Sunteți pe pagina 1din 4

Politica de Mediu in Romania

Tinand cont ca un mediu sanatos este esential pentru asigurarea prosperitatii i calitatii vietii si
de realitatea ca daunele si costurile produse de poluare si schimbari climatice sunt
considerabile, Guvernul Romaniei promoveaza conceptul de de-cuplare a impactului si
degradarii mediului de cresterea economica prin promovarea eco-eficientei si prin interpretarea
standardelor ridicate de protectia mediului ca o provocare spre inovatie, crearea de noi piete si
oportunitati de afaceri.
Protectia mediului in Romania scurt istoric
Primul document oficial din Romania care stabileste politicile de mediu si obiectivele nationale
in acest domeniu a fost elaborat n !!", dupa ce, cu doar doi ani inainte, a fost infiintat
#inisterul #ediului$ acesta fiind prima institutie guvernamentala ce avea protectia mediului ca
si domeniu principal de activitate.
%stfel, putem spune ca preocuparile la nivel institutional din Romania in domeniul ecologiei au
nceput n anul !!&.
%bia n !!' s-a conturat (trategia )ational* de Protectia #ediului, aceasta fiind reactualizata
n anul "&&".
%ceasta strategie na+ionala urmarea s* stabileasca principiile, prioritatile si obiectivele in ceea
ce priveste protectia mediului. %stfel s-a stabilit ca principiile fundamentale sunt, imbunatatirea
si conservarea conditiilor de viat*, dezvoltarea durabila, prevenirea poluarii, conservarea
biodiversitatii si a mostenirii cultural-istorice.
Pe baza acestor strategi, n !!! a fost adoptat Programul )ational de %derare la -niunea
.uropeana, iar odata cu aderarea la -. strategia nationala de mediu este actualizata anual,
urmarindu-se compatibilizarea acesteia cu strategiile similare din restul tarilor membre -..
#inisterul #ediului i /ezvolt*rii /urabile promoveaz* o politic de mediu unitar*,
coerent*, av0nd ca principale obiective,
- 1ntegrarea cerin+elor de mediu n strategiile sectoriale$
- 2onformarea cu ac3uis-ul comunitar de mediu pentru asigurarea calit*+ii apei potabile n toate
localit*+ile, epurarea apelor uzate, prote4area popula+iei fa+* de efectele nocive ale zgomotului,
nchiderea depozitelor de deeuri neconforme, retehnologizarea sistemelor de nc*lzire central*
i implicit creterea eficien+ei energetice, promovarea utiliz*rii resurselor regenerabile de
energie, reabilitarea ecologic* a siturilor afectate de poluare istoric* sau de eroziune costier*
- /ecuplarea degrad*rii mediului de creterea economic*$
- 5crotirea biodiversit*+ii$
- #onitorizarea i diminuarea riscurilor schimb*rilor climatice$
- #anagementul riscului i prevenirea dezastrelor provocate de inunda+ii$
- %plicarea principiului 6poluatorul pl*tete6$
- 7inan+area proiectelor, inclusiv prin 7ondul de #ediu$
%v0nd ca obiective principale nt*rirea structurilor administrative, ca element de baz* pentru
construirea unui sistem solid de management de mediu i contribu+ia la dezvoltarea durabil*,
activitatea Guvernului Rom0niei n acest domeniu se va concentra pe urm*toarelor priorit*+i,
8 1ntegrarea politicii de mediu n elaborarea i aplicarea politicilor sectoriale i regionale$
8 .valuarea st*rii actuale a factorilor de mediu i fundamentarea unei strategii de dezvoltare pe
termen lung n domeniul mediului, al resurselor regenerabile i neregenerabile$
8 9nt*rirea capacit*+ii institu+ionale n domeniul mediului$
8 %meliorarea calit*+ii factorilor de mediu n zonele urbane i rurale$
8 .:tinderea re+elei na+ionale de arii prote4ate i rezerva+ii naturale, reabilitarea infrastructurii
costiere a litoralului rom0nesc, redimensionarea ecologic* i economic* a /eltei /un*rii$
GENERALITATI DESPRE POLITICA DE MEDIU IN U.E.
Preocuparea pentru mediu dob0ndete un caracter distinct odat* cu semnalarea, de c*tre 2lubul
de la Roma, a diminu*rii resurselor naturale i a deterior*rii rapide a calit*+ii apei, aerului i
solului ;nceputul anilor !<&=. Politica comunitara de mediu a fost create in !<".
%ceasta este permanent conectat* la tendin+ele globale de protec+ie a mediului, aa cum apar
ele n urma evenimentelor interna+ionale precum summit-urile de la Rio ;!!"= i >ohanesburg
;"&&"= si a protocolului de la ?@oto.
