Sunteți pe pagina 1din 11

FARMACOGNOZIE I BOTANIC FARMACEUTIC

ANALIZA SAPONOZIDELOR IZOLATE DIN SPECIA SOLIDAGO CANADENSIS L.


Anatolie A.Nistrean
!
" Natalia C#i#
$
Catedra Tehnologia medicamentelor
1
Catedra Farmacognozie i Botanic farmaceutic
2
S%%ar&
T'e anal&sis o( isolate) sa*onins (ro% s*e#ies Soli)a+o Cana)ensis L.
The triterpenic saponins were identified by specific reactionis, foamy test, and
chromatography !zolation and dosage of saponins from "egetal drugs were effectuated by
gra"imetric method
Re,%at
#rin reac$ii de identificare, proba de spumificare, cromatografiere s%a identificat prezen$a
saponozidelor triterpenice !zolarea i dozarea saponozidelor din produsele "egetale s%a efectuat
prin metoda gra"imetric
A#talitatea te%ei
&enul 'olidago cuprinde circa 1(( de specii, rsp)ndite mai ales *n +merica, iar c)te"a *n
,urasia -2. /e men$ionat c cercetri asupra acestor specii de 'olidago s%au efectuat *n 0om)nia
la 12F T)rgu 2ure de c)tre prof &0acz - 3 . care a demonstrat efectul hipotensi" i sedati" al
unui e4tract de ' "irgaurea i la 12F Clu5%6apoca de c)tre prof 2Tma, care a efectuat
studii preliminare asupra fla"onozidelor, saponinelor i a propriet$ilor lor diuretice i saluretice -
7 .
+ctualitatea speciilor genului 'olidago *n fitoterapie este reflectat i de numeroasele
preparate fitoterapeutice e4istente azi pe pia$a farmaceutic a altor $ri i care con$in e4tracte
fluide sau uscate ob$inute din pr$i aeriene.
/eoarece *n 0epublica 2oldo"a nu sunt suficiente resurse naturale ale acestei specii - 8 .,
folosind metoda filogenetic se poate de *nlocuit specia S. virgaurea cu S. canadensis, care
este i mai uor de culti"at
O-ie#ti.ele l#r/rii
!dentificarea i dozarea saponozidelor din produse "egetale, colectate *n urmatoarele faze
de "egeta$ie9 butonizare : *nceputul *nfloririi : *nflorire deplin: *nceputul fructificrii: sf)ritul
"egeta$iei ; rdcini <
Materiale 0i %eto)e
+naliza calitati" a saponozidelor s%a realizat prin reac$ii de identificare, proba de
spumificare, cromatografie pe strat sub$ire -1,=. #entru reac$iile calitati"e s%a preparat o infuzie
19 1(, *nclzind produsul "egetal mrun$it la baia de ap timp de 1( min /up rcire infuzia s%a
filtrat i s%a folosit la reac$iile necesare +naliza cromatografic pe strat sub$ire a saponozidelor 9
pregtirea plcii cromatografice ;faza sta$ionar<9 silicagel de 1=41> cm i (,27 mm grosime:
solu$ia de analizat9 2 g produs "egetal se e4trag cu 1( ml etanol ?(@, timp de 1( minute, la
reflu4 Filtratul se concentreaz la 7 ml: solu$ia etanolic 9 solu$ie metanolic de saponin 2ercA:
faza mobil9 cloroform 9 metanol 9 ap ;?(9 339 1(<: cantitatea aplicat 9 2( Bl din prob i 1( Bl
din solu$ia etalon: identificare9 reacti" Ciebermann% Burchard i apoi *nclzire la etu" la 11(D C
timp de 7 minute /ozarea saponozidelor din produsele "egetale s%a efectuat prin metoda
gra"imetric
?2
Re,ltate 0i )is#1ii
'olidago canadensis C E plant originar din +merica de 6ord Fn ,uropa a fost introdus
i culti"at pentru ornament ,"ad)nd din cultur, crete subspontan *n *ntreaga $ar, cunoscut
*n cultur i ca plant decorati" 1neori se *nt)lnesc tufiuri spontane de 'olidago
#entru studiu planta a fost *ntrodus *n cultur *n Centrul de culti"are a plantelor
medicinale a 1'2F G6icolae Testemi$anuH Tulpina plantei este erect, pu$in *nclinat,
ramificat sau neramificat, uor pubescent #r$ile subterane E rizom cu rdcini ad"enti"e
Frunze E simple, alungit%lanceolate, acut%serate, cu ner"uri paralele i uor pubescente Flori %
mici, galbene, grupate *n calatidii Fructe E achene mici cu papus 0ecoltarea produsului
"egetal s%a efectuat *n diferite faze de "egeta$ie
'aponozidele s%au identificat prin mai multe metode, i anume9 reac$ii de culoare ; reac$ia
'aAowscAi, Iobert, Ciebermann%Burchard, Cafon, solu$ie de nitrit de sodiu i acid sulfuric
concentrat<, precipitare ;acetat de plumb, solu$ie alcoolic de cholesterol<, proba de
spumificare ;*n flori sunt prezente saponine triterpinece, iar *n tulpini E saponine sterodice< i
identificare cromatografic Cromatograma ob$inut *n condi$iile e4perimentale men$ionate mai
sus este prezentat *n figura 1

Fig. 1. CSS- saponine n
lumina ultraviolet9
1% 'aponin 2ercA
2% 'olidago canadensis
