Sunteți pe pagina 1din 8

1.

INTRODUCERE
1.1. Ce ar trebui s! ne reamintim
Mecanica Teoretic! poate fi mp!r"it! dup! natura problemei ce se studiaz!
n trei p!r"i. Acestea coincid cu ordinea de apari"ie #i de dezvoltare a Mecanicii:
Statica are ca obiective: studiul condi"iilor de echivalen"! a sistemelor de for"e
#i respectiv, studiul st!rii de repaus a sistemelor de puncte materiale aflate sub
ac"iunea sistemelor de for"e echivalente cu zero (n echilibru).
Cinematica studiaz! mi#carea corpurilor f!r! s! "in! seama de for"ele care
ac"ioneaz! asupra lor. Se mai spune c! cinematica studiaz! de fapt geometria
mi#c!rii.
Dinamica se ocup! cu studiul mi#c!rii corpurilor sub ac"iunea for"elor.
Un lucru este cert: se lucreaz! cu vectori #i este indicat s! recapitul!m
opera"iile cu ace#tia (vezi anexa A).
n urm!toarele dou! capitole se vor studia metode pentru compunerea
for"elor care ac"ioneaz! asupra unui punct material. Se pune problema de a nlocui
sistemul de for"e dat cu o for"! unic! numit! rezultant!, care s! aib! acela#i efect
cu efectul simultan al tuturor for"elor sistemului. Aceast! opera"ie de reducere a
unui sistem de for"e concurente la cel mai simplu sistem echivalent - rezultanta,
este cunoscut! ca opera"ie de compunere sau de sumare a for"elor. Dou! sisteme
de for"e concurente sunt echivalente dac! au aceea#i rezultant! ca m!rime #i
pozi"ie, n raport cu acela#i sistem de referin"!.
Din cele ar!tate se n"elege c! opera"iile cu vectori #i acele no"iuni de
matematic! elementar! din geometria plan! #i trigonometrie trebuie s! fie
cunoscute suficient de bine. Condi"ia de a nvinge dificult!"ile de ordin matematic
(care sunt uneori inerente la nceput de drum) este obligatorie. Satisfac"iile gustate
de viitorul inginer se vor materializa ncet dar sigur, chiar pe m!sura parcurgerii
acestei c!r"i, #i cu siguran"! la disciplinele urm!toare de studiu.
6 Complemente de Mecanic!
1.2. Rezolvarea problemelor #i gradul de precizie
Aplica"iile demonstrative ct #i cele propuse pentru rezolvare implic! din
partea studentului parcurgerea urm!toarelor etape:
1) Citirea cu deosebit! aten"ie a enun"ului problemei, n"elegerea semnifica"iei
fenomenului fizic #i scrierea clar! a elementelor date #i a celor cerute.
2) Desenarea unor scheme sau diagrame extrem de utile rezolv!rii.
3) Rezolvarea numeric!, calculele fiind efectuate cu attea zecimale cte sunt
necesare pentru interpretarea corect! a datelor de intrare.
4) Rezultatele se interpreteaz!, verificndu-se mai nti dac! au sens, apoi
desennd sau stabilind orice concluzie care poate fi tras! de pe urma lor. Utile
pot fi #i particulariz!rile care eviden"iaz! fenomene mai simple dect cele
studiate, acestea fiind mai u#or de imaginat.
Referitor la gradul de precizie din aplica"iile numerice, se vor utiliza n
general trei cifre semnificative ca de exemplu: g = 9,8$m/s
2
, = 3,$4, , 3=$,73 ,
sin(/4) = 2/2 = 0,707 etc. n acest context, o mas! de m=4 kg, de fapt se va scrie
n rezolvare cu valoarea 4,00 kg.
1.3. Cele patru cazuri de rezolvare a triunghiurilor
Pentru determinarea tuturor elementelor unui triunghi oarecare (laturi #i
unghiuri) trebuie s! fie date trei elemente (din care cel pu"in o latur!) #i r!mn de
aflat celelalte trei. Astfel exist! urm!toarele variante n ceea ce prive#te elementele
care se cunosc: o latur! #i dou! unghiuri; dou! laturi #i un unghi opus uneia din
laturi sau format de acestea; trei laturi. Metodele de rezolvare pentru aceste cazuri
sunt prezentate n continuare.
Introducere 7
A) Se dau dou! unghiuri #i o latur!. Deoarece suma unghiurilor unui triunghi
este $80, se afl! #i cel de-al treilea unghi. Laturile necunoscute se g!sesc
aplicnd teorema sinusurilor, de exemplu fiind date c, , , ob"inem
= $80(+),

