Sunteți pe pagina 1din 23

L E G E

privind sistemul bugetar i procesul bugetarnr. 847-XIII din 24.0.!"

#onitorul $%icial al &.#oldova nr.'!-20('!7 din 27.0).'!!7
*rticolul 2. +istemul bugetar +istemul bugetar este un sistem unitar de bugete i %onduri, care
constituie bugetul public
na-ional, cuprin./nd0
a1 bugetul de stat2
b1 bugetul asigur3rilor sociale de stat2
c1 bugetele unit3-ilor administrativ-teritoriale2
d1 %ondurile asigur3rilor obligatorii de asisten-3 medical3.
4*rt.2 /n redac-ia Legii nr.224-X5 din 0'.07.04, /n vigoare 0'.0'.06
4*rt.2 modi%icat prin Legea nr.482-X5 din 04.'2.0), /n vigoare 0'.0'.046
4*rt.2 modi%icat prin Legea nr.''0'-XI5 din )0.0".20006
Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE 7r. )!7
din '".'0.200)
privind finanele publice locale
8ublicat 0 '!.'2.200) /n #onitorul $%icial 7r. 248-2) art 7r 0 !!"
MODIFICAT
LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; n i!"ar# 14.09.12
LP91 din 26.04.12, MO11$-118/08.06.12 art.$7%; n i!"ar# 01.01.1$
LP$$ din 06.0%.12, MO99-102/2%.0%.12 art.$$0
LP48 din 26.0$.11, MO%$/04.04.11, art.114; n i!"ar# 04.04.11
LP108-&'III din 17.12.09, MO19$-196/29.12.09 art.609; n i!"ar# 01.01.10
LP172-&'I din 10.07.08, MO1$4-1$7/2%.07.08 art.%4$
LP4$7-&'I din 28.12.06, MO10-1$/26.01.07 art.27
LP$18 -&'I din 02.11.06, MO199-202/29.12.06 art.9%4
LP%0 -&'I din 09.0$.06, MO%9-62/14.04.06 art.240
LP$61-&'I din 2$.12.0%, MO21-24/0$.02.06 art.99; n i!"ar# 01.01.06
LP1%4-&'I din 21.07.0%, MO126-128/2$.09.0% art.611; n i!"ar# 01.01.06
LP1%%-&'I din 21.07.0%, MO107-109/12.08.0% art.%2%; n i!"ar# 01.01.06
LP$91-&' din 2%.11.04, MO2$$-2$6/17.12.04 art.1007
LP224-&' din 01.07.04, MO1$2-1$7/06.08.04 art.700; n i!"ar# 01.01.200%
LP114-&'din 22.04.04, MO7$76/07.0%.04 art.$9$
8arlamentul adopt3 pre.enta lege organic3.
Capitolul I
DISP!I"II GENERALE
Articolul #. 7o-iuni principale
9n sensul pre.entei legi, se de%inesc urm3toarele no-iuni principale0
()!#t#*# )nit+,i*"r ad-ini.trati-t#rit"ria*# - bugetele satelor :comunelor1, oraelor :municipiilor1, raioanelor,
unit3-ii teritoriale autonome cu statut ;uridic special i bugetul municipiului <=iin3u2
()!#t#*# )nit+,i*"r ad-ini.trati-t#rit"ria*# d# ni#*)* nti - bugetele locale care repre.int3 bugetele satelor
:comunelor1, oraelor :municipiilor, cu e>cep-ia municipiului <=iin3u12
()!#t#*# )nit+,i*"r ad-ini.trati-t#rit"ria*# d# ni#*)* a* d"i*#a - bugetele raionale, bugetul central al unit3-ii
teritoriale autonome cu statut ;uridic special i bugetul municipal <=iin3u2
a)t"ritat# r#/r#0#ntati+ 1i d#*i(#rati+ a )nit+,ii ad-ini.trati-t#rit"ria*# - consiliul local, consiliul raional,
*dunarea 8opular3 a unit3-ii teritoriale autonome cu statut ;uridic special i consiliul municipal <=iin3u2
a)t"ritat# #2#3)ti+ - primarul unit3-ii administrativ-teritoriale de nivelul /nt/i, preedintele raionului,
Guvernatorul i <omitetul e>ecutiv al unit3-ii teritoriale autonome cu statut ;uridic special, primarul general al
municipiului <=iin3u2
dir#3,ia 4inan,# - direc-iile %inan-e ale unit3-ii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i a municipiului ?3l-i2
#35i*i(r) ()!#tar - egalitatea dintre veniturile bugetului i c=eltuielile bugetului2
d#4i3it ()!#tar - suma cu care c=eltuielile bugetului dep3esc veniturile bugetului2
#23#d#nt ()!#tar - suma cu care veniturile bugetului dep3esc c=eltuielile bugetului2
6Art.1 n",i)n#a n r#da3,ia LP4$7-&'I din 28.12.06, MO10-1$/26.01.07 art.277
n"r-ati# d# d#4a*3+ri d# *a #nit)ri*# !#n#ra*# d# .tat - normative procentuale de de%alc3ri de la veniturile
generale de stat, stabilite prin pre.enta lege pentru bugetele unit3-ilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i
pentru bugetul municipal ?3l-i sau de consiliile raionale, de *dunarea 8opular3 a unit3-ii teritoriale autonome cu
statut ;uridic special, de consiliul municipal ?3l-i i consiliul municipal <=iin3u pentru bugetele locale i prin legea
bugetar3 anual3, aprobat3 de 8arlament, pentru unitatea teritorial3 autonom3 G3g3u.ia la ta>a pe valoarea ad3ugat3
la m3r%urile produse i la serviciile prestate de agen-ii economici i la acci.ele la m3r%urile :produc-ia1 supuse
acci.elor2
6Art.1 .)(a*.8119 #23*). /rin LP4$7-&'I din 28.12.06, MO10-1$/26.01.07 art.277
tran.4#r)ri - mi;loace %inanciare alocate, con%orm prevederilor legale, cu titlu de%initiv i /n sum3 absolut3, de la
bugetul de stat la bugetele raionale, bugetul central al unit3-ii teritoriale autonome cu statut ;uridic special, bugetul
municipal ?3l-i i bugetul municipal <=iin3u sau de la bugetele raionale, bugetul central al unit3-ii teritoriale
autonome cu statut ;uridic special, bugetul municipal ?3l-i i bugetul municipal <=iin3u la bugetele locale pentru
nivelarea posibilit3-ilor %inanciare ale unit3-ilor administrativ-teritoriale, /n scopul asigur3rii e>ercit3rii unor anumite
%unc-ii publice, %inan-3rii domeniilor de activitate, ce s/nt /n competen-a autorit3-ilor publice locale, sau /n alte
scopuri speciale2
-/r)-)t - mi;loace %inanciare rambursabile, acordate pe un anumit termen :scaden-31, cu calcularea, de regul3, a
unei dob/n.i, cu respectarea prevederilor legale2
#2#3)t"r 8"rd"nat"r9 d# ()!#t - conduc3tor al autorit3-ii :institu-iei1 publice, /mputernicit cu dreptul de a e%ectua
c=eltuieli /n con%ormitate cu aloca-iile aprobate.
-i:*"a3# ./#3ia*# - veniturile institu-iei publice ob-inute, /n condi-iile autori.ate prin acte normative, de la
e%ectuarea lucr3rilor i prestarea serviciilor contra plat3, precum i din dona-iile, sponsori.3rile i din alte mi;loace
b3neti intrate legal /n posesia institu-iei publice.
6Art.1 n",i)n#a intr"d).+ /rin LP224-&' din 01.07.04, MO1$2-1$7/06.08.04 art.700; n i!"ar# 01.01.0%7
Articolul $% @inan-ele publice locale
:'1 @inan-ele publice locale %ac parte integrant3 din sistemul %inan-elor publice na-ionale i includ0
'1 bugetele raioanelor, constituite din0
a1 bugetul raional, care repre.int3 totalitatea veniturilor i c=eltuielilor necesare e>ercit3rii %unc-iilor ce s/nt /n
competen-a raionului con%orm legisla-iei i a %unc-iilor suplimentare delegate de Guvern2
b1 bugetele locale - bugetele satelor :comunelor1, oraelor :municipiilor1 din componen-a raionului2
21 bugetul unit3-ii teritoriale autonome cu statut ;uridic special, constituit din0
a1 bugetul central al unit3-ii teritoriale autonome cu statut ;uridic special, care repre.int3 totalitatea veniturilor i
c=eltuielilor necesare e>ercit3rii %unc-iilor ce s/nt /n competen-a unit3-ii teritoriale autonome cu statut ;uridic special
con%orm legisla-iei i a %unc-iilor suplimentare delegate de Guvern2
b1 bugetele locale - bugetele satelor :comunelor1, oraelor :municipiilor1 din componen-a unit3-ii autonome cu
statut ;uridic special2
)1 bugetul municipiului ?3l-i, constituit din0
a1 bugetul municipal, care repre.int3 totalitatea veniturilor i c=eltuielilor necesare e>ercit3rii %unc-iilor ce s/nt /n
competen-a municipiului con%orm legisla-iei i a %unc-iilor suplimentare delegate de Guvern2
b1 bugetele locale - bugetele satelor :comunelor1 din componen-a municipiului ?3l-i2
41 bugetul municipiului <=iin3u, constituit din0
a1 bugetul municipal, care repre.int3 totalitatea veniturilor i c=eltuielilor necesare e>ercit3rii %unc-iilor ce s/nt /n
competen-a municipiului con%orm legisla-iei i a %unc-iilor suplimentare delegate de Guvern2
b1 bugetele locale - bugetele satelor :comunelor1 si ale oraelor din componen-a municipiului <=iin3u.
:21 ?ugetul %iec3rei unit3-i administrativ-teritoriale include bugetele institu-iilor publice %inan-ate, integral sau
par-ial, de la bugetul respectiv.
6Art.2 a*.819, /3t.%9 #23*). /rin LP224-&' din 01.07.04, MO1$2-1$7/06.08.04 art.700; n i!"ar# 01.01.0%7
Articolul &% Garan-iile autonomiei %inanciare
:'1 ?ugetele unit3-ilor administrativ-teritoriale, speci%icate la art.2 alin.:'1 din pre.enta lege, constituie elemente
independente care se elaborea.3, se aprob3 i se e>ecut3 /n condi-ii de autonomie %inanciar3, /n con%ormitate cu
prevederile pre.entei legi i ale Legii privind administra-ia public3 local3.
:21 +uma veniturilor aprobate :progno.ate1 i ne/ncasate /n bugetul unit3-ii administrativ-teritoriale, precum i
c=eltuielile e%ectuate suplimentar de la bugetul acesteia nu se recuperea.3 de la bugetul de alt nivel.
:)1 5eniturile /ncasate, /n procesul de e>ecutare a bugetului, suplimentar la cele aprobate, precum i economiile de
c=eltuieli, cu e>cep-ia mi;loacelor ce urmea.3 a %i virate con%orm art.'0 alin.:)1 din pre.enta lege, r3m/n la dispo.i-ia
autorit3-ilor administra-iei publice respective.
:41 $rice delegare de competen-e suplimentare din partea statului /n persoana Guvernului trebuie s3 %ie /nso-it3 de
alocarea de resurse %inanciare, necesare pentru a acoperi costul e>erci-iului competen-ei delegate.
:1 *utorit3-ile administra-iei publice locale urmea.3 a %i consultate /n modul corespun.3tor asupra procedurilor
de redistribuire a resurselor ce urmea.3 a %i alocate acestora, precum i asupra modi%ic3rilor operate /n legisla-ie
re%eritor la %unc-ionarea sistemului %inan-elor publice locale.
Capitolul II
STRUCTURA 'UGETELR UNIT("ILR
ADMINISTRATI)*TERITRIALE
Articolul +% 5eniturile bugetelor unit3-ilor
administrativ-teritoriale
:'1 5eniturile bugetelor unit3-ilor administrativ-teritoriale se constituie din impo.ite, ta>e, alte venituri prev3.ute
de legisla-ie i se %ormea.3 din0
a1 venituri proprii ale bugetelor unit3-ilor administrativ-teritoriale, ce se %ormea.3 din impo.itele i ta>ele locale,
prev3.ute pe %iecare teritoriu /n parte, /n con%ormitate cu <odul %iscal, i se virea.3 direct i integral la bugetele
respective2
6Art.4 a*.819, *it.8a9 -"di4i3at+ /rin LP1%% din 21.07.0%, MO107-109/12.08.0% art.%2%; n i!"ar# 01.01.067
b1 mi;loace speciale2
c1 de%alc3ri, con%orm normativelor procentuale de la veniturile generale de stat, stabilite prin pre.enta lege pentru
bugetele unit3-ilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i pentru bugetul municipal ?3l-i i prin legea
bugetar3 anual3, /n cotele prev3.ute la art. alin.:)1 pct.21 lit.b1 i d1 din pre.enta lege. 8entru bugetele locale, aceste
normative s/nt stabilite anual de consiliul raional, de *dunarea 8opular3 a unit3-ii teritoriale autonome cu statut
;uridic special, de consiliul municipal ?3l-i i de consiliul municipal <=iin3u2
6Art.4 a*.819, *it.839 n r#da3,ia LP4$7-&'I din 28.12.06, MO10-1$/26.01.07art.277
6Art.4 a*.819, *it.8d9 #23*).+ /rin LP4$7-&'I din 28.12.06, MO10-1$/26.01.07 at.27; *it.8 #-49 d#in *it.8d-#97
d1 trans%eruri de la bugetul de stat la bugetele raionale, bugetul central al unit3-ii teritoriale autonome cu statut
;uridic special, bugetul municipal ?3l-i i bugetul municipal <=iin3u i trans%eruri de la bugetele raionale, bugetul
central al unit3-ii teritoriale autonome cu statut ;uridic special, bugetul municipal ?3l-i i bugetul municipal <=iin3u
la bugetele locale2
e1 %onduri speciale.
:21 5eniturile bugetelor satelor :comunelor1, oraelor :municipiilor1 din componen-a unit3-ii teritoriale autonome
cu statut ;uridic special pot include i de%alc3ri, con%orm normativelor procentuale stabilite de *dunarea 8opular3 a
unit3-ii teritoriale autonome cu statut ;uridic special pentru bugetele locale, de la ta>a pe valoarea ad3ugat3 la
m3r%urile produse i la serviciile prestate pe teritoriul unit3-ii administrativ-teritoriale respective.
:)1 5eniturile bugetelor de orice nivel nu includ /mprumuturile acordate din bugetul de stat sau din alt buget,
precum i /mprumuturile de la institu-iile %inanciare i al-i creditori.