Fn urma analizei cromatogramei se obser" c culoarea spoturilor "ariaz de la "iolet%roz la
brun%cenuiuToate saponinele analizate dau aceeai reac$ie de culoare ca i saponina 2ercA Fn
tabelul de mai 5os sunt date "alorile 0f i culoarea spoturilor pentru saponin i e4tract
#entru determinarea con$inutului de substan$e lipofile ;clorofil, ceruri, uleiuri "egetale
a< i *nlturarea lor, produsul "egetal s%a degresat la 'o4hlet cu sol"en$i nepolari /iferen$a
S*e#ia R( Cloarea
'aponina 2ercA (,2
(,2=
Jiolet
Jiolet
,4tract din 'olidago canadensis (,17
(,21
(,==
(,32
Cenuiu
Brun%"iolet
Jiolet
Jiolet
?=
dintre "alorile final i ini$ial a patronului cu produs "egetal prezint masa substan$elor lipofile,
care costituie 7,>@
/up degrasarea produsului "egetal saponozidele triterpenice se e4trag cu metanol, de dou
ori cu c*te 3(( i respecti" 2(( ml de metanol ?(@ la reflu4, pe baie de ap, timp de =, respecti"
1,7 ore 'olu$iile e4tracti"e reunite se concentreaz la roto"apor ;7(KC< p)n la eliminarea
complet a metanolului 0eziduul se dizol" *n 7( ml metanol i se toarn *n fir sub$ire, agit)nd
continuu, peste 7(( ml aceton 'e las *n repaus la rece circa =( min, apoi se decanteaz
#recipitatul se spal cu 127 ml eter, se filtreaz, se redizol" *n metanol i se repet precipitarea
*n eter Fn final se filtreaz prin p)lnia Buchner la "id #recipitatul se usuc *n e4icator de "id, pe
clorura de calciu 'aponina brut este alb%glbuie *n eter, form)nd un precipitat floconos, dar
dup filtrare i uscare de"ine brun%glbuie /up uscare, pulberea se c*ntrete i rezultatul se
e4prim procentual Con$inutul procentual de saponozide s%a e"iden$iat la *nceputul *nfloririi
;partea de sus a plantei< i este de L,(=@
!ndicele de spumificare este un parametru care se bazeaz pe proprietatea saponinelor de a
forma o spum persistent in solu$ie apoas /in rezultatele analizelor efectuate putem conchide
c indicele de spumifiere are "aloarea cea mai mare ;132>,7?< l *nceputul *nfloririi, deci i
cantitatea de saponozide *n aceast faz e ma4im
Con#l,ii
/in analiza rezultatelor cercetrilor e4perimentale chimice, efectuate asupra speciei de
Solidago canadensis, am desprins urmtoarele9
% saponozidele au fost analizate calitati" prin reac$ii de identificare, proba de spumificare ,
cromatografie *n strat sub$ire
% dozarea saponozidelor prin metoda gra"imetric a artat con$inutul ma4im de fla"onozide
pentru *nceputul *nfloririi
Bi-lio+ra(ie
1 +naliza chimic a plantelor medicinale 1ni"ersitas Chiinu, 1LL=, p>=
2 +"ram 0, +ndronescu ,, Fuzi !, Botanic farmaceutic. ,d /idactic i #edagogic,
Bucureti, 1L>1, p 37?%37>
= Farmacopeea 0om)n edi$ia a M%a ,ditura medical Bucure$ti, 1LL=, p==3%==7
3 0acz &,0acz%Iotilla ,, Nipotensi"e acti"ity%a possible pharmacota4onomic character of
'olidago C., Nerba Nungarica 1L, ;1<1L>(, p17%1?
7 Jotinaru O, Tma 2 'tudiul comparati" al ac$iunii diuretice a unor plante medicinale
Clu5%6apoca, 2((?, pag?
8 PQRSQTUV WX YZ[QSQ\]^Q\_ `abc]d [Ub^QV]R ef\SU`bgfR XXh
ijS%`f k^]]VlUm, n]c]VQ`, 1L?7, b 3??
STUDIUL ANTOCIANILOR DIN SPECIA CENTAUEA C!ANUS L.
Tatiana C'ir" Anatolie Nistrean
Catedra Farmacognozie i Botanic farmaceutic
S%%ar&
T'e st)& o( t'e ant'o#&anins o( Centaurea c"anus L.
The current worA presents the anthocyanins study of C. cyanus C The research has been
realised in comparison with blue and purple inflorescences The oualitati"e ;TCC< and
ouantitati"e ;spectrophotometry< methods ha"e been used
?3
Re,%at
'tudiul antocianilor din specia C. cyanus C s%a realizat comparati" la inflorescen$e de
culoare albastr i purpurie, prin utilizarea reac$iilor de identificare, cromatografiei *n strat
sub$ire i spectrofotometriei
A#talitatea te%ei
+ntocianii reprezint o important grup de fla"onoide, cu rol de pigmen$i "egetali, ce
coloreaz *n rou, "iolet sau albastru florile, tegumentele semin$elor, fructele i unele frunze /in
punct de "edere structural sunt deri"a$i ai 2%fenilbenzopiranului -=. 'unt considerate alturi de
fla"onozide ca factori # ;deminu permeabilitatea i cresc rezisten$a capilarelor< 2resc
acuitatea "izual prin mrirea sintezei de rodopsin 'cad permeabilitatea barierei
hematoencefalice pentru substan$ele to4ice: ac$ioneaz ca antio4idan$i i captori de radicali
liberi, inhib agregarea plachetar i fa"orizeaz retrac$ia cheagului etc -2,=.
