Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Data : 4.03.2010
Clasa : a V-a B
Propuntor: Prof. Rebenciuc Luciana - Maria
Aria curricular: MATEMATIC I TII!"E ALE !AT#RII
Disciplina : Ma$e%a$ica
Unitatea de nvare: &'(era$ii cu frac$ii )eci%a*e+
Numar ore: !
Tema : E,erci$ii -a o($a ora.
Tipul leciei: con/o*i0are
Competente "enerale:- i0en$ificarea unor 0a$e /i re*a$ii %a$e%a$ice /i core*area *or in func$ie 0e con$e,$u* in care au fo/$
0efini$e1
- Pre*ucrarea 0a$e*or 0e $i( can$i$a$i23 ca*i$a$i23 /$ruc$ura*3 con$e,$ua* cu(rin/e in enun$uri %a$e%a$ice1
-#$i*i)area a*4ori$%i*or /i a conce($e*or %a$e%a$ica (en$ru carac$eri)area *oca*a /au 4roba*a a unei
/i$ua$ii concre$e
- ana*i)a /i in$er(re$area carac$eri/$ici*or %a$er%a$ica a*e unei /i$ua$ii (rob*e%a
Cometente speci#ice:$%$ A*e4erea for%ei 0e re(re)en$are a unui nu%5r ra6iona* (o)i$i2 7i u$i*i)area 0e a*4ori$%i (en$ru
o($i%i)area ca*cu*u*ui cu frac6ii )eci%a*e
$%& E,(ri%area3 8n re)o*2area /au co%(unerea unor (rob*e%e3
$%' In$er(re$area %a$e%a$ic5 a unor (rob*e%e (rac$ice (rin u$i*i)area o(era6ii*or cu frac6ii )eci%a*e 7i a
or0inii efec$u5rii o(era6ii*or

O(iective operationale: la s#arsitul orei elevul va #i capa(il sa:
O): /a re)o*2e e,erci$ii con$inan0 $oa$e o(era$ii*e cuno/cu$e1
O:/a $ran/(una o (rob*e%a in$r-un e,erci$iu1
O$:/a co%(una e,erci$ii cu fracii )eci%a*e.
*orme de or"ani+are a activitii: fron$a*3 in0i2i0ua*3 (e 4ru(e
Resurse :
a. u%ane: e*e2ii c*a/ei3 (rofe/or
b. (roce0ura*e: con2er/a6ia3 e,(*ica6ia3 (rob*e%a$i)area3 e,erci6iu*3 9ocu* 0i0ac$ic3 a*4ori$%i)area3 %e$o0e 7i $e:nici crea$i2e3
%unca In0e(en0en$53 *ucru* 8n ec:i(5.
c. %a$eria*e: %anua*3 caie$e3 creioane3 fi7e 0e *ucru3 $ab*a3 cre$a3
0. $e%(ora*e: ;0 %in.
<E=>#RAREA LEC"IEI
E$a(e*e *ec6iei Co%(
/(ecifi
ce
Ac$i2i$56i 0e 8n256are Re/ur/e >or%e 0e
or4ani)are
Mo0a*i$56i 0e
e2a*uare Te%(ora*e Ma$eria*e Proce0ura*e
Mo%en$
or4ani)a$oric
A/i4urarea con0i6ii*or o($i%e (en$ru
0e/f57urarea *ec6iei. 1 %in.
Caie$e
Manua*
Con2er/a6ia >ron$a*
Verificarea
$e%ei 3.3
3.4
-?n $i%( ce 2erific5 $e%a can$i$a$i23 e*e2ii
(ri%e/c o /cur$5 %unc5 in0e(en0en$5:
re)o*2a$i e,erci$iu* 1(unc$u* a. /i b. 0e (e
fi/a
-Verific5 $e%a ca*i$a$i2 7i a(oi %unca
in0e(en0en$5.
4@ Caie$u*
e*e2u*ui
Munca
in0e(en0en$5
E,erci6iu*
Con2er/a6ia
In0i2i0ua*
A(recieri
in0i2i0ua*e 7i
co*ec$i2e
Ca($area
a$en6iei
3.3 -Rea*i)ea)5 ca($area a$en6iei 2erificarea
e,erci$iu*ui re)o*2a$ an$erior
2@ >i/a 0e
*ucru Con2er/a6ia
E,(*ica6ia
>ron$a* A(recieri
in0i2i0ua*e
7i co*ec$i2e
Anun6area
/co(u*ui 7i a
obiec$i2e*or
-=e anun65 3 (e /cur$3 /co(u* 7i obiec$i2e*e
ur%5ri$e 8n ca0ru* *ec6iei.
-=e /crie (e $ab*5 $i$*u* *ec6iei: E,erci$ii A
o(era$ii cu frac$ii )eci%a*e
1@ Caie$u*
e*e2u*ui Con2er/a6ia
>ron$a*
<iri9area 8n2565rii
-a con/o*i05rii 7i
/i/$e%a$i)5rii
cuno7$in6e*or.
3.3
3.4
3.;
=e ince(e re)o*2area e,erci$ii*or 0e (e fi/a
a$a$ (e caie$e ca$ /i *a $ab*a:
c.; - 331BC 13D1
0.E F 33B F 431 A 1231DCB3BF431
A 1231DC14-1231DC13D2
3;@
Caie$u*
e*e2u*ui /i
$ab*a
Con2er/a6ia
E,(*ica6ia
E,erci6iu*
Prob*e%a$i)ar
ea
E,(*ica6ia
Gocu* 0i0ac$ic
>ron$a*
In0i2i0ua*
Pe 4ru(e
A(recieri
in0i2i0ua*e
7i co*ec$i2e
C:e/$ionarea
ora*5
In$ere2a*u5ri
A(recieri
in0i2i0ua*e
Cone,iunea
in2er/5-fee0-
bacH.
3.4
3.;
Pri%e/c fi7e 0e %unc5 in0e(en0en$5 8n
care a(*ic5 o(era6ii*e cu frac6ii.
;@ >i7e 0e
%unc5
in0e(en0e
n$5
E,(*ica6ia
Munca
in0e(en0en$5
E,erci6iu*
>i7e 0e
*ucru
Prob5 /cri/5
A(recieri*e 7i
$e%a (en$ru aca/5
=e fac a(recieri a/u(ra %o0u*ui cu%
/-au (re)en$a$ e*e2ii *a ora 0e %a$e%a$ic5.
=e 05 $e%a (en$ru aca/5: 0e $er%ina$
1@ >ron$a*
>i/a 0e *ucru
1.Re)o*2a$i e,erci$ii*e:
a) 3,16 + 2.8 =
b)5,3 - 4,79 =
c) 5 - 3,19 =
d)6 + 3,9 + 4,1 12,18 =
e) 4 3,178 + 0,028 + 1,15 =
f) 5 0,3 0,18 =
g)0,18 25 3,65 =
h)5,6 + 4,3 2,8 =
i) 7 2,2 1,5 =
j) 1,3 0,15 + 0,89 =
k) 3,16 : 6 + 0,12 =
l) =
) !
")
#) =
$)
%)
&) 0,2' + 1,5( =
2. Bunica face 0u*cea$a 0e 2i/ine. Ca$a 0u*cea$a ii ie/e 0aca fo*o/e/$e 23; I4 2i/ine 0in care 032;JI4 /un$
/a%buri3 13; I4 )a:ar3 032;0 I4 coa9a 0e *a%aie K
3. In2en$ea)a o (rob*e%a a/e%ana$oare cu cea 0e *e (unc$ua* 2.