Sunteți pe pagina 1din 14

Partea a II-a PROCESUL NVRII SISTEMATICE

Capitolul VI
nvarea! Teorii ale "nvrii
- An#rei Co$%ovi&i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!()(
Capitolul VII
Pro&e$ele *un#a%entate "ntr-o "nvare ele%entar
- An#rei Co$%ovi&i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(+,
Capitolul VIII
Creativitatea $i cultivarea ei "n $&oal
A -
- An#rei Co$%ovi&i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (./
Capitolul I0
12n#irea3 4e5voltarea 62n#irii "n pro&e$ul 2n$tru&tiv-e#u&atlv
- An#rei Co$%ovi&i!!7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(8+
Capitolul 0
Co%uni&area #i#a&ti&
- Lu%inia la&o9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (:(
Capitolul 0I
A$pe&te %otivaionaie ale "nvrii "n ;&oal
- An#rei Co$%ovi&i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(<<
Capitolul 0II
E;e&ul la im&tium $i prevenirea Sui
- Ti9eriu Ru#i&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)(+
telor #e &on$ultan *a%ilial ;i ;&olar= $pe&iali5ate "n tratarea >elevilor--pro9le%? @#e
eAe%plu= a &elor &u tentative #e $ui&i#= a &elor &are $e #ro6Bea5= a &elor &are re&ur6 la
va6a9on#aC et&D!
Capitolul VI
"nvarea! Teorii ale "nvrii
An#rei Co$%ovi&i 1. Definiii ale nvrii
1$i% variate #e*iniii ale "nvrii! 4up E! 4or$ ;i P! Mer&ier= >"nvarea &on$t "n a #o92n#i
$au a %o#i*i&a o repre5entare a %e#iului? @p! )D! A&ea$t &ara&teri5are= #e;i in#i& a$pe&tul
e$enial= eli%in latura a*e&tiv-%otivaional a vieii p$iBi&e= a &rei pon#ere nu e$te totu;i ne6li-
Ca9il! 4e a&eea= %ai a#e&vat ni $e pare #e*iniia lui A!N! Leontiev= #up &are "nvarea
&on$tituie procesul dobndirii experienei individuale de comportare". Prin ur%are= #atorit
"nvrii nu $e a&u%ulea5 #oar in*or%aii= &i $e *or%ea5 62n#irea= $enti%entele ;i voina -
"ntrea6a per$onalitate! "n pro&e$ul "nvrii e$te antrenat "ntre6 p$iBi&ul!
Se #i$tin6 #ou *or%e ale "nvriiF G nvarea spontan), neor6ani5at= &are are lo& "n *a%ilie= "n
6rupurile #e Coa&a= "n ti%pul eAer&itrii pro*e$iunii et&! Ea %ai e$te #enu%it ;i nvare ^cjal.
Cealalt *or% este nvarea sistematic, reali5at "n ;&oli ori "n &a#rul #i*eritelor $ta6ii #e
in$truire= #e &ali*i&are! A&ea$ta= *iin# o *or%=#e a&tivitate in$tru&tiv-e#u&ativ plani*i&at=
or6ani5at pe 9a5a unei eAperiene a&u%ulate ti%p #e %ulte $e&ole ;i anali5ate #e *ilo$o*i ;i
pe#a6o6i $trlu&ii= e$te %ai e*i&ient= # un ran#a%ent %ai %are! Totu;i= e*e&tele ei $e re$i%t
"n#eo$e9i "n planul #e5voltrii intele&tuale= al "n$u;irii &uno;tinelor= al *or%rii &apa&itilor
intele&tuale= ;i %ai puin pe planul %otivaiei= valorilor= al $enti%entelor! Pe #e o parte *iin#&
;tiina e#u&aiei a pro6re$at %ai puin "n a&ea$t privin= pe #e alta pentru & ele $e *or%ea5
%ai lent ;i #epin# %ult #e in*luenele eAer&itate "n pri%ii ani #e via! Apoi= "n ;&oal o%ul ";i
petre&e o %i& parte #in viaa $a! 4e a&eea= latura a*e&tiv $e #e5volt %ai %ult "n &a#rul
"nvrii $o&iale!
In &e prive;te "nvarea reali5at "n &a#rul ;&olii= $e pot #i$tin6e #ou tipuri #e "nvare F
a! o nvare senorio-motorie, &on$t2n# "n *or%area #e pri&eperi ;i #eprin#eri %otorii @"nvarea
$&ri$ului= a #e$enului teBni&= a %2nuirii unor aparate $au unelte= "nvarea pra&ti&rii unor
$porturiD= a&te "n &are e$enial e$te r$pun$ul prin %i;&rile a#e&vate la anu%ii $ti%uli'
Pavlov a $e$i5at ;i el &a5uri "n &are "nvarea $e pro#u&e "n &on#iii %ai apropiate #e &ele
&ara&teri$ti&e ;&olii! Mai "nt2i a o9$ervat *or%area #e re*leAe &on#iionate pe 9a5a i%itaieiF "n
la9orator $e a#u& #oi &2ini= #ar nu%ai unul e$te Brni*= Tn ti%p &e $e pro#u&e un $unet puterni&!
Cellalt prive;te &e $e "nt2%pl! Hi totu;i= #e;i n-a pri%it ni&i o *r2% #e Bran= ;i lui i $e
*or%ea5 un re*leA &on#iionat $alivar!
