Sunteți pe pagina 1din 1

REFERAT

EMBRIOLOGIA, ANATOMIA I HISTOLOGIA MAXILARELOR:


STUDIU COMPARATIV
Cunoaterea pagubelor i i!"un#$ionalit%$ilor au!e e lip!a unei por$iuni intr&un 'ntreg
i(pune (ai int)i #unoaterea 'n etaliu a 'ntregului* #u tot #eea #e 'l per!onali+ea+% :
"or(a*!eiu* "un#$ii* !tru#tura *,e#in%t%$i et#- Iat% e #e per#ep$ia an!a(blului e pre.ui#ii
pro,o#ate e piererea unor "ra#$iuni in (a/ilare pre#u( i pre,en$ia i terapia a#e!tora
0inten$ia "or(al% a pre+entei te+e e o#torat 1oblig% pe #er#et%tor !% apro"une+e li(itele i
i(portan$a a#e!tor oa!e* 'n ana!a(blul e#ono(i# al organi!(ului 'n general* i al
teritoriului oro(a/ilo"a#ial* 'n (o !pe#ial-
Trei (a/ilare iau parte al%turi e alte oa!e la #o(punerea teritoriului oro(a/ilo"a#ial: ou%
(a/ilare !uperioare #are #on!tituie pi,otul #entral al (a!i,ului "a#ial *i !uportul ur al
eta.ului (i.lo#iu al "e$ei* in .urul #%rora gra,itea+% 22 alte oa!e #o(ponente* i (a/ilarul
in"erior !au (anibula !ingurul o! al eta.ului in"erior al "e$ei-
Ter(inologia poate "i erutant% a#% nu utili+%( #on,en$ional* nu(ai oi ter(eni : 21
(a/ilar tiin #% !unt ou% (a/ilare i #% a#e!ta (ai poart% nu(ele up% anato(ia
"ran#e+% e (a/ilar !uperior i 31 (anibula #are up% a#elai le/i#* e!te nu(it% (a/ilar
in"erior-C)n utili+%( pluralul* ne re"eri( la (a/ilarul !uperior i in"erior- C)n "olo!i(
!ingularul ne are!%( #u ter(enul e (a/ilar * ne raport%( la (a/ilarul !uperior rept !au
!t)ng- Pentru (a/ilarul in"erior "olo!i( nu(ai ter(enul e (anibul%-
Dei (a/ilarele au o !uit% #o(un% e #ara#teri!ti#i #e le eter(in% in#luerea 'n a#eeai
#o(unitate e#ono(i#% a teritoriului oro(a/ilo"a#ial #)te,a #ara#teri!ti#i ini,iuale e
e!en$% le eparta.ea+% -
1. EMBRIOLOGIA
Maxilarul
Topogra"i# eli(itarea pro#e!elor e 0 I 1'n(ugurire* pri(a etapa a (or"ogene+ei "e$ei*
ur(at% 0II1 e etap% e #oale!#en$% i "u+iune a (ugurilor*apoi 0III1 e #o(parti(entare
!e e!"aoar% pe ou% planuri *la ni,elul a ou% ele(ente e(briologi#e-
a1 Mugurele ar#ului I bran4ial-
b1 Mugurele "rontona+al-
Dei at)t (anibula #)t i (a/ilarul au origine 'n pri(ul ar# bran4ial 0"aringian1 'n
e,enire au e,olu$ii i #o(panii i"erite-
Etapa I e 'n(ugurire - Mugurele (a/ilar 0(ai !#urt* !ituat or!al i !uperior1 e!te
!e#unar- Apare la (arginea !uperioar% a e/tre(it%$ii ,entrale a (ugurilor (anibulari
!ituat ,entral i in"erior-Se #on!ier% 0COU56*27721 #% (aterialul (e+en#4i(ato! in
ar#urile bran4iale pro,ine in (igrarea epo+itului #elular al #re!telor neurale in
regiunea #e"ali#% i a g)tului nu(it e#to(e+en#4i( i ia parte la "or(area tuturor
!tru#turilor eri,ate in ar#urile bran4iale -
5a ni,elul (ugurelui "rontona+al !e "or(ea+% * !eparate e linia (eian%* pla#aele na+ale
!au ol"a#ti,e* #are !pre !%pt%()na a #in#ea !e ,or in,agina "or()n an$ul n+al !au
ol"a#ti, #e ,a '(p%r$i (ugurele "ronton+al 'n ou% pere#4i e (uguri !i(etri#i
2- (ugurii na+ali interni 0(eiani1 i
3- (ugurii na+ali e/trni 0laterali1-
II- 8n etapa a oua0 e "u+iune1 !e e!#riu 9 pro#e!e e alipire a (ugurilor a(inti$i #are
#on#urea+% la eli(itarea !to(oeu(ului-
& Fu+iunea (ugurilor na+ali interni intre ei * #are tri(it 'n partea anterioar% *'ntre #ei
oi (uguri (a/ilari* o prelungire nu(it% pro#e!ul inter(a/ilar- 0AVER6*27731 #u : p%r$i-
& labial%* pre(a/ilar% 0o!ul in#i!i,1 i palatin% #e ,a al#%tui palatul pri(ar-
& "u+iunea (ugurelui na+al intern #u #el e/tern-
2