6Art.4 a*.819 -"di4i3at /rin LP224-&' din 01.07.04, MO1$2-1$7/06.08.04 art.700; n i!"ar# 01.01.0%7
Articolul ,% &eparti.area veniturilor /ntre bugetele
unit3-ilor administrativ-teritoriale
:'1 5eniturile bugetelor satelor :comunelor1, oraelor :municipiilor, cu e>cep-ia municipiilor ?3l-i i <=iin3u1 se
%ormea.3 din0
'1 /ncas3ri directe i integrale ale urm3toarelor tipuri de impo.ite, ta>e i alte venituri0
a1 impo.itele i ta>ele locale aplicate, /n con%ormitate cu legisla-ia, de c3tre consiliile locale2
b1 impo.itul privat :con%orm apartenen-ei patrimoniului12
6Art.% a*.819, *it.39 #23*).+ /rin LP172-&'I din 10.07.08, MO1$4-1$7/2%.07.08 art.%4$; n i!"ar# 01.01.097
d1 ta>a pentru patenta de /ntreprin.3tor2
6Art.% /3t.819, *it.d9 -"di4i3at+ /rin LP108-&'III din 17.12.09, MO19$-196/29.12.09 art.609; n i!"ar#
01.01.107
e1 /ncas3ri din arenda terenurilor i loca-iunea bunurilor domeniului privat al unit3-ii administrativ-teritoriale2
%1 impo.itul pe bunurile imobiliare2
g1 alte venituri prev3.ute de legisla-ie2
21 de%alc3ri de la urm3toarele tipuri de venituri generale de stat0
a1 impo.itul pe venitul persoanelor ;uridice din teritoriul unit3-ii administrativ-teritoriale respective2
b1 impo.itul pe venitul persoanelor %i.ice2
)1 trans%eruri de la bugetul unit3-ii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i de la bugetul municipal ?3l-i,
prev3.ute la art.'0 i art.'' din pre.enta lege2
41 mi;loace speciale2
1 %onduri speciale.
6Art.% a*.819 -"di4i3at /rin LP4$7-&'I din 28.12.06, MO10-1$/26.01.07 art.277
:21 5eniturile bugetelor raionale se %ormea.3 din0
'1 /ncas3ri directe i integrale ale urm3toarelor tipuri de impo.ite, ta>e i alte venituri0
a1 impo.itul pe venitul persoanelor %i.ice2
b1 ta>ele pentru resursele naturale2
c1 impo.itul privat :con%orm apartenen-ei patrimoniului12
d1 plata pentru per%ectarea actelor notariale de c3tre secretarul consiliului raional2
e1 alte venituri prev3.ute de legisla-ie2
21 de%alc3ri de la urm3toarele tipuri de venituri generale de stat0
a1 impo.itul pe venitul persoanelor ;uridice din teritoriul unit3-ii administrativ-teritoriale respective - '00 A2
b1 ta>a pentru %olosirea drumurilor de c3tre autove=iculele /nmatriculate /n &epublica #oldovaB - 0A2
)1 trans%eruri de la bugetul de stat prev3.ute la art.'0 i art.'' din pre.enta lege2
41 mi;loace speciale2
1 %onduri speciale.
6Art.% a*.829 -"di4i3at /rin LP4$7-&'I din 28.12.06, MO10-1$/26.01.07 art.277
:)1 5eniturile bugetului central al unit3-ii teritoriale autonome cu statut ;uridic special se %ormea.3 din0
'1 /ncas3ri directe i integrale ale urm3toarelor tipuri de impo.ite, ta>e i alte venituri0
a1 impo.itul pe venitul persoanelor %i.ice2
b1 ta>ele pentru resursele naturale2
c1 impo.itul privat :con%orm apartenen-ei patrimoniului12
d1 alte venituri prev3.ute de legisla-ie2
21 de%alc3ri de la urm3toarele tipuri de venituri generale de stat0
a1 impo.itul pe venitul persoanelor ;uridice din teritoriul unit3-ii teritoriale autonome cu statut ;uridic special - '00
A2
b1 ta>a pe valoarea ad3ugat3 la m3r%urile produse i la serviciile prestate pe teritoriul unit3-ii teritoriale autonome
cu statut ;uridic special - cel pu-in '0A2
c1 ta>a pentru %olosirea drumurilor de c3tre autove=iculele /nmatriculate /n &epublica #oldova - 0A2
d1 acci.ele la m3r%urile supuse acci.elor, %abricate pe teritoriul unit3-ii teritoriale autonome cu statut ;uridic
special - cel pu-in 0A2
6Art.% a*.8$9 /3t.29, *it.d9 -"di4i3at+ /rin LP48 din 26.0$.11, MO%$/04.04.11, art.114; n i!"ar# 04.04.117
)1 trans%eruri de la bugetul de stat prev3.ute la art.'0 i art.'' din pre.enta lege2
41 mi;loace speciale2
1 %onduri speciale.
6Art.% a*.8$9 -"di4i3at /rin LP4$7-&'I din 28.12.06, MO10-1$/26.01.07 art.277
:41 5eniturile bugetului municipal ?3l-i i bugetului municipal <=iin3u se %ormea.3 din0
'1 /ncas3ri directe i integrale ale urm3toarelor tipuri de impo.ite, ta>e i alte venituri0
a1 impo.itul pe venitul persoanelor %i.ice2
b1 impo.itul pe bunurile imobiliare2
c1 ta>ele pentru resursele naturale2
d1 veniturile din v/n.area terenurilor ce apar-in domeniului privat al municipiului <=iin3u i municipiului ?3l-i,
con%orm legisla-iei2
e1 impo.itele i ta>ele locale aplicate, /n con%ormitate cu legisla-ia, de c3tre consiliul municipal2
%1 impo.itul privat :con%orm apartenen-ei patrimoniului12
g1 /ncas3rile din v/n.area bunurilor con%iscate :con%orm apartenen-ei patrimoniului12
6Art.% a*.849, *it.59 #23*).+ /rin LP172-&'I din 10.07.08, MO1$4-1$7/2%.07.08 art.%4$; n i!"ar# 01.01.097
i1 ta>a pentru patenta de /ntreprin.3tor2
6Art.% /3t.849, *it.i9 -"di4i3at+ /rin LP108-&'III din 17.12.09, MO19$-196/29.12.09 art.609; n i!"ar#
01.01.107
;1 alte venituri prev3.ute de legisla-ie2
21 de%alc3ri de la urm3toarele tipuri de venituri generale de stat0
a1 impo.itul pe venitul persoanelor ;uridice din teritoriul unit3-ii administrativ-teritoriale respective - 0A2
b1 ta>a pentru %olosirea drumurilor de c3tre autove=iculele /nmatriculate /n &epublica #oldova - 0A2
)1 trans%eruri de la bugetul de stat prev3.ute la art.'0 i art.'' din pre.enta lege2
41 mi;loace speciale2
1 %onduri speciale.
6Art.% a*.849 -"di4i3at /rin LP4$7-&'I din 28.12.06, MO10-1$/26.01.07 art.277
6Art.% -"di4i3at /rin LP$18-&'I din 02.11.06, MO199-202/29.12.06 art.9%47
6Art.% -"di4i3at /rin LP$61/2$.12.0%, MO21/0$.02.06 art.99; n i!"ar# 01.01.067
6Art.% a*.819 /3t.19 *it.#9 n r#da3,ia LP$91-&' din 2%.11.04, MO2$$/17.1204 art.10077
6Art.% a*.849 /3t.19 *it.:9 n r#da3,ia LP$91-&' din 2%.11.04, MO2$$/17.12.04 art.10077
6Art.% -"di4i3at /rin LP1%4 din 21.07.0%, MO126/2$.09.0% art.611; n i!"ar# 01.01.067
6Art.% -"di4i3at /rin LP224-&' din 01.07.04, MO1$2-1$7/06.08.04 art.700; n i!"ar# 01.01.0%7
Articolul -% #i;loacele speciale ale institu-iilor publice
:'1 #i;loacele speciale ale institu-iilor publice se includ /n bugetele respective, se consider3 venituri i s/nt
direc-ionate pentru c=eltuielile legate de des%3urarea activit3-ii statutare a acestor institu-ii, /n con%ormitate cu
principiile i regulile de elaborare, aprobare i e>ecutare a bugetelor corespun.3toare.
:21 7omenclatorul lucr3rilor i serviciilor contra plat3, e%ectuate i prestate de institu-iile publice, i m3rimea
ta>elor la servicii, precum i modul i direc-iile de utili.are a mi;loacelor speciale pe tipuri se stabilesc de c3tre
autorit3-ile administra-iei publice locale, con%orm competen-ei lor.
:)1 #i;loacele speciale, acumulate de c3tre institu-ia public3 suplimentar la volumul de venituri aprobate, pot %i
utili.ate de aceasta prin deci.ia autorit3-ii repre.entative i deliberative respective.
:)
'
1 #i;loacele intrate cu titlu gratuit /n contul institu-iei publice pot %i utili.ate de aceasta /n ba.a dispo.i-iei
e>ecutorului :ordonatorului1 principal de buget al bugetului unit3-ii administrativ-teritoriale, cu includerea /n bugetul
respectiv.
6Art.6 a*.8$
1
9 intr"d). /rin LP48 din 26.0$.11, MO%$/04.04.11, art.114; n i!"ar# 04.04.117
:41 E>cedentele de mi;loace speciale la %inele anului bugetar s/nt accesibile spre utili.are, /n aceleai scopuri,
pentru anul bugetar urm3tor, dac3 actele normative nu prev3d alt%el.B
6Art.6 -"di4i3at /rin LP224-&' din 01.07.04, MO1$2-1$7/06.08.04 art.700; n i!"ar# 01.01.0%7
Articolul .%<=eltuielile bugetelor unit3-ilor
administrativ-teritoriale
:'1 9n bugetele unit3-ilor administrativ-teritoriale se prev3d aloca-ii necesare asigur3rii %unc-ion3rii institu-iilor
publice i serviciilor publice din unitatea administrativ-teritorial3 respectiv3.
:21 <=eltuielile anuale ale bugetelor unit3-ilor administrativ-teritoriale se aprob3 de autoritatea repre.entativ3 i
deliberativ3 respectiv3 numai /n limita resurselor %inanciare disponibile. *ceast3 prevedere nu are e%ect /n ca.ul
anga;3rii /mprumuturilor prev3.ute la art.'4 din pre.enta lege.
:)1 <=eltuielile aprobate :recti%icate pe parcursul anului bugetar1 /n bugetele unit3-ilor administrativ-teritoriale
repre.int3 limite ma>ime care nu pot %i dep3ite. <ontractarea de lucr3ri, servicii, bunuri materiale i e%ectuarea de
c=eltuieli se reali.ea.3 de c3tre e>ecutorii :ordonatorii1 de buget doar cu respectarea prevederilor legale i /n cadrul
limitelor aprobate :recti%icate1.
:41 *utorit3-ile repre.entative i deliberative ale unit3-ilor administrativ-teritoriale s/nt responsabile de stabilirea
caracterului prioritar al c=eltuielilor bugetului unit3-ii respective.
Articolul /% Celimitarea competen-elor /n
e%ectuarea c=eltuielilor publice
:'1 <ompeten-ele /n ceea ce privete e%ectuarea c=eltuielilor publice s/nt delimitate /ntre bugetele unit3-ilor
administrativ-teritoriale /n temeiul Legii privind administra-ia public3 local3.
:21 Ce la bugetele satelor :comunelor1, oraelor :municipiilor, cu e>cep-ia municipiilor ?3l-i i <=iin3u1 s/nt
%inan-ate c=eltuielile ce -in de0
'1 amena;area teritoriului i urbanistic32
21 construc-ia i /ntre-inerea, /n limitele localit3-ii, a drumurilor, str3.ilor, podurilor locale2
)1 construc-ia, /ntre-inerea i e>ploatarea sistemelor de alimentare cu ap3, de canali.are, de epurare a apei,
salubri.area localit3-ii, gestionarea deeurilor de produc-ie i mena;ere2
41 acordarea de asisten-3 social3 popula-iei, inclusiv protec-ia tinerei %amilii i %amiliilor cu mul-i copii, a mamei i
a drepturilor copilului, a persoanelor /n etate i a solitarilor, /n partea ce nu intr3 /n competen-a altor autorit3-i2
1 /ntre-inerea institu-iilor de /nv3-3m/nt precolar, primar, gimna.ial, mediu de cultur3 general3, liceal i
complementar :e>tracolar1, altor institu-ii de /nv3-3m/nt care deservesc popula-ia localit3-ii respective2
,0 1ntreinerea in2tituiilor de 1nv3341nt pre5colar 5i co4ple4entar 6e7tra5colar08
6Art.8 a*.829, /3t.%9 n r#da3,ia LP91 din 26.04.12, MO11$-118/08.06.12 art.$7%; n i!"ar# 01.01.1$7
"1 /ntre-inerea institu-iilor de cultur3 i des%3urarea activit3-ilor publice /n domeniul culturii :c3minelor i caselor
de cultur3, altor ae.3minte de culturali.are12
71 /ntre-inerea bibliotecilor i mu.eelor2
81 cultura %i.ic3 i sport2
!1 ap3rarea /mpotriva incendiilor2
'01 /ntre-inerea parcurilor i a spa-iilor ver.i, a cimitirelor2
''1 /n%3ptuirea unor m3suri privind activitatea administrativ-militar3 con%orm legisla-iei2
'21 e>ecutarea documentelor e>ecutorii prin care autoritatea administra-iei publice locale(institu-ia public3 este
obligat3 s3 e%ectue.e anumite pl3-i2
6Art.8 a*.829, /3t.129 n r#da3,ia LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; n i!"ar# 14.09.127
')1 activitatea autorit3-ii e>ecutive2
'41 /ntre-inerea altor institu-ii i des%3urarea altor activit3-i atribuite, con%orm legisla-iei, autorit3-ilor
administra-iei publice locale de nivelul /nt/i.
