Sunteți pe pagina 1din 43

2.

MATERI ALE PLASTI CE


2.1. Istoric
Materialele plastice sunt relativ noi. Majoritatea materialelor plastice !i
tehnologiile de ob"inere a acestora au fost dezvoltate n jurul anilor #930 -
#950. Sunt sintetice !i se ob"in n industria petrochimic$.
2.2. Clasificare.
Materiale plastice sunt substan"e chimice polimerice formate din
macromolecule de provenien"$ natural$ sau ob"inute pe cale artificial$, prin
sintez$, din petrol, c$rbune, gaze naturale.
Caracteristic pentru aceste materiale este ca ele se nmoaie progresiv, nu
n toat$ masa, sub influen"a c$ldurii. Rezult$ c$ nu au un punct de topire fix,
proprietate ce face posibil$ modelarea maselor plastice la anumite temperaturi
!i presiuni.
Dup$ modul de comportare la temperatur$ materialele plastice se mpart
n:
- termoplaste - substan"e polimerice amorfe sau par"ial cristaline; se pot
prelucra la cald; sufer$ modific$ri fizice reversibile; dup$ r$cire !i p$streaz$
forma c$p$zat$ la cald.
- termorigide (termoreactive, duroplaste) - substan"e amorfe; pot fi
modelate o singur$ dat$, nmuindu-se prin nc$lzire, cnd cap$t$ forma
definitiv$; solidificarea este ireversibil$, deoarece la cald are loc o transformare
chimic$ cu formare de structur$ tridimensional$.
- termoelastice - substan"e amorfe de tipul cauciucului; dac$ li se
tranfer$ c$ldur$ din exterior ele trec din starea consistent elastic$ n starea slab
elastic$, neajungnd niciodat$ la starea plastic$, fiin n general nepractice
pentru ambalaje.
2.3. Puncte de transformare
Temperatura de nghe!are - este temperatura la care toate moleculele
substan"ei au trecut la starea de total$ imobilitate adic$ masa de polimer a trecut
la starea solid$.
Temperatura de nmuiere - temperatura la care moleculele sunt n
mi!care, adic$ masa de polimer este n stare fluid$.
2.4. Aditivi
Pentru a putea modela masa de polimer este necesar s$ se ncorporeze n
aceasta o serie de materiale de adaos, numite aditivi, care i mbun$t$"esc
calitatea. Ad$ugarea de aditivi urm$re!te cre!terea rezisten"ei la viitoarele
solicit$ri n condi"ii de utilizare (stabilizatori, antioxidan"i) sau o mbun$t$"ire a
condi"iilor de prelucrare (plastifian"i, lubrifian"i)
a. Plastifian!ii. Sunt substan"e lichide sau solide cu puncte de topire sau
de volatilitate foarte sc$zute, care ad$ugate polimerilor le mic!oreaz$
temperatura de solidificare !i de curgere.
Prin introducerea plastifian"ilor se urm$re!te:
- mbun$t$"irea condi"iilor de prelucrare prin mic"orarea
viscozit$"ii materialului;
- coborrea temperaturii masei de polimer ce se
prelucreaz$ sub temperatura de degradare a acestora;
- schimbarea propriet$"ilor tehnologice ale produsului finit
ce rezult$ dup$ prelucrare: flexibilitate, alungire
specific$, rezisten"$ la !oc !i frig;
Au loc !i modific$ri nedorite, cum ar fi:
- cre!terea concentra"iei de plastifian"i determin$ sc$derea
rezisten"ei mecanice;
- scade modulul de elasticitate;
- scad propriet$"ile dielectrice.
Plastifian"ii se adaug$ n propor"ie de #0 - 20% la masa de polimer sub
form$ de ftala"i, fosfa"i poliesteri, etc.
b. Stabilizatorii. Sunt substan"e chimice care ad$ugate la masa
polimerului n cantit$"i mici (max 5%) au rolul de a atenua sau elimina reac"iile
ce cauzeaz$ degradarea acestuia. Degradarea polimerilor se manifest$ prin
schimbarea culorii, opacizare, schimbarea aspectului exterior !i mic!orarea
propriet$"ilor fizico-mecanice.
c. Antioxidan!ii. Sunt substan"e chimice ce se adaug$ polimerilor pentru
a combate degradarea datorat$ oxigenului. Con"inutul de antioxidan"i nu
trebuie s$ dep$!easc$ 0,# - 0,2 % din masa polimerului.
d. Coloran!ii. Substan"e chimice care se adaug$ la masa de polimer n
propor"ie de 0,5 - #% pentru a le da culoarea dorit$ !i pentru a oferi ambalajului
propriet$"ile unei bariere pentru razele ultraviolete. Se comport$ similar cu
antioxidan"ii. Sunt n majoritatea cazurilor sub form$ de pigmen"i organici sau
anorganici (oxid de titan, de fier, cadmiu sau crom !i negru de fum).
e. Materiale de umplutur" #i ranforsare. Substan"e sau amestecuri de
natur$ mineral$, vegetal$ sau organic$ (caolin, azbest, mic$, cuar", talc, ardezie,
fulgi de celuloz$, fibre vegetale, f$in$ de lemn, fibre de sticl$ etc.) ce au rol de
nt$rire a masei plastice c$reia i se adaug$. Con"inutul de materiale de acest tip
variaz$ de la 0 - 60%.
f. Lubrifian!ii. U!ureaz$ prelucrarea materialelor plastice prin
calandrare, extrudere, injectare. Pot fi lubrifian"i interni sau externi. Lubrifian"ii
interni, amesteca"i cu materialul plastic, mbun$t$"esc curgerea acestuia n
timpul prelucr$rii, mic!ornd frecarea cu suprafe"ele metalice cu care aceasta
vine n contact. Dintre lubrifian"ii interni cei mai folosi"i sunt: acidul stearic,
steara"ii de Mg, Al, Cu, Zn, Ca, poliglicolii cero!i, gr$simile, uleiurile, parafina
!i uleiul de parafin$. Lubrifian"ii externi numi"i !i agen"i de demulare, se aplic$
pe suprafe"ele metalice pentru a u!ura desprinderea materialului plastic. Cei
mai folosi"i sunt steara"ii, siliconii !i cerurile.
g. Agen!i de odorizare. Corecteaz$ mirosurile nepl$cute dezvoltate de
unele materiale plastice datorit$ compozi"iei chimice, a materialelor de adaos, a
unor procese de oxidare, a descompunerii peroxizilor sau a atacului
microorganismelor. Se introduc n masa polimerului n concentra"ie de 0,02 -
0,2 %.
2.5. Tipuri de materiale plastice folosite n industria ambalajelor.
! 2.5.1. Polietilena PE
Este un polimer termoplast ob"inut prin polimerizarea etilenei la presiuni
mici, mijlocii sau mari, cu utilizarea oxigenului ca ini"iator. Se prezint$ sub
form$ solid$ (granule sau pulberi) translucid$ pentru formare sau lichid-
viscoas$ pentru lubrefiere.
Formula chimic$ a polietilenei este:
H
H
C
H
H
C
H
H
C
H
H
C
H
H
C
Dintre materialele plastice, PE este materialul cel mai utilizat n
domeniul ambalajelor avnd !i un pre" sc$zut.
Foliile de PE vezi tabelul de mai jos se clasific$ dup$ urm$toarele forme
de livrare: folie plat$ FF, preprelucrat$ pe o parte V, preprelucrat$ pe ambele
p$r"i VV, semicilindric$ HS, tub pliat S, tub pliat cu o singur$ sudur$ lateral$
ST, tub cu dou$ suduri laterale SMS.
Din cauza structurii moleculare nepolare suprafe"ele PE nu pot fi
imprimate astfel nct scrisul s$ nu se !tearg$, !i nici lipite. Prin preprelucrarea
suprafe"elelor se formeaz$ grupe de atomi polare n moleculele de PE !i astfel
se ob"in condi"ii de imprimabilitate. O m$sur$ a imprimabilit$"ii este tensiunea
la suprafa"a PE. Preprelucrarea suprafe"elor se face prin oxidare, tratamente
termice etc.
