Sunteți pe pagina 1din 16

Ordinul Nr.22 din 10.04.

2013
privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte i a experilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor
naturale
ACT EM! "E# Autoritatea $ationala de Reglementare in "omeniul Energiei
ACT %&'(CAT )$ M*$T*R&( *+CA( $R, -.. din -. aprilie -/0.
Av1nd 2n vedere prevederile art, 030 din (egea energiei electrice i a gazelor naturale nr, 0-./-/0-4
2n temeiul prevederilor art, 0/ alin, 506 lit, h6 din *rdonana de urgen7 a 8uvernului nr, ../-//9 privind organizarea i funcionarea Autorit7ii
$aionale de Reglementare 2n "omeniul Energiei4 aprobat7 cu modific7ri i complet7ri prin (egea nr, 03//-/0-4
preedintele Autorit7ii $aionale de Reglementare 2n "omeniul Energiei emite prezentul ordin,
Articolul 1
!e aprob7 Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte i a experilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale4
prev7zut 2n anexa care face parte integrant7 din prezentul ordin,
Articolul 2
%ersoanele fizice care desf7oar7 activit7i de verificare tehnic7 i de expertiz7 tehnic74 precum i operatorii economici autorizai/liceniai s7
desf7oare activit7i 2n sectorul gazelor naturale vor duce la 2ndeplinire prevederile prezentului ordin4 iar entit7ile organizatorice din cadrul Autorit7ii
$aionale de Reglementare 2n "omeniul Energiei vor urm7ri respectarea acestora,
Articolul 3
%rezentul ordin se public7 2n Monitorul *ficial al Rom1niei4 %artea ,
%reedintele Autorit7ii $aionale de Reglementare 2n "omeniul Energiei4
$iculae :avrile
ANEX
REGULAMENT
pentru atestarea verificatorilor de proiecte i a experilor tehnici pentru obiectivele/sisteele din
sectorul !a"elor naturale
Capitolul I
#ispo"iii !enerale
$cop
Articolul 1
%&' (re"entul re!ulaent stabilete condiiile) terenele i procedurile de acordare) de suspendare
i de retra!ere a atestatelor pentru persoanele fi"ice care desf*oar*+
a'activit*i de verificare a proiectelor tehnice pentru instalaiile tehnolo!ice de
suprafa*/conductele de alientare din aonte aferente produciei) pentru instalaiile tehnolo!ice de
suprafa* aferente ,na!a"in*rii) pentru obiectivele/sisteele aferente transportului i/sau
distribuiei de !a"e naturale) pentru instalaiile aferente activit*ii de producere/stocare de !a"
natural copriat pentru vehicule %GN-.'/bio!a"/bioetan) precu i pentru instalaiile de !a" natural
lichefiat %GNL'/
b'activit*i de experti"* tehnic* a proiectelor tehnice i/sau a instalaiilor tehnolo!ice de
suprafa*/conductelor de alientare din aonte aferente produciei) a instalaiilor tehnolo!ice de
suprafa* aferente ,na!a"in*rii) a obiectivelor/sisteelor aferente transportului i/sau distribuiei
de !a"e naturale) a instalaiilor aferente activit*ii de producere/stocare GN-./bio!a"/bioetan) precu
i a instalaiilor GNL0
%1' Acordarea) odificarea) suspendarea i retra!erea atestatelor preci"ate la alin0 %&') precu i
aplicarea sanciunilor contravenionale se fac de c*tre Autoritatea Naional* de Re!leentare ,n
#oeniul Ener!iei) denuit* ,n continuare ANRE) confor le!islaiei ,n vi!oare0
%2' (re"entul re!ulaent stabilete relaiile i schibul de inforaii dintre ANRE i persoanele
fi"ice care dein sau intenionea"* s* dob3ndeasc* calitatea de verificator de proiecte sau de expert
tehnic ,n doeniile preci"ate la alin0 %&'0
%4' Nu fac obiectul pre"entului re!ulaent activit*ile de verificare a proiectelor tehnice)
respectiv de experti"* tehnic* a proiectelor tehnice i/sau a instalaiilor de utili"are a !a"elor
naturale/bio!a"/bioetan/!a" petrolier lichefiat %G(L'0
#oeniu de aplicare
Articolul 2
%&' (re"entul re!ulaent se aplic* persoanelor fi"ice care solicit* atestarea ,n vederea desf*ur*rii
activit*ii de verificare a proiectelor tehnice sau de experti"* tehnic* ,n doeniile preci"ate la art0
;;;,(egex,ro http#//;;;,legex,ro/%rinteaza-,aspx
0 of 03 -/00/-/0< .#<- %M
& alin0 %&'0
%1' Atestarea se refer* la evaluarea i recunoaterea capacit*ii tehnice i a experienei
profesionale a persoanelor fi"ice care solicit* obinerea atestatului ,n vederea exercit*rii calit*ii
de verificator de proiecte sau de expert tehnic0
%2' (revederile pre"entului re!ulaent sunt obli!atorii pentru persoanele fi"ice i operatorii
econoici care ,i desf*oar* activitatea ,n sectorul !a"elor naturale pe teritoriul Ro3niei0
Terinolo!ie
Articolul 3
5n sensul pre"entului re!ulaent) ur*torii tereni se definesc dup* cu urea"*+
a'atestat 6 act adinistrativ individual eis de ANRE persoanelor fi"ice pentru exercitarea unui
drept i executarea unor obli!aii/
b'avi"are 6 activitatea desf*urat* de un verificator de proiecte atestat prin care se anali"ea"* i
se certific* conforitatea unui proiect tehnic cu cerinele le!islative i prin care se acord*
perisiunea punerii ,n practic* a acestuia/
c'cerine de calitate 6 condiii obli!atoriu a fi ,ndeplinite pentru asi!urarea unui nivel ini de
si!uran* i securitate tehnic* ,n activitatea de proiectare) execuie i exploatare a
obiectivelor/sisteelor din sectorul !a"elor naturale/
d'instalaie 6 orice instalaie din sectorul !a"elor naturale) indiferent de re!iul de presiune ,n
care funcionea"*) cu excepia instalaiei de utili"are a !a"elor naturale0
Capitolul II
Tipuri de atestate
Articolul 4
%&' -alitatea de verificator de proiecte) conferit* prin atestat) se acord* persoanelor fi"ice ,n
vederea verific*rii proiectelor tehnice aferente ur*toarelor obiective+
a'instalaii tehnolo!ice de suprafa*/conducte de alientare din aonte aferente produciei de !a"e
naturale/
b'sistee de transport al !a"elor naturale/
c'sistee de distribuie a !a"elor naturale/
d'instalaii aferente activit*ii de producere/stocare GN-./
e'instalaii aferente activit*ii de producere/stocare bio!a"/bioetan/
f'instalaii tehnolo!ice de suprafa* aferente ,na!a"in*rii !a"elor naturale/
!'instalaii GNL0
%1' 5n sensul pre"entului re!ulaent) ANRE eite ur*toarele tipuri de atestate pentru verificatorii
de proiecte+
a'.Gp 6 pentru obiectivele preci"ate la alin0 %&' lit0 a'/
b'.Gt 6 pentru obiectivele preci"ate la alin0 %&' lit0 b'/
c'.Gd 6 pentru obiectivele preci"ate la alin0 %&' lit0 c'/
d'.Gv 6 pentru obiectivele preci"ate la alin0 %&' lit0 d'/
e'.Gb 6 pentru obiectivele preci"ate la alin0 %&' lit0 e'/
f'.Gs 6 pentru obiectivele preci"ate la alin0 %&' lit0 f'/
!'.G! 6 pentru obiectivele preci"ate la alin0 %&' lit0 !'0
%2' -alitatea de expert tehnic) conferit* prin atestat) se acord* persoanelor fi"ice ,n vederea
desf*ur*rii activit*ii de experti"* tehnic* pentru ur*toarele obiective+
a'instalaii tehnolo!ice de suprafa*/conducte de alientare din aonte aferente produciei de !a"e
naturale/
b'sistee de transport al !a"elor naturale/
c'sistee de distribuie a !a"elor naturale/
d'instalaii aferente activit*ii de producere/stocare GN-./
e'instalaii aferente activit*ii de producere/stocare bio!a"/bioetan/
f'instalaii tehnolo!ice de suprafa* aferente ,na!a"in*rii !a"elor naturale/
!'instalaii GNL0
%4' 5n sensul pre"entului re!ulaent) ANRE eite ur*toarele tipuri de atestate pentru experii
tehnici+
a'EGp 6 pentru obiectivele preci"ate la alin0 %2' lit0 a'/
b'EGt 6 pentru obiectivele preci"ate la alin0 %2' lit0 b'/
c'EGd 6 pentru obiectivele preci"ate la alin0 %2' lit0 c'/
d'EGv 6 pentru obiectivele preci"ate la alin0 %2' lit0 d'/
e'EGb 6 pentru obiectivele preci"ate la alin0 %2' lit0 e'/
f'EGs 6 pentru obiectivele preci"ate la alin0 %2' lit0 f'/
!'EG! 6 pentru obiectivele preci"ate la alin0 %2' lit0 !'0
%7' 8 persoan* fi"ic* poate solicita atestarea pentru ai ulte obiective din cele prev*"ute la alin0
%&' i/sau la alin0 %2') cu respectarea tuturor condiiilor de studii i practic* ,n sectorul !a"elor
;;;,(egex,ro http#//;;;,legex,ro/%rinteaza-,aspx
- of 03 -/00/-/0< .#<- %M
naturale) prev*"ute la art0 90
