Ghid de conversaţie italian

Italiana este limbă oficială în Italia, San Marino şi cantonul eleveţian Ticino. Este de asemenea vorbită în Croaţia(Istria), Vatican, Malta şi Argentina. Chiar şi dacă în majoritatea staţiunilor turistice din Italia, engelza şi germana sunt răspândite, majoritatea italienilor nu vorbesc o limbă străină (suntem leneşi, ştiu) aşa că ar trebui să aveţi câteva cunoştinţe bazice de italiană, pentru a vă face înţeles. În italiană, se foloseşte forma de politeţe ("lei") cu orice om pe care nu-l cunoaşteţi; nu contează dacă este mai bătrân sau mai tânăr decât dvs. Folosiţi forma amicală ("tu") cu persoanele pe care le ştiţi. Cele două forme diferă prin folosirea persoanelor a doua şi a treia în verbe.

Ghid de pronunţie
Vocale
a ca în "tată" e ca în "femeie" i ca în "maşină" o ca în "botă" u ca în "cutie"

Consoane
b ca 'b' în "bere" c precum 'c' în "cireaşă", 'c' în "copil" d ca 'd' în "daună" f ca 'f' în "foame" g ca 'g' în "gorilă", 'g' în "genă" h tăcut l ca 'l' în "lună"

m ca 'm' în "mamă" n ca 'n' în "nor" p ca 'p' în "porc" q precum 'c' în "cuestă" (cu "u", aproape întodeauna) r ca 'r' în "roşu" s ca 's' în "sunet" t ca 't' în "tont" v ca 'v' în "victorie" x ca 'x' în "xilofon" z ca 'ţ' în "ţigară"

Diftongi importanţi
ai ca 'ai' în "rai" au ca 'au' în "scaun" ei ca 'ei' în "tei" eu ca 'eu' în "meu" ia ca "ia" în "familiar", ca 'ea' în "ea" ie ca 'ie' în "cuier" ii nu este un diftong, ci hiat, ca 'ii' în "ştiinţă" io ca "io" în "iobag" iu ca "iu" în "regiune" oi ca 'oi' în "gunoi" ch ca 'ch' în "chema" sc

înainte de "e" sau "i", ca 'ş' în "ieşire" gh ca "gh" în "ghetou"

Listă de fraze uzuale
În acest ghid de conversaţie, am folosit forma de politeţe în toate propoziţiile, presupunând că veţi discuta de cele mai multe ori cu oameni pe care nu-i cunoaşteţi deja. Bună ziua. Buongiorno. (buon-GIOR-no) Salut. Ciao. (ciao) Ce mai faci? Come sta? (co-me STA?) Bine, mulţumesc. Bene, grazie. (BE-ne, GRA-ţie) Cum vă cheamă? Come si chiama? (CO-me si CHIA-ma?) Mă cheamă ______ . Mi chiamo ______ . (mi chia-mo _____) Încântat de cunoştiinţă. Piacere di conoscerla. (pia-CE-re di co-no-ŞER-la) Vă rog. Per favore. (PER fa-VO-re) Mulţumesc. Grazie. (GRA-ţie) Cu plăcere. Prego. (PRE-go) Da Si. (Si) Nu No. (NO) Mă scuzaţi Mi scusi. (mi SCU-zi) Îmi pare rău. Mi scusi. (mi SCU-zi) La revedere. Arrivederci. (ar-RI-ve-DER-ci) Nu vorbesc italiana. Non parlo Italiano. (no PAR-lo i-TAL-i-A-no) Vorbiţi româna? Parla Rumeno? (PAR-la ru-ME-no?) Vorbeşte cineva româna? Qualcuno parla Rumeno? (CUAL-cu-no PAR-la ru-ME-no?) Ajutor!

Aiuto! (a-IU-to!) Bună dimineaţa. Buongiorno. (buon-GIOR-no) Bună ziua. Buongiorno. (buon-GIOR-no) Bună seara. Buonasera. (BuO-na-SE-ra) Noapte bună. Buonanotte. (buo-na-NO-te) Nu înţeleg. Non capisco. (NON ca-PIS-co) Unde este baia? Dove è il bagno? (DO-ve E il BAN-io?)

