Sunteți pe pagina 1din 1

SC Fertrust Service Instal SRL

Str. Dreptatii, Nr. 8, Bl. 010, Ap.30 ,


Sect. 6' Bucuresti
t"16q1'
+40 314 017 371, gsm: +40 755 1 30 985
e-mai | : off ice@fertrust. ro; web: www.fe rtru st. ro
Catre: S.C. AUTONET S.R'1.
In atentia: D-nul CiPrian Tiu
Tel /Fax/Mail: ciprian.tiu@autonet-suzuky.ro
Pagini: 1
Referitor la: Oferta R.S.V.T.l.
Oferta nr. 17 1 120.08.201 4
Operatorul RSVrI desemnat in condiliile Ordinului nr.147l2QO6, emis de cdtre Inspectorul de_Stat
$ef
al lSClR, rdspunde de identificarea, inregistrarea la ISCIR a instalaliilor/echipamentelor
ISCIR
delinute de cdtre persoanele
juridice cu care are contract de prestiri de servicii sau de munca,
precum
9i
de explbatarea corecte
gi legald a acestora in conformitate cu prevederile Prescripliilor
Tehnice din coleclia ISCIR in vigoare, Lutorizarea si reautorizarea
personalului deservent, cat si
autorizarea acelor instalatii/echipamente
care nu implica interventia ISCIR(transpalete
manuale).
procedura
de autorizare, obligaiiile, rdspunderile
gi drepturile operatorului RSWI sunt specificate in
Ordinul nr.333/2006, emis de citre lnspectorul de Stat
$ef
al lSClR.
Legea nr. 64 dln 21 martie 2008
persoana
fizicd sau
juridici ce deline/utilizeazd instalaliile/echipamentele
prevdzute la alin. (1) are
obligalia sd asigure un operator autorizat, responsabil cu supravegherea tehnicd a
instltajiitorlechipamentelor,
denumit RSWI, conform
prescriptiilor tehnice.
Instalaliile sub incidenla lsclR - RSVTI sunt: macarale, elevatoare, moto/electrostivuitoare,
nacele,
ca=ane apa calda, cazane abur, echipamente sub presiune (>0,5 BAR), cuptoare, compresoare'
conducte sub presiune, etc.
Stimata doamna,
Ca urmare a solicitarii dumneavoastra
pentru servicii RSWI, aveti urmatoarea
oferta:
Nr.
Crt.
lnstalatii
Caracteristici
Cantitate
I ELEVATOR AUTO
9
2. CRIC
3
3. COMPRESOR
3
4. CAZAN APA CALDA
2
Total Euro/ LUNA
200
t S'R.t. nu esfe
Platitoare
de TVA'
oferta este
pentru contract semnat
pe un an de zile, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional'
Valabilitatea ofertei: 15 de zile la data intocmirii.
ln speranta unei bune colaborari,
raspunsul dumneavoastra.
Cu respect,
Mihai Ferezan
Director General
0755.130.985
Nr. lnreg. RC: J40/1 156612013'ClF:.32258491
Banca: ING - Uverturii, IBAN: RO53 INGB 0000 9999 0387 6950
.e llfflTA
V""*i