%9' La verificarea proiectelor tehnice pentru obiectivele/sisteele din sectorul !a"elor naturale)
verificatorii de proiecte ur*resc) ,n od obli!atoriu) prevederea de c*tre proiectant a *surilor de
reali"are i eninere) pe ,ntrea!a durat* de existen* a acestora) a ur*toarelor cerine eseniale+
A0 re"isten* ecanic* i stabilitate/
:0 securitate la incendiu/
-0 i!ien*) s*n*tate i ediu/
#0 si!uran* ,n exploatare/
E0 protecie ,potriva "!ootului/
;0 econoie de ener!ie i i"olare teric*0
%<' 5n activitatea desf*urat* confor copetenelor deinute) experii tehnici vor ur*ri
,ndeplinirea ,n cadrul obiectivelor/sisteelor din doeniul !a"elor naturale a cerinelor preci"ate la
alin0 %9' lit0 A6;0
Capitolul III
-ondiii) terene i proceduri de acordare a atestatelor
-ondiii
Articolul 5
%&' -alitatea de verificator de proiecte sau de expert tehnic se dob3ndete prin exaen) confor
dispo"iiilor Re!ulaentului privind or!ani"area i desf*urarea exaenului de atestare a
verificatorilor de proiecte i experilor tehnici ,n doeniul !a"elor naturale) aprobat prin ordin al
preedintelui ANRE0
%1' 5nscrierea solicitanilor ,n vederea particip*rii la exaenul enionat la alin0 %&' se face prin
depunerea la sediul ANRE a unei cereri) ,ntocit* ,n conforitate cu odelul prev*"ut ,n anexa nr0 &)
,nsoit* de ur*toarele docuente+
a'actul de identitate) ,n copie/
b'actul de studii sau atestatul de recunoatere/echivalare a acestuia ,n Ro3nia) ,n copie
le!ali"at*/
c'curriculu vitae) ,ntocit confor odelului european 6 europass/
d'eoriul de activitate din care s* reias* activitatea de proiectare sau de avi"are a proiectelor ,n
doeniul de atestare solicitat) ,ntocit confor odelului din anexa nr0 1/
e'adeverin*/adeverine eliberat*/eliberate de repre"entantul le!al al an!a=atorului/an!a=atorilor
unde solicitantul i6a desf*urat activitatea din care s* reias* experiena dob3ndit* confor eoriului
de activitate enionat la lit0 d'/
f'o foto!rafie forat > c) pe h3rtie sau ,n forat electronic/
!'certificatul de absolvire a unui curs de specialitate ,n doeniul de atestare solicitat) confor
prevederilor art0 &4/
h'ca"ierul =udiciar f*r* antecedente penale care s*6l fac* incopatibil pe solicitant cu doeniul de
atestare solicitat/
i'dovada achit*rii tarifului de exaen) pentru fiecare tip de atestat solicitat) confor tarifelor
aprobate prin ordin al preedintelui ANRE0
%2' 5n ca"ul ,n care solicitantul intenionea"* s* susin* exaenul pentru ai ulte doenii de
atestare) acesta face eniunile corespun"*toare ,n cerere i pre"int* docuentele preci"ate la alin0
%1' ,ntr6un sin!ur exeplar0
%4' (ro!raarea la exaen a solicitantului se face de c*tre ANRE) confor prevederilor art0 ?0
Articolul 6
%&' -ondiiile cuulative de studii i practic* ,n sectorul !a"elor naturale necesare pentru
participarea la exaenul de atestare ca verificator de proiecte sunt+
a'absolvirea unei instituii de ,nv**3nt superior acreditat*) ,n ur*toarele profiluri/specialit*i
din doeniul tiinelor in!inereti+ petrol6!a"e) instalaii pentru construcii) alte
profiluri/specialit*i conexe activit*ilor tehnice din sectorul !a"elor naturale 6 sau a unor studii de
asterat/aprofundate/doctorale ,n doeniul !a"elor naturale) certificate prin diplo*/
b'deinerea calit*ii de instalator autori"at ANRE !radul @ # sau @ T) ,n funcie de tipul de atestat
solicitat/
c'vechie de iniu 9 ani ,n !radul @ # sau @ T) ,n funcie de tipul de atestat solicitat/
d'vechie ,n unc*) ,n sectorul !a"elor naturale) ,n funcie de tipul de atestat solicitat) de
iniu ? ani0
%1' -ondiiile cuulative de studii i practic* ,n sectorul !a"elor naturale necesare pentru
participarea la exaenul de atestare ca expert tehnic sunt+
a'absolvirea unei instituii de ,nv**3nt superior acreditat*) ,n ur*toarele profiluri/specialit*i
din doeniul tiinelor in!inereti+ petrol6!a"e) instalaii pentru construcii) alte
profiluri/specialit*i conexe activit*ilor tehnice din sectorul !a"elor naturale 6 sau a unor studii de
asterat/aprofundate/doctorale ,n doeniul !a"elor naturale) certificate prin diplo*/
b'deinerea calit*ii de instalator autori"at ANRE !radul @ # sau @ T) ,n funcie de tipul de atestat
solicitat/
;;;,(egex,ro http#//;;;,legex,ro/%rinteaza-,aspx
. of 03 -/00/-/0< .#<- %M
c'vechie de iniu A ani ,n !radul @ # sau @ T) ,n funcie de tipul de atestat solicitat/
d'vechie ,n unc* ,n sectorul !a"elor naturale) ,n funcie de tipul de atestat solicitat) de iniu
&& ani0
Articolul 7
%&' Anali"area docuentelor preci"ate la art0 7 alin0 %1' se face de c*tre direcia de specialitate
din cadrul ANRE0
%1' -andidatul care) din otive obiective) independente de voina sa) nu se poate pre"enta la exaen)
,ntiinea"* ,n acest sens ANRE) ,n teren de axiu 7 "ile ,nainte de data exaenului) fiind
repro!raat pentru o sesiune ulterioar*/ ,n ca"ul ,n care candidatul nu a putut ,ntiina ANRE) ,n
terenul prev*"ut anterior) dar pre"int* ulterior dovada iposibilit*ii particip*rii sale la exaen)
poate fi repro!raat pentru o sesiune ulterioar*0
%2' @ndiferent de otivele care au stat la ba"a neacord*rii calit*ii de verificator de proiecte sau
de expert tehnic) tariful de exaen nu se restituie0
(roceduri i terene
Articolul 8
8r!ani"area exaenului se face confor (rocedurii de or!ani"are i desf*urare a exaenului de
atestare a verificatorilor de proiecte i a experilor tehnici) aprobat* prin deci"ie a preedintelui
ANRE0
Articolul 9
%&' Exainarea solicitanilor se face de c*tre o coisie nuit* prin deci"ie a preedintelui ANRE0
%1' -oisia de exaen a verificatorilor de proiecte i a experilor tehnici are ,n coponen* &B
ebri) specialiti ,n doeniile pentru care se efectuea"* atestarea) dintre care+ 4 repre"entani ai
ANRE) 1 repre"entani ai ,nv**3ntului superior de specialitate) profilul petrol6!a"e) instalaii
pentru construcii sau politehnic) un repre"entant al Ministerului #e"volt*rii Re!ionale i
Adinistraiei (ublice) un repre"entant al Ministerului Econoiei) un repre"entant al @nspectoratului
General pentru $ituaii de Ur!en* i un repre"entant al @nspectoratului de $tat ,n -onstrucii0
%2' Atestarea verificatorilor de proiecte i a experilor tehnici nu conduce la transferul de
responsabilit*i de la persoanele atestate la coisie i nici nu le exonerea"* pe acestea de obli!aiile
ce le revin0
%4' ANRE asi!ur*) din fonduri proprii) cheltuielile aferente transportului i ca"*rii ebrilor
coisiei de exaen) dac* exaenul se desf*oar* ,n alt* localitate dec3t :ucureti0
Articolul 10
%&' -andidatul declarat adis ,n ura exaenului dob3ndete calitatea de verificator de proiecte sau
de expert tehnic0
%1' (ersoanele declarate adise ,n ura exaenului ridic* certificatele de atestare i le!itiaiile
de la sediul ANRE) ,n teren de &7 de "ile0
%2' (ersoanele declarate adise ,n ura exaenului au obli!aia de reali"are a tapilei de
verificator de proiecte/expert tehnic ,n conforitate cu odelul pus la dispo"iie de ANRE0
%4' -alitatea de verificator de proiecte sau de expert tehnic ,n sectorul !a"elor naturale se
dovedete prin certificatul de atestare0
%7' #reptul de practic* se dovedete prin le!itiaia aflat* ,n teren de valabilitate) eis* de
c*tre ANRE ,preun* cu certificatul de atestare prev*"ut la alin0 %4'0
%9' .alabilitatea le!itiaiei este de 7 ani de la data eiterii certificatului de atestare) iar
dreptul de practic* se poate prelun!i din 7 ,n 7 ani) ,n conforitate cu prevederile art0 &90
%<' Evidena verificatorilor de proiecte i a experilor tehnici) pe tipuri de atestate) se va
consena ,n re!istrul electronic de eviden* a atestatelor) !estionat de c*tre direcia !eneral* de
specialitate din cadrul ANRE/ aceste inforaii sunt publice i pot fi consultate pe pa!ina de internet
a ANRE0
%?' 5n situaia ,n care o persoan* este atestat* pentru ai ulte doenii) la solicitarea acesteia)
ANRE poate sincroni"a terenele specificate ,n le!itiaie cu respectarea prevederilor art0 &90
