ."" .'_,,,, • '-~~"','" -._, .. ' ... " .::,.1 \

In 11o,;"n:-;lc sale.

I?cstinnl va fi poc tc rnai putin striilucit, illS;

solid ; l).C. rso.c:..na nu va Ujt,lngc in capul Pir::'l"'.d;.dr,,:,' .. dar in postul in care se va situa, va avea-st .

;-, necesarii. .

, Primui grad: L. = 1:20°-121°. .

I, In jvrul lui. 23 luiic : Caract er hotlhit ,",1,

drept la scop ; dificuWiti usor de inviris. '

Al dcilca grcd : L. = 12ic-l::!2°.

In jurv.! lui 2·.;" lulie : Indrasnealf dublati do '\' . .:]1

rue. Viata sportiva ; r enurne in sport.

Al 3-lca r.rcd : L. =" 1 :!~o-123°. "

In jurut hd 25 ua«, .EJ~n spc..ran. c'~.r zr'e;"r [ frant. 'Int!lmi5ri !onr~c c:m.",'tl'r:.:.:!I;oa, if In 1 rH

fiG 1n du. "

=:

i I

i •

r .1 "

. I

I

r

~

r :

I.

Al 4-lca grad: L. = 123°-124D.

In jUTul lui 26 Iuiie : Nehotarire intre dragoste de Iucru ~i Ienevie. Doliuri fimiliare; abandon.

Al 5-lea grad: L. = 124Q:_·125().

lIn jurul lui 27 tou«. Prudentii, dar-a:,qtiunc; tabdare,' ta ent de a temporiza lucruri ~i situatii, Re~ita sustinuta.

Al 6-Iea grad: L.·::= 125G-126°.

In JUT'ul lui 28 $i 29. Julie; Echilibru intra motor ~ fran.a ; dar de diplornatie. Viaia inc6:~jurata de prie-

tenii interesate- . .

AI 1-Iea grad j L. - 126~-127°.

In juror lui 30 lulie : Caracter violent, repezit, chef de Iupts. . Multe succese, care sunt compromise inaiJ,1.te

de a 5e desavarsi, \;

AI s-rea graa:: L. = 127°-128°.

, '7' j;u"'ul 7,,; 31){J;c . vo;·,p, \"('.:1 ... ""; .,.; cr ir'.r· Succ ...... <·,e ., .

... " j ... " .... " 1 "~i.,,, .. ~ ••. 1"' ..... , ,l'I.,J,. ... a ·0 .. -.,1...... ....loO;

rezultaicl- u,~Tr~;tilr.c vcr i~ :Jtilr~'.!. I

AI 9-lw grad/: L. = 128°-129°. '

In jUTul lui lJAugust: Activitatc generoasa, tendinti

Q' '" ~ resnecta r'f CCJ1 slr '"' Succ: ~ 1" '. t ...; 4 at d

.-: <: _~):'. s .~. .. .. J. ... ... _e.3 CL no o ... _e ... ~e sail; e

tiJJTl2.. ,

AI lO-lec g~ :,~ : L_ =' J.29c-130P• In ju:rul lv, 2 Lqr-.:.~: }..rr..b:\it. Fairnli mare, dar

rareori dural .la.

A r doilea ecan:. 3 Aupust-12 Au :;p.st.

LO;1g.i.tucL.ea solar.i : 130t-:..1400. :

Incident solara : 72~,3'-75(j,2'.

Fire; r· .ate Co.1it5.tile se lamuresc ~ devin mai urnane : .mtul. dreptatii si al autor.!tatli modereaza: te~din\~;s~re. orgoliu ; un mare bun 'imnf( ternpereaza svacneli .: firei.

Dest'J:' : Viata este Iericita, Cerul , acorda harurile Iui, nat zul ponte: sa se socotcascs prir.trebindacat~)rii

urnanit tii.· , I .

Pri,TJ;II ·grad.: L.:-'= 130°-.131°,

pr~~.7 .. l .. j.J'"~· .. ~"I\.i.'fo~U~.1:.s;.:.tL.rc .. blfmd1l.1 i(:)r'~l:i d~.c.arnct~r.;

A~ 2~Ica. grad: L. = 131°-132°. . - .

!7. j1.1." :.!.I lui 4 1: upu:;: : Te:1di::~ a diire p1:c(;ri ~i che-

:; fur. ". Situatie socit..Hi ~'.ec.rsa, dar lini}tiUi.. .

I

_, ': ,. ", I" ..

I' "'l"I~VC' "', "",', ',,:!,- '

\', 'd", ~l' ~ ,." , ' . ' ', ., .' {

I~r;~';k,j'· '"",*",,"Jt" "".~. ,;:"" "

~L ~ .....:' _ .... --......",..u.l~~ ... '~~ -",1!",_.__ ... .&-..... _..;.;

_ _ j·t""'. #tt ........ _ ..

r

("

"

... '

l

,I . .

)'

"Fe , ·r~r. ~

,II'

"

~.

"

J

~I

,

.

' ...•..

.

/ f

I

,,:1,

'"7 :

13G

~, ;

In jurul lui 15 August: Spirit auboritar avand cali. ta1i pentru a domina ~i a se irnpune. ViaFi publica stralucitii, dar, 'accea inti1n5, chinuit i.

AI 4-lca grad: L. = 14.:3°-144°:~::'

In jUTuI.lui ~ a August. :~C~p admit-abil, propria unor opere de sintetlzare. Situatiuno intatdeauna inf'erioara rncritulul,

A.I 5-Zca grad: L. ::: 144°-145°.,

. In jurut Zui 17 August: Patrund~e, istetime. Ochiu rapid ~i sigur. Sltun\iunc in viata,' scutita de grijile

, marl. . ' . '

Al G-t(~a grad: L ..... 145°,:..146°.... ,

111. juruZ lui 18 A'Upl£~t : Caracter autorltar far~ com-

prornisuri. Via~'I. tnldnlc~, pcnibillL I ,

Al 7-!ca prac!: L .... 146~-147°.

In .;II' .. ..tI Iui 19 .1tl[7l.'s:: Illci'ipl1\t£:lart> de nclnvins. -.Vhl\t ~~~na de lupUi, in toate situQ'i11e tn care te-al gasi.

, Al 8-lca grad: ,L ... 147°-148°.

In jl,~riH lui 20' Au,aust: Fire lntunt'catl., gQnd elitre

o vic,~r lini~iitr~, COni ,;.:iCit clC ~ c,m1.inuo. actiune. ~rrccl

dincolq de proprille tale P'.1~~::,;ijita~i. .

Al .(qea grad.: L. == 1103°-1·19('.

I1: J.rul lui 21 j~u~IU:;~: Fir« ,'c',:clL, bincvcltoare, nur.r:1IHi de 0 surizr.tcare r.i.:S~c~jt=:i.~. Via~~ tncClnjurata .e .. copii, ncpoti ~i stranepoti,

, E lO-lea. grad: L. = 149°-150~.

Ir juru.l lui 22 Attgu.st: Multi prieteni, dar putini bai '"

l;

~ . - ~~"~

" ;,_

" !

; ) ,.

FECIOARA (VIRGO)

'rrO I

~

,,'

j (

I, '

! E sernnul verii care eXDir~, al ns.turii care a rodit

¢ care acurna s'a obosit. p.~ mumei :?am~mtului eare-si

" IstrI!.nge pruncul duios la 511n. Scarcle merge spre 501- ;;qiul de tc::~;,~a, ziua S~~ face din ce in ce mai scurta

, .

.)

i

I' •

I '

..

j'
I
I
I,.
\
\ .
,
, .'

"

II' I!

:;;i in C1.1r[,nc! V2 fi Cf~:';) cu r_o,,;-::::':~, El: c: :-,~:;:~ _--: :~ '.- "

mul soarclui scaclc. \;italita' ca insului r4~'.3'::~~, '\,"~ ;,,~ 7; .... putin puternica dec5.t ceca de p5r::i acurn. C~::.6. l,;i cand, adierea toarnriei se face simtitf ...

1'1

Pe lu("i1l1 fura hota'Ta

Al cpclor cc-cu aciormit, Din fund de haosuri riisare 1>1 clancolia ;:cimbitoarc

A stelclor cc-uu riisaTit.

~i cand mii tIlt· ;;; urmc mea La diseu! TO(1:11;:: c;:n tinc,

]I viid srh:;r.tc.t dcodatii 'n stcc, C'o liciirira de 11lmin(! Indcpar:aU'i, race, rina.

lar pc 111CCjcr!i de n ocptc Ptirci: j:~C: Ics7:c",: 1~~7(: cpo:

Co. sunr pC·l/d~,::~;7 .. t'ccid, rusccc:ptc, Cii-s 1!lan;.:('(c acc:» ;:CC1ptC

C~ curl' c?~7: rt~:;'~~~~i t t.t c 7:Q:.

0, Ieee! ct: iw: r.'~; Cf' mCTC :_. Cr [ur nic : ;':~:i ii~ :c,t;~C" cc!c .'.~. Dc tc .. nt 'T~'\:7;~i ,in. t:;;::\ -:.Li:arc, Selll in di:;··I;;:/(1, d,'phrarc,

Ttl scldmlll pi;;n.l.lwriic '1]. stele,

(

Carc-i p,h'irca omcllcnsca PiitTun:-:iitoL r c de mis icr, CC-1l1' incr! :1:i sa billlUicscc

Cd lU711.C:1 1. ~astra pa1(~cntecsca . Trlic~tc ir..:;c ,i cc in CCT? t)

E ultimul sernn al \ erii, Natura cor.tinuli 55 ~a'::iI'~easca ultimele schirnb Hi interioare. Omul ID.U:1Ce~te recoltfmd ~i strangnnd 1 roduscle acti\'it3~ii lui ce :p:':.'13 .,

acUlU. ,f

Perioada de activitat realizatoare, praetica. me- I

todidi. . "

1) Duiliu ZZ~'n!lIr!£.cu: AU::(,.st.

f

r-

G{: ,

'_, /_---.y

;1,;

t ~, '

I ' '~. i

;
( ,
!, r
,
'1
;
.,{
,I
l
,
I:
"
I!. ;,,'

~, i

i

" '

!

133

Gcncralit5ti.

Constela[Ia Fecioarci ate c$, simbcl d;~'lta tanara, cu aripi de inger, tii1<1nO in p1iiha un sptc.-de grau, ceea ce nu este altceva dedit 0 aluzic iacuni la steaua cea rna:! de searna, pe care 0 gasirn in aceasta cons tela tie, anume Spica. afUitOllre in al 22 .. lea grad al semnului-

l ... ',

Caracterlstici.

Injluenteaza ,pe acei nascuji intr€ 22- August $i' 22

Septem/orie, '

"Fecioara apartine elernentului pam2.l1tesc si este un semn practic, de rnuncii si chibzuints. In acest semn nu vorriobserva inceiincala si greutatea Taurului, did sernnul nostru este un sernn cornun, de 0 alta natura. Taurul reprezinta substanta in ea ins1i:;i, adica bunurile san 'banul, Fecioara simbolizeaza insa, punctulde legatur3 intre aceasta materic concretji si ideca de fructificare, Este sub sLtlpf-nirea planetci inteligentei,

adicE- a lui Mercur, '.

"L"" , • •• .' • •••• r •

. £lIne.:. u~ :SC:r:1n lemm,:,"1, .c·:: n<:c.l\,:~ V?f pn:::.era mal

dezrab: sa 1·/a un aramarnent arniabildccat ss se,Ia"e-·-----

,,-oJ. c ... Ju ... J elY .... l.. t,.,. c.. ... l .. , ......... ,.l. ... c ............. 4.-.;,.) . ,a C1 .... ' ---

in VOla conte/,t2.tiilor. Sernnul inconjcara obstacolele; el nu Ie ia iff;3. de piept,

Fecioara l;:pf:ne~te intestinele si asimilarea alimen- _

I

telor, Pers/.anele influentate de acest semn, vor po-

sed a deci q mare putere de discernariiant si vor ~ti

ce Sa retint si ce sa elimine. , . ,

Ele s~n Ioarte active, fara ca aceasta actlvitate sa

fie de.' ,n .... :l.r·a !ebr.i~a.;~ .caCi, .1. n dCfiDitiV.,. e.1'2 nu cauta altceva r xat sa obtmu un rozuliat practic,

eclat e scrnn al lui Mcrcur, Gcmc:r.ii~· sur:t un semn intelect 0.1 'pur, semn de aer, pe efmcl, Fccioara, ca semn 1: p;:::-;ant, poseda spiritul de realitate al lucru-: rilor. { n consecinta yom avec: un sirnt critic Ioarte desvo! rt. Perscancle, pe de alt~ parte. invata repede, fiindc- sunt ~iirguitoare la stud.u si Ingenioase. .

Fire 10r este caracterizata nrin verbul a analiza. Sur.: discrete, pline de tact" ~ foarte rezcrvate.

. . .

- _l~ __ ._- .....

Daca curnva ai cauta t'n asociat ~:!U 1.1;) CO~2:)'.':'at~:-, n'ai putea Sa gasc$ti unul mal bur. decJ.t acela infiu-. entat de Fecioara ..

Nativii accstia au rnai D1u1i 0 lr,l,Gcr0 de iniu;5 ca~:'e fapt. sl nu ciitre teorie. Le plac statisticile, surit endclopcdici 9i au 0 mare prcferinja pentru contabilitate. Sunt excclcnti secretari particulari S3U :;;cfi de cabinet. Vor poseda un dar' unic de a prinde !?i a asirnila orice Idcie noua, a lucra in vedcrile sefului, ncdC'pfl~imi nieiodnta drumul tras.

In viata privata san publicii se vor arata intot deauna indntol'itori ; .~.ca mai mare calitatc va fi scrviabili tatea, Iar eel mai mare -dclcct tcndinta la critica.

PI:! de aWi parte, de \'0 £i verba s5 dud 0 aiz,cere Ia bun sUl!~it, nativul din FCc10arJ hi va da inc::C; searna de punctul slab sau tare al chcstiunci, si-c "'2.. Iimpczi imedint.

Parintii snu educ .. torii unui conil nascut in Fccioarii, trebuesc su corijcze de timpuriu tC:1CL"1'I2. copiluhii Ia b6.rIc:lHl sau la criiic;i; si 55-i c:i~5cl~lli.nez~ in am.rnit fcJ :simtuJ constructiv" I).

