Sunteți pe pagina 1din 3

MTNISTERUL EDUcATIET, cERcETAntt, tINnnnruLUI sI spoRTur,rlt

INSPECTORA"IUL
$COLAR
JUDETEAN BRAILA
$coALA
'ION CREANGA" BRAIT.A
Str. Af. I. Cuza nr. 172 Tel . 0239 619160
e-mail: isjbr@easynet,ro
nr......di n..,...
tbq#N.lt,&0
-2
::::::::--. Str.
$colilor
nr. 15 Tel. 0239 611910
:i1ru:*'ri#;*yt:tt:w;ira'a@vahoo'com
olar,
Simion
[ ah, t i
i l ; t i
;Hil
Avizatl
tor
Avizat,
tor
$colar,
MI NI STERUL E
TI1SERETU LUI
}N$PECTORAT[JL
810025
ncursul Na(ional de
lUGrlrril
editiu a WII- s
ARGUMENT
Concursul cle crea{ie literarl
"Ion
Creangi", organi z:at de
$coala
cu clasele I-VIII "Ion
Creang6" Brdila, in colaborare cu Inspectoratul
$colar
Judefean Br6ila, Biblioteca Judeteand
o,Panait
Istrati" Briila qi Muzeul Br[ilei se afld la edilia a VIII-a, reugind sd adune in
jurul sdu
talente reale din, aproape, toate zonele
fdrii,
precum gi din Republica Moldova. La edilia a VII-a au
intrat in eoncurs aproximativ 2000 de lucrdri din toate
judefele
t6rii, sectoarele oragului Bucureqti
9i
Republica Moldova.
Premiul I la ciclul primar a fost ob{inut de cdtre elevi din
jude{ele, Brdila, Vdlcea, Alba,
Constan{a gi din Chigindu -Republica Moldova, iar la ciclul gimnazial de cdtre elevi din
jude}ele
Vdlcea, Bac6u, Brdila, Dolj, Constan{a Timiq gi Prahova. Concursul igi propune cultivarea acestor
talente finalizdndu-se, de fiecare dati, cu aparilia unei reviste a concursului in care se reglsesc
numele premianlilor din edi{ia anterioari, secvenfe din lucrdrile premiate, imagini din timpul
desfdguririi concursului, alte informaJii legate de concurs, precum
-gi
cu o carte pentru sectiunea
Poezia ruoderni contemporani. Edilia a VIII-a va avea ca invitat de onoare, ca de fiecare dat6,
pe scriitorut qi publicistul Nicolae Biciuf din Tg. Mureq, redactor-gef al revistei
o,Yatta
veche",
membru al Uniunii Scriitorilor din Romdnia, in calitate de pregedinte al
juriului.
REGT'LAMENT
Pot participa elevi din clasele II-XII
;
Concursul se va desfbgura in perioada 30-31 martie2013
Pentru sec(iuneil A- Crealii literure tn limba romind(clasele II-V[I), gi limba englezd
(clasele V-VIII), lucrdrile vor fi expediate numai prin pogti pe adresa gcolii p0n5 la data
del.03.2013(data
pogtei), iar pe plic se va face precizarea obligatorie: ciclul primar sau
ciclul gimnazial, clasele V-VI sau claseleVll- VIII. Orice lucrare care va fi trimis5
prin e-
mail nu va fi luat5 in considerare de c[tre comisia de
jwizare. Pentru siguranfa
coresponden{ei, se recomandd trimiterea plicurilor cu "confirmare de primire";
Pentru sec(iunea B- Poezia modernd contemporand (clasele VIII-X[), lucrlrile se vor
expedia numai electronic pe adresa de e-mail.'
poeziile
lui baciufriDvahoo.com
pdn6la data
de 20.02.2013;
Lucrdrile vor fi tehnoredactate cu font Times New Roman l2la I l/2 rdnduri, obligatoriu
cu diacritice, menliondndu-se in col1ul din dreapta sus numele si prenumele elevului, clasa,
qcoala, localitatea
,
judetul,
numele profesorului indrum[tor gi adresa de e-mail a
profesorului, precum gi un numir de telefon pentru a putea fi contacta{i de c[tre
organizatori(precizdrile sunt valabile la ambele secliuni);
Lucr6rile trimise prin pogt[ vor fi secretizate(col1 indoit gi lipit cu etichete pe fiecare
lucrare) de c6tre profesorul indrumdtor al elevului, dupi ce s-a asigurat cI este completat
corect col{ul din dreapta sus, iar sub titlul compunerii este fbcuti clar precizarea:
clasele V-VI sau VII-VII (a nu se uita adresa de e-mail, functie de care vor fi contactafi,
ulterior, toli participan{ii);
Festivitatea de premiere va avea loc la o datd care fi anun{atd din timp de c[tre organizatori;
Elevii din alte
jude{e
ale