Articolul 11
%&' -ertificatul de atestare) le!itiaia i tapila sunt noinale i netransisibile0
%1' Modelul certificatului de atestare) al le!itiaiei i al tapilei sunt prev*"ute ,n anexele nr0
2a) 2b i 2c0
%2' .erificatorii de proiecte dein un sin!ur certificat de atestare) o sin!ur* le!itiaie i o
sin!ur* tapil*) indiferent de nu*rul de doenii de atestare0
%4' Experii tehnici atestai dein un sin!ur certificat de atestare) o sin!ur* le!itiaie i o
sin!ur* tapil*) indiferent de nu*rul de doenii de atestare0
%7' .erificatorii de proiecte i experii tehnici au obli!aia de a casa i a distru!e tapilele
care nu ai sunt confore cu certificatul de atestare0
Capitolul IV
-opetenele verificatorilor de proiecte i ale experilor tehnici din sectorul !a"elor naturale
Articolul 12
%&' -opetenele verificatorilor de proiecte i ale experilor tehnici sunt preci"ate ,n cadrul
;;;,(egex,ro http#//;;;,legex,ro/%rinteaza-,aspx
< of 03 -/00/-/0< .#<- %M
condiiilor de valabilitate aferente fiec*rui atestat0
%1' -ondiiile6cadru de valabilitate aferente certificatelor de atestare sunt prev*"ute ,n anexele
nr0 4a i 4b0
Articolul 13
%&' .erificatorul de proiecte i expertul tehnic ,i pot desf*ura activitatea ,n una dintre
ur*toarele fore+
a'an!a=at al unei persoane =uridice care are prev*"ute ,n statut activit*i de in!inerie i
consultan* tehnic* le!at* de aceasta) cu respectarea prevederilor le!ale/
b'persoan* fi"ic* autori"at* s* desf*oare activit*i ,n od independent/
c'an!a=at al investitorului) cu contract de unc* sau av3nd alt* for* le!al* de colaborare privind
prest*rile de servicii ,ncheiat* cu acesta0
%1' .erificatorul de proiecte atestat efectuea"* verific*ri nuai ,n conforitate cu copetenele
conferite prin certificatul de atestare0
%2' Expertul tehnic efectuea"* experti"e nuai ,n conforitate cu copetenele conferite prin
certificatul de atestare0
%4' .erificatorul de proiecte atestat ,ntocete i ine la "i un re!istru de eviden* a proiectelor
verificate) confor odelului prev*"ut ,n anexa nr0 7a0
%7' Expertul tehnic ,ntocete i ine la "i un re!istru de eviden* a experti"elor tehnice
efectuate) confor odelului prev*"ut ,n anexa nr0 7b0
Capitolul V
(re!*tire de specialitate
Articolul 14
%&' (re!*tirea specific* a solicitantului enionat* la art0 7 alin0 %1' lit0 !' se dovedete
printr6un certificat de absolvire a unui curs de specialitate) corespun"*tor tipului de atestat
solicitat) cu o durat* de iniu 1B de ore0
%1' -ursul de specialitate prev*"ut la alin0 %&' are drept scop actuali"area pre!*tirii profesionale
a specialitilor) ,n contextul ipleent*rii i alinierii le!islaiei naionale la cea european*)
aprofundarea i sinteti"area cunotinelor !enerale teoretice i practice ,n sectorul !a"elor naturale
deinute de c*tre acetia) precu i ipleentarea unui proces de pre!*tire continu*0
Articolul 15
%&' -ursul de specialitate preci"at la art0 &4 alin0 %&' se or!ani"ea"* de c*tre instituiile de
,nv**3nt superior ,n cadrul c*rora funcionea"* facult*i/secii/catedre av3nd ca doeniu de pre!*tire
specialit*i din sectorul !a"elor naturale ori instalaii pentru construcii) precu i de c*tre
asociaiile profesionale cu atribuii/activit*i relevante ,n sectorul !a"elor naturale sau operatori
econoici) autori"ate/autori"ai de c*tre Autoritatea Naional* pentru -alific*ri0
%1' (ro!raa de desf*urare a cursului enionat la alin0 %&' se avi"ea"* de c*tre ANRE confor
prevederilor Metodolo!iei de selectare a foratorilor) aprobat* prin ordin al preedintelui ANRE0
%2' (redarea cursurilor de specialitate se asi!ur*) de re!ul*) de c*tre cadre didactice universitare
din cadrul catedrelor de specialitate ale instituiilor de ,nv**3nt superior preci"ate la alin0 %&'/
,n scopul pred*rii cursurilor pot fi cooptate/cooptai i+
a'alte cadre didactice universitare) atestate ca verificatori de proiecte/experi tehnici ,n sectorul
!a"elor naturale/
b'specialiti atestai ca verificatori de proiecte/experi tehnici ,n sectorul !a"elor naturale) cu o
vechie ,n specialitate de iniu 1 ani0
%4' -ursurile de specialitate) pentru fiecare doeniu de atestare) cuprind dou* odule) astfel+
a'odulul de teorie) cuprin"3nd) ,n principal) pre"entarea le!islaiei specifice i a re!leent*rilor
tehnice aplicabile ,n vi!oare la data or!ani"*rii cursului/
b'odulul de aplicaie0
%7' Modulul de teorie se finali"ea"* prin susinerea unui test de verificare a cunotinelor
dob3ndite0
%9' Modulul de aplicaie se finali"ea"*) dup* ca") prin+
a'verificarea unui proiect tehnic i ,ntocirea unui referat pentru verificatorii de proiecte/
b'reali"area unei experti"e tehnice pentru un obiectiv/siste din sectorul !a"elor naturale pentru
experii tehnici0
%<' -ertificatul de absolvire a cursului de specialitate) eliberat de instituiile enionate la
alin0 %&') trebuie s* conin* calificativele finale obinute la odulul teoretic i la odulul de
aplicaie/ cursantul este declarat adis dac* a obinut la exaenul final calificativul ediu ini ?0
Capitolul VI
(relun!irea valabilit*ii dreptului de practic*
Articolul 16
%&' (entru prelun!irea dreptului de practic*) ,n scopul continu*rii activit*ii) verificatorul de
proiecte sau expertul tehnic ,nre!istrea"* la ANRE o cerere) cu cel puin 2B de "ile ,nainte de data
expir*rii valabilit*ii le!itiaiei) ,n vederea eiterii unei noi le!itiaii0
%1' La cererea de prelun!ire a duratei de valabilitate a le!itiaiei de verificator de
proiecte/expert tehnic) al c*rei odel este prev*"ut ,n anexa nr0 9) verificatorul de proiecte sau
;;;,(egex,ro http#//;;;,legex,ro/%rinteaza-,aspx
= of 03 -/00/-/0< .#<- %M
expertul tehnic anexea"* ur*toarele docuente+
a'actul de identitate) ,n copie/
b're!istrul verificatorului de proiecte/expertului tehnic copletat la "i) ,n copie) ori) dup* ca")
declaraie pe propria r*spundere c*) ,n perioada de expirare a valabilit*ii le!itiaiei) nu a
desf*urat activitate ca verificator de proiecte sau nu a efectuat experti"e tehnice) dup* ca"/
c'certificatele de absolvire anual* a unui curs de specialitate pentru doeniul de atestare
solicitat) confor prevederilor art0 &4/
d'ca"ierul =udiciar f*r* antecedente penale care s* ,l fac* incopatibil cu doeniul de atestare
solicitat/
e'o foto!rafie forat > c) pe h3rtie sau ,n forat electronic/
f'dovada achit*rii tarifului pentru prelun!irea dreptului de practic*) stabilit prin ordin al
preedintelui ANRE0
Articolul 17
%&' -opartientul de specialitate din cadrul ANRE anali"ea"* cererea i docuentele prev*"ute la
art0 &9 ,n vederea eiterii le!itiaiei pentru prelun!irea dreptului de practic* a verificatorului de
proiecte/expertului tehnic0
%1' ANRE eliberea"* le!itiaia prev*"ut* la alin0 %&' ,n teren de cel ult 2B de "ile de la data
,nre!istr*rii cererii ,nsoite de docuentele coplete prev*"ute la art0 &9) respectiv) dup* ca") de la
data coplet*rii docuentelor solicitate0
Capitolul VII
R*spunderi i sanciuni
Articolul 18
5nc*lcarea prevederilor pre"entului re!ulaent atra!e r*spunderea =uridic*) ,n condiiile le!ii0
Articolul 19
%&' -onstatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se fac de c*tre persoane ,puternicite ,n
acest scop de preedintele ANRE) potrivit prevederilor Le!ii ener!iei electrice i a !a"elor naturale
nr0 &12/1B&10
%1' -ontraveniile se sancionea"* copleentar prin+
a'suspendarea dreptului de practic* ce decur!e din deinerea calit*ii de verificator de
proiecte/expert tehnic pe o perioad* de 9 luni/
b'retra!erea calit*ii de verificator de proiecte/expert tehnic) cu drept de pre"entare la o nou*
exainare dup* o perioad* de 2 ani/
c'retra!erea calit*ii de verificator de proiecte/expert tehnic) f*r* drept de pre"entare la o nou*
exainare0
%2' $uspendarea dreptului de practic* ce decur!e din deinerea calit*ii de verificator de
proiecte/expert tehnic sau retra!erea calit*ii de verificator de proiecte/expert tehnic se face av3nd