"N<ltivii sunt foa:rte bine echilibrati : sunt veseli, iubcsc munca, sunt metodicis. dibaci, !.Tulii iI'.,;;a, pot fi metlculost, ftira a ii mctodic ~j-$i put pierde vrernca 'cal.ltfmd dctaliul ~i odatii cu ~1, inutilul. Sunt c::'teodata cuprinsi de Iurii \,101e1: te, dar acestea Ie tree

~~~ . .

Adcseori biirbatii sunt prca .usceptibili.

Ferncile sunt mai sociabilc ; p1flcute, f'Urt.z5.tO:ife, chiar cand Ie merge ri:iu, muncitc ~:'C, eu spirit pracuc, cu gusturi simple, mereu in as.eptarca Iericirii pe CCI,re 0 viseaza", 2).

Caractcr,

("

;, ,

J t ·1

1) T. Faery, op. cit. ;2) Dom Nerornan, op.

't Cl ...

. ,

"

I~'

A

,.!IIl

pi'

.,

'.,f. .•.. ~ .

; .

.'

i 'j

11

Destin.

"Viata e sernanata de pericole ~i de pierderi materiale. La un moment dat, destinul devine mai bun ~i existenta se sl:ivaIi'e~te in mal bine -decat cum a lnceput' 1).

Boli.

"

"Nativii din Fecioars au 0 Ioarte mare grij5. de sanateaJor, supraveghindu-si cu multa migala alimentarca. Au tendinta de a exagcra bolile, si a deveni hipohondrici, Simt 0 adeviirata pliicere atunci cand sunt bolnavi, sa-~i atnlf!l:1 sirnpatii si condoleante.

Pin punct de vcdere gl.,mdular,cei nascuti ~:n Fecioara, sunt sub prcdorninanta Iobului anterior al.hipofizei ~i aceluia al thyroidei, Accasta prcdorninare nu se prczintj; in.sa simultan, ci in moe ciclic, Nativii au cate 0 peq.)acl5 de supraactivitatc cercbrala si fizica, corespunzai.d eu 0 supraactivitate thyroidiana, rnorncntans. Acest r:itm este insa prca iut epentru elementu1 post-hipofjzar al personalitatii lor, l$i de aici va veni oboseala, /;leiI'ca, neurastenia. Ei mai sunt sub inraurirea cer trului r.ecunoscut al inh.bitici, care-i face sa-si infl7:mE.'zc: eland, initiativele ~i pornirile. De aici, va rezulfa tin contrast, 0 nervozitate, care va Iucra ell deosebirj 'asupra caller d.igestive: dispepsie nervoasa, enterita,' etc."·!}

I

( CP.LENDAR Tl-IEBAJ:C

Pri~ l.r deca.n: 23 August-2 Septemurie. Lon tudinea Soarelui : 150°-16('°.

Inc; "~t 1" • '-;00 5' '"'c,o 2' I

. i l'u a SO.21:'",. ,u, -0"" • <,' n

. r»: 1 Calit~ti1: semn~lul. ~ eapa~~l - • -co d~\;h-lcire p sem\reapta cair .. arta, celire VlaW:,'\t;\,c':l

_. n DCtJ . J.?e:-orr~"n .• op, cit. 2, Ki "", op, <H.

·1

!

.....:

. .

l' '

, Destiti : Porsoana- est:.' in cC!:-.:::ct s~r.:::-' cu 1\.1:::':':. ~i c12.c~ aceasta nu-i aducv 0' multurnire c1cp~,i:l:~) t()i~'::i ii va acorrla 0 protectre cr r.t ia c::::1erli din situatie.

Prima! grad: L· = 150°-151°.

In ju rut lui 23 Allgust : 'Caractor intrcp;-i::zI:tor. Aniuraj ostil sau indiiercnt.

Al co]ea grad: L. = 151°~152°. . . ' ."

In jU7"ul lui 24 ilugust : Lacornie Ia mancare si atrac- 1ie catre lux. Vi::l\.ii Jcricitfi, success rnateriale, ott5_.nute, gustand din plin via]a,

Al s-iea gmd: L. = 25:2('-153°. .

In jIm;.! Jui 25 AVgl(St: Tempcr<!rnent calm, lnielc~t~ ernul se multurneste cu putin: Viata nu cunoaste ruci .nocazurile inimii, nici a1C' sjmiuriJor.·

AI ';-112(1 orad :' L. = 153°-·15·1°.

In ju 7'U 1- lui 26 August: Fire m uncit oarc, aplicatii, .aeti·,-L Succese, care compcnsct.z l sforFlrile.

"A! 5-1ca orad: L. = 15·1°-1~15°.

, In jurul iiJi 27 ~i 2(; /wfn~st : Fire stcarsa, n.enita sa .ascul: c. I",_",oo",·rHrc orin valor; imobiliare sau ~::r:r-icole.

.. ) ~'::-.~, ~...... .~-=. ~ ....... l !"...... ..._ .. : "': c. ~. '

AI 6-ica qH1C: .L .. , = 1;);:1('--; ;..JG·.

, •. •. 'r; J. '. •. T ." ~ , '" ~~~. , .. ,- ('tt'l-

1171 ;::.ral 21:1 it l~~.9US... C:::'!)I':. ~:ne .. n; .. 1 ...... (,.4 .. ":':'~~'~ ~~ •• ~.~>

ni'''c' "~"Il ne '0 c,';:'j;e('~i Ia r.C\"OlC. iuanc-o in p.ept.

( ...... .L '"..,j, I" ..I ;,.... • ~,I" '":' ,

S'JCC:~S ramo.

, Al 7-le~ orasi : L.: = 156°-157°.

In jt:."·u! ·lui 30 liUgllst: Fire L:bca\f'" in~n'fl1"inz~-.

<""' Y • f c' e~,Y'oI'l'(' care sch:.rnb5 in

toare. yansa prin em .1, asato: .

'bine situatia socials.

Al S-lca orad: L. = 1.57°--158°,

• In [uru! iui 3; /.ugust: Indifcrenia pontru c:och~~atie ~ Epsa de inter-is pcntru a place. SUCCC3 merno·CIU " 'd.ata cenusie.

. 80 ~90

,AI 9-lea grad: L -: = 15 -10 .

,in ju';u! lu.i 1 SCl1tcmvrie; Probitatc, cor.~tjjnt~L

'G'riji rnai ales, in farnilie.

AI'lO.Ica grad: L, == 159°-160° .

,In jurul lui 2 Septen;()Ti~ :~Ap?tie, ocol:~!i Sr?"!~n:a. egois:::l. Putin noroe LI casatone; sansa in a.fa.a d~

·dmi:l.

Al conca decan : 3-·12 ScptemvTie •

• Lonp:-cd:nea Soare:.li: 160°----'-170°.

I

\

. i

',',.

",-' ;',

, .

,

\ , \

'), ", .. " ' ,~

" ,

, .

~I

:;', ,

"

,

, '

142

" AI treiico dCCGi!! 13-22 Scp!c;!:;<:-:c,

Incidents solara : 82°,2'-86P:.~ 1 Lorigitudinca Scarelui : 170fl--180~

Fire: Calitatile semnulufeadiacal, se indulcesc, se Incidcnta solar.i :,86"-90°, " .

ferninizeaza, sunt :rtine de f¥,rn,~'iec ; tendinjcle se orien- '

_ _ }'t1'C ;;i destin: Caliti:i\ilc: Fecioarci sc ('xa1te<~zr: F'C~

teaza catre arta practica, mafxales catre podoaba. reliefeazii ; dcstinul acestui sernn se 'prccizc;:::u dil~ C(\

, Destin: Strangi cert .. !1 relajiunilor ; viata se a~eaza in ceo

pe un plan intirri, .familiar. ,':'}

Primul grad: L,= 160o-HHo. Primul grad: L. = 170°-171°.

I ' 1 I ' 3 S t "I I' t' ~t t In juryLl lui 13 Septemurie : Temperament de om d~· "

n JUTU,i Ut cp emvrzc Y ne marie ca re to ce e afaceri, abil si loial, dar careinu ·C:'.,.10~"<.',:tr.o. mila ', "C.' '1\"",', ,'''.~'

u~or de faeut, catre contort, Viata fara marl clifi· ." '- - - - .,.. - v '"

cultatL. avea amilr,aciuni in V1 a \3" iUnc1ca nu v :ei Ii pretuit.,

Al 2-tea orad: L. -Hll0_,.1620. Lupte man. "

In jU1'ul fUi 4 Septetnorie : ']~mpe'rament activ, intrc- Al 2-lca grad: L. = 17JO~lno.

prinzator, ,,~:mecher". Situajie sclipitoare, eel puim In jUTuL 'Lui 14 Septemiirie : Simi de

in aparenta, negociatiuni abile. Succese itarzli, ir"siJ.

~41 3~Iea glad: L. = 1620-1630. portanta.

I'll jUTuI lui 5 Septemurie.: Fire navalnica, s!i\da- A~ 3~!ea grad: L. = 1 'i;2o-173c•

reata. Prietenii solide care tE, sustin in luptele vietii.!i In juruZ lui 15 SC7J:CiTiVTlc : Lips:'; de b·J.D ~imt; I

Al 4-Lea g.ad: L. = 163°--164°. ratiune Lm'1i,.,.,t:- ,~'" r,.".~"'''''''' _';." : sC:)})OI'l',,'," 1,;".

I - ....... """" c c, ... s.ounat e. U. cus $. . - ., '~'.' .. '.I

In jUTU! hi 6 Septeniurie : Fire "lasa-ma sa. te las" : I can se .. t cnuiazji eu \"[ir[,ta- ' J,

tendirl~fi de 2 Ii exploatat. Pcsibilitati de a ajunge s1i I , Al 4 .. 1L'~ fIred: 1 .. :=;; j :~c~: 7~c:" I

ai avere. I 11' ~llTd 1"i 1(; SC')'r"":'~:",' 't"''''';''-'~'' c>'1'''o'-F',,- I,

i "'j . ~,,"'."i - ' .... 1.0 1650 .. J .... ~ '1"~·~·"'·~'""·· ~~~jI .. ~" .. ,,"':" ;',~._io-io.4'.",,,,, "j

" ;)-.ec f',O"", .._., - _o'± - . 'ocup::t+ii diferite Rise DC' nierderea averi . ,

• ' '1'" c:; 'c e l( \. ,. .' ". ~.t:. t: '" .~,

u , JUTU. :.:~ I ~ ep~c~m.:ne, aracter supus, ~mpi;l-' Al 5.2('c: (17'CIC1 • L = 1"':'~ '''C-O

0'" ' -';T;~',., i,,~.:- " _ .. _ 1 !' ~ ',. I. , .. Iv.

_,"lOr. , .c.,,,, at' .1~lJl.-, pc przm pan. . ' ..

A1 6_7prI 1"-,,;1 ,TL = lr;;G_16;::o, - ------ .. --'- --._-,,-- -_ .. -_.-, ,In JuTtLl 1m 11 Sepicminne : Naivitate, crcdulilafe,

• '-~'" l.o~ • - ,,,- v I li _, d '. '"

i in JHT"vll -i::i 8 S c'i!tcm1.'7ie: r ire devotata, fricoas~. ' ' psa. Ct.J uo oca ta, 119mecherii" a carer victirna cazi

l! lerzi numcroase ocaziuni in viata." eel dintjd ..

! AI 7-Iea crati : L. = 1660-1670. A.I C-lCCl grad: L. == 175° __ 176°.

/ In juru! ~lui 9 Septemvrie: Asprirne ; sete de bani. , 1:z. jtLTul.'ui 18 SCFtcmvri: : Noblct~ ~~ln('tpasdi, sin-

, Succes prin sprijin interesat. . ' ceritate st(!)),G::1ce sau brutala. Dusrnanii numer,J3Be.

Al 8-Lea grad: L, = Hi70-l"S80•. ' At 7-1ca grad: L, ~= 176°-177°.

In jUTd lui 10 Septemcrie : Temperament nehotarit, . .In jUTtlI lui 19 Sepicmurie : Curiozit ate 91 i

prea nclncrezator spre a Iua o vhotarlre. Destin' calm. ~lune, Ia baza carora =ste adesca scrviabilitatea,

fara intii.'11p1~:-1 ncnrevczute. ,. I seste norocul. SUCCCS( materiale, slabe-

Al 9-lec. GTe': : L. == 168°-l" 69°, .AI 8-Ica grad: L. = 177°~17.8c.

In jUTul ~hd 11 Septemcrie: Fire bineveitoare, ser- t In juru! lu.i 20 'Septc mvrie : Caracter c::ovaitor tima-

vi abi1a , viata Iolositoare s:)dd~tii, dar nepretuita de . rat, ezitfind rnereu in raia 'unei aCliun1. NUYl~croc::'.!' (;;~'"

cei de aproc:pe. plictiscli ell. Ierneile. \~"

At 10-1':;0 grad: L. = 169°--170°. , , Al 9-Zea gra.d: L. = ,:7S,c-179°. '

in jUTul hi 12 ScptemvTie ~ Fire fantasti.d'i, fapte care . 1"f'1. jun.t! lui 21 Sept: ;;~t~r1c: C3lit<":.ti

"te Iasa "CU 'gir.a cilseata". E::?stenta i.."11pra~tiata. :

'~.

to ..... ' d'

21::lCCn ~l 't?

de mare im-

sp:ritu;:]e. "1,

1 .'~'" ... t

, .f!) ,

/

; 1,,.:,,, , , '

.. ,'.",""':' .'

'1'6 .;', b to ........

~

,

.,",' ..

.,

/.)

impruoen15; obiceiu de a vorbi prea multo Reu~ita rna teriala .

.t1l io-u« grad: L. = 1790--':'1800.

In jUTUl lui 22 Septemvrie : Minte dibace, inventiva.

Viali1 fara lupte, lini~titiL

... !

BALANT A (LIBHA) L.eU

I •• ........__.,

So.arele a ajuns Ia solsiipul de toamna, ziua este egala eu noaptea, sernn de echilibrual riaturil semn

de echilibru al omului ce se va naste. :

Soarele trece in emisfe~.ul austral, el nu mai trimite a.s~pra pamantuju~, in .mersullui descrescand pe eclip~lca, valul de fluid vital de panfl atunci. PiiJ.nantul l.."1tra, in t~pulw r:.-;turi.i ~.cesteja obosite si gata pentru somnul ~e lama, sub m:lUenta planetei melanc;.oliei ~ a durerei, a planetei SaiuI11, careesie in exaltars in sernnul Balantei,

aJ;;.J.:., .... ~ __ .

Ah! cc frt:TGaSe'S scrilc de toamnii !

Prin [rutiz« Ted aC!1T un j:OT adtc; S'aratt: 'r, ck::l, ell jatc pUTp'Ul'ie,

A 'Twp;ilor jc';uccCloc-re Docmr.a.

Pe cC1npuI t7t:;:ed, tairjc ec.'rnpraitie Stratucitccr'ec..~; 7~c[rurii aLbastrii,·

0, Doamnc :;j!l:.t! Ce pc.71.c. muH ,n.CiastrC4/ Atii!c: [aruiec c. put ea. descrie-!'

Stropi! cu lacTir;.j paT€-aCUm b,;}sch<?t!l.l. In umbrai1,(i me sirnt prins cIirtristete •. ExisUi oc:rc-atctc. fTumusete· ?:~;

11'1, fire, - c;;a ",wi 0 simp tu, l<Jctu.Z ?

¥ , \ . , 8.~~

. Ori suntctn pradli ,+ o! ganc!.i~e":'··_',.-,, ,

De-a simtl.lriIor ''';;stre cmagjZ;: ,' .... ,. Ce-crUnca-t:T. ra! i,. 'umos j:icste-',o nC$tire. $i totufi~DG:'iT;,nc), ',;€ jrumoa:;5, ·seaTo.! 1)

. !

1) Duili~~irCst"..: ~ PO~2:i. TOam..~: ...

C

I

.. r

',; ..

~'"

-,

I

Constelatia Cumpenei, atinge p Cer picioarele db.;::-· ~,.

inte ale Scorpionului, C8.1'e succcde accs;ul semn. 1::1 contine cateva stele Irurnoase ~i Iavorabile : Arc~tw!<s, Cenuiurul si VCLcaTuL Sernnul are ca simbol c-ecump5na asa curn 0 stim noi, eu doua talcre, influentate de . doua planete de natura Ioarte difcrita : Venus caJ:~ ~s·le. stapanul semnulufsi Saturn, care se ana in exaltare, adica in vibratiuni favorabils cu acert scmn.,:

Ambele sintetizeazii ideia de echilibru ~i de j!::lstWe pe asta lume.

Gcncrnliiriti.

.. l I',

,;~;A

Cernetcrlstlcl,

'I'

I ITlflucnfca:d1 FC cd

I 23 Oct"mvria.

r

.\ I !

"r

" "

"

, ,

-~-~-"'-".-''''''''_''.'''-

arata adcvarata intentie si ajunge la capat iura a avea

o mare truda, eel putin in aparcnta-

Nativul este sensibil, rafinat, sirnpatic, artist $i delicat. G5se:;;ti in dansul dragostca pentru. justitie, pentru pace, pentru liniste, amabilitate, gcncrozitate, curtenie, dar 0 fire rnereu schimbatoare. ,Aceasiii din urma caracteristica ti-o da notiunca de, Balanta, a1 carui echilibru, 0 nimica toata 11 poate strica,

Adeseori, se observa la persoana respectiva schimbart dedispozitie, care merg delacea mai vie exaltare,

Ia depresiunea cea rnai adanca., '

// Mai exisw insa :;;i 0 alta categoric de nati.vi carl sunt f / asa de perfect echilibrati, in cat orice activitate- le pare . iinposibi1ii : sunt acei can i~i amana proectul de azi pe

maine. ''''''

In general, cea mai mare calitate a lor este afabilitatca, Reusita lor va fi laolalta cu altii ~i mai ales acolo un de caile artei se Dot rnanifcsta sub forma de: teatru, dans, literatura, pictura. Eieganta e mult ptetuita de acesti nativi.

Una din caracteristicile scmnului fiind dorinta neintrecuta de "Z ::,;f)ce<~ la to';1", vom intalni adesea nativi, cari vor L g"ts. ca s~, consirnta 1a totul, numai ~i nurnai pemru a ii pe pl"cu} cuiva.

Printii si educatorii unui copil insernnat de Cumpana, vor trebui S3 cultive in conil o mai multa tarie de caracter, astfel co. :W2,?1i copii sa fie ori curat afirmativi, oril curat negativi, did lingusiread-ar putea opri S;?, icc I 0 atitudine ,lD anumite ocaziuni grele ale

. ..,' 1) I .

vletll . /' , '.'

cara~. -

. '"Nat Balantei S'J.n~ ln~"':'::.::-,~~:;}c place Sa fil~'zofeze ."

91 sa ~ iteze. r",,'Ti putea spun.e' - '....,'·~·'a S8 se

surpe t tin juru-le, iard sa Ie pes",. Au 0 ..!l.~ ... , • • •• de> echitate de ;:n<::';~;p ",;' !X·sedl5. 0 mare valoare

::., .............. ~ .. :, ..... -...., ..... ~ . .._ :~ ... r., '.:., ' ... .. ..... : -

..t aptul ca sum, nenot&nt1r este tocmai fundca

-,

to,'"

op, cit.

. ,

,.~.,J __

_,.'

..

,~oli.

, ,

.' ..

CALE!mAR TID:BAIC

; Primut dccun : 23 Sep' c'mvnc-2 Oi::tomvrie.

I Longituclinea Soarelui: 1800-H)Oo. '

! Incidenta solara : 90°- )40.

,: 1) Dmn Neroman, op, cit. 2) Kcrnelz, op. cit.

, I

,"

of'

~;,,:' ~ .. ~ ','

,',

;,','.~ ,

~~',;~ ,':~~:<

'.

I:.

" ':

.... ~

. - :.

, :

',.' ,

r •

.,

, . . .

;. '( !

()

143

Fire: Insusirilo acesiui sernn zodiacal se cheltuiesc, . se indreapta catre utcpii, catre nouri, catre sisteme soducstoare, dar hirnerice ; spiritul pipaie totul.fdar nu se fixeazji. Uznbli "ciupa doi iepuri deodata",