I%itaia e$te "ntr-a#evr *oarte i%portant= "n $pe&ial "n &a5ul &opiilor! Vor9irea= %er$ul= "nvarea
%2nuirii o9ie&telor &a$ni&e= toate $e "nva i%it2n# prinii= a#ulii! I%itaia r%2ne i%portant
pe toate treptele "nv%2ntului= "n &a5ul "nvrii $en5orio-%otorii ;i nu nu%ai! Pe #rept &uv2nt=
pe#a6o6ia $u9linia5 rolul *un#a%ental al eAe%plului pro*e$orilor - "n toate privinele!
n al #oilea r2n#= *i5iolo6ul ru$ &itea5 &a5uri &2n# $e *or%ea5 le6turi te%porare= #e;i
a%9ii eA&itani &e intervin $unt in#i*ereni @n-au ni&i o i%portan pentru or6ani$%D! Iat un a$t*el
#e eAperi%ent! C2inele $t lini;tit pe po#eaua la9oratorului= &2n# #eo#at $e pro#u&e o lu%in "n
#reapta $a! Ani%alul ";i "ntoar&e &apul "n a&ea #ire&ie= prive;te atent= #ar ni%i& nu $e "nt2%pl!
Apoi= o $onerie $un puterni& "n $t2n6a lui! El $e "ntoar&e $pre $t2n6a= #ar iar nu ur%ea5 ni%i&
alt&eva! Repet2n# a&ea$t $u&&e$iune #e $ti%uli @#ar l$2n# pau5e #e$tul #e %ari "ntre
eAperieneD $e &on$tat &u% #up &e apare lu%ina &2inele "ntoar&e &apul $pre #reapta ;i apoi $pre
$t2n6a= &Biar #a& nu $urvine $oneria! 4e&i $-a *or%at o le6tur te%porar "ntre &entrii vi5uali ;i
&ei au#itivi! Eeno%enul $urvine= #up Pavlov= #atorit re*leAului "nn$&ut #e orientare @&are
&on$t to&%ai "n "ntoar&erea &apului ;i eAa%inarea atent a $ur$ei unui $ti%ul nouD! A;a-nu%itul
re*leA #e orientare nu e$te alt&eva #e&2t &urio5itatea= tre5irea intere$ului pentru un eveni%ent!
Curio5itatea Coa& "ntr-a#evr un rol i%portant "n "nvare! Pute% lr6i puin
interpretarea= o9$erv2n# & ea apare atun&i &2n# $e tre5e;te un intere$= "n&2t un elev #evine atent
;i &2n# &unoa;te i%portana "nele6erii unui *eno%en pentru a putea *i notat po5itiv #e pro*e$or ;i
a-;i %enine 9ur$a! Intere$ul #ire&t $au in#ire&t e$te o p2r6Bie prin&ipal "n e*ortul #e a$i%ilare a
&uno;tinelor= &Be$tiune a$upra &reia vo% reveni!
A;a#ar= #e;i I!P! Pavlov a "ntreprin$ $tu#ii a$upra &2inilor= el a *&ut &on$tatri &are
&on*ir% re6uli 9ine &uno$&ute #e pe#a6o6ie! 4ar eApli&aia $a a r%a$ la un nivel ele%entar=
*iin#&= #e;i "n "nvare $e *or%ea5 le6turi "ntre &entrii nervo;i= nu%rul ;i &o%pleAitatea lor e
%ult %ai %are #e&2t &eea &e a po$tulat %arele *i5iolo6= la "n&eputul $e&olului no$tru!
!9D In a&ela;i ti%p &u I!P! Pavlov= "n Statele Unite= 'I TBorn#iJe7 a "n&eput ;i el &er&etri
eAperi%entale a$upra ani%alelor! Cei #oi $avani n-au ;tiut ni%i& unul #e altul %ai %uli ani=
#eoare&e unul pu9li&a "n revi$te #e *ilo-$o*ie ori #e p$iBolo6ie= pe &2n# &ellalt ";i &o%uni&a
re5ultatele la &on6re$e ;i "n revi$te #e *i5iolo6ie! E! TBorn#iJe a utili5at %ai "nt2i >&u;tile-
pro9le%? F "ntr-o a$e%enea &u;& era "n&Bi$ o pi$i&= iar "n apropiere $e a*la ;i o 9u&at
EApli&aia a$o&iaioni$t a "nvrii= &u toate noile pre&i5ri eAperi%entale= a #unat
%entalitii pe#a6o6i&e! "ntr-a#evr= !ea ptine a6&eiteLpe a$pe&tul %e&ani& al "nvrii= pe
virtuile repetiiei= pro$lvite "n Evul Me#iu= #ar $t2nCenin# interpretrile &are au $u9liniat ;i
$u9linia5 ne&e$itatea &ultivrii 62n#irii in#epen#ente ;i a &reativitii elevilorF
Treptat= o $erieK #e &er&etri eAa&te au $&o$ "n lu%in %ultiple *aete ale "nvrii!TE!
Tol%anC printr-un in6enio$ eAperi%ent= aC#ove#ir*Lr%arCaM"n p$iBi$%ul ;oare&elui a unui plan= o
$&Be% a la9irintului par&ur$ #e %ulte ori!
CN! SJinnerC a evi#eniat eAi$tena unor re*leAe &on#iionate %ai &o%pleAe -re*leAele
in$tru%entale @&on#iionarea ?#pe*BtD ? EI a utili5at o &u;& a$e%ntoare &u &ele *olo$ite #e
E! TBorn#iJe! In ea era pla$at un poru%9el &are= *l%2n#= &io&nea "n pereii "n&Bi$orii $ale!
C2n#= "nt2%pltor= lovea "ntr-un pun&t al9 @a*lat pe un *on# "n&Bi$D $e intro#u&ea "n &u;&=
auto%at= un $ertra; "n &are $e a*lau &2teva $e%ine a6reate #e pa$re! Treptat= pa$rea
#e$&operea #in &e "n &e %ai repe#e reperul #e&lan;ator! 4a& $ertra;ul &oninea prea puine
9oa9e= poru%9elul "l lovea #in nou p2n $e $tura= a#i& $e auto$ervea! Noutatea a&e$tui
&o%porta%ent e$te & $e evi#enia a&tivi$%ul ani%alului! A&e$ta nu va a;tepta $ $e pro#u& un
$e%nal= &a "n &a5ul re*leAului &on#iionat &la$i&= &i a&ionea5 "n %o# a#e&vat! Se repro#u&e
a&u% &o%porta%entul real al ani%alelorF ti6rul nu a;teapt $-i apar antilopa $u9 na$= &i plea&
la v2ntoare= p;e;te &ontra v2ntului et&!