sin
sin
c a = #i

sin
sin
c b = . ($.$)
Exemplu: se cunosc c = 20cm, =25 #i =40 (fig. $.$).
Se calculeaz!:
1 . = $80 (25+40) = $$5
2 . $5 , $3
6428 , 0
4226 , 0
20
40 sin
25 sin
20 = =

= a cm
3 . $8 , $4
9063 , 0
6428 , 0
20
$$5 sin
40 sin
20 = =

= b cm
B) Se dau dou! laturi #i unghiul opus uneia dintre ele. Fie a, c #i elementele
cunoscute. Ob"inem:


sin
sin
); ( - $80 ; sin sin c b
c
a
= + = = ($.2)
n mod evident, ntre elementele date trebuie s! existe urm!toarea condi"ie:
$ sin
c
a
($.3)
De aici se constat! c! sunt posibile urm!toarele trei cazuri:
B.1. a < c, unghiul dat fiind opus laturii mai mari. Atunci exist! un unghi
mai mic dect , opus laturii mai mici care va fi ales dintre unghiurile
$
#i
2
,

$
+
2
= $80. Solu"ia unic! va fi
$
< .
40
25
B A
C
a
c=20
b
Fig. $.$.
8 Complemente de Mecanic!
Exemplu: a = 5cm, c = 6cm, =45. Etapele de rezolvare sunt urm!toarele:
1 58926 . 0 45 sin
6
5
sin sin = = =
c
a
" 45 ' 53 $43 $80
; " $5 ' 06 36
$ 2
$
= =
=

2
este mai mare dect (vezi fig. $.2).
2 . ; " 45 ' 53 98 ); ( $80 = + = ;
3 . cm 38 , 8 ;
45 sin
" 45 ' 53 98 sin
6
sin
sin
=

= = b c b

.
B.2. a = c, triunghiul este isoscel, deci

= .
B.3. a > c, unghiul dat este opus laturii mai mici, iar segmentul a poate fi
att de mare nct condi"ia $ sin s! nu fie verificat!. Detaliem urm!toarele
subcazuri:
B.3.1. Nu exist! solu"ie; nu se poate construi un triunghi cu elementele date.
Exemplu: se cunosc a = 2cm, c = $cm, =45.
. $ 4$ , $
2
2
2 45 sin
$
2
sin sin > = = = =
c
a
Prin urmare nu exist! solu"ii. Dac!
unghiul ar avea valori care s! nu dep!#easc! 30, atunci problema ar avea solu"ii.
B.3.2. sin va fi egal cu $, va fi un unghi drept, deoarece
2
=$80
$
=
=
$
. Triunghiul fiind dreptunghic, problema are dou! solu"ii confundate.
Exemplu: se cunosc b = 2cm, c = $cm #i =30
(fig. $.3).
C
B
b=2
c=$
90
30
A
Fig. $.3.
9854
45
B
A
C
a=5
c=6
b=8,38
366