Destin: TraiuI va fi imbunata\it din cauza sansel, Iar nici decum a calitatilor proprii, innascute.

Primul. grad: L. = i80o-1810•

In jUnll lui 23 Sepiemirrie : Ajureala, usurinta, Separatii, pierderi de bunuri,

A! 2~Zea grad: L, =1810-182°":

In jurul lui 24 Sepiemprie : S4sceptlbilitate, irasclbiHtate. Via\a agitata, complicat'a· cu adultera;. aven-'

turl ~i siczL u. ,- ~ .

Al 3-tea orad: L. -:._ 182°-183~.

In. jUi-d lui " 25 Septeniorie : .G;uriozitate ~tiintific1i; mare putinHl.· de asimilare. C~r:iera bine vazuta; taLrna. . l,j ... _ . "l~t~i ~J,:'~ Lit!

Al 4-1ea grad: L. =~ 1830-18M'_.

In jurul lui 26 Sepiemisrie : Apfi.tie, moliciune, resemnarc. Viapi nesi6U::-[, ~copneTeglizat.

III 5-Leaigrcic: L. ~.184°-18ql~i ' .

In jUTuL! Lui 27 Sep:{:mvrie: G)#st 1a petreceri ; lipsa de sirnt pi.'actic. Cariera va fi. ~).turea de vocajiunea

veritabiHii '.' .

AI 6-Ie~. gmc: L. :;;; 185°-18(fii: .

In jurul Lui 2& Septcrivoric : Combativitate, agresivi-

"'''Y 'Ui ,i .,.r~·" ... -·<;: C' "~,,.' '.,.' 010 ~"e ... ,2il. St.,""",",aLQ U .. ut.Zl P i-<enc ~.

AI 7;..ld aros: :L. = 1850-1S7(1~ .

. In jun) ?'ui29 Sepiemirrie : :naivitate prea multa, 1ncredere intr'altul, vi2ta explcatata de aproapele tau.

AI 8-1. grad: L. = 187°-188°. .

In JUT" ! h.,i' 30 Septemorie : 'I'eridinta de a nesocoti reaiitatil ; spiritul e 1J:"ea p::d?i. pozitivist. Viata e nestabils pradXi (;".~£::--_:.:71c::,:~'lG:- c:e tot Ielul.

, Al 9-7.0. grad: 1 ... = 183°/-18(";0.

In jv. '.Ll lui 1 Octcmrrie : S:~;~ibi1itate. Existentli care d~;;:.:~e de zIt::':', h. a c[,rdremorca te ve! gasL

At 1 ·iea grad.: L. = 18SC-19)o. . .

. In j rd lui 2 Octcmz;;--ic : L:p:.;5 de incredere in sine,

de, .. ': ,r .... ·:~n*::-.n· .. ·4 ... ,... ·t·· ~~"r,i'r .. '-+,:'::. si descurajeaza ,.

e.::;,Sj".-,"..loLct. 'c. .. c,,"e e c.~,"~.~,?:_. n1 .... c . ~ • .'

>,Al/ ~04lea. ceccn : 3 OC~(jmvnc-!..l.1 Octomorie. "

/' I . ''''

I

Longitudinca Soarelui : HiO"-2COo.

I . '·,..-,t" s: 1·' .... '· . <I '0 !Y'O (1'

nCIG.t..:ul(, ... O,- .. .&.(.J • v'';' - .. f ,\.1, :.-

Fire: Eiectul acestui dccan este contrar aceluia Nrccedent ; insusirile sc concentreacli ~i mcrg cri:;'c scopnl

material, pozitiv, .

Dcstinutse rcalizeaza grcu, dar Incet, incet ~i slgur.

Finele de viala, este fericit, Primul grad: L. := 190°-191°.

In j"!J.jul lui 30cto7n1.:ric: Caracter taciturn, intu~ necat. Via ta penibils, fara bucurii. .

·AI. 2-Iea grad: L.= 191°-192".

In ju.ju! ltd 4 O~tomvric: Fire batjccoritoare, de 0 cruda perspicacitate, Viata u~oara ; succes modest.

. Al 3-Ica grad: L. = 192J-193c•

In jUjuZ lui 5 Octo;m'ric rT'esirnism. Vi<l!a retrasa, la propriu .sau Ia fig-,lrnt.

Al 4-lC'a [Ired: 1.. = 193°-194°.

In jUTu.l ltd 6 ~i 7 Oc"c:::;::-;c: E~~: prec ::::'inuitc:. 'Viaia matcrit.ll, csie multumitcare, C::.: intur.ceata de caracterul En: pr,;:'.puclnic.

Al 5·IcQ arct: : L. = 1r.·:~-18:,n.

In juru! it.:.i 8 O;:wm,'ric: F;:'e care nu s::p::d2i nicio consi.r[mgere. Vialu bine conc~·.:."t, putin icrici:3. dar ik~i mare bat2.i~ de cap.

, Al C-Zea orad: L. = 1 85o...:.....18Gc. .)

In jurul lui 9 Oct07r,t:r:c: Talent 12. irnitat, h:m;)Cra-' mont artistic. Vi[:~a vcsela, sglcbie, ca a U.11W sticlete, . Al 'l-lea grad: L. = 1913°-·1£)7°.

In jurul lui 10 Octomvrie: Idei bine conduse, perseverenta, CaV1torii, rnisiuni, cxploratiuni.,

. .AI 8-1ea grad: L. "= 19'jO-19So. .

" In juru.! lui 11 Octomvrie: Spirit critic, tcnd.int5 do a nesocoti faptul altuia. Deccptii multe.

Al 9-1ea orad: L. = 193°-190°.

I In-juruL fUi12 Oct07]1Vrie: Fire care s~~co:nod~::iz:~ usor, multumita de ·:;cea. ce arc .. OptUT'..L<::r.I. V1C:l~a

fericita fara istorii de tot felul. .

At lO-lea grad: 1..= 199°-:2GlOo. '.' ..

In jU.TUZ lui 13 Octominie : Cr.racter autortlxr, rotV..a ..

I I d J" .... '" " - ~ .... -~. "c"'-""r1

. . tan sUJ.en contradict 1a. ,.t~cu.~' .... a In c.,;.,rl~.Iol:~, .......• ~ to .~'f

. in viaja de familie.

~; !

I,

1 .

\

\

~.,

l

~ ..

i i'

. ,

, ,

i _

, .. _.0. t)

Al trcilca dcccn : 14-23 Octomvrie. Longitudinca Soarelui : 200o-210c,. .Incidcnta solara : 97°,8'-101°,5'.

Fire: Multa bunatate, generozitate ~i un spirit autoritar, binevoitor ."

Desiinui este placut, bunurile materiale sunt abundente, ori, in eel mai rau caz, ai ca:n tot ce-ji. trebue,

Primui grad; L. = 200°-201°. . .

In juruI lui 14 Octomvrie : Firea este autoritara; insa. accepts sfaturile, Succes, insa niciodata pe cat te-al

asteptat. .

Al 2-lea· grad: L. = 201 n-202° .

In jur-ul lui 15 Octomorie : Prea mare incredere in sine si de aid temeritate. Succesul este Impiedecat prin intreprinderi hazardato .

. AI 3-lca grad: L. = 202°-203°·

In jUTul lui 16 Octonurrie : Fire a cata preamu1t catre detaliu. Succes in stiinte, unde minutiozitatea . devine 0 cali tate.

Al4-lco. OTQ.C: L. = 203°-204°.

In jurd ~bi 1: Octorm:ric:' Spirit prudent, iscusit chiar siret, dar p:-28: bC2::.z.,::;r In e.l insusi, Izbanda, dar ell 'pretul lup.elor irnpotri .. ,c tuturor perfidiilor.

iU 5-Ica QTGC:: L. = 2G·j~""':"2G5°.

In, juruI lu.i 18 Cciomvrie : 1)2:' tie a Iermeca, nitel adumbrit de vanitate. Succcs prin insusiri personale, at§.t in dragcste, cat $: In ajaceri,

iU 6-1ca gTCG.: L. = 20: ('-206° ..

In 1uri.!.l hd 19 Octotncri: : Ambite ; iti lipseste ma- . sura Justa in tot ce intrepr.nzi. Reusita dups multa agitatiune. Adeseori aceast.i izbanda este oprita in Ioc, de obsta cole de tot Ielul.

.41 7-1ea grad: L· = 206° __ ~07°.

In juror lui 20 Octomurie : G "net>(;'z:itate, devotament;

'tiat'a 'fara G.\TU1rie mare} Qiar ieri~ita~:- '.

Al 8-lea grad: L. = 2D70--2G )0.

. In jUTlll 'lui 21 Octcm;.Sr.,c: ~';ers~verE'rita, incal"d\anare. Izb5.ncHi dt.:na mcri s:c,(rrl;c care iF asi~ra ex:ist€r!la.;L,L

Al 9~!c~ grad: - = 20BO_!':\9°.

/

'·1·········

·1

.

In jUTHI 11.d 22',:Octo7nl~;,iG: 7r~~ [~p1.l:.--i cu fT .. ~,l (:1.. r,;,l·:. vointa slabii. Vial;! c3:;.:;:; pc t[:!:~:;!~. S' evenimcntclc ~i nu' poti rcactiona contra lor.

At lO-Ica grad :L. = :::09~-:::lOo.

In jurul lui 23 OctomvTie: Tempcr3mcntintr0pr:~1- zator, dar infricat. Succes partial, in tot ceca ce :.:1- trcprinzi.

.. J

.f

i

.. ~'. ' \ •. 1,'

"

I

SCORPIONUL (SCOH.PIUS)

Oc!-~rcnr casclor f1.o:J::rc, c{')c.o~t6;,c: $': f':~d!:~c:c, F·iirr:5i~ .. a.u c. lOT .ct.dbu:-"; :.i··c~ fc .. ~i! de .:i!c ~·;rc .. C£irdurHr de ccconr c, 1;-: ·ir':~"-:\.!-$C '1'. It.:nr. ;;bor, Pribq:il-au 1.lTmar::c de al nc,,!ru p;;:ic ::01'.

VescIa verda cd'mpic aca-i tr:sti'i. VC;;:c;:tc;;

L'ILnca bi::utl£ de br urnd, acun! pcre ncginitii; Fru7IzP.!t·-i ("ad, SbOT in ccr, ;;i de cran,Ji sc dcs!ipcsc Ca JTv.mCla~c!c ilu::ii dintT'un suflrt om en esc.

, ,

Din tus-pctru llar!i a IU17lii sc riciicc 'ncIt pc CITuri, Co. balCluri din pot'cstc, nouri r.q;ri J1l:ni di: {lcTwi:

Soardc wbit s'uscun dc. it.T, pI: s;;o grc::avii nOM,

TrcCc-un card de corbi il'r::::tici J.1Tin t:c:dur. cTonc.!niicn.

Ziua sccdc: iOTna vin.e, t;i;~c j:€ cri1'ct cerare.' \'antu( §tJC((l prin hornuri ri:s.'::;cncind illfioro.re. Boii rag. c1ii ncchcczii, cci:r:£i latta la U:-l toe, OmuI, tTls:, cede pc gc;;(Lr; ~ S'CrTci';c de ;'-:>0. Ii

./

I

i 4

I

"

, "

, , "

, '

" I,'

I

, .

¥' ,'''>..

" " , ' v •

'i_ 't'

• i

r-

I,

".

'_ ..... -,' ttt±"

\JJj( ..

",'

~.. ..

Scorpionul cste unul din cele m~;':importante semne ale zcdiacului, reprezentand mornentul in natura cand iotul se transforma, S6 rnetarnorfoaeaza pentru .viata lunga deIarna, in sanul Qareia insaj:vor rodi posibili-

ta}ile unci nom existente.c •

Oamenii nascuti in acest tirnp, '1101' duceo viata de Iupta si de. transformare neconteIlha' in domeniul

exis~~?t~~ . ",

L i

;l.

sunt irn ror -, l'~ 1'..);1 "l-- lV ~<:v.~:~.:., .• , ,y,~ ~

QU. i,.J_ \.. l~.'~, L!.r l.4CJ. e c.;, unc.c~) --- 4--· c,~ 0

encrgie tlnut&. in rez ervs, nentru a ii folo's';iii 12, iiu'.:)\!! oportun, .,. ,

Verbul care caracterlzcaza sernnul C;:;[e c. dOii. Prezidand la inraurirea casei a "VIII-::., care cs~e casa rnortii, semnul acesta da Iurnii man chirurg; 53U doc-. tori cad vor sustrage urnanitatea dela mccrte prin mljloacele-stiintei. Scm nul rnai jnnue,*,~,7;~ pe hlgined, pe Iucratorii mctalurgl ~i pe marmarii din flota de razboL

Scorpionul carmucste tot CC' e dincolo de: mO:'1'nan.t ¢, in tirripul vietii, elirninarea materiilor Inutile care otravesc ~i irnbolnavesc corpul. '

Sa.'1t cOUll c~:,=;o:';i de camcni-scorpioni :

1. 0 prim; c~~~:-::t.a:<c sunt aceia si:~:~1,i Fe un plat, inclt, pe culmi Incor.juratc ce aureola ur.ui ~'::-c:-c invi ub.il. Ornul c.:t~ rc.~! .. _ .... I1!~"I..L:--\ll, stap:nul y~::duhu:ui, care cu un cchl s:gur c~:cele<::'7,~ spai,iul :;:1 juclc:(\~ de

" t 1 i1 •. 1.. ' •

cepar e ucrun ep;"7":'::~!l'.i_<:, etc vc:.c(;"(" .:.. "

s.celula care s'c. c,:,:"pt.:·!'i~ L;: to: reCd ce (;?-'.2 .'\'j;o li __ :x,~rtt;,Osl,j'~:,:lor;::;n",oE:cr<.b:l, subiim ~: \"2 ' a V,€,2 o con~tun\,. pH:;::-IC.

. .... A doua catcr orie "a -4-.,:;: 1·~4~·O lurr.e r",+'-c·.,~s;~ .. '

," I ' Q .. c', v f.,J. -. ... .. 1.... ........., .... ~ I.,., c ...... ; .;1 ,

-.'--7-;-'-'---'-~__::::-"--\·---··'-- ,o:nul se va tflr~ :0. .s~orpi/m~~, ca $a::-~,e;e. ca '_<!: C;'o:or1;1_; lSC. va cornplaco Intr un l:"'JCCUU care n:u~~:c'-?t~ G("_ putrcz.-

ciune. Dinti ascutiti ~i venin! Personna va avea mstincte josnice, va fi invidiocsa 91 va asculta nurnai de r!Izbunare. Va jicni U;)f ~i menu pe altri, dar nu va

,s~lferi jicnirea altuia .. Ii va Iipsi tactul in tot ceca ce .face si va proceda n{u crujare chiar bru tal.

, ~_e.a~~i mare c~Iitjlt~1 c.arese poate atri}).tii, ()a:rne~i,iIor-scorplon.veste lntenlOzltatca,lar eel mai r;,arE:9-cfeet este invidia cu jwate consecintele ei funcste.

~'ircaE:ste c1i1'l~r'oJ b'clcata ~i ecuneputiDJiL~lL:"'UPui until at are nativ. /::1 va fi rndndru $i va crede cu tot, dinadinsulci; pilrri,ea lui este eea rnai b:.:.n5 din toare. Ornul se va apZhrl cE.nd va fi contrariat ~i 0, va i?,c(: daca nu nrin C~l' """,,,'("'pt eel putin pr.n 1''''0'''::' "";n-l

c, a • ••• a: , •• _.~a " . .0 •. ",", ,d , .•.•. ~. ""., .10.

c!1nd nici nu te <l$ eptl. l',!ane este transant, Iar S~:Cl'-

pionul inteapa 1 ' ,

. ~)~~,.~' '. ~).~~"~

------~ ......... ,- .......... ~

GeneraIWiti.

1 I

Constelatia Scorpiomilui este una din cele mai. intime, Iiindca 0 parte din ea este vecina eu talerele Balantei, pe cand a doua, acopere al: 25-1ea grad din Si':getator. Partea antcrioara a figurii j'eprezinta labele Scorpionului $i aprcape intreaga constelatle este Tn

emisierul austral. ,

Simbolul stelar renrezinta exact animalul - Scorpionul ; de altfel, este eel mai perfect :,:eprezentant din semnele Zodiacului. Are cateva frumcase stele, precum Coroatui 30realCf...

,

"

\

Caracteristici,

Influenieoza l)c cce. nascuti intre 24 Octomvrie p 22 N oemvrie. I

,.FEnd un semn aquatic,. Scorpiom'I slmbolizeaza Iichidul in repa~s,co;.).centrat, stat&tor, contrar Bacu .. lui, care inf8~i~d?1i apa curgatoare. Ernotiile sunt vii ¢ exercita 0 presi] ne considerabila, fiinc~c_a_~E!~~sJ:~

sub p1.1t<..rea planct",i M"trte. .

~ E, ca},clD::~:J ,",vea,-de a;ace Cu¥?,(.lp~ careiierbe :>1 care isr cara Q~" m prm actiunea carcuru.

, .,.., .. d .. n 'ill'v f~ v odihn:r

!:" nn UD~ sernn nx, ::;co:plon s .. c..!'U',~ ara ~ ..

pana ee obsta cold a fest Invins. !,ijjlo,l~ele ce Ie in- , trebuinteaza sunt _,1 atf.t rnai incc~e) cu cat scopul este

.,..~ 1 • • '1 .' "

dincil de atins. P l.de~:e mornentul ravoraou actiunn,

Ca sernn femin~. , Sccrcionul este receptiv si meditativ. Guvemeaz8i wg;;;_nele generajiunii, -, Resursele

!

r

'I

).

. ... '

\~,

/'

, ,

','

.,
,
.,
,.
.\ ,"; 1 ;
1
,} I ;
.' j
• L
,
,
; . ~
,
!
1"
! l.

!

'I'

1 .1

'2 :"

"-- f

Scorpionul este unu! din cele m~~pnportante semne aJe zodiacului, reprczenUinc1 momcIl:ti.Lil in natura c.and totul s.e transiomia,se It'letamorf~!aza pentru ~viata lunga deiarna, insanul ~reia ins~,;vor rcdi posibili-

t.1}ile unei noui e~istente'f ':,'1'j •

Oamenii nascuJi In afe~t ti..--np, v~l:iduce .. o viatade lupta $i de. tra:nsfonnaf~necontef)iMi- in domeniul

existentii.· " .. ,

-' -_ ........ - .....

:1:.:

sunt jmcn.:3c, iar ide:iJe abund~, ~:':;::n::,: !r,S,,;~ ct'i 0 energie +m." iut~ in .rez(-:rva, p. entru a i; folO'sii:) Is H..,...·'Jt:.!

) ,.. J.;,. - U G "'~.Ltt~ .

opottun.

Verbul care caracterlzcaza sernnul cste a.' corio Prezidand Ia inraurlreacasei a "VIII-a, care cst€' tn.:;", rnortfl, semnul acesta da 1umB marl chirurgi. 53U doc-. tori cari vor sustrage uma.T1itatea dela moarts prin mijloacele~tiintei. Scm nul mai innucaleaz~ pe ing-ineri, pe lu(~ratorli meta1urgi ;;i pe marinara din £Iota

de razboi .

Scorpionul carmuc~te tot ce e dincolo de mo~an.! ¢, in tirripyu viep.,i., eliminarea materillor inutile,' care otravescsf', imbolnavesc corpul. .

Sunt doua c2.~e,;orli de oamcni-scorpioni:

1. 0 pdma ca;:ego:-ie sunt a ceia situ:lli pe un pla!~ l.'1alt, pe culrni inconju:;-ate de aureola unu; ~C1G::-e 4'1,-i .•. zibil. Ornul este cc;, VllI;;\,:~-,ll, st apanul y'::zduhului, care cu lL.'1 ochi sigur c~rcete:::ziil spatiul ~ijudec~ e(! departe lucnlri1ep;;:::Y.!C:n:C$:~. C1.: ncic;'ca ~~:npede t: aceluia care s'a GC:'s ;:;[,:'lii G;; tot toea ce est-2 aic., . ics, Va fi virtuos, j~:t -cie:nn, cncrabil, sublim 9': va .a~,e.::

-Ocon~iini1F prourie, ',' ----.-~ ;,,;-,

_ ..... _'l:_. ~:.u::.-..>:~_.. , . . .• , ,

-'2.- A doua categoris rIa trai Intro lume z;estrib:1,,sa;" ernul se-va tad ca scorpi/mul, ca :;;ar;:.ele. ca uDc.:'ococlli; se va complc:ce intr'uninediu care rnustcste de put;::eziclune, Dinti ascutiti'$i venin! Persoana va avea mstincte josnice, va fi ·nvidio2.sa~i va ascultanum~ d'e rlizbunare. Va' jicru u )f ~i rnereu pe aliii, dar nu V~