la ba"* ur*toarele docuente+
a'procesul6verbal de sancionare contravenional* a abaterilor ,n sectorul !a"elor naturale/
b'raportul de constatare) ,ntocit de c*tre a!entul constatator) din care s* reias* c* nu au fost
reediate *surile dispuse prin procesul6verbal enionat la lit0 a'/
c'referatul unui !rup de 2 verificatori de proiecte/experi tehnici nuii prin deci"ie a
preedintelui ANRE) dup* cu urea"*+
C o persoan* din cadrul direciei !enerale de specialitate a ANRE/
C o persoan* propus* de cel noinali"at pentru sancionare/
C un cadru didactic din ,nv**3ntul superior de specialitate) profilul petrol6!a"e) instalaii
pentru construcii sau politehnic0
%4' $uspendarea dreptului de practic* ce decur!e din deinerea calit*ii de verificator de
proiecte/expert tehnic sau retra!erea calit*ii de verificator de proiecte/expert tehnic se dispune de
c*tre o coisie nuit* prin deci"ie a preedintelui ANRE0
%7' 5n ca"ul suspend*rii dreptului de practic* sau al retra!erii calit*ii de verificator de
proiecte/expert tehnic) persoana ,n cau"* are obli!aia de a depune la sediul ANRE cel ai apropiat
atestatul) le!itiaia i tapila) ,n teren de <1 de ore de la data priirii deci"iei coisiei
enionate la alin0 %4'0
%9' (e durata suspend*rii dreptului de practic* ce decur!e din deinerea calit*ii de verificator de
proiecte/expert tehnic sau ,n ca"ul retra!erii atestatului) persoana fi"ic* nu ai poate ,ndeplini
activit*ile pentru care a fost atestat*0
%<' La finalul perioadei de suspendare) persoana fi"ic* ridic* de la sediul ANRE atestatul)
le!itiaia i tapila0
%?' Retra!erea atestatului are loc atunci c3nd se ,ntrunesc condiii pentru o a treia suspendare a
dreptului de practic* ce decur!e din deinerea calit*ii de verificator de proiecte/expert tehnic)
,ntr6o perioad* de 7 ani) c3nd se produc accidente tehnice la obiectivele/sisteele din sectorul !a"elor
;;;,(egex,ro http#//;;;,legex,ro/%rinteaza-,aspx
3 of 03 -/00/-/0< .#<- %M
naturale din cau"a nerespect*rii cerinelor de calitate ,n proiectele tehnice sau ,n exploatarea
acestora) nesesi"ate de c*tre verificatorul de proiecte ori de c*tre expertul tehnic) sau c3nd nu sunt
respectate prevederile alin0 %7'0
Articolul 20
%&' Nerespectarea de c*tre verificatorii de proiecte sau de c*tre experii tehnici a condiiilor de
valabilitate a certificatului de atestare) ,n funcie de !ravitatea abaterii) atra!e aplicarea de c*tre
ANRE a ur*toarelor *suri+
a'convocarea titularului atestatului ,n vederea clarific*rii situaiei create/
b'suspendarea dreptului de practic* ce decur!e din deinerea calit*ii de verificator de
proiecte/expert tehnic pe o perioad* cuprins* ,ntre 2 i &1 luni/
c'retra!erea calit*ii de verificator de proiecte/expert tehnic) cu drept de pre"entare la o nou*
exainare dup* o perioad* de 2 ani/
d'retra!erea calit*ii de verificator de proiecte/expert tehnic) f*r* drept de pre"entare la o nou*
exainare0
%1' $uspendarea dreptului de practic* ce decur!e din deinerea calit*ii de verificator de
proiecte/expert tehnic sau retra!erea calit*ii de verificator de proiecte/expert tehnic se face av3nd
la ba"* ur*toarele docuente+
a'raportul ,ntocit de c*tre a!entul constatator) din care s* reias* c* au fost ,nc*lcate condiiile
de valabilitate a certificatului de atestare/
b'referatul unui !rup de 2 verificatori de proiecte/experi tehnici) dup* ca") nuii prin deci"ie a
preedintelui ANRE) dup* cu urea"*+
C o persoan* din cadrul direciei !enerale de specialitate a ANRE/
C o persoan* propus* de cel noinali"at pentru sancionare/
C un cadru didactic din ,nv**3ntul superior de specialitate) profilul petrol6!a"e) instalaii
pentru construcii sau politehnic0
%2' $uspendarea dreptului de practic* ce decur!e din deinerea calit*ii de verificator de
proiecte/expert tehnic sau retra!erea calit*ii de verificator de proiecte/expert tehnic se dispune de
c*tre o coisie nuit* prin deci"ie a preedintelui ANRE0
%4' 5n ca"ul suspend*rii dreptului de practic* sau al retra!erii calit*ii de verificator de
proiecte/expert tehnic) persoana ,n cau"* are obli!aia de a depune la sediul ANRE cel ai apropiat
atestatul) le!itiaia i tapila) ,n teren de <1 de ore de la data priirii deci"iei coisiei
enionate la alin0 %2'0
%7' (e durata suspend*rii dreptului de practic* ce decur!e din deinerea calit*ii de verificator de
proiecte/expert tehnic sau a retra!erii atestatului) persoana fi"ic* nu ai poate ,ndeplini activit*ile
pentru care a fost atestat*0
%9' La finalul perioadei de suspendare) persoana fi"ic* ridic* de la sediul ANRE atestatul)
le!itiaia i tapila0
%<' Retra!erea atestatului are loc ,n condiiile prev*"ute la art0 &A alin0 %?'0
Articolul 21
%&' -ontestaia la deci"ia de suspendare a dreptului de practic* sau de retra!ere a certificatului de
atestare se depune de c*tre persoana ,n cau"* la ANRE) ,n teren de < "ile de la data c3nd a luat
cunotin* de raportul scris al coisiei enionate la art0 &A alin0 %4' sau la art0 1B alin0 %2'0
%1' 5n ca"ul ,n care contestaia nu este fondat*) cheltuielile !enerate de re"olvarea acesteia se
suport* de c*tre persoana care a f*cut contestaia0
%2' $oluionarea contestaiei se face de c*tre ANRE) confor procedurilor interne/ deci"ia este
definitiv*0
%4' $anciunile prev*"ute ,n pre"entul re!ulaent se consenea"* ,n re!istrul electronic de eviden*
a certificatelor de atestare) !estionat de c*tre direcia !eneral* de specialitate din cadrul ANRE/
aceste inforaii sunt publice i pot fi consultate pe pa!ina de internet a ANRE0
Capitolul VIII
#ispo"iii tran"itorii i finale
Articolul 22
%&' .erificatorii de proiecte/Experii tehnici care au fost atestai de alte instituii a c*ror
copetene sunt preluate de c*tre ANRE ,n conforitate cu prevederile Le!ii nr0 &12/1B&1 vor fi atestai
confor prevederilor art0 140
%1' 5n situaia pierderii/deterior*rii certificatului de atestare i/sau a le!itiaiei de
verificator de proiecte/expert tehnic) posesorul acestora poate solicita eliberarea unui duplicat/ ,n
acest sens) posesorul adresea"* ANRE o cerere) ,nsoit* de dovada public*rii anunului privind
pierderea/deteriorarea certificatului de atestare i/sau a le!itiaiei de verificator de
proiecte/expert tehnic ,ntr6un cotidian de r*sp3ndire naional* i face dovada achit*rii tarifului de
;;;,(egex,ro http#//;;;,legex,ro/%rinteaza-,aspx
9 of 03 -/00/-/0< .#<- %M
eliberare a duplicatului) confor tarifelor aprobate prin ordin al preedintelui ANRE0
Articolul 23
%&' (ersonalul ANRE) cu respectarea condiiilor de studii i de vechie stipulate prin pre"entul
re!ulaent) poate participa la exaen ,n vederea obinerii calit*ii de verificator de proiecte/expert
tehnic f*r* achitarea tarifului specific0
%1' (ersonalul care obine calitatea de verificator de proiecte/expert tehnic) confor celor
preci"ate la alin0 %&') nu poate desf*ura activit*i cu caracter lucrativ ,n sectorul !a"elor naturale
pe ,ntrea!a perioad* ,n care ,i desf*oar* activitatea ,n cadrul ANRE0
Articolul 24
%&' La data intr*rii ,n vi!oare a pre"entului re!ulaent) ,n conforitate cu prevederile art0 &9& din
Le!ea nr0 &12/1B&1) verificatorii de proiecte care au fost atestai de alte instituii ,i p*strea"*) la
cerere) copetenele obinute) prin echivalarea atestatului0
%1' La data intr*rii ,n vi!oare a pre"entului re!ulaent) ,n conforitate cu prevederile art0 &92 din
Le!ea nr0 &12/1B&1) experii tehnici care au fost atestai de alte instituii ,i p*strea"*) la cerere)
copetenele obinute) prin echivalarea atestatului0
%2' 5n vederea echival*rii atestatului deinut persoanele preci"ate la alin0 %&' i %1' transit la
ANRE ur*toarele docuente+
a'cerere6tip) confor odelului prev*"ut ,n anexa nr0 &/
b'actul de identitate) ,n copie/
c'actul de studii sau atestatul de recunoatere/echivalare a acestuia ,n Ro3nia) ,n copie
le!ali"at*/