6&0 C9eltuielile pentru retribuirea 4uncii: contribuiile de a2i;ur3ri 2ociale de 2tat obli;atorii la bu;etul
a2i;ur3rilor 2ociale de 2tat 5i pri4ele de a2i;urare obli;atorie de a2i2ten3 4edical3 pentru an;a<aii
in2tituiilor 2pecificate la alin%6$0 pct%,0: cu e7cepia in2tituiilor co4ple4entare 6e7tra5colare0: 2pecificate la
alin%6$0 pct%-0 5i pct%.0 din pre=entul articol: cu e7cepia 4u=eelor: 2e efectuea=3 din contul tran2ferurilor cu
de2tinaie 2pecial3 c3tre bu;etele locale de la bu;etul unit3ii ad4ini2trativ*teritoriale de nivelul al doilea%
6Art.8 a*.8$9 a(r"!at /rin LP91 din 26.04.12, MO11$-118/08.06.12 art.$7%; n i!"ar# 01.01.1$7
:41 Ce la bugetele raionale s/nt %inan-ate c=eltuielile ce -in de0
'1 construc-ia i /ntre-inerea drumurilor de interes raional2
21 construc-ia obiectivelor publice de interes raional2
)1 /ntre-inerea institu-iilor de /nv3-3m/nt liceal care deservesc popula-ia din una sau mai multe unit3-i
administrativ-teritoriale de nivelul /nt/i, cu acordul autorit3-ilor administra-iei publice locale respective, de
/ntre-inerea institu-iilor de /nv3-3m/nt secundar pro%esional, colilor-internat, gimna.iilor-internat cu regim special,
de activitatea metodic3 /n domeniul /nv3-3m/ntului, precum i de alte activit3-i i institu-ii2
&0 1ntreinerea 5colilor pri4are 5i 5colilor pri4are*;r3dinie: ;i4na=iilor 5i liceelor: in2tituiilor de
1nv3341nt 2ecundar profe2ional: 5colilor*internat 5i ;i4na=iilor*internat cu re;i4 2pecial: altor in2tituii din
do4eniul 1nv3341ntului care de2erve2c populaia raionului re2pectiv: precu4 5i de activitatea 4etodic3: de
alte activit3i din do4eniu8
6Art.8 a*.849, /3t.$9 n r#da3,ia LP91 din 26.04.12, MO11$-118/08.06.12 art.$7%; n i!"ar# 01.01.1$7
6Art.8 a*.849, /3t.$9 n r#da3,ia LP108-&'III din 17.12.09, MO19$-196/29.12.09 art.609; n i!"ar# 01.01.107
41 acordarea de asisten-3 social3 i /ntre-inerea institu-iilor din domeniul asisten-ei sociale2
1 coordonarea i des%3urarea activit3-ilor sportive i a altor activit3-i pentru tineret2
"1 /ntre-inerea teatrelor2
6Art.8 a*.849, /3t.69 -"di4i3at /rin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; n i!"ar# 14.09.127
.0 a2i;urarea ordinii publice8
6Art.8 a*.849, /3t.79 a(r"!at /rin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; n i!"ar# 01.01.1$7
81 coordonarea, organi.area i supraveg=erea, /n limitele competen-ei, a activit3-ilor administrativ-militare2
!1 e>ecutarea documentelor e>ecutorii prin care autoritatea administra-iei publice locale(institu-ia public3 este
obligat3 s3 e%ectue.e anumite pl3-i2
6Art.8 a*.849, /3t.99 n r#da3,ia LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; n i!"ar# 14.09.127
'01 activitatea autorit3-ii e>ecutive i a direc-iilor subordonate consiliului raional respectiv2
''1 /ntre-inerea altor institu-ii i des%3urarea altor activit3-i atribuite, con%orm legisla-iei, autorit3-ilor
administra-iei publice ale raioanelor.
:1 Ce la bugetul central al unit3-ii teritoriale autonome cu statut ;uridic special s/nt %inan-ate c=eltuielile ce -in de0
'1 construc-ia i /ntre-inerea drumurilor pentru unitatea teritorial3 autonom3 cu statut ;uridic special2
21 construc-ia obiectivelor publice pentru unitatea teritorial3 autonom3 cu statut ;uridic special2
)1 /ntre-inerea institu-iilor de /nv3-3m/nt liceal, cu e>cep-ia celor de competen-a unit3-ilor administrativ-teritoriale
de nivelul /nt/i, institu-iilor de /nv3-3m/nt secundar pro%esional, colilor-internat, gimna.iilor-internat cu regim
special, activitatea metodic3 /n domeniul /nv3-3m/ntului, precum i de alte activit3-i i institu-ii care deservesc
popula-ia unit3-ii administrativ-teritoriale respective2
&0 1ntreinerea 5colilor pri4are 5i 5colilor pri4are*;r3dinie: ;i4na=iilor 5i liceelor: in2tituiilor de
1nv3341nt 2ecundar profe2ional: 5colilor*internat 5i ;i4na=iilor*internat cu re;i4 2pecial: altor in2tituii din
do4eniul 1nv3341ntului care de2erve2c populaia unit3ii teritoriale autono4e cu 2tatut <uridic 2pecial:
precu4 5i de activitatea 4etodic3: de alte activit3i din do4eniu8
6Art.8 a*.8%9, /3t.$9 n r#da3,ia LP91 din 26.04.12, MO11$-118/08.06.12 art.$7%; n i!"ar# 01.01.1$7
41 acordarea de asisten-3 social3 i /ntre-inerea institu-iilor din domeniul asisten-ei sociale2
1 coordonarea i des%3urarea activit3-ilor sportive i a altor activit3-i pentru tineret2
"1 /ntre-inerea teatrelor, televi.iunii publice locale2
.0 a2i;urarea ordinii publice8
6Art.8 a*.8%9, /3t.79 a(r"!at /rin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; n i!"ar# 01.01.1$7
81 coordonarea, organi.area i supraveg=erea, /n limitele competen-ei, a activit3-ilor administrativ-militare2
!1 e>ecutarea documentelor e>ecutorii prin care autoritatea administra-iei publice locale(institu-ia public3 este
obligat3 s3 e%ectue.e anumite pl3-i2
6Art.8 a*.8%9, /3t.99 n r#da3,ia LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; n i!"ar# 14.09.127
'01 activitatea autorit3-ii e>ecutive i a direc-iilor subordonate autorit3-ii repre.entative i deliberative respective2
''1 /ntre-inerea altor institu-ii i des%3urarea altor activit3-i atribuite, con%orm legisla-iei, unit3-ii teritoriale
autonome cu statut ;uridic special.
:"1 Ce la bugetul municipal ?3l-i i bugetul municipal <=iin3u s/nt %inan-ate c=eltuielile ce -in de0
'1 amena;area teritoriului i urbanistic32
21 construc-ia i /ntre-inerea, /n limitele localit3-ii, a drumurilor, str3.ilor i podurilor2
)1 construc-ia obiectivelor publice de interes municipal2
41 construc-ia, /ntre-inerea i e>ploatarea sistemelor de alimentare cu ap3, de canali.are, de epurare a apei,
salubri.area localit3-ii2
1 acordarea de asisten-3 social3 popula-iei, inclusiv protec-ia tinerei %amilii i a %amiliilor cu mul-i copii, a mamei
i a drepturilor copilului, a persoanelor /n etate i a solitarilor i /ntre-inerea institu-iilor din domeniul asisten-ei
sociale, /n partea ce nu intr3 /n competen-a altor autorit3-i2
"1 construc-ia de locuin-e pentru p3turile socialmente vulnerabile ale popula-iei i pentru alte categorii de locuitori
prev3.ute de legisla-ia /n vigoare, e>ploatarea %ondului locativ municipal2
71 /ntre-inerea institu-iilor de /nv3-3m/nt precolar, primar, gimna.ial, mediu de cultur3 general3, liceal i
complementar :e>tracolar1, institu-iilor de /nv3-3m/nt secundar pro%esional, colilor-internat, gimna.iilor-internat cu
regim special, activitatea metodic3 /n domeniul /nv3-3m/ntului, precum i de alte activit3-i i institu-ii care deservesc
popula-ia unit3-ii administrativ-teritoriale respective2
.0 1ntreinerea in2tituiilor de 1nv3341nt pre5colar: 5colilor pri4are 5i 5colilor pri4are*;r3dinie:
;i4na=iilor 5i liceelor: in2tituiilor de 1nv3341nt co4ple4entar 6e7tra5colar0 5i 2ecundar profe2ional: 5colilor*
internat 5i ;i4na=iilor*internat cu re;i4 2pecial: altor in2tituii din do4eniul 1nv3341ntului care de2erve2c
populaia 4unicipiului re2pectiv: cu e7cepia in2tituiilor de 1nv3341nt 2pecificate la alin% 6$0 pct% ,0 din
pre=entul articol: precu4 5i de activitatea 4etodic3: de alte activit3i din do4eniu8
6Art.8 a*.869, /3t.79 n r#da3,ia LP91 din 26.04.12, MO11$-118/08.06.12 art.$7%; n i!"ar# 01.01.1$7
81 /ntre-inerea institu-iilor de cultur3 i des%3urarea activit3-ilor publice /n domeniul culturii :c3minelor i caselor
de cultur3, altor ae.3minte de culturali.are12
!1 /ntre-inerea bibliotecilor i mu.eelor2
'01 cultura %i.ic3 i sport2
''1 ap3rarea /mpotriva incendiilor2
'21 /ntre-inerea cimitirelor2
')1 /ntre-inerea e>po.i-iilor, teatrelor2
6Art.8 a*.869, /3t.1$9 -"di4i3at /rin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; n i!"ar# 14.09.127
#+0 a2i;urarea ordinii publice8
6Art.8 a*.869, /3t.149 a(r"!at /rin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; n i!"ar# 01.01.1$7
'1 coordonarea, organi.area i supraveg=erea, /n limitele competen-ei, a activit3-ilor administrativ-militare2
'"1 e>ecutarea documentelor e>ecutorii prin care autoritatea administra-iei publice locale(institu-ia public3 este
obligat3 s3 e%ectue.e anumite pl3-i2
6Art.8 a*.869, /3t.169 n r#da3,ia LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; n i!"ar# 14.09.127
'71 activitatea autorit3-ii e>ecutive a municipiului i a direc-iilor subordonate autorit3-ilor repre.entative i
deliberative respective2
'81 /ntre-inerea altor institu-ii i des%3urarea altor activit3-i atribuite, con%orm legisla-iei, autorit3-ilor
administra-iei publice ale municipiilor.
Articolul >% Drans%erurile
8entru asigurarea nivel3rii bugetare a unit3-ilor administrativ-teritoriale, prin legea bugetar3 anual3, de la bugetul
de stat pentru bugetele unit3-ilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i bugetul municipal ?3l-i se stabilesc
urm3toarele tipuri de trans%eruri0
a1 trans%eruri din contul %ondului de sus-inere %inanciar3 a unit3-ilor administrativ-teritoriale, pentru nivelarea
posibilit3-ilor %inanciare ale acestora2
b1 trans%eruri cu destina-ie special3, pentru e>ercitarea %unc-iilor suplimentare delegate de c3tre Guvern.
Articolul #?% Drans%eruri din contul %ondului de sus-inere
%inanciar3 a unit3-ilor administrativ-teritoriale
:'1 @ondul de sus-inere %inanciar3 a unit3-ilor administrativ-teritoriale se %ormea.3 din0
a1 aloca-iile aprobate anual /n bugetul de stat2
b1 de%alc3rile e%ectuate de c3tre unit3-ile administrativ-teritoriale ale c3ror venituri bugetare dep3esc cu 20A
nivelul mediu de c=eltuieli bugetare pentru un locuitor pe teritoriul respectiv.
:21 +e stabilete urm3toarea modalitate de calculare a trans%erurilor0
a1 /n con%ormitate cu prevederile art.8 alin.:21, alin.:41, alin.:1 i alin.:"1 din pre.enta lege, pentru %iecare grup3
de c=eltuieli aparte se calculea.3 c=eltuielile publice ce revin /n medie la un locuitor, care, /n anul bugetar urm3tor,
con%orm normelor legale, urmea.3 a %i suportate de c3tre unit3-ile administrativ-teritoriale :marcate ca c1.
<=eltuielile bugetare medii pentru un locuitor se calculea.3 anual pentru %iecare grup3 de c=eltuieli la etapa
elabor3rii progno.ei macroeconomice pe anul bugetar urm3tor2
b1 pentru unit3-ile administrativ-teritoriale care, con%orm normelor legale, suport3 c=eltuieli speci%ice, se aplic3
coe%icientul de corectare a c=eltuielilor medii pentru un locuitor :%12
c1 /n ba.a prevederilor art. din pre.enta lege, cu e>cep-ia ta>elor locale, aplicate /n condi-iile legii de c3tre
consiliile locale, /ncas3rilor de mi;loace speciale ob-inute din e>ecutarea lucr3rilor, prestarea serviciilor sau din alte
activit3-i des%3urate contra plat3 de c3tre institu-iile publice %inan-ate de la buget i trans%erurilor de la alte bugete,
se progno.ea.3 ba.a %iscal3 a %iec3rei unit3-i administrativ-teritoriale2
d1 /n ba.a progno.ei ba.ei %iscale, se calculea.3 cota veniturilor ce revin pentru un locuitor din %iecare teritoriu
:v12
e1 di%eren-a dintre suma c=eltuielilor medii pentru un locuitor din %iecare unitate administrativ-teritorial3 : @ c1 i
cota veniturilor pentru un locuitor din teritoriul respectiv constituie suma trans%erurilor ce revin unui locuitor :t10
t A @ cf*v8
%1 /nmul-ind suma trans%erurilor ce revin unui locuitor la num3rul total de locuitori din teritoriul respectiv :n1, se
calculea.3 volumul trans%erurilor pentru %iecare unitate administrativ-teritoriala :D10
T A tn%
:)1 Enit3-ile administrativ-teritoriale /n care cota veniturilor, ce revin unui locuitor, dep3ete suma c=eltuielilor
medii pentru un locuitor cu 20A :v cu 20A F @ c%1 trans%er3 /n %ondul de sus-inere %inanciar3 a unit3-ilor
administrativ-teritoriale suma veniturilor ce dep3esc cu 20A necesit3-ile minime de c=eltuieli ale unit3-ii
administrativ-teritoriale respective.
:41 +istemul de sus-inere %inanciar3 a unit3-ilor administrativ-teritoriale, speci%icate la alin.:21 i alin.:)1 din
pre.entul articol, se aplic3 i la stabilirea sumei trans%erurilor de la bugetul unit3-ii administrativ-teritoriale de
nivelul al doilea i de la bugetul municipal ?3l-i la bugetele locale.
Articolul ##% Drans%eruri cu destina-ie special3
:'1 Drans%erurile cu destina-ie special3 se prev3d /n legea bugetar3 anual3 i /n alte acte normative i pot %i alocate
bugetelor unit3-ilor administrativ-teritoriale /n ca. de0
a1 delegare de c3tre Guvern a unor %unc-ii suplimentare autorit3-ilor administra-iei publice locale2
b1 adoptare de acte legislative i alte acte normative a c3ror aplicare necesit3 mi;loace bugetare suplimentare
pentru compensarea unor venituri ratate ale bugetelor unit3-ilor administrativ-teritoriale, modi%icarea organi.3rii
administrativ-teritoriale etc.