Pro6re$e $-au o9inut ;i "n Ru$ia! Un *i5iolo6 a $e&ionat "n &reierul unui &2ine #oi nervi
%otori &are aveau *un&ii #i*eriteF unul &o%an#a %i;&rile unui pi&ior= &ellalt= aCun62n# "n
*arin6e= #e&lan;a tu;ea! Su#2n# inver$ &ei #oi nervi @>ana$to%o5 "n&ru&i;at?D= &2inele "nepat "n
pi&ior "n&epea $ tu;ea$&= ;i inver$O Surpri5a a *o$t & ani%alul a9an#ona rea&iile 6re;ite=
"n&er&a altele= p2n &2n# $e re$ta9ileau rea&iile a#e&vate iniiale! P!I! AnoBin a #ove#it a$t*el
eAi$tena unui or6an "n $i$te%ul nervo$ &entral &are "nre6i$trea5 #a& r$pun$urile la eA&itani
$unt $au nu a#e&vate! 4a& nu $unt= el nu le a&&ept ;i &o%an# alte "n&er&ri! Or6anul a&e$ta &u
*un&ii #e &ontrol ;i re6lare (-a #enu%it acceptorul aciunii". Sinteti52n# ;i alte &er&etri= *i5io-
lo6ul ru$ a $&Biat o $&Be% %ult %ai &o%pli&at privin# re*leAul &on#iionat! Se are "n ve#ere &
eA&itanii nu $ti%ulea5 un $in6ur &entru $en5orial= "ntru&2t or6ani$%ul ine &ont #e "ntrea6a
a%9ian! E vor9a #e&i #e o >$inte5 a*erent?! Apoi ani%alul "nlo&uie;te o rea&ie &u o alta= #e&i
e vor9a nu #e un $in6ur &entru %otor= &i #e o >$inte5 %otorie?! 4e&i= "nvarea= &Biar Fntr-o
*or% $i%pl= antrenea5 "ntrea6a via p$iBi&F pro&e$ele #e &unoa;tere @$inte5a a*erentD=
a*e&tivitatea @a&&eptorul a&iuniiD= pri&eperile %otorii= voina @$inte5a %otorieD! Se in*ir% a&u%
$i%pli$%ul pri%elor eApli&aii #e>in$piraie a$o&iaioni$t!
9! nvarea verbal, &uprin52n# "n$u;irea #e &unoCtinPe aQ*eRKS**i*tTK*2K &CQQMprCCKeAiK
@%e%orarea unor *or%ule= le6i ;i #ate= #o92n#irea po$i9ilitii #e interpretare a unor teAte= #e
$oluionare a unor pro9le%e ;!a!D! ntre a&e$te #ou tipuri #e "nvare eAi$t o $tr2n$ le6turF
in$tru&taCul ver9al e *oarte i%portant "n #o92n#irea unei pri&eperi %otorii &o%pleAe I @Ra#u= I!=
pp! .<--(D= #up &u% "n %e%orare ne aCut% #e $&ri$= #e $&Be%e! P 4e alt*el= vo% ve#ea & "ntre
pro&e$ele &o6nitive ;i %i;&are= a&iunea real= " eAi$t o in#i$olu9il le6tur!
Eiin# un pro&e$ #e %are &o%pleAitate= oa%enii #e ;tiin $-au 62n#it $ $tu#ie5e "nvarea %ai
"nt2i "n &a5ul ani%alelor $uperioare! Po$i9ilitile #e eAperi%entare $unt %ai va$te= ;i $e
pre$upunea & *eno%enul e$te= ori&u%= %ai $i%plu! 4e6aC2n# &2teva le6i e$eniale= ele ar putea
"nle$ni #e$&i*rarea "nvrii $pe&i*i& u%ane! Au aprut variate %o#uri #e a9or#are= #i*erite teorii!
)! Teorii a$o&iationi$te
* *
Printre pri%ele &er&etri 6$i% eAperienele lui!ULRQKvloUKi *i5iolo6= &are o&up2n#u-$e #e
pro9le%ele #i6e$tiei= a #e$&operit re*leAele &on#iionateF >le6turi te%porare' "ntKDnenu%rai
$*e%li #in a%9iana ani%alului= re&epionai #e re&eptorii lui= ;i anu%ite a&tiviti ale
or6ani$%ului?! A&e$te le6turi $e *or%ea5= $punea el= "ntre un &entru $en5orial ;i un &entru
%otor a$t*el "n&2t= #e pil#= un &2ine poate aCun6e $a $alive5e la apariia unei lu%ini= #a& ea a
*o$t "n$oit #e %ai %ulte ori #e Brnirea ani%alului &u pe$%et= Coin&i#ena "ntre #oi $ti%uli @&el
vi5ual ;i BranaD a *o$t #enu%it "ntrire= ea *iin# prin&ipala &on#iie a *or%rii unui re*leA
&on#iionat!
Prin ur%are= Pavlov a &utat $ eApli&e o anu%e *or% #e "nvare= a&eea &are &on$t "ntr-o
substituire de stimuli, a#i& rea&ia la un alt $ti%ul #e&2t &el o9i;nuitF $alivarea la o lu%in $au la
$unet= "n lo& #e 6u$tul pe$%etului! A&ea$t $u9$tituire e$te i%portant= *iin#& un eA&itant=
in#i*erent la "n&eput= poate #o92n#i o $e%ni*i&aie vital pentru ani%al= #evenin# un semnal #e
Bran= ap $au #e pri%eC#ie! 4e eAe%plu= un &prior &are 9ea ap #intr-un3 i5vor #e %unte
aCun6e $ #e$&opere o nou $ur$ #e ap #up 56o%otul pe &are-( *a&e &lipo&itul unui p2r2u
printre pietrele %untelui! La *el= puiul #e vulpe #e$&oper u;or pra#a #up &ot&o#&itul 6inilor!