d'curriculu vitae ,ntocit confor odelului european 6 europass/
e'ca"ierul =udiciar f*r* antecedente penale care s* ,l fac* pe solicitant incopatibil cu doeniul
atestat solicitat/
f'eoriul de activitate) ,ntocit confor odelului din anexa nr0 1/
!'certificatul de atestare i le!itiaia ,n teren de valabilitate) ,n copie le!ali"at*/
h'o foto!rafie color > c) pe h3rtie sau ,n forat electronic/
i'o adeverin* eliberat* de eitentul certificatului de atestare) din care s* reias* dac*
solicitantul a fost sancionat contravenional pentru abateri de la prevederile le!ale) precu i natura
acelor abateri/
='deinerea calit*ii de instalator autori"at ANRE) !radul @# sau @T) ,n funcie de tipul de atestat
pentru care solicit* echivalarea0
%4' .erificatorii de proiecte atestai pentru specialitatea @nstalaii de !a"e @!) care dein aceast*
calitate ,n conforitate cu prevederile Re!ulaentului de verificare i experti"are tehnic* de calitate
a proiectelor) a execuiei lucr*rilor i a construciilor) aprobat prin Dot*r3rea Guvernului nr0
A17/&AA7 i) respectiv) ale 8rdinului inistrului lucr*rilor publice) transporturilor i locuinei nr0
<<</1BB2 pentru aprobarea re!leent*rii tehnice E5ndru*tor pentru atestarea tehnico6profesional* a
specialitilor cu activitate ,n construciiF) cu odific*rile i coplet*rile ulterioare) dob3ndesc)
prin echivalare) calitatea de verificatori de proiecte tip .Gd0
%7' .erificatorii de proiecte atestai pentru sectorul !a"elor naturale care dein aceast* calitate
,n conforitate cu prevederile Re!ulaentului privind procedura de atestare tehnico6profesional* a
specialitilor verificatori de proiecte) responsabililor tehnici cu execuia i experilor tehnici de
calitate i extra=udiciari pentru lucr*rile de onta= utila=e) echipaente i instalaii tehnolo!ice
industriale) aprobat prin 8rdinul inistrului econoiei) coerului i ediului de afaceri nr0 294/1B&B)
dob3ndesc) prin echivalare) calitatea de verificatori de proiecte tip .Gp) .Gt sau .Gs) confor
copetenelor deinute anterior0
%9' Experii tehnici atestai) care dein aceast* calitate ,n conforitate cu prevederile
Re!ulaentului de verificare i experti"are tehnic* de calitate a proiectelor) a execuiei lucr*rilor i
a construciilor) aprobat prin Dot*r3rea Guvernului nr0 A17/&AA7 i) respectiv) ale 8rdinului
inistrului lucr*rilor publice) transporturilor i locuinei nr0 <<</1BB2 pentru aprobarea re!leent*rii
tehnice E5ndru*tor pentru atestarea tehnico6profesional* a specialitilor cu activitate ,n
construciiF) cu odific*rile i coplet*rile ulterioare) dob3ndesc) prin echivalare) calitatea de
expert tehnic tip EGd0
%<' Experii tehnici atestai pentru sectorul !a"elor naturale care dein aceast* calitate ,n
conforitate cu prevederile Re!ulaentului privind procedura de atestare tehnico6profesional* a
specialitilor verificatori de proiecte) responsabililor tehnici cu execuia i experilor tehnici de
calitate i extra=udiciari pentru lucr*rile de onta= utila=e) echipaente i instalaii tehnolo!ice
industriale) aprobat prin 8rdinul inistrului econoiei) coerului i ediului de afaceri nr0 294/1B&B)
dob3ndesc) prin echivalare) calitatea de experi tehnici tip EGp) EGt sau EGs) confor copetenelor
deinute anterior0
Articolul 25
(ersoanele fi"ice care solicit* atestarea ca verificator de proiecte tip .Gv) .Gb sau .G! ori expert
tehnic tip EGv) EGb sau EG!) ,n locul docuentelor preci"ate la art0 7 alin0 %1' lit0 d' i e') pre"int*
un eoriu de activitate i o adeverin* eliberat* de an!a=ator) senat* de repre"entantul le!al al
acestuia) din care s* reias* activitatea desf*urat* ca proiectant ,n sectorul !a"elor naturale0
Articolul 26
Nu pot fi atestate persoanele care au suferit condan*ri pentru concuren* neloial*) abu" de
,ncredere) fals sau alt* infraciune pentru care este prev*"ut* pedeapsa copleentar* a inter"icerii
;;;,(egex,ro http#//;;;,legex,ro/%rinteaza-,aspx
> of 03 -/00/-/0< .#<- %M
unor drepturi0
Articolul 27
%&' .erificarea tehnic* de calitate a proiectelor se face pentru cerinele stabilite prin Le!ea nr0
&12/1B&1 de c*tre specialiti verificatori de proiecte) atestai de ANRE0
%1' $unt supuse verific*rii tehnice de c*tre verificatori de proiecte atestai de ANRE+
a'docuentaia tehnic* necesar* obinerii autori"aiei de construire/
b'proiectele tehnice/
c'dispo"iia/dispo"iiile de antier dat*/date de proiectantul lucr*rii pentru odific*ri locale ale
soluiei tehnice din docuentaia tehnic* autori"at*) confor prevederilor le!ale ,n vi!oare/
d'proiectele tehnice ,ntocite ,n ura unor rapoarte de experti"* tehnic* de calitate0
%2' .erificatorul de proiecte senea"* i tapilea"*) pe fiecare pa!in*) eoriul tehnic) breviarul
de calcul i toate piesele desenate ale proiectului) nuai ,n condiiile ,n care acesta este
corespun"*tor din punctul de vedere al cerinelor stabilite prin prevederile le!ale/ indiferent dac*
proiectul corespunde sau nu cerinelor enionate ,n anteceden*) verificatorul de proiecte ,ntocete
un referat de verificare prin care declar* proiectul tehnic confor ori solicit* refacerea acestuia0
Referatul de verificare se ,ntocete cu respectarea cerinelor inie preci"ate ,n anexa nr0 <0
%4' #ocuentaia tehnic* verificat*) necesar* obinerii autori"aiei de construire) nu se poate
substitui proiectului tehnic verificat0
%7' Liti!iile dintre verificatorul tehnic atestat i proiectant pot fi re"olvate de c*tre un expert
tehnic atestat de ANRE) an!a=at de investitor/ deci"ia expertului este obli!atorie pentru abele p*ri)
iar r*spunderea revine acestuia0
%9' .erificatorul tehnic atestat nu poate verifica proiectele tehnice ,ntocite de el sau la a c*ror
elaborare a participat0
Articolul 28
%&' Experti"area tehnic* este o activitate coplex* care cuprinde) dup* ca") cercet*ri) experient*ri
ori ,ncerc*ri) studii) relevee) anali"e i evalu*ri necesare pentru cunoaterea st*rii tehnice a unui
obiectiv/siste sau a unei instalaii existente) ,n vederea identific*rii i fundaent*rii *surilor ce
se ipun/ aceast* activitate se efectuea"* de c*tre experi tehnici atestai) atunci c3nd un or!anis cu
atribuii de control al statului solicit* acest lucru ori c3nd o situaie deosebit* o ipune) pentru+
a're"olvarea unor situaii care intervin la obiective/sistee sau instalaii existente/
b'deterinarea) ,n orice stadiu) a st*rii tehnice a obiectivelor/sisteelor sau instalaiilor
existente) ,n ca"ul de"astrelor ori accidentelor datorate fenoenelor naturale) aciunilor uane sau
activit*ii tehnolo!ice/
c're"olvarea liti!iilor privind calitatea tehnic* a unor proiecte sau a execuiei unor lucr*ri asupra
obiectivelor/sisteelor ori instalaiilor/
d',ntocirea unei docuentaii tehnice pentru obiectivele/sisteele sau instalaiile aflate ,n
funciune) ,n ca"ul ,n care docuentaia tehnic* iniial* a fost deteriorat* ori distrus*/
e'prelun!irea duratei de funcionare a unor obiective/sistee sau instalaii aflate ,n funciune0
%1' Expertul tehnic) ,n oentul ,n care constat* c* se ipune luarea unor *suri ur!ente pentru
asi!urarea securit*ii persoanelor i/sau a bunurilor) le aduce la cunotin*) ,n scris) solicitantului
experti"ei) proprietarului ori investitorului/adinistratorului) care sunt obli!ai s* le pun* ,n
aplicare iediat0
%2' 5n vederea efectu*rii unei experti"e) expertul tehnic verific* cel puin ur*toarele+
a'condiiile de aplasaent i de exploatare a obiectivului/sisteului ori instalaiei/
b'starea tehnic* a obiectivului/sisteului sau instalaiei/
c'docuentele care au stat la ba"a reali"*rii sau exploat*rii obiectivului/sisteului sau
instalaiei/
d'prevederile din re!leent*rile tehnice care au stat la ba"a reali"*rii obiectivului/sisteului sau
instalaiei i cele ,n vi!oare la data efectu*rii experti"ei tehnice/
e'prevederile din re!leent*rile tehnice care stau la ba"a exploat*rii obiectivului/sisteului sau
instalaiei0