Polietilena astfel tratat$ este:
- imprimabil$ - trebuie s$ fie prelucrat$ maximum n 6 luni;
- sudabil$ prin lipire cu adezivi - pot fi lipite cu adezivi de dispersie pe baz$ de
PVAC sau poliacrilat.
Exist$ trei tipuri de PE, n func"ie de tipul de polimerizare:
- polietilena de mare densitate -ob"inut$ la presiuni mici 8-#0 at;
- polietilena de densitate medie -ob"inut$ la presiuni de 35-50 at;
- polietilena de mic" densitate - la presiuni de #000-2000 at.
PE este un material plastic cu tu!eu gras, flexibil$, inodor$, insipid$ !i
netoxic$, care la 300
o
C se descompune aproape #00%, la ##5
o
C se inmoaie,
plastifiindu-se, iar la 25
o
C devine casant$.
Principalele domenii de aplica"ie:
- folii de strngere, contractibile !i ambalaje diverse precum ar fi pungi, c$!ti,
saci, plase, plicuri;
- ambalaje rigide precum sticle, canistre, l$zi, butoaie !i auxiliare cum sunt
capacele;
- folii imprimate sub form$ de rol$ pentru prelucrarea lor pe ma!ini de ambalat;
- materiale sintetice spongioase sub form$ de folii folosite ca absorbente de !oc;
- ca material de acoperire pentru alte suporturi (sticl$ de exemplu).
#. Polietilena de mic" densitate - dintre materialele plastice are cea mai
larg$ utilizare n industria ambalajelor datorit$ versatilit$"ii sale. Poate fi
extrudat$ n folii !i filme, suflat$ sub form$ de butelii, injectat$ n matri"e,
extrudat$ ca material de acoperire pentru hrtie, folii de aluminiu sau filme de
celuloz$.
Propriet$"ile polietilenei de mic$ densitate sunt:
- suple"e !i transparen"$ mai bune dect ale PE de mare densitate;
- rezisten"$ mic$ la uleiuri !i gr$simi;
- rezisten"$ la !ocuri;
- stabilitate chimic$ mare;
- impermeabilitate la ap$;
- permeabilitate la gaze !i la oxigen;
- sensibilitate la contrac"ie;
- sensibilitate la razele ultraviolete;
- ardere u!oar$;
- retrac"ie puternic$ la mulare.
Poate fi folosit$ la produse alimentare ce se altereaz$ sub influen"a
oxigenului, dar numai pentru ambalarea lor de scurt$ durat$ datorit$
permeabilit$"ii la oxigen. Se utilizeaz$ filme perforate pentru ambalarea
legumelor !i a fructelor. Prin injectare sau presare se ob"in dopuri pentru
inchiderea buteliilor.
2. Polietilena de nalt" densitate - are !i ea o serie de propriet$"i dintre
care se remarc$ urm$toarele:
- are punctul de nmuiere mai ridicat dect PE de mic$
densitate !i este mai dur$;
- rezisten"$ mecanic$ mare;
- foarte stabil$ fa"$ de agen"ii chimici (la 60
o
C nu este
solubil$ aproape n nici o substan"$ chimic$, iar la 25
o
C
nu mai este atacat$ de nici una din substan"ele puternic oxidante);
- impenetrabil$ pentru majoritatea gazelor;
- permeabilitate redus$ la ap$ !i vapori de ap$, uleiuri !i gr$simi;
- sensibilitate redus$ la fisurare sub contrac"ie;
- inflamabil$;
- mb$trne!te u!or, mai ales la expunere la soare;
- se imprim$ bine.
3. Polietilena de medie densitate - se folose!te mai rar, cnd filmele n
care se face ambalarea trebuie s$ fie mai rigide. Are propriet$"i de termosudare
!i optice corespunz$toare.
4. Polietilena expandat" - se folose!te n industria ambalajelor n special
ca material de umplere anti!oc. Principalele propriet$"i ale PE expandate sunt:
- adsorb"ie foarte bun$ de energie (!oc);
- stabilitate chimic$;
- flexibilitate ntr-un interval mare de temperatur$;
- rezisten"$ mare la ap$ !i vapori de ap$;
- greutate specific$ foarte mic$;
- inodor$ !i netoxic$;
- u!or de produs.
5. Polietilena tereftalat" PET - are o bun$ rezisten"$ mecanic$ !i un
punct de inmuiere ridicat. PET este un important material de ambalare pe pia"a
b$uturilor r$coritoare !i a apei mbuteliate dar !i a produselor din carne, a
sosurilor pentru salate.
Din PET se confec"ioneaz$ ambalaje de diferite forme: butelii, borcane,
cutii, doze, flacoane, canistre, bidoane, l$zi, saci, pungi, folii contractibile !i
termosudabile, prin toate procedeele de formare, fiind n prezent unul din
materialele cele mai prezente pe pia"a de ambalaje pentru b$uturi carbogazoase.
Formula chimic$ a PET-ului este:
! !! ! 2.5.2. Policrolura de vinil PVC
Se ob"ine prin polimerizarea clorurii de vinil sub ac"iunea c$ldurii !i n
prezen"a unor catalizatori. Se produce sub form$ de granule, praf sau emulsii !i
este de dou$ tipuri:
- PVC dur", un polimer rigid, de mare duritate, care pentru a putea fi
prelucrat trebuie tratat cu aditivi care s$-i reduc$ duritatea; este imflamabil$ !i
arde cu o flac$r$ verzuie, se descompune chimic, are un miros n"ep$tor de acid
clorhidric;
- PVC moale, plastifiat$, dac$ este tratat$ cu plastifian"i de nmuiere; n
func"ie de con"inutul de plastifiant arde singur$, cu un miros de acid clorhidric
amestecat cu mirosul de plastifiant.
Formula chimic$ a policlorurii de vinil este:
CH
2
CH
2
O C
O
C
O
O CH
2
CH
2
OH
[
]
n
H
H
C
H
C
Cl
H
H
C
H
C
Cl
H
H
C
H
C
Cl
Este utilizat$ n domeniul ambalajelor, datorit$ propriet$"ilor sale:
- se poate prelucra prin injectare, extrudare, presare suflare !i
termoformare;
- rezist$ foarte bine solicit$rilor mecanice, fiind superioar$ din acest
punct de vedere polietilenei;
- se sudeaz$ termic, cu ultrasunete !i electric, att cu curen"i de mic$
frecven"$ ct !i cu cei de nalt$ frecven"$;
- rezist$ chimic la acizi, baze !i alcooli !i la numero!i solven"i organici;
are o rezisten"$ deosebit$ la gr$simi !i uleiuri, fiind folosit$ la confec"ionarea
buteliilor pentru ulei.
- este atacat$ de hidrocarburile aromatice !i de mediile puternic oxidante;
- are permeabilitate foarte sc$zut$ pentru gaze !i arome;
- nu este alterat$ de ap$ sau de vapori de ap$;
- n contact direct cu produsul alimentar nu l influen"eaz$;
- rezist$ la temperaturi joase pn$ la - 40
o
C !i la
temperaturi de pn$ la 60
o
C;
- este netoxic$, incolor$, insipid$ !i inodor$;
- are o mare stabilitate chimic$ !i dimensional$;
- se poate ob"ine n stare transparent$ sau opac$, dar poate
fi !i colorat$;
- se comport$ bine la scriere, acceptnd orice fel de
cerneal$, f$r$ a fi atacat$.
Dintre dezavantaje cele mai mari sunt:
- densitate relativ ridicat$;
- este casant$ !i fragil$ la temperaturi sc$zute;
- necesit$ stabilizatori termici pentru a evita mb$trnirea;
- este dificil de injectat;
- poate degaja vapori de clor n timpul descompunerii.
n industria alimentar$ PVC-ul se folose!te sub form$ de pahare !i cupe
pentru margarin$, unt, brnz$ !i alte produse lactate, flacoane, butelii, bidoane
de mare transparen"$ pentru ulei comestibil, o"et, siropuri, sucuri de fructe, ape
minerale !i n propor"ie mai mic$ a vinului !i a berii, cofraje pentru legume,
fructe sau ou$. Are marea calitate de a se nchide ermetic, putndu-se utiliza cu
succes capacele din PVC.