Probleme
Lasă-mă în pace. Lasciami in pace (La-şa-mi in Pa-ce) Nu mă atinge / atingeţi! Non mi toccare (Non Mi Toc-ca-re) Chem poliţia. Chiamo la polizia (Chia-mo la PO-LI-ŢIA) Poliţia! Polizia (Po-LI-ŢIA) Stai! Hoţ! Fermati! Ladro (Fer-ma-ti La-dro) Am nevoie de ajutor. Ho bisognio di aiuto (Ho Ne-ces-si-TA di Aiu-to) Este o urgenţă. È un'emergenza (E un e-mer-ge-nţă) M-am pierdut. Mi sono perduto (MI so-no Per-du-to) Mi-am pierdut bagajele. Ho perduto la borsa (HO per-so la Bor-sa) Mi-am pierdut portmoneul. Ho perso il portafoglio (Ho per-so il POr-ta-fo-glio) Sunt bolnav. Sono malato (So-no ma-LA-to) Sunt rănit. Sono ferito (So-no Fe-ri-to) Am nevoie de un doctor. Ho bisogno di un dottore (Ho Bi-zo-gno di un Dot-to-re) Pot să folosesc telefonul tău / dvs.? Posso usare il tuo telefono? (Pos-so uza-re il tuo Te-LE-fo-no)

Numere

1 Uno (uno) 2 Due (due) 3 Tre (trE) 4 Quatro (cuatro) 5 Cinque (cincue) 6 Sei (sei) 7 Sette (sette) 8 Otto (otto) 9 Nove (nove) 10 Dieci (dieci) 11 Undici (undici) 12 Dodici (dodici) 13 Tredici (trEdici) 14 Quattordici (cuattordici) 15 Quindici (cuindici) 16 Sedici (sedici) 17 Diciassette (diciassette) 18 Diciotto (diciotto) 19 Diciannove (diciannove) 20 Venti (venti) 21 Ventuno (ventuno) 22 Ventidue (ventidue) 23 Ventitrè (ventitrE)

30 Trenta (trenta) 40 Quaranta (cuaranta) 50 Cinquanta (cincuanta) 60 Sessanta (sessanta) 70 Settanta (settanta) 80 Ottanta (ottanta) 90 Novanta (novanta) 100 Cento (cento) 200 Duecento (duecento) 300 Trecento (trecento) 1000 Mille (mille) 2000 Duemila (duemila) 1.000.000 Un milione (un milione) 1.000.000.000 Un miliardo (un miliardo) 1.000.000.000.000 Mille miliardi (mille miliardi) numărul Numero. (numero) jumătate Mezzo. (mezzo) mai puţin Meno. (meno) mai mult Più. (piU)

Timp
acum Adesso. (ADE-sso) mai târziu Più tardi. (PiU tar-di) înainte

Prima. (prI-ma) - Innanzi. (in-NAn-ţi) dimineaţă Mattina. (MAt-TI-na) mâine dimineaţă Domani mattina (DO-ma-ni Mat-ti-na) după-amiază Pomeriggio. (PO-me-rig-gio) seară Sera. (SE-ra) noapte Notte. (NOt-te) Ceasul ora unu L'una. (LU-na) ora două Le due. (LE due) prânz Mezzogiorno. (MEz-zO-GIOr-no) ora treisprezece L'una. (LU-na) ora paisprezece Le due. (LE due) miez de nopţii Mezzanotte. (MEz-zA-not-te) Durată minut(e) Minuto(i). (MIn-uto) oră(ore) Ora(e). (Ora) zi(le) Giorno(i). (GIOr-no) săptămână(săptămâni) Settimana(e). (SEt-ti-MA-na) lună(luni) Mese(i). (ME-se) an(i) Anno(i). (AN-no) Zile astăzi Oggi. (OG-gi)

ieri Ieri. (IE-ri) mâine Domani. (DO-ma-ni) săptămâna aceasta Questa settimana. (QUE-sta SEt-ti-ma-na) ultima săptămână Ultima settimana. (UL-ti-ma SEt-ti-ma-na) săptămâna viitoare Prossima settimana (PROs-si-ma SEt-ti-ma-na) Luni Ianuarie Gennaio (GEN-na-io) Februarie Febbraio (FEb-bra-io) Martie Marzo (MAR-zo) Aprilie Aprile (AP-ri-le) Mai Maggio (MAg-gio) Iunie Giugno (GIU-gno) Iulie Luglio (LUg-lio) August Agosto (AGO-sto) Septembrie Settembre (SET-tem-bre) Octombrie Ottobre (OT-to-bre) Noiembrie Novembre (NO-vem-bre) Decembrie Dicembre (DI-cem-bre)