"nvarea #e $e%nale e$te i%portant ;i pentru o%F lu%ina ro;ie ne averti-5ea5 #e un peri&ol!
Apoi= "n "nvarea unei li%9i= &e alt&eva intervine #a&a nu "nlo&uirea &uv2ntului #in li%9a
%atern &u unul $trin @"n lo& #e >$&aun? ->&Bai$e?DV E$te o $u9$tituire #e $e%nale $onore!
Nu%ai & "nvarea la o% nu $e poate 9a5a pe >"ntrire? - nu pute% #a elevilor &2te o prCitur
#up *ie&are nou in*or%aie!!! $-ar "%9ui9a repe#eO Ni&i 9taia &u linia nu $-a #ove#it un %iClo&
te%eini& #e &on$oli#are a &uno;tinelor!
PSISOLO1IE HCOLAR
PROCESUL NVRII SISTEMATICE
()/
per%it o %are &o%pri%are a realitii @&uv2ntul >un %ilion? &on&reti5ea5 un nu%r i%en$ #e
in#ivi5iD ;i #i$tin6erea a$pe&telor e$eniale= lu&ru Botr2tor "n re5olvarea pro9le%elor eAi$tenei!
4atorit a&e$tor #i$tin&ii= teoria lui Q! Nruner poate *i &on$i#erat o teorie #enetic-co#nitiv $i
structural".
Pentru a $&oate "n evi#en avantaCele= #ar ;i peri&olul "nvrii "n ;&oal= p$iBolo6ul a%eri&an
o9$erv &u% la %ai%ue "nvarea $e reali5ea5 "n &a#rul Co&urilor #intre tineri= *r a%e$te&ul
ani%alelor %ature! La populaii u%ane pri%itive= "n a*ara Co&ului &opiilor= $e o9$erv o
per%anent intera&iune "ntre a#uli ;i &ei %i&iF &opiii $tau "%preun &u a#ulii= #an$ea5
"%preun= parti&ip la %i&i v2ntori= &2nt= a$&ult pove;ti= parti&ip la unele ritualuri! Nu eAi$t
"n$ o a&tivitate >#e pre#are? #e$prin$ #e viaa o9i;nuit!
"n $o&ietile &ivili5ate apare ;&oala ;i pre#area 9a5at "n %o# *un#a%ental pe vo*9*reTEaptui #e
a $&oate "nvarea >#in &onteAtul a&iunii i%e#iate? ;i a o tran$*or%a "Btr-un a&t in#epen#ent
*a&ilitea5 $ar&ina #e a #i$tin6e e$enialul #e nee$enial ;i a ela9ora i#ei &o%pleAe @Nruner= Q!= pp!
(/)-(/-D! 4ar a&e$t %are avantaC &onine ;i ri$&ul ruperii #e realitate= al *or%ali$%ului! 4e a&eea=
Nruner a&&entuea5F >Nu pre#% o %aterie oare&are pentru a pro#u&e %i&i T9i9liote&i viiW "n
a&ea %2KSK**
F
*iiiW
F
K** *a&e pe elev $ 62n#ea$& el "n$u;i @!!!D! S ia parte la pro&e$ul #e &reare a
&uno;tinelor? @p! :<D! >Ni%i& nu e %ai e$enial "ntr-o #i$&iplin #e&2t %o#ul #e 62n#ire pe &are-
( pre$upune? @p! (//D! "n a&e$t $&op p$iBolo6ul a%eri&an va $u$ine i%portana a&tivi5rii
elevului= >a pro9le%ati5rii?= a parti&iprii $ale e*e&tive la *or%ularea #e pro9le%e ;i la
$oluionarea lor! Str2n$a le6tur "ntre a&iune ;i 62n#ire #e%on$trat #e Q! Pia6et a $ti%ulat noile
tentative ale pe#a6o6iei #e a a&tiva &2t %ai %ult $piritul tinerii 6eneraii!
5. Tipuri de nvare
"n &artea $a %ondiiile nvrii p$iBolo6ul a%eri&an R! 1a6n2 *a&e o eApunere %ai analiti&
a$upra "nvrii= #i$tin62n# : tipuri #e "nvare #e &o%pleAitate &re$&2n#= "n a;a *el "n&2t o
"nvare %ai &o%pleA pre$upune reali5area preala9il a &elorlalte %o#uri #e "nvare %ai
$i%ple! 4e a&eea= pun&tul $u #e ve#ere poate *i intitulat teorie a nvrii cumulativ-ierar&ice.
Iat &are $unt &ele : niveluriF
a! nvarea de semnale @&on*or% teoriei lui I!P! PavlovD - &a5ul $u6arului &are "n&epe $-;i
re&unoa$& %a%a #up i%a6inea ei vi5ual ;i nu #oar #up vo&e'
9! nvarea stimul-rspuns @&on*or% &u &er&etrile lui E! TBorn#iJeD - &2n# $u6arul "nva $-;i
in $in6ur 9i9eronul' la un anu%e $ti%ul= poate "nlo&ui o %i;&are &u alta'
().
PSISOLO1IE HCOLAR
#e pe;te! Pi$i&a $e 59tea= i59ea pereii p2n &2n#= atin62n# o anu%e p2r6Bie $e #e$&Bi#ea o
porti ;i putea *u6i a*ar ;i=&on$u%a Brana! Ulterior= &er&ettorul a%eri&an $-a *olo$it #e
la9irinteF &utii %ari #e le%n a;e5ate pe po#ea ;i "n &are o $erie #e ;ip&i *or%au &uloare &are unele
$e "n&Bi#eau= altele #u&eau %ai #eparte= p2n la %iClo&ul &utiei= un#e $e a*la 9r2n5a al &rei %iro$
atr6ea pe ;oare&i! Cu% 6aleriile nu erau a&operite= p$iBolo6ul putea ur%ri tra$eul ur%at #e
ani%ale!