:'
'
1 Drans%erurile cu destina-ie special3 stipulate la alin. :'1 din pre.entul articol se includ, la momentul
/nregistr3rii acestora /n cont, /n bugetul unit3-ii administrativ-teritoriale /n ba.a dispo.i-iei e>ecutorului
:ordonatorului1 principal de buget, cu recti%icarea ulterioar3 a bugetului respectiv.
6Art.11 a*.81
1
9 intr"d). /rin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; n i!"ar# 14.09.127
:21 Drans%erurile cu destina-ie special3, stipulate la alin.:'1 din pre.entul articol, utili.ate contrar destina-iei se
virea.3, p/n3 la s%/ritul anului bugetar, /n m3rimea sumei respective /n bugetul de la care au %ost primite. 9n ca.ul
/n care suma corespun.3toare nu este virat3 de bugetul respectiv, #inisterul @inan-elor, /n ba.a d3rii de seam3
anuale, este /n drept s3 restabileasc3 %or-at la bugetul de stat sumele trans%erurilor utili.ate contrar destina-iei prin
intermediul rela-iilor interbugetare.
6&0 A2upra tran2ferurilor cu de2tinaie 2pecial3 efectuate 1n confor4itate cu art%/ alin%6&0 din pre=enta le;e
de la bu;etul unit3ii ad4ini2trativ*teritoriale de nivelul al doilea 2au de la bu;etul 4unicipal '3li: utili=ate
contrar de2tinaiei: 2e e7tind prevederile alin%6$0 din pre=entul articol% Re2tabilirea 2u4elor tran2ferurilor
utili=ate contrar de2tinaiei 2e efectuea=3 de c3tre direcia finane%
6Art.11 a*.8$9 a(r"!at /rin LP91 din 26.04.12, MO11$-118/08.06.12 art.$7%; n i!"ar# 01.01.1$7
Articolul #$% ?alan-a bugetului
:'1 ?ugetele anuale ale unit3-ilor administrativ-teritoriale nu pot %i aprobate i e>ecutate cu de%icit bugetar.
:21 8revederea alin.:'1 din pre.entul articol nu se aplic3 numai /n ca.ul anga;3rii /mprumuturilor prev3.ute la
art.'4 din pre.enta lege i implic3rii, la %inan-area c=eltuielilor, a /ncas3rilor mi;loacelor din v/n.area i privati.area
bunurilor proprietate public3 ale unit3-ilor administrativ-teritoriale i a soldurilor de mi;loace b3neti, constituite /n
urma e>ecut3rii bugetului /n anul precedent.
6Art.12 a*.829 -"di4i3at /rin LP172-&'I din 10.07.08, MO1$4-1$7/2%.07.08 art.%4$7
6Art.12 a*.829 -"di4i3at /rin LP1%4 din 21.07.0%, MO126/2$.09.0% art.611; n i!"ar# 01.01.067
:)1 *utorit3-ile administra-iei publice ale unit3-ilor administrativ-teritoriale s/nt obligate s3 /ntreprind3 toate
m3surile necesare pentru men-inerea ec=ilibrului bugetar.
:41 9n ca.ul /n care nu se /ncasea.3 venituri /n m3rimea sumei aprobate, autoritatea repre.entativ3 i deliberativ3
respectiv3 este obligat3 s3 reduc3 c=eltuielile ce includ obliga-iile i pl3-ile stabilite /n scopul /nc=eierii anului cu un
buget ec=ilibrat, prin recti%icarea bugetului unit3-ii administrativ-teritoriale respective.
Articolul #&% 9mprumuturi pentru c=eltuieli curente
:'1 *utorit3-ile e>ecutive ale unit3-ilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i ale municipiului ?3l-i, /n
ba.a deci.iilor autorit3-ilor repre.entative i deliberative respective, au dreptul0
a1 s3 anga;e.e /mprumuturi pentru c=eltuieli curente, cu scaden-3 /n acelai an bugetar, de la institu-iile %inanciare
i de la al-i creditori at/t din -ar3, c/t i de peste =otare2
b1 s3 anga;e.e de la bugetele(s3 acorde bugetelor gestionate prin <ontul Enic Dre.orerial, pe ba.3 contractual3,
/mprumuturi pentru acoperirea decala;elor temporare de cas3, cu scaden-3 /n acelai an bugetar.
6Art.1$ a*.819 n r#da3,ia LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; n i!"ar# 14.09.127
:21 *utorit3-ile e>ecutive ale unit3-ilor administrativ- teritoriale de nivelul /nt/i, /n ba.a deci.iei autorit3-ilor
repre.entative i deliberative respective, au dreptul0
a1 s3 anga;e.e /mprumuturi pentru c=eltuieli curente, cu scaden-3 /n acelai an bugetar, de la institu-iile %inanciare
i de la al-i creditori at/t din -ar3, c/t i de peste =otare2
b1 s3 anga;e.e de la bugetele(s3 acorde bugetelor gestionate prin <ontul Enic Dre.orerial, pe ba.3 contractual3,
/mprumuturi pentru acoperirea decala;elor temporare de cas3, cu scaden-3 /n acelai an bugetar.
6Art.1$ a*.829 n r#da3,ia LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; n i!"ar# 14.09.127
:)1 5olumul total al /mprumuturilor pentru c=eltuieli curente, cu scaden-3 /n acelai an bugetar, nu trebuie s3
dep3easc3 A din totalul veniturilor aprobate :recti%icate1 ale bugetului unit3-ii administrativ-teritoriale c3reia i se
acord3 /mprumutul, aceasta %iind o condi-ie obligatorie pentru anga;area /mprumuturilor con%orm alin.:'1 i :21.
6Art.1$ -"di4i3at /rin LP224-&' din 01.07.04, MO1$2-1$7/06.08.04 art.700; n i!"ar# 06.08.047
Articolul #+% 9mprumuturi contractate pentru
c=eltuieli de capital
:'1 *utorit3-ile e>ecutive ale unit3-ilor administrativ-teritoriale de nivelul /nt/i i de nivelul al doilea, /n ba.a
deci.iilor autorit3-ilor repre.entative i deliberative respective, au dreptul0
a1 s3 contracte.e /mprumuturi pe termen scurt i pe termen lung pentru c=eltuieli de capital de la institu-iile
%inanciare i de la al-i creditori at/t din -ar3, c/t i de peste =otare2
b1 s3 anga;e.e de la bugetele(s3 acorde bugetelor gestionate prin <ontul Enic Dre.orerial, pe ba.3 contractual3,
/mprumuturi pentru acoperirea decala;elor temporare de cas3, cu scaden-3 /n acelai an bugetar.
6Art.14 a*.819 n r#da3,ia LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; n i!"ar# 14.09.127
:21 *utorit3-ile e>ecutive ale unit3-ilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i ale municipiului ?3l-i, /n
ba.a deci.iilor autorit3-ilor repre.entative i deliberative respective, au dreptul s3 acorde autorit3-ilor administra-iei
publice locale de nivelul /nt/i din subordine, precum i /ntreprinderilor municipale, garan-ii pentru /mprumuturi
pentru c=eltuieli de capital de la institu-iile %inanciare i de la al-i creditori at/t din -ar3, c/t i de peste =otare.
6Art.14 a*.829 -"di4i3at /rin LP108-&'III din 17.12.09, MO19$-196/29.12.09 art.609; n i!"ar# 01.01.107
6Art.14 a*.8$9 #23*). /rin LP108-&'III din 17.12.09, MO19$-196/29.12.09 art.609; n i!"ar# 01.01.107
6Art.14 a*.8$9 -"di4i3at /rin LP%0-&'I din 09.0$.06, MO%9-62/14.04.06 art.2407
:41 Cocumentele care se per%ectea.3 la contractarea sau garantarea unui /mprumut pe termen scurt sau pe termen
lung pentru c=eltuieli de capital vor include clau.e prin care autoritatea e>ecutiv3 a unit3-ilor administrativ-
teritoriale i autoritatea repre.entativ3 i deliberativ3 respectiv3 se oblig3 s3 ramburse.e /mprumutul, s3 pl3teasc3
dob/n.ile a%erente acestui /mprumut :/n ca.ul /n care contractul de /mprumut prevede ac=itarea dob/n.ilor1 i s3
onore.e garan-ia acordat3 numai din veniturile bugetului respectiv. <ontractele care nu con-in ast%el de clau.e se
consider3 nule.
:1 *utorit3-ile e>ecutive ale unit3-ilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i ale municipiului ?3l-i, la
deci.ia autorit3-ilor repre.entative i deliberative respective i con%orm prevederilor Legii nr.'!!-XI5 din '8
noiembrie '!!8 cu privire la pia-a valorilor mobiliare, pot contracta, prin emitere de obliga-iuni, /mprumuturi pe
termen scurt i pe termen lung pentru c=eltuieli de capital. 8e teritoriul &epublicii #oldova, pl3-ile i trans%erurile ce
-in de cump3rarea i r3scump3rarea obliga-iunilor emise de autorit3-ile men-ionate se e%ectuea.3 /n moned3
na-ional3.
6Art.14 a*.8%9 -"di4i3at /rin LP$$ din 06.0%.12, MO99-102/2%.0%.12 art.$$07
:"1 8revederile alin. :'1G:)1 i :1 s/nt aplicabile /n ca.ul /n care suma total3 a pl3-ilor anuale :rambursarea sumei
de principal, ac=itarea dob/n.ilor i altor pl3-i a%erente1 legate de deservirea datoriilor bugetelor unit3-ilor adminis-
trativ-teritoriale la /mprumuturile contractate sau garantate i(sau care urmea.3 a %i contractate sau garantate nu va
dep3i 20A din totalul veniturilor anuale ale bugetelor respective.
6Art.14 a*.869 n r#da3,ia LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; n i!"ar# 14.09.127
6Art.14 -"di4i3at /rin LP224-&' din 01.07.04, MO1$2-1$7/06.08.04 art.700; n i!"ar# 06.08.047
Articolul #,% Garantarea ramburs3rii /mprumutului
:'1 9mprumutul repre.int3 o obliga-ie care urmea.3 a %i onorat3 din veniturile bugetului unit3-ii administrativ-
teritoriale respective /n con%ormitate cu clau.ele contractului de /mprumut.
:21 Guvernul, autoritatea administra-iei publice centrale nu au nici o obliga-ie pentru plata mi;loacelor con%orm
contractelor de /mprumut /nc=eiate de autorit3-ile administra-iei publice locale, dac3 legea nu prevede alt%el.
Guvernul, autoritatea administra-iei publice centrale nu pot %i invocate drept garan-i ai ramburs3rii datoriei con%orm
contractului de /mprumut /nc=eiat de autoritatea administra-iei publice locale.
Articolul #-% Eviden-a /mprumuturilor
Cirec-ia %inan-e i(sau subdivi.iunea %inanciar3 a unit3-ilor administrativ-teritoriale -in registrul /mprumuturilor.
*ceste /mprumuturi se raportea.3 anual prin d3rile de seam3 contabile.
Articolul #.% Inadmisibilitatea acord3rii /mprumuturilor
i garan-iilor pentru /mprumuturi
*utorit3-ile repre.entative i deliberative, precum i cele e>ecutive ale unit3-ilor administrativ-teritoriale, nu s/nt
/n drept s3 acorde /mprumuturi sau garan-ii pentru /mprumuturi persoanelor %i.ice i persoanelor ;uridice, cu
e>cep-ia ca.urilor speci%icate la art.') i '4 din pre.enta lege.
6Art.17 -"di4i3at /rin LP224-&' din 01.07.04, MO1$2-1$7/06.08.04 art.700; n i!"ar# 01.01.0%7
6Art.17 -"di4i3at /rin LP114-&' 22.04.04, MO7$-76/07.0%.04 art.$9$7
Articolul #/% @ondurile de re.erv3 ale autorit3-ilor
administra-iei publice locale
:'1 *utoritatea repre.entativ3 i deliberativ3 a unit3-ii administrativ-teritoriale poate decide constituirea unui %ond
de re.erv3 /n m3rime de cel mult 2A din volumul c=eltuielilor bugetului ei.
:21 Etili.area %ondului de re.erv3 se %ace /n ba.a regulamentului de utili.are a %ondurilor de re.erv3, aprobat de
c3tre autoritatea repre.entativ3 i deliberativ3 respectiv3.
Capitolul III
ELA'RAREA BI APR'AREA 'UGETELR UNIT("ILR
ADMINISTRATI)*TERITRIALE
Articolul #>% Elaborarea bugetelor unit3-ilor
administrativ-teritoriale
:'1 *utorit3-ile administra-iei publice ale unit3-ilor administrativ-teritoriale s/nt responsabile de elaborarea i
aprobarea bugetelor proprii /n ba.a prevederilor legale i /n con%ormitate cu clasi%ica-ia bugetar3 unic3.
:21 ?ugetul unit3-ii administrativ-teritoriale se elaborea.3 de c3tre autoritatea e>ecutiv3 a acesteia, -in/ndu-se cont
de urm3toarele prevederi0
a1 /n termenele stabilite de Guvern, #inisterul @inan-elor remite autorit3-ii e>ecutive a unit3-ii administrativ-
teritoriale de nivelul al doilea, a municipiului ?3l-i i direc-iei %inan-e respective note metodologice privind
progno.ele macroeconomice, principiile de ba.3 ale politicii statului /n domeniul veniturilor i c=eltuielilor bugetare
pe anul:anii1 urm3tor:i1, progno.ele normativelor de de%alc3ri de la veniturile generale de stat /n bugetul central al
unit3-ii teritoriale autonome G3g3u.ia i unele momente speci%ice de calculare a trans%erurilor ce se progno.ea.3 a
%i alocate acestor bugete de la bugetul de stat2
b1 /n termen de '0 .ile dup3 primirea notelor metodologice speci%icate la lit.a1 din pre.entul alineat, direc-ia
%inan-e comunic3 autorit3-ilor e>ecutive ale unit3-ilor administrativ-teritoriale de nivelul /nt/i principiile de ba.3 ale
politicii statului /n domeniul veniturilor i c=eltuielilor bugetare pe anul:anii1 urm3tor:i1, progno.ele normativelor de
de%alc3ri de la veniturile generale de stat la bugetele locale i momentele speci%ice de calculare a trans%erurilor ce se
progno.ea.3 a %i alocate acestor bugete de la bugetele unit3-ilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i de la
bugetul municipal ?3l-i2
6Art.19 a*.829, *it.(9 -"di4i3at+ /rin LP172-&'I din 10.07.08, MO1$4-1$7/2%.07.08 art.%4$7
c1 /n termen de 20 de .ile dup3 primirea notelor metodologice speci%icate la lit.b1 din pre.entul alineat, autorit3-ile
e>ecutive ale unit3-ilor administrativ-teritoriale de nivelul /nt/i asigur3 elaborarea progno.ei tuturor tipurilor de
impo.ite i ta>e ce urmea.3 a %i colectate /n anul:anii1 urm3tor:i1 /n unitatea administrativ-teritorial3 respectiv3,
precum i a proiectului bugetului local, care se pre.int3 pentru anali.3 direc-iei %inan-e2
d1 /n termenele stabilite de #inisterul @inan-elor, direc-iile %inan-e depun la #inisterul @inan-elor pentru anali.3
progno.a tuturor tipurilor de impo.ite i ta>e ce urmea.3 a %i /ncasate /n anul:anii1 urm3tor:i1 /n unitatea
administrativ-teritorial3 respectiv3, precum i proiectele de bugete ale raioanelor, unit3-ii teritoriale autonome cu
statut ;uridic special, municipiului ?3l-i i municipiului <=iin3u.