Politica de mediu nu ac+ioneaz* independent, ci reflect* interesul societ*+ii civile n aceast*
direc+ie, manifestat prin crearea a numeroase mic*ri i organiza+ii de mediu. 1n unele +*ri s-a
a4uns la crearea i dezvoltarea unor partide politice AverziB, cu un real succes n arena
politic .
Politica de mediu a -niunii .uropene a ap*rut ca domeniu separat al preocup*rii comunitare n
anul !<", impulsionat* de o conferin+* a 5rganiza+iei )a+iunilor -nite asupra mediului
ncon4ur*tor, care a avut loc la (tocCholm, n acelai an.
9n !<D a fost elaborat primul Program de %c+iune pentru #ediu P%# ;!<D-!<<=.
9n !<E a fost adoptat al doilea Program de %c+iune pentru #ediu - P%# " ;!<E-!E"=.
%nul !E a marcat crearea, n cadrul 2omisiei .uropene, a /irec+iei Generale pentru Politica
de #ediu, unitate responsabil* pentru preg*tirea i asigurarea implement*rii politicilor de
mediu i totodat* ini+iatoarea actelor legislative.
9n !E" a fost adoptat al treilea P%# ;!E" -!E'=.
%nul !E' se individualizeaz* prin adoptarea %ctului -nic .uropean ;ratificat n !!<=,
document prin care protec+ia mediului dob0ndete o baz* legal* n cadrul Tratatului
2omunit*+ii .uropene ;Tratatul de la Roma, !F<=.
9n !E< a fost adoptat P%# G ;!E<-!!"=.
P%# F ;!!D !!!= a fost adoptat n !!" i face trecerea de la abordarea bazat* pe comand*
i control la introducerea instrumentelor economice i fiscale i la consultarea p*r+ilor
interesate n procesul de decizie. /e asemenea, P%# F a transformat dezvoltarea durabil* n
strategie a politicii de mediu.
9n !!<, politica de mediu devine politic orizontal* a -niunii .uropene ;prin Tratatul de
la %msterdam=.
%nul "&&& reprezint* anul evalu*rii rezultatelor P%# F i definirea priorit*+ilor pentru al '-lea
program de ac+iune P%# ' ;"&&-"&&= - care sus+ine strategia dezvolt*rii durabile i
accentueaz* responsabilitatea implicat* n deciziile ce afecteaz* mediul.
1) PR.H.)T,
Iaza legal* a politicii de mediu a -. este constituit* de articolele <G - <' ale Tratatului 2.,
la care se adaug* articolele ' i !F.
%rticolul <G este cel care traseaz* obiectivele politicii de mediu i con+ine scopul acesteia -
asigurarea unui nalt nivel de protec+ie a mediului +in0nd cont de diversitatea situa+iilor
e:istente n diferite regiunii ale -niunii.
9n completarea acestuia, %rticolul <F identific* procedurile legislative corespunz*toare
atingerii acestui scop i stabilete modul de luare a deciziilor n domeniul politicii de mediu, iar
%rticolul <' permite (# adoptarea unor standarde mai stricte.
Politica regional a UE
Politica de dezvoltare regional* este una din politicile cele mai importante i cele mai comple:e
ale -niunii .uropene, statut ce decurge din faptul c*, prin obiectivul s*u de reducere a
disparit*+ilor economice i sociale e:istente ntre diversele regiuni ale .uropei, ac+ioneaz*
asupra unor domenii semnificative pentru dezvoltare, precum creterea economic* i sectorul
1##, transporturile, agricultura, dezvoltarea urban*, protec+ia mediului, ocuparea i formarea
profesional*, educa+ia, egalitatea de gen. 2onceput* ca o politic* a solidarit*+ii la nivel
european, politica regional* se bazeaz* n principal pe solidaritate financiar*, adic* pe
redistribuirea unei p*r+i din bugetul comunitar realizat prin contribu+ia statelor membre c*tre
regiunile i grupurile sociale mai pu+in prospere ;pentru perioada "&&&-"&&', suma aferent*
reprezint* apro:imativ o treime din bugetul -.=. Politica de dezvoltare regional* are un
pronun+at caracter instrumental, iar prin fondurile sale de solidaritate contribuie la finan+area
altor politici sectoriale politica agricol*, politica social*, politica de protec+ie a mediului. 9n
plus, politica regional* este corelat* i cu politica de e:tindere a -niunii .uropene, prin crearea
fondurilor speciale de pre-aderare Phare ;fond de spri4in pentru reconstruc+ia economic*=, 1(P%
;instrument al politicilor structurale, ce prefigureaz* 7ondul de coeziune= i (%P%R/ ;program
special pentru agricultur*= la care au acces +*rile n curs de aderare i prin care este spri4init*
tranzi+ia acestora la standardele i structurile de organizare ale -.. 2aracterul comple: al
politicii de dezvoltare regional* este subliniat i de modul n care acesta integreaz* trei dintre
obiectivele prioritare ale -., coeziunea economic* i social*, e:tinderea aplic*rii principiului
subsidiarit*+ii i dezvoltarea durabil*. %stfel, coeziunea economic* i social* nu numai c* este
prezent* la nivelul obiectivelor fondurilor structurale, dar importan+a sa este reflectat* prin
crearea unui fond omonim ;7ondul de coeziune= ce spri4in* gr*birea procesului de convergen+*
i atingere a nivelelor medii de dezvoltare ale -., a patru state membre mai pu+in dezvoltate,
(pania, Portugalia, Grecia i 1rlanda. Principiul subsidiarit*+ii - care reprezint* gradul crescut
de implicare a statelor membre n dezvoltarea i implementarea politicilor comunitare- este
prezent i la nivelul altor politici. 9n conte:tul de fa+*, acest principiu are aplicabilitate n
negocierea finan+*rii din fondurile de solidaritate de c*tre fiecare stat n parte ;n func+ie de
priorit*+ile na+ionale i regionale= precum i n responsabilitatea ce revine acestora din urm* n
implementarea, monitorizarea i evaluarea programelor stabilite de comun acord. (trategia
dezvolt*rii durabile este prezent* ca prioritate a programelor de solidaritate european*, n
special prin accentul pus pe protec+ia mediului i pe dezvoltarea de m*suri n aceast* direc+ie.