C. cyanus L. este o plant originar din 'icilia, Tesalia ;&recia< Culoarea inflorescen$elor
a speciei C. cyanus C ce crete spontan este albastr Fn procesul e"olu$iei, culti"rii,
*ntroducerii *n horticultur, datorit muta$iilor spontane, lucrului selec$ionarilor considerabil s%a
mrit spectrul acestui caracter Fn prezent se *nt)lnesc plante de C. cyanus C cu inflorescen$e de
culori diferite9 de la alb i be5, p)n la toate nuan$ele de roz, rou, albastru%"iolet Fn calitate de
produs "egetal se utilizeaz florile marginale de culoare albastr, efectul lor diuretic, coleretic,
antiinflamator fiind datorat antocianilor -7. 2oti"a$ia cercetrii a constituit%o faptul c
inflorescen$ele de culoare purpurie de C. cyanus C con$in o cantitate mare de antociani, iar *n
lucrrile de specialitate datele referitoare la compozi$ia chimic a acestora sunt reduse
Continu*nd cercetrile noastre anterioare -3. efectuate asupra florilor de diferite culori de
albstri$, ne%am propus studiul comparati" al antocianilor din flori de culoare albastr i
purpurie
O-ie#ti.ele l#r/rii
+naliza calitati" i cantitati" comparati" a antocianilor din specia C. cyanus C cu
inflorescen$e de culoare albastr i purpurie
Materiale 0i %eto)e
2aterialul "egetal a fost reprezentat de inflorescen$e purpurii i albastre de C. cyanus C,
recoltate *n a2((? ;produsul "egetal pro"ine din Basarabia de sud, !smail<, fructe de aronie i
afin
1scarea produselor "egetale s%a realizat imediat dup recoltare, apoi au fost pul"erizate
/ozarea totalului de antociani s%a efectuat prin metoda 2arAaAis -2., bazat pe
cunoaterea absorban$ei molare specifice a fructelor de afin E la 7=7nm ,4tragera s%a petrecut la
rece ;3
(
C<, timp de 23 ore cu 1(( ml amestec de alcool etilic E acid clorhidric 1,76 ;>7917<
Tehnica utilizat pentru analiza calitati" a fost cromatografia pe strat sub$ire -1., solu$ii
etalon ser"ind e4tractele antocianice de fructe de afin i aronie ,4tractele supuse analizei au fost
ob$inute prin adugarea la 2 g produs "egetal a solu$iei metanolice acidulate ;metanol E acid
acetic E ap, 1L91L92<: antocianii s%au separat de restul fla"onoidelor cu etilacetat
Cromatografia pe strat sub$ire de silicagel s%a realizat *n urmtoarele condi$ii
e4perimentale9
% faza sta$ionar E plci de silicagel:
% faza mobil ;mediul de sol"en$i< E butanol Eacid acetic E ap ;89192<:
% identificare *n lumina "izibil i 1J
Re,ltate 0i )is#1ii
+naliza cromatografic pe strat sub$ire a rele"at prezen$a cianidinei ;0fp(,=7< i
pelargonidinei ;0f p(,32< *n probele de analizat
0ezultatele determinrii totalului de antociani din probele analizate sunt *nsumate *n
tabelul 1
?7
Tabelul 1
Pro)sl .e+etal
Totall )e anto#iani"
%+2!33+
C. cyanus C inflorescen$e purpurii 7(=
inflorescen$e albastre L2
flori marginale albastre =1>
flori marginale purpurii 1?=3
Vaccinium
myrtillius
fructe
2>1
Aronia
melanocarpa
fructe
>1>
Compar)nd "alorile ob$inute, constatm c la inflorescen$ele i florile marginale albastre
i purpurii de albstri$ e4ist diferen$e semnificati"e *n ceea ce pri"ete totalul de antociani Fn
inflorescen$e de culoare albastr totalul antocianilor este de L2 mgq1((g, *n inflorescen$e purpurii
de cca 7 ori mai mult E 7(= mgq1((g Cantitatea cea mai mare de antociani s%a ob$inut de la flori
marginale purpurii E 1?=3 mgq1((g, ceea ce depete de 7 ori totalul din flori marginale de
culoare albastr ;=1> mgq1((g< Jalorile ob$inute pentru fructe de aronie i afin sunt comparabile
cu cele din literatura de specialitate -2.
