Sunteți pe pagina 1din 2

Exerciiu fundamental pentru revelarea Sinelui Suprem (Atman)

de profesor yoga Gregorian Bivolaru


Una dintre metodele cele mai eficiente de Revelare a Sinelui Divin (ATMAN) a
fost epus! de marele yog"in #i eli$erat RAMANA MA%AR&S%& (foto)' Aceasta
este c"iar metoda prin intermediul c!reia el (nsu#i a atins starea de suprem!
eli$erare spiritual!' Aceast! metod! este numit! ATMA )&*%ARA #i ea const!
(ntr+o revelare progresiv! a Sinelui Suprem prin reiterarea frecvent! a (ntre$!rii
,*ine sunt -u./' Aceasta este de fapt o metod! de orientare a min0ii c!tre ea (ns!#i
pentru a o a1uta s!+#i (n0eleag! propria natur! (Sinele Divin (ATMAN))2 pentru ca
astfel mintea ra0ional! s! devin! apoi ea (ns!#i propria sa natur! (Sinele Divin
(ATMAN))'
Din punct de vedere te"nic2 aceast! metod! este foarte simpl!2 dar (n realitate ea este totu#i dificil
de reali3at2 c!ci necesit! foarte mult! perseveren0! #i aspira0ie de a cunoa#te natura noastr! esen0ial!
divin!'
4' Ne (ntre$!m atunci l!untric ,*ine sunt -u./2 apoi pas cu pas2 (ntr+o manier! sistematic!2 a1ungem
s! ne disociem de a$solut toate elementele pe care anterior le identificasem2 (n mod ilu3oriu2 cu
propria noastr! fiin0! numindu+le ,-u/'
5' R!spundem atunci l!untric ,-u nu sunt corpul meu fi3ic/2 apoi
urm!rim s! tr!im efectiv timp de aproimativ 6 minute aceast!
eperien0! (n care noi ne percepem spontan ca fiind separa0i de
corpul nostru fi3ic' 7entru a reali3a acest proces de disociere2 unii
yog"ini recomand! ca (n aceast! fa3! s! plas!m (n mod imaginar
aceast! con#tiin0! a individualit!0ii noastre pe care o identific!m cu
,-u/2 (n 3ona din mi1locul capului2 unde (n plan su$til se afl!
S8MA *%A9RA2 sau (n 3ona de deasupra capului2 unde (n plan
su$til se afl! SA%ASRARA #i din acest punct :8*AR s! ne
privim celelalte p!r0i ale corpului2 cu o mare deta#are2 disociindu+
ne de ele' ;n final con#tiin0a -u+lui se ridic! c"iar deasupra capului
disociindu+se total c"iar #i de 3ona unde anterior ea se plasase'
Astfel2 se reali3ea3! o deta#are total! de corpul fi3ic'
<' Apoi2 continu!m #i vom spune l!untric= ,-u nu sunt nici cele
cinci organe de ac0iune= anusul2 organele seuale2 picioarele2
m>inile2 cor3ile vocale/' ;n timp ce rostim l!untric rar numele
fiec!rui organ de ac0iune2 eperiment!m (n mod clar starea de disociere a con#tiin0ei noastre
eisten0iale pe care o definim ca ,-u/2 de respectivele p!r0i ale corpului' Asupra deta#!rii de fiecare
organ de ac0iune medit!m atunci aproimativ < minute'
?' ;n continuare2 vom spune apoi interior ,-u nu sunt nici cele cinci organe ale sim0urilor= nas2
lim$!2 oc"i2 piele2 urec"i/' @i de aceast! dat! ne vom opri la fiecare dintre acestea timp de < minute2
efectu>nd acela#i cliva1 ontologic2 cu alte cuvinte2 separ>nd con#tiin0a lui ,-u/ de fiecare dintre
organele de sim0'
A' ;n continuare2 vom afirma l!untric= ,-u nu sunt nici cele cinci sufluri vitale= 7RANA2 A7ANA2
SAMANA2 UDANA #i )BANA/' Din nou ne oprim acum #i2 medit>nd aproimativ < minute
asupra fiec!rei dintre aceste energii vitale ce sus0in via0a #i activitatea celulelor #i organelor noastre2
vi3uali3>nd c"iar felul (n care fiecare dintre aceste sufluri (#i eercit! func0ia2 dup! care tr!im plenar
eperien0a deta#!rii con#tiin0ei noastre divine2 identificat! ca ,-u/2 de toate aceste func0ii vitale'
C' Dac! am urmat a#a cum tre$uie toate recomand!rile date p>n! aici2 reu#ind de fiecare dat! s!
4
reali3!m disocierea con#tiin0ei spirituale a lui ,-u/2 de toate aceste aspecte efemere2 singurele
elemente de care mai r!m>ne acum s! ne deta#!m sunt propriile noastre g>nduri' Astfel2 pasul final
este acela (n care spunem= ,-u nu sunt aceste g>nduri/' Da acest nivel survine o dificultate destul de
mare2 care provine din faptul c! g>ndul cu privire la ,-u/2 pe care noi l+am proiectat (n fa3a 5 a
eerci0iului2 de eemplu2 (n 3ona din mi1locul capului sau (n cre#tetul capului2 era de asemeni (n
mod specific un g>nd care nici el nu este adev!rata *on#tiin0! Divin! de Sine' A#adar2 c"iar #i
g>ndul de ,-u/ tre$uie (n final s! se di3olve' Acest proces paradoal l+am putea asem!na cu gestul
de a ne sui pe ultima creang! a unui copac pentru ca mai apoi fiind a#e3a0i c"iar pe ea s! o t!iem'
RAMANA MA%AR&S%& afirma= ,*orpul fi3ic este incapa$il s! spun! el (nsu#i
,-u/' 7e de alt! parte2 *on#tiin0a Divin! Suprem! nu ni se revelea3! c"iar de la
(nceput ea (ns!#i su$ forma lui ,-u/' Acesta este cunoscut su$ numele de *&T+
EADA GRANT%& (Nodul sau punctul de intersec0ie sau de inciden0! dintre
con#tiin0! #i materie)' -l mai poate fi numit Sufletul (nl!n0uit2 corpul su$til2 ego+ul2
mintea #i a#a mai departe/' ;n acest citat2 RAMANA MA%AR&S%& ne revelea3!
faptul c! (n func0ie de propriul nostru nivel de con#tiin0! noi vom asocia (n mod
preponderent sentimentul eisten0ial definit ca ,-u/2 cu una dintre structurile sau energiile mai
grosiere sau mai rafinate ale fiin0ei noastre'
Acest eerci0iu este complet (n sine (nsu#i #i el constituie o verita$il! cale de evolu0ie spiritual!2
fiind suficient numai el (nsu#i pentru a atinge reali3area spiritual! ultim! sau t!r>mul *on#tiin0ei
Divine' Dac! vom reu#i s! ne control!m (n mod adecvat mentalul2 pentru a+l impulsiona s! reali3e3e
acest eerci0iu2 duc>ndu+l astfel la perfec0iune2 vom atinge f!r! (ndoial! starea de SAT+*&T+
ANANDA (7ur! -isten0!2 7ur! *on#tiin0!2 7ur! Beatitudine a Realit!0ii Ultime a Sinelui Divin)'

yogaesoteric
5