2
= $4354
Fig. $.2.
Introducere 9
B.3.3. Dac! sin < $, se ob"in solu"iile
$
#i
2
= $80
$
. Deoarece
sin > sin, avem
$
> #i ($80
$
)+ < $80, deci #i
2
verific! condi"iile.
Problema are dou! solu"ii distincte.
Exemplu: a = 7cm c = 6cm =30.
1 . 58333 . 0 30 sin
6
7
sin sin = = =
c
a
' $9 $44 $80
; ' 4$ 35
$ 2
$
= =
=

2 . ; ' $9 $$4 ); ( $80


$ $ $
= + = ;
4$' 5
$ 2
= =
3 . cm 94 , $0 ;
30 sin
' $9 $$4 sin
6
sin
sin
$
$
$
=

= = b c b

cm $9 , $ ;
30 sin
' 4$ 5 sin
6
sin
sin
2
2
2
=

= = b c b

.
C) Se dau dou! laturi #i unghiul cuprins ntre ele. Se cunosc de exemplu b, c #i
. rezolvarea se poate face pe dou! c!i, aplicnd teorema cosinusului sau teorema
tangentei: a
2
= b
2
+c
2
2bc cos # bc c b a cos 2 -
2 2
+ = . Unghiul poate fi
stabilit din teorema cosinusului,
ca
b a c
2
cos
2 2 2
+
= sau din teorema sinusurilor
sin sin
a
b
= . Se ob"in dou! valori pentru unghiul , dar numai una este
corespunz!toare din punct de vedere geometric. Din teorema tangentei #i din
rela"ia
2
90
2


=
+
ob"inem ,
2
tg
2
tg
+
+

c b
c b
; din
2
+
#i
A
2
a =7
C
A
$

$
30
c =6
B

2
Fig. $.4.
10 Complemente de Mecanic!
2

se stabilesc #i . A treia latur! c se afl! din teorema sinusurilor,

sin
sin
a c = .
Exemplu: a = 5km, c = 7,5km, = 56cm.
Rezolvarea se va face cu teorema tangentei: = = + $24 $80 ;
376$5 , 0
2
tg
2
tg =
+

=

a c
a c
. Se ob"ine " 49 ' 36 20
2
=

, #i deci
" 49 ' 36 82 = , " $$ ' 23 4$ = . Proba: = + + $80 .
km. 270 , 6
sin
sin
= =

a b
Verificare cu teorema cosinusului: 270 , 6 cos 2
2 2
= + = ac c a b km.
D) Se dau toate laturile triunghiului. Solu"ia se afl! prin teorema cosinusului sau
prin formulele de exprimare ale unghiurilor n func"ie de de laturi:
bc
a c b
2
cos
2 2 2
+
= sau
) (
) )( (
2
tg
a s s
c s b s

. Prin permut!ri circulare se ob"in


#i valorile unghiurilor #i . Observ!m c! solu"iile se pot g!si fie din combina"iile
convenabile a #ase numere a
2
, b
2
, c
2
, 2ab, 2bc, 2ca sau a patru numere s, s-a, s-b,
s-c. Verificarea rezultatelor se face cu ajutorul sumei unghiurilor unui triunghi.
Exemplu: a = 4cm, b = 5cm, c = 6cm.
a) Rezolvare cu teorema cosinusului:
a
2
= $6 b
2
= 25 c
2
= 36 2ab = 40 2bc = 60 2ca = 48
b
2
+ c
2
a
2
= 45 cos = 0,7500 = 4$2435
c
2
+ a
2
b
2
= 27 cos = 0,5625 = 5546$6
a
2
+ b
2
c
2
= 5 cos = 0,$250 = 824909
+ + =$800000
Introducere 11
b) Rezolvare cu formulele tangentei:
s = 7,50 s a = 3,50 s b = 2,50 s c = $,50
37796 , 0
2
tg =