E! TBorn#iJe aCrta9ilit & "nvarea i%pli& o $u&&e$iune #e "n&er&ri $i erori! Tentai vele
"nKnunaieCiKK
inBi9ate! A&ea$ta a &on$tituit le6ea prin&ipal pe &are el a *or%ulat-oF >>le6ea e*e&tului?! Eaptul
#e a *i $tu#iat ani%alele relativ li9ere $ $e #epla$e5e a avut #rept ur%are evi#enierea unui alt tip
#e "nvare= a&eea "n &are $urvine! $u9$tituirea #e rea&ii! A&ea$ta e$te evi#ent "n ur%toarea
eAperien @e*e&tuat #e unul #in elevii lui TBorn#iJeDF ;oare&ele "nva un la9irint #e$tul #e
$i%plu= #ar pe tra$eu eAi$t o pl&u %etali&! 4up &e ani%alul $-a *a%iliari5at &u la9irintul=
pl&ua e$te pu$ $u9 ten$iune ele&tri&! C2n# a atin$-o= ;oare&ele $-a &urentat ;i a $rit i%e#iat
"napoi! 4up %ai %ulte tentative ;i e5itri= #eo#at ;oare&ele $are pe$te pl&u ;i $e #u&e la
Bran! Ulterior= el n-a %ai atin$ pla&a= &i $rea tot#eauna pe$te ea! 4e&i a&tul re*leA #e aprare a
*o$t "nlo&uit &u $ritura pe$te o9$ta&ol! A&e$t 6en #e "nvare e$te pre5ent la o% ori #e &2te ori
"nva noi %i;&riF "notul= #an$ul= patinaCul et&!
"nvarea ar avea la 9a5= &on$i#era TBorn#iJe= *or%area #e &oneAiuni "n &reier= intitul2n#u-;i
#o&trina >&oneAioni$%?! E$te #e&i o v#it a$e%nare "ntre #o&trinele &elor #oi $avani! Ea $e
eApli& prin *aptul & a%2n#oi au &uno$&ut "n li&eu= la *ilo$o*ie= teoria a$o&iaioni$t $u$inut #e
*ilo$o*ii e%piri;ti @atun&i S! Spen&er "n An6lia ;i S! Taine "n EranaD! A&e;tia eApli&au
#e5voltarea p$iBi& prin a$o&iaii @le6turi $ta9ilite "ntre i%a6ini= "ntre i#eiD! Pri%ii teoreti&ieni ai
"nvrii n-au *&ut #e&2t $a &aute o #e%on$traie eAperi%ental a a&e$tui *eno%en!
E! TBorn#iJe a *o$t "n$ &riti&at #e$tul #e veBe%ent #e Q! Xat$on= a&e$ta repro;2n#u-i utili5area
#e ter%eni $u9ie&tivi @>$u&&e$?= >pl&ut-nepl&ut?D= &2t ;i 6ra9a #e a apli&a "n "nv%2nt
&on$tatrile *&ute pe ;oare&i! Xat$on a &erut $ pra&ti&% o p$iBolo6ie $tri&t o9ie&tiv=
o9$erv2n# nu%ai $ti%ulii= $ituaiile ;i r$pun$urile @&o%porta%entulD! P$iBolo6ia $a a &ptat
nu%ele #e be&aviorism" #e la >9eBavior? @&o%porta%entD! El a pre*erat #o&trina lui Pavlov=
"ntru&2t a&e$ta %eniona nu%ai &oin&i#ena a #oi $ti%uli ;i nu *olo$ea ter%eni $u9ie&tivi! Ca
ur%are= el a &utat $ eApli&e "nvarea prin $u&&e$iune #e re*leAe &on#iionate= *iin# "n$
&ontra5i$ #e %ulte eAperiene! 4e alt*el nu $e putea renuna la eApli&aii privin# a$pe&tul intern al
vieii p$iBi&e= $in6urul &are Cu$ti*i& #e &e= la eAa&t a&eea;i $ituaie= unele per$oane r$pun# "ntr-
un *el= alii "n &u totul alt *el @#e eAe%plu= un 6ol la un %e&i #e *ot9al e apre&iat #e unii &u
entu5ia$%= iar #e alii prin #i$perareD!
PROCESUL NVRII SISTEMATICE
()<
A
&ara&teri$ti& 62n#irii a9$tra&te u%ane #e a$t5i! "n&2t= #e;i "nvarea i%pli& "ntrea6a #e5voltare a
per$onalitii= partea ei e$enial &on$t "n "n$u;irea #e &uno;tine= pri&eperi= &2t ;i "n *or%area #e
variate &apa&iti intele&tuale!
4e *apt= "n pro&e$ul "nvrii $e pot #i$tin6e #ou etapeF "n pri%a $e ur%re;te re5olvarea unei
pro9le%e - a&u% rolul prin&ipal "l are 62n#irea= or6ani52n# per&epia= %e%oria ;i i%a6inaia - iar
"n a #oua $e reali5ea5 *iAarea= &on$oli#area $oluiei= ;i pe pri%ul lo& $e $ituea5 %e%orarea inte-
li6ent! Tot ti%pul "n$ e ne&e$ar ener6ia= per$everena= #epen#ente #e %otivaie ;i voin! "n
&on&lu5ie= $tu#iul pro&e$ului #e "nvare pre$upune o anali5 #etaliat a %ultiplelor *eno%ene
p$iBi&e i%pli&ate "n $tru&tura $a #e %are &o%pleAitate!