%ceast* strategie nu este numai european*, ci e:ist* ca strategie global* promovat* n toat*
lumea prin variate acorduri interna+ionale, ceea ce subliniaz* caracterul comple: al politicii de
dezvoltare regional* i coeren+a intern* a obiectivelor comunitare.
Politica de dezvoltare regional*, prin amploarea dezvolt*rii ei, este o politic* ce subntinde mai
multe domenii de activitate, ceea ce face ca un num*r mare de actori institu+ionali s* fie
implica+i n elaborarea i implementarea ei. 2omisia .uropean* este direct responsabil* pentru
preg*tirea i asigurarea implement*rii politicii de dezvoltare regional* a -.. Rolul s*u este de
a ini+ia si definitiva noi acte legislative n domeniu i de a se asigura c* m*surile astfel adoptate
vor fi implementate de (tatele #embre. /irec+ia General* ;/G= pentru Politic* Regional* este
principalul departament responsabil pentru m*surile de asisten+* n vederea dezvolt*rii
economice i sociale a regiunilor la nivel european, n baza articolelor FE i '& ale Tratatului
-.. /G Politica Regional* este spri4init* n activitatea sa de alte direc+ii generale implicate n
implementarea politicii regionale, acestea fiind /G %gricultur*, /G Pescuit, /G .duca+ie i
2ultur*, /G #ediu i /G pentru 7or+a de #unc* i Probleme (ociale. 9n prezent /G pentru
Politic* Regional* gestioneaz* D fonduri, 7./R, 7ondul de 2oeziune i 1(P%.
Parlamentul .uropean este implicat n dezvoltarea politicii regionale comunitare la nivelul
lu*rii deciziei, prin 2omitetul pentru Politic* regional*, Transport i Turism. /e asemenea,
acest comitet e:ercit* i activitate de control asupra instrumentelor instituite pentru realizarea
obiectivului coeziunii economice i sociale, i implicit asupra politicilor economice na+ionale, a
politicilor i ac+iunilor comunitare n vederea realiz*rii pie+ei interne, precum i asupra
7ondurilor structurale, 7ondului de coeziune i I*ncii .uropene de 1nvesti+ii. 2onsiliul -niunii
.uropene este echivalentul unui consiliu de minitri la nivel european i se reunete de c0teva
ori pe an, n scopul coordon*rii politicilor economice ale statelor membre. 2omitetul
Regiunilor ;2R= este un organ cu putere consultativ* pe probleme de coeziune economic* i
social*, re+ele de infrastructur* trans-european*, s*n*tate, educa+ie, cultur*, ocuparea for+ei de
munc*, probleme sociale, probleme de mediu, formare profesional* i transport, fiind i cea
mai nou* institu+ie european* ;creat n !!, prin Tratatul de la #aastricht, func+ional odat* cu
intrarea n vigoare a Tratatului, n !!D=. 2R este compus din reprezentan+i ai autorit*+ilor
regionale i locale, ce reflect* echilibrul politic, geografic i regionalJlocal din fiecare stat
membru.
Ianca .uropean* de 1nvesti+ii este institu+ia de finan+are a politicilor -. i are dublu rol la
acest nivel, fiind perceput* at0t ca actor institu+ional al politicii de dezvoltare regional*, c0t i
ca instrument de finan+are i, implicit, implementare a acesteia=. Ianca acord* mprumuturi i
garan+ii, cu dob0nd* redus*, tuturor statelor membre pentru finan+area de proiecte din toate
sectoarele economiei, sus+in0nd prin ac+iunile sale politica de dezvoltare regional* la nivel
comunitar, obiectivele fondurilor structurale i ale celorlalte instrumente financiare ale -..