Sunteți pe pagina 1din 10

Cu privire la aprobarea proiectului de

lege pentru modificarea unor acte legislative


----------------------------------------------------------
Guvernul HOTRTE:
Se aprob i se prezint Parlamentului spre examinare proiectul e le!e pentru
moi"icarea unor acte le!islative#
Prim-ministru VLADIMIR FILAT
$ontrasemneaz:
%inistrul &usti'iei (lexanru Tnase

)izeaz:
%inistrul e stat )ictor *O+,-
(probat .n ein'a Guvernului
in
Proiect
PARLAM!T"L RP"#LICII M$LD$VA
L %
pentru modificarea unor acte legislative
Parlamentul aopt prezenta le!e or!anic#
Art& I& / (rticolele 01 i 22
3
in $oul cu privire la locuin'e4 aprobat prin
5e!ea R#S#S#%oloveneti in 6 iunie 3176 8)etile Sovietului Suprem i ale
Guvernului R#S#S#%oloveneti4 31764 nr#94 art#2:;4 cu moi"icrile i completrile
ulterioare4 se exclu#
Art& II& / (rticolul 6< in 5e!ea nr# 239=>,, in 37 ecembrie 311: cu privire
la poli'ie 8republicat .n %onitorul O"icial al Republicii %olova4 0::04 nr#3?=314
art#<9;4 cu moi"icrile i completrile ulterioare4 se exclue#
Art& III& / 5e!ea nr# 7:9=>,, in 30 ecembrie 3113 cu privire la trupele e
carabinieri 8trupele interne; ale %inisterului ("acerilor ,nterne4 cu moi"icrile
ulterioare4 se moi"ic up cum urmeaz:
3# (rticolul 06 va avea urmtorul cuprins:
@(rticolul 06# $azarea militarilor trupelor e carabinieri
%ilitarii .n termen ai trupelor e carabinieri s.nt .ncartirui'i .n cazarme sau
cmine pentru carabinieri#A
0# 5a articolul 0?4 alineatul oi se exclue#
Art& IV& / 5e!ea nr# 1:1=>,, in 6: ianuarie 3110 privin protec'ia social a
cet'enilor care au avut e su"erit e pe urma catastro"ei e la $ernob.l 8republicat
.n %onitorul O"icial al Republicii %olova4 0::24 nr#7:=704 art#236;4 cu moi"icrile
i completrile ulterioare4 se moi"ic up cum urmeaz:
3# (rticolul ?:
la alineatul unu4 punctul 3:; se exclueB
la alineatul trei4 ci"ra @3:A se exclue#
0# (rticolul 7:
la alineatul unu4 punctul 0; se exclueB
la alineatul oi4 sinta!ma @e punctele 046 ale alineatuluiA se substituie cu
sinta!ma @la punctul 6 al alineatuluiAB
la alineatul trei:
ci"rele @3=6A se substituie cu ci"rele @346AB
punctul 6; se exclue#
Art& V& / (rticolul 37 in 5e!ea nr# 300<=>,, in 7 ecembrie 3110
privin reabilitarea victimelor represiunilor politice 8republicat .n %onitorul
O"icial al Republicii %olova4 31114 nr#366=3624 art#9<2;4 cu moi"icrile i
completrile ulterioare4 va avea urmtorul cuprins:
@(rticolul 37# (corarea creitelor pentru construc'ia sau repara'ia
locuin'ei
$et'enii Republicii %olova4 victime ale represiunilor politice4 au reptul
la creit "r ob.n pentru construc'ia locuin'ei noi 8.n cazul .n care nu ispun
e locuin' .n proprietate; ori repara'ia locuin'ei restituite sau avute .n
proprietate# Suma creitului se etermin e autorit'ile aministra'iei publice
locale .n baza expertizei teCnice e"ectuate asupra imobilului#A
Art& VI& / 5a articolul 09 in 5e!ea nr# 61=>,,, in ? aprilie 3112 espre
statutul eputatului .n parlament 8republicat .n %onitorul O"icial al Republicii