Foliile din PVC se utilizeaz$ la ambalarea c$rnii de pas$re, a
brnzeturilor, a mezelurilor, a legumelor !i a fructelor. Se pot fabrica folii
pentru ambalaje interioare, pentru saci, folii contractibile din PVC-moale
pentru huse, folii extensibile pentru ambalaje de transport.
! !! ! 2.5.3. Policlorur! de viniliden PVDC
Este o hidrocarbur$ policlorurat$ alifatic$ asem$n$toare cu PVC !i n
tehnica ambal$rii se folose!te cu preponderen"$ ca copolimer cu PVC-ul, care
poate fi att fabricat n emulsie sau n suspensie, con"innd, ca !i PVC-ul
plastifian"i. Este deosebit de rezistent la gr$sime !i mirosuri, fiind chimic inert.
Formula chimic$ a policlorurii de viniliden este:
Arde n flac$r$, miroase n"ep$tor de acid clorhidric, este solubil n
aceton$ !i etilacetat.
Sub form$ e dispersii se folose!te la acoperiri pentru hrtie, carton,
celuloz$, PE, PP, PC; materialele complexe ob"inute se preteaz$ foarte bine la
fabricarea de ambalaje rezistente la mirosuri externe, sudabile la #20
o
C.
! !! ! 2.5.4. Polivinilacetat PVAC
Este ca polimer de emulsie al vinil acetatului un ester al
polivinilalcoolului. Din cauza temperaturii sc$zute de nmuiere 50-60
o
C PVAC
se folose!te preponderent la acoperirea hrtiei, cartonului din dispersii apoase.
Dispersiile de PVAC au un caracter slab acid (pH=3-6).
Emolien"ii con"inu"i (dibutilftalat) asigur$ o pelicul$ elastic$ de
acoperire. Aceast$ pelicul$ este str$lucitoare, foarte transparent$, rezistent$ n
timp, !i rezist$ la mirosuri, abur, ulei !i oxigen.
Formula chimic$ a polivinilacetatului este:
Cl
C
C
H
H
Cl
C
H
C
H
H
Cl
C
C
H
H
Cl
Cl
Pelicula arde, se tope!te, picur$, stropii nu ard, are o flac$r$ albastr$ cu
vrf galben.
Se folose!te ca materiale acoperire pentru hrtie, carton, mucava, pentru
fabricarea de doze, g$le"i, bobine.
! !! ! 2.5.5. Polistirenul sau polistirolul PS
Se ob"ine prin polimerizarea stirenului, polimerizare ce poate fi
accelerat$ de c$ldur$, lumin$ !i catalizatori. Se tope!te foarte u!or, arde cu o
flac$r$ galben$ luminoas$ !i degaj$ un fum gros cu miros specific dulceag,
solubil n benzen, aceton$, butilacetat !i etilacetat.
Formula chimic$ a polistirenului este:
Propriet$"i:
- trece n stare lichid$ la 95 - #20
o
C, viscozitatea sc$znd foarte mult cu
temperatura. Se prelucreaz$ foarte u!or prin injectare, extrudare, termoformare;
- rezist$ foarte bine la ac"iunea luminii, putnd fi utilizat timp ndelungat
f$r$ s$ se ng$lbeneasc$;
CH
2
CH CH
2
CH CH
2
CH
C O
CH
3
O
C O
CH
3
O
C O
CH
3
O
CH CH
2
CH CH
2
CH CH
2
- rezist$ la acizi, baze !i uleiuri; este insolubil n hidrocarburi alifatice !i
n alcooli slabi;
- hidrocarburile aromatice, clorurate, alcooli concentra"i, eterii !i cetonele
l pot distruge;
- este netoxic, insipid, inodor, insolubil !i inactiv fa"$ de lichide !i
produse alimentare;
- are slabe propriet$"i de barier$ pentru gaze !i umezeal$;
- este fragil;
- are o foarte bun$ stabilitate dimensional$ datorit$ rigidit$"ii sale.
Pentru a diminua unele propriet$"i, cum ar fi fragilitatea, punctul sc$zut
de nmuiere !i rezistan"a slab$ la hidrocarburi au fost realizate o serie de PS
ameliorat:
- polistiren reziatent la #oc - ob"inut prin amestecul mecanic sau chimic
cu un cauciuc sintetic, stiren-butadien$ sau polibutadien$. Din el se realizeaz$
prin extrudare, injectare sau termoformare obiecte cu o suprafa"$ cu un luciu
metalic frumos, netransparente.
- polistiren ranforsat - ob"inut cu fibre de sticl$ !i al"i agen"i de
ranforsare, cnd devine la fel de rezistent ca !i unele metale u!oare cum ar fi Al,
Zn etc.;
- polistirenul rezistent la c"ldur" - ob"inut prin modificarea procesului
de polimerizare, prin copolimerizare, fapt ce duce la cre!terea punctului de
nmuiere;
- polistirenul expandat PSE - care este un produs granulat, cu granule
foarte fine cu proprietatea de a-!i m$ri volumul sub ac"iunea aburului saturant
uscat sau a aerului cald, totodat$ schimbndu-!i propriet$"ile mecanice. La
temperaturi de peste 90
o
C granulele din PSE se nmoaie !i se umfl$ m$rindu-!i
volumul de zeci de ori. Introduse n matri"ele montate pe prese !i supuse nc$ o
dat$ ac"iunii vaporilor de ap$ expandeaz$ total !i se sudeaz$ ntre ele, obiectul
rezultat avnd forma matri"ei.
Cele mai importante propriet$"i ale PSE sunt:
- izolare termic$ excelent$, datorit$ aerului imobilizat ntre !i n
interiorul bilelor;
- bun$ rezisten"$ la umiditate;
- capacitate de amortizare a !ocurilor;
- rezisten"$ la majoritatea agen"ilor chimici;
- netoxic, insipid !i inodor;
- are o greutate specific$ foarte mic$.
Se utilizeaz$ la confec"ionarea ambalajelor pentru legume !i fructe, pe!te
proasp$t, nghe"at$. Ambalajele se prezint$ sub form$ de l$zi, cutii, alveole,
ambalaje compartimentate, cu sau f$r$ capac. Datorit$ u!urin"ei de formare, din
PS se pot confec"iona ambalaje din cele mai diferite forme. Se pot realiza de
asemenea filme !i folii din PS, ce se pot ambutisa sau termoforma u!or.
Prin termoformare se ob"in ambalaje cu pere"ii sub"iri utilizate la
prezentarea produselor (creme, ciocolat$, biscui"i, fursecuri, gemuri !i
dulce"uri).
! !! ! 2.5.6. Polipropilena PP
Se ob"ine prin polimerizarea propilenei n prezen"a unor catalizatori.
Polimerul se prezint$ sub form$ de pulbere incolor$ !i inodor$. Pentru ambalaje
rigide se folose!te doar PP izotactic$, cea atactic$ !i cea sindiotactic$ nu sunt
luate n considerare. Fiecare PP tehnic$ con"ine ns$ pe lng$ forma izotactic$
!i PP atactic ntr-o cantitate mic$. Grupele metil din PP izotactic$ aflate lateral
pe lan"ul atomilor de carbon, nu sunt dispuse n acela!i plan din motive
spa"iale. Ele sunt fixate elicoidal n jurul axei principale a moleculei de PP.
Pasul elicoidei este de 3 unit$"i de lungime ale unui monomer. Aceast$
regularitate este cauza cristalinit$"ii mari a PP. PP industrial are o cristalinitate
de 60%. Prin extragerea con"inutului atactic cristalinitatea poate fi m$rit$ pn$
la 90%.
Formula chimic$ a polipropilenei este:
PP are un tu!eu ceros, mai rigid$ dect PE, acela!i comportament la
flac$r$ !i fumul miroase u!or dulceag.