\ S\tferi jicnirea altuia, Ii va Iipsi tactul in tot eeea'ce face, ~i va proceda fa'~ crutare chiar brutal ..

. Cea rnai marecali lte, care se poate atribui oamel:d ... lor:sco"fPron~es1eI>1;eni0Z1rii10~ar-'cer _mac1lliitI::?re:: tect"esteJ'J1vrmil-- eu . :r,6~a]l'c'o!1s~ qir(f€FleeiJgneste.

Firea este_dintr'o ~._~ej::]Ln~~ui unmata.re nativ.:i:l va!i mandm $i va crede cu tot. di1'racrriisur~ca'par rea lui este cea mai b;.;.n3 din toate, qmu! se va apa 'j. Qand va Ii contrariat $1 0; va :f~.ce

. daca nu prin Cal 1e;fapt, eel putin prin ironie,st'..;ncl cline nici nu te a~epti· Marie este tran$ant, i$.t $~p,rt

pionul infeapa 1 I. . '. ',. ",c.

GeneraiiUiti.

, 1

. Constelatia S!:orpiomilui este una,-d.1n cele-rnak intinse, flindca 0 parte din ea este v~'dna eu talerele BaIahtei, pe canda doua, acopere a:r25-1ea grad din S8geUHor. Partea antcrioara a figurii i~eprezinta Iabele Scorplon:wui $i aproape Intreaga constelatla este·in emisferu.l austral.

Simbolul steI~r reprezinta exact animalul - Scorpionul ; de aItfe.l, este eel rnai perfect::'eprezentant din semnele Zodiacului.Are c.aieva :fru...>i~oase stele, precum Coroana B,orealct ..

-.-----r.-~;._

(

caractCriStid/

(,

InfluenteazQ. ;)e acei nascufi intre 24: Octomvrie ~

22 Noemvrie. , .

.,FUnd un se nn aquatic, .Scorpiom::1 simbolizeaza Iichidul in repa. s.,concentrat, statator, contrar Racu ... lui, care infati!?e za apa curgatoare. Et:1otiile suntvii ¢ exercits 0 pres:~e consic1erabila, iiincil<:.a_~e.~ul e~~

sub put<..re~ plane eI Marte. .

. . E, ca·~i. Clun a. avea de aface cu 0 Hpa .eare fierge

~i carei~ir;<.r.ad" In prin aetiunea ciildurii. >

Fiind un. semnfix Sccrnionul siaruh fara odihna~ pana ce ob~tacolu] a fost invins. Mijlo;:wele ce Ie izi- " ' trebuinteazasunt.l a.ta.t mai incete, ell ':at sr-opul este. dWell de atins: P; 1;de~!e momentul favorabil actiunii,

Casemn ·lernini., Scarpionul este re_c~pt~v~i meditativ. Guverneaze, tlrg,anele generajiunil." ResurseIe

'1

. ~ ..

t

'j.

'.

I J

'I,

,f

\

,:
.. '
,
,
, "
"
"
"
'"
·1
:\
q I
{ , I
\ '\
I:
'\ I I
I i I
II " J
'I
:1
jt
,I
'! 1
H l
P <;,
'I
; : ~ ,
,I I
~.r ~ I.
/.'/ t
. 'J~
t ' 1 .
\ ; ;
~ "
! ,
,
! :
!
,
f :
t :
J.
'j I' .....
'·1
I
; !
i 154

~1fi~~1tIn}j~!1~i~1~f~Ji[~;r;,e~~t

are nevoe de a-si creia.. spre a s~"€!esliin~uj, un drum,

ell Iorta, .

Educatorii si pari~tii copiilor niiscuti sub sernnul Scorpionului, vor trebui Sa propovilduiasca moderatiunea :;;i respectul dreptului altuia : nu va trebui sa Ii

5e faca nurnaidecat pe plac. ,

Acesti copii poseda simtul datefiei si atunci se va veghia ca ei sa-~i -inacpllncasca da;1ciriile fala de altul, fiindca, dfm?ii, la randulIor, preti]J)d acclasi lucru dela altii. Vor fi dcprinsi a nu asupri P(~ ceilalti copii.

Daca se va evicientia in acesti riativi partca cearea

c. Seorpionului, p2:'intii vor avea grija sa nu-i indrurncze c2tre 0 vocatiune care a:" da ocaziaunor actiuni ri~icite, fiin:lca, DY'edi~:Dozi'.i2 este gat2. Indr .irnata ditre distrugere si atunci. vd' si amar de 0 asemenea viata.

.Oricare ?r:Ji J:P':lLzgcU?CI-l,bunsa.urau, .nativul va aves 0 nutere ~~~~clil'a C"1"sir<,grthlla' eel mai buni

,_ ~~_A.:"::._ .. ~_~".:.::~~ .......... , ,~.~~..t~_~~~. : __ .. !-,.- ..... " ..... ,' __ •

n:'Jc:ndi12to:i "sT""rJ:5noli;:"Joti. .se recruteaza din

... __ _" .. _. .."._ ... _ .. " .,w_,.- _,_" ""' ... __ -"-"., .... _ ... __ ~._ - ., . ~ - ... ,." "_

oarnenn- $COrplon~ ~ .... -

---sf):1i!jit~te2.es:e excesivf si adeseori ea i~i va gasi

o subli' nare in aria sau ~tii:11·a·. ,

liE1}i-il,.ac~~ti~-n~ poL fi,J~iplon;;ati, d~ci ei ~tiu .. ~ vor ~; !'r1t;rg Ia tel, far~~ drum ocoli.l; Sunt dil:tatori nascu.f.,iie in via;a ordinara, fie in capul unci na~j~ni.

Abi.zul sexual este probabil din cauza vitalitiitii putE{:!ce al acestui sernn, iar adescori, moravurile sunt U:;:U'~'1 .nce.

l.t sterul mortii ;;i al Iortelor nccnnoscute, conduc pe DZ;' '1', ca sastudieze ~i s~ cu1tive ocultismul.

.juns Ia caD~~ul existentei p~m[,lnt('~e,. omul recolh .2d, in genera:, inlctcle rnunci; sale. De aceca, se ~i .oilcste 0 corelatie lntre scmnul Scornionului ~i ideea q. rent a, de pensiune, de mosienire sau de dobanda. ~ om rnai ' avea ce:::i un contrast C..l scmnul Taurului, t.~Te reprezinta rnai mult banul ca:iiigat ~i .cheltuit cu

~ :C(·tul. ',' ' .

! !';;~ti'vul din Scorpion poate Sa i~. pe mana orice fe' (;';: S:2.ceri, fiidi sa bcneficiczc de nicio sustinere ~i sF;

I ;

\ )

I

I

f

. I

f

i

1

: ..

.,

scoata maxtmum de fo:oi"'.~c.~ din :,:";'~t..:: L~ Nicio difjcul~:ltc nu-i 1'):1!"'" r',. n>"";'o"

. f: L v.... ..'- ... 4'. .I., ..........

este in fine predispus la crit ica" ').

r:l'...:DC:",: J.:.

Caractcr,

, Destin.

"Vint:l este :1git3.tL Voiajur! nurne roasa ;oi la mar; ,denariari.

Banii vin adesm de uncle nu te a~tepti. Lovituri si rani, probabile, iT i cursul vietii. 0 'Cxis'tenta plinfi d~e Tupte continue, oar care in orice caz se pfCzinta inte-

, .resanta" 3). '

Boli.

/

,.NativiJ dljl Scorpion apartin tcmperamcntu!ui 11m. 'fatico-sanguj'r. G18~nda endocri .. !?a, caro-i ("'UV~""l·'f",~.,"

__ - b -- .... ·"w.

1) Faery,. (} p. cit.:

2) Dom :r\\ : <'::'::::L, 0;1. cit,

3) Dom I';' :o:r..:;_-:t, op. cit.

.,tI

,.; ,

, .~ ,

~

1

.

,I I

I :}

156

este thiroida, a carei secretie, thiroidina, e;;tehormomIl-

;:1'U, ..... arE puternice si continue. .

~ ... ~ \ . de ei .' di W

. Scorpionu1 carmuqte organele de excreue, a :ca a.ce-

lea care eli.lnL"1a arderile sau produsele de. pnsos ale

\

O- .... ~T161or" 1) ,

. 1 60.· c1 • 11

Vcr £i predispozitiuni: la. gut;rraiti.:i cro~ce,}a bo.

intercsa.nd portiunea termmala a mtestu;.ulUl grOSt fistule, hemoToizi, mandirimea organelor gerutale, gonO"~

ree, prostatita, siillis,et.e. -

CALElillAlt 'l'HEBJ>JC:

I I' I ~

,

i i I

,.'

,

i

I

( !

\

I

I

i I

i

"11-

12~ 5 l1;it! 1 lui 2P Oct(l:;,,;j'ic: Gust de p(',::-;o~l.~., 1:0~:::t' straluclH't ~j s'J.b.;;t~!:t;al2..

A.l 7-1ca grad: L. = 216°--2170

In jUful lui 30 Octomurie : Fire 'agitaw, pun.md ceva la cale. Succes material.

Al 8-lea grad: L. = 217°-218°.

" In jurul lui 31 Octottvurie : Inertie incapacitate de,

lucru. Via~i1 ratata, I

At 9-lea grad: L. = 218°-.-2190•

, dI1t~)u1:"Ul 111li 1 Noemurie : Execs Insinceritate, C2,te(I a a iruta Hate. ,Maccd bino conduse, dar cate(,data compromise din Iipsa de tact.

Al 10-Iea grad: L. = 21£)°-220°.

In jurul lui 2 Ncemirrie: Caracter uri ci OS, sfaJarei.

Viata grca, care !ti acrcste Erca. ..--

A? doilca dccaii : 3 ;;0(71;' .. '-;"'-12 Noemcrie. ,0 Longitudinca Scarclui : :2: ';'-230°

'Tncl'd·en;·' so"""'" 'no",' ·n-o .... '·

.I. ~~ ...... c.. ... ~" ";'L"';' ,1..1 - ... ' .... ,' 7 i •

Fire : Orr'oliu r~ C -:.., .' v •

• • "'~. ,:....t.. ..... c ; .r-tlL_nle ~~':'('0nc:.~ler~~c· n-["'I ..... ,7"1r. arl<-r ......

Iuia care Inc';,re orbeste D"' (~''''''''''''l;'\'i'';;;'' A:::~:;:-~; c~~"

oJ CI.' . '- _. .... >..-i.4C........ '-,~ .. -. ",I,."'~"~ 0..\,.;.,,- .. )" .. t;~

S~2,::1a ca pOc1te1:'::':, si tr~,~.;,ii I s: C:T)~~'~ ~~ -r-r- ersul 1"':

'''',''' '.... I..., '-_" _ ,.J. " .i:

I1.h."ng. .

r'o-:--r" . ..., .. ...... _....,. <..}.-!........ ~....', • .......

~,t...:lero. ac vine rriai J,.J.. c,.; .. 10~S::'. $1 w2.1 ell J..21L1~L.

r'7''i7nuI Qiac: : L. = ~~oo-:221°.

In jurul Lu.i 3 ii oennrnc . Vo;""a cb n(;·"·',,,,,, nentru

. ~ _ .. ; 'V.<:lJ.~ .... ,--:.~ 1~"", .. ~; .......... ~ ... , .......... .10..~ ... J.;..I.\'~~L.:. 1;:-' _,~:..;...~

a parv em. 1<-,.;; r,~ •• cntata , arn snmtari as:::::.:.n.sec~-

mantneiertatori. '

AI 2-Iea grad: L. = 221°_-222° .

. 1-:; juru! ltd 4 Noeinirric : Fire nelinistits, mcreu obse(Jat,~l de ceca ce s= putea intampla ; viat3 grcu asezata .pe vreo baza.

AI 3-!ea grad: L. = 22:2°---223°.

. In jurol lui 5 Nocmvric : Temperament f:crbinte.

Succes, prin invingcrea adversarilor. .

Al 4-Iea. grad: L, = 223°--224°.

In juru! lui 6 Noemiirie : 'Iendinta catre ;at, S:\\01 do

a p q V . ••.• J

, . ro ... l a. rata se va srarsi ir it, daca nnti\'l..l :::.: 'I"

i'1:1VingE~ pe sine lnsusl,

, Al 5-Zca Brad.: L. - 224.o--2~'5°. "

In ju.ru! lui 7 Sccmvri«: l"ire fa

1
E
II
;.
j
. i
,
:1 (
, 1
, i
,}
'.~ 1 .

T

,

4:': I
i
l
\
t' ~
i
, ...
t
I
~ . S
"
:
t
,I-t
1
I
I -
I
I
~ .
, ,;. I

I

..

.A.l s-iea grad: L. =2~·1°-235°

~ In jUTU.l lui 17Noe;lvric : Teml';(·r"'··'lY\(.~t (1)> 1"0' ,'",,,

_ • _ ,'-"'" ~ J.., !J.", ..... -w. l,.d~I.~ ...

cot~;.tm.at, activ; dar m~isurat.Viaia modcsta b'ucurii

cuvnncioase. .'

At C-lea grad: L. = 235°_:236°.

In ju~l.lui ~8 1'!0emvrie.: Fire iscoditcare, inc1inafa spre a-si msusi bincle aproapelui. Succes amenintat de catastrofa,

. AL 7-!ea grad: L: - 236°-2370,

. In~ ju~u~ lui 19 Noettuirie : Caracter sumbru, t5cut, Vlata pIma de munca grea. REfu~iHi tfJ.fzie.

At 8-lea grad: L. = 237°-238°.

'T~t in jt~r~1.t~i_19 Nocmvric.: Versatilitate, acti\diate real~, d~r nSlp,lUi. pc pr.ea rnulte planuri. Ex:ist~nta sernanata numai ~l ny,ma;d;: griji.

Al 9-Lea grad: L. ~ 238v--239°,

In jUTullili 20 Nocmsiric : /l;tresivitate si mereuacre-

~ ""... G' n.. _ ,0 , <;oJ u. <Jt.~ ~

SlVlca.e. DJl. decadere, ruin.a Iinalji, . .

AI. 1 O~Iea grad: L.; = 23~o~240o,

In jUTUt lui 211,~ocmzh'ic ,:l;aiivul Dosedf> 0 mare . a~t"'t:C: de t3 fcor:"~inge.:.Ate succes gra ~ie· acest~ dar ~i viata es e ericita.

"

greu vreo sfor [are, Fericire sezyt;imcntaHi ; sup£es ma-

terial mediocru. j G';: €

Al 6-Iea. grad:L- ~ 2250-2:i€:P,

In jurul lui 8 Nocrtrvrie : Nobl~\e suf1ete~ca, desinteresare. Viata. dreapHl si fecunaa~ .

Al 7 -lea grad: L. =# 226°-2211"

. In jurul lu.i 9 Noemvrie:' Fl¥& dintr'o nu poate fi supla. Viata inturj:l?cata de

dU9rna.noasa. '. .;:

Al 8-lea grad: L. ee ' 227°-223°,

In jU7ull'!J,i 10 Noemvrie : Caui1 nod in papura altora.

Viata neirf.;emnaUi ; necazuri in dragoste.

AZ £I-lea grad: L. = 228°-2~gj),

In jurul ltd 11 Noernvrie: Na:turajrascibila; lupte ~}:. necazuri, darviata se traie~te fara Iipsuri ~i' adeseori

in abundenta, .

AI lO-lea orae.: L. = 229°-230°.

In jurul l~i 12 Noern.vrie: OX!l care nu se increde in nimeni, mcrocanos; Reu~itamateriaUi de care pro-

pta cu greu- '. •.. .

Al tseiiet: dec:1n : 13-21 Nocmvrie.

Ducata. care '0 atmosfera

'"~ ...... " ........ Soarelu.i: 230o-~240o. ta sola:-~: 107°,7'-110u,2'.

Spiritul martial al Scorpionului, ·se imblan:ridlenta prcprie sernnului se orieI}teaza catre

Mate. .

stinuL: E turbure ; adeseori, succesul e datorit

dii recomandabile. ~ ,

grad: L. = 230°-231°, .

jutul lui 13 Noemvrie: Fire decisa, fata scrupule.

torti indepartate, expeditii I aventuroase. . . .

2-1ea grad: L, = 231°-232°.

jUTul lui 14 Noemvrie: Spirit subtil, patrul1z.ato:, .

intelectualitaUi. Ret:S::a. :3'..lcces inocl4iltism. .

3-lea. orad; L.·' = 232°-233°. .,' '

juru.! "lui 15 Noemirrie : CaYacter bray, religios.

pUna deperipetii, care s'~ sfar~esc ·injurillviir- 50 ani ~i se stinge in' li'f1ist~. .

4-1eo. grad: L. = 233°-~.341). . '. ".

In juru.lltti 16 Noemvric :Ca:racter independent; care u sepleaca ; ;, v iata, in generaljr .. deri~ta, -

I j

I ,

,

t •

!

!

i

I

. ARCA$UL (S},.G1TTARIUS)

I"

Ar:a~~ co:espunde e~o?e~" cand . cadeprimul IuIg de zapada, cand natura isi lJn,)raCa hlamida alba. E ", popasuI pecare dansa, ca ~i o1'ru1, il face la sfar<itul . anului de munca. Ajun de sar~,~,~ori, bucurie iti t~ata

lumea, tenclinta catre jovialitata. .. .',;

(:

Caii scutu-raprin acr s1.mc.toG-rele u.', sathe Rdpi1tQ. si:mia. u$oara, caTe lasa uTm~ albe. ' Surugiul ·chitiie~te; ,.cail sboarA cado sma Prin 0 Pillbf're de ;;are. prinuTl'l'1o'U."'I.' sca1lr~

160

f

"',

,,'i i

r« Co.mpta £Mlbitn, ~ctcda. stra~~toa1'e,:

Sevdd i'l1$utede co~ri, s'aud c~l1i la v.!nfitoare; lar in lunca pttdruifc1 cu mdru1f'ti:mar.aaritar ' SaIta-o veveritii. mic~ pe 0 CTe~~a de s!e)ar.

• • l'!, ,ur:t '

Acum trecem prin ni)icne, acu~~~ecem prln zl1voatt: - CrengUe-ani1l4te 'n 6ale ning sttlule ~ S2 'm!oale. lahoginga.9n mlitdi1{i cu ~ir(lg ~(~ maTfi~orl,-

Ttl 0 ,.up-17'M 1:4 tee ~tT0f'cfte cu::t!:,lgi atbi. riicorifori. t)

~ ~i natura luminata de SQ~1e, i~tre 22 'Noemvrle ~ 21 Decex:nvrie" omul nascut pe,~tcel timp, va fi sincer,

VOiDS, leal ~.sportiv. " ' ,

'j

,',

General,i Hiti.

Constelatia Arcasulu! are la 'oba~ ei legenda duioasa a Centaurului, :llinta' [umatate om, jurnatate cal, care a fait pe vremuri preceptorul lui Achile, Rarut la un picior, intr'o joadi., de catre Hercule, e1

se si . foe pe oameni ~i seurca la Cer, sca.nteind in

sub forma frumoasei constelatitmi care-t

si in ziua de azi, '

pa.rte, din_aceas~ __ c~)I1~tela pe/se gase~t~, p: in serol'l.ill. Arca~ului: arcul, jum1Hatea -sage1~ ~l stanga. Restul ,figurei, e:ste in semnul Sc~rpio$1 se g~,~te in emisferul austral. Intrep~~lOaCentauTuhti. seanteiaza Coroana Austrata, ~i 'alte

insernnau\ precurn:, Ant(~TeS, • Dragonu.!, Hercu.le

I~ ": -

Caractcristic:i. _. ' , '. ", Ii

~;Puenteaza pe ccei n~sc~1i intr;~ 22 N~cinvrie .fi 21

f Decemvrie.. " '_".' _ ,

I .,Arca~u1 este un sernn de ~bC, d~r eel mal cu~patat dintre sernnele de. foc ale zodU,CU}Ul. J!:1 nu E!Stelrnpul.siv caBerbecul, sau autontar, ca Leul. Energic,viu f. ,entuziast. U~or ~i sprinten. FUnd guve~tde' JUpl-

,

. I

i

,

I

L

, ~er~ v~ ~ ori~entat, ca ~i Arcasul care 1inte:;;tc cu sageata

. m infinit, catre ideal. '

I Area~ul este pozitlv ·~i putemic, iarin cal1tatedti