%4' (e ba"a activit*ii prev*"ute la alin0 %&') expertul tehnic elaborea"* raportul de experti"*
tehnic* cuprin"3nd soluiile i *surile care se ipun/ raportul se ,nsuete de c*tre proprietar sau
investitor/adinistrator/ raportul conine i propunerile pentru efectuarea unor experti"e suplientare
,n doenii conexe) dac* acestea se ipun0
%7' 5n situaia ,n care solicitantul experti"ei) proprietarul sau investitorul/adinistratorul nu
este de acord cu soluiile ori *surile re"ultate din raportul de experti"* tehnic* are dreptul de a
solicita o contraexperti"*0
%9' Expertul tehnic atestat nu poate desf*ura activit*i de experti"* tehnic* pentru
obiectivele/sisteele din sectorul !a"elor naturale la a c*ror proiectare) verificare tehnic*) execuie
sau coordonare a lucr*rilor de execuie a participat0
Articolul 29
Nu pot participa la exaenul de atestare persoanele fi"ice c*rora ANRE le6a aplicat o sanciune de
suspendare sau retra!ere a unei le!itiaii/a unui atestat ,n ultiii 2 ani0
Articolul 30
;;;,(egex,ro http#//;;;,legex,ro/%rinteaza-,aspx
? of 03 -/00/-/0< .#<- %M
$r, crt, &nitatea 5instituia6 Anul +uncia
"escrierea sumar7 a atribuiilor de
serviciu

$r,
crt,
"enumirea lucr7rii Anul4 luna
Tipul activit7ii
5proiectare/avizare6
'eneficiarul
%recizarea principalelor
caracteristici tehnico@
Anexele nr0 &) 1) 2a) 2b) 2c) 4a) 4b) 7a) 7b) 9 i < fac parte inte!rant* din pre"entul re!ulaent0
ANEXA Nr. 1
la re!ulaent
-ERERE
pentru ,nscriere la exaenul de verificator de proiecte/expert tehnic
#onule preedinte)
$ubsenatul/a 00000000 000000000000) doiciliat/* ,n localitatea 00000000 000000000000) str0 00000000
000000000 nr0 0000) bl) 000) et0 000) ap0 00000) posesor al actului de identitate seria 0000 nr0 00000)
eliberat de 000000 la data de 000000000)
cod nueric personal @G@G@G@G@G@G@G@G@G@G@G@G@G@) n*scut ,n anul 00000) luna0000000000000) "iua 00000
,n localitatea 00000000 000000000000) =udeul 00000000 000000000000)
v* ro! s*6i aprobai ,nscrierea la exaenul de verificator de proiecte/expert tehnic tip 00000000
0000000000000000 00000000 0000000000000H'0
(entru ,nscriere anexe" ur*toarele docuente+
00000000 0000000000000000 0000000000000000 00000000 000000000000
$ubsenatul)00000000 0000000000000000 00000000000000) declar pe propria r*spundere c* docuentele
depuse ,n vederea particip*rii la exaen sunt confore cu realitatea i c* a luat cunotin* de
prevederile art0 1A1HH' din -odul penal privind falsul ,n declaraii0
#ata
00000000 00000000000000
$en*tura
00000000 00000000000000
GGGGG
H' $e copletea"* cu tipul/tipurile pentru care solicitantul dorete s* susin* exaenul de atestare0
HH' Art0 1A1+ #eclararea necorespun"*toare a adev*rului) f*cut* unui or!an sau instituii de stat ori
unei alte unit*i dintre cele la care se refer* art0 &47) ,n vederea producerii unei consecine
=uridice) pentru sine sau pentru altul) atunci c3nd) potrivit le!ii ori ,pre=ur*rilor) declaraia
f*cut* servete pentru producerea acelei consecine) se pedepsete cu ,nchisoare de la 2 luni la 1 ani
sau cu aend*0
IArt0 &47+ (rin terenul EpublicF se ,nele!e tot ce privete autorit*ile publice) instituiile
publice) instituiile sau alte persoane =uridice de interes public) adinistrarea) folosirea sau
exploatarea bunurilor proprietate public*) serviciile de interes public) precu i bunurile de orice fel
care) potrivit le!ii) sunt de interes public0J
C
ANEXA Nr. 2
la re!ulaent
Meoriu de activitate
odel 6
Nuele 00000000 0000000000000000 0000000000000000 000000000
(renuele 00000000 0000000000000000 00000000 000000000000
#ata naterii 00000000 0000000000000000 00000000 000000000
@0 $tudii superioare
;acultatea 00000000 0000000000000000 00000000 000000000000
$pecialitatea 00000000 0000000000000000 00000000 00000000
#ata absolvirii 00000000 0000000000000000 000000000000000
Media exaenului de diplo* 00000000 00000000000
@@0 Activitatea profesional*
A0 Locuri de unc* i funcii deinute
:0 Lucr*ri avi"ate sau elaborate ,n calitate de proiectant
;;;,(egex,ro http#//;;;,legex,ro/%rinteaza-,aspx
0/ of 03 -/00/-/0< .#<- %M
economice ale lucr7rii

$r,
crt,
"enumirea inveniei
sau inovaiei
Anul4 luna
$um7rul brevetului i
emitentul
"escrierea sumar7 a scopului i principiului
de funcionare

@@@0 Activitatea tiinific*
a'invenii i inovaii+
b'lucr*ri publicate %titlul lucr*rii) editura) anul'/
c'activit*i didactice ,n ,nv**3ntul superior %instituia de ,nv**3nt superior) facultatea)
catedra) disciplina) funcia didactic*'/
d'doctorat %data ,natricul*rii ca doctorand) te"a de doctorat) data susinerii'0
#ata
00000000 00000000 0000000000000
$en*tura
00000000 00000000000
C
ANEXA Nr. 3a
la re!ulaent
odel 6
-ERT@;@-AT #E ATE$TARE
Nr0 000000000000 din 000000000000
5n ba"a Le!ii ener!iei electrice i a !a"elor naturale nr0 &12/1B&1)
,n ura cererii nr0 00000000000 din 00000000 00000000 i a verific*rii efectuate de -oisia de exaen
din data de 00000000 00000000 000000000000000 se eliberea"* pre"entul certificat de atestare0
$e atest* donul %doana' 00000000 0000000000000000 00000000 00000000000000) de profesie 00000000
0000000000000000 00000000 000000000000000) cu doiciliul ,n localitatea 00000000 0000000000000000
0000000000000000 00000000 )str0 00000000 0000000000000000 00000000000000 nr0 00000000 000000000000) bl0
000000000000) sc0 000000000000000) et0 00000000 000000000) ap0 000000000) =udeul 00000000
0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 00000000000) pentru calitatea de 00000000
0000000000000000 0000000000000000 0000000000) ,n doeniul/doeniile 00000000 0000000000000000
0000000000000000 0000000000000000 0000000000
i tipul/tipurile de atestat 00000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 00000000
00000000000
pentru ur*toarele cerine+
A0 re"isten* ecanic* i stabilitate/
:0 securitate la incendiu/
-0 i!ien*) s*n*tate i ediu/
#0 si!uran* ,n exploatare/
E0 protecie ,potriva "!ootului/
;0 econoie de ener!ie i i"olare teric*0
Autoritatea Naional* de Re!leentare ,n #oeniul Ener!iei
(reedintele -oisiei de exaen
00000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000
C
ANEXA Nr. 3b
la re!ulaent
odel 6
LEG@T@MAK@E
Nr0 000000000000 din 000000000000
5n ba"a Le!ii ener!iei electrice i a !a"elor naturale nr0 &12/1B&1)
,n ura cererii nr0 00000000000 din 00000000 00000000 i a verific*rii efectuate de -oisia de exaen
din data de 00000000 00000000 0000000000000 se eliberea"* pre"enta le!itiaie0
#onul %doana' 00000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000000000) de profesie
00000000 0000000000000000 00000000 00000000000000) cu doiciliul ,n localitatea 00000000
0000000000000000 0000000000000000 00000000 000000000000) str0 00000000 0000000000000000 000000000000000
nr0 00000000 00000000000)0 bl0 000000000000) sc0 000000000000000) et0 00000000 000000000) ap0 000000000)
;;;,(egex,ro http#//;;;,legex,ro/%rinteaza-,aspx
00 of 03 -/00/-/0< .#<- %M
=udeul 00000000 0000000000000000 0000000000000000 00000000) deine calitatea de00000000
0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 00000000 ,n doeniul/doeniile 00000000
0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000
i tipul/tipurile de atestat 00000000 0000000000000000 00000000 000000000000000
pentru ur*toarele cerine+
A0 re"isten* ecanic* i stabilitate/
:0 securitate la incendiu/
-0 i!ien*) s*n*tate i ediu/
#0 si!uran* ,n exploatare/
E0 protecie ,potriva "!ootului/
;0 econoie de ener!ie i i"olare teric*0
Autoritatea Naional* de Re!leentare ,n #oeniul Ener!iei
(reedintele -oisiei de exaen
00000000 0000000000000000 0000000000000000 00000000000
C
ANEXA Nr. 3c
la re!ulaent
LTAM(@LMH'
odel 6
N8TM+
#iaetrul exterior al tapilei este de 4? de ilietri0
Nu*rul de pe tapil* este nu*rul certificatului de atestare i al le!itiaiei specialistului
posesor al tapilei0
#oeniul de atestare este repre"entat de .Gp) .Gt) .Gd) .Gv) .Gb) .Gs) .G!) EGp) EGt) EGd) EGv) EGb)