NTRENRIF
(! Ce a$e%nri ;i &e #eo$e9iri eAi$t "ntre teoria lui I!P! Pavlov ;i &ea a lui E! TBorn#iJe V
)! Ce o9$ervaii ;i &e eAperiene in*ir% $i%pli$%ul teoriilor a$o&iaioni$te V
+! Ce a$pe&te &o%une $e pot #i$tin6e "n *elul #e a &on&epe "nvarea al lui Q! Nruner ;i &el al lui
R! 1a6ne V
.! Care $unt #eo$e9irile "ntre "nvarea o9$ervat la %a%i*ere ;i &ea $pe&i*i& u%an V
3. Teoria psihogenezei operaiilor inteletuale
1
E$te o teorie pe &are o #ator% re%ar&a9ilului p$iBolo6 elveian Qean Pia6et! A&e$ta nu $-a
o&upat propriu-5i$ #e "nvare "n an$a%9lu= &i a #e$&ri$= pe 9a5a unor "n#elun6i $erii #e
inve$ti6aii e*e&tuate a$upra intele&tului &opiilor #e #iver$e v2r$te= %o#ul "n &are $e *or%ea5
@tre&2n# prin %ai %ulte *a5eD 62n#irea ab^&'^&r^^^^^^^^^r^^^i^^^^^(^ opeAaT""lE%Yn"Telau
na;tere prin interiori5area a&iunilor reale! Prin a&ea$ta= ?puiSo6K
po5iia lui
I%%anuel Iant privin# >&ara&terul a priori? al &ate6oriilor= prin&ipiilor raiunii! 4e a&eea= Pia6et
;i-a intitulat opera >epi$te%olo6ie 6eneti&?! Vo% %ai #a #etalii &2n# vo% #i$&uta pro&e$ul #e
62n#ire! Lu&rrile $ale au avut o %are in*luen a$upra p$iBolo6iei &onte%porane= in*luen2n# ;i
$tu#iile a$upra "nv%2ntului!
!. Teoria geneti"ognitiv a lui #. $runer
Unul #intre &ei %ai i%portani p$iBolo6i ;i pe#a6o6i &are au #e6aCat &on$e&inele pe#a6o6i&e ale
&on&lu5iilor pia6etiene e$te Qero%e S! Nruner! A&e$ta a *&ut "nte%eiate o9$ervaii &riti&e
re*eritoare la opera p$iBolo6ului elveian= $u9liniin# & a&e$ta a reali5at %ai %ult o #e$&riere
lo6i& #e&2t p$iBolo6i& a #e5voltrii intele&tualeF >a&ea$t #e$&riere *or%al nu &on$tituie "n ni&i
un &a5 o eApli&aie $u o #e$&riere p$iBolo6i& a pro&e$elor #e #e5voltare? @p! (:D! 4ar= a#u6
el= >&laritatea #e$&rierii aCut "n$ la punerea pro9le%ei #e &tre ori&ine $-ar o&upa #e eApli&aia
p$iBolo6i&? !ibidem).
Eolo$in# o9$ervaiile %arelui p$iBolo6 ;i &o%9in2n#u-le &u propriile eAperiene= Nruner
pre5intCK;09Qii"K "n trei %o#uri= a*lateCn relaie re&ipro&! In or#inea
&o%pleAitii lor= pute% #"$Nn6eT?
a! (odalitatea activ reali5at prin a&iune= prin %anipulare li9er= prin eAer$are @in#i$pen$a9ile
"n *or%area pri&eperilor ;i #eprin#erilor= #ar ;i "n a&Bi5iionarea pri%elor &uno;tineD! Ea
&ara&teri5ea5 &unoa;terea #in pri%ii ani ai vieii!
9! (odalitateajconicjb^sit. pe i%a6ini= %ai ale$ vi5uale= *r %anipulare ele&tiv @pun&tul
%aAi% al #e5voltrii a&e$tui %o# #e &unoa;tere $-ar a*la "ntre - ;i / aniD!
&! (odalitatea simbolic,, atun&i &2n# $i%9olurile @&uvintele $au alte $e%ne &onvenionaleD
"nlo&uie$& i%a6inile @Nruner= ), pp! ., ;i -<D! Si%9olurile
(! 4enu%irile privin# #i*eritele teorii a$upra "nvrii $unt &ele atri9uite #e I! Nea&;u "n &artea $a
*nstruire $i nvare, p! +, ;i ur%!
PROCESUL NVRII SISTEMATICE
(+(
&are a ne&e$itat e*ort #evine pl&ut ;i ne atra6e "n %o# $pontan @&opilul= o9li6at $ *a& eAer&iii
la un in$tru%ent %u5i&al= are nevoie #e voin la "n&eput= #ar= pro6re$2n#= %u5i&a "l atra6e ;i nu
va %ai &ere e*ort voluntarD!
! ! N! Eeno%enul ateniei $e #i$tin6e prin anu%e' "n$u;iri= caliti ale ateniei &are $e %ani*e$t "n
%o# #i*erit #e la o per$oan la alta= i%portante pentru eAer&itarea anu%itor pro*e$iuni= put2n# *i
&on$i#erate a#evrate aptitu#ini!
a.)%apacitatea de concentrare^ inten$itatea ateniei! Se poate %$ura prin re5i$tena la eA&itani
pertur9atorii= "n $pe&ial la 56o%ot! Z6o%otul #in a%9ian poate $t2nCeni *oarte %ult= atun&i &2n#
tre9uie $ #i$tin6i un a$pe&t %ai puin evi#ent! Totu;i= #a& o a&tivitate e$te %onoton ori #a&
$unte% o9o$ii un 56o%ot $la9 $au o %u5i& #i$&ret poate *avori5a %un&a= "n a&ea$t privin un
rol $e%ni*i&ativ "l Coa& ;i #eprin#erile!