/2 = 20,7048 = 4$2435
529$5 , 0
2
tg =

/2 = 27,88557 = 5546$6
77778 , 0
2
tg =

/2 =37,87498 = 824909
1.4. Aplica"ii
1.1. Un fulger a fost v!zut sub un unghi de 60 fa"! de terenul
considerat orizontal #i a fost auzit tunetul la un interval de timp t = 4,5 secunde de
la producere. S! se afle distan"a #i respectiv n!l"imea la care s-a produs,
cunoscnd viteza de propagare a sunetului de v = 334m/s. Timpul de propagare a
luminii se neglijeaz!, viteza luminii fiind de 300.000 km/s.
REZOLVARE: Se noteaz! cu d distan"a de la observator pn!
la surs! #i cu h n!l"imea cerut!. Din figura $.5 se stabilesc:
d = vt = 334 % 4,5 = $503,0 m.
h = d sin = vt sin = $30$,6 m.
1.2. Distan"a dintre axele a dou! ro"i avnd razele r #i R = $,5r (fig $.6),
este a= 4,5r. S! se calculeze lungimea unei curele de transmisie care antreneaz!
cele dou! ro"i, presupunnd c! aceasta este perfect ntins!,.
REZOLVARE: Triunghiul ABC este dreptunghic n A. Se cunoa#te ipotenuza BC = a #i
cateta AB = R r. Conform teoremei lui Pitagora, cateta AC se calculeaz!: t
2
= a
2
(R r)
2
,
t = 4,472 r; cos = (R r)/a = $/9 = 0,$$$$
= $,459 rad.
Cureaua este nf!#urat! pe roata mic! pe
un arc de lungime s = 2r , iar pe roata mare pe
lungimea S = R(2 - 2). Lungimea total! a
curelei este L = 2t + s + S = $6,909 r.
R
a
t
r
B
C
A
S
s
Fig. $.6.
d
h

Fig. $.5.
12 Complemente de Mecanic!
1.3. Din dou! puncte A #i B se m!soar! cu un teodolit unghiurile = 30
#i = $2 spre un reper C. S! se afle n!l"imea h = CD la care se g!se#te reperul
fa"! de orizontal!, cunoscnd AB=$00m.
REZOLVARE: Se aplic! teorema sinusurilor, apoi se calculeaz! h din triunghiul
dreptunghic ADC (fig. $.7):
1 . = = $8
2 . m 803 , $6$
$8 sin
30 sin
$00
sin
sin
=

= =

AB BC
3 . h = CD = BC sin = $6$,803 sin $8 = 33,60$ m.
1.4. Din dou! puncte A
#i B aflate pe o pant! de unghi
= $0 se m!soa-r! unghiurile =
35 #i = 40 spre un reper C
(fig. $.8). S! se afle n!l"imea h la
care se g!se#te reperul fa"! de
orizontala punctului A, #tiind
lungimea AB=$50m.
REZOLVARE: n triunghiul ABC se aplic! teorema sinusurilor, apoi se calculeaz! h:
1 . = $80 + = $50; 2 .
) sin(
sin

= AB AC ;
3 . m 579 , 493
) sin(
sin sin
sin =

= =


AB AC h
1.5. n triunghiul oarecare ABC se cunosc: a = 2 m, = 45 #i = 60. S!
se afle celelalte elemente ale triunghiului.
R!spuns: 1 ) = 75 2 ) b= a sin/sin = $,464 m #i 3) c = a sin/sin =.$,793 m
1.6. S! se rezolve triunghiul oarecare ABC care are laturile a = 2 m,
b = 3 m #i unghiul dintre acestea = 30.
R!spuns: Se construie#te mai nti triunghiul. 1 ) c = $,6$5 m, 2 ) sin = 0,6$926,
= 38$543, 3) sin =0,92889,
$
= 68$543 (nu convine),
2
= $$$44$7.
1.7. Triunghiul isoscel ABC are laturile a= 6 m, b=c= 5 m. S! se afle
unghiurile sale.
R!spuns: 1 ) cos = 0,28000, =734424 2 ) cos = cos = 0,60000, = =3652$2.
C

D A

Fig. $.7.
B


D
B
C
h

Fig. $. 8.