%olova4 0::<4 nr#<1=934 art#0:3;4 cu moi"icrile i completrile ulterioare4
alineatul 80; se exclue#
Art& VII& / (rticolul 23 in 5e!ea nr# 09?=>,,, in 1 noiembrie 3112
privin aprarea .mpotriva inceniilor 8%onitorul O"icial al Republicii %olova4
311<4 nr#3<=394 art#322;4 cu moi"icrile i completrile ulterioare4 se exclue#
Art& VIII& / 5a articolul 00 in 5e!ea nr# 63?=>,,, in 36 ecembrie 3112
cu privire la $urtea $onstitu'ional 8%onitorul O"icial al Republicii %olova4
311<4 nr#74 art#79;4 cu moi"icrile i completrile ulterioare4 alineatul 8?; se
exclue#
Art& I'& / (rticolul 6: in 5e!ea nr#<22=>,,, in 0: iulie 311< cu privire
la statutul &uectorului 8republicat .n %onitorul O"icial al Republicii %olova4
0::04 nr#33?=3314 art#129;4 cu moi"icrile i completrile ulterioare4 se exclue#
Art& '& / 5e!ea .nv'm.ntului nr# <2?=>,,, in 03 iulie 311< 8%onitorul
O"icial al Republicii %olova4 311<4 nr#90=964 art#910;4 cu moi"icrile i
completrile ulterioare4 se moi"ic up cum urmeaz:
3# 5a articolul 2< litera c;4 cuvintele @repartizarea e spa'iu locativ4A se
exclu#
0# 5a articolul << litera ;4 cuvintele @e asi!urare pre"eren'ial cu spa'iu
locativ4A se exclu#
6# 5a articolul 90 alineatul 86;4 cuvintele @e spa'ii locative pentru carele
iactice4A se exclu#
Art& 'I& / (rticolul 60 in 5e!ea nr#3:69=>,,, in 3? ecembrie 3119 cu
privire la sistemul penitenciar 8republicat .n %onitorul O"icial al Republicii
%olova4 0::74 nr#376=37<4 art#9<2;4 cu moi"icrile i completrile ulterioare4
se exclue#
Art& 'II& / (rticolul 23 in 5e!ea serviciului .n or!anele vamale nr# 33<:=
>,) in 0: iulie 0::: 8%onitorul O"icial al Republicii %olova4 0:::4 nr#3:9=
3:74 art#?9<;4 cu moi"icrile i completrile ulterioare4 se exclue#
Art& 'III& / 5a articolul 0? alineatul 82; in 5e!ea nr# ?93=>) in 0?
ecembrie 0::3 cu privire la serviciul iplomatic 8%onitorul O"icial al
Republicii %olova4 0::04 nr#0:4 art#7:;4 cu moi"icrile i completrile
ulterioare4 cuvintele @spa'iu locativA se substituie cu cuvintele @locuin' e
serviciuA#
Art& 'IV& / 5a articolul 3< alineatul 83; in 5e!ea nr# 31:=>) in 7 mai
0::6 cu privire la veterani 8%onitorul O"icial al Republicii %olova4 0::64
nr#72=794 art#610;4 cu moi"icrile i completrile ulterioare4 litera u; se exclue#
Art& 'V& / 5a articolul 07 alineatul 80; litera l; in 5e!ea nr# 62<=>) in
0< iulie 0::6 cu privire la aprarea na'ional 8%onitorul O"icial al Republicii
%olova4 0::64 nr#0::=0:64 art#??<;4 cu moi"icrile i completrile ulterioare4
cuvintele @e trai iA se exclu#
Art& 'VI& / (rticolul 03 in 5e!ea nr#390=>), in 00 iulie 0::< cu
privire la statutul militarilor 8%onitorul O"icial al Republicii %olova4 0::<4
nr#301=36:4 art#937;4 cu moi"icrile i completrile ulterioare4 va avea urmtorul
cuprins:
@(rticolul 03# +reptul la spa'iu locativ in "onul e cazarm
%ilitarilor .n termen i celor .n termen reus4 precum i rezervitilor
cCema'i la concentrare li se repartizeaz neconi'ionat4 in "onul e cazarm4