Scrierea ceasului şi a datei
07:30 Sono le 7 e 30 (SO-no LE set-te e tren-ta) 09/11/2005

Il 9 novembre 2005 (IL NO-ve NO-vem-bre DUE-mila-cincue)

Culori
negru Nero (NE-ro) alb Bianco (BIAn-co) gri Grigio (GRI-gio) roşu Rosso (ROS-so) albastru Blu (BLU) galben Giallo (GIAl-lo) verde Verde (VER-de) portocaliu Arancione (ARAn-cio-ne) roz Rosa (RO-sa) maro Marrone (MAR-ro-ne)

Transport
Autobuz şi tren Cât costă biletul spre _____? (tren) Quanto costa un biglietto per _____? (treno) (CUAn-to CO-sta un bi-GLIE-tto per_____?,TRE-no) Cât costă un bilet spre _____? (avion) Quanto costa un biglietto per _____? (aereo) (CUAn-to CO-sta un bi-GLIE-tto per_____?,AE-reo) Un bilet până la _______, vă rog. Un biglietto per _______, per favore (un bi-GLIE-tto per_____, per FA-vo-re) Unde merge acest tren/autobuz? Dove arriva questo treno/autobus (DO-ve AR-ri-va QUE-sto TRE-no/AU-to-bus?) Unde este trenul/autobuzul spre _____? Dovè il treno/autobus per_____? (DO-VE il TRE-no/L AU-to-bus per_____?) Opreşte acest tren/autobuz în _____? Dove si ferma questo treno/autobus? (DO-ve SI FEr-ma questo TRE-no/AU-tobus?) Când pleacă acest tren/autobuz la _____?

Quando parte questo treno/autobus per _____? (CUAn-do PAr-te CUE-sto TREno/AU-to-bus per?) La ce oră ajunge acest tren/autobuz în _____? A che ora arriva questo treno/autobus? (A CHE ora AR-ri-va CUE-sto TREno/AU-to-bus?) Direcţii Cum ajung la _____ ? (oraşe) Come si arriva a ______ (come si ariva) Cum ajung la _____ ? (locuri, străzi) X (X) ...gară? ...alla stazione ferroviaria? (ala staţione feroviaria) ...staţia de autobuz? ...alla stazione dell'autobus? fermata?(X) ...aeroport? all'aeroporto? (X) ...centru? ...in centro? (X) ...căminul pentru tineri? ...all'ostello della gioventù? (X) ...hotelul _____ ? ...all'albergo ____ / all'hotel ___? (X) ...consulatul Român/Moldova? ...al consolato Rumania (X) Unde se află multe... Dove ci sono molti (X) ...hoteluri? alberghi ...hotels? (X) ...restaurante? ...ristoranti? (X) ...cluburi de noapte? night (X) ...cluburi? X (X) ...atracţii turistice? ...cose da vedere? or luoghi da vedere (X) Poţi / Puteţi să-mi arătaţi pe hartă Potete mostrarmelo sulla carta? (X) stradă strada (X) La stânga. Giri a sinistra (X) La dreapta. Giri a destra (X) stânga

sinistra (X) dreapta destra(X) înainte diritto (X) spre _____ verso il ______(X) după _____ dopo il ______(X) înainte de _____ prima del (X) Atenţie la _____. Guarda il _____ (X) intersecţie incrocio (X) nord nord (X) sud sud (X) est est (X) vest ovest (X) în sus (in) su (X) în jos (in) giù (X) Taxi Taxi! Taxi (taxi) Duceţi-mă la _____, vă rog. Portatemi a _____, per favore. (portatemi a ____, per favore) Cât costă până la _____? Quanto costa andare a _____? (cuanto costa andare a _____?) Duceţi-mă acolo, vă rog. Portatemi lì, per favore. (portatemi li, per favore)

Gazdă
Aveţi câteva camere disponibile? Avete camere libere? (X) Cât costă o cameră pentru o persoană/două persoane? Quanto costa una stanza singola/doppia? (X) Are camera...

