Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

Incheiat si inregistrat sub nr._____/_________ in registrul general de evidenta a


salariatilor*)
A. Partile contractului:
Angajator, persoana juridica, _________________________________________ cu
sediul in ________________, str. _____________________ nr._________,
judetul/sectorul ______________, cod fiscal _____________, telefon __________,
reprezentata legal prin ____________________ in calitate de __________________
si
Salariatul/salariata dl/dna _____________ doiciliat/doiciliata in localitatea
________________, str. __________________, nr. _______, judetul ____________
posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ______, nr.
__________, eliberat/eliberata de _________________, la data de ___________,
!"#___________________, peris de unca seria ________, nr. ___________ din
data __________________
A incheiat prezentul contract individual de unca in uratoarele conditii asupra
carora a convenit$
a) Obiectul contractului: _________________________________________
B. Durata contractului:
a) nedeterinata, salariatul/salariata ______________________ urand sa
inceapa activitatea la data de ________________%
b) deterinata, de __________ luni pe perioada cuprinsa intre data de
________ si data de ________________/ pe perioada suspendarii
contractului individual de unca al titularului de post.
C. Locul e !unca:
&. Activitatea se desfasoara la __________________
'. In lipsa unui loc de unca fi( salariatul va desfasura activitatea astfel$
___________________________________________________________________
D. "elul !uncii:
)unctia/eseria ____________________ confor !lasificarii ocupatiilor din *oania
E. Atributiile #o$tului:
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, ane(a la contractul individual de
unca *)
". Conitii e !unca:
&. Activitatea se desfasoara in conforitate cu prevederile +egii nr. ,&/&--&.
'. Activitatea prestata se desfasoara in conditii norale/deosebite speciale de unca,
potrivit +egii nr. &-/'... privind sisteul public de pensii si alte drepturi de asigurari
sociale, cu odificarile si copletarile ulterioare.
%. Durata !uncii:
&. / nora intreaga, durata tipului de lucru fiind de ___ ore/zi,___ore/saptaana.
a) *epartizarea prograului de lucru se face dupa cu ureaza$
________0ore zi / ore noapte)
b) #rograul de lucru se poate odifica in conditiile regulaentului intern /
contractului colectiv de unca aplicabil.
'. / fractiune de nora de _____ ore/zi 0cel putin ' ore/zi), _____ ore/saptaana.
a) *epartizarea prograului de lucru se face dupa cu ureaza$ ___ 0ore
zi/noapte)
b) #rograul de lucru se poate odifica in conditiile regulaentului
intern/contractului colectiv de unca aplicabil.
c) "u se vor efectua ore suplientare, cu e(ceptia cazurilor de forta ajora
sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor
accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.
1
&. Conceiul:
1urata concediului anual de odihna este de _______ zile lucratoare, in raport cu
durata uncii 0nora intreaga, fractiune de nora).
1e aseenea, beneficiaza de un concediu suplientar de ________________.
I. 'alariul:
&. Salariul de baza lunar brut este de _______________lei.
'. Alte eleente constitutive$
a) sporuri __________________
b) indenizatii ______________
c) alte adaosuri ______________
,. /rele suplientare prestate in afara prograului noral de lucru sau in zilele in
care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se copenseaza cu ore libere platite
sau se platesc cu un spor la salariu, confor contractului colectiv de unca aplicabil sau
+egii nr. 2,/'.., 3 !odul uncii.
4. 1ata/datele la care se plateste salariul este/sunt ________________
(. Dre#turi $i obli)atii ale #artilor #ri*in $ecuritatea $i $anatatea in !unca:
a) echipaent individual de protectie ______________________
b) echipaent individual de lucru _________________________
c) ateriale igienico3sanitare ____________________________
d) alientatie de protectie ______________________________
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in unca ___________
L. Alte clau+e:
a) perioada de proba este de ___________________
b) perioada de preaviz in cazul deisiei este de ____________ zile
calendaristice, confor +egii nr. 2,/'.., 3 !odul uncii sau contractului
colectiv de unca.
c) perioada de preaviz in cazul concedierii este de ______ zile lucratoare,
confor +egii nr. 2,/'.., 3 !odul uncii sau contractului colectiv de
unca.
d) in cazul in care salariatul ureaza sa3si desfasoare activitatea in
strainatate, inforatiilor prevazute la art. &5 alin. 0&) din +egea nr.
2,/'.., 3 !odul uncii se vor regasi si in contractul individual de unca.
e) alte clauze
M. Dre#turi $i obli)atii )enerale ale #artilor:
&. Salariatul are in principal uratoarele drepturi$
f) dreptul la salarizare pentru unca depusa.
g) dreptul la repaos zilnic si saptaanal.
h) 1reptul la concediul de odihna annual.
i) 1reptul la egalitate de sanse si de trataent.
j) 1reptul la securitate si sanatate in unca.
6) 1reptul la forare profesionala in conditiile actelor aditionale.
'. Salariatului ii revin, in principal, uratoarele obligatii$
a) /bligatia de a realiza nora de unca sau, dupa caz, de a indeplini
atributiile ce ii revin confor fisei postului.
b) /bligatia de a respecta disciplina uncii.
c) /bligatia de fidelitate fata de angajator in e(ecutarea atributiilor de
serviciu.
d) /bligatia de a respecta asurile de securitate si sanatate a uncii in
unitate.
e) /bligatia de ra respecta secretul de serviciu.
,. Angajatorul are, in principal, uratoarele drepturi$
a) Sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva
legalitatii lor.
b) Sa e(ercite controlul asupra odului de indeplinire a sarcinilor de serviciu.
c) Sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile
corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de unca aplicabil si
regulaentului intern.
2
4. Angajatorului ii revin, in principal, uratoarele obligatii$
a) Sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale
de unca, din contractul colectiv de unca aplicabil si din lege.
b) Sa asigure peranent conditiile terice si organizatorice avute in vedere
la elaborarea norelor de unca si conditiile corespunzatoare de unca.
c) Sa inforeze salariatul asupra conditiilor de unca si asupra eleentelor
care privesc desfasurarea relatiilor de unca.
d) Sa elibereze, la cerere, toate docuentele care atesta calitatea de salariat
a solicitantului.
e) Sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal al salariatului.
N. Di$#o+itii ,inale:
#revederile prezentului contract individual de unca se copleteaza cu dispozitiile
+egii nr. 2,/'.., !odul uncii si al contractului colectiv de unca aplicabil incheiat
la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/rauri/national, inregistrat sub nr.
_____/________ la 1irectia 7enerala de 8unca si Solidaritate Sociala, 8unicipiului
9ucuresti / 8inisterul 8uncii si Solidaritatii Sociale.
/rice odificare privind clauzele contractuale in tipul e(ecutarii contractului
individual de unca ipune incheierea unui act aditional la contract, confor
dispozitiilor legale.
#rezentul contract individual de unca sa incheiat in doua e(eplare, cate unul
pentru fiecare parte.
I. Con,lictele in le)atura cu inc-eierea. e/ecutarea. !oi,icarea.
$u$#enarea $au incetarea #re+entului contract ini*iual e !unca $unt
$olutionate e in$tanta 0uecatorea$ca co!#etenta !aterial $i teritorial.
#otri*it le)ii.
AN%A1ATOR. 'ALARIAT.
______________________ ______________________
REPRE2ENTANT LE%AL.
______________________
#e data de ________________ prezentul contract inceteaza in teeiul art.
_______ din +egea nr. 2,/'.., !odul uncii, in ura indeplinirii procedurii legale.
AN%A1ATOR.

________________________
3