spa'iu locativ la locul e .neplinire a serviciului militar# Spa'iul locativ trebuie
s corespun normelor stabilite e re!ulamentele militare#A
Art& 'VII& / 5e!ea Serviciului Protec'iei $ivile i Situa'iilor Excep'ionale
nr# 16=>), in < aprilie 0::? 8%onitorul O"icial al Republicii %olova4 0::?4
nr#?7=734 art#6<7; se moi"ic up cum urmeaz:
3# (rticolul 62 se exclue#
0# 5a articolul 234 alineatul 80; se exclue#
Art& 'VIII& / 5a articolul 0: alineatul 8<; in 5e!ea nr# 390=>), in 36
iulie 0::? cu privire la Serviciul Grniceri 8%onitorul O"icial al Republicii
%olova4 0::?4 nr#3<?=39:4 art#930;4 cuvintele @precum i .mbunt'irii
coni'iilor e trai ale e"ectivului4A se exclu#
Art& 'I'& / (rticolul <9 in 5e!ea nr# 3?:=>), in 31 iulie 0::? privin
statutul o"i'erului e in"orma'ii i securitate 8%onitorul O"icial al Republicii
%olova4 0::?4 nr#3?3=3?24 art#99?; se exclue#
Art& ''& / 5e!ea nr# 362=>), in 36 iunie 0::7 cu privire la Serviciul e
Protec'ie i Paz e Stat 8%onitorul O"icial al Republicii %olova4 0::74 nr#30:=
3034 art#2?:; se moi"ic up cum urmeaz:
3# (rticolul 6? se exclue#
0# 5a articolul 2::
alineatul 83; va avea urmtorul cuprins:
@83; Dn caz e eces al colaboratorului Serviciului .n le!tur cu exerci'iul
"unc'iei sau ca urmare a unei mutilri 8rnire4 traum4 contuzie; .n le!tur cu
exerci'iul "unc'iei4 inclusiv up trecerea .n rezerv 8retra!ere;4 cCeltuielile
le!ate e transport i e serviciile "unerare se e"ectueaz in contul Serviciului#AB
alineatul 80; se exclue#
Art& ''I& / (rticolul ?3 in 5e!ea nr#012=>), in 0< ecembrie 0::7 cu
privire la Procuratur 8%onitorul O"icial al Republicii %olova4 0::14 nr#<<=<94
art#3<<; se moi"ic up cum urmeaz:
alineatul 83; evine alineat unicB
alineatul 80; se exclue#
Art& ''II& / Guvernul4 .n termen e 9 luni4 va auce actele sale
normative .n concoran' cu prezenta le!e#
P(DI!TL PARLAM!T"L"I
!$T) I!F$RMATIV)
la proiectul de Lege pentru modificarea unor acte legislative
Dn con"ormitate cu articolul 39 in $onstitu'ia Republicii %olova4 to'i
cet'enii s.nt e!ali .n "a'a le!ii i a autorit'ilor publice4 "r eosebire e ras4
na'ionalitate4 ori!ine etnic4 limb4 reli!ie4 sex4 opinie4 apartenen' politic4 avere
sau e ori!ine social# Totoat4 articolul 2? al $onstitu'iei prevee c statul este
obli!at s ia msuri pentru ca orice om s aib un nivel e trai ecent4 care s=i
asi!ure sntatea i bunstarea4 lui i "amiliei lui4 cuprinz.n Crana4
.mbrcmintea, locuina* .n!ri&irea meical4 precum i serviciile sociale necesare#
5e!isla'ia .n vi!oare con'ine un ir e preveeri ce vizeaz asigurarea obligatorie a
unor categorii de persoane cu spaiu locativ de ctre stat sau autoritile
administraiei publice locale4 cum ar "i: art#6< in 5e!ea nr#239=>,, in 37
ecembrie 311: cu privire la poli'ieB art# 09 in 5e!ea nr# 61=>,,, in ? aprilie 3112
espre statutul eputatului .n parlamentB art#00 in 5e!ea nr#63?=>,,, in 36
ecembrie 3112 cu privire la $urtea $onstitu'ionalB art#6: in 5e!ea nr#<22=>,,,
in 0: iulie 311< cu privire la statutul &uectoruluiB art# 60 in 5e!ea nr#3:69=>,,,