La stanza ha ... (X) ...cearşafuri? ...lenzuola? (X) ...o baie? (toaletă) ...un bagno? (X) ...un duş? doccia (shower) (X) ...un telefon? ...un telefono? (X) ...un TV? ...un televisore? (X) Pot să văd camera mai întâi? Posso prima vedere la stanza? (X) Aveţi ceva mai liniştit? Ha una stanza più silenziosa? (X) ...mai mare? ...più grande? (X) ...mai curat? ...più pulita? (X) ...mai ieftin? ...più economica? (X) OK, o iau. Va bene, la prendo. (X) Voi sta _____ noapte (nopţi). Mi fermo per _____ notte/i.(X) Puteţi să-mi sugeraţi un alt hotel? Potete suggerirmi un altro hotel? (X) Aveţi un seif? Avete una cassaforte (centrale)? (X) ...vestiare? ...Avete una cassaforte (nella stanza)? (X) Este inclus micul-dejun/cina? prima colazione/ la cena (X) La ce oră este micul-dejun /cina? A che ora è la colazione / la cena? (X) Vă rog să-mi curăţaţi camera. Pulite la mia camera, per favore. (X) Mă puteţi trezi la _____? Potete svegliarmi alle _____? (X) Vreau să plec. Voglio andare via. (...) or voglio partire (X)

Bani
Acceptaţi lei româneşti / moldoveneşti? Accettate (X)

Acceptaţi cărţi de credit? Accettate carte di credito? (X) Puteţi să-mi schimbaţi nişte bani? Potete cambiare delle banconote per me? (X) Unde pot să schimbi bani? Dove posso cambiare delle banconote? (X) Puteţi să-mi schimbaţi un cec de călătorie? Potete cambiare questi traveller's cheque per me? (X) Unde pot să schimb un cec de călătorie? Dove posso cambiare un traveller's cheque?(X) Care este rata de schimb? Quanto è il (tasso di) cambio? (X) Unde este un bancomat (ATM)? Dove posso trovare un Bancomat? (X)

Mâncare
O masă pentru o persoană/doi oameni, vă rog. Un tavolo per uno/due, per favore. (X) Pot să văd meniul, vă rog? Posso vedere il menù, per favore? (X) Aveţi o specialitate a casei? Vi è una specialità della casa? (X) Există o specialitate locală? È una specialità locale? (X) Sunt vegetarian. Sono vegetariano/a (X) Nu mănânc porc. Non mangio il maiale. (X) Nu mănânc decât cuşer. Mangio solamente cibo kosher (X) Puteţi să îl/o faceţi mai puţin gras(ă)? Potete farlo leggero, per favore? (...) or Potete farlo con pochi grassi? (with little fat) or Potete farlo con poco olio? (with little oil) meniul zilei menu del giorno X (X) a la carte à la carte (X) mic-dejun la prima colazione (X) pachet il pranzo (X) cafea

caffe(X) mâncare de prânz X (X) Aş vrea _____. Vorrei _____. (X) Vreau de mâncare cu ____ Vorrei un piatto con _____. (X) pui il pollo (X) carne de vită il manzo (X) peşte il pesce (X) şuncă il prosciutto (X) crenvuşti salsiccia (X) brânză il formaggio (X) ouă le uova (X) salată l'insalata (X) legume (proaspete) le verdure fresche (X) fructe (proaspete) la frutta fresca (X) pâine il pane (X) pâine prăjită toast (X) găluşte tagliatelle (X) orez il riso (X) fasole i fagioli (...) or fagiolini (similar to beans but different) (X) Îmi aduceţi un pahar de _____? Posso avere un bicchiere di _____? (X) Îmi aduceţi o cană cu _____? Posso avere una tazza di _____? (X) Îmi aduceţi o sticlă de _____? Posso avere una bottiglia di _____? (X) cafea il caffè (X) ceai

il tè (X) suc il succo (X) apă l'acqua (X) apă (plată) l'acqua frizzante (X) bere la birra (X) vin roşu/alb il vino rosso/bianco (X) Îmi daţi puţin(ă) _____? Posso aver del _____? (...) or Posso avere un po' di ____? (X) sare il sale (X) piper il pepe (X) unt il burro (X) Mă scuzaţi, ospătar! (captarea atenţiei chelnerilor) Scusi? (X) Am terminat. Ho finito. (X) A fost delicios. É squisito. (X) Vă rog luaţi farfuriile. Potete pulire il tavolo, per favore. (X) Nota, vă rog. Il conto, per favore. (X)