Con#l,ii
#rin metoda cromatografiei pe strat sub$ire au fost identificate *n inflorescen$e de culoare
purpurie i albastr urmtoarele substan$e9 cianidina i pelargonidina
Con$inutul ma4imal al totalului de antociani s%a stabilit *n flori marginale de culoare
purpurie de C. cyanus C ;1?=3 mgq1((g<
Bi-lio+ra(ie
1 Iornaga T, ryzaA / &enetic and biochemical characterization of a slostH unstable flower
color phenotype in interspecific crosses of Nicotiana, 'outh Carolina
2 Tama 2, Oniga !, Crisan & Recherches sur quelques produits avec des anthocyans,
#roceedings of the MJ%th edition of BalAan medical days !ai%0om)nia april 2>%=( 1LLL,
!ai, 2(((, p 2(2%21(
= !studor J Farmacognozie, fitochimie, fitoterapie, Bucureti, 1LL8, p11(%117
3 6istreanu +, Chiru T Centaurea cyanus L. surs de diveri compui fenolici, +nalele
1'2F s6icolae Testemi$anuH, edi$ia J!!!%a, "ol2 Chiinu, 2((?, p2?1%2?3
7 !"#$%$&'()*& +&#,+#* ---!. -&.&/#$01 Asteraceae. XUVg^%tQ^Q[uv[w, 1LL=, b >=%
L=
UNELE ASPECTE STRUCTURALE I FITOC4IMICE ALE SPECIEI
C!NAA SC#$!%US $. DIN COLEC5IA CENTRULUI DE CULTI6ARE A
PLANTELOR MEDICINALE A USMF 7NICOLAE TESTEMI5ANU8
Tatiana Calal-" Elena C'i1an
Catedra Farmacognozie i Botanic farmaceutic 1'2F s6icolae Testemi$anuH
S%%ar&
So%e Str#tral an) P'&to#'e%i#al As*e#ts o( C"nara scol"musL.
(ro% t'e Centre o( Clti.ation o( Me)i#inal Plants Colle#tion
o( SMP'U 7Ni#olae Teste%i1an8
&lobe artichoAe plant Cynara scolymus C 2Asteraceae3 was introduced in the collection
of the Center of Culti"ation of 2edicinal #lants of '12F G6icolae TestemitanuH in 2((= year
The macroscopical description of the plant and microscopical in"estigation of the lea"es ha"e
?8
been effectuated The diagnostic microscopical characteristics of lea"es ha"e been determined
Camina is dorso%"entral, amphystomatic with anomocytic stomata ,pidermis de"elops
protecti"e and glandular hairs 2echanical tissues collenchyma and sclerenchyma are present in
lamina and petiole
The phenilpropanic deri"ates of C.scolymus was e4aminated The caffeic and the
chlorogenic acids were determined oualitati"ely by using of chromatografic method The total of
phenilpropanic compounds ;(,231E(,=3> mgqml< was determined spectrophotometrically
Re,%at
+nghinaria C.scolymus C. 2Asteraceae3 a fost introdus *n colec$ia Centrului de Culti"are
a #lantelor 2edicinale a 1'2F s6icolae Testemi$anuH *n 2((= '%a efectuat descrierea
morfologic a plantei i studiul microscopic al frunzelor de anghinarie '%au determinat
caracteristicile microscopice diagnostice9 limb foliar de tip dorso%"entral, amfistomatic cu
stoamte de tip anomocitic: epiderma dez"olt peri tectori i glandular: $esutul mecanic de tip
colenchimatic i sclerenchimatic prezent *n lamin i pe$iol
Compuii fenilpropanic de tip C
8
%C
=
din anghinarie au fost studia$i #rezen$a acizilor
clorogenic i cafeic a fost determinat prin metoda cromatografic *n strat sub$ire Totalul
compuilor fenilpropanici a fost determinat spectrofotometric ;(,231E(,=3> mgqml<
A#talitatea l#r/rii
+nghinaria a fost culti"at *nc la romani pentru frunzele utilizate *n medicina
tradi$ional i *n consum *n calitate de aliment Frunzele erau antrenate *n mod empiric *n
tratamentul hepatitelor, hiperglicemiei, obezit$ii, deran5amentelor dispeptice etc 6umeroasele
studii chimice i clinice, a4ate pe aceast plant, au confirmat poten$ialul terapeutic al acestei
plante Constituen$ii chimici principali ai plantei sunt compuii fenolici ca9 cinarina, acizii cafeic
i clorogenic, luteolina, cinarozida i scolimozida ;?< Constituen$ii respecti"i au un spectru
e4trem de "ast de ac$iune9 hepatoprotector i hepatostimulator ;1,1(<, coleretic ;1,=<, contribuie
la reducerea ni"elului de colesterol i zahr *n s)nge ;2,8< i acti"it$ii dispeptice ;3<, la
dizol"area i e"acuarea calculelor din "ezica biliar ;2<, au o ac$iune e4citant asupra secre$iei
biliare, sporesc poten$a de regenerare a celulele hepatice, amelioreaz pofta de m)ncare *n cazul
lipsei ;2<, posed ac$iune antifungic ;>< i antimicrobian ;L<, manifest ac$iune antio4idant
pronun$at ;1(< &ra$ie acestor "irtu$ii terapeutice i culinare incontestabile a frunzei de
anghinarie, astzi planta este culti"at *n multe $ri europene, iar *n ultimii trei ani a fost
introdus *n Colec$ia Centrului de Culti"are a #lantelor 2edicinale a 1'2F s6icolae
Testemi$anuH 0eieind din faptul ca p)n *n prezent C. scolymus n%a fost culti"at i studiat la
ni"el na$ional, ne%am propus ini$ierea unui studiu morfo%anatomic i fitochimic asupra acestei
"aloroase plante medicinale
S#o*l 0i o-ie#ti.ele l#r/rii
'tudiul unor aspecte structurale i fitochimice ale anghinariei cu obiecti"ele9
% determinarea criteriilor morfo%anatomice diagnostice ale frunzelor de anghinarie:
% identificarea calitati" i determinarea totalului compuilor fenilpropanici *n pr$i
aeriene ;frunze, calatidii, tulpini< a speciei C. scolymus
Material 0i %eto)e )e #er#etare
'urs de material botanic pentru cercetare au ser"it frunzele, tulpinile, calatidiile
plantelor de anghinarie recoltate *n lunile iulie%august 2((3%2((? din Colec$ia Centrului de
Culti"are a #lantelor 2edicinale al 1ni"ersit$ii de 'tat de 2edicin i Farmacie s6icolae
Testemi$anuH
'%au analizat preparate superficiale ale epidermelor i sec$iuni trans"ersale prin frunze,
efectuate conform tehnicilor clasice +cestea au fost supuse unui proces de clarificare, utiliz)nd
solu$ie de hipoclorit de potasiu Colorarea sec$iunilor a fost efectuat cu solu$ie de iod *n caliu
iod
??