Are propriet$"i chimico-mecanice foarte bune, fapt ce o duce naintea PE:
- stabilitate dimensional$ excelent$;
- caracteristici mecanice bune; rezisten"$ la trac"iune;
- claritate, luciu !i rezisten"a la radia"ii ultraviolete sunt
mai mici ca la PE;
- rezisten"$ la !ocuri mecanice !i termice la abraziune !i
p$tare;
- stabilitate mare la umiditate, se prefer$ de multe ori
pentru ambalarea lichidelor;
- rezist$ excelent la gr$simi !i uleiuri;
- are o bun$ rezisten"$ chimic$;
- este mai vulnerabil$ la agen"i oxidan"i;
- este mai pu"in permeabil$ al gaze !i la vapori de ap$ dect PE;
- este impermeabil$ la mirosuri;
- este rezistent$ la fisurare;
C
CH
3
H
C
H
H
C
CH
3
H
C
H
H
C
CH
3
H
C
H
H
- n general se utilizeaz$ f$r$ plastifian"i;
- arde relativ u!or, dar prin ad$ugare de ignifugan"i i se
spore!te rezisten"a la flac$r$;
- are greutate specific$ mic$;
- nu este toxic$;
- se sudeaz$ bine, mai pu"in prin procedee termice.
Una din propriet$"ile recunoscute ale PP este rezisten"a la ndoire. Prin
injectare se pot realiza articula"ii care rezist$ la un mare num$r de ndoiri,
aceast$ prorietate fiind folosit$ la realizarea capacelor unite cu corpul
ambalajului. De!i PP este un polimer rigid este mai elastic$ dect PS, !i aceast$
proprietate se folose!te la nchideri prin n!urubare. Se formeaz$ pe suprafa"a
interioar$ a capacului o diafragm$ sub"ire sec"ionat$ sau o nervur$ ce apas$ pe
buza buteliei.
PP este folosit$ la realizarea de:
- folii de strngere, contractibile, pungi, plicuri, huse;
- cutii, butelii, tuburi, l$zi pentru panifica"ie etc.
- folii imprimate sub form$ role pentru ma!inile de ambalat.
! !! ! 2.5.7. Celofanul
Polimerii celulozici sunt materiale termoplastice ob"inute prin
substituirea grupelor hidroxid din molecula celulozei cu diferite grupe chimice.
Celofanul se ob"ine prin tratarea celulozei cu o solu"ie de sod$ caustic$ !i
sulfur$ de carbon.
Este utilizat sub form$ de folii sau filme cu grosimi de 0,02 - 0,#6 mm,
cu un grad malt de transparen"$ !i u!or de imprimat. Sub ac"iunea c$ldurii
pierde progresiv umiditate !i devine casant. Prezint$ o permeabilitate redus$ la
gaze !i arome !i este impermeabil la gr$simi !i uleiuri vegetale. Datorit$
instabilit$"ii fa"$ de ap$ devine permeabil la vapori de ap$, de alcool, la acidul
acetic !i hidrogenul sulfurat. Se poate ob"ine o mbun$t$"ire a calit$"ilor sale
prin l$cuire sau asociere cu filme din polimeri sintetici. Materialul rezultat este
termosudabil !i are o impermeabilitate mai mare, acest sortiment fiind cunoscut
sub numele de celofan Vaterfest.
n general, celofanul, se folose!te la confec"ionarea pungilor, la
acoperirea ambalajelor de hrtie !i carton pentru aspect. Se pot ambala legume
!i fructe deshidratate, produse de panifica"ie !i patiserie, dulciuri sau chiar
produse congelate.
! !! ! 2.5.8. Acetatul de celuloz!
Se ob"ine n urma reac"iei acidului acetic cu celuloza n prezen"a acidului
sulfuric.
Acetatul de celuloz$ are urm$toarea formul$ chimic$:
Are urm$toarele propriet$"i:
- este insolubil n ap$;
- este sensibil la umezeal$, alterndu-i-se propriet$"ile;
- rezisten"a mecanic$ apropiat$ de PP;
- sensibil la cetone, esteri !i alcooli;
- este atacat de hidrocarburile aromatice, dar nu !i de
uleiuri minerale !i vegetale;
- este stabil la c$ldur$;
- nu arde repede;
- se poate colora.
O
O
H
O
H
CH
2
-
OCOCH
3
H
OH
H
H
OCOCH
3
OCOCH
3
H
H
OH
H
CH
2
-
OCOCH
3
H
O
H
O
O H
CH
2
-
OCOCH
3
OCOCH
3
H
H
H
H
OH
OCOCH
3
H
H
OH
H
CH
2
-
OCOCH
3
H
O
H
O
O H
CH
2
-
OCOCH
3
OCOCH
3
H
H
H
H
OH
Acetatul de celuloz$ se prelucreaz$ prin extrudare, injectare, turnare !i
termovacuumare. Este folosit mai ales n asociere cu ambalaje de carton, pentru
vizualizarea produsului.
! !! ! 2.5.9. Poliamidele PA
Se ob"in prin condensarea aminoacizilor. n general sunt rigide, au o
bun$ rezisten"$ la rupere, trac"iune, ntindere !i frecare. Au punctul de nmuiere
ridicat. Rezist$ la sterilizare cu abur pn$ la #40
o
C !i la c$ldur$ uscat$ pn$ la
temperaturi ridicate. La temperaturi sc$zute !i p$streaz$ elasticitatea. PA sunt
u!or higroscopice, dar prin uscare se pot regenera.
Cu toate c$ au o mare permeabilitate la vaporii de ap$, nu sunt
permeabile la gaze, de aceea sunt folosite la ambalarea sub vid. Sunt rezistente
la baze, la solven"i organici, uleiuri !i gr$simi.
Tipuri de poliamide:
Denumirea Componente
Poliamida 6 "-caprolactam$
Poliamida ## acid aminoundecan
Poliamida #2 laurinlactam
Poliamida 6.6 hexametilendiamina, acid adipic
Poliamida 6.#0 hexametilendiamin$, acid sebacic
Poliamida 7.9 acid perlarglactam
Grupele amidice sunt hidrofile. Cu ct este mai mare propor"ia acestor
grupe n molecule cu att mai hidrofil$ !i mai rezistent$ este PA. Se recomand$
depozitarea produselor din PA n nc$peri cu o umiditate relativ$ de 40-50%. n
tehnica ambal$rii se folose!te n principal PA 6 sub form$ de folie. Aceste folii
sunt neorientate, rezistente la trac"iune, la frecare, zgriere !i la ndoiri repetate.
Ele sunt transparente (stratul alb de caprolactam$ poate fi ndep$rtat cu ap$ sau
mecanic), sterilizabile (pot fi supuse unui tratament termic de scurt$ durat$
pn$ la #40
o
C) !i pot fi folosite ntr-un domeniu larg de temperaturi (-30 pn$
la #00
o
C). Din cauza mirosului de caprolactam$ substan"ele extractibile n ap$
cad$ nu au voie s$ dep$!easc$ propor"ia de 3%.
Domeniul ngust de topire oblig$ la respectarea strict$ a temperaturilor !i
a timpilor de sudare.
PA este greu nflamabil$, arde dup$ aprindere !i picur$, flac$r$ este
alb$struie cu margine galben$, fumul miroase a corn ars, solubil n acid formic
concentrat.
Se folose!te la fabricarea de folii de strngere (ex. PA-PE, PA-PP).
! !! ! 2.5.10. Policarbonat
Policarbonatul este un produs de policondensare liniar, saturat care se
poate topi. Este o substan"$ polar$, nehidrofil$, foarte transparent$, cu
cristalinitate redus$ !i cu un con"inut sc$zut de plastifiant. Foliile de
policarbonat pot fi supuse tratamentelor termice (sterilizare) pentru scurt timp
la temperaturi de pn$ la #35
o
C.
Formula chimic$ a policarbonatului este:
Arde luminos n flac$r$ cu degajare de fum negru formnd b$!ici, n final
carbonizndu-se. n afara fl$c$rii se stinge.
Principale domenii de aplica"ie sunt:
O C
O CH
3
CH
3
C O
C O
n
[
]
O
- formarea de folii cu adaos de adeziv pentru fabricarea benzilor
autoadezive folosite la ambal$ri de transport;
- formarea foliilor pentru ambalarea produselor alimentare care sunt
supuse la sterilizare;
- sub form$ de granule pentru fabricarea buteliilor !i capacelor
incasabile.
! !! ! 2.5.11. Materiale termorigide
Exist$ doar trei materiale termorigide folosite la confec"ionarea de
ambalaje: fenolformaldehida, ureea formaldehidic$ (folosite n general la
capace pentru nchiderea buteliilor) !i poliesterii arma"i cu fibr$ de sticl$
(pentru ambalaje de mari dimensiuni).