:)1 *nali.a proiectelor de bugete ale raioanelor, unit3-ii teritoriale autonome cu statut ;uridic special, municipiului
?3l-i i municipiului <=iin3u are caracter consultativ. Dotodat3, #inisterul @inan-elor poate cere de la autorit3-ile
e>ecutive ale unit3-ilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea sau ale municipiului ?3l-i s3 modi%ice proiectele
de buget /n ca.ul /n care acestea contravin prevederilor legale, principiilor politicii bugetar-%iscale a statului sau unor
prevederi speci%ice pentru anul bugetar urm3tor.
6Art.19 -"di4i3at /rin LP4$7-&'I din 28.12.06, MO10-1$/26.01.07 art.277
Articolul $?% E>aminarea i aprobarea bugetelor locale
:'1 *utoritatea e>ecutiv3 a unit3-ii administrativ-teritoriale de nivelul /nt/i pre.int3, printr-o dispo.i-ie, cel t/r.iu la
data de ' noiembrie a anului /n curs, proiectul bugetului local pe anul urm3tor spre e>aminare i aprobare
consiliului local.
:21 8roiectul bugetului local pre.entat spre aprobare consiliului local include0
a1 proiectul deci.iei consiliului local privind aprobarea bugetului2
b1 ane>ele la proiectul deci.iei, /n care se vor re%lecta0
- veniturile i c=eltuielile prev3.ute pentru anul bugetar urm3tor2
- cotele impo.itelor i ta>elor locale ce vor %i /ncasate /n buget2
- mi;loacele speciale preconi.ate spre /ncasare de c3tre %iecare institu-ie public32
- %ondurile speciale2
- e%ectivul limit3 al statelor de personal din institu-iile publice %inan-ate de la buget.
6Art.20 a*.829, *it.(9 -"di4i3at+ /rin LP224-&' din 01.07.04, MO1$2-1$7/06.08.0 art.700; n i!"ar# 01.01.0%7
c1 cuantumul %ondului de re.erv3 :%ondul de re.erv3 este utili.at /n con%ormitate cu regulamentul de utili.are a
mi;loacelor %ondului, aprobat /n condi-iile art.'8 din pre.enta lege12
d1 alte date adi-ionale elabor3rii proiectului bugetului2
e1 nota in%ormativ3 la proiectul bugetului.
6Art.20 a*.829, *it.#9 -"di4i3at+ /rin LP108-&'III din 17.12.09, MO19$-196/29.12.09 art.609; n i!"ar#
01.01.107
:)1 <onsiliul local e>aminea.3 proiectul bugetului local /n dou3 lecturi la un interval de cel mult .ile.
:41 <onsiliul local aprob3 bugetul local pe anul bugetar urm3tor cel t/r.iu la data de ' decembrie a anului /n curs.
Articolul $#% E>aminarea i aprobarea bugetului unit3-ii
administrativ- teritoriale de nivelul al doilea
i bugetului municipal ?3l-i
:'1 *utoritatea e>ecutiv3 a unit3-ii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i a municipiului ?3l-i, pre.int3,
printr-o dispo.i-ie, cel t/r.iu la data de ' noiembrie, proiectul bugetului unit3-ii administrativ-teritoriale de nivelul al
doilea i proiectul bugetului municipal ?3l-i spre e>aminare i aprobare autorit3-ii repre.entative i deliberative
respective.
:21 8roiectele bugetului unit3-ii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i bugetului municipal ?3l-i,
pre.entate spre aprobare autorit3-ii repre.entative i deliberative respective, includ0
a1 proiectul deci.iei autorit3-ii repre.entative i deliberative privind aprobarea bugetului2
b1 ane>ele la proiectul deci.iei, /n care se vor re%lecta0
- veniturile i c=eltuielile bugetului respectiv prev3.ute pentru anul bugetar urm3tor2
- normativele de%alc3rilor de la veniturile generale de stat la bugetele locale2
- mi;loacele speciale preconi.ate spre /ncasare de c3tre %iecare institu-ie public32
- %ondurile speciale2
- trans%erurile de la bugetul respectiv la bugetele locale2
- e%ectivul limit3 al statelor de personal din institu-iile publice %inan-ate de la bugetul respectiv2
6Art.21 a*.829, *it.(9 -"di4i3at /rin LP224-&' din 01.07.04, MO1$2-1$/06.08.04 art.700; n i!"ar# 01.01.0%7
c1 alte date adi-ionale elabor3rii proiectului bugetului2
d1 nota in%ormativ3 la proiectul bugetului.
6Art.21 a*.829, *it.d9 -"di4i3at+ /rin LP108-&'III din 17.12.09, MO19$-196/29.12.09 art.609; n i!"ar#
01.01.107
:)1 *utoritatea repre.entativ3 i deliberativ3 a unit3-ii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i a
municipiului ?3l-i e>aminea.3 proiectul bugetului respectiv /n dou3 lecturi.
:41 9n prima lectur3, autoritatea repre.entativ3 i deliberativ3 respectiv3 audia.3 i e>aminea.3 raportul
preedintelui raionului, Guvernatorului unit3-ii teritoriale autonome cu statut ;uridic special, primarului municipiului
?3l-i i primarului general al municipiului <=iin3u asupra proiectului bugetului, e>aminea.3 i aprob3 volumul total
al veniturilor i c=eltuielilor bugetului respectiv.
:1 9n lectura a doua, autoritatea repre.entativ3 i deliberativ3 e>aminea.3 i aprob30
a1 structura veniturilor2
b1 c=eltuielile, structura i destina-ia lor2
c1 balan-a bugetului i sursele de %inan-are2
d1 normativele de%alc3rilor de la veniturile generale de stat la bugetele locale2
e1 trans%erurile de la bugetul respectiv la bugetele locale2
%1 cuantumul %ondului de re.erv3 :%ondul de re.erv3 este utili.at /n con%ormitate cu regulamentul de utili.are a
mi;loacelor %ondului aprobat /n condi-iile art.'8 din pre.enta lege12
g1 %ondurile speciale2
=1 c=eltuielile care vor %i %inan-ate /n mod prioritar2
i1 e%ectivul limit3 al statelor de personal din institu-iile publice %inan-ate de la bugetul respectiv2
;1 alte date adi-ionale elabor3rii proiectului bugetului2
H1 nota in%ormativ3 la proiectul bugetului.
6Art.21 a*.8%9, *it.;9 -"di4i3at+ /rin LP108-&'III din 17.12.09, MO19$-196/29.12.09 art.609; n i!"ar#
01.01.107
:"1 *utoritatea repre.entativ3 i deliberativ3 a unit3-ii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i a
municipiului ?3l-i aprob3 bugetele respective pe anul bugetar urm3tor cel t/r.iu la data de '0 decembrie a anului /n
curs.
6Art.21 -"di4i3at /rin LP4$7-&'I din 28.12.06, MO10-1$/26.01.07 art.277
6Art.21 a*.8%9 -"di4i3at /rin LP224-&' din 01.07.04, MO1$2-1$/06.08.04 art.700; n i!"ar# 01.01.0%7
Articolul $$% 8ublicitatea bugetelor unit3-ilor
administrativ-teritoriale
?ugetele unit3-ilor administrativ-teritoriale, aprobate de c3tre autorit3-ile repre.entative i deliberative respective,
i recti%ic3rile la aceste bugete s/nt date publicit3-ii /n mod obligatoriu.
Articolul $&% *c-iuni /n ca.ul neaprob3rii bugetului
unit3-ii administrativ-teritoriale
:'1 Cac3 bugetul unit3-ii administrativ-teritoriale nu este aprobat p/n3 la /nceputul anului bugetar, e%ectuarea
de%alc3rilor de la veniturile generale de stat i a trans%erurilor la bugetul respectiv se suspend3 p/n3 la aprobarea
bugetului.
6Art.2$ a*.819 -"di4i3at /rin LP172-&'I din 10.07.08, MO1$4-1$7/2%.07.08 art.%4$7
:21 Cac3 bugetul unit3-ii administrativ-teritoriale nu este aprobat p/n3 la data de )' decembrie, %inan-area
c=eltuielilor se e%ectuea.3 lunar propor-ional m3rimii de '('2 parte din suma c=eltuielilor, con%orm clasi%ica-iei
bugetare pe anul bugetar precedent, /n limita resurselor %inanciare disponibile, p/n3 la aprobarea noului buget.
Articolul $+% <orelarea bugetelor unit3-ilor
administrativ-teritoriale cu legea
bugetar3 anual3
:'1 9n termen de cel mult )0 de .ile de la data public3rii legii bugetului pe anul respectiv, autoritatea
repre.entativ3 i deliberativ3 a unit3-ii administrativ-teritoriale aduce bugetul aprobat /n concordan-3 cu prevederile
legii men-ionate.
:21 9n ca. de nerespectare a prevederilor alin.:'1 din pre.entul articol, e%ectuarea de%alc3rilor de la veniturile
generale de stat i a trans%erurilor la bugetele unit3-ilor administrativ-teritoriale respective se suspend3.
6Art.24 a*.829 -"di4i3at /rin LP172-&'I din 10.07.08, MO1$4-1$7/2%.07.08 art.%4$7
Articolul $,% &eparti.area pe luni a veniturilor i a
c=eltuielilor bugetelor unit3-ilor
administrativ-teritoriale
:'1 9n termen de .ile de la aprobarea bugetului local, subdivi.iunea %inanciar3 a unit3-ii administrativ-teritoriale
de nivelul /nt/i solicit3 de la toate institu-iile publice %inan-ate de la bugetul local propuneri de reparti.are pe luni a
c=eltuielilor aprobate /n buget pentru institu-ia respectiva i a veniturilor ei provenite din e>ecutarea lucr3rilor,
prestarea serviciilor sau din des%3urarea contra plat3 a altor activit3-i i generali.ea.3 propunerile primite.
:21 9n termen de p/n3 la data de 20 decembrie, autoritatea e>ecutiv3 a unit3-ii administrativ-teritoriale aprob3
reparti.area pe luni a veniturilor i c=eltuielilor bugetului local con%orm clasi%ica-iei bugetare.
:)1 9n termen de '0 .ile de la aprobarea bugetului unit3-ii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i a
bugetului municipal ?3l-i, direc-ia %inan-e respectiv30
a1 solicit3 de la institu-iile publice %inan-ate de la bugetele men-ionate propuneri de reparti.are pe luni a
c=eltuielilor aprobate /n buget pentru institu-ia respectiv3 i a veniturilor ei provenite din e>ecutarea lucr3rilor,
prestarea serviciilor sau des%3urarea contra plat3 a altor activit3-i2
b1 /ntocmete reparti.area pe luni a veniturilor prev3.ute pentru /ncasare /n bugetele men-ionate2
c1 /ntocmete reparti.area pe luni a trans%erurilor la bugetele locale, prev3.ute /n aceste bugete.
:41 9n termen de p/n3 la data de 2 decembrie, preedintele raionului, Guvernatorul unit3-ii teritoriale autonome cu
statut ;uridic special, primarul municipiului ?3l-i i primarul general al municipiului <=iin3u aprob3 reparti.area pe
luni a veniturilor i c=eltuielilor bugetului respectiv con%orm clasi%ica-iei bugetare.
:1 9n termen de p/n3 la data de 2 decembrie, autoritatea e>ecutiv3 a unit3-ii administrativ-teritoriale de nivelul
/nt/i remite direc-iei %inan-e reparti.area pe luni a veniturilor i c=eltuielilor bugetului local con%orm clasi%ica-iei
bugetare.
:"1 Cirec-ia %inan-e, pe ba.a reparti.3rii pe luni a veniturilor i c=eltuielilor bugetelor locale, a bugetelor unit3-ilor
administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, /ntocmesc totali.3ri ale reparti.3rilor pe luni ale veniturilor i
c=eltuielilor bugetelor raioanelor, bugetului unit3-ii teritoriale autonome cu statut ;uridic special, bugetului
municipiului ?3l-i i bugetului municipiului <=iin3u i, p/n3 la ' ianuarie, le depun la #inisterul @inan-elor.
Articolul $-% 8re.entarea bugetelor aprobate
:'1 Cup3 aprobarea bugetului local, autoritatea e>ecutiv3 a unit3-ii administrativ-teritoriale de nivelul /nt/i
pre.int3 la direc-ia %inan-e respectiv3 o copie a deci.iei privind aprobarea bugetului, legali.at3 de secretarul
autorit3-ii repre.entative i deliberative respective.
:21 9n termenele stabilite de #inisterul @inan-elor, direc-ia %inan-e pre.int3 ministerului bugetul raionului, bugetul
unit3-ii teritoriale autonome cu statut ;uridic special, bugetul municipiului ?3l-i i bugetul municipiului <=iin3u
pentru a %i incluse /n bugetul public na-ional.
6Art.26 a*.829 -"di4i3at /rin LP1%4 din 21.07.0%, MO126/2$.09.0% art.6117
Articolul $.% &ecti%icarea bugetelor unit3-ilor
administrativ-teritoriale
:'1 *utorit3-ile e>ecutive ale unit3-ilor administrativ-teritoriale /naintea.3 autorit3-ilor repre.entative i
deliberative respective propuneri privind recti%icarea bugetelor aprobate, dup3 ca..
:21 &ecti%icarea bugetelor se aprob3 de c3tre autorit3-ile repre.entative i deliberative ale unit3-ilor administrativ-
teritoriale /n ca.ul /n care0
a1 s-a modi%icat ba.a %iscal3 /n temeiul prevederilor legale2
b1 a diminuat necesitatea de c=eltuieli aprobate /n buget2
c1 a ap3rut necesitatea unor c=eltuieli neaprobate /n buget.