+spectele morfologice ale frunzelor s%au e"aluat prin urmtoarele criterii9 tipul frunzei,
dimensiunile, forma limbului, gradul de ptrundere a inciziilor, aspectul suprafe$elor, culoarea,
tipul ner"a$iunii
'tudiu histo%anatomic s%a realizat *n baza criteriilor9 conforma$ia epidermei superioare,
c)t i inferioare ;forma i dimensiunile celulelor: conturul pere$ilor laterali: prezen$a, tipul i
densitatea perilor: prezen$a, tipul i densitatea stomatelor<: prezen$a elementelor mecanice:
structura i tipul mezofilului: fasciculelor libero%lemnoase i localizarea lor
+naliza compuilor fenilpropanici calitati" i cantitati" s%a efectuat conform metodicii
;7< 0eac$ia de identificare calitati" const *n tratarea e4tractului etanolic analizat cu 1 ml
solu$ie de acid clorhidric (,7 6, 1 ml reacti" +rnow i 1 ml solu$ie de hidrohid de sodiu 1 6
!dentificarea compuilor fenilpropanici s%a realizat prin metoda cromatografiei *n strat
sub$ire de silicagel Ca solu$ii etalon au ser"it solu$iile metanolice de acid cafeic i clorogenic
Faz mobil % sistemul de sol"en$i9 acetat de etil E acid acetic E acid formic E ap ;1((911911928<
Cromatogramele s%au analizat *n lumina "izibil i 1J
/eterminarea totalului compuilor fenilpropanici s%a efectuat spectrofotometric
#rincipiul metodei are la baza proprietatea fenolilor de a forma cu acidul azotos nitrozoderi"a$i
ce se izomerizeaz *n o4ime i datorit caracterului lor slab acid, se dizol" *n solu$ii alcaline,
rezult)nd colora$ii roii
,4tinc$ia solu$iilor analizate se citete la lungimea de und de 7(( nm, fa$ de un amestec
preparat din9 (,7 ml solu$ie +, 1 ml acid clorhidric (,7 6, 1 ml hidro4id de sodiu 1 6 i ap p)n
la 1( ml Calcularea concentra$iei de compui fenilpropanici se determin cu a5utorul unei curbe
etalon, ca substan$ de referin$ ser"ind acidul cafeic
Re,ltate 0i )is#1ii
In.esti+a1ii %or(o9anato%i#e
%or&ologia. +nghinaria E reprezint plante ierbacee, perene, robuste cu tulpinile
ramificate suriu%tomentoase, *nl$imea de 1,7 E 2,( m Fn primul an de "egeta$ie planta dez"olt
frunze bazale, mari cu lungimea p)n la >( cm, dispuse *n rozet Frunzele au un pe$iol puternic,
crnos de culoare argintie i limbul penat sectat sau fidat, cu 7%> perechi de lacinii lanceolate,
mucronate, pe partea inferioar alb%tomentoase i superioar glabre Frunzele tulpinale, alterne i
aproape sesile 'pre ape4ul tulpinii dimensiunile frunzelor se micoreaz Tulpina aerian apare
*n cel de%al doilea an, este erect, "iguroas, ramificat de la baz i dez"olt un aspect tomentos
Ca ")rful tulpinilor se dez"olt florile unite *n inflorescen$e de tip calatidiu globulos ;antodiu<
cu diametru 8%> cm Bracteele in"olucrului sunt crnoase la baz cu ape4 acut sau obtuz,
nepungente, aran5ate acropetal *n 5urul calatidiului #e discul receptaculului crnos sunt dispuse
florile tubulate, bise4uate, iar marginal florile sterile, ambele de culoare roie%"iolacee Fructele
reprezint achene brune, uor comprimate, *nso$ite de papus de culoare galben
%icroscopia &run'ei. #e sec$iuni tangen$ial%superficiale epidermele at)t superioar c)t i
inferioar sunt alctuite din celule poligonale, *mpachetate compact Celulele epidermei
superioare cu pere$i drep$i ce trec *n uor sinuoi la cei anticlinali, pe c)nd celulele celei
inferioare se caracterizeaz prin pere$i puternic sinua$i 'tomatele de tip anomocitic pe
ambele epiderme, dar mult mai ferc"ente pe cea inferioar /ou tipuri de peri se dez"olt
din abunden$ tot pe epiderma inferioar9
% peri tectori *n form de sfichi ;sf)rc< de bici cu baz uniserat din celule de
dimensiuni mici i ape4 filamentos sub$ire i sinuos, preponderent pe ner"uri,
*ncoltcindu%se s$eseH un aspect tomentos:
% peri tectori mai pu$in numeroi, unisera$i, alctui$i din 3%8 celule globuloase sau
o"oide i ")rful uuor teit
#eri relati" mari glandulari sunt din abunden$ pe ambele epiderme ale laminei ,i
consatau dintr%un picioru scurt format din 1%2 celule i o gland sferic cu con$inut de culoare