Primele dou$ au o rezisten"$ bun$ la agen"ii chimici. Sunt insolubile n
solven"i organici, sunt atacate de acizii !i bazele tari, dar sunt rezistente la cele
mai slabe. Au aplica"ii mai mult n industria cosmetic$ !i farmaceutic$.
Poliesterii arma"i cu fibre de sticl$ sunt rezisten"i la solven"i, acizi
organici !i anorganici, mai pu"in cei puternic oxidan"i.
Sunt folosi"i la confec"ionarea recipientelor de stocare !i a ambalajelor
mari de transport.
2.6. Formarea ambalajelor din materiale plastice
Pentru ca materialul ales s$ se transforme n ambalaj el parcurge dou$
etape:
A. Preg!tirea materialului.
- preg$tirea materiei prime - dozarea polimerului !i a materialelor de
adaos, !i amestecarea lor;
- transferarea de c$ldur$ de la o surs$ extern$ pentru nc$lzirea, topirea,
fluidificarea, omogenizarea masei plastice n vederea form$rii ambalajului.
B. Formarea ambalajului.
- se poate face prin: injectare n matri"e, extrudare !i suflare cu aer,
calandrare, termoformare, formare centrifugal$, caserare etc.
! !! ! 2.6.1. Formarea ambalajelor prin injectare n matri"e.
Etapele realiz$rii unui ambalaj prin injectarea materialului plastic n
matri"e sunt:
- injec"ia materialului topit n matri"$;
- umplerea matri"ei;
- compactizarea;
- scurgerea surplusului de material;
- r$cirea piesei;
- deschiderea matri"ei.
Prin injectare n matri"e se pot forma obiecte din PS, PE, PVC !i PP,
realizndu-se capsule, dopuri, recipiente mici, l$zi, cutii etc.
! !! ! 2.6.2. Formarea recipientelor prin extrudare #i suflare cu aer.
Fa"$ de utilizarea recipientelor clasice din sticl$, metoda form$rii
ambalajelor din materiale plastice prin suflare cu aer are avantajul realiz$rii
unei game variate de forme. Etapele form$rii sunt: extrudarea unui tub de
plastic, !i apoi suflarea cu aer ntr-o form$.
Obturarea tubului de la partea inferioar$ determin$ umflarea tubului, care
ia forma cavit$"ii. Dup$ r$cire forma se deschide, elibernd butelia.
Fig.2.". Extrudarea #i suflarea PVC, PEID.
Deoarece aerul comprimat vine n contact direct cu pere"ii interiori ai
ambalajului, n care se va introduce ulterior produsul alimentar, ace!tia trebuie
trata"i nainte de utilizare. De obicei aerul folosit la suflarea buteliilor este
trecut n prealabil peste filtre sterilizante.
Dezavantajele legate de sterilizarea ambalajelor a c$ror umplere se face
ulterior form$rii se pot elimina prin folosirea unui procedeu de mbuteliere
numit bottle-pack. La acest procedeu, prin care butelia este realizat$ tot prin
extrudere !i suflare cu aer, umplerea !i nchiderea se face tot n forma pentru
suflare.
n momentul extruderii tubul are temperatura de #50 - 230
o
C, n func"ie
de materialul folosit. Datorit$ acestei temperaturi !i a presiunii ridicate din
extruder, buteliile sunt practic sterile. mbutelierea aproape concomitent$ cu
formarea este avantajoas$ din punct de vedeere a conservabilit$"ii produsului.
Deoarece lichidele ce se mbuteliaz$ sunt reci scade astfel !i durata r$cirii
ambalajului format, crescnd productivitatea.
Fig.2.2. Sistemul bottle-pack.
Principiul de formare este similar cu cel anterior, doar c$ ma!ina are dou$
posturi de lucru, unul pentru extrudare, inchidere !i t$ierea tubului, !i al doilea
pentru suflare, umplere cu lichid !i nchiderea buteliei.
Tubul este extrudat cnd forma este deschis$. La atingerea lungimii
necesare, se opre!te extrudarea !i se nchide forma. Printr-o suflare scurt$ se
asigur$ apucarea tubului, dup$ care se face t$ierea tubului cu ajutorul unor
cu"ite mobile. Forma se deplaseaz$ la al doilea post unde o tij$ de suflare se
a!eaz$ pe tub. Printr-un !oc de aer comprimat se face suflarea buteliei, care este
men"inut$ n continuare n form$. Prin tij$ se introduce n aceast$ etap$
lichidul. Dup$ umplere se retrage tija !i se nchide forma pentru realizarea
capacului, realizndu-se nchiderea buteliei. Se deschide forma !i butelia plin$
se trimite la paletizare.
! !! ! 2.6.3. Formarea recipientelor prin injectare #i suflare cu aer.
Materialul cel mai folosit este PET. La nceput a fost folosit mai mult
pentru b$uturi carbogazoase, apoi !i-a extins domeniul de aplicare !i la ap$
mineral$, ulei comestibil, sosuri, siropuri, b$uturi alcoolice, sucuri naturale,
bere !i vin.
La acest tip de formare, ambalajele din PET se ob"in prin injectare !i
suflare cu biorientare. Se cunosc dou$ procedee: discontinuu !i continuu. La
procedeul discontinuu numit !i "ciclu rece", injec"ia !i suflarea se fac separat,
pe ma!ini diferite. Mai nti se realizeaz$ preforma prin injectare n matri"$, !i
apoi dup$ o nc$lzire ntr-un tunel urmeaz$ acela!i proces de suflare. nc$lzirea
se face diferen"iat pe diferitele zone ale preformei n func"ie de deform$rile
suferite de aceasta n timpul sufl$rii. Preforma nc$lzit$ se introduce n matri"$
!i este mai nti deformat$ bilateral prin suflare cu aer la o presiune mai mic$ de
7 - 8 at, urmat$ de ntindere mecanic$ longitudinal$ cu o tij$ metalic$. Aceast$
predeformare se execut$ pentru echilibrarea tensiunilor interne !i a grosimii
pere"ilor, precum !i pentru o mai bun$ transparen"$. Urmeaz$ suflarea la 40 at
pentru realizarea formei finale.
Fig.2.3. Suflarea cu biorientare a PET.
Pentru buteliile n care se ambaleaz$ lichide carbogazoase (la care
presiunea interioar$ este de pn$ la 7 barr) fundul buteliei se realizeaz$
semisferic, profilat sau bombat n interior pentru a rezista mai bine presiunii
interioare.
Fig.2.4. Forme ale fundului buteliilor PET pentru b!uturi carbogazoase.
La procedeul continuu, numit !i "ciclu cald", injec"ia !i suflarea se fac
succesiv pe acea!i ma!in$, ce are un dispozitiv de transfer.
Fig.2.5. Procedeul continuu de formare prin injectare #i suflare.
Metoda de formare prin injectare are o serie de avantaje:
- se elimin$ opera"iile de finisare;
- se poate realiza o grosime controlat$ a peretului, cu reducerea greut$"ii
ambalajului;
- deschiderea este perfect calibrat$, att pe interior ct !i pe exterior;
- transparen"$ foarte bun$.
Ma!inile moderne de formare a ambalajelor din PET ating produc"ivit$"i
remarcabile, de circa 40000 butelii/or$, pentru capacit$"i cuprinse ntre 0,25 -
4l. n ultimii ani ma!inile de formare a ambalajelor din PET s-au modernizat !i
permit:
- ob"inerea de butelii rezistente la pasteurizare !i la umplere cu lichide calde
(pn$ la 95
o
C);
- produc"ia de butelii reutilizabile de 20 - 30 ori;
- suflarea de butelii multistrat pentru ambalarea alimentelor ce se oxideaz$ u!or
(ketchup) sau a buteliilor cu volum mic pentru b$uturi carbogazoase.
! 2.6.4. Formarea foliilor #i filmelor din materiale plastice.
Foliile !i filmele din materiale plastice ocup$ un loc important n
ambalarea produselor alimentare. Se pot produce prin dou$ procedee:
calandrare !i extrudare !i suflare de aer.