! confrate ,~u s,cmnele de foe; Berbecul ~i Leul, are CC\·'"

. propriu sre-si :nu este stapfu'l.it numal de intelcet sat!' d: jovi~~itate, ~i ,de ~n putemic spirit Iilozofie. Arca;::u! da marn sportivi, carora Ie plac [ocurile in aer liber, acelo unde este. eea rnai mare anima~ie.

'. P:l'Soan:a ini~uentnt~,de ~ccst .semn, este leala, gener?a~a, ~ponta~a, .amb:~lOa?a, milcasa, voioasa, sincera ~l srgura de sine msa~l.

I' Mare pUlce~e p:nt~ caHitoriile lungi. Spirit censervator, prom!'tltudine in hot1iriri ~i precizie in comanda, : Semnul e~ternsa suplu, $i,,- pc dit poate sa ordone,:'_ '\. : . tot pe atata poate sa sl aseulte. Caracterul este vesel

. ~._, ~i. optimist jamicii sunt fideli. -,

,', Simtul Ioeornofiei" este Iearte pronuntat. Ornul nu

pc ate sta p~ loc; are nevoe de miscare fizica :;;i dacil este eonstrans Is vreo ocupa~ie sedentara, va trcbui , neaparat sa se distreze, caci nemiscarea iI tortureaza.

Simbolul Arcasului ne sugerez.za 0 dubHlscmnrii,ca!ie in car~ct,er:.ul nativului, caci Centaurul, fiiniajuo: , \ matat~ om, Jumatate cal, se prezinta pe douaplan~:tiii: 'eel animal :;>1 eel profund uman, ideal. '. '_

,a) Parte.sL,~uJ,m~ asemnu.lui impinge pe nativ dH.:re cfst~c:ct~e,.~~.n:~_cutS.ek...Jk...cai . ~ jnCU;1 ,~ (:rust~ de. vlata este foarte a~svoltat.. orinta de ml$;' care este asa de mare, inc~t anturajul nativului, va suferi Incentinuu de agitatiunHe sale. De aItfel atea.-

!sta dori,!lJ~_sIe_JiI:>~[:Htj~L~Lde .~,?C_p.§_~iune 'e din ~acate "a~seon,cauzato.ar£a....:UIlQL_a$l1.L repropaHile;' -", .

, . ~) Par,te,a v UI~ana, r?pr;Zi~ta. din contra,pf.;o oti\u:1 , care se-ridica catre reglUrule mall.~,ale spiritului si care

asvarle ssgeata aspiratiilor lui, rol'), departe in inn~it. Hespectu~ Iegilor ;;i al mora lei va(.'a 0. mare c",tegorie .de prelati, sau de oamenide legit tt,,~l ales rn.agistr~tL Verbul cu care se conjuga aceste no,\'uni valnsetn,na. J1 intelea_e. " .' . ' " ,::: .. -;"<?ea maio frumoa~ calitate vafi sinct.~itatea, $(':ce! ~,' ma re defect! S' erficiali ta tea. ' (;/'

.': Cei nnseu,l in acest semn,au 0' pasiune pentni cal

cer ~ Destin. :Ed. n~a, ' , ..: ric

1 I

f

!,

. '

"

,"f

. i It 1.

tl I

l

1

I,U.

i>~ 1" ,\.

"

162

§i fiindcii semnul stapane~te pi~~~arc1e ¢me~u1, nativii vor aye a oadevaratJi prcdisp~~tJe pentru~~c.iden~e. .

Arcasul este profe.tic, din ca~i~ iutelei eu Care ii vine

inspiratia. .' ··.In., .

Fi:irintii copiilor n.ascuti in ~stsemnt nu trebue sa Ie .innabu~easca cnt~ziasmul ~telanul. ci- numai sa Ie dirijeze intr'un mod:.'convenabtt ,

CopiU vor trebui invatati ~;a nu ereada prea user

r spusele altofllt. cici,icieseori seillen.i.i lor nu ,HI/Or fif2ta de ei, asa leali pre cum sunt d~n§1i. .. Vor trebuiH1.c;ati sa se rdistreze ~i saeheltuias~j; elementul propriu de foe, ~ jOCUrii in aer Iiber, et~"tp).

Caracter,

"NatiVii Arcasului sunt lngrazneti ~i Iubesc eu tot dinadinsul riscul, Indrazneala lor lnsa, nu are caracterul aceleia pe care 0 poseda nativii din Scorpion, caci ea nu este inareptata catre concurenta, ci catre marile actiuni, catre nobile inspiratnmi- Arcasul este semnul

. pionie lor,sau al aventurlerilor.

. Act"upea lor se incireapta catre dificultatile care Ii se ri idi in C?le, iar nici decurr. catre concurenta, Oamenii sunt tenaci si nu se dau niciodata batu~i; jnfrt.ngereaii .instrueste si Ie prepare. 0 nouii cale de

suces. . . .

F..meile sunt pline' de temperament, leale, ~i ditl ae .e.care i$i i~eaHi cel rnai putin barbatul, avand in-·

. to JeaU11a. un scrupul moral sau legal. Detroneaiainsa. . u .'r pe parbat, candacesta nu~i pe masura lor"!). .

!.

..

.,Via\a este plina de greutati,pe care te&peramen. ' ;ulle va invinge. Fiecar~ obstacol trecut,.;va acorda 1)1 experientfL. DificultaWe se: miqoreaza treptat cu. va.rsta, far £1.'1e1e et se s.avar~e~t,e pe laurii cule~i"'). .,

.. :' I , .:~

1) Faery, op. clt. .

2) !)Oro Nero:nan, .op. cit.

3) Dvm Nernman, op, d.t.

(

r·· .. · li i.

"Arca~ul este un sernn dublu. Caracteristica scnjnului va asigura 0 functionare ego.1a ~i armohioasfi!~

-, tuturor glnndelor cu secretin, interna, cu 0 predominar:e destul de sensihila a lobului anterior al hipofizeL In anumite cazuri, aceasta predominare este exageraHi 9i acorda 0 talie peste ma.sura norrnala,ca in~Utime'~l).

Predispozitii Ia poli, vorfi: guta, sciatica, boli de sange, flebita, fracturi ale f~murului. etc.

CALE!\""DAR THEBAIC

Primu! decan: 22 N cenurrie-s-I Decemorie-

,

Longitudinea Soarelui :·240°-250°. Incidenta solara: 1l0n.2'-112°.

Fire.: Indrazneals nobila .", Arcasulu; se armenizeazf . cu bunavointa, cu ger.crozi~te< Decanul acesta acordli eel mai fericit caracter.

Desiin: Nu este plin de.haruri, daresic destul de bine secondat de oroviderua, Nativul va ave a 0 exce-

Ienta reputatie, datorit;;. tccrnai caUtatilor lui. "

PrimuL enui : L. = 240°..,-241°.

In juru(! ui 22 IV oem i..:rie: Spirit profund, dar vboa-' tor. Pericol de moarte subita.

AZ2-Zeagrad: L. = 241°..;.....242°.

In jUTUZ lui· 23 Noem"l)rie: Caracter banuitor:, care i~i strica .. slngur, prL'1 acestfapt, posibilita~lle de acU~·

Vitate. Reu~it1i d.nd ~i cano;· ; .~.

. At 3-1eagrad : L. = 242°_243°.

'In ju.rul lu.i 24 Noemvr~.e: €aracter egal,bipeechi··

librat ; '~nsa in evitarea Jltlricolelor. .

Al4-lea grad:· L .. = . 24i:o-244°.... . . -, . .

In juru.l lui 2~.Noemt'rie: Fire foarte independents.

Reu~ta :;;ie~e'c alternate ;rucces final. ..

Ar5.leagratJ, : L. = 24.4 i-:-2~5e.. "' .' ,

.;;_- ....... _:.... -- .. .;

t

f:

f I

I t

I

;

1)· Kmetz. cp .. dtd

. , ,

I

,

.i !

1

i

• .:

, i ,

, ,

~.

, ..

,

"

.,

;;

<~; ~;r f:

<;I .

'-

In jurul lui 26 Noemvrie: Gust excesiv de risco

Lipsa de avutie ; r:goarte sublts,

'AI 6-£ea grad; 1,!. = 245°-246°.,

In ju:rul lui 27 ~oemvrie: Fire gata de lupta, de a se b~te. fie in razboi, fie in duel. E?dstentlr foarte

agitata. \ ,"

At 7-lea grad: L. = 246°-247°. "

In jurul. lui 28. Noemvrie: Incredere excesi~rain aprpape ; tendinta 'de a te darui pe .de-a'ntregu1. ,Pericol din cauza unui mediu stricat pe care-I frequen-

teaza nativul. .

, ., . . I

Al B-leagrad: L = 247°-248°.

In jurul!ui 29 Noemvrie: Incnp~l.'~a!l?re. tReu~ita

re1ativu~oarEi. - .

A19-leagrad : L. =' 248°-24911• .,

In jurul lui 30 Noemvr{e : Caracter nedecis. ~,;ucces in 'viata in roluri de manadoua.

At lQ-lea orad; L. = 249°-250° ..

In jurul l~i 1 Decemvrie: Temperamentul ~te ingteunat de inertie. Viata e calma: darurile nativului

raman insa folosite,' • .',

A.l doiIeadecan: 2 Decem'vrie-ll Decemvriel' LongitudineaSoarelu5,: 250°=260°.

lncideniasolara: 114'-113°,1'. ;. , - ,

, Fire: .Deeanul: adaog¥ 0 tonalita,.te poeti(}a ; scopurile nativulUi se indreapt&. !;atre vis siu ideal.", SpiritUl de aventara este mal rriU~t cerebral. ~. '. 'I, !)estinut: Esteagit~·;, caHitorii1e ,~Hi saman~ :nostal~ gia ; nativu1 i$i.petreL. viata intr';3 atmosfera-romantidi, strfiDg[md 'in bra ,; umbre sauhimere.

P,tmut grad:!:'- = .2pQQ..;._251 0".

In ju:ruT lui 2 Dec?,"vrie: Spi~tpretenti.Qs, '\i'anitas.

Ruina dupazadarnk,.autarea M\tei soarte ma~; bune.

; At 2~leagrad :L.~51 o-25~~~i ' "i'

InjuT1LI lui "3 De:~vrie: l'r·~· ,-<, ""'(>nt ~trsatiI.

bcCt!.Ptii mai. mu1t. de idin rom~ft~: ... 9:~f~~"-"'"7 ' .

At 3 .. !ea orad: L. 252c-2;)~/;" .....: .

..In }u~L fUi 4 De:e.~~~ie: PutErr~ mare de asimila:e.

Vla~a pIma de bogatu .. , ·r ' . ~ ";"" .

At 4-Lea grad: L. '. -: 5.3°_2~t: .. ':." ' .',

• ¥ 1- '-~: • .:... ,

'. \

, ( ~

L I

,

I

I

In. juru! lui 5 Dccefnt:ric: Impulsivltate, cre,~'.:m():'.e, Sl5.biciun.e fa1a de fdnci. ViaFi. fararost, p:ina de suferinte, lipsita de rasurse.

At 5-1ea grad: L. '=' 254°-255°. .. .,'

, In jurut lui 6 Dccemvrie: SpirIt vast, irna:glnativ, dar cheltuindu-se innirnicuri. Viat5. trudnica, dusa pe

ca:l neproductive. .' . ;<,'1 ';'

A~ 6-1ea grail.: L. = 255°-256°. " .. '_.,~,

In juru.t ltLi 7 Decemvrie :~xces de inctedere m S!Ji.et

'1.7' .l:.Acn ... ~.~. 1.' .. '. ,.SU.~...J.Mlid, , d.a.r.' ere. mer, fa~tmC1u-t¥ sK 3 iei

II m'rofcle--1i luerul d'a ca .~~~ ,

, " ,7':Zea. grad: L. = .256°-257°.

'. 'In i 1'L!-T'4-1 lui 8 Deccmvrie: IndepeI1d~nia,)ipSa ~~ afectiune pentru canlin.Existen\a semanaia 'de ~!Ul

n.i<:m. ,: Singuratate lafinc1e' vie\ii. ' •

, At 8-t~a grad: L. = 257°-258°. . .. +' :

,,in jUTul lui 9 Decemv7'ie: Inteligen\3. simt .~:,.m~~? rii, Viata calma aomulul care nu prca se t:ece"CU

:fifes, ' .

. At 9-1ea orad: L" =258°-259°.. ".

I In 'iurul l~d .10 Deceml;ric: Smecher:..: !;: lmpliJMpta

i~.i dau mana. Reusitt prin dib[lcie $i~ansa.

',AI lO-lea cn11d: Il ,0 250°-260°. ~., .

. ;In juTtiI l~i 11 Dtcemvric: Dotirlta de a se coffl'iaj de a se sprijini pe aproape. Dificulta\i din i:auzapa-

rintilor. .', " ' ' .... ; ,

i At tTeitea decem: 12 Dece-mvTlc-21 DccemVTte;

Lon'gitudinea Soarelui: 260°-:27°°·

, In.eidenta solara : 1130,1'---:-1130,3'. .. ~ .

I,fire: 0 Intelepdun.eoseb~ta fran;a;di spont.aneltap.le lnnascute; egoisrnUl le mlc~oreaza adeseon, sau Ie

~)cole!?te.,. .' • . " .' • .

'Destin: V13ta este mal :reU$lta pe un plan mtlm •

adeseoli ea nu izbute~te pe pla:nUl social, care de altfel ," este in general harazit nativilor din Arca~.

I • Primtl.l g1'ad: L .. == 260o_251°.

I" Inj1J.T1.tl>lui: 12 Decemvrie: Fire geloasa, r.ervoas,~;

!d3.r.nin incercat .

Al 2-1ea grad : L. = 261°_.262°.

In juru!lui 13 Decemvrie ; Fire :isteat~) ,,~rnechera",

vic1eana. SUC~S pe baza sUiruinie10r a~ca1e

. ,

"

i

i

\

.j

:

\
f
I ·1' ;
t •
\' ' »

Acuma ca:1Sul a aiuns la s~)1.sti~i'..11 de !:lr:::::'c~~(~

, • ~, .. .. 9 ' .... :: _ .. ' ~ -." " ~....~"

este Ia cea mal mare mcepart<t.re ce P ....... """' .. C .. , ...

razele lui cad din ce in ce mai o~lic ~i rce:, rE:'~lc.')~1 vostru, dmd nouptea este ceamai lungii ~i ':::-:;:',:' C::.

mal scurta. ' .-

E tinipul de incercare al naturli ~i a1 OIl'lulm;:~sCI'nn

de cumpana pent,I'u amandoi !. ~ . -:. I ,

Toti oamenli c:ire se 'l:oI'n!:l:~te m cele trel Iun,l ~are unncaza'de acum lnainte, vor purta in fir,e~ lor tr~st{. .... tea,desolanta,fi~ a tin1pului·aspru.al "iernii,llca. llpsei de fixitate? anotimpu1jli din zilele babelor, corespunzatoare zodiei Pe~ti1or.,

Firea oamenilor va fi Jilutin solara, adica cxpo.nSlya,

'inschimb insa, dansa, va Ii sub 0 m.i~care de concone trare H1untrid\ entre gi'":1d ~i meclita';ie, a~a cum i-o va da straniul. minunatul dar blestematul astru Saturn, acela cafe in.flucntc::.:a pe toti acesti nativi nascu)iin

limile Ianua:rie S1 Fe ';)::-llarie.

E zodia. to. $i a. m e:::,precum $i a. tl1tuTor acdorc,( ::a.ri

Stlnt chcmrrti dE' b'::T':71111 Kronos-Saturn, .co::a§ul;:c.tl.T.

... . . . .,.., .••• . • ..l··.,..,'f'C"t ca .,.,·'tl+"_;o

cu.ocnll SCUT$' tni,C=:='~~ $:. netn ...... "'~ .. ~., .. ..; .. , ••..

leoe a unei an~mc ·jc:c;:t3'j.i. sa. rT'!.!C:casca pe:pcl':'lcl'ntf! set pati.mea.sca, pen~,;,u c. se tncircF:ta. jiinC:::a. .....;... c:.CVco.in aWl. viatii VOT fi gre$tt cumpht.

. ,

. Al 3-leagt'ad: L. - 2620 ....... 26311•

lit jut-ul lui 14 Decemvrie: Fire copmiroasa atrasa rr:ai I';lu~t catre l~cruri .fa.ra 4'npmianVL . Cari~r.a medlOcra ; msucces probabil.

. Al 4-lea gra¢:L. =263°--26411

l _In)~ru.l lui1_5rJecemvrie: Fit~ nayalnica agresiva,

'1 Vlata mtunecaia de tot felul de::pericole ~ Id,u~manli..

i 1 AI5-iea grad: L. = 264°-265~.. '." .

'I.' \: Ip "juTula lUi 16 _Decem.vrie :':endin1a'clitrk pUkeri

,:' s~nsuale, ca!e ~ata excesive, Qj~recarisatisfactiuni in·'

i ii. VJSata,dar: car;;ttgate arnar. _.., ,

ll" ~t 64ea grad;:} ... "':'265°-2-66° ~ , -

_'j , ' ' .... ' In jurul lui 17 'De&mvri.e: VQfn~a de necll~tit per-

i severent;a. Reu~ita ;~cop atms.' .~

l .,J - At 7-Iea grad: L· =266°-267°.

l \ In JUT.ul lUll8 Dec;emvrie: :&kitiativa secondatade

iil'~ ::~ judecat.a. Su~:ces de o~~~;!a ca1itate.:ycare du-

i 'i ~ '" Al B'-lea grad: L. L 26'7tl_:_2~:3o.'

j . In jUTut luU.9 Dec~mvTie: Fi!~ nelinistlta; nervoasa

, • !ipsa (de incredere in :sL'1e. AcciCiente. In via~a obsta-

i t' cole~nfata caro;:a dmai dezarihat.. .

1 .! - ~Ar 9-lea. orad' L "= 26so_,,'t60 - .: ,

! t,.:. _ ..:..,_~. ~ !~j.~11l1}~i,20~p'~~emvrie : Ffl'~ ~ptimistaJ dar de un

..•. t ::. . optn!.sm ?azat pe 0 -fa1sa"judecHt~ .. Nein~elegeri dese

. i . ~ cumruraJuL . -

>1. ,:tbil0-Iea grad: L. = 269°-270°.

, t ~n ju.rut lui 21 Decemorie : Caracter serviabil Via~1i

ti ~ i llcuta; inconjuratade prietenislnceri.· .

HI""

f :.. ' i·

·1.11··

!J r

! t ~ , }' ~."~ {

i

(

CAPRICORl\'1TL (CAPER)

Batrii.nul Hertn~5, arata Sarmanului Dionis senmul

zodiacal, cafe seprofi1a pe ~er.. .: ~ •

"Era un animal te:-estru $1 ~quatl~, p~ J?m;;Jta~e ca-

pra ~i jumatate delfn, carearat~ pnn :lmo()ltrc:erea delaan.lmalul maritirn la eel mamlfer,pnns de~o S't'tnc;l. . ie~ita din mare ~iti.randu-Si! strans de ~a, ~i;::'Jretui.nd pa;.-e .. caJele~eIltele\ . natt.:r'..i ~i inipUl....a:lQ:.:.~{l. d .. ~

vomta. ..' . '.. .' .".. .

Dupa iabwa., C2;::-:co;:-nul este ZeuL?an,ca~ ~el!,..a:t"

, . ,.. '~

,

••••

" ,

Batranul Hennes era obosit ...

_ Am tenrjn.at, Sarmane Dionis, noua din semnele

. zoruacu1ui si mai sunt inca trei p~care am sa f!-Ie·spun. lntre ce]edepa.na acums; a";ele care vor urma : at Capricornului.al VarsiltorJ.lui de Apa 9i al Pe~tuorJ sa pui 0 piatra de hotar.' '.' . ' ~oarele a fcstsglobiu, a fest c.alm sia,rzator,a purtat

in elregretul zilelor de toamni; sau zambetu1:plLT"J. de

promisiune al sarba.to~.Jo:_. . . .

I' ,J"

.' "

.1

_'"

.' ,

, > ,

(; tt

\ 1·

_- '"'I

! .,

GcncralWiti.