brun
2ezofilul laminei pe sec$iuni trans"ersale este de tip dorso%"entral cu un rnd de celule
palisadice sub epiderma superioar +ceste celule sunt poligonale, bine *mpachetate i cu numr
?>
mare de cloroplaste cu pozi$ie preponderent parietal Celulele mezofilului lacunos de form
sferic%lobat i spa$ii intercelulare mari "in *n contact cu epiderma inferiooar
6er"a$iunea este bine pronun$at pe fa$a inferioar a laminei Fn sec$iuni tzrans"ersale pe
ner"uri sub ambele epiderme se obser" fii de $esut mecanic de tip colenchim 1n fascicol
"ascular bine dez"oltat *n ner"ura principal i mai mici *n ner"urile secundare ;laterale<,
aran5ate *n arcurile an$urilor ;rilelelor< de pe fa$a superioar Fasciculul de conducere este
*ncon5urat de un strat de celule periciclice cu angrenare dens *n lungul fascicului, formnd o
teac fibroas, uor lignificat Fn sec$iune trans"ersal cea mai mare parte a suprafe$ei fascicului
ocup liberul, format din celule "ii cu pere$i celulozici +ria lemnului *n fascicul este mai redus,
alctuit din trahei, traheide i parenchim lemnos, *ncon5urat de o teac *ngust de fibre lemnoase
cu pere$ii lignifica$i, care contacteaz cu periciclul lignificat
In.esti+a1ii (ito#'i%i#e
Studiul calitativ a compu(ilor &enilpropanici de tip C
)
-C
*
. #rezen$a compuilor
fenilpropanici a fost identificat prin colorarea *n rou *n rezultatul aplicrii solu$iei de NCl (,7
N, 1 ml recti" +rnow i 1 ml solu$ie de 6aON 1N ;7< ,4tractele analizate s%au colorant *n rou
de diferite intensit$i *n descretere9 frunzele, calatidiile, tulpinile de anghinarie
+naliza calitati" a compuilor fenilpropanici de tip C
8
%C
=
pe cromatograme *n strat
sub$ire de silicagel, bazat pe compararea 0f%rilor spoturilor e4tractelor analizate cu 0f%rile
substan$elor martor a scos *n e"iden$ prezen$a acidului cafeic ;0f (,L7< i clorogenic ;0f (,8< de
culoare brun *n lumina "izibil i cu fluorescen$a brun%albastr *n lumina 1J *n toate probele
analizate +lte spoturi neidentificate apar cu9 0f (,7 E lumina "izibil E spot brun, fluorescen$a
"iolet *n 1J: 0f (,?= % lumina "izibil E culoare albastr, fluorescen$ "iolet%crmizie E 1J,
0f L,1% lumina "izibil E spot brun, fluorescen$a crmizie E 1J
+o'area aci'ilor ca&eic (i clorogenic. '%a efectuat prin metoda spectrofotometric, iar
calculul concentra$iei compuilor fenilpropanici s%a determinat cu a5utorul unei curbe etalon, ca
substan$ de referin$ ser"ind acidul cafeic
Totalul acizilor fenilpropanici a "ariat, *n acest caz, astfel9 (,=3> mgqml % *n frunzele de
anghinarie: (,2?3 mgqml *n calatidiile de anghinarie i (,231 mgqml *n tulpinile de anghinarie
Con#l,ii
Fn rezultatul efecturii studiului s%au conturat *n calitate de concluzii 9
a< Caractere microscopice diagnostice ale frunzei de anghinarie9
% prezen$a a dou tipuri de peri tectori pe epiderma inferioar9 cu baza uniserat i
ape4 filamentos, sub$ire *n form de sfichi de bici, *n abunden$ pe ner"uri i mai
pu$in numeroi din 3%8 celule globulos%o"oide cu ")rful uor teit:
% prezen$a perilor relati" mari glandulari ;picioruul din 1%2 celule i glanda
unicelular cu con$inut brunificat< pe ambele epiderme:
% limb amfistomatic, stomate de tip anomocitic, mult mai numeroase i mai mici pe
epiderma inferioar:
% mezofil de tip dorso%"entral:
% fascicole "asculare libero%lemnoase *ntr%o teac periciclic lignificat, localizate *n
rilele de pe epiderma superioar
b< '%a pus *n e"iden$ prin metoda cromatografic prezen$a compuilor fenilpropanici de
tip C8%C= i anume acizii clorogenic i cafeic *n toate probele analizate:
c< '%a determinat prin metoda spectrofotometric totalul compuilor fenolici cu ma4imul
de acumulare *n frunzele de anghinarie
Bi-lio+ra(ie
!. +dzet T, Camarasa x, Caguna x Nepatoprotecti"e effect of polyphenolic compounds
from Cynara scolymus against CCC3 to4icity in isolated rat hepatocytes xournal of
6atural products 1L>?, 7( ;3<, pag 812%1?