EGs sau EG! i repre"int* specialit*ile specificate la art0 4 din Re!ulaentul pentru atestarea
persoanelor fi"ice care desf*oar* activit*i de verificare a proiectelor din sectorul !a"elor naturale0
-erinele de calitate sunt repre"entate de+
A0 re"isten* ecanic* i stabilitate/
:0 securitate la incendiu/
-0 i!ien*) s*n*tate i ediu/
#0 si!uran* ,n exploatare/
E0 protecie ,potriva "!ootului/
;0 econoie de ener!ie i i"olare teric*0
GGGGG
H' Ltapila este reprodus* ,n facsiil0
ANEXA Nr. 4a
la re!ulaent
-8N#@K@@6-A#RU
de valabilitate aferente -ertificatului de atestare nr0 000 destinat persoanei fi"ice care desf*oar*
activit*i de verificare a proiectelor din sectorul !a"elor naturale
&0 -ertificatul de atestare este acordat de c*tre Autoritatea Naional* de Re!leentare ,n #oeniul
Ener!iei
doanei/donului 00000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
0000000000000000 00000000 00000000000) nuit*/nuit ,n continuare titular0
%nue i prenue'
;;;,(egex,ro http#//;;;,legex,ro/%rinteaza-,aspx
0- of 03 -/00/-/0< .#<- %M
10 -ertificatul de atestare se acord* ,n conforitate cu prevederile Re!ulaentului pentru atestarea
verificatorilor de proiecte i a experilor tehnici pentru obiectivele/sisteele din sectorul !a"elor
naturale) aprobat prin 8rdinul preedintelui Autorit*ii Naionale de Re!leentare ,n #oeniul Ener!iei
nr0 11/1B&2) denuit ,n continuare re!ulaent0
20 -ertificatul de atestare are ca obiect acordarea calit*ii de verificator de proiecte pentru
00000000 0000000000000000 00000000 00000000 0
%preci"area doeniului/doeniilor'
40 #urata de valabilitate a -ertificatului de atestare este nedeterinat*) iar dreptul de practic*
este conferit prin le!itiaie) confor prevederilor re!ulaentului0
70 #reptul de practic* poate fi prelun!it ,n condiiile prev*"ute de re!ulaent0
90 Titularul are obli!aia de a verifica proiectele tehnice ,n conforitate cu le!islaia ,n vi!oare
i cu respectarea ur*toarelor criterii+
A0 re"isten* ecanic* i stabilitate/
:0 securitate la incendiu/
-0 i!ien*) s*n*tate i ediu/
#0 si!uran* ,n exploatare/
E0 protecie ,potriva "!ootului/
;0 econoie de ener!ie i i"olare teric*0
<0 Titularul va desf*ura activitatea exclusiv pe ba"e contractuale) ,n conforitate cu prevederile
re!ulaentului) cu respectarea principiilor transparenei i e!alit*ii de trataent al clienilor)
evit3nd orice discriinare0
?0 Titularul verific* tehnic ur*toarele+
a'docuentaia tehnic* necesar* obinerii autori"aiei de construire/
b'proiectele tehnice/
c'dispo"iia/dispo"iiile de antier dat*/date de proiectantul lucr*rii pentru odific*ri locale ale
soluiei tehnice din docuentaia tehnic* autori"at*) confor prevederilor le!ale ,n vi!oare/
d'proiectele ,ntocite ,n ura unor rapoarte de experti"* tehnic* de calitate0
A0 Titularul are ur*toarele obli!aii+
a's* verifice docuentaiile prev*"ute la pct0 ? nuai ,n doeniul pentru care a fost atestat/
b's* verifice soluiile tehnice ,n vederea asi!ur*rii unui nivel calitativ al lucr*rilor
corespun"*tor criteriilor enionate la pct0 9/
c's* verifice respectarea re!leent*rilor tehnice ,n vi!oare cu privire la reali"area lucr*rilor
specifice doeniului de atestare/
d's* sene"e i s* tapile"e pe fiecare pa!in* eoriul tehnic) breviarul de calcul i toate piesele
desenate ale proiectului) nuai ,n condiiile ,n care acesta este corespun"*tor din punctul de vedere al
cerinelor stabilite prin prevederile le!ale/
e's* ,ntoceasc* referatul de verificare) confor prevederilor re!ulaentului) indiferent de faptul
c* docuentele pre"entate la verificare corespund sau nu cerinelor prevederilor le!ale/
f's* ,ntoceasc* i s* in* la "i re!istrul de eviden* a docuentaiilor verificate/
!'s* nu foloseasc* ,n alte scopuri i s* nu transit* terilor eleente i detalii din proiectele
tehnice verificate) f*r* acordul proiectantului sau investitorului) dec3t ,n ca"urile prev*"ute de le!e/
h's* participe la activit*ile de onitori"are i control or!ani"ate de ANRE) la solicitarea
acesteia/
i's* participe anual la cursurile de specialitate or!ani"ate ,n scopul actuali"*rii pre!*tirii
profesionale0
&B0 Titularul nu poate sena i tapila) ,n aceast* calitate) proiectele ,ntocite de el sau la a
c*ror elaborare a participat0
&&0 Titularul nu se an!a=ea"* ,n practici anticoncureniale i nu ,piedic* ali titulari de
certificat de atestare s* se an!a=e"e ,n activitatea de verificare a proiectelor0
&10 Titularul respect* ,ntocai prevederile re!ulaentului i ale le!islaiei incidente0
&20 Nerespectarea de c*tre titular a cerinelor pct0 &1 ,ndrept*ete ANRE s* aplice sanciuni)
er!3nd p3n* la suspendarea dreptului de practic* sau retra!erea calit*ii de verificator de proiecte0
&40 5n ca"ul suspend*rii dreptului de practic* sau al retra!erii calit*ii de verificator de
proiecte) titularul are obli!aia de a depune la sediul ANRE cel ai apropiat certificatul de atestare)
le!itiaia i tapila) ,n teren de <1 de ore de la data priirii deci"iei coisiei0
&70 5n situaia schib*rii datelor de identificare) titularul este obli!at s* transit* ANRE) ,n
teren de < "ile lucr*toare) o notificare ,nsoit* de docuentele =ustificative) oca"ie cu care solicit*
odificarea certificatului de atestare i a le!itiaiei/ certificatul de atestare i le!itiaia
valabile la oentul solicit*rii se depun la ANRE pentru odificare0
&90 Titularul este obli!at s* case"e i s* distru!* tapila care nu ai este confor* cu
certificatul de atestare0
&<0 Nerespectarea de c*tre titular a pre"entelor condiii de valabilitate se sancionea"* confor
;;;,(egex,ro http#//;;;,legex,ro/%rinteaza-,aspx
0. of 03 -/00/-/0< .#<- %M
le!islaiei ,n vi!oare0
&?0 $chibul de inforaii cu ANRE se face ,n scris) prin eail 6 dara!Nanre0ro) fax+ B1&/2&1042097
sau prin pot*) la adresa+ $tr0 -onstantin Nacu nr0 2) sectorul 1) :ucureti0
ANEXA Nr. 4b
la re!ulaent
-8N#@K@@6-A#RU
de valabilitate aferente -ertificatului de atestare nr0 000 destinat persoanei fi"ice care desf*oar*
activit*i de experti"* tehnic* a proiectelor tehnice i/sau a obiectivelor/sisteelor din sectorul
!a"elor naturale
&0 -ertificatul de atestare este acordat de c*tre Autoritatea Naional* de Re!leentare ,n #oeniul
Ener!iei
doanei/donului 00000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
0000000000000000 00000000 00000000000 ) nuit*/nuit ,n continuare titular0
%nuele i prenuele'
10 -ertificatul de atestare se acord* ,n conforitate cu prevederile Re!ulaentului pentru atestarea
verificatorilor de proiecte i a experilor tehnici pentru obiectivele/sisteele din sectorul !a"elor
naturale) aprobat prin 8rdinul preedintelui Autorit*ii Naionale de Re!leentare ,n #oeniul Ener!iei
nr0 11/1B&2) denuit ,n continuare re!ulaent0
20 -ertificatul de atestare are ca obiect acordarea calit*ii de verificator de proiecte pentru
00000000 0000000000000000 00000000 00000000 0
%preci"area doeniului/doeniilor'
40 #urata de valabilitate a certificatului de atestare este nedeterinat*) iar dreptul de practic*
este conferit prin le!itiaie) confor prevederilor re!ulaentului0
70 #reptul de practic* poate fi prelun!it ,n condiiile prev*"ute de re!ulaent0
90 Titularul are obli!aia de a experti"a tehnic proiectele i/sau obiectivele/sisteele din sectorul
!a"elor naturale ,n conforitate cu le!islaia ,n vi!oare i cu respectarea ur*toarelor criterii+
A0 re"isten* ecanic* i stabilitate/
:0 securitate la incendiu/
-0 i!ien*) s*n*tate i ediu/
#0 si!uran* ,n exploatare/
E0 protecie ,potriva "!ootului/
;0 econoie de ener!ie i i"olare teric*0
<0 Titularul va desf*ura activitatea exclusiv pe ba"e contractuale) ,n conforitate cu prevederile
re!ulaentului) cu respectarea principiilor transparenei i e!alit*ii de trataent al clienilor)
evit3nd orice discriinare0
?0 5n vederea efectu*rii unei experti"e) titularul verific* cel puin ur*toarele+