9! +tabilitatea ateniei, #urata &on&entrrii #epin# #e parti&ularitile per$oanei ;i #e natura
o9ie&tului $au a a&tivitii! Un o9ie&t &u $tru&tur $i%pl ;i ne%i;&at ne reine *oarte puin
atenia! Pe &2n# un altul &o%pleA ;i "n %i;&are poate *i o9$ervat %ult vre%e= *r "ntreruperi!
&!) ,olumul ateniei este li%itat! 1! Miller a #e%on$trat & nu%rul unitilor &e poate *i $e$i5at
#intr-o #at e$te #e /)! 4ar >o unitate? poate *i *or%at #in +-.-- litere $au &i*re= - "cn^i^ di
.//01[[3T37\ / &112.& T3-7i03(^-4mu
@ #! 5istribuia e$te o proprietate %ult #i$&utat! Ea &on$t "n &apa&itatea #e a $e$i5a $i%ultan
"nele$ul %ai %ultor $ur$e #e in*or%aii! 4e *apt= e i%po$i9il $ ur%re;ti "n #etaliu #ou %e$aCe
&o%pli&ate= e%i$e &on&o%itent! 4e a$e%enea= nu pute% $uprave6Bea #e$*;urarea a #ou a&iuni
&o%pleAe pe &are le eAe&ut% $i%ultan! Hi totu;i= anali52n# nu%eroa$ele $oli&itri la &are e$te
$upu$ un pilot #e avion @ur%re;te linia ori5ontului= &a#ranele= a$&ult in*or%aiile #in &;ti=
a&ionea5 %an;a ;i palonierulD &on$tat% & #i$tri9uia e po$i9il! "n a#evr= ea $e poate reali5a
&2n# %i;&rile $unt puterni& auto%ati5ate ;i in*or%aiile *oarte *a%iliare!
T$]2*e$C! ES
n
pun&tul #e ve#ere al or6ani5rii ;i #e$*;urrii pro&e$ului #i#a&ti& $unt
i%portanteD &on#iiile-tare *avori5ea5 &on&entrarea involuntar a ateniei! Mai "nt2i eAi$t
condiii externe.
a! 6outatea o9ie&telor= *eno%enelor= $ituaiilor ne atra6e &u u;urin atenia! 4e a&eea nu are
ro$t $ pre5ent% elevilor plan;e $au %ulaCe "n*i;2n# plante= ani%ale $au o9ie&te 9ine
&uno$&ute! Nu%ai atun&i &2n# ave% &ertitu#inea unui a$pe&t i%portant= #ar #e o9i&ei ne$e$i5at=
are ro$t $ eApune% &eva *a%iliar &opiilor!
9! *ntensitatea stimulilor, o Cu%in= un $unet puterni& tre5e$& atenia' o9ie&tele %ari $unt
o9$ervate %ai repe#e #e&2t &ele %i&i= &ulorile vii - %ai %ult #e&2t &ele paie! 4ar &ontra$tul are
un rol i%portant @"ntr-o &la$ "n &are e lini;te #eplin= 9252itul unei al9ine e$te au5it &u &laritateD!
"n$ea%n & plan;ele tre9uie $ *ie %ai viu &olorate ;i "n &ulori &ontra$tante= iar
&! nlnuirea de mi$cri - &2n# "nv% o $erie #e %i;&ri @%er$ul pe 9i&i&let= "notul= $&ri$ulD -
*ie&are %i;&are #e&lan;ea5 pe &ea ur%toare '
#! asociaiile verbale *oarte &o%pleAe $unt &ele i%pli&ate "n vor9ire @ai&i intervine ;i un pro&e$
#e &o#i*i&areD'
e! nvarea prin discriminare - atun&i &2n# *a&e% #i$tin&ii *ine @#eo$e9irea #intre o in$e&t ;i
un pianCenD'
*! nvarea conceptelor concrete pentru a utili5a &uvintele= apli&2n#u-le eAa&t "n &a5urile
a#e&vate'
6! nvarea re#ulilor, a le6ilor= a *or%ulelor %ate%ati&e ;i a noiunilor a9$tra&te'
B! reolvarea de probleme &on$tituie tipul #e "nvare &el %ai &o%pli&at' tre9uie $ &o%9in%
re6ulile &uno$&ute pentru a $oluiona $ituaii= pro9le%e noi' uneori $e i%pune i%a6inarea unor
noi re6ulariti!
A&ea$t ierarBie poate *i &riti&at! 4e pil#= I!P! Pavlov a $ta9ilit po$i9iliti #e #i$&ri%inare *iri
"n &a5ul &2inilor= #e;i ei nu "nvau #e&2t un nou $e%nal! I%portant e$te #eli%itarea "nvrii #e
&are $unt &apa9ile ani%aleleF pri%ele trei niveluri! Apoi= #up p$iBolo6ul a%eri&an= "n &a#rul
pre#rii= atun&i &2n# "nt2%pin% #i*i&ulti $pe&i*i&e unui anu%e nivel tre9uie $ ne a$i6ur% #e
"n$u;irea
r"NPKCKi#lCn?elev nu pro6re$ea5 "n "nele6erea unei teore%e= "n$ea%n & unele noiuni n-au *o$t
9ine &lari*i&ate
tim^^^+^78^^+^^^^^^^^p^. unei anali5e %inuioa$e a &on&ep-telor ^i oper2"ilo* i%pli&ate "n
"nele6erea urKT-_2K&2L;LpAeA`&uparea #e a ^^-^^^^^(^9:^+e^^v^^;i a unor variate pro9le%e
- treapta $upenoCuCaCrCvCKK
%. &peifiul nvrii u'ane
Pun2n# &opiii ;i a#ulii "n $ituaii $i%ilare &u &ele "n &are $e a*l "n la9irint= &2t ;i "n *aa unei
pro9le%e &oti#iene= $e &on$tat & o%ul repet %ult %ai puin erorile= apoi & alta e$te orientarea
$a prin&ipal "n *aa unei pro9le%eF el nu $e $tr#uie;te prea %ult $ 6$ea$& $in6ur $oluia= &i
&aut $ utili5e5e unelte ;i pro&e#ee &uno$&ute #eCa &a a#e&vate $ituaiei re$pe&tive! 4e eAe%plu=
un &opil #e () ani= vr2n# $-;i &on$truia$& o &oli9= nu *a&e "n&er&ri nu%eroa$e= el "n&ear& $
*olo$ea$& %iCloa&ele #i$poni9ile "n atelierul tatlui $uF &uie ;i &io&an pentru a *iAa 92rnele
prin&ipale= ori o *r2n6Bie 6roa$! A;a#ar= &opilul "nva $ *olo$ea$& uneltele= pro&e#eele=
&uno;tinele a&u%ulate #e o%enire "n $utele #e $e&ole ale eAi$tenei $ale! 4ar "n$u;irea &ulturii
&onte%porane nu $e poate *a&e *r un i%portant pro6re$ intele&tual= *r *or%area unui 9o6at ;i
variat repertoriu #e &apa&iti
PROCESUL NVRII SISTEMATICE
(++
#a& $t% a&olo %ai %ult ti%p= "n a&eea;i pia ve#e% %ulte lu&ruriF "n &ol e o &o*etrie= "n
#reapta e *ar%a&ia= l2n6 ea &ote;te o $tra# &are #u&e la p#ure et&! et&!