$. &erhardt 0, +nticholestatic acti"ity of fla"onoids from artichoAe Cynara scolymus C
and their metabolits, med 'ci 2onit, 2((1, ?, uppl 1, pag =18%=2(
?L
:. Ci N, Mia 6, Brausch !, yao y, Forstermann 1 Fla"onoids from artichoAe Cynara
scolymus C 1pregulate e6O' gene e4pression in human endothelial cells, x#,T Fast
Forward, 2((=, 1(3 p13%1L
;. 2araAis &, zalAer +f, 2iddleton rz, Booth xC, zright x, #iAe / x +rtichoAe leaf
e4tract reduces mild dispepsia in an open study, #hytomedicine, L ;><, 2((2, pag 8L3%
8LL
<. Oniga !, Benedec /, Nanganu /, Bora + +naliza #roduselor 6aturale 2edicinale,
Clu5%6apoca, 1ni" 2ed Farm s!uliu Na$ieganuH E 2((3
=. #ittlern 26, ,rnst , +rtichoAe leaf e4tract for serum cholesterol reduczion #erfusion,
1LL>, 11, pag ==>%=3(
>. '{nchez%0abaneda F, x{uregui O , Camuela%0a"ent|s 0 2 , Bastida x , Jiladomat F
and Codina C !dentification of phenolic compounds in artichoAe waste by high%
performance liouid chromatographyEtandem mass spectrometr, x of Chromatography +,
Jol 1((>, !sssue 1, 2((=, pag 7?%?2
?. rgu MF, rhang NM, Co 0 +ntifungal acti"ity of Cynara scolymus C e4stracts,
Fitoterapia, 2((7, ?8, p1(>%111
@. rgu MF, rhang NM, Co 0 #henolic compounds of artichoAe Cynara scolymus and their
antimicrobial acti"ities, x +gric Food Chem, 2((3, 72, pag ?2?2%?2?>
!3. zang 2F, 'imon x,, +"iles !F, Ne I, rheng }y,Tadmor y +nalysis of
antio4idati"e phenolic compounds in artichoAe Cynara scolymus C, x +gr Food Chem,
2((=, 71, pag8(1%8(>
CULTURILE CELULARE I TISULARE ,N -,T# A SURSE DE SUBSTAN5E
BIOLOGIC ACTI6E
Tatiana Calal-" So(ia Dol+'ier
Catedra Farmacognozie i Botanic faramceutic 1'2F s6icolae Testemi$anuH
S%%ar&
T'e #elllar an) tisse #ltre in vitro A sor#e
o( -iolo+i#al a#ti.e s-stan#es
#lants represent ine4haustible sources of "aluable chemical natural substances /uring
the last years, freouiently the medicinal plants ha"e been utilizated to produce different chemical
compounds with important therapeutical effects by cellular and tissual cultures in vitro + system
of criteria was worAed aut, such as9 the systematic appurtenance of donor%plants: the donor%organ
used as a source of e4plant: the nature of histogen: the chemical nature of the prodused
substances: the therapeutical effects, the culture type of culti"ation in vitro etc to elaborate a
screening about "egetal chemical substances produced by culture in vitro, which can e4press the
present situation
Re,%at
#lantele reprezint surse inepuizabile de substan$e chimice naturale "aloroase Fn ultimul
timp tot mai frec"ent se *ncearc antrenarea plantelor medicinale pentru producerea diferitor
compui chimici cu importante "irtu$ii terapeutice prin culturi celulare i tisulare in vitro + fost
*ntocmit un sistem de criterii cum ar fi9 apartenen$a sistematic a plantei%donator, organul%
donator utilizat *n calitate de surs de e4plant, natura histogenului, natura chimic a substan$elor
produse, ac$iunea terapeutic, tipul microtehnicii de culti"are in vitro etc pentru elaborarea unui
screening pri"ind producerea substan$elor chimice "egetale prin culturi in vitro, e4prim)nd
situa$ia actual
>(
Ar+%entare
#lantele reprezint surse de substan$e chimice naturale, "aloroase, aplicate *n diferite
industrii9 alimentar, farmaceutic, cosmetic, te4til etc Cu regret, rezer"ele naturale e4istente
nu sunt inepuizabile, iar tehnologiile tradi$ionale agrotehnice i de profila4ie ale plantelor sunt
ane"oioase i costisitoare Frec"ent, unele plante importante sunt caracteristice unei regiuni
geografice i lucrrile pentru introducerea *n cultur pe alte areale sunt de durat, costisitoare, iar
rezultatul ob$inut difer mult de cel scontat Fn aceste cazuri sunt bine"enite microtehnicile
biotehnologice de culti"are celular i tisular in vitro
Re,ltate 0i )is#1ii
#rogresele *nregistrate *n domeniul biologiei celulare i moleculare, geneticii, *n deosebi
al manipulrilor genetice, ofer posibilit$i a"anta5oase cu perspecti"e promi$toare pentru
ob$inerea compuilor chimici naturali cu deosebite "irtu$ii terapeutice prin intermediul
microtehnicilor biotehnologiilor moderne de culti"are celular i tisular in vitro, *n condi$ii