6Art.27 a*.8$9 #23*). /rin LP1%4 din 21.07.0%, MO126/2$.09.0% art.611; n i!"ar# 01.01.06, a*.849 d#in# 8$97
:)1 Crept surse la recti%icarea bugetelor unit3-ilor administrativ-teritoriale pot servi mi;loacele /mprumutate pe un
termen ce dep3ete un an, veniturile /ncasate /n bugetele respective, /n sume ce dep3esc prevederile anuale,
soldurile2 de mi;loace b3neti constituite /n urma e>ecut3rii bugetului pentru anul precedent, precum i dona-iile,
sponsori.3rile i alte mi;loace b3neti intrate legal /n posesia institu-iei publice.
6Art.27 a*.849 -"di4i3at /rin LP224-&' din 01.07.04, MO1$2-1$7/06.08.04 art.700; n i!"ar# 01.01.0%7
Capitolul I)
ECECU"IA 'UGETELR UNIT("ILR
ADMINISTRATI)*TERITRIALE
Articolul $/% E>ecu-ia de cas3 a bugetelor unit3-ilor
administrativ-teritoriale
:'1 E>ecu-ia de cas3 a bugetelor unit3-ilor administrativ-teritoriale se e%ectuea.3 prin sistemul tre.orerial,
re%lect/ndu-se /n conturi distincte0
a1 /ncas3rile veniturilor /n con%ormitate cu structura clasi%ica-iei bugetare2
b1 e%ectuarea de c=eltuieli /n limita aloca-iilor aprobate i con%orm destina-iei stabilite.
:21 +istemul tre.orerial prin care se e%ectuea.3 e>ecu-ia de cas3 a bugetelor unit3-ilor administrativ-teritoriale i
reglarea decont3rilor dintre bugetele de toate nivelurile este repre.entat prin Dre.oreria de +tat i tre.oreriile
teritoriale.
6Art.28 a*.829 -"di4i3at /rin LP108-&'III din 17.12.09, MO19$-196/29.12.09 art.609; n i!"ar# 01.01.107
:)1 #inisterul @inan-elor, /n ba.a legii bugetare anuale, e%ectuea.3 aloc3ri de trans%eruri de la bugetul de stat la
bugetele unit3-ilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i la bugetul municipal ?3l-i, precum i de%alc3ri /n
aceste bugete de la veniturile generale de stat, i percepe /n mod incontestabil din conturile tre.oreriale ale bugetelor
respective mi;loacele b3neti datorate bugetului de stat.
6Art.28 a*.8$9 -"di4i3at /rin LP108-&'III din 17.12.09, MO19$-196/29.12.09 art.609; n i!"ar# 01.01.107
6Art.28 a*.8$9 n r#da3,ia LP1%4 din 21.07.0%, MO126/2$.09.0% art.6117
:)
'
1 La solicitarea autorit3-ilor e>ecutive i /n ba.a deci.iilor autorit3-ilor repre.entative i deliberative respective,
#inisterul @inan-elor poate plasa mi;loacele soldurilor temporar libere ale bugetelor unit3-ilor administrativ-
teritoriale de nivelul /nt/i i al doilea, gestionate prin intermediul <ontului Enic Dre.orerial, /n depo.ite la ?anca
7a-ional3 a #oldovei.
6Art.28 a*.8$
1
9 intr"d). /rin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; n i!"ar# 14.09.127
:41 Dre.oreriile teritoriale au urm3toarele atribu-ii0
a1 e%ectuea.3, /n ba.a deci.iilor autorit3-ii repre.entative i deliberative a unit3-ii administrativ-teritoriale de
nivelul al doilea i a municipiului ?3l-i, aloc3ri de trans%eruri de la bugetul respectiv la bugetele locale, precum i
de%alc3ri /n aceste bugete de la veniturile generale de stat2
6Art.28 a*.849, *it.a9 -"di4i3at+ /rin LP172-&'I din 10.07.08, MO1$4-1$7/2%.07.08 art.%4$7
b1 asigur3 e>ecu-ia con%orm3 a bugetelor institu-iilor publice %inan-ate de la bugetul unit3-ii administrativ-
teritoriale de nivelul al doilea sau de la bugetul municipal ?3l-i2
c1 asigur3 e>ecu-ia con%orm3 a bugetelor satelor :comunelor1, oraelor :municipiilor1, precum i ale institu-iilor
publice %inan-ate de la aceste bugete din ra.a de activitate a tre.oreriei teritoriale.
:1 <onturile pentru gestionarea veniturilor i c=eltuielilor bugetelor unit3-ilor administrativ-teritoriale, precum i
conturile institu-iilor publice %inan-ate de la aceste bugete pot %i desc=ise numai /n tre.oreriile teritoriale respective.
:"1 #etodologia de e>ecu-ie a bugetelor unit3-ilor administrativ-teritoriale prin sistemul tre.orerial se elaborea.3
i se aprob3 de c3tre #inisterul @inan-elor /n con%ormitate cu actele normative /n vigoare.
:71 Cirec-iile %inan-e, /n ba.a deci.iilor autorit3-ii repre.entative i deliberative a unit3-ilor administrativ-
teritoriale de nivelul al doilea, percep /n mod incontestabil din conturile tre.oreriale ale unit3-ilor administrativ-
teritoriale de nivelul /nt/i mi;loacele b3neti datorate bugetului unit3-ilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.
6Art.28 a*.879 intr"d). /rin LP1%4 din 21.07.0%, MO126/2$.09.0% art.6117
Articolul $>% &apoartele privind e>ecu-ia bugetelor
unit3-ilor administrativ-teritoriale
:'1 Cirec-ia %inan-e i(sau subdivi.iunea %inanciar3 a unit3-ilor administrativ-teritoriale /ntocmesc rapoarte
trimestriale i anuale privind e>ecu-ia bugetelor respective.
:21 &apoartele trimestriale se e>aminea.3 i se aprob3 de c3tre autoritatea e>ecutiv3 respectiv3.
:)1 &apoartele privind mersul e>ecu-iei bugetului unit3-ii administrativ-teritoriale pe semestrul /nt/i i pe ! luni ale
anului /n curs se audia.3 la edin-a autorit3-ii repre.entative i deliberative a unit3-ii administrativ-teritoriale.
:41 &aportul anual privind e>ecu-ia bugetului unit3-ii administrativ-teritoriale pe anul de gestiune se e>aminea.3 i
se aprob3 de c3tre autoritatea repre.entativ3 i deliberativ3 cel t/r.iu la data de ' %ebruarie a anului urm3tor anului
de gestiune.
6Art.29 a*.849 -"di4i3at /rin LP108-&'III din 17.12.09, MO19$-196/29.12.09 art.609; n i!"ar# 01.01.107
:1 9n termenele stabilite de #inisterul @inan-elor, direc-iile %inan-e pre.int3 ministerului rapoarte trimestriale i
anuale privind e>ecu-ia bugetelor unit3-ilor administrativ-teritoriale pentru a %i incluse /n raportul privind e>ecu-ia
bugetului public na-ional.
6Art.29 a*.8%9 -"di4i3at /rin LP1%4 din 21.07.0%, MO126/2$.09.0% art.6117
Capitolul )
DREPTURILE BI RESPNSA'ILIT("ILE
ECECUTRILR 6RDNATRILR0 DE 'UGET
Articolul &?% E>ecutorii :ordonatorii1 de buget
:'1 8rimarii satelor :comunelor1, oraelor :municipiilor1, preedin-ii raioanelor, Guvernatorul unit3-ii teritoriale
autonome cu statut ;uridic special, primarul general al municipiului <=iin3u s/nt e>ecutori :ordonatori1 principali
de buget ai bugetelor unit3-ilor administrativ-teritoriale.
:21 <onduc3torii institu-iilor publice %inan-ate de la bugetele unit3-ilor administrativ-teritoriale cu statut de
persoan3 ;uridic3 s/nt e>ecutori :ordonatori1 secundari de buget.
:)1 <onduc3torii institu-iilor publice %inan-ate de la bugetele unit3-ilor administrativ-teritoriale %3r3 statut de
persoan3 ;uridic3, care s/nt /mputernici-i s3 utili.e.e mi;loacele %inanciare ce le-au %ost reparti.ate numai pentru
necesit3-ile unit3-ilor pe care le conduc, s/nt e>ecutori :ordonatori1 ter-iari de buget.
Articolul &#% Crepturile e>ecutorilor :ordonatorilor1
de buget
:'1 E>ecutorii :ordonatorii1 principali de buget reparti.ea.3 aloca-iile, aprobate /n bugetele respective, pe unit3-ile
subordonate /n raport cu sarcinile acestora, cuprinse /n bugete, i aprob3 e%ectuarea c=eltuielilor din bugetele
respective cu respectarea dispo.i-iilor legale.
:21 E>ecutorii :ordonatorii1 secundari de buget aprob3 e%ectuarea c=eltuielilor din bugetele proprii cu respectarea
dispo.i-iilor legale i reparti.ea.3 aloca-iile bugetare aprobate pe unit3-ile subordonate ai c3ror conduc3tori s/nt
ordonatori ter-iari de buget.
:)1 E>ecutorii :ordonatorii1 ter-iari de buget utili.ea.3 aloca-iile bugetare, ce le-au %ost reparti.ate, numai pentru
necesit3-ile unit3-ilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate i /n condi-iile stabilite prin
dispo.i-iile legale.
:41 E>ecutorii :ordonatorii1 de buget au obliga-ia de a anga;a i utili.a aloca-iile bugetare numai /n limita
prevederilor i destina-iilor aprobate, pentru c=eltuieli strict legate de activitatea institu-iilor i serviciilor publice
respective, i cu respectarea dispo.i-iilor legale.
Articolul &$% &esponsabilit3-ile e>ecutorilor
:ordonatorilor1 de buget
:'1 E>ecutorii :ordonatorii1 principali de buget s/nt responsabili de0
a1 elaborarea proiectului de buget2
b1 /ncasarea veniturilor con%orm prevederilor legale2
c1 oportunitatea i legalitatea anga;3rii i utili.3rii aloca-iilor bugetare /n limita i cu destina-ia aprobate /n buget2
d1 integritatea bunurilor a%late /n administrare2
e1 asigurarea organi.3rii i -inerii contabilit3-ii /n con%ormitate cu actele normative i pre.entarea /n termen a
rapoartelor lunare, trimestriale i anuale.
6Art.$2 a*.819, *it.#9 n r#da3,ia LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; n i!"ar# 14.09.127
:21 +pre derogare de la alin.:'1 lit.b1 din pre.entul articol, e>ecutorul :ordonatorul1 principal al bugetului unit3-ii
administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, cu e>cep-ia municipiului <=iin3u, contribuie la /ncasarea veniturilor de
c3tre organele abilitate cu acest drept.
6Art.$2 a*.829 -"di4i3at /rin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; n i!"ar# 14.09.127
:)1 *supra e>ecutorilor :ordonatorilor1 secundari de buget se e>tind prevederile alin.:'1 lit.a1, c1, d1 i e1 din
pre.entul articol.
:41 *supra e>ecutorilor :ordonatorilor1 ter-iari de buget se e>tind prevederile alin.:'1 lit.d1 din pre.entul articol.
Articolul &&% Iusti%icarea c=eltuielilor bugetare
<=eltuielile bugetare se e%ectuea.3 numai pe ba.3 de documente ;usti%icative, care con%irm3 anga;amentele
contractuale, primirea bunurilor materiale, e>ecutarea lucr3rilor, prestarea serviciilor, plata salariilor i altor drepturi
b3neti, plata obliga-iilor c3tre bugete, precum i a altor obliga-ii.
Articolul &+. 8riorit3-i /n e%ectuarea c=eltuielilor bugetare
E>ecutorii :ordonatorii1 principali de buget s/nt obliga-i s3 asigure %inan-area prioritar3 a institu-iilor de
/nv3-3m/nt.
Capitolul )I
RESPNSA'ILIT("I BI CNTRLUL ASUPRA
PRCESULUI DE ECECU"IE A 'UGETELR
UNIT("ILR ADMINISTRATI)*TERITRIALE
Articolul &,% &esponsabilitatea pentru e>ecu-ia bugetelor
unit3-ilor administrativ-teritoriale
:'1 &esponsabilitatea pentru e>ecu-ia bugetelor locale revine primarilor satelor :comunelor1, oraelor
:municipiilor1.
:21 &esponsabilitatea pentru e>ecu-ia bugetului raional revine preedintelui raionului.
:)1 &esponsabilitatea pentru e>ecu-ia bugetului central al unit3-ii teritoriale autonome cu statut ;uridic special
revine Guvernatorului i <omitetului e>ecutiv al acestei unit3-i teritoriale.
:41 &esponsabilitatea pentru e>ecu-ia bugetului municipal ?3l-i revine primarului municipiului ?3l-i.
:1 &esponsabilitatea pentru e>ecu-ia bugetului municipal <=iin3u revine primarului general al municipiului
<=iin3u.
:"1 *utorit3-ile e>ecutive ale unit3-ilor administrativ-teritoriale, /n condi-iile legisla-iei /n vigoare, s/nt
responsabile de0
a1 corectitudinea i veridicitatea datelor, indicilor i altor in%orma-ii /n a c3ror ba.3 a %ost elaborat bugetul
respectiv2
b1 asigurarea colect3rii depline i /n termenele stabilite a veniturilor proprii2
c1 utili.area con%orm destina-iei a aloca-iilor bugetare aprobate2
d1 respectarea termenelor de plat3 a salariilor c3tre anga;a-ii institu-iilor publice %inan-ate de la buget i de plat3
pentru lucr3ri, servicii i bunuri materiale contractate /n limitele aprobate /n bugetul respectiv.
:71 <onduc3torii institu-iilor publice %inan-ate de la buget s/nt responsabili de respectarea limitelor aloca-iilor
bugetare aprobate /n devi.ele de c=eltuieli.
:81 9n ca. de e%ectuare de c3tre institu-ia public3 a unor c=eltuieli neprev3.ute /n devi., autoritatea e>ecutiv3
respectiv3 este /n drept s3 nu acopere c=eltuielile neasigurate cu suport %inanciar.
Articolul &-% <ontrolul %inanciar
:'1 #inisterul @inan-elor i(sau direc-ia %inan-e s/nt /n drept s3 e%ectue.e controale tematice privind corectitudinea
elabor3rii i e>ecu-iei bugetelor unit3-ilor administrativ-teritoriale.
:21 &evi.iile asupra e>ecu-iei bugetelor unit3-ilor administrativ-teritoriale se e%ectuea.3 de c3tre +erviciul <ontrol
@inanciar i &evi.ie din subordinea #inisterului @inan-elor, periodic, o dat3 la doi ani.