$. Formarea prin calandrare
Este un procedeu folosit la formarea foliilor !i filmelor de grosime
cuprins$ ntre 0,06 !i 0,8 mm, din materiale plastice viscoase (PVC), livrate sub
form$ de past$.
Materialul este n prealabil omogenizat !i prenc$lzit n malaxoare cu
val"uri sau n ma!ini de omogenizare !i plastifiere tip extruder. Pentru a evita
antrenarea de corpuri metalice ntre cilindrii malaxorului se folosesc !i ni!te
separatori magnetici.
Clandrul este compus din 2 - 5 cilindri. Pasta este laminat$ ntre cilindri
nc$lzi"i pn$ la atingerea grosimii dorite. Fiecare cilindru poate fi antrenat
individual !i viteza lor poate fi reglat$ pentru a o adapta la formula !i la
temperatura de calandrare a produsului. Cilindrii au diametre de pn$ la 800
mm, !i sunt confec"iona"i din font$ cu duritate mare la suprafa"$, !i sunt
nc$lzi"i n interior cu un agent termic lichid. Materialul plastic trece o singur$
dat$ prin zona activ$ dintre doi cilindri, iar distan"a dintre cilindri descre!te pe
parcursul form$rii foliei sau a filmului.
Fig.2.6. Instala$ie de calandrare.
"-extruder;2-detector de metale;3-calandru cu patru cilindrii;
5-cilindru de imprimare;6-conveior de stabilizare;7-cilindrii de
r!cire;8-dispozitiv de m!surare a grosimii foliei;9-dispozitiv de
t!iere a marginilor;"0-bobin! de nf!#urare.
Folia este tras$ cu ajutorul cilindrilor de tragere 4 !i pentru c$ este nc$ la
o temperatur$ ridicat$, ea se poate imprima cu ajutorul unui cilindru gravat 5.
R$cirea foliei se face prin trecerea ei printre cilindri de r$cire 7, care sunt
confec"iona"i din o"el inoxidabil !i sunt r$ci"i de un curent de ap$ ce circul$ n
interiorul lor. Pentru controlul grosimii foliei se utilizeaz$ un dispozitiv 8 cu
absorb"ie de raze # . n cazul automatiz$rii acest dispozitiv comand$ reglajul
distan"ei dintre cilindrii, astfel ca folia rezultat$ s$ aib$ o grosime conatant$.
Dup$ t$ierea surplusurilor de pe margini, folia se nf$!ureaz$ pe o bobin$ #0.
Tipul de calandre folosite depinde de materialul plastic folosit.
Fig.2.7. Tipuri de calandre.
"-calandru cu trei cilindrii;2-calandru cu patru cilindrii n form! de L;
3-calandru cu patru cilindrii n form! de Z;4-calandru cu cinci cilindrii.
n industria ambalajelor calandrarea este destul de pu"in folosit$,
deoarece necesit$ opera"ii ce impun condi"ii greu de realizat n cea ce prive!te
corectarea distan"ei dintre cilindrii, sau corectarea suprafe"ei cilindrilor dup$ o
folosin"$ mai ndelungat$. Este totu!i folosit$ la realizarea foliilor rigide pentru
formarea ambalajelor termoformate !i pentru ob"inerea foliilor flexibile.
2. Formarea prin extrudare #i suflare cu aer
Este metoda cea mai r$spndit$, ce are cele mai pu"ine complica"ii
tehnologice !i ofer$ o gam$ de produse la pre"uri rezonabile.
Prin extrdare este posibil$ realizarea pe acea!i instala"ie att a filmelor
ct !i a foliilor prin schimbarea doar a filierei. Filierele utilizate sunt de dou$
tipuri: inelare - pentru filme !i folii; plate - pentru filme, folii !i foi.
Fig.2.8. Tipuri de filiere #i produsele rezultate.
Pentru producerea filmelor !i foliilor din materiale palstice prin extrudare
!i suflare cu aer se utilizeaz$ linii tehnologice de mare productivitate. O astfel
de linie se compune din mai multe utilaje dispuse n serie: un extruder, capul de
formare, pl$ci de ghidare, val"uri de tragere, dispozitiv de t$iere !i un sistem de
nf$!urare.
Fig.2.9. Principiul extruderii #i sufl!rii cu aer a filmelor #i foliilor.
Fig.2."0. Instala$ii de extrudare-suflare cu cap de formare vertical.
La extruderea prin filier$ a unei mase topite omogenizate, rezult$ un tub
n deplasare condinu$. Prin suflate cu aer tubul se umfl$ sub forma unui balon.
Prin m$rirea diametrului tubului la umflare se realizeaz$ subt$ierea foliei
ob"inute pn$ la valoarea dorit$. Diametrului balonului umflat nu poate dep$!i
valoarea de #,5 - 2 ori diametru capului de suflare. Val"urile de tragere !i
presare sunt confec"ionate din o"el !i c$ptu!ite la suprafa"$ cu un cauciuc pufos.
Cauciucul prinde preseaz$ !i trage folia format$.
Cele dou$ fe"e ale foliei se pot lipi prin autosudur$ sub efectul c$ldurii !i
a presiunii, rezultnd o singur$ folie, sau nu se lipesc !i rezult$ o folie sub
form$ de tub. Folosind dispozitive de pliere !i de t$iere longitudinal$ se pot
ob"ine !i alte tipuri de folii !i filme. Dac$ dispozitivul de tragere are prev$zut
cte un dispozitiv de t$iere longitudinal$ pe ambele laturi rezult$ dou$ folii
simple suprapuse, iar dac$ se folose!te un singur dispozitiv de t$iere se ob"ine o
folie mp$turit$.
Fig.2."". Tipuri de filme #i folii.
Liniile de suflat folii de PS au dup$ dispozitivul de tragere b$i de
scufundare a foliei, ce constituie dispozitive de ungere. B$ile con"in ap$
nc$lzit$ cu rezisten"e sau cu abur sub presiune, apa fiind alimentat$ continuu,
la nivel constant.
Fig.2."2. Linie pentru producerea foliilor din PS, cu baie de scufundare.
n ultimul timp se folosesc tot mai mult foliile multistrat formate prin co-
extrudare.
3. Formarea foliilor prin extrudare prin filiere plate
Realizarea foliilor simple !i a foilor cu ajutorul filierelor plate este mult
mai complex$, deoarece pentru a ob"ine n sec"iune transversal$ un profil
constant trebuie modificat profilul filierei.
Pentru a realiza o grosime constant$, folia este trecut$ printr-un sistem de
val"uri care i confer$ str$lucire.
Fig.2."3. Extrudarea foliilor prin filiere plate.
O instala"ie complet$ de extrudare a foliilor prin filiere plate este
compus$ din: extruder, un calandru de tragere !i r$cire !i un dispozitiv de t$iere
!i de rulare.
Fig.2."4. Extrudarea prin filier! plat!.
Dac$ folia este sub"ire ea este rulat$ pe o bobin$, iar dac$ este groas$ ea
este t$iat$ la lungime rezultnd foi.
4. Formarea foliilor contractibile
Foliile contractibile se ob"in prin supunerea materialului plastic, aflat n
domeniul termoplastic, unei for"e de ntindere att pe direc"ie longitudinal$ ct
!i transversal$ (bi-orientare).
Metodele de realizare a foliilor contractibile sunt:
- tragerea mecanic! - prin calandrare sau extrudare, foliile prezint$ o
tensiune intern$ n sens longitudinal dup$ trecerea printre val"urile de tragere.
Pentru tragerea transversal$ se folosesc dou$ f$lci mobile. Dup$ tragere
urmeaz$ un tratament termic ntr-un cuptor de stabilizare tip tunel.
Fig.2."5. Bi-orientarea prin tragere mecanic!.
- extrudare - suflare - se porcedeaz$ prin cre!terea presiunii de suflare a
balonului pentru a m$ri tensiunile radiale, astfel nct ele s$ echilibreze
tensiunile longitudinale.
- dubla suflare - se folose!te pentru a controla mai bine tensiunile interne.
Balonul ob"inut la o prim$ extrudare !i suflare cu aer este renc$lzit !i apoi
resuflat.