in 3? ecembrie 3119 cu privire la sistemul penitenciarB art#?3in 5e!ea nr#012=
>), in 0< ecembrie 0::7 cu privire la procuraturB art#23 in 5e!ea serviciului .n
or!anele vamale nr# 33<:=>,) in 0: iulie 0:::B art#03 in 5e!ea nr#390=>) in 00
iulie 0::< cu privire la statutul militarilorB art#<9 in 5e!ea nr# 3?:=>), in 31 iulie
0::? privin statutul o"i'erului e in"orma'ii i securitateB art# 6? in 5e!ea nr#362=
>), in 36 iunie 0::7 cu privire la Serviciul e Protec'ie i Paz e Stat4 etc#
Eormele care instituie obli!a'ia autorit'ilor aministra'iei publice locale sau
statului e a acora spa'iu locativ unei cate!orii limitate e persoane riic probleme
in punct e veere constitu'ional4 eoarece asi!ur un tratament i"erit pentru
persoanele care presteaz o munc e!al# Exist probleme constitu'ionale i sub
aspectul imposibilit'ii executrii acestor norme4 eterminate e lipsa unei acoperiri
"inanciare e"ective#
Dn acest context4 ei statul trebuie s asi!ure coni'ii e!ale pentru to'i
cet'enii i nu oar pentru anumite cate!orii4 prin aceste ispozi'ii se creeaz un
ezecCilibru social4 inclusiv .ntre persoanele care activeaz .n sectorul public4 unele
bene"iciin e o pozi'ie privile!iat acorat e le!e# $onceptul .n cauz este
valabil nu oar .n ce vizeaz spa'iul locativ4 ar i .n veerea acorrii unor pl'i4
compensa'ii .n contextul aborat4 .n coni'ii e ecCitate4 "r a crea anumite
ine!alit'i#
Preveerile actuale pun .n sarcina statului4 autorit'ilor publice locale
obli!a'ii4 care e cele mai ese ori sunt imposibil e realizat# (cest "apt este
coni'ionat e posibilit'ile materiale reuse e care ispun autorit'ile
aministra'iei publice locale4 .n particular4 c.t i statul4 .n !eneral#
Dn contextul celor relatate mai sus4 apari'ia unor situa'ii liti!ioase4 .n le!tur
cu imposibilitatea onorrii obli!a'iilor4 impuse e le!e4 sunt practic inevitabile# Este
.n cretere numrul Cotr.rilor &uectoreti neexecutate ce au rept capt e
acuzare neacorarea spa'iului locativ e ctre autorit'ile publice locale# (cest "apt
coni'ioneaz i multiple aresri la $urtea European a +repturilor Omului#
Dn acest context4 men'ionm4 c la 07 iulie 0::1 $urtea European a +repturilor
Omului a pronun'at CotrFrea Olaru i al'ii c# %olovei care se re"er la neexecutarea
e ctre autorit'i a obli!a'iei e asi!urare a reclaman'ilor cu locuin' social# $urtea a
constatat4 .n unanimitate4 violarea art# 9 G 3 $E+O i a art# 3 al Protocolului nr# 3 la
$E+O i anume violarea reptului la un proces ecCitabil i a reptului la protec'ia
propriet'ii#
Dn cauza sus=nominalizat4 $urtea a accentuat existen'a problemei neexecutrii
Cotr.rilor &uectoreti sau ter!iversrii executrii lor# (st"el4 potrivit constatrilor
$ur'ii4 aproximativ 6:: e cereri similare erau .nre!istrate pe rol la ata aoptrii
prezentei Cotr.ri# Grupul aa=numitelor cauze cu privire la neexecutarea CotrFrilor
e acorare a locuin'elor sociale constituie aproximativ <:H in toate cauzele e