a'condiiile de aplasaent i de exploatare a obiectivului/sisteului sau instalaiei/
b'starea obiectivului/sisteului sau instalaiei/
c'docuentele care au stat la ba"a reali"*rii sau exploat*rii obiectivului/sisteului sau
instalaiei/
d'prevederile din re!leent*rile tehnice care au stat la ba"a reali"*rii obiectivului/sisteului sau
instalaiei i cele ,n vi!oare la data efectu*rii experti"ei tehnice/
e'prevederile din re!leent*rile tehnice care stau la ba"a exploat*rii obiectivului/sisteului sau
instalaiei0
A0 Titularul efectuea"* experti"a tehnic* atunci c3nd un or!anis cu atribuii de control al statului
solicit* acest lucru sau c3nd o situaie deosebit* o ipune pentru+
a're"olvarea unor situaii care intervin la obiective/sistee sau instalaii existente/
b'deterinarea) ,n orice stadiu) a st*rii tehnice a obiectivelor/sisteelor sau instalaiilor
existente ,n ca"ul de"astrelor sau accidentelor datorate fenoenelor naturale) aciunilor uane sau
activit*ii tehnolo!ice/
c're"olvarea liti!iilor privind calitatea tehnic* a unor proiecte sau execuia unor lucr*ri asupra
obiectivelor/sisteelor sau instalaiilor/
d',ntocirea unei docuentaii tehnice pentru obiectivele/sisteele sau instalaiile aflate ,n
funciune) ,n ca"ul ,n care docuentaia tehnic* iniial* a fost deteriorat* sau distrus*/
e'prelun!irea duratei de funcionare a unor obiective/sistee sau instalaii aflate ,n funciune0
&B0 Titularul are ur*toarele obli!aii+
a's* experti"e"e tehnic nuai ,n doeniul pentru care a fost atestat/
b's* aduc* la cunotin*) ,n scris) proprietarului sau investitorului) confor prevederilor
re!ulaentului) *surile ur!ente ce se ipun/
c's* verifice calitatea tehnic* a proiectelor tehnice/lucr*rilor) corespun"*tor criteriilor
enionate la pct0 9 i prevederilor le!ale) ,n ca"ul liti!iilor/
;;;,(egex,ro http#//;;;,legex,ro/%rinteaza-,aspx
0< of 03 -/00/-/0< .#<- %M
$r,
crt,
"ata
verific7rii
$um7rul
proiectului
i data
+irma
autorizat7
pentru
proiectare
%roiectantul
autorizat
Tipul
proiectului
5tipul
instalaiei
verificate6
'eneficiarul Adresa (ocalitatea Audeul
,,,
$r,
crt,
"ata expertizei Tipul expertizei efectuate 'eneficiarul Adresa *raul Audeul
,,,
d's* verifice cele enionate la pct0 ?) cu respectarea criteriilor enionate la pct0 9 i a
prevederilor le!ale/
e's* ,ntoceasc* raportul de experti"*) confor prevederilor re!ulaentului/
f's* ,ntoceasc* i s* in* la "i re!istrul de eviden* a experti"elor tehnice efectuate/
!'s* nu foloseasc* ,n alte scopuri i s* nu transit* terilor eleente i detalii din proiectele
tehnice experti"ate) f*r* acordul proiectantului sau al investitorului) dec3t ,n ca"urile prev*"ute de
le!e/
h's* participe la activit*ile de onitori"are i control or!ani"ate de ANRE) la solicitarea
acesteia/
i's* participe anual la cursurile de specialitate or!ani"ate ,n scopul actuali"*rii pre!*tirii
profesionale0
&&0 Titularul nu poate desf*ura activit*i de experti"* tehnic* pentru obiectivele/sisteele din
sectorul !a"elor naturale la a c*ror proiectare) verificare tehnic* sau execuie a participat0
&10 Titularul nu se an!a=ea"* ,n practici anticoncureniale i nu ,piedic* ali titulari de
certificat de atestare s* se an!a=e"e ,n activitatea de experti"* tehnic*0
&20 Titularul respect* ,ntocai prevederile re!ulaentului i ale le!islaiei incidente0
&40 Nerespectarea de c*tre titular a cerinelor pct0 &2 ,ndrept*ete ANRE s* aplice sanciuni)
er!3nd p3n* la suspendarea dreptului de practic* sau retra!erea calit*ii de expert tehnic0
&70 5n ca"ul suspend*rii dreptului de practic* sau al retra!erii calit*ii de expert tehnic)
titularul are obli!aia de a depune la sediul ANRE cel ai apropiat certificatul de atestare)
le!itiaia i tapila) ,n teren de <1 de ore de la data priirii deci"iei coisiei0
&90 5n situaia schib*rii datelor de identificare) titularul se obli!* s* transit* ANRE) ,n teren
de < "ile lucr*toare) o notificare ,nsoit* de docuentele =ustificative) oca"ie cu care solicit*
odificarea certificatului de atestare i a le!itiaiei/ certificatul de atestare i le!itiaia
valabile la oentul solicit*rii se depun la ANRE pentru odificare0
&<0 Titularul este obli!at s* case"e i s* distru!* tapila care nu ai este confor* cu
certificatul de atestare0
&?0 Nerespectarea de c*tre titular a pre"entelor condiii de valabilitate se sancionea"* confor
le!islaiei ,n vi!oare0
&A0 $chibul de inforaii cu ANRE se face ,n scris) prin eail 6 dara!Nanre0ro) fax+ B1&/2&1042097
sau prin pot*) la adresa+ $tr0 -onstantin Nacu nr0 2) sectorul 1) :ucureti0
C
ANEXA Nr. 5a
la re!ulaent
Re!istru de eviden* a proiectelor verificate
odel 6
C
ANEXA Nr. 5b
la re!ulaent
Re!istru de eviden* a experti"elor tehnice efectuate
odel 6
ANEXA Nr. 6
la re!ulaent
-ERERE
pentru prelun!irea duratei de valabilitate a le!itiaiei de verificator de proiecte/expert tehnic
#onule preedinte)
$ubsenatul/a) 00000000 0000000000000000 00000000 000000000000) doiciliat/* ,n localitatea 00000)
str0 00000) nr0 00000) bloc 0000) eta= 0000) apart0 00000) posesor al actului de identitate seria
;;;,(egex,ro http#//;;;,legex,ro/%rinteaza-,aspx
0= of 03 -/00/-/0< .#<- %M
00000000 nr0 00000000 00000000000) eliberat de (oliia 00000000 0000000000000000 la data de 00000000
0000000000000000 000000000)
cod nueric personal @G@G@G@G@G@G@G@G@G@G@G@G@G@) n*scut ,n anul 0000000000) luna 00000) "iua 000000)
,n localitatea 00000000 0000000000000000 00000000000) =udeul 00000000 0000000000000000 00000000000 )
v* ro! s*6i aprobai prelun!irea duratei de valabilitate a le!itiaiei de verificator de
proiecte/expert tehnic nr0 00000000 00000000000 din data de 00000000 0000000000000000 0000000000000 0
(entru prelun!irea valabilit*ii le!itiaiei anexe"+ 00000000 0000000000000000 0000000000000000
00000000
$ubsenatul 00000000 0000000000000000 00000000 0000000000) declar pe propria r*spundere c*
docuentele depuse sunt confore cu realitatea i declar c* a luat cunotin* de prevederile art0 1A1H
din -odul penal privind falsul ,n declaraii0
#ata
00000000000000
$en*tura
000000000000000
GGGGG
H Art0 1A1+ #eclararea necorespun"*toare a adev*rului) f*cut* unui or!an sau instituii de stat ori
unei alte unit*i dintre cele la care se refer* art0 &47) ,n vederea producerii unei consecine
=uridice) pentru sine sau pentru altul) atunci c3nd) potrivit le!ii ori ,pre=ur*rilor) declaraia
f*cut* servete pentru producerea acelei consecine) se pedepsete cu ,nchisoare de la 2 luni la 1 ani
sau cu aend*0
IArt0 &47+ (rin terenul EpublicF se ,nele!e tot ce privete autorit*ile publice) instituiile
publice) instituiile sau alte persoane =uridice de interes public) adinistrarea) folosirea sau
exploatarea bunurilor proprietate public*) serviciile de interes public) precu i bunurile de orice fel
care) potrivit le!ii) sunt de interes public0J
ANEXA Nr. 7
la re!ulaent
Referat de verificare
%cerine inie'
&0 Nu*rul i data referatului de verificare confor re!istrului de eviden* al verificatorului de
proiecte
10 #atele de identificare a verificatorului de proiecte %nuele) prenuele) nu*rul le!itiaiei)
telefonul'
20 #ate cu privire la cerinele eseniale pentru care se face verificarea
40 #atele de identificare ale+
a'operatorului econoic autori"at de Autoritatea Naional* de Re!leentare ,n #oeniul Ener!iei
pentru activit*i de proiectare/
b'investitorului/
c'aplasaentului
70 #ata pre"ent*rii proiectului tehnic la verificare
90 $uarul caracteristicilor principale ale proiectului tehnic %cate!oria de iportan*) coninutul
proiectului tehnic etc0'
<0 $uarul docuentelor care se supun verific*rii+
a0 eoriu tehnic/
b0 plane/
c0 breviar de calcul/
d0 sche* i"oetric*/
e0 alte docuente
?0 -onclu"ii asupra verific*rii tehnice
A0 Nu*rul de exeplare ,n care este ,ntocit referatul de verificare
;;;,(egex,ro http#//;;;,legex,ro/%rinteaza-,aspx
03 of 03 -/00/-/0< .#<- %M