6Art.$6 a*.829 -"di4i3at /rin LP108-&'III din 17.12.09, MO19$-196/29.12.09 art.609; n i!"ar# 01.01.107
:)1 &e.ultatele revi.iilor e>ecu-iei bugetelor unit3-ilor administrativ-teritoriale s/nt e>aminate de c3tre autorit3-ile
repre.entative i deliberative respective, cu adoptarea deci.iilor corespun.3toare i publicarea lor /n mod obligatoriu.
Capitolul )II
DNDURILE ECTRA'UGETARE
Articolul &.% @ondurile speciale ale unit3-ilor
administrativ-teritoriale
:'1 *utorit3-ile repre.entative i deliberative ale unit3-ilor administrativ-teritoriale pot constitui %onduri speciale
pentru sus-inerea unor programe de interes local, cu respectarea dispo.i-iilor legale.
:21 Crept surse de constituire a %ondurilor speciale pot %i0
a1 depunerile benevole ale persoanelor ;uridice i %i.ice pentru solu-ionarea problemelor de interes local2
b1 veniturile provenite din des%3urarea loteriilor locale, concursurilor i altor m3suri organi.ate de autorit3-ile
administra-iei publice.
:)1 +ursele de %ormare a %ondurilor speciale i destina-ia lor se aprob3 de c3tre autorit3-ile repre.entative i
deliberative ale unit3-ilor administrativ-teritoriale. #i;loacele ob-inute /n con%ormitate cu pre.entul articol se virea.3
integral la un cont special al autorit3-ii administra-iei publice locale /n tre.orerie.
:41 @ondurile speciale se includ /n bugetele unit3-ilor administrativ-teritoriale /n con%ormitate cu principiile i
regulile de elaborare, aprobare i e>ecutare a bugetelor respective.
6Art.$7 -"di4i3at /rin LP224-&' din 01.07.04, MO1$2-1$7/06.08.04 art.700, n !"ar# 01.01.0%7
Capitolul )III
DISP!I"II DINALE BI TRAN!ITRII
Articolul &/% Intrarea /n vigoare a pre.entei legi
:'1 8re.enta lege intr3 /n vigoare la data public3rii, cu e>cep-ia art. alin.:'1 pct.21, alin.:21 pct.21 i alin.:41 pct.21
care se vor pune /n aplicare de la data de ' ianuarie 2004.
:21 8/n3 la data de ' ianuarie 20040
'1 veniturile bugetelor satelor :comunelor1, oraelor :municipiilor, cu e>cep-ia municipiilor ?3l-i i <=iin3u1 se
%ormea.3 din /ncas3rile, veniturile i trans%erurile prev3.ute la art. alin.:'1 pct.'1, )1-1, precum i din de%alc3ri de
la urm3toarele tipuri de venituri generale de stat0
a1 impo.itul pe venitul persoanelor ;uridice din unitatea administrativ-teritorial3 respectiv32
b1 impo.itul pe venitul persoanelor %i.ice2
c1 ta>a pe valoarea ad3ugat3 la m3r%urile produse i la serviciile prestate pe teritoriul unit3-ii administrativ-
teritoriale respective2
21 veniturile bugetelor raionale se %ormea.3 din /ncas3rile, veniturile i trans%erurile prev3.ute la art. alin.:21
pct.'1, )1-1, precum i din de%alc3ri de la urm3toarele tipuri de venituri generale de stat0
a1 impo.itul pe venitul persoanelor ;uridice din teritoriul unit3-ii administrativ-teritoriale respective - cel pu-in
0A2
b1 ta>a pe valoarea ad3ugat3 la m3r%urile produse i la serviciile prestate pe teritoriul unit3-ii administrativ-
teritoriale respective - cel pu-in '0A2
c1 ta>a pentru %olosirea drumurilor, perceput3 de la posesorii mi;loacelor de transport /nmatriculate /n
&epublica #oldova - cel pu-in 0A2
)1 veniturile bugetului municipal ?3l-i i bugetului municipal <=iin3u se %ormea.3 din /ncas3rile, veniturile i
trans%erurile prev3.ute la art. alin.:41 pct.'1, )1 i 41, precum i din de%alc3ri de la urm3toarele tipuri de venituri
generale de stat0
a1 impo.itul pe venitul persoanelor ;uridice din teritoriul unit3-ii administrativ-teritoriale respective - cel pu-in
0A2
b1 ta>a pe valoarea ad3ugat3 la m3r%urile produse i la serviciile prestate pe teritoriul unit3-ii administrativ-
teritoriale respective - cel pu-in '0A2
c1 ta>a pentru %olosirea drumurilor, perceput3 de la posesorii mi;loacelor de transport /nmatriculate /n &epublica
#oldova - cel pu-in 0A.
:)1 +uplimentar la art.8 alin.:41, p/n3 la ' ianuarie 2004, se vor %inan-a c=eltuieli ce -in de0
a1 /ntre-inerea institu-iilor medico-sanitare i des%3urarea ac-iunilor respective, cu e>cep-ia institu-iilor private2
b1 asigurarea obligatorie de asisten-3 medical3 e%ectuat3, /n condi-iile legii, de c3tre autorit3-ile administra-iei
publice locale /n calitate de asigur3tor al unor categorii de persoane.
:41 +uplimentar la art.8 alin.:1 i alin.:"1, p/n3 la ' ianuarie 2004, se vor %inan-a c=eltuieli ce -in de /ntre-inerea
institu-iilor medico-sanitare i des%3urarea ac-iunilor respective, cu e>cep-ia institu-iilor private.
Articolul &>
Guvernul, /n termen de ) luni0
a1 va pre.enta 8arlamentului propuneri privind aducerea legisla-iei /n vigoare /n concordan-3 cu pre.enta lege2
b1 va aduce actele sale normative /n concordan-3 cu pre.enta lege.
Articolul +?
La data public3rii pre.entei legi, se abrog3 Legea nr.4!'-XI5 din ! iulie '!!! privind %inan-ele publice locale, cu
modi%ic3rile ulterioare.
PREBEDINTELE
PARLAMENTULUI Eu;enia STAPCIUC
C9i5in3u: #- octo4brie $??&%
Nr%&>.*C)%
Legea fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical pe anul 2012
Parlamentul adopt prezenta lege organic.
Art. 1. Fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical pe anul 2012 se aprob la venituri n
sum de 3 92 19!"# mii lei $i la c%eltuieli n sum de 3 92 19!"# mii lei.
Art. 2. &inteza veniturilor $i a c%eltuielilor 'ondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical pe
anul 2012 se prezint n ane(a nr. 1.
Art. 3. )ista 'ondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical" prevzute de legislaie"
structurate pe programe $i subprograme" se prezint n ane(a nr. 2.
Art. 4. (1) Prima de asigurare obligatorie de asisten medical calculat n 'orm procentual n
raport cu salariul $i cu alte recompense pentru categoriile de pltitori prevzute n ane(a nr. 1 la
)egea nr. 1*93+,- din 2. decembrie 2002 cu privire la mrimea" modul $i termenele de ac%itare a
primelor de asigurare obligatorie de asisten medical se stabile$te la !"0/ 0cte 3"*/ pentru 'iecare
categorie" respectiv pentru anga1at $i anga1ator2.
(2) Prima de asigurare obligatorie de asisten medical calculat n sum 'i( n valoare absolut
pentru categoriile de pltitori prevzute n ane(a nr. 2 la )egea nr. 1*93+,- din 2. decembrie 2002 se
stabile$te la 2 92 lei.
(3) Persoanele 'izice prevzute la pct. 1 lit. b2" c2" d2 $i e2 $i pct. 3 din ane(a nr. 2 la )egea nr. 1*93+,-
din 2. decembrie 2002" care ac%it n termen de trei luni de la data intrrii n vigoare a prezentei legi
prima de asigurare obligatorie de asisten medical stabilit n sum 'i(" bene'iciaz de o reducere
de *0/ din suma stabilit la alin. 022 din prezentul articol.
(4) Prin derogare de la art. 22 alin. 022 din )egea nr. 1*93+,- din 2. decembrie 2002" persoanele
'izice prevzute la pct. 1 lit. a2 din ane(a nr. 2 la )egea nr. 1*93+,- din 2. decembrie 2002" care
ac%it pn la data de 31 octombrie 2012 prima de asigurare obligatorie de asisten medical stabilit
n sum 'i(" bene'iciaz de o reducere de !*/ din suma stabilit la alin. 022 din prezentul articol"
dac acestea nu 'ac parte concomitent din categoriile de pltitori prevzute la pct. 1 lit. b2" c2" d2 $i e2
$i pct. 2 din ane(a nr. 2 la legea menionat. Prin derogare de la art. 22 alin. 012 din )egea nr. 1*93+,-
din 2. decembrie 2002" pentru persoanele 'izice menionate termenul de ac%itare a primelor de
asigurare obligatorie de asisten medical se prelunge$te pn la 31 octombrie 2012.
Art. 5. (1) 3i1loacele 'inanciare acumulate pe contul unic al 4ompaniei 5aionale de 6sigurri n
3edicin" inclusiv cele ce dep$esc veniturile anuale estimate" precum $i sumele penalitilor $i
sanciunilor pecuniare calculate pentru neac%itarea n termen a primelor de asigurare obligatorie de
asisten medical" se repartizeaz 'ondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical con'orm
cotelor procentuale stabilite de legislaie.
(2) 7up atingerea pla'oanelor prevzute pentru 'ondul de rezerv al asigurrii obligatorii de asisten
medical" 'ondul msurilor de pro'ila(ie 0prevenirea riscurilor de mbolnvire2" 'ondul de dezvoltare $i
modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale $i 'ondul de administrare a sistemului de
asigurri obligatorii de asisten medical 0con'orm ane(ei nr. 12" mi1loacele 'inanciare acumulate se
trans'er integral ctre 'ondul pentru ac%itarea serviciilor medicale curente 0'ondul de baz2.
Art. . Prin derogare de la ane(a nr. 2 la prezenta lege" n cazul necesitii de a e'ectua
redistribuirea mi1loacelor 'inanciare ntre tipurile de asisten medical pe parcursul anului" aceasta se
e'ectueaz o dat pe semestru" prin decizia consiliului de administraie al 4ompaniei 5aionale de
6sigurri n 3edicin" 'r modi'icarea prezentei legi" n limita a 2/ din suma anual a 'ondului de
baz.
Art. !. (1) 8nstituia 'inanciar ce deserve$te conturile 'ondurilor asigurrii obligatorii de asisten
medical plte$te dobnda a'erent soldurilor conturilor" a crei mrime este stabilit prin contract" dar
care nu va 'i sub rata medie ponderat a dobnzii din sistemul bancar 9a depozitele atrase de bnci pe
termen de pn la o lun" calculat din ratele medii disponibile pentru ultimele 3 luni. 6ceast dobnd
se trans'er lunar n conturile bancare ale :rezoreriei de &tat" ale 4ompaniei 5aionale de 6sigurri n
3edicin $i ale ageniilor ei teritoriale.
(2) 3inisterul Finanelor ac%it lunar dobnda a'erent soldurilor mi1loacelor bne$ti la conturile
bancare ale 'ondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical desc%ise n cadrul contului unic
trezorerial.

Art. ". Prezenta lege intr n vigoare cu ncepere de la 1 ianuarie 2012.

Preedintele Parlamentului #arian L$%$
Nr. 271. Chiinu, 23 decembrie 2011.
PARLAMENTUL
LEGE 7r. 44
din 20.07.'!!
cu privire la 2tatutul <udec3toruluiE
8ublicat 0 '.08.2002 /n #onitorul $%icial 7r. ''7-''! art 7r 0 !4" Cata intrarii in vigoare 0
2".'0.'!!
*rticolul )). *sigurarea de stat i pl3-ile de compensare
:'1 5ia-a, s3n3tatea i bunurile ;udec3torului s/nt supuse asigur3rii de stat obligatorii de la bugetul de stat. 5ia-a i s3n3tatea ;udec3torului
s/nt supuse asigur3rii de stat obligatorii la o sum3 egal3 cu suma mi;loacelor lui b3neti de /ntre-inere pe ' ani la ultimul loc de lucru.
:21 +uma de asigurare se pl3tete /n ca. de0
a1 moarte violent3 sau deces al ;udec3torului /n e>erci-iul %unc-iunii, dac3 decesul a survenit ca urmare a unor le.iuni corporale sau altei
v3t3m3ri violente a s3n3t3-ii ori a unui accident de munc3, - succesorilor lui, sub %orma unei indemni.a-ii unice egale cu produsul /nmul-irii
salariului mediu anual al decedatului la num3rul de ani comple-i pe care acesta nu i-a supravie-uit p/n3 la atingerea pla%onului de v/rst3, dar
nu mai pu-in de ' salarii medii anuale2
b1 mutilare a ;udec3torului sau de o alt3 v3t3mare violent3 a s3n3t3-ii ori mutilare, sau o alt3 v3t3mare a s3n3t3-ii ;udec3torului ca urmare a
unui accident de munc3 care e>clude posibilitatea de a continua activitatea pro%esional3 i a provocat pierderea capacit3-ii depline de munc3 -
sub %orma unei indemni.a-ii unice egale cu suma mi;loacelor lui b3neti de /ntre-inere pe ' ani2
c1 cau.are ;udec3torului /n e>erci-iul %unc-iunii de le.iuni corporale sau de o alt3 v3t3mare violent3 a s3n3t3-ii ori cau.are de le.iuni
corporale ca urmare a unui accident de munc3 ce nu au provocat pierderea capacit3-ii de munc3, dar e>clud posibilitatea de a continua
activitatea pro%esional3 - sub %orma unei indemni.a-ii unice egale cu suma mi;loacelor lui b3neti de /ntre-inere pe un an2
d1 mutilare a ;udec3torului /n e>erci-iul %unc-iunii sau de o alt3 v3t3mare violent3 a s3n3t3-ii ori mutilare, sau o alt3 v3t3mare a s3n3t3-ii
;udec3torului ca urmare a unui accident de munc3 ce e>clude posibilitatea de a continua activitatea pro%esional3 - sub %orma unei
compensa-ii lunare egale cu salariul pe care l-a avut /n %unc-ia de ;udec3tor. 8ensia de invaliditate sau alte tipuri de pensii stabilite p/n3 sau
dup3 pierderea capacit3-ii de a continua activitatea pro%esional3 nu se includ /n calculul desp3gubirii. 9n aceast3 desp3gubire nu se include
nici salariul primit de c3tre ;udec3tor dup3 v3t3mare i desp3gubirile de asigurare de stat2
e1 moarte violent3 sau deces al ;udec3torului ca urmare a unor le.iuni corporale sau a altei v3t3m3ri violente a s3n3t3-ii, sau a unui
accident de munc3 - membrilor %amiliei acestuia inap-i de munc3, a%la-i la /ntre-inerea lui, sub %orma unei indemni.a-ii lunare egale cu
di%eren-a dintre partea ce le revenea din salariul celui decedat i pensia stabilit3 /n leg3tur3 cu pierderea /ntre-in3torului, %3r3 a se lua /n calcul
a;utorul unic.
