Sunteți pe pagina 1din 4

6. MOMENTUL UNEI FOR!E FA!

" DE O AX"
6.#. Defini$ie, observa$ii
n afara no!iunii de moment al unei for!e n raport cu un punct, la
stabilirea sistemelor echivalente de for!e este de asemeni necesar" definirea
no!iunii de moment al unei for!e calculat n raport cu o ax". Prin defini!ie,
Momentul unei for$e n raport cu o ax% ( ) de versor u , este
m%rimea mecanic% scalar% M

exprimat% prin proiec$ia pe


acea ax%, a momentului for$ei calculat n raport cu un punct
arbitrar O, apar$innd aceleia&i axe (fig. 6.#):
M OP F u

= ( ) (6.#)
Principalele observa!ii referitoare la defini!ia de mai sus sunt urm"toarele:
! Momentul M

caracterizeaz" din punct de vedere mecanic calitativ $i


cantitativ, tendin!a pe care ar avea-o solidului rigid presupus fixat pe axa ( ) ,
de a se roti n jurul acesteia sub ac!iunea for!ei F .
! n defini!ia momentului unei for!e fa!" de o ax" ( ) , se afirm" c" alegerea
punctului O este arbitrar", f"r" a fi afectat" m"rimea M

. Verificarea acestei
afirma!ii se face calculnd momentul for!ei F n punctul Q de pe axa ( ) $i
scriind proiec!ia acestuia M

' (fig. 6.#):


M r F u QP F u QO OP F u
QO F u OP F u OP F u M

' ( ' ) ( ) [( ) ]
( ) ( ) ( )
= = = + =
= + = =
(6.2)
deoarece QO u $i deci produsul mixt ( ) QO F u este evident, nul.
40 Complemente de Mecanic!
! Momentul unei for!e fa!" de o ax" este exprimat printr-un produs mixt $i
acesta este nul, dac" cei trei vectori din (6.#) sunt coplanari, adic" suportul for!ei
F $i axa ( ) sunt n acela$i plan.
! Pentru aplica!ii, urm"toarea observa!ie devine util": momentul unei for!e F
fa!" de o ax" ( ) este egal cu intensitatea vectorului moment al componentei
for!ei F

dintr-un plan normal pe axa ( ) , calculat n raport cu punctul n care


axa n!eap" planul (fig. 6.2):
M r F

=

(6.3)
Verificarea acestei afirma!ii se ob!ine imediat dac" for!a F se descompune n
dou" componente: prima F , paralel" cu axa ( ) , iar a doua F

, aflat" n planul
normal la ax": F F F = +

(fig. 6.2). Se calculeaz":
M OP F u OP F F u OP F u r F u

= = + = =

( ) [ ( )] ( ) ( ) , (6.4)
deoarece produsul mixt ( ) OP F u = 0.
! Rela!ia dintre momentul unei for!e calculat n raport cu un punct O $i
momentele aceleia$i for!e fa!" de trei axe reciproc perpendiculare $i concurente
n punctul O, este :
M r F M i M j M k
O x y z
= = + + (6.5)
n care M M M
x y z
, , sunt proiec!iile pe axe ale momentului M
O
$i deci,
M M M
x y z
, , reprezint" momentele for!ei F fa!" de axele Ox, Oy $i Oz.
Fig. 6.2.
P
F
!
O
r
u
F
F
'
()
Q
M
O
r
M

= M
O
%u
P
F
O
r
u
Fig. 6.#.
Momentul unei for"e fa"! de o ax! 41
6.2. Teorema lui Varignon.
Dac" asupra unui punct material M ac!ioneaz" un sistem de for!e
F F F
n # 2
, , ..., , atunci fiecare for!" are un moment n raport cu punctul O:
M F OM F
O
( ) ;
# #
= M F OM F
O
( ) , ...,
2 2
= M F OM F
O n n
( ) . =
Adunnd aceste egalit"!i, se ob!ine:
M F M F M F OM F OM F OM F
O O O n n
( ) ( ) ... ( ) ...
# 2 # 2
+ + + = + + + =
OM F F F OM R M R
n O
+ + + = = ( ... ) ( ),
# 2
unde R este rezultanta sistemului de for!e $i M R OM R
O
( ) = este momentul ei
n raport cu acela$i punct O.
Rela!ia ob!inut" sub forma:
M R M F M F M F
O O O O n
( ) ( ) ( ) ... ( ) = + + +
# 2
, (6.6)
exprim" matematic teorema lui Varignon. Un ra!ionament identic se poate face
pentru momentul rezultant al for!elor calculat fa!" de o ax" () care trece prin
polul O. Dar un rezultat direct se ob!ine nmul!ind scalar rela!ia (6.6) cu versorul
axei () $i conform defini!iei (6.#), se afl":

=

= = =
n
i
i
n
i
i O O
F M u F M M u R M
# #
) ( ) ( ) ( (6.7)
Teorema se enun!":
Momentul rezultant al unui sistem de for$e concurente
ntr-un punct A, calculat n raport cu un pol O (sau cu o
ax% ) este egal cu momentul rezultantei acelui sistem de
for$e concurente, n raport cu polul O (respectiv axa ).
42 Complemente de Mecanic!
Se fac dou" remarci:
teorema lui Varignon se mai aplic" $i altor sisteme de for!e care se reduc la o
rezultant" unic", a$a cum se va ilustra $i pentru cazul for!elor coplanare $i al
for!elor paralele;
din punct de vedere practic, teorema lui Varignon este un instrument de
simplificare a calculului momentului rezultant, prin nlocuirea acestuia cu
momentul rezultantei.
6.3. APLICA!IE
6.#. O bar" solicitat" axial de o for!" F , este sudat" prin intermediul a
dou" cordoane de sudur" de o plac" suport. S" se descompun" for!a dup"
direc!iile celor dou" cordoane, cunoscnd distan!ele e
#
$i e
2
(fig. 6.3).
REZOLVARE: Direc!iile celor dou" cordoane ( )
#
$i ( )
2
sunt paralele cu
suportul for!ei F . Se aplic" teorema lui Varignon, scriind momemtele fa!" de dou" puncte A
$i B, aflate pe ( )
#
$i respectiv ( )
2
:
F e F e e = +
# 2 # 2
( ) $i F e F e e = +
2 # # 2
( ),
unde F
#
$i F
2
sunt m"rimile componentelor cerute. Rezult":
F
F e
e e
#
2
# 2
=

+
$i F
F e
e e
2
#
# 2
=

+
$i se verific" F F F
# 2
+ = .
bar!
F
#
F
F
2
plac!
e
#
e
2
cordoane de sudur!
Fig. 6.3.
(
#
)
(
2
)