aseptice, strict controlate, ecologic pure i *n flu4 continuu !n"estiga$iile tiin$ifice
biotehnologice a4ate pe plante medicinale au permis nu numai determinarea condi$iilor
biologice, chimice i fizice de ini$iere i acumulare a biomaselor in vitro, dar au elucidat i
factorii de diri5are a calusogenezei ;")rsta ontomorfogenetic de dez"oltare a plantei i a
organului%donator, histogenul utilizat ca e4plant,tipul hormonilor de cretere, dozele i
combina$iile dintre ei, regimul de lumin E calitatea spectral a luminii, durata de ac$iune: de
temperatur< care ser"esc *n calitate de "ector *n ini$ierea, acumularea biomaselor i *mbog$irea
lor cu substan$e chimice utile Toate acestea au ser"it ca criterii%reper pentru elaborarea bazelor
biotehnologice de producere a celor mai importan$i compui naturali utili *n propor$ii industriale
6e%am propus s efectum o e"aluare a in"estiga$iilor actuale *nregistrate pri"ind
producerea substan$elor biologic acti"e cu ac$iune terapeutic la plante medicinale prin
intermediul biotehnologiilor moderne
#rin microtehnicile biotehnologice moderne in vitro se produc diferite clase de substan$e
chimice cu "aloare medicinal9 alcaloizi, saponine, "itamine, fla"onozide, acizi fenolici, taninuri,
cumarine, furocumarine, steroli, glicozide cardiotonice, antracenozide, uleiuri "olatile,
aminoacizi etc
+stzi industria farmaceutic beneficiaz de substan$e medicamentoase de origine
"egetal ob$inute prin biotehnologii in vitro cum ar fi9 saponine din plantele de 4ana5 6insen6,
specii a gA6ave: alcaloizi din Catharanthus roseus, Capsicum annuum, Atropa 7elladonna,
8atura stramonium, 8.inno5ia, 4apaver somniferum, 4.7racteatum, 4.orientale, Rau9olfia
serpentina, Colchicum autumnale, :tryhnos nu5;vomica, Nicotiana ta7acum, Coffea ara7ica<
steroizi din specii a g8i6italis, 8ioscorea: fla"onozide din speciile g 4oly6onum, :ily7um:
taninuri din speciile g Rhus: uleiuri "olatile din speciile g =entha, :alvia, =elisa, Citrus,
>ucalyptus -1, 2. etc
/atele e4perimentale i teoretice actuale pri"ind subiectul *n discu$ie au fost e"aluate
printr%un sistem de criterii la elaborarea cruia s%au luat in calcul diferite aspecte cum ar fi9
apartenen$a sistematic a plantelor%donator, organul%donator utilizat *n calitate de surs de
e4plant, natura histogenic a e4plantului, natura chimic a substan$elor produse, ac$iunea
terapeutic, tipul microtehnicii de culti"are in vitro, procedee biotehnologice aplicate, centre de
cercetare biotehnologic la plante medicinale, firme, corpora$ii, centre de producere *n propor$ii
industriale a principiilor acti"e cu efecte terapeutice 0ezultatele ob$inute au ser"it la elaborarea
unui screening pri"ind producerea substan$elor chimice "egetale prin culturi in vitro , e4prim)nd
situa$ia actual
'tudiul denot "olumul substan$elor chimice naturale produse prin culturi in vitro *n
descretere9 alcaloizi, diferite grupe de fla"onozide, steroizi, saponozide, antracenozide, terpene,
cumarine, furocumarine etc
Fn propor$ii mai mari se produc prin intermediul culturilor celulare *n suspensie, mai mici
prin culturi tisulare pe medii semisolide
>1
Fn calitate de e4plant pentru generarea culturilor sunt antrenate *n ascensiune9 fragmente
de fructe suculente, fructe uscate, por$iuni de limb sau de pe$iol a frunzei, fragmente de tulpini,
rdcini, $esut seminal, ape4ul radicular, conul caulinar, muguri "egetati"i, granule de polen etc
+stzi se contureaz trei centre de cercetare biotehnologic i de producere a substan$elor
chimice "egetale prin biotehnologii in vitro9 asiatic ;xaponia, China, Bietnam<, european ;Fran$a,
+nglia, &emania, 'uedia, +ustria etc< i american ;diferite state americane i Brazilia, 2e4ic<
Bi-lio+ra(ie
1 Balandrin 2F, IlocAe x+, 2edical, aromatic and industrial materials from plants !n9
Biotechnology in +griculture and Forestry 3, 2edicinal and +romatic #lants !, ,d By
'pringer%Jerlag, Berlin%Neidelberg, 1L>>, p 1L1%1LL
2 Calalb T Biotehnologiile moderne i plantele medicinale, +nalele tiin$ifice ale
1'2FH6icolae Testemi$anuH, Jol!, #robleme medico%biologice, farmaceutice, de sntate
public i management, edi$ia J, Chiinu, 2((3, p=1>%=27
>2