Fig.2."6. Bi-orientarea prin dubl! suflare.
ntinderea pe direc"ie longitudinal$ se ob"ine prin rotirea cu viteze
diferite a val"urilor de tragere, iar cea transversal$ prin m$rirea presiunii de
suflare.
- prin iradiere - o folie iradiat$ cu raze gama permite ob"inerea unei folii
contractibile cu caracteristici mbun$t$"ite: rezisten"$ mecanic$ superioar$,
transparen"$ !i contrac"ie mai bun$.
! !! ! 2.6.5. Termoformarea ambalajelor din folii de materiale plastice
Termoformarea se bazeaz$ pe proprietatea materialelor termoplastice de
a-!i modifica forma la o temperatur$ apropiat$ de cea de nmuiere, cnd
viscozitatea lor scade.
Ambalajele termoformate sunt foarte folosite n industria alimentar$
datorit$ avantajelor ce le prezint$:
- productivitate mare;
- utilizare ra"ional$, foarte economic$ a surselor de nc$lzire;
- u!urin"a confec"ion$rii formelor;
- formare u!oar$ a tuturor tipurilor de folii din materiale plastice;
- ob"inerea de ambalaje nerecuperabile, ieftine !i de forme diferite.
Tehnologia ambal!rii n materiale plastice termoformate
Pentru realizarea ambalajelor termoformate din folii de materiale plastice
s-au construit ma!ini complexe pe care se poate realiza ntreg ciclul de formare
!i ambalare.
Fig.2."7. Linie automat! de ambalare n ambalaje termoformate.
Aceste ma!ini au ciclul de produc"ie format din urm$toarele etape:
$. alimentarea #i transportul foliei - folia inferioar$ este alimentat$
dintr-o bobin$ !i este condus$ pe lan"ul de transport care o "ine ferm pe ambele
laturi n tot timpul procesului de ambalare;
2. nc"lzirea foliei - pentru majoritatea proceselor de formare a
ambalajelor, folia trebuie prenc$lzit$ nainte de formare, acest proces putndu-
se realiza !i n matri"$ !i nainte de aceasta;
3. formarea - folia nc$lzit$ este deformat$ plastic n matri"$ prin
diferite procedee, func"ie de grosimea foliei !i de forma !i complexitatea
ambalajului;
4. umplerea - produsul este a!ezat n ambalaj fie manual fie automat,
prin dozare; umplerea se poate realiza fie n atmosfer$ deschis$, fie n
atmosfer$ modificat$ (sub vid, n prezen"a unor gaze inerte sau a aburului);
5. alimentarea cu folie superioar" - pentru nchiderea ambalajului;
6. nchiderea - foliile inferioar$ !i superioar$ sunt conduse la unitatea de
nchidere, unde n majoritatea cazurilor se face vidarea sau introducerea de gaze
protectoare (sisteme CAP/MAP), cele dou$ folii sudndu-se una de cealalt$ sub
influen"a c$ldurii !i a presiunii realizndu-se o nchidere etan!$;
7. individualizarea ambalajelor (t$ierea din seria rezultat$) - se
folosesc diferite mecanisme de t$iere transversal$ pentru a prelucra o mare
varietate de materiale !i forme, definitivnd separarea ambalajelor;
8. marcare, etichetare - se realizeaz$ prin inscrip"ionare, prin aplicarea
de etichete autoadezive sau prin marcare la cald, la alimentarea cu folie
superioar$ sau dup$ nchidere, n func"ie de procedeul adoptat, pe o fa"$ sau
alta a ambalajului;
9. evacuarea ambalajelor.
1. Alimentarea #i transportul foliei
Se pot prelucra aproape toate tipurile de folii deformabile !i
termosudabile, flexibile sau rigide. Grosimea maxim$ prelucrabil$ depinde de
materialul folosit, putnd ajunge pn$ la #200$m pentru folii semirigide !i
#750$m pentru PS. Preluarea foliei se face la materiale cu grosimi medii (#50
- 500$m) f$r$ derulare mecanic$. Dac$ foliile sunt sensibile la sudare sau sunt
foarte sub"iri preluarea se face cu un bra" de ntindere !i cu derulare automat$.
Pentru bobinele Jumbo de diametre !i l$"imi mari, ma!ina este echipat$ cu
dispozitive de pozi"ionare, derulare !i de avans mecanizat.
2. nc!lzirea foliei
Toate foliile mai pu"in cele de Al, sunt deformate plastic la cald. De
aceea procedeul poart$ numele de termoformare. Prin nc$lzire folia se nmoaie
u!urnd deformarea, n unele cazuri pentru o deformare de calitate folia se
nc$lze!te pn$ aproape la punctul de nmuiere.
Folia este nc$lzit$ prin contactul cu pl$cile de nc$lzire, contact realizat
cu ajutorul ap$s$rii pl$cilor de c$tre aerul comprimat sau prin atragere cu
vacuum.
Exist$ dou$ sisteme de nc$lzire !i formare:
#. cu plac$ de nc$lzire intergrat$ n unitatea de formare - se recomand$
la prelucrarea foilor sub"iri !i flexibile.
placa de nc!lzire
folia
forma
Fig.2."8. Sistem de nc!lzire cu plac! integrat!.
2. cu placa de nc$lzire separat$ - se pot folosi una sau mai multe pl$ci
a!ezate naintea unit$"ii de formare. Acest sistem este folosit la prelucrarea
foliilor rigide sau de grosimi mai mari, la formarea ambalajelor adnci cu raze
mici de curbur$, cnd deformarea se face cu poanson.
plac! de nc!lzire simpl! plac! de nc!lzire tip sandwich
Fig.2."9. Sistem de nc!lzire cu plac! separat!.
3. Termoformarea ambalajelor
n unitatea de formare folia este modelat$ n concordan"$ cu cerin"ele
produsului ce urmeaz$ a fi ambalat, sau cu designul dorit al ambalajului.
Materialele plastice folosite la confec"ionarea ambalajelor termoformate
sunt:
- PS !i PVC rigid$;
- PS bi-orientat care !i men"ine transparen"a dup$ termoformare;
- PP - pentru umplere la cald #30 - #40
o
C, produsele ambalate putnd fi
nc$lzite cu microunde;
- PET - se folose!te pentru ambalarea mnc$rurilor g$tite !i a produselor de
patiserie.
Aplica"iile cele mai des ntlnite sunt: pahare pentru produse lactate
(iaurt, creme, smntn$, unt) caserole de prezentere (carne, pe!te, fructe)
platouri compartimentate (biscui"i, bomboane, fructe, ou$) !i platouri pentru
mnc$ruri preparate.
Exist$ dou$ procedee de termoformare a ambalajelor:
#. formarea negativ$ - folia ia forma matri"ei concave;
2. formarea pozitiv$ - folia ia forma poansonului.
Formarea negativ!
Se folose!te la ob!inerea de ambalaje termoformate din folii flexibile, cu
raze mai mari de curbur$, de n$l"ime relativ mic$ !i cu suprafa"$ mare.
Fig.2.20. Ambalaj realizat prin termoformare negativ!.
Formarea se realizeaz$:
a. prin presiune de aer comprimat;
b. prin vacuum;
c. prin presiune de aer comprimat !i cu vacuum.
Folia se fixeaz$ pe matri"a cu camere de formare cu un cadru de strngere
ce are o garnitur$ de etan!are. Folia nmuiat$ prin nc$lzire se muleaz$ pe
form$, reproducnd suprafa"a interioar$ a acesteia. La r$cire, ambalajele
formate se desprind de matri"$ prin suflare cu aer comprimat.
Fig.2.2". Ambalaj realizat prin termoformare negativ! cu alungire mecanic!.
Formarea pozitiv!.
Se folose!te la folii rigide !i semirigide. Ambalajului i se confer$ forma
prin aducerea n contact strns a foliei cu un poanson. Fiecare detaliu al
suprafe"ei exterioar$ a poansonului este transmis peretelui ambalajului.
Fig.2.22. Ambalaj realizat prin termoformare pozitiv!.