Semnul Capricornu1ui este eel mai austr~1. ~1,ln:ai icapul ~i coarnele caprei se gas esc in sem,r:ul~' !':~Sp$.ctlVt c~ci cbrpulse intinde peste 20 de grade am}i ~:rs~btu-~ de apa. Doua ~nstelatiun1prindpaleprocu~a ar~s~Ut

• semn cele doua stele fixe, Ioarte insemnate .. ~l aI'l:U:rrt~ ; Vega din Lyra ¢ Alta.Yr.~~ constelati~LVu.Hl~rul~.C· .~

E un semnde amOlpc.$l de UTcare socu:la unnatt • . de 0 ciidcre periodica, ritmica.: S

'.

11, { .e f

earn cteris tiel,

t : i.

~ .

InDuen\eaza pe acei nascu~i ,intre 22 D~cemviie !~i

20 Ianuarie. ." .

o ca""r~ nearrr-r. sincu:-atec2. urea un munte presuv ;

, ur'~~~u1 ~ ~reu;i :e~,cat;; C1: malta bf.;~re ~ se;::~~ un " Iocusor pc care sa;~i sprijine piciorul pentru:a se ~yan~;a

I ' . • .. , ~ -. ~ .,. " t •

in sus .. Il gase$t~ si cu mults prudcnta ,l.mcea 'ca,

ilconstata di e Ierm sub greutatea ei si- pcrne.;;tel?';:" reu din urcus in urcus. La. un moment cl.-at, a!qneca, cade, l$i tdr.eleit€ genunehli, dar i~i "in.e iJnedJat Tn fire ~i pome~tedin nou 1a drum. A aJ~"1S sus! dar

( , inca nu pe pisculmuntelui. Nu-i muli~.mlta, di~ culI' meamuntelui care-si damana eu nomCenuw, este ,. ,te1u1 dar..sel. Se ~pr:$te\1np~ct rasuf1~1i, ise f:ce foame dar rabda ~l cand ntl mal poate rabda se m.Ll-

. tume~te cu cateva fi:€ de i~r~a ar;a.." ."

·0 ill. din noula crum.si u:. sfar~lt, d~p,~ c:a_n~ de

neineh.ipuit, ajungepew cu1m~',. mu~telUl p~e~u\t, d~ i unde cu 0 privire roata, 1mbr~ ,1$eaZa tot (m.zontul ~ ·1 abisulfa.ra fund a1 vallor negt't.j· Nue rnul~umita, c5.ci a.r vre~sa :n:~rg~ .. ~ mai:sJs. dar n'are unde ; at1L.'1ci,cat1l.. "ps,n.adaJdu.:.a spreenr.

Pare ca intr'acoloar dari sa me~j.tga. - .

16&

\i,.'

.. ' ,-:

~. '~

du-se de uriasul Typhon, s'a transformat In Capra, $i sfost ridicat de Jupiter in randul celor 12 semne ale

Zodlaculal- ' ,

Uria~u1 Typhon a fost creat de Junona, care a izbit pa.lnantu1 eu mana' ei ~i I-a adus :pe lume. A r.caparut a.tund eu 100 de capete, inconJuraf de aburi scuipa1].d foc~i fum, scotand ni~te urlete inspaimanlatoare. Prunci! lui monstruosi a'\lfost : Hydra del a Lerna, qorgona ~i faimosul Sfinx.

Acest ansamblu infernal ne eta notiunea ealcului leI'l_t al . draguhii de viata, a1 indinikn omu1ui catre oercetari obscure ~i pasionante,' pe:(ltru a dobandi cunor;>tinti profunde, fiincca. or,pul nu poate domina natura,

decat daca-; cunoaste le~le. . .-

Semn de fununa sufleteasca,insa profund uman.

Duritate, Insensibilltate, fire intuaecata" 1). '

-Trasatura caracteristiea-a psihic:ului? 7·

Cine va darnai biire, in chip intuitiv, ca :ginga~ul

Odobescu p -" .

,

r

- 't' .

e

,

i
!
~. t;
; · ... 1 1 :~
'~ p-
.. . :1
j " !.
I ,-", i'
~ "
, ,
·
, ,
I i
" ~
! I ·
I ·
~ , !l
~ t ~1
:.~
i ,
, · .i
,1 i i •
-~
, 1 ~
~
, ,f ... i
j ,
I j
! I " -
"i
J
.~
,
·,1 I
.' t· i
: 1 l "
· ,
1 ·
;;
j ~ i
J
.

~ :1 I
~ I
l . ~i
# -, .. I·
.~ I l ! \ ..
1 •
: j ~ l-
• 1
i . !
i d \
« t ,
·t { • t
. .
1
t ;'

. ,,E trisif< $i un1:a iarna la larc!,:cand. critn'itul vifoTOS

v,ria pestcampii, cano. nor-i·i SC1.1.cec.ta int1.1.necil Cerul, ednd. -plo rereci cies.fundCi pc.rnan:d, ednd taTin-a-i goa.!a . ¢pustii,ii" du.mOTC;;a. uscc.ta $i p1uga.rultrandav

Apcn, in lungiie nopj;i de iarnc~· ce inttinecime, plina de gr.:r.:q.! Ce de$oa.pte jiOTOq,::e! Vcintui vajaie ~i geme, ~~. ni?te jat1l.iee glO.s-llri ce(pUing din departare; ploai i:Cc$te CtL 0 intara.tatii siatuir€ in p€tetii gi in jeres' rete ccsei ; ohIonul se cIatiid! $i seaTtie pe fdflinile .ruginite; 10cu1 bubuie $itrozne$te in c.i'rnin, gi unp;rrit 0 po-sare de noapte, goniti} din adapostul ei deo . .i,f1ar:€mai viscoloasa a crivatu1ui, i$iiasDornl, seoV ;.d un tipiit sJa..~ietot ji tC1l.gU:i~~7 ". Intr·acelec;·va.itli~

i firii, mintea de $inEl;..~i se por.ft~"re ne cttgeti.,'rl mdh .. .icioase; inchipu.irea~i pliizm:r.t:t-:, .' ..... . ... I':' .... ~ .. '!,.-~ j"ttot ce emai trist t~ vieatCi, ,tQ"~1;eTastrt$teLt'l .. rt::cuJ,e. tbate temeriZe viitorukd se respi:.:ng, Ca u.mbre $.ange ...

t:ate, in oglinda intun~~ata a in~« 2).. ',~ .. .:

... ~ .. -. . .

40 ,.,'. "! .•

. '" ,' .. '

r'·

" r ,,' ,_" ~"., F'f' ,

170

tire f:cultatc'3 0.(: a. itj~c>:; It:~. crjre::~~ 1~ ~:--:~ ~'-:'"l:":} .. ~<~':~'''.

, ""1 _' ....... '~f"I-,,:.'t"~ ·~;'~~r. ;"';~~I (' rr ~ ~ .. :, ... ,~ ... -, "t ... " ".~.

InlJ o<,.ce CO""\Cn"v •• "l_, Cul .. _PLl •••••. - ••••.. ~! ."" __ ••.•

'Rare ori elva fi un imctglnath- ss. i.: , u., O:·j6:;:~~}, i:~, te poii bizui pe dar:~u1 en sa sco"t~ m:::dmul c;ebc:-:;.ficin din minirnul de mijloace,

Ca si capra care sehrt.ne$te eu temiri ee ~in·,':\i ~.::mic, tota~a~i ernul p:specliv este eccnom, Cll.r:-l;)~:::'~., puland td'li in coridithmile in care altul ar mud S:":E~:sulcricumplit. Tintind ciitre situ;;.tiilc .ina1tc:; Cr.?:-' eornul nu se simte bine irrtr'o p().".oi;ie sub;;:!tei'nC:,):-;' care trebue sa asculte de a1tul, darel ascunde c,dr;;_c:-> jire nmbiiii1e, de ir::ca si!. nu se ~o;Olpromita c,1nci:.i:'s:: pe'fata. Prin reflex, devine ndese::. rr.e1ancolic, p..;,z> mist iritabil:;i cu griic mare de viitorul s5.u. C;,~: capr~ care nir;Lice$tc ObSt[1Cokk care se Hlpta C11 C0':,;:,"-

1 _) c : ',,._' "_ t J " l' '1' 1'" este e ,.,..

ne e ~1 . 8. sJ.c.r~::" ,nt:IT:;'cl, o. n5~le ~1 nal '1:,.:' • c', ."",-

ruitor, indura 12.::' adeseorii.este 2.gr('siv. In cl:~ ~~::, lui bunc ~i' prin contrast, d'tnd (~stc '\!s'.l.rat. d~ ~:m':,r,D I'1~sponsabiliifi~ iior asumate, el CHuB pe f"i-tTlCiW'l, P C:.,:':~:';

"ta semn de p~mant ,~i c'ardini(el este activ, indu- casi CUE! ar ii ti::-.::': ~i rozcrvat. ACc;;1sta trf.::n',::;; ,c;:.

strios, Iacom lc;cf:~(ig, i'o:1r~e staD,l,i~or, ambitios ~ de- caracterului imi:., C::sp=,1'e in fr:,:-;1L:"'1~,1~~; c.T";:;:';;}s, ,t

:;'l1o~~~ac ~~.:~lJ' .. lr;d ci:~al,,~ gorum' ~~nPt,~1~~~ Z<~pa2ta,:.~gee~·Ireeraf;oC= li11. etortul as:c;',:::':_:-'C;L ?l~t:l, Cil; .{~;'2~~,~e:;:1~ ~;::::.:~: ~

~,,;: J.~~':" .}".lc.l ... l,.\.:._ c .. a •. , ~ 1"- "/>-."'. ,." ....... ?..:.... c ... ". u. U \, 111 se pOcl,le·rCz~.,:, .. ...! In \'''-.lU~ .. .ll ".r... JUL'_h.'.,., ,,"".._ ... ; .. '" ... ,,~:....-

pera pamantul, Ccp;"JCO:::l1Ull~J l!1y<:h,1}e obiectul eu do- frumo2.sa fc.cult.<::e f.. he: (,::':2 ,,/' .. orrciii:;;C;".

rint_,ele.lui, .se lD6..?Oli.B $i.'Ee_aciapt~~z8. ori.c.arci. i_n .... ,pr.eju-_'_____ ,EJ esleCi.tM (:"" ambitios, in~U nu l!irf:cuie n:r:1~.~,:.::

:r[;.t.l, rmmat ca sa-p at..:n2~ scor·uJ. Strange In [urul . -~.--- s-a-i ia' im.iJ'lie ;C:ili acest Fune: de \'(::dcrE' prl;::. te . i.:

lui toate-elementele de cure se va servi, inHii sa curete rnanat d'itre geJo:de ~i nc~h.c.recie:'c, ~~JSp2CU::1~; pc tc:::':

tcrenul ~;i apoi Sa O:Baniz'2zc. Hi[,'iclitde ~i severitate lumca.' Nu uita niciodai], 0 ofcn.2a chir;r dac~ nu z~

hi roct~;cla, dar flindca el este un scrnn Iemininydiplo- razbuna. Arc 0 putere de .icinehipuit pcnt.;u cerccts-

mapa Jste partes lui tare, 'iar fO'~ia un ultim mijloc . rea amjinuntului. Prin l •. 1alogie simb01ica, Pt:t!:~'l

adese i ocolit. Capra este pe aiat simbolul d.t .~ spune ca acest semn rep r ezh;Hl 0 man: for;a a nat:..~:-:i.

caracteristica ce S6 anlk5 Canricornului, AnimaluJ "hrna ne suge1'e::.:z:1 o stared' preparare a pZifl).imh;:·_::

respeiiv secatari1 pe rnunte elin" c::apa in etapii. Proto- si '0 acurnulare de ~ncrgii, gut:;. s1: se. manifesteze F::-:-

i:ipuJ £,::;'u urnan luC'caZ8. 1", ie1 : Clnlb~tia i1 face sa pre- mavara, DUDa accasHl im?g!:r.c· Capricornul c::~e F:r-

iUla .za ridicarea, PQzitia socials .. ~i averea, in viata. ( fund mE:diia'th- $1 nuterea RtC!1:,: este mate, ten€c:':':-~:.:!

Pro ~il'e eelelalte sernne de pam€ni, Taurul este un in chip ~i Iel an...",·",mblul 'tiller c'e::-tlii in. prag';;li .1.;::"":

SQ an fix si Tcprezinta banu1. ,Fecioara reprezintii manlfestari, De aceea, se at!"ib;J.,~ acestui sernn 1:-~::'-

unca suba1t{;rn~, insn Caoricornu] cai8. mai susdltre sirl.: de eeonomie, de' organizsrc, de apropiere s: C'2

" , "," :'"'' '. 4 b c- .. • El .~. T' .I.. .....1:: ..... : C'""" 4 ~p ........... ~,..".t. ..... ~' .. ,

.. hmi tie unCle 'po ate CO:1CiUce ~lseof.;.ecn:J;lcl1. nrevedere. . oateaccs,(' c", Hi..,.:. .:_71; .~'~":j,' .. _<., ",'-:-

bl.lincibaSe unei acthTiUiti o!:l h:.:';g. clu:;-at:1, (.s'i2C~:- • .,.

I 'duce 13 s.3.vfr:,"iire£: ilnei- Op:::re-. C:E~r: '~e~··HT~;_i!., ?,~-.:n :::'~:;

v,r agner elevul hti Faust:

,.Zwar weiss ich 'l)jel, Goch macht' ich Alles wissen" 1) ..

Damon:

.. Atwisscnd Din feli Tl\cht, doch manc1~€'s ist miT bewusst" I) •.

.' .

Ambi1ie,Perseveren~a> Pruden~a, Frugalitate.

,'" - .:'::. to,

... () albinii hamica, dupa ee ~i-a·f'11C"u.t fagurul/sboara dinfloarein Hoare casa transfotoPe pretiosul nectar in rpierea cea dulce .. Cand ajungl-!'1napoi 1a fagure, '0 , mapa barbara I-a sOroblt..Albirt;$"le toate '\in;;(Un sfa't ~:i jdupa 0 scuna vorbapornescdlff!"nou la .drum ca s~ ltf!inceapa munea ~i sa reraca, ~tmnou, fagp.rele ta\'a;;it,':; "

-e t.:

Activftate neobosi~ ~i sustillilHL

1) ,~'~:.:u mJit~t _C:.:;_:a5 ~'6: S3~ $tiu :ot:w".

.·2)" I t,l\u S~t1t &t{j~'~:~::;'i0r, d::.r c~tecev~) ~tiu ~! cute.

I'

;,.

ij~,' :;

f~\ '~

lui, con~tjcnt de valoarea sa, est~:~m singuratic, ata~andu-se Ioartcgreu. Cand insa ~eorda af~ctiunea sa cuiva, 0 acordiidefinitiy ~i fara -,r~zc:rva. E c(!1 mai bun prieten care poateifi, dar. ~i;,.~el rnai neimpacat dusman. Sub aparenta ret.ervata ~Eglaciala se ascunde

., ca $i in sanl::l pa,~lan:ulJi a~.operit~ .. ~e z5p~d~ in a$tep~ _ tarca freamatului pnmavern, 0 tara sensibilitate. Art::

c rnare sfials. In manifestare ~i 0 :ictincre intotdeauna ;9,ristocl'atica ingesturilc\ pe Care le."iace. Aceusia sensibilizare devine un adevarat dei~':ct atunci cfmd ea este jicni~a, fUnaca in loc de reactiuriea in afara, Ia.tipul capn~ormanl care este un tip coneentrat ~i ipyolutiv, reactmnea se pr9chtce inauntru. Ea este dureroasa $i Iace ca nativul Sa sa.izolezc ~i rnairmult de elementul exterior care l-a jicnit, De aci, uri mare pre] pe care n pune pe mi~ile atcntiuni care Hco?Je~csc cu valoarea lor morala. Lumca proprie de gEnduri ~i numai ?C ganduri p~ cart: si-o f2ure~te, n poarta aproape mtoideauna catre partes sumbra .a existentei, catre idees . neagra. De aici .. Ioarteadesca, toti acesti nativi au 0 aprchensiune a mizcriei care' nu exista decat in inchipuirea lor, Hi.ra S3 S0 traducii in Iapt niciodata. ~i, iarar;t, alt exces propriu )01', st~'al C'gi rara pereche; in stare: de Col vsdea printr'o simplaprrvire slabiciunea <idvC')'saruJui ;;ia astepta cu r;!bd(~];'e momentul atacu-

lui: 0 '!tendin~a de a se.Tupta e;:cl'C'c:.-ano Iucruri ~i

situa1ie, Q.U propria lor naluca, I '" .

, In genoral, mal putem spune ca rdhii Capricornului i~i prol¥1 sa-~i realizeze scopurile cu un zel ass de mare i cat Ie ramane' Ioarte putin to: nentru viata lor privat:, eecace ar explics num5:,ul! co::-"~iderabil de ne-

, in 1-e1e , eri familiare, izo15ri de dlmih ~i chiar divort-uri. ·Aces; :.,~.sunt in general proprictali'}€:: Soareluiinsemnul . estru" 1).

Destin.

172

! I

~,Via\a pEna de frum[4!'!t5ri ~l c.e C·J:·.';~1:'::~'. D:l':-~;''':

nia. si invidia to urmarcsc J .... tot p~<,:'l" (")1"-':''':.~ r'i

~ ........., _.. (j" I.. ••• , .. ' "' .... ~ •• L >,.+

cauza cadcrilor ritmice din situatiile sncio.lcciGbf,;;c;:U:< Singura solutie pentru nativ este de a cvolunruc un plan intotdcauna inferior meritelor sale, u;1l'h:: );u· -: .. , avea nesansa s5. fie luat la ochi$! bulit.

Daca nativul so V<1 dcda unor ccrcctr::::i ~tiin\ ifjce, de natura profunda, arc toate sansole !'11 fie anrcciat

. De altf'el, caderllc pe (':0'1'0 '1'..' sllfor~ nu \'O~ l:!C;; a:('z,~ 55.-1 arnbitioneae ~i rriai tare ~i $&-1 dctorrninc <;"';::i crc:in un nou drum.

Cariera lor va oferi 0 vie mirare tuturor acelort,

. -,

cari l:i cunosc.

DaC3 semnul csle !''1[JC~f1Ci2.t, tn~;.i"rl nrn::!.Ida ~atH:"~:~~nh a Capi-icorrmlu; se va o,!c;;-!~:, c:L:;-e f,C~C s~'c1c:·~.ic :~:..dism, anarhism. .

In general, -'~~71S:: \,~DC' cu ~\~t.: .. : ... ~::' ~'~ tc~e,:;::~<·or) r:i ~~t:::- .. irc~i{~ mclancolica (j,~: a LVC:: (; f'";:.rt. b:.::>~::, t:"'ta~Cl t:'~:l:~ iti face numai 0 :r.-l~djc,~::·~ DUc;'17'ie rL'..: lU ciL>: 0 -s:!L::-,

fa(~~je C[11)'c1 nu rn;~1 es1e <Ictt~nlD.. .

Vi<.:\a intima e pTin( ele de(:E'~)~i5. h.\tt:·e~. ce c:i,isiune a influxului pe ez.re ilar~' irr,p:-i:»:.t c'ib :r:.:>~:C're nativul din Capricorn, cste grozr::d. ~i cste (]e' n::'~'.lra, fi~ a produce un fenomc'!) de v;,;rnpirlmn, p:'oect~:~ asupra tuturor ee-l In.conjo:.:.di, sau eel pu~in de a st~mjEml. dispozijia celui de aprospe 1).

"

Boli.

r

"Nati"vul din Capricorn- apartine : tcmpc:-~m('n~dui limf&iico-nervos, eu " u~:);:rrl prcdcminare a gh;,r;::: firoido, care daclortul eontinnu; Lael ins;l, Joaca 1'01 ccntrul necunoscut ,,1 inhibl',iei, care-i iml.tm~ o :

~,~:!.,"~,'" ",., ·'_dt)~,-,-t""-· !.{ .... : ........... -!".,", '-,'" '.~

"t""'ct In € •. ementui '. _ «-.;,1 ¢!X,C~~O.lZ" ceca CC $:.;::"~',

;,

Prclu:r;:.!.'e CU~~: 1. T. Faery, op, tiqn .~ rl~stt(,l~):l~; 3. Jc.-'"1duz:

c::'; 2. Beer; lntro .. Ast:t;0log i que

17(

-'

insa care-i "pricinuc~te 0 mare stare de epuizare dupa sfortarea HicuHi" 1).

Din cauza Wlux.ului de natura ooncentrata a planetei Saturn, care i~j are!;lomiciliul lnacest semn, nativii vor avea predispo~itii la boll care se producprin acumulari de saruri sau uraji, Vc.iin avea decimanifesUiri nrtritice 1a genunchi, laumci-i, boli -de piele pe baza

artritic?" precum: urticarie"e~zema, etc," .'

, q_opiil vor Ii slabutiln primapartef.a vietE!i, insa sanatatea se va imbunaiati oda~cu varsta. '

