Sunteți pe pagina 1din 3

Albert Einstein (Copilul liber creativ si Adultul realist precum

inteligenta emotionala s-au manifestat cu prisosinta in el).


Principiile referitoare la educatie sint valabile si acum....Daca
s-ar aplica ar f si mai bine...
http:autori.citatepedia.rode.php!p"#$a"Albert%Einstein
"Not everything that can be counted counts, and not everything that
counts can be counted."
Priviti adanc in propria dvs. finta si apoi veti intelege totul mai bine.
"Nu orice care poate f numarat conteaza, si nu orice care conteaza
poate f numarat".
"Universul si prostia umana sunt infnite. Dar nu sunt sigur in privinta
universului"
Este mai usor sa dezintegrezi un atom decit o prejudecata."
ia!a este un mister, nu o problem" care trebuie rezolvat".
#onduita moral" nu $nseamn" pur %i simplu e&igen!a de a renun!a
anume la pl"cerile vie!ii, ci mai degrab" interesul plin de solicitudine
pe care'l depune cineva ca s" ("ureasc" o soart" mai bun" pentru to!i
oamenii.
Dac" oamenii sunt buni doar pentru c" se tem de o pedeaps" %i sper"
$ntr'o r"splata, atunci suntem, $ntr'adev"r, o adun"tur" jalnic".
)n!elepciunea nu este produsul %colariz"rii, ci al $ncerc"rii de o via!"
pentru a o c"p"ta.
ia!a este un mister, nu o problem" care trebuie rezolvat".
*ealitatea este doar o iluzie, $ns" una (oarte persistent".
+unul sim! este o colec!ie de prejudec"!i dob,ndite p,n" la v,rsta de
-. ani.
Nu pot concepe un Dumnezeu care'%i r"spl"te%te %i pedepse%te
creaturile, sau are o voin!" de (elul celei pe care o g"sim $n noi.
Nici nu pot, nici nu a% vrea s" concep c" un individ
supravie!uie%te mor!ii fzice/ s" $ndr"geasc" ast(el de g,nduri
su0etele slabe, din team" sau egoism absurd. Eu sunt satis("cut
de misterul eternit"!ii vie!ii %i de cunoa%terea unei mici p"r!i a
structurii minunate a lumii e&istente, $mpreun" cu e(orturile
devotate pentru $n!elegerea unei p"r!i, oric,t de mici, a *a!iunii
care se mani(est" $n natur".
1umea a%a cum o v"d eu
2dev"rata valoare a omului se stabile%te mai $nt,i, analiz,nd $n
ce m"sur" %i $n ce direc!ie a reu%it s" se elibereze de Eu.
Dob,ndirea minunatelor mijloace de produc!ie n'a adus
libertatea, ci grija %i (oametea.
3ingura modalitate sigura de a nu gresi este sa nu ai idei noi.
4arile spirite intotdeauna au intalnit opozitii violente de la
mintile mediocre.
4intea intuitiv" este un dar divin, iar mintea ra!ional" este
servitorul fdel al acesteia. Noi am creat o societate care
onoreaz" servitorul %i a uitat darul.
5magina!ia este mai important" dec,t erudi!ia.
Dac" nu ai ("cut niciodat" o gre%eal" $nseamn" c" nu ai $ncercat
niciodat" nimic nou.
E un miracol (aptul c" %i curiozitatea supravie!uie%te educa!iei
%colare.
1ucrurile cele mai pre!ioase din via!" nu sunt acelea procurate cu
bani.
Nu $n!elegi un lucru pe deplin dec,t dac" po!i s" i'l e&plici
bunicii.
3untem cu to!ii (oarte ignoran!i, dar nu cu to!ii ignor"m acelea%i
lucruri.
3ingura cale de a sc"pa de e(ectul coruptibil al laudelor este s"
continui s" lucrezi.
)n g,ndirea %tiin!ifc" e&ist" $ntotdeauna un element poetic.
1ucrul cu adev"rat valoros este intui!ia.
3unt dou" (eluri de a'!i tr"i via!a6 UNU1 ' de a crede c" nu e&ist"
miracole, 217U1 ' de a crede c" totul este un miracol.
7eoria descrie ceea ce putem observa.
#ultura nu este urmare a %colii, ci a dorin!ei de o via!" de a o
dob,ndi.
2dev"rul care nu are leg"tur" cu tine nu e&ist"
Da!i $n m,na educatorului c,t mai pu!ine m"suri coercitive cu
putin!", ast(el $nc,t singura surs" a respectului tinerilor (a!" de el
s" fe calit"!ile lui umane %i intelectuale.
Nu am nici un talent anume. 3unt doar e&traordinar de curios.
5mportant este s" nu te opre%ti din a'!i pune $ntreb"ri.
5magina!ia este mai important" dec,t cunoa%terea.
Pune m,na pe o sob" ferbinte un minut %i !i se va p"rea o or".
3tai cu o (at" (rumoas" o or" %i !i se va p"rea un minut. 2sta e
relativitatea.
8coala trebuie s" urm"reasc" tot timpul ca t,n"rul s" p"r"seasc"
b"ncile ei nu ca specialist, ci ca o personalitate armonioas".
9rice prost poate %ti. 3copul este s" $n!elegi.
Educa!ia este o metod" prin care cineva cap"t" un nivel mai ridicat de
prejudec"!i. 1aurence :. Peter
Un singur lucru este mai dureros dec,t s" $nve!i din propria e&perien!"
%i anume s" nu $nve!i din propria e&perien!".
1aurence :. Peter
Proverb ;nu cunosc sursa< 6 Un om cu prejudecati nu gandeste, ci doar
isi rearanjeaza convingerile.