Procedeul prezint$ cteva avantaje:
- se ob"in ambalaje cu pere"i de grosime constant$;
- se pot ob"ine forme complicate pentru pere"ii
ambalajului;
- se pot forma ambalaje adnci cu raze mici de racordare;
Pentru c$ multe solu"ii constructive de ambalaje termoformate presupun
!i deformarea foliei superioare, ntre unit$"ile de umplere !i nchidere se
intercaleaz$ nc$ o unitate de formare pentru folia superioar$. Ambalajele care
necesit$ muchii sau nervuri amplasate central sau capace care se renchid
prezen"a acestei unit$"i pentru folia superioar$ este de nenlocuit.
4. Umplerea ambalajelor
Dup$ formarea ambalajelor din folia inferioar$, ele trec printr-un spa"iu
deschis aflat ntre unitatea de formare !i cea de nchidere, numit spa"iu de
umplere. Produsul poate fi introdus manual n ambalaje sau automat, dac$
ma!ina este echipat$ cu un sistem de dozare. n zona spa"iului de umplere se
pot instala !i dispozitive de vibrare a platformei, a!ezate sub unitatea de
umplere pentru a mbun$t$"ii a!ezarea produsului n ambalaj, sau dispozitive de
identificare a ambalajelor neumplute.
5. Alimentarea cu folie superioar!
n timpul transportului ambalajelor, formate !i umplute, spre unitatea de
nchidere acestea sunt acoperite cu folia superioar$. Folia superioar$ poate fi
din materiale plastice, materiale complexe, aluminiu, hrtie etc. Dac$ folia
superioar$ este imprimat$, indiferent de natura materialului, ea trebuie preluat$
cu aceea!i precizie !i cu acela!i tact ca !i cea inferioar$. Sincronizarea celor
dou$ aliment$ri se poate face cu fotocelule. Unitatea de alimentare cu folie
superioar$ poate fi alimentat$ suplimentar cu : mecanism de frnare a derul$rii
foliei pentru optimizarea tension$rii ei; indicator de sfr!it de folie; dispozitiv
de marcare !i inscrip"ionare; dispozitiv de etichetare; dispozitiv de perforare a
foliei pentru unele produse ambalate la cald.
6. nchiderea ambalajelor
Dac$ produsul ambalat este u!or perisabil este necesar$ vacuumarea
ambalajului. Procesul de vidare se realizeaz$ n unitatea de nchidere. Cnd
ambalajul a intrat n unitatea de nchidere aceasta se nchide etan!, izolndu-l
de mediul nconjur$tor. Aerul din jurul produsului !i din matri"$ este aspirat
astfel nct se produce un vid aproape complet. n acest moment, n interiorul !i
exteriorul ambalajului este acea!i presiune, de aceea ambalajul r$mne
nemodificat. Dup$ nchiderea etan!$, se introduce aer n incinta unit$"ii de
nchidere. Pentru c$ n ambalaj este vid, presiunea atmosferic$ determin$
mularea foliei ambalajului pe produs.
Durata de p$strare a diferitelor produse poate fi considerabil extins$ prin
folosirea atmosferei modificate, prin regazarea interioarului ambalajului cu un
gaz protector (azot, dioxid de azot, dioxid de carbon etc.). n plus dac$ produsul
este moale el nu se aglomereaz$ dup$ deschiderea unit$"ii de nchidere !i
apari"ia diferen"ei de presiune ntre exteriorul !i interiorul ambalajului nu mai
exist$.
Sistemul se folose!te la ambalarea c$rnii proaspete - pentru men"inerea
culorii, a brnzeturilor, a pe!telui, a fructelor !i a legumelor precum !i a
produselor de patiserie.
Exist$ dou$ procedee de introducere a gazului protector:
#. prin duze plate - o serie de duze sub"iri sufl$ gazul n interiorul
ambalajului printre folii. Sistemul se folose!te numai cnd ambele folii sunt
flexibile.
2. prin tuburi - se sufl$ gaz n ambalaj dinspre suprafe"ele opuse ale
sculei. Tuburile se ridic$ !i coboar$ mpreun$ cu partea inferioar$ a matri"ei !i
intr$ n g$urile !tan"ate n folia inferioar$, anterior intr$rii ambalajului n
unitatea de nchidere. Sistemul se poate folosi !i n cazul foliilor flexibile, dar
este necesar n cazul foliilor rigide.
Fig.2.23. Sisteme de introducere a gazului portector.
Dup$ ncheierea vid$rii sau a modific$rii atmosferei din interiorul
ambalajului, cele dou$ folii pot fi sudate termic pentru o nchidere etan!$.
Sudarea se face dintr-o singur$ mi!care prin nchiderea complet$ a unit$"ii de
nchidere. M$rimea temperaturii !i a presiunii, pentru ob"inerea unei nchideri
etan!e, se regleaz$ precis n func"ie de materialul din care sunt confec"ionate
foliile.
Exist$ dou$ moduri de sudare:
#. pe contur - cnd marginile ambalajului sunt exact definite. Este folosit la
ambalaje cu contur rectangular sau circular.
2. pe suprafa"$ - permite nchiderea ambalajului indiferent de forma conturului.
Fig.2.24. nchiderea ambalajelor dup! contur.
La produsele g$tite pentru a cur$"a de resturi de produs zona de sudare,
se folosesc cadre de lipire de form$ special$ sau rotunjite.
7. Separarea (t!ierea) ambalajelor
Separarea ambalajelor nchise se face prin t$iere, mai nti transversal$ !i
apoi longitudinal$, sau prin decupare.
#. t!ierea transversal! - exist$ mai multe sisteme de t$iere transversal$,
n func"ie de forma !i materialul ambalajului. Se pot folosi !i sisteme ce
realizeaz$ crest$turi, g$uri de ag$"are, perfora"ii. Se folosesc ghilotine, cu"ite cu
unul sau dou$ t$i!uri, cu"ite din"ate, !tan"e.
Fig.2.25. Tipuri de t!ieri transversale.
2. t!ierea longitudinal! - se poate face cu cu"ite rotative !i cu role de
strivire a!ezate pe doi arbori.
3. t!ierea dup! contur - se face fie prin !tan"are fie prin decupare dup$
contur ntr-o singur$ opera"ie, n cazul foliilor rigide, fie prin t$iere cu un cu"it
aflat pe un lan" !i condus pneumatic sau electric dup$ contur, pentru folii
flexibile. Poate fi t$iat un contur circular sau de orice alt$ form$.
Pentru ndep$rtarea marginilor t$iete se folosesc:
- aspirator de cur$"ire;
- bobinator de de!euri;
- m$run"irea marginilor lungi (folii rigide !i PSE).
8. Etichetare, marcare
Opera"iile se fac cnd ambalajelor sunt nc$ n ma!in$. Etichetarea se
face prin aplicarea etichetelor autoadezive, sau prin lipire cu adaos de adeziv.
Inscrip"ionarea se poate face prin:
a. termoimprimare - realizat$ cu un poanson cald cu textul n relief pe
suprafa"a sa;
b. flexografie - se ruleaz$ un cli!eu din polimer prelucrat prin metode
fotografice;
c. imprimare matricial" - imprimant$ obi!nuit$, pentru hrtie sau complex cu
hrtie;
d. marcare cu jet de cerneal" - nlocuie!te termoimprimarea prin orientarea
jetului de cerneal$ n cmp electrostatic.
9. Evacuarea ambalajelor cu produs
Dup$ separarea ambalajelor !i eliminarea de!eurilor, ambalajele sunt
conduse pe o band$ transportoare. Benzile pot fi amplasate pentru a lega
ma!ina de cnt$rire, codare grupare !i paletizare. Majoritatea benzilor se
deplaseaz$ sincron cu ma!ina de formare.
Cteva din formele principale ale ambalajelor din material plastic sunt
prezentate n figurile urm$toare:
Fig. 2.26. Tipuri de pungi din material plastic.
a-f!r! fald lateral; b-cu fald lateral; c-f!r! fald lateral
#i cu fund nchis n form! de cruce; d-cu fald lateral #i cu
fund nchis n form! de plic; e-cu fald n partea inferioar!.
Fig.2.27. Tipuri de plicuri din material plastic.
a-cu 3 suduri; b-cu marginile nchiderii suprapuse; c-cu marginile nchiderii sub form! de
arip!; d-cu marginile nchiderii suprapuse #i cu falduri laterale.