Tendinta. de longev1tate. r:: " '

0' ;5;-

Pri7hul decan: 22 Decem~d,e-31 Dccemvrie.

Longitudinea Soarelui : 21J;;J(l-280o. (;

Ineidenta solara,~: 113°,3'.-;i13°,l'.

Fire : EgoisDYJl capricor:ill,meste temperat de un sentiment, proiund al dator4~i; scntimentul religios a1 milei va sHipani ~:rC2. mar~jubjre de sine. Cu toate . acestea, egoi.:o;i1U)·"\.'2 domina, ver fi nemilos pentru

acela care 'it; iese in drum ~j p2 care-l vei sclrobi. Vei -----, ~diuta ius8_ si>ti. :ras:;:u:"'1pe~~:pr:.cc;;tu~, ~f.cand ope:re d~e ,anorurne. Eeu;::ltH m2.tcnaln aproapc sigura. . : L. = 270°--,271°.

lui 22 Decemvric: Prl1c1cnt.a excesiva, care paralizeaza initic:.ti va. Reu~itli pe un plan

nu-ti acorda ma:retia. '

e~1ea grad: L. = 2710-:-272°.

jurullui 23 Decc;)wnc : Tire, de pustiitoare melan-

Ndntclegeri ~ C2C2p .. Ii in dragoste.

3-lea giCJ.d : L. = 272:< .... -273°.

juru.Z ltd 24 Deccntt:rie: !.lar2 dar ric disimulare . .(;

dici dinpartea parir;).lor scm rezti1tand qin

~.a~tenirl. . , -.

At 4-1ea grad: L., = 273fi.c-27(G.

ITJ. ju*i fui 25 Decc7!11;,:.e: Sim] al daf.oriei; fire

drc,~pta. St1C:CC"E~ ir, lrl~:'·c:r);-j;;.::::~:', ;.:.::;:(,~r:~ ~: .r.cr: ~:":-~ ,At 5-lCG grcc:. : L. = 27 .. :_n-::n~,Q.

In ju.ruHui 2G Decerm:rie : Fidclitate, Ioalitate, cat1c-

l'~~ reu~ita, ell' conditia s:i fie l:lcc1est.a. ::~

At G-Iea grad: L. =275,°_276°.

In jurul lui 27 DeCemliiie: Fire care czWi, p~r?nd

511spccta.Viata agit2..Ui ~i penibHa.

.4J 7-Zea grad: L.= 2760:.....-277°.

In jU7'u! lui 28 Dc{:cmvrie: FirE' serioas5, c:!r li'Cb:t~ de Iarmeeul .de a atr8ge. Niciun spri:in din 'd~r~.

At 8-1ea grad: L. = 2770-27(;0.

,1;t jury! tu! 2.9 Deccmt'de: Sever faFt de tinelnsllti, mClodatcr satlsbcut de CCQa ce .i8ci. Rise de a fidesp'Qiirt de un altul,

Al 9-1ca g1'Gc7 : L. = 278°-279°.

, In jurul ltd 30 Dcccm,;ric : Ll;'sJ. de jl~dcC3tt:, DE':rCU,,: ~ita in ecce co inccrci, dar izbL:',ca aiurca.

Al lO-Zea ['1"ee:: L. = 2'ir~'~:-:::;O(·.

171 jw'u[ lui 31 Dcccm,7.)ric: IncaptiIL:-,;:-.:re :rE':-jodic~ ~ neinteleas&; rcqit~, n~cC";jGC:-~ 3.,;'"b ::j t ,',c:::-ul i<;:'!11enO~.

Al doiLca clCCCi:: j 1(;);(1(:0-:['---10 IGniIarie. ,Longitudin':'rl ·Soarelu:: 2DC'C·......,29 0" . lncidentaso};::::-~: 113[',J ' ........ 112'.

FiTC: TeInpe:ramcrltl~.1, d'2·'..·i.!1~ e~:«J.~2tJ :;gres:\.-jt::tc~,~

d' ~ t " ~ ," . { .. ~, ' ... n ....

se a €laga ·e~laCll.2..~\ll CC(',):'SI.C'; (~v:-l:~~t: ce a p:~~vt;nl eu

, oriceprq. ViolcnF., ernxime ; tc;:).:iil"l\~ c:'e a trece DQ.;.it:,

I orlctne ~i orice. ~,

! .. Destinttl este amenini)itor; rise de moarte viole!'ltliL

I, . i PrimuI grad :L. = 280°-281°.

':' In jurul lui 1 Iarwarie: l:Iinte, care adesecri esye Hpsit5. de r.::He::dune. Vi::Fi r~u condusa.

\ ~1 2-leaprad: L . ..:... 231°-2£2°.

" 111. jurul lui 2 lenueric: Fire pornita, exaltata. Tel

, i-ar atins.

I ,,', •

AJ 3-1cCl grad: L: = 282°-283°.

In jurulllli 3 lanuarie: Entuziasm ciemel', pIic~ise~i;

schirribsr! in situatie.

At 4-1ea gra.C:: L, = 2S30-2f;.~ll~ "

I In juru! Ivi 4 la~uatie: Tern~.;:rz.::;'2nt -.iC'1e;lt, fur-ii

szcmctoase r.>,···,..i<:',·' ~".,.. .... l).,hll:'7,.; de ",rc'-"-""" -t",;.~,:'.:~,~.

C _, io-V ....... ~-"'~'_i"""I0;""', J, .. v"''''W~;'-'-l. '-.- -.1 .... t. __ 1..'_ .. ---

(1\

AL5~1ea grq,d: L. ~ 28-10-~,~(I.. . ,-

In . JUTul lui 5 lan~G.rie: M~ stapanire:+tie Sine; Viata lntristata prin faptele cop!}lor.

At 6-1ea gra.d : L. = 2850-28;e:~, . .

In juml lui 6 Iq.n.uari.:::: In~~sneaUL ~mechereasdi, care te inconjoara ca 0 ieclera?:Succese bane;;ti.

Al 7-1ea grad :L.= 236°-287(1. In jurul lui 7 Ia71uarie : Asc~;?dent asupra muJtimilqf, sau asupra unui grup mie~·de oamelli. Necazurl

nenurnarate. r

AI' 8-1e(i' grad :L. = 287o-2E:8°. If! jun.ll lui 8 Ia.ntwrie: Fir:i:' tafnoasa, infrecventa-

bUa ; viaVi f~ira prioteni si farabucurli.

At 9-iea grad: L. =288°-2&9°, In jUT"ul lui 9 Ianuarie: Eni~rgie cruda, nemlloasa,

dar scrupu]oasa. ne1.1~ita solidii.

AI 1O-1caQiad: L. :::= 2890~,290o, In jurul lui 10 lanuarie: Cruzime [osnica ; alterna-

tive il'l$8.DSa $1 ne~ans8..: .

A.l treiIca (7ecan : 11 lanuaT'ie-20 Iant'/'a?~tf~,

; 'Longitudinc8. 508.1'1211.11: 290°-300°, ! ";'ncl·de'.,.,.~ ""ll~-~ • 11 ')~-110t<;'

*' J. .. ~c:;.; ..... .t""l C ... 4 .... I ,U" ,

l'~ire: l,.ccsL dccan aduce o nola sc1ipitoare, 0 man-

<!tne in tenaci1ArLc8 scmnu11.1i,. un brio ~i chlar 0 eleganta in Iupta pcntru€):isten',;:,. -. -'. -------- .. ---_._-- -. --.----.; .-------.---- .. --

pcstind: Se prczints m:j ?iu, HtAt in succes cat ~ i

In ·'ll1SUCceS. C~pata un relief: pe planul social.

Pfimul m-uel: L- ::= 290o-~~91°. In juru{ ht1' 11 JcnttaTie :IJorinta de a' pare altul de eum c~ti. RuptJri. nurneroos( in 2.fec\iuni sau. asoclatii.

Al 2-1ca grad :L. = 291°-~292Q, ._ - -

In jurvl1ui 12 lanuanc : Ingeniozitate, sim] al publi-

clU1,ii bine cOJlchrsa. Sansfi sigura ; succes .. ··-' .

At 3-1ea orad: L. = 29::n_293C• ~

. In jurut-lui 13 lcJ1:ucric: ;Aptitudinipkmtruinven- (

\i:un~ de o,!dir: pracLic. f?;:'L1S:ii. de a iolosi in mod rod-

f!lC IDVCn1H:Hj_11e. .

Al 4-lcdgrad: L- = 293~;:-294°. . I

In jurul'tui 141c1l1l.arie: Pasiune pentrU..~tiintele

5p8cu1<ili';c, S,_;cce1' dac~'Pt;rEeYCTezi. 11'1 5 .. 1er. grad:' L. = 2~A~2D5°. '::, .

176

' .

.

; ,

.'

1

-,

·i

(

;;..,

170

(: .-

.G:c1ul anterior patr;~arhatului .~tui Abrcthaam, a Iost acela condus de semrw1 zodiacal al Taurului, proslavine! croticul, apetituli~i deci Pqfi~tul.

GelconsccuUv tot d:.c 2.000 'an1{l(l. Iost eiclul zodlaoal de sub puterea Bcrbec\.llui, siinbQllzCmd jertfa adusa lui Dumnezeu. lui Adonatl, catre care. se indreapba gandurile Vechiului Testament, operiide inaltaidco16gie

religioasa. '

Christ os inaugurcaz~ al trei1c~>ciclu de 2.0pO ani, de

subinfluenia cOl1stela\iei Pe~til(:r, simbol al- cre~tihataiii, al sacrifidului ~i al pcrs~j::uJici pentru credinta~ Apare in fine, in lume, penl.rl.1 prima oara, ideea ,revolutionata dar sublima a iubirii aproapelui.

In jHTVt epocii voastre, a, anuIl1i 2.000,omenirea va intra tTl a1 4-lea pOp'1S at mers~tui ei, simbolizata in zodiac prin semmil Varsato1111 C:',e A.pa, a~ omului care

d,a ,1, or 9" e are Ia SUb~,ioar(i din," t,JC10TUl lui, ap« curata

peste fntrcg pamantuL .

Estel desC:vun:irea id.ci1Iui Chris:", este gestul fatictic

a1 diZr4irii de d;lc, al po~·;ti'ii de iutJire cIeSali(ir;:iiii, 11U 7t:umc) ,'Pcntn: a,':rOa'llelc t(Ju, c'i pCiltru toli oo.mcitii., CatTe (tcel SC;;:71" 1'{: i;:cXTcnU:;; ;.:_ voi oamcnii _- Diocand1nim:tcruI lSlOTici 'va 5i in preajma anului

est semn zodiacal este un E:emn altruist, fie pentru .ten '~n\a nrnului nascl1t in ace,~si~h 7.00ie, Iie pentrutendin acolectivi'Lalii ii-1nucn1~t8.: de p1anetadi1'ectoare

Vr· nus.

Gene!a1Witi.

Cea mal mare parte a Vb.n,aic:-G.:uide Apa, ocupa (¥ ~ '. ' J . G . i : ~ '-Jot'ud p" ~ +,tSa~l semnu., 1;:;1' pe er, rnc.:.rra s.:."Z;a SC 1n 1 .c ana

in" spata Capricomului,oe cand cca dreapta, pareca

c:.lhta coarr:!! conste:l& tiei Pc~r.a.<"."t:~ci, aflaUi jn Pesti, unde se rt.::,,~te 0 p8:r:c cinpi~io::--Ll} drept ~i din ulcionIl, din care emu} ZG0Jaculd p:~n: ca raspanc1~~te spa, In ace, .. s':.l'l cOr'..s';.cktie se gase;:;c cc::rrlele Capricorntdui

- 5'i De.1fi;:u.L .

.. Sc... .. r1lluJ Vfirs~to~.-u1"'..'\i in lu:trc!:zie, repH:z,in.f?,i doua

"

h:',I:; .

i

I'

1

I

Caractcrlstici.

I

!

\

/! !

i

~

I

'L

I

I

j

, '. \'~'. _, ,;' , '/" r't',

~;~::rit' (]~i1f'i( & :l\~';j~i.;,,;;~ .

i)'

. ;

r

f

.(r

ce pe acei ai 2.1i.OI"i2., pe mama h11. in acel::.;;rang pe care-I aUcJte II'..ame,iar ricvestei sale ii acotda acelea;;i drepturi, eg2..1e, eu ale eelorla1ie femei..'

. Ornul estein stare sa-~i iuqeasdi du~manii~ Sa rasplateasca raul cu binelc, sa luereze intr'un seep construetiv, fara vorb~ desarte. Nu va aveao religie

.» an1.1me; ii ajungc iubirea aproape1ui.

In general, csractcrul aeesto¥, oameni este placut, prietcnesc, lini.;;tit, rabdiitor, h6I1'irit, fiqel,vese1, sincer, foarte sensibil Ia' ateniJuni;c: artist ~i rafinat. Simpatia¢ du;;marua Iv1 este frgJ,lC:3.. ~i putemica. Nlci Unci din semnele zoi:1iacului n1.(lntdege rnai bine natura omeneasea. Cuv?,."1tul devm~ehibzuit~Jolosit cu pricepere in <lireeti~ pneteni.~~·;;i tovaT&~ieL Ca sa z.junga 1ascopul ce '~i-l propun~1 nativii . fac sa vibreze in semnul' lor, i.nto'..c1eauna co~;~Ba sensibila.

Cei m.scu~i sub semnul VarS~ltoru1ui, nu pot sa tdiiasdifara prietcni, c~;ri sunt i~~i ~z.th~nea lprde a fi, De altfel, parca e fa~ut ca tot :?~ Ii se iritfunpla in bine sa fie prin ajutorul pr1etenilo~'c';;;Prctec~ia, sprijinul din aiara ~i caliti."'.ne )o~ proprii, c;s\mt ca ni$te parghii de care se S2rvcs~ ell iriclei::!L:1",7'E~;~'Ei se sfiituesc indelung cu camar~z~: !r~ n;~'1.i~::l~ ir.'.gk~. ~ aj~ng .1a solut~e'

1(:j de cC:J,"El:s tlC co; ",2'd'" 2.. Llbcrtate, egah-

, ir21:.errui.at~, "cest" csrc .:nl(r~""0" consfatuirilor·lor, Sunt io:;,rtejna1Dla"v; in CO~(:2P~:':, se "intereseazz. de---

• .,{ ~"':... J.. • •

. lillie ~J de In\CDLlUnl.

"Politic;;. si .relicia ii preoci:pa rnult, de~i adeseori

· ied subversive.

n1:.r'un mod direct sau indirect, cei mai bum din ei,

· iliiereseaza de progres ~i OC bUT, a stare a societatii, \ inca odaHi, nu existll oarncni can sa inteleaga mal erini,<1 semenului ca (Em~ii. .

vor st;ll;;. f2DC:uri s:~ -rjTovo::::e chiar revolu~iuni aimbunitz.ij roc.risa por;:",rclor. Verbu] A ~ti

SJLnl)Ollz:e~lza curiozi'"aictc 10:-, r:1crC".1 treaza.

"~"'"~~'"S~ c::-1ilale a 10::- este Universa!itatell

defectlli1o:- eel m.~ rnare ' esfte D:~CHtic:. .. ' .

S;::andese in citl:;';en'll: acea:.;tY c;n urrna notiune, 'omiil

ro.···. m· "~e ,.::;"""-,-;V,,, ,,: ·cor:~·'r"-;~":' ... ·1 atuncl S~""cr~l':-

... re 0 .od ~~.;, ...... tJ_~" 1 ....... ·--9. G L.., ~ "- J. .

.,._,:~ (_.~. ri~n';'Mh -,,,";n (",,·\1n·h,1 ""r'~ !~o-~-o",,,p~::-(l ,

",,,,,~,,,._u . .1:.;--_ !,,#oL _ "'~'''''' -- .. u.,.;.; Jo;,;. 40 __ "

I) '1'. Fr.ery, 0;;. cl~

'I

.,

182

rnerg pe la vraci ~i cateodat5 se ihtirPlpla ea de jnse~

sa devine. spuitoare de viitor" 1). ,; ,: .:

Destin.

. ,

"Viata va fi intotdcaurta lipsita cliP 9 adevarata feri-

eire sau succes, fiindca ' cei nascutlin Varsator, adevaraH pionierj, nu apartin lumei in] care traiesc c1. ace-

Ieia care urmeaza sa vina, Vor avet':c deci decepfiUe pe care nrmeaza sale sufere un astfeh de soi de oameni. t:> Vor f( insa, ajutr~ti de prieteni ~iatunci Cerul Ie: va . h5.razi, on o,fcricire modeste, ori, "ele vor fi oameni de seama, UJ.'"l sueces stralucit pe planul social" 2). '

n-u

"N ativii din Va:-sator se socotcsc printrc temperamentcle bilioso~:;a"guine. Dc~2. glaTicle endocrine joadi un rol prepcmc1cr:0:-J hU!~ol'2.1: Iobu; anterior al hipofizci ~i eel al t1.ro:C;'2;, !~cc::;t" doua glc':loe lnsa, nu se a,:no:-D7.CZcZ& int!"'~i mod perfect ide accea abservam a(le3Cc::. c",ctcrul str;,:Tl:u t.l ac:cs:oT .ns.tivi cari parca ar tdii pe aWl Iurne. 'F'a1"t(.'c cea !1lZc2 sh:bf",<!. orgarusmului lor, 0 vom sccoti ncrvii, jar ... ceca clasic expusa, .pulpele ~; f}uerel" -n~~;r·"'r~"lo"''' 3\

i:"'-" ~~_" ""'l-'~ .... .l.""-~ J. I:

Primul dccen : 21 ]<!!HuGr;C?-29 ;i'anuarie. Lonr.itudineaSoardul : 30C- _3100• Incicient.8 solara: 11\:°,2'-107°,7'.

l'ire $1 D~~:ir:. : Decrcr.u1 ,,;'2 crer:t noH~. caract~~ristica \ un sim] a:-tistic C0svolD·c. :~:,tivu,l va produce opere literare, arttstice, fi}020iic:.::, de: calita 1 e buna sau mediccra :;:i acpsi.e })!"o(1'Jcti'C'!l1 so vor 'realiza cu siguranta.

Prim11l gTi1r'!.: L. = 300o_,-3Clo.

'(

1) 'Dc:-n ~\erD::;2.n., 0, .. eii. 2J D. :-~(;:~c~r,.;1~' C;-. .cit. 3)~ ,l~er~clz~ op, cit.

,"

l<ln~:·~ .. ,"';'''' ~ (".< l

reped~ tot ce li se arata, Sunt cate oda'tli cam fletari.

Destin : Nativu1sededa invenpunilor de tot !e,lul, care-i acordll, cand 0 san . .,_a mai . mica, cand una inai

mare.

primu! grad: L. = .310°-311°.. "

1.rtjurnllui 30 l{l,nuarie: Ai. prea D)u1ta increder.e in

miJloacele-ti proprii. Deceppuni frecv:ente. - .

41 2-Iea grad: L. = 311°-312°. ~,

In jurul lui 31 Ianuarie: Nestatal;;nicie inJdci. Spi-

rit mereu inventiv. . ': ;

Al 3.-1ea grad :L. = 312°-,3130~ ",

In, ju:ru1. lui 1 Ftbn,;l:riei: Independenta, nervozltate-

Prieteni putini..· " .

. At4 .. lea grad: L. = 3i-so-3Ho. . ..

I-n: jU1'u1 lui 2 Februarte :E~ti Hira aparare in fat~ tidi1o$iei oIPsne~ti. Viata pErla de: deceptii; sufen

maiales pentru altiL i; .' J:'

'. AJ S-lea grad; L. = S't4°-315°. rq';\

In jurtt! lui 3 'Pebrua'ric: Fire ¥~~rid.ioasa, ingcdta.

Succ(>.£. de care cr;.'.: udeseQri despui~j .AI 6-1ea crcd : L. = 3~5°-316°.; .

. . In. jUTl:I ~·" .. i .4.~ Feb/UGTi.C: !,1f: l\~ ~ .. ·j.~.~.~s~to. are, ~va:>-d 0

maphtudmpentrJ; lupta. ·Vl2.\2. ~te:~.r.sa care- .msa nu

. este neferi i'~a. ., :~:;

Al 7-1ea (grad: L.= 316°-317~~~:" '. . .'

In juruI'Lui 5 Fcbruaric : Nesoc6trn~u) nepasare, neglijei'lta in' creselor rnateriale. Vin1a, pllna de SfOl)8.ri;

fericire r,c}ptiva. ..

At 8-Ie grad: L. = 317°-318°." .

In JUT'" lui .~ Feonwric: Fire Ioarte activa. Viata

mgrata; ucees scump plaUt,.

Al 9-1 ,g'fad: L. = 318°-319°. .... - ..

: lui 7 Fcorucrie : Fire pJ3r.a ¢l.e simtpractic~

i:l'ltuitiva l<.eu~it5 frumoasa.

At 10 tea. grad: L = 319°-320°.

In ju III lui SFeb/unTie: Tcmpf~rament de apo~tol, seneroz fate. M?se intel['ozere a tot ce este omenesc, Via~a ,~. dcvota.'11ent,'aspra, dar ;)lirill de mul] umire

sun f;:!. , -,-:ca. . '

, .Ill 1 cJeadccc.n :9-16 Fe·bnlc~~e. .

, T 'J'~. ,; .• ".n;",,~.~ !='.r. •• .,...-.",.;. ,:<";('11_33')0

