Sunteți pe pagina 1din 13

Expertiza contabila extrajudiciara (amiabila)

Expertizele contabile extrajudiciare sunt efectuate de


catre experti contabili n afara procedurilor
reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse
verdictului justitiei (sunt efectuate n afara unui proces
justitiar) si nu au calitatea de mijloc de proba n justitie; cel
mult, servesc drept argument pentru solicitarea de catre parti
a administrarii probei cu expertiza contabila judiciara sau
pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabila. Expertizele
contabile extrajudiciare sunt solicitate de catre partile care si
aleg singure expertii contabili si le stabilesc obiectivele la
care acestia trebuie sa raspunda. Economia de piata bazata
pe libera initiativa constituie premisa extinderii domeniilor de
abordare a expertizei contabile extrajudiciare.
Principalele trasaturi caracteristice ale expertizei
contabile extrajudiciare sunt:
a. Este mijloc de fundamentare a deciziilor , de conciliere
ntre partenerii comerciali si de afaceri si de
fundamentare preliminara a actiunilor si contestatiilor n
justitie;
b. Este activitatea prin care partile interesate pot dobndi
!n afara actiunilor judiciare ! lamuriri de natura
economico!financiara din partea unor profesionisti
contabili independenti, de nalta probitate si cu
deontologie profesionala recunoscuta;
c. "e axeaza pe cercetarea obiectivelor fixate de
solicitant(ti) , dar expertul contabil poate releva si
obiective colaterale, pe care le considera relevante n
speta;
d. Este o activitate contractata la solicitarea celor care o
considera oportuna n #$#b%%&g actiunile pe care vor sa le
ntreprinda.
Expertizele contabile extrajudiciare au caracter complex,
caracterizat prin pluralitatea si diversitatea problematicii
abordate. Exemplificam cteva din domeniile ce pot fi
identificate ca obiect al expertizelor extrajudiciare:
Fundamentarea deciziei de alegere a partenerilor
comerciali si de afaceri.Expertizele din acest domeniu pot fi
efectuate si fara acordul potentialilor parteneri comerciali si
de afaceri, pe baza situatiilor financiare anuale si interimare
publicate de catre acestia.
Concilierea derularii tranzactiilor comerciale si de
afaceri . Eventualele conflicte generate de punerea n
aplicare a contractelor comerciale si de afaceri au doua
solutii alternative: recursul n justitie sau arbitrajul unui
expert contabil agreat de catre parti. 'ltima
varianta prezinta urmatoarele avantaje: alegerea si
desemnarea expertului contabil nu sunt supuse unor norme
procedurale restrictive; partile au posibilitatea sa!si
formuleze nerestrictiv obiectivele si ntinderea expertizei
contabile; expertul contabil poate avea el nsusi un rol activ
n formularea obiectivelor si ntinderea expertizei contabile,
putnd emite consideratii lamuritoare colaterale obiectivelor
fixate de parti; n caz de neconciliere , partile pot utiliza acest
tip de expertize contabile extrajudiciare drept fundamentari
preliminare n actiunile adresate justitiei
Fundamentarea preliminara a actiunilor adresate
justitiei. 'n mijloc de asigurare a calitatii, realitatii, exactitatii
si legalitatii !sub aspect formal si de continut ! informatiilor
care stau la baza actiunii arbitrale l constituie expertiza
contabila, ca mijloc de fundamentare a actiunilor arbitrale
judecatoresti, dispusa de conducerea agentului economic
care solicita actiunea arbitrala.
Fundamentarea preliminara a actiunilor de contestare
a actelor de control administrativ, n vederea eliminarii
costurilor si economiei de timp.
(umirea expertilor contabili n cazul expertizelor
contabile extrajudiciare se efectueaza pe baza de contract
de prestari servicii, destinatarii fiind partile contractante. )n
cazul n care exista mai multe parti implicate, expertul
contabil trebuie sa fie agreat de catre fiecare dintre
acestea. *iind un act bilateral, acest contract trebuie sa
cuprinda un dispozitiv n care sa fie identificabile partile
contractante, respectiv, cabinetul de expertiza contabila pe
de o parte si solicitantul , pe de alta parte. 'n contract
destinat prestatiei unei misiuni de expertiza contabila
extrajudiciara trebuie sa cuprinda urmatoarele clauze
minimale:
Partile contractante, cu indicarea sediului social sau al
adresei de domiciliu, dupa caz a calitatii contractuale si a
reprezentantului legal. Expertul contabil trebuie sa
mentioneze "ectiunea si pozitia din +abloul ,orpului.