neexecutare# +e asemenea4 precizm c .n prezent la nivel na'ional exist
aproximativ 6<6 e Cotr.ri &uectoreti e"initive con"orm crora creitorii=
urmritori bene"iciaz e reptul la spa'iul locativ i care urmeaz a "i executate#
)iolrile constatate .n prezenta cauz provin in preveerile le!isla'iei
na'ionale care acor locuin'e sociale unor cate!orii numeroase e persoane "r a "i
alocate surse aecvate pentru aceste proiecte sociale# Dn acest sens4 s=a constatat c
.nclcrile epistate re"lect o is"unc'ie structural persistent i c prezenta situa'ie
urmeaz a "i cali"icat rept o practic incompatibil cu $onven'ia#
(st"el4 .nalta instan' a ecis e a aplica .n cauza Olaru i al'ii c# %olovei
proceura CotrFrii pilot# Scopul proceurii &uiciare pilot este asi!urarea unei
reresri a situa'iei la nivel na'ional4 ce vizeaz un numr lar! e persoane care sunt
atinse e problema sistemic ienti"icat#
Dn acest context4 $urtea e la Strasbour! a Cotr.t .n unanimitate e a acora
un termen e !ra'ie e 9 luni Guvernului Republicii %olova e la ata .n care
aceast Cotr.re va eveni e"initiv 807 octombrie 0::1;4 .n veerea remeierii
situa'iei la nivel na'ional .n corespunere cu principiile $onven'iei#
Respectiv4 .n scopul remanierii situa'iei create4 evitrii unor situa'ii
con"lictuale solate cu Cotr.ri &uectoreti neexecutate4 %inisterul Iusti'iei a
elaborat proiectul de Lege pentru modificarea unor acte legislative. Proiectul
men'ionat4 este axat pe conceptul excluerii preveerilor in carul le!islativ care
instituie obli!a'ia statului e a asi!ura unele cate!orii e persoane cu spa'iu locativ
sau cu alte pl'i .n acest sens#
$onsierm c re!lementrile ce vizeaz asi!urarea cu spa'iu locativ trebuie
moi"icate conceptual4 .n sensul crerii unor coni'ii e!ale pentru bene"icierea e
spa'iu locativ tuturor persoanelor4 .n "unc'ie e venitul realizat e acestea# (st"el4
statul urmeaz s asi!ure e!alitatea social prin acorarea remunera'ii
corespunztoare muncii prestate#
Dn perspectiv4 at.t statul .n !eneral4 c.t i "iecare intre autorit'ile publice .n
particular4 urmeaz s elaboreze i s promoveze pro!rame ce ar permite sus'inerea
an!a&a'ilor in s"era bu!etar la procurarea locuin'elor .n cele mai avanta&oase
coni'ii 8metoa ipotecar4 creite pre"eren'iale4 etc;#
$oncomitent4 av.n .n veere "aptul c prin proiectul e 5e!e se urmrete
abro!area preveerilor le!ale care pun .n sarcina statului obli!a'ia e a asi!ura cu
spa'iu locativ cate!oriile enumerate expres .n proiect4 nu se auce atin!ere "unc'iilor
i competen'elor altor or!ane ale aministra'iei publice centrale4 iar promovarea
acestuia nu va solicita revizuirea actelor epartamentale4 .n temeiul art# << alin#80;
in 5e!ea nr# 63?=>) in 37 iulie 0::6 privin actele normative ale Guvernului i
ale altor autorit'i ale aministra'iei publice centrale i locale4 proiectul Hotr.rii
Guvernului cu privire la aprobarea proiectului e 5e!e pentru moi"icarea unor acte
le!islative va "i semnat e Prim=ministru i contrasemnat %inistrul Iusti'iei#
Viceministru !icolae (A!"