:U~ ... ,_I"'''-'''~·''''- - .... ~ ... -... ....... ",,-" '.

..

, ,

I

,

\

!

I !

If

t I' . . !

,

i

,

I

. .,

_' "",
@,) "
I
I ,I
i. . ... ~ 135 ,

. C -ter neliruc::tit. intu-

• 1 i 17 FebruariC: araL~ " 'l' ,

In 1Hru~ 1~ N meroase aecidente fizice,

nccat, peslmlst, ~ = 3290-330c,. .••.

Al 10~Ica grad. L. '. L Iitate sinceritate adcse ..

'In 'urul lui 18 Febnzane.. e~. '. .

, b1 t l~ Dcceplie in pnetenn. .

on ru a a. ~,

. PE$TlI(PISCE?)

r :

:: .1Q. l' tica sa . noapt.ea

• ..... t pc f'C lp , . .

Soarele se urea meCIi, :nee .• ;<. '>1 ziua din ce in ee

...• ce rrl~' seuna'~ . ~ w E

devine eli.'n ce .In • c::.. l' i !1"!'u' 1 de primavara,

£"?>., ('"'1"""" de so sti] .. re

n"ailun!:ra. J;~e apr)1; -:;_~ .. '. ,~'r' s'''.'.,cu·tatea iem.,ll, cai

., ~ . eh - ~., Oct ., , . . '. w _. t

promisiunea une~ vi ,\: .. '-'''~"';e roaQtualizat.a pc paman

Uncle 51L sc: l:nbl~lnze~'i~' r~.~r:~mite·ale .,Babelor".

de schimbacwll5:; e Zl .. _, ,,~ .. .

"

!

Erc culcca Primii:t'c:ra" R1lmciocra eel 1m f~~~~, Scump odor ~~ tU1nl! ;.TC.g, Ccre-cc-..:m icf,sc-.aJara

Din liiu71tru! unlit tar;.

i Cum 0 1)cae $ea?tilld~ •. SOCTele Te'7:tincTl:, _ •

. Sboarii 'n ecrul P::T':Slt $' cu Tc..::c!e-i c:.:pT1.n~e Tc.r.5nd odor i1!bi~_ ...

; .

b·ouc 1i.Ol)ti ;;'i 1:0\;:: :i?c Vii" ['u.spir( ell .a:;-tc t:~ ;~! $i bZ{~)tt,';.~~:t:r; r1:'t; Cl,::.:,1nt. Vrand jX! ori;>lec co;;:!e

Sii le-c:;cH71dd SHb i'L:l:,17nt.1)

Ca ~i natura care, olera' in acest anotirnp, c:uelu}jnegal intre 0 forta c~re plcnc5, stQar.sa . de ger ':;:i il1;:crcan, iar' alia noua, ignaru si DIini1 de fCigitduin~ i, sC:l1'n~l Pestilor araia lupta Intrc d9U3 natuli anta.gonisi0,."o evolutie pe doua planuti psihice ce \'01' Ii di.stin:q~e. toata \rjat-a.· Dela hotaru) accista, Intn:ccle doua lurni, :v~ porro 0 lntclegere, un spirit de profc~ie, sou int1tu.i\. in eel mai diu caz, pl'opriu(lc['stor IlL!:\'j, cari VOl' da eel mai mare contingent al mU:?;lcnnjilbr stloUmi,. 2- meclittt11-urilor ~i clarv£lzaiorllo::-.

,

)

!

I-

I

• !

I

! l

i \'..

Constelr:1io. eslc ch.:'I_:)}r. :fE;-l(~' h:fElni;2i::; :,rin r:~,; p!:'~ti

'C"1l) la cO .... ,.~~: .. ~~ .. ,'i'O~~rj de C,.....~" ..... I ... ,'1" . .; ... ~ r r~~·~·'·'-'l''1:.~: ~~ t,;''','''',i

G;.", a ,:\.,..~c;.' .. <,r: -:':-., \;.':'''''':::~l';''~., j"'": ....... I,.,.;. .... ;l.u.~ ... ~ ... *', .... ,J;~\,.

aSifcl U11l1l, Inc~.i.l. urn • .1.]. c,~ta CaLr\.~· J.\()rt~, ~~~UL: .1:1 :;:'7:'1-

nul zodiacal &:1 Pestllor pi·O.TJ:-iu :.:i~. care :~ ,\"G numi :

I.}e~tcIc_ boreal; celiilalt; c:irl contra c_s:t I:: sC'T:"'.:l~,:ll~'::}Tbecului, ap!'o"pco_ dc' 0.S[(,8 :iix::, (:en:.t::::;C: CC';>:zPBc.lc-

-- tiei: Se 'v<! numi Peste;« ctlstnL ACc('.stf:· ct;~stch:tie are in ea steaua fixa filclitoare de bine cJcnt.:.mita FQmarhal!!. Mai sunt ¢ doua stele de naturci iunesta.: . ~ ~~arlcab ,~i Sc121e.at'~

Car.tctcristici.

In.fl.uc71.teazu pe,acci nasct!,' in.tre 19 Februc..iQ ti 20

20 Martie. .

i"Acest sernn zod.ia,..al e den mit eu lnl..lIHi. strangcl'e de inirna deastrologi!. din toa e t1mpuri1e, Infernal Zodiac1..lhd, semn ~l'ln;:~erc~rii, ernnul pri.;oand, scmnul lui Christ,

I 1·

••

1> v, Alecs:mdr;; Babele.

, ,

18S

~L\:

Pc~tli sunt un sernn de ~pa, ca~~ reflccta ceca ceeste in. [ur, prezintz.nd cem 0 mare~s~nE:ti1itate ;semn

feminin, in consecinla p~iv~i nepl\if8ator. ' :,! ",

Teate scmnclede epa "Sllut de Q9.extrema senSibilitate, care se man:1esta i,x{ mod difer.i;t dupa natura lor proprie. Racul este ~ctiv\ personaL~ con~tient ,de e1 insu~i ; ofensele il , rz.nesc~i dtlnsul 'Vt;}.~' reactiona, fiindd

este un semn cardinal. -:' .

Scorpionul este un sem;.n iix :foarti! suseeptibil ~el se va gancli la razbunare siJa represa1,ii. SemnulPe~tilor va fi mai miscat de of ens a dedlt"cclela1te doua, dar nu va avea aceeasi reactie, caci elCya::vca iin sentimerit de miHi~i de iertare, pe care'.vsihologia eomuna

r .n'o poate inielcge. Din toate timpurile, acest semna fast simbolizat prin doi pesti, din. carl, unu1 merge in susul rf.uJui, jar cel~lalt, in josullul.

In firea acestor m.Dvi, vom gaSl intotdeauna doua trasaturi aparente. Ei vor avea 0 'ten;:;inFi inna.scuta de a tr1ii cum \'0::- putea, f~.r3 sa ofcre 0 rezisteni1i, jar daCd ,52 vor J:5.r.Zo 'i:: " .. ::8 socrtei, curentul if poate atrage in ad2ncul dc'.sf:d,:..;~ui s~ ,:1 lel1c:. ,!J~:':: se opu.J'1'clin to:::cteputerile acs.s~e1 teDGL'1;,~ de h'lc.;ie ~i de sie.g- 11<;'1'e. Atunci Y"~ "'T"~ nc,,,Jr>lc:::lre urea .raul In

L ..... _ (;.;._ ......... r'~-','\·.,~.J.: ... >,<'":' . .-L; 'C'l- L ...

Cei co; 1'-"" sunt legcltl de

d c:l.s'.&. ;J lc:.;1ltura intre ei, caz2 dt clncr:_. Scn:::'.ll zodiacal este ud:e:- ~i Ner,tlu'1 : V(d~tLS cste in exaltare.

p1;:.ne'Lc. bo~~tiei ~i de aceea, persoanele 2~Li, y:)secl1! ~aC!sea mj~:1o::c21e de a-si crea Sunt inc1inati spre D2.lltura on stu-

Carccter,

Neptun, de~:tealpt8. divinitatea acedeaceea spiritul lor este mistic, sub1i:rp. Si1:'"/lni:.ntul miiei fi)ar:.':' desvoltat- In,;. strg,ngcre'de inimr.. fOla de polnavi SenUmentui aces,ta h este ch,;iar lor Atin,B ID8.ltirrT Sl':::'raomene~ti ,de de jer:ff.. Cea mai flTL:.no=:.:;I, edit.'tea samie mila i vcrbci ss:mnuhli este h crcdc 1tt dure-

'"r'' ... ~''''''''' T',;f.,,,n,,,"b,;.l:) '" <::"''''''''l'WW', ~ 0 va

J.t~~ !"'_,._;.I.._ ......... ~_ ... c.:.,,\.,;.('" .. ,~"'- " ... _·._1.£....... ,

Dc;- .. ;- r~;:;'-"cc. 1~arvoC,SC~"

stor nativi ~ utopic. cearca.o sau eei In!?i1e evlavie

f:

Destin.

1) T. Faefy, op. cit.

.2} Dom Nerornan, op. ¢It.

, ,

" J

,I

,'/'

'_.If.

'/

,- /

,~ t ..

vieti, una pe care 1i-;0 ~tic toatt: lur.l1ca ~i alia pe care o ascunzi cu grije. )GreuUl.\i ~ari In via\a; du~mani nlUl\i,prieteni perfiw, accidcnfe. 0 sco\i insa 10. capat

printr'o pnsa providentiala." 1)',$

Boli.

- '

"Nativii Pe~t11or au un tem?eramept limfatico;..san-,

guin. Dualitatea lor, pe plannt, psihk reese din dual::-tatea endocrL'11ana, adidi c. tixlci iPJ1uen\e care OSCl": leaza intre Jobul anterlOf9i 10bul posterior a1 hipofizei. Daca va lucra lobul anterior;::'ln mod precumpanitor, ne vorn aDa in 12.\8. unui tip Izodia::a1, care ne va reaminti pe eel mai bun din ser.1nul f.rca~u1ui, avand in plus, o fine\a, 0 in\clcgero ~i un sim] artistic, mult (mal

Oesv01tat.

De va lucre. ins5 mai rnulf lobuJ posterior, ne vem

af1a in fab; unei TlcrSCl2.ne cu voit!:;; slaba,incapnbiUi . de a rezi~ta, fie ~pornirjlor sL.· .. n~urJor, fi:'l eclor din.

j

HCU"Ju.J:'j . d~tre bOD vor fi : tc:'Jerculoza:, limfatis~ Ia tu}pik ricj(\'~relo:, ¢. deiormarea dege-

de1a 'Plcloare, .

CALENDAR. THEBAIC

Priffiul' deca.n: 19~28' Fe1:mtari~ Longit.udinea S02.relui : 3:~Oo_3·~Oo. 'lncidcr,\a solBdi: 101°,5'-'-97°,S'.

Fire : Not&' dccanul\ii este gl's\'a, sUQ1bra, 'austera,

, arnbitioasa; in.,.cc;st decz.n,se nz..r:::. de Ql-ice~ religio~ii (.

sau fanatidi. . . "

Dcs~ in :' Vi.::,i.8. nes'c;Jc:"nidl, lu!=,~.a aspra •..

P ': ..... 1'1: _""I{"":' "', = ~~rl.~~,._~'3'o

r:'!nlj~'~I", p!,w......,. ,~. V""\'" ,. ",V J...

In jU1tLlhd. 19. februorie :S;:;:~tpractic, . chib7;uit,

rna ..... erial.1reb\1in~el(; ru~" in ge:;:'0:al sati.siacute,

\

,

AI 2-lcagrad : L. = 33} (_:::::;:::.c.

In jurul lui 20 .Fcbn:C7;ie: C~':::-i'.~·,(;:" r.:.T:::."· lipsit de perspicadtatc. P[, :;,ldi 1~~lme1'0:i~ .: ~""~:~':': •. : decursul c:xistcntei; stfmgrlcii de tot felul.

. At 3-Iea grad: L, = 3:~2.°-333('. •

In ju,'TUt lui 21 Feorucl1'ie: Caracter ir:1:lr:m2'~:V, 'r~ ...

gat in rcsurse. Procese de natura uracio:,f-::, carl imA:

adeseori so ca!?tiga,

Al 4-lca grad: L. = 333°--'33-1°,

In_ju1'ul lui 2~ FebnlC,'ic: Incrtie, incapatit .. ie in

reacilUne, "fnmza pe clPi':': Pi enleri, deposec1ari.

Al 5-1ca grad. : L. = 334°-p35°. .

111. ju.ru! lui 23 F?bnwric: PLtrtnre u~·,m1ted. ten-

diI1'\.a ditrepHiccri moncl0nc. Yir,F:. icricita in af2r~

de eamin, insf:.. nefc~i:::il~ in din:in. .

Al 6-1cc. grad: L. = 33:,D~33Ci:.

In jUT1tl lui 24 Fabn~:~Tie : :'\5 Qllsi.u1 <,.:facc!''ilor ' ::;}

C,"'mbl'11a'l'\"or' r~~,<,.c" - en;;· .'~- . ." ~,

. >oJ, C \' l<.,d,,: • .'l.'C;.;. ,,,.;.0:':, pril':"lCiuloas:::.,

Al 7-1ea gred: L = 33[.-3~.:'·. .

In jurul Lui 25 Fcbnw'7'ic: S",dis:r., -,,'in15 turblm:,

mislcrio2.s&'.

Al 8-1ca [frcd : L.= 3:~;t ~,~ ",

~ 111 jl1TUl lui 2G F(~1';'U07';C: ~'~::-j:~1';-,c::·. to" oa1c ~·~c:,

fire scrupulQ~.:;:;. mai n·I1.i.lt m't';: ~ (: .. 'Ill ur:;:' <,y::?,:·.,(ll.:,5-

rna nilor,

III q_leaC'racf~ 1---::::: :3"~'_")O:~'~'-'- tp'

• .f ....... -' c, .. ",.,. -- -- .. ..:---,,;.

111. jUTul 111i 27 Fcbn.:.c;.ric : Sp:ri'..ul ~~2 lriG.:;-, ~ '(:."cti y2.tr'.:Ifo!",te;rjc .. l~bfmda ma.te~iaHi in c::crci,\i'Jl ill,ei p:::Q!esium rellglOD.se sau smulaTe;

, At 10-lea grad; L, = 330°-34o.c.

:' 1~ jUTul lui 28-29 Februarie: Natiyul (:stcindinat c~tre l?ti.1nie1e apljcate, uUe. Succ.::s in c~plN',to:tea comerciala a ~tiin\ei, cum a; fi bunf,o::r:: ia!1l1aci.a.

Al doi1ea decan: 1 Mart:t:'--10 i,jartic, LongitudiJ1oa Soarc1ui: 3-1L {·_350u• Incidcn,\a solarli : 97°!~;'.-.~H.~.

Firea : Nota dccanului cste {" -,;,:-te nlod1ficz:t~. Er:Clls-·.

ro·} '. -1" ..• ~ '"

1.:1, CCO(:8Z.8 .. ocu: g0::1(:1'o::1, ;:\:iJ ~~. ".~t'lnrn2::l $lri11ului de: .

. justHie ; 'llath'ii accstui d(j~""l.,Sl.41t b'..:::2 1:. :$u;-11::: .:: ~

de~;f,epti.Destin: Succe.'~eJ orJ.o!U.:~r

i .\

\ ~

, '

t

'I. .J

, ,

Primul grad~· L. = 3400-341It.

In jUiul lui 1 Ma-riie : Gencrozitate, marinimie sufleteas ca. Avu\ie, comprornisa in mod trecator,

Al 2-!ea grad: L. = 341°-342,°.

In jUful lui 2 Martie: Inclinatie catre ~icana, spre process. Succes in magistratura sau in Barou,

A! 3-1ea grad: :c.. = 342°-34:3°.

In 'jutul lui 3 Martie: Gust catre munca aspra ~ sanlltoasa. Via~ fericita, care nu cunoaste f.reamatul

ambitiei. c,

. 41 4-1ea grad: L, = 343°-344°. '

In Jurul lui.. 4 Martie: Exces Jn simtul de: justitje ; pr.ea multe. scrupule; E}:::is'.enta ne~tita, agitata, <'land mereu de iurca celor din. jur.

Al S-Iea grad.; L. =,344°_3"15°. ' .

1n juwl lui 5 Mm-tic: Entnslssm comunicativ. Viata plina de creatii soldjmdu--se prin multumire~:,

Al (i-Lea [lrad: L. = 34.5°~316(). 'j'

In jurtH lut 6 Martia : Fire rno::.le, care se iCdupa aUul. Viatil 1a rernorcs.

.At 7 -lea grd: L. = 34tF-347t•

In jUTL11 lui:: :,lcr:is: Porniri pasnice, oroare de sfezi. Dai lovitv.:-.i, dar C11 0 :r:e'J<ta medio~ra .

.IH 8~lea 0Tt'.{ L. = 34.7~-Sb}': .

In jurul lui J ;.ic7"fic: Fire rie::::tu1a; clorintele nesabuite nu sur .'niC'iQ::1:,t;5 s;;.tis£ic1.:.:e. ~r~-;sa iru;:ariera ;----

. niciodaUi pier Jeri mario .. '

AH1-1ea ar::' :L. === 3~8c-3tj;£~r,.

In 1UW! I i 9 MaTtie: Parlizlit2.te. Acest sentiment. ~81sifica sirn u1de dreptate. Vf,i,V~ expu'saaccidentelor,

fizice. . -: , .~ .," - '. ~

Al 10··1 .;;gro.o.: I,.. = 3':9°~;t5G!'_, . .

In jur Iui 10 Hri1·tie: Aut9t/ia:-:srn agresiv,violent, .

Vl·.ndl·c"'iJ· - E--.l-~·C""'~ "'''~'.'''i; ... ti.:;''''·-ii L-nportmte

c.- • -.: ... ~!. ... ,..\"" c.:::~I.,-+j,. 1 ,"Y';' '_._;J, , •

At ti Jcaaecan :'11 I;1c.Ttie~20 .Martie.: .Lonp·.udii'1Ca. Soa~:elui: 35C~·:3501i, .

Inc(.hta<:olo:>ra. ·'~<1o_90oi::;1.

Fire .. -: To;'~i- cie~~n~~~:i .s;::-j~;ta ccvangresiv,.~uac.;.,Aos,

intTe .. :nzutor ~i inctazne1, 1~.~: \' ',.}. '~" .. '- .'

Des iwul' y,..". ",I; irlt",..dfi~"""' p"anul rune "intre-

j' .. '~'~' ~""";~~{;.."~::'h £ '-~~_._,,::: o"t;'-~, -- _,

·.p~~nti.~,. muite ......... r: ....

\ '

i

. ""

" ,U

i

r

,

* * *

I Aceasta este !o~ Zoa.iac~(eui $i ~ ·m aceste se\nnc.

I

s.armane Dionis, des11:";','e'1

f . ·-v' ',L sctnrie-:

m lUC11icj carcctcri$:icc (( So,:;reZd

. ''''1

ci i. !!d

.. :' ... ""

~:,: :

\ --: "

Eiecare tuuii», uiiscut intr'u~\ semn zodia~al descris de mine i$i va rcgCis~ trasaturiZc 'jundamcnta.lc, care VOT fi cu atiit mai prollumtatc, eu cat na$terea s'a savQr $it

la riisiiritul. SOQrclui. -;j'

Adev6.ratul destin $i fire iV07; Tee$i ins!! num:li dintr'un horoscop anume consttuit, ci1ci aInra de inj{uenta Soatelui in zodia respectioti; sunt neiuimiirate, cite

influente... .

Iti voi. vorbi ia.ra$i de unad:in cete maiinsemnate dintre cceste inf1uente, descriindu-ti Ccsele' Cerului$i caracteristica orei de na$tere ii; decursul celor 24 ore ale zilei §iate nopfii.

• ·'1

S.A.RMANUL DIONIS iNVATl CE-S CASELE CERULUI; CARE-I CEASUL BUN $1 CPJtE-I CEASUL RAU. DESTINUL OMULUI DlJP.A,

, "

,'ORA DE NASTERE

J .' I

(

l .~

Tc.c-;, bic~~ (op;,Za! I:u-; 1,1(;);9;; ce mila

Clici JerCQscc sfb!u! s.s-rt ;PI? CUVL\7UL

'.

ZIS 1;\~Ti~rZJ:,'f C:"1:S r:;;·T.J! 1;~

Piirnantul, Sarmane Dionis, sr: p:'c;:il:~r ca 0 suprapur-ere a doue jurn~t5i\i de s.ere, p~~in t;;rtj~(· la ,pori

S1 sf'era intreaga se inv£:.rie::;te intro n1i:;'::::::-c:,· z~~~----~-'--"'~..--. diurna, pe axa ei ln~lin2.t;;', in 1['.::: Zodiacului, care,

ti-·am spus, nu-i altcc-va dec2.t. 0 f{!~ic LC jur imprc ..

jurul Soarelui, laift de 1 Ge, un ~Q-l de bulevarrl pe care

se plimba Soarele ~jp1anetcle sale .

.cit sa determinam Intr'ur, horoscop care este pozitia.

Zodiacului, Ia rasarit, cEmd se naste ernul, precum ~i Iocul uncle sunt Soarcle, Luna ~i Planctelc trcQue sa ne inchinuim ca sfera de dcasupra p:::'mtntuh:i este lrnpartita in sase sectoare ~ acelea d~desubt i~rl\~i tot in

. sase sectoare, Acestea sum Caselc Ceru!ut.

, Aecste -case ar trebui, in principiu, sa fie late de

. I ~,. 1 1">' • to: I

cate300 corcspunzanc ce or _ sernne Jar In 0.2l ceior

, . J • 1 .. d' .. "." '

3601)~le Zodiacului, dar groi:e atitu .mn cuer.ie, ce

(

:,~