-biectul contractului consta n indicarea obiectivelor
(ntrebarilor) la care expertul contabil trebuie sa formuleze
raspunsuri (concluzii). )n situatia n care numarul de
obiective este relativ mare, se poate introduce n contract o
formulare care sa permita redactarea acestora ntr!o anexa
la contract.
.aterialul documentar minimal pe care beneficiarul
trebuie sa!l puna la dispozitia prestatorului. )n masura n
care structura materialului documentar este diversificata,
cuprinznd multe referinte documentare, este recomandabil
ca acesta sa fie prezentat ntr!o anexa la contract.
/ocul si data depunerii raportului de expertiza
contabila extrajudiciara.
-norariul expertului contabil, negociat n conformitate
cu +ariful profesional. )n spiritul profesionalismului si
transparentei, se recomanda detalierea calculului
onorariului.
,lauza de confidentialitate care are rolul de a
consolida prestigiul profesiei contabile , prin comportamentul
etico!profesional al membrilor sai.
+oate aceste clauze contractuale trebuie sa fie
rezultatul negocierilor directe dintre partile contractante, lipsa
oricareia dintre ele sau formularea neexplicita, putnd
conduce la nulitatea relativa sau la rezilierea contractului
ntre oricare dintre cele doua parti.
.odelul unui contract de prestari servicii
+abel nr.0
CONTRACT[1]
ncheiat ntre:
Expertul(tii)contabil(i)/!C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!cu "o#iciliul/$e"iul $ocial
n !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!n$cri($i)/a n Tabloul Corpului Expertilor Contabili $i
Contabililor autori%ati "in Ro#&nia (CECCAR) n ectiunea !!!'o%itia!!!!"enu#it(ti)/a
'RETATOR(() $i!!!!!!!( "enu#irea bene)iciarului) cu "o#iciliul/$e"iul
$ocial n!!!!!!!!!!!!repre%entat(a) prin!!!!!!!!"enu#it(a) *ENE+(C(AR,
$-a ncheiat pre%entul contract pentru e)ectuarea unei experti%e contabile extra.u"iciare!
Art! 1! 're$tatorul $e obli/a $a proce"e%e la exa#inarea pro)e$ionala $i $a
)or#ule%e conclu%ii (ra$pun$uri) la ur#atoarele obiecti0e:
Obiecti0ul1:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Obiecti0ul 1:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!
Obiecti0ul n:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Art! 1! *ene)iciarul experti%ei contabile extra.u"iciare $e obli/a $a puna la
"i$po%itia pretatorului ur#atoarele #ateriale "ocu#entare:
1:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!
n:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Art! 2! 're$tatorul $e obli/a $a ntoc#ea$ca RA'ORT34 5E E6'ERT(78
CONTA*(48 E6TRA935(C(AR8 n con)or#itate cu nor#ele pro)e$ionale $peci)ice
#i$iunilor pri0in" expertri%ele contabile: ace$ta 0a )i "epu$ p&na la "ata
"e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Art! ;! *ene)iciarul RA'ORT343( 5E E6'ERT(78 CONTA*(48
E6TRA935(C(AR8 $e obli/a $a platea$ca pre$tatorului onorariul n $u#a
"e !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lei, "in care!!!!!!!!!!!!!!!lei i#e"iat "upa $e#narea pre%entului contract
$i !!!!!!!!!lei p&na la "ata "e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Art! <! n con)or#itate cu principiile "eontolo/iei pro)e$iei contabile liberale
partile $e obli/a $a a$i/ure con)i"entialitatea in)or#atiilor reciproce la care au acce$ cu
oca%ia executarii pre$tatiei care )ace obiectul pre%entului contract!
Art! =! 're%entul contract $-a ncheiat n!!!!!exe#plare, intra n 0i/oare cu "ata
$e#narii $i $e co#pletea%a cu pre0e"erile le/i$latiei ci0ile n #aterie!