6Art.$$ a*.8$9 a(r"!at /rin LP%6 din 09.06.11, MO107-109/01.07.11 art.280; n i!"ar# 01.07.117
:41 9n ca. de deces al ;udec3torului demisionat sau pensionat, %amiliei lui sau persoanei care dovedete c3 a suportat c=eltuielile oca.ionate
de deces i se pl3tete un a;utor de deces /n cuantumul ec=ivalent cu cel stabilit anual prin legea bugetului asigur3rilor sociale de stat.
6Art.$$ a*.849 n r#da3,ia LP48 din 26.0$.11, MO%$/04.04.01 art.114; n i!"ar# 04.04.117
:1 8re;udiciul material cau.at /n leg3tur3 cu activitatea de serviciu a ;udec3torului prin deteriorarea sau nimicirea bunurilor acestuia,
bunurilor membrilor %amiliei lui sau ale rudelor apropiate se repar3 integral de la bugetul de stat.
PARLAMENTUL
LEGE 7r. 4'"
din '8.'2.'!!0
cu privire la poliieE
Articolul &+% *sigurarea de stat i pl3-ile de compensare
/n ca.ul mor-ii sau mutil3rii colaboratorului
poli-iei
Do-i colaboratorii poli-iei s/nt supui asigur3rii personale de stat obligatorii pe o sum3 egal3 cu suma
mi;loacelor b3neti de /ntre-inere pe .ece ani din contul mi;loacelor bugetelor respective, precum i din contul
mi;loacelor /ncasate pe ba.3 de contract de la ministere, departamente, /ntreprinderi, institu-ii i organi.a-ii. 9n
ca.ul /n care colaboratorul poli-iei /i pierde via-a /n e>erci-iul %unc-iunii, %amiliei celui c3.ut sau persoanelor
/ntre-inute de el li se pl3tete un a;utor unic ec=ivalent cu suma mi;loacelor b3neti de /ntre-inere pe .ece ani ale
celui c3.ut i, /n a%ar3 de aceasta, timp de cinci ani din .iua mor-ii persoanelor /ntre-inute li se pl3tesc lunar
mi;loacele lui b3neti de /ntre-inere -in/ndu-se cont de inde>area salariului. La e>pirarea a cinci ani se stabilete
pensie de urma /n modul stabilit de legisla-ie.
9n ca. de mutilare a colaboratorului poli-iei /n e>erci-iul %unc-iunii, de invaliditate survenit3 /n perioada
satis%acerii serviciului sau cel mult dup3 trei luni de la eliberarea din serviciu, sau dup3 e>pirarea acestui termen,
/ns3 ca urmare a unei a%ec-iuni din perioada satis%acerii serviciului, /n lipsa de temei pentru primirea pensiei de
vec=ime /n munc3 el bene%icia.3 lunar de mi;loace de /ntre-inere p/n3 la restabilirea capacit3-ii de munc3, /ns3 pe
parcursul a cel mult .ece ani. Cup3 e>pirarea acestui termen lui i se stabilete pensie de invaliditate.
8aguba material3, cau.at3 colaboratorului poli-iei sau unei rude apropiate a lui i determinat3 de activitatea lui
de serviciu, se repar3 pe cale ;udiciar3 /n volum deplin din mi;loacele bugetului respectiv.
6Art.$% #23*). /rin LP90-&'III din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.%847
L E GE
cu privire la <entrul pentru <ombaterea <rimelor Economice i <orup-iei

nr. ''04-X5 din 0".0".2002
#onitorul $%icial al &.#oldova nr.!'-!4(""8 din 27.0".2002
*rticolul )!. *sigurarea obligatorie
:'1 *nga;a-ii <entrului s/nt asigura-i obligatoriu de la bugetul de stat i din alte surse
prev3.ute /n acest scop.
:21 +uma asigurat3 se pl3tete0
a1 /n ca. de deces al asiguratului /n e>erci-iul %unc-iunii sau /n decursul unui an de dup3
eliberare din organele <entrului din cau.a v3t3m3rii integrit3-ii corporale, contu.iilor, bolilor
contractate /n e>erci-iul %unc-iunii - motenitorilor lui /n cuantum de '0 salarii medii lunare
calculate pentru ultimul an2
b1 /n ca.ul stabilirii gradului de invaliditate contractat3 /n e>erci-iul %unc-iunii sau /n
decursul unui an de la eliberare din organele <entrului a persoanei asigurate0
- /n cuantum de 7, salarii medii lunare - invalidului de gradul I2
- /n cuantum de salarii medii lunare - invalidului de gradul II2
- /n cuantum de 2, salarii medii lunare - invalidului de gradul III.
c1 /n ca.ul v3t3m3rii grave a integrit3-ii corporale /n e>erci-iul %unc-iunii - /n cuantum egal
cu mi;loacele b3neti de /ntre-inere anual3 i /n ca.ul v3t3m3rii medii a integrit3-ii corporale /n
e>erci-iul %unc-iunii - /n cuantum egal cu mi;loacele b3neti de /ntre-inere semestrial3.
:)1 #i;loacele b3neti de /ntre-inere anual3 se calculea.3 con%orm ultimei %unc-ii din cadrul
<entrului i includ toate drepturile b3neti cuvenite /n anul producerii ca.ului asigurat.
:41 *lte condi-ii de asigurare obligatorie a anga;atului <entrului se stabilesc /n contractul
/nc=eiat /ntre <entru i organi.a-ia de asigurare.
L E G E cu privire la Procuratur

nr. 294-XVI din 25.12.2008

onitorul !"icial nr.55-5#$155 din 1%.0&.2009
Articolul 72. Alte garanii sociale
(1) n exerciiul funciei, procurorii beneficiaz de asisten medical gratuit din contul bugetului de stat.
(2) rocurorii care se afl !n demisie sau la pensie, dac nu s!nt anga"ai la alt munc, beneficiaz de asisten medical !n condiiile alin.(1).
(#) rocurorului care demisioneaz sau care !ntrune$te condiiile pensionrii i se plte$te o indemnizaie unic egal cu produsul !nmulirii salariului su mediu
lunar la numrul de ani complet lucrai !n funcia de procuror. %otodat, procurorului care a primit indemnizaia unic !n condiiile specificate !n prezentul alineat $i
fie continu s acti&eze, fie este reanga"at !n funcia de procuror i se &a acorda indemnizaie unic la !ncetarea raporturilor de ser&iciu, !n mrimea cu&enit,
pentru anii complei de acti&itate de dup perioada pentru care a fost ac'itat indemnizaia unic anterioar.
(() )iaa, sntatea $i bunurile procurorului s!nt supuse asigurrii de stat obligatorii de la bugetul de stat.
(*) +uma de asigurare se plte$te !n caz,
a) de moarte &iolent sau deces al procurorului !n exerciiul funciei, dac decesul a sur&enit ca urmare a unor leziuni corporale sau a altor &tmri &iolente ale
sntii, succesorilor lui sub forma unei indemnizaii unice egale cu produsul !nmulirii salariului mediu anual al decedatului la numrul de ani complei pe care
acesta nu i-a supra&ieuit p!n la atingerea limitei de &!rst, dar nu mai puin de 1* salarii medii anuale.
b) de mutilare a procurorului sau de o alt &tmare &iolent a sntii, care exclude posibilitatea de a continua acti&itatea profesional $i care a pro&ocat
pierderea total a capacitii de munc, sub forma unei indemnizaii unice egale cu suma mi"loacelor lui bne$ti de !ntreinere pe 1/ ani.
c) de mutilare a procurorului sau de o alt &tmare &iolent a sntii !n exerciiul funciei, ce exclude posibilitatea de a continua acti&itatea profesional, sub
forma unei compensaii lunare egale cu salariul pe care l-a a&ut !n funcia de procuror. (n calculul compensaiei nu se includ, pensia de in&aliditate sau alte tipuri
de pensii stabilite p!n sau dup pierderea capacitii de a continua acti&itatea profesional, salariul primit de procuror dup &tmare, compensaiile de asigurare
de stat).
d) de moarte &iolent sau deces al procurorului ca urmare a unor leziuni corporale sau a altor &tmri &iolente ale sntii, membrilor lui de familie inapi pentru
munc, aflai !n !ntreinerea lui, sub forma unei indemnizaii lunare egale cu diferena dintre partea ce le re&enea din salariul celui decedat $i pensia stabilit !n
legtur cu pierderea !ntreintorului, fr a se lua !n calcul indemnizaia unic.
(0) re"udiciul material cauzat !n legtur cu acti&itatea de ser&iciu a procurorului prin deteriorarea sau nimicirea bunurilor acestuia, a bunurilor membrilor lui de
familie sau ale rudelor apropiate se repar integral de la bugetul de stat.
B<$7D*?ILID*DE JI *ECIDB K ', 20'2
Legea fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical pe anul 2012
Parlamentul adopt prezenta lege organic.
Art. 1. Fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical pe anul 2012 se aprob la venituri n
sum de 3 92 19!"# mii lei $i la c%eltuieli n sum de 3 92 19!"# mii lei.
Art. 2. &inteza veniturilor $i a c%eltuielilor 'ondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical pe
anul 2012 se prezint n ane(a nr. 1.
Art. 3. )ista 'ondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical" prevzute de legislaie" structurate
pe programe $i subprograme" se prezint n ane(a nr. 2.
Art. 4. (1) Prima de asigurare obligatorie de asisten medical calculat n 'orm procentual n
raport cu salariul $i cu alte recompense pentru categoriile de pltitori prevzute n ane(a nr. 1 la
)egea nr. 1*93+,- din 2. decembrie 2002 cu privire la mrimea" modul $i termenele de ac%itare a
primelor de asigurare obligatorie de asisten medical se stabile$te la !"0/ 0cte 3"*/ pentru 'iecare
categorie" respectiv pentru anga1at $i anga1ator2.
(2) Prima de asigurare obligatorie de asisten medical calculat n sum 'i( n valoare absolut
pentru categoriile de pltitori prevzute n ane(a nr. 2 la )egea nr. 1*93+,- din 2. decembrie 2002 se
stabile$te la 2 92 lei.
(3) Persoanele 'izice prevzute la pct. 1 lit. b2" c2" d2 $i e2 $i pct. 3 din ane(a nr. 2 la )egea nr. 1*93+,-
din 2. decembrie 2002" care ac%it n termen de trei luni de la data intrrii n vigoare a prezentei legi
prima de asigurare obligatorie de asisten medical stabilit n sum 'i(" bene'iciaz de o reducere
de *0/ din suma stabilit la alin. 022 din prezentul articol.
(4) Prin derogare de la art. 22 alin. 022 din )egea nr. 1*93+,- din 2. decembrie 2002" persoanele
'izice prevzute la pct. 1 lit. a2 din ane(a nr. 2 la )egea nr. 1*93+,- din 2. decembrie 2002" care
ac%it pn la data de 31 octombrie 2012 prima de asigurare obligatorie de asisten medical stabilit
n sum 'i(" bene'iciaz de o reducere de !*/ din suma stabilit la alin. 022 din prezentul articol"
dac acestea nu 'ac parte concomitent din categoriile de pltitori prevzute la pct. 1 lit. b2" c2" d2 $i e2
$i pct. 2 din ane(a nr. 2 la legea menionat. Prin derogare de la art. 22 alin. 012 din )egea nr. 1*93+,-
din 2. decembrie 2002" pentru persoanele 'izice menionate termenul de ac%itare a primelor de
asigurare obligatorie de asisten medical se prelunge$te pn la 31 octombrie 2012.
Art. 5. (1) 3i1loacele 'inanciare acumulate pe contul unic al 4ompaniei 5aionale de 6sigurri n
3edicin" inclusiv cele ce dep$esc veniturile anuale estimate" precum $i sumele penalitilor $i
sanciunilor pecuniare calculate pentru neac%itarea n termen a primelor de asigurare obligatorie de
asisten medical" se repartizeaz 'ondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical con'orm
cotelor procentuale stabilite de legislaie.
(2) 7up atingerea pla'oanelor prevzute pentru 'ondul de rezerv al asigurrii obligatorii de asisten
medical" 'ondul msurilor de pro'ila(ie 0prevenirea riscurilor de mbolnvire2" 'ondul de dezvoltare $i
modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale $i 'ondul de administrare a sistemului de
asigurri obligatorii de asisten medical 0con'orm ane(ei nr. 12" mi1loacele 'inanciare acumulate se
trans'er integral ctre 'ondul pentru ac%itarea serviciilor medicale curente 0'ondul de baz2.
Art. . Prin derogare de la ane(a nr. 2 la prezenta lege" n cazul necesitii de a e'ectua
redistribuirea mi1loacelor 'inanciare ntre tipurile de asisten medical pe parcursul anului" aceasta se
e'ectueaz o dat pe semestru" prin decizia consiliului de administraie al 4ompaniei 5aionale de
6sigurri n 3edicin" 'r modi'icarea prezentei legi" n limita a 2/ din suma anual a 'ondului de
baz.
Art. !. (1) 8nstituia 'inanciar ce deserve$te conturile 'ondurilor asigurrii obligatorii de asisten
medical plte$te dobnda a'erent soldurilor conturilor" a crei mrime este stabilit prin contract" dar
care nu va 'i sub rata medie ponderat a dobnzii din sistemul bancar 9a depozitele atrase de bnci pe
termen de pn la o lun" calculat din ratele medii disponibile pentru ultimele 3 luni. 6ceast dobnd
se trans'er lunar n conturile bancare ale :rezoreriei de &tat" ale 4ompaniei 5aionale de 6sigurri n
3edicin $i ale ageniilor ei teritoriale.
(2) 3inisterul Finanelor ac%it lunar dobnda a'erent soldurilor mi1loacelor bne$ti la conturile
bancare ale 'ondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical desc%ise n cadrul contului unic
trezorerial.
Art. ". Prezenta lege intr n vigoare cu ncepere de la 1 ianuarie 2012.

Preedintele Parlamentului #arian L$%$
Nr. 271. Chiinu, 23 decembrie 2011.
Monitorul Oficial al Reublicii Moldo!a
nr. 1" din 17 ianuarie 2012, artea #, art. 3$