Eaptul #e a re&unoa;te un o9ie&t= o per$oan pre$upune ;i intervenia #ndirii. Nu%ai av2n#
noiunea #e $teCar pot re&unoa;te a&e$t &opa&! I#enti*i&area pre$upune o &o%paraie= o9$ervarea
#e #etalii= #e pil# *run5ele lo9ate @intervine anali5aD ;i $ta9ilirea #e le6turi &u i%a6inile altor
$teCari @$inte5aD!
Apoi= "n per&epie $unt i%pli&ate o $erie #e atitu#ini! Mai "nt2i intervine o atitudine motorie,
po5iia noa$tr= po$tura a#optat &2n# per&epe% &eva! Apare "n$ ;i o stare de pre#tire
intelectual @en6le5ii "i $pun >$et?D &are a$i6ur o $ele&ie "n &eea &e per&epe%! Un eAperi%ent
$i%plu #ove#e;te & #a& pre5ent% la taBi$to$&op @aparat &are eApune i%a6ini un ti%p $&urtD
plan;e &u variate *i6uri 6eo%etri&e= "n #i*erite &ulori= &2n# &ere% $u9ie&ilor $ o9$erve *i6urile
ei vor reine %ulte *or%e= #ar *oarte puine nuane &olorate! Inver$= $oli&it2n#u-i $ re%ar&e
&ulorile - *or%ele vor r%2ne oare&u% i6norate! 4e&i orientarea= atitu#inea intele&tual au o
%are "n$e%ntate "n per&epie= put2n# #u&e ;i la eroriF pre5ent% $u9ie&ilor #e %ulte ori @un
ti%p $&urtD un &er& #e ), &% ur%at #e altul #e (, &%! "n %o%entul &2n# $&Bi%9% &er&urile=
"n*i;2n# $u&&e$iv #ou &er&uri e6ale @#e (- &%D= $u9ie&ii vor $u$ine & al #oilea &er& e$te %ai
%i&!
"n *ine= "n per&epie intervine ;i atitudinea noastr a-ectiv, %otivaia= intere$ele! Atitu#inea
a*e&tiv e$te >o pre#i$po5iie #e a rea&iona po5itiv $au ne6ativ *a #e o $ituaie= o per$oan ori
*a #e o $i%pl a*ir%aie?! O9$erv% &u u;urin &eea &e ne &onvine! Mult %ai 6reu re%ar&%
&eva &are ne #i$pla&e! Q! Nruner a #at unor &opii a%eri&ani o #ia*ra6% ;i le-a &erut $ arate= &u
aCutorai ei= &are e %ri%ea #i*eritelor %one#e %etali&e &urente! Mai ale$ &ei $ra&i au in#i&at
%ereu %ri%i %ai %ari #e&2t &ele reale - "n &a5ul 9anilor &u valoare %are!
Eie&are o9$erv %ai 9ine &eea &e "l intere$ea5! Iat= pre$upunei &= "ntr-o eA&ur$ie or6ani5at=
auto&arul $e opre;te "n v2r*ul unui #eal ;i &ltorii $unt invitai $ privea$& pei$aCul! Un pi&tor va
per&epe &oloritul $plen#i# al p#urii #in apropiere! Un 9otani$t poate *i *rapat #e eAi$tena unei
$pe&ii #e ar9ore &are n-ar tre9ui $ *ie pre5ent la a&ea$t altitu#ine= pe &2n# un in6iner $ilvi& $e
va in#i6na & p#urea nu e 9ine p5it= *iin# evi#ente %ulte tieri &lan#e$tine #e &opa&i!
S-a putut #e&i &on$tata %ultipli&itatea *a&torilor intervenin# "ntr-o per&epie! Unii #intre ei
tre9uie neaprat luai "n &on$i#eraie &2n# vo% pre5enta elevilor %ateriale intuitive @#e$en=
plan;e= aparate= %ulaCe $au i%a6ini *il%ateD!
a! 4ou #e*i&iene prin&ipale $e %ani*e$t "n per&epia &opiilor= &u at2t %ai a&&entuate &u &2t
elevii $unt %ai %i&i! Mai "nt2i= av2n# o eAperien %ai re#u$ #e&2t a a#ultului= per&epiile lor
$unt %ai puin 9o6ate= neav2n# la 9a5 nu%eroa$e repre5entri! E$te ne%otivat rea&ia a&elor
pro*e$ori &are $e