Baruri
Serviţi alcool? servite alcolici? (X) Este cu servire la masă? C'è il servizio al tavolo? (X) O bere/două beri, vă rog. Una birra/due birre, per favore. (X) Un pahar de vin roşu/alb, vă rog. Un bicchiere di vino rosso/bianco, per favore. (X) Un sfert/O optime de vin roşu, vă rog. un quartto di vino rosso, per favore (X) La jumătate, vă rog. (o halbă de bere) X (X) O sticlă, vă rog. Una bottiglia, per favore. (X)

Un cola cu rom, vă rog. X (X) whiskey whisky (X) vodka vodka (X) rom rum (X) apă acqua (X) suc de club club soda (X) apă tonică acqua tonica (X) suc de portocale succo di arancia (X) Cola (suc) Coca Cola (X) Aveţi cumva ceva gustări? C'è un bar con spuntini? (X) Încă unul(m)/una(f), vă rog. Un altro, per favore. (X) Încă un rând, vă rog. Un altro giro, per favore. (X) Când se închide? Qual è l'ora di chiusura? (X)

Cumpărături
Aveţi aşa ceva, mărimea mea? Avete questo nella mia taglia? (X) Cât costă? Quanto costa questo? (X) E prea scump. È troppo caro/a. (X) Acceptaţi _____? Prendereste _____? (X) scump caro (X) ieftin economico (X) Nu-mi permit. Non posso permettermelo. (X) Nu-l/N-o vreau. Non lo voglio. (X) Ştiu că acesta nu este preţul normal.

(X) Mă înşelaţi. Mi state imbrogliando. (X) Nu mă interesează. Non son interessato. (X) OK, îl/o iau. Va bene, lo prendo (X) Îmi daţi o pungă? Posso avere una busta? (X) Expediaţi (în străinătate)? invia all'estero? (X) Am nevoie de ... Ho bisogno di... (X) ...pastă de dinţi. ...dentifricio. (X) ...o periuţă de dinţi. ...uno spazzolino. (X) ...tampoane. ...tampone/assorbente. (X) ...săpun. ...sapone.(X) ...şampon. ...shampoo. (X) ...ceva pentru dureri. (ex. aspirină sau nurofen) ...analgesico (aspirina). (X) ...ceva pentru răceală. ...medicina per il raffreddore. (X) ...tablete pentru stomac. ...medicina per lo stomaco. (X) ...un brici. ...un rasoio. (X) ...o lamă. (de ras) (X) ...o umbrelă. ...un ombrello. (X) ...loţiune de plajă. ...lozione/crema solare. (X) ...o vedere. ...una cartolina. (X) ...timbre. ...francobolli. (X) ...baterii. ...batterie. (X) ...hârtie pentru scris. ...carta. (X) ...un pix.

...una penna. (X) ...cărţi în română. ...libri in rumeno. (X) ...reviste în română. ...riviste in rumeno. (X) ...un ziar în română. ...un giornale in rumeno. (X) ...un dicţionar român-italian. ...un dizionario Rumeno-Italiano. (X)

Maşini
Vreau să închiriez o maşină. Desidero noleggiare una macchina. (...) or Voglio noleggiare una macchina (X) Primesc asigurare? Posso avere un'assicurazione? (X) stop (semn de circulaţie) stop (X) sens unic senso unico (X) a da prioritate dare la precedenza X) parcarea interzisă vietata la sosta (...) or vietato parcheggiare (X) limită de viteză limite di velocità (X) benzinărie benzinaio (...) or stazione di rifornimento or (in an highway) area di servizio (X) benzină benzina (X) motorină diesel (...) or gasolio (X)

Autoritate
N-am făcut nimic. Non ho fatto niente. A fost o neînţelegere. Non ci siamo capiti. Unde mă duceţi? Dove mi portate? Sunt arestat? Sono in arresto? Sunt un cetăţean român/moldovean. Sono un/una cittadino/a rumeno. Vreau să vorbesc cu ambasada/consulatul român/moldovean.

Vorrei parlare con il consolato rumeno. Vreau să consult un avocat. Voglio consultare un avvocato. Pot doar să plătesc o amendă acum? Posso pagare solamente la multa adesso?