4ocalitatea!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5ata!!!!!!!!!!!!!
'RETATOR, *ENE+(C(AR,

Programarea lucrarilor de expertiza contabila
extrajudiciara presupune aceleasi demersuri ca si n cazul
expertizei contabile judiciare, avnd n vedere
angajamentele asumate prin contract n ceea ce priveste
respectarea anumitor termene.
1esponsabilitatea liber!profesionistului contabil consta
n acceptarea sau refuzul unei misiuni , semnarea
contractului de prestari servicii, a deciziilor privind sistarea
sau anularea acestuia, analiza si semnarea rapoartelor si a
oricaror alte atestari2certificari solicitate de client.
)n cazul expertizelor contabile extrajudiciare, anumite
activitati pot fi delegate unor asistenti sau colaboratori.
,ontractele nc3eiate n acest scop pot include c3iar clauze
cu privire la lucrarile care sunt delegate si persoanele care le
vor executa. 1aspunderea finala pentru continutul si
calitatea raportului de expertiza contabila extrajudiciara ,
revine integral expertului contabil care a contractat misiunea.
4imensiunile delegarii si supraveg3erii lucrarilor depind de
marimea si complexitatea lucrarilor, volumul lucrarilor de
executat si termenele de realizare ale acestora. 4elegarea
implica un control riguros al lucrarilor realizate. Prin urmare,
orice delegare de atributii trebuie sa se efectueze astfel nct
sa se asigure un grad rezonabil de certitudine cu privire la
independenta, aptitudinile si competentele asteptate pentru
ndeplinirea n bune conditii a lucrarilor. .embrii
ec3ipei trebuie sa posede calitati personale ( respectarea
principiilor de integritate, obiectivitate, independenta si
secret profesional ), aptitudini si competente . -rganizarea
ec3ipei se realizeaza prin repartizarea responsabilitatilor n
mod diferit ( n functie de nivelul competentelor, aptitudinilor
si calitatilor personale ale fiecarui colaborator ) si prin fixarea
de termene pentru fiecare lucrare care trebuie efectuata , n
cadrul unui program de lucru. -rganizarea superioara a
muncii n ec3ipa asigura un nivel rezinabil al raportului
calitate2pret. )n acest scop, expertul contabil liber
profesionist responsabil cu supraveg3erea lucrarilor
delegate asistentilor sau colaboratorilor, asigura instructiuni
suficiente si corespunzatoare realizarii lucrarilor delegate,
transmiterea catre asistenti si colaboratori a programului
individual ce urmeaza a fi realizat de catre acestia,
revederea lucrarilor efectuate de catre fiecare asistent sau
colaborator fie personal, fie de un membru al
cabinetului2societatii avnd competenta egala sau
superioara celui supraveg3eat; supraveg3erea poate fi
asigurata partial si de catre colaboratorii detinnd un nivel de
competenta satisfacator, adica o capacitate si o experienta
corespunzatoare unor responsabilitati care le pot fi
ncredintate. 5ceasta supraveg3ere se exercita, n principal,
prin verificarea dosarelor de lucru, pentru a se asigura ca
lucrarile progreseaza conform programului si termenelor
prevazute pentru executarea lucrarilor colaboratorilor si
pentru a le da acestora toate indicatiile de care au nevoie.
,oncret, supraveg3erea se materializeaza ntr!o nota de
comentarii care se ar3iveaza la dosarul lucrarii, diverse
adnotari la documentele stabilite de catre colaboratori sau
orice alte documente de lucru, note personale ale liber!
profesionistului contabil. -pinia finala apartine liber!
profesionistului contabil, care ramne si raspunzator n mod
personal.
)n cazul angajarii de expertize contabile extrajudiciare
de catre societati de expertiza si consultanta contabila sau
cabinete individuale ale expertilor contabili care folosesc
munca salariata, raspunderea pentru efectuarea acestora cu
respectarea normelor deontologice de lucru si de raport
elaborate de ,orp revine administratorului si2sau sefului de
cabinet, care trebuie sa contrasemneze lucrarile elaborate si
supraveg3eate de subalternii lor. Executantilor le incumba
raspunderea interna potrivit reglementarilor proprii
raspunderea interna potrivit reglementarilor proprii de
organizare si functionare ale fiecarei societati de expertiza si
consultanta contabila, respectiv ale fiecarui cabinet
individual de expertiza contabila.
5vnd n vedere faptul ca procedura de numire a
expertilor se bazeaza pe ncredere, aprecierea calitatii
expertizei contabile extrajudiciare este mai putin vizata din
punct de vedere subiectiv.
)n cazul expertizelor contabile extrajudiciare , expertul
contabil trebuie sa se conformeze doar normelor
profesionale elaborate de organismul profesional. 5vnd
caracter amiabil, procedurile privind accesul la informatiile
contabile nu sunt nici restrictionate, nici formalizate. Este
recomandabil nsa, ca aspectele esentiale privind
documentarea si prezentarea concluziilor sa fie stabilite prin
contractul specific acestui tip de misiune. /ocul si data
depunerii lucrarii trebuie sa rezulte din contractul nc3eiat
ntre parti. )n situatia n care aceasta clauza contractuala
lipseste, locul trebuie sa fie registratura generala aflata la
sediul solicitantului.
1esponsabilitatea efectuarii expertizelor contabile
extrajudiciare trebuie sa rezulte din contractul nc3eiat ntre
expertul contabil si client. Expertizele contabile extrajudiciare
nu trebuie sa faca rabat din punct de vedere al calitatii,
cerintele etice, de documentare si fundamentare
nediferentiind!o de expertiza contabila judiciara. Efectuarea
fara responsabilitate a expertizelor contabile extrajudiciare
se sanctioneaza cu scaderea prestigiului expertului contabil
n rndul potentialilor solicitanti de astfel de misiuni.
1edactarea 1aportului de expertiza contabila
extrajudiciara trebuie sa respecte aceleasi exigente ca si
redactarea 1aportului de expertiza contabila judiciara, cu
urmatoarele particularitati:
)n cazul n care misiunea de expertiza contabila
extrajudiciara este solicitata unei societati de expertiza
contabila, n cadrul ,ap. 6 6ntroducere paragraful cu privire la
identificarea expertului contabil va fi nlocuit cu mentiuni
privitoare la denumirea si sediul social al societatii
comerciale de profil, partea si pozitia acesteia n +abloul
,orpului, precum si numele si calitatea persoanei care
reprezinta societatea n relatiile cu clientul.
5vnd n vedere faptul ca relatiile expertilor contabili
organizati n cabinete sau societati comerciale de profil cu
clientii lor se stabilesc prin contract scris, semnat de ambele
parti, este necesar ca n cadrul ,apitolului 6 sa se
mentioneze si numarul contractului semnat de ambele parti,
denumirea, domiciliul sau sediul social al clientului.
Paragraful referitor la mprejurarile si circumstantele
care au condus la necesitatea lucrarii de expertiza contabila
extrajudiciara trebuie sa fie elaborat n mod profesional, cu
conciziune, claritate si fara detalii inutile. 5ceasta deoarece,
spre deosebire de organul judiciar care are la ndemna
dosarul cauzei, utilizatorul expertizei contabile extrajudiciare
nu dispune de un astfel de dosar.
-biectivele expertizei contabile extrajudiciare trebuie sa
coincida cu cele formulate n contractul scris de prestari
servicii.
)n situatia n care obiectivele expertizei contabile
extrajudiciare sau altele tangente au mai facut si obiectul
altor lucrari de expertiza, este recomandabil ca expertul
contabil sa analizeze detaliat punctele de vedere exprimate
de catre alti specialisti sau salariati ai clientului. 5ceasta
detaliere se abordeaza doar n masura n care acestea sunt
utile clientului sau altor utilizatori.
)n cadrul misiunilor privind expertiza contabila
extrajudiciara , confidentialitatea opereaza numai n raport
cu tertii, nu si n raport cu clientul.
,elelalte paragrafe din 1aportul de expertiza contabila
judiciara ramn valabile si n cazul 1aportului de expertiza
contabila extrajudiciara.
.odelul 1aportului de expertiza contabila extrajudiciara
si redactarea acestuia
+abel nr.%7
RAPORT DE EXPERTIZ CONTABIL EXTRAJUDICIAR[2]
Capitolul I INTRODUCERE
Paragraful ( i )
ub$e#natul!!!!!!!expert contabil, "o#iciliat n !!!!!,po$e$or al carnetului "e expert
contabil nr!!!!!n$cri$ n Tabloul Corpului Expertilor Contabili $i Contabililor Autori%ati
"in Ro#&nia CECCAR n ectiunea!!'o%itia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(5aca $unt #ai #ulti experti contabili ace$t para/ra) $e repeta pentru )iecare)!
Paragraful (ii)
n ba%a contractului nr!!!!!a# acceptat #i$iunea e)ectuarii unei experti%e contabile
.u"iciare pentru !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(e #entionea%a "enu#irea, "o#iciliul $au $e"iul $ocial al clientului)
Paragraful (iii)
#pre.urarile $i circu#$tantele care l-au "eter#inat pe client $a apele%e la
pre$tatia noa$tra $unt:!!!!!!!!!!!!
Paragraful (iv)
Con)or# art!!!!!"in contractul nr!!!!obiecti0ele )ixate pre%entei experti%e contabile
extra.u"iciare $unt:
Obiecti0ul nr! 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Obiecti0ul nr! 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!
Obiecti0ul nr! n!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Paragraful (v)
4ucrarile experti%ei contabile $-au e)ectuat n perioa"a!!!la $e"iul
$ocial/"o#iciliul!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Paragraful (vi)
>aterialul "ocu#entar care a $tat la ba%a e)ectuarii experti%ei
con$tan:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Paragraful (vii)
Re"actarea pre%entului raport "e experti%a contabila $-a )acut n
perioa"a !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!n cau%a $-au e)ectuat/nu $-au e)ectuat alte experti%e contabile: $-
au utili%at/nu $-au utili%at lucrarile altor experti (tehnici, )i$cali, etc!)!
'roble#ele ri"icate "e partile intere$ate n experti%a $i explicatiile "ate "e ace$tea
n ti#pul e)ectuarii experti%ei $unt:!!!!!!!!!!!!!!
Paragraful (viii)
5ata pentru "epunerea pre%entului raport "e experti%a contabila a )o$t )ixata
la!!!!!!$i prelun/ita la!!!!!("aca e$te ca%ul)!
Capitolul II DESFsURAREA EXPERTIZEI CONTABILE

Obiectivul nr. i( i=1,n)
'entru a ra$pun"e la obiecti0ul ntrebarea nr! i $-au exa#inat ur#atoarele
"ocu#ente!!!!!!!!!!!!!!!!!! (5e$criere "etaliata cu tri#itere la anexe, "aca e$te ca%ul)
n con)or#itate cu "ocu#entele experti%ate )or#ula#, la obiecti0ul nr! i,
ur#atorul ra$pun$: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(e re"actea%a ra$pun$ul clar, conci$ $i )ara a#bi/uitati)
Capitolul III CONCLUZII
n con)or#itate cu exa#inarile #aterialului "ocu#entar #entionat n intro"ucerea
$i cuprin$ul pre%entului raport "e experti%a, )or#ula# ur#atoarele conclu%ii (ra$pun$uri)
la obiecti0ele (ntrebarile )ixate ace$teia:
Obiecti0ul nr! 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Obiecti0ul nr! 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!
Obiecti0ul nr! n!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(e 0or relua conclu%iile expri#ate n ca"rul Capitolului (( 5E+8$3RAREA
E6'ERT(7E( CONTA*(4E)
'entru a 0eni n $pri.inul bene)iciarului pre%entului raport "e experti%a contabila,
con$i"era# nece$ar $a )ace# ur#atoarele preci%ari: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Ace$t para/ra) poate )i intro"u$ nu#ai "aca expertul contabil con$i"era ca e$te
util bene)iciarului experti%ei contabile, El poate )ace obiectul unui capitol "i$tinct,
Capitolul IV, CONSIDERAII PERSONALE ALE EXPERTULUI
(EXPERILOR CONTABIL(I!
Expert contabil,
Nu#e, prenu#e
e#natura

)n practica internationala expertizele contabile
extrajudiciare au o arie mai ampla de extindere, fiind tot mai
mult utilizate att pentru fundamentarea deciziilor economice
ct si pentru rationalizarea fluxurilor informationale si
asigurarea cerintelor de informare a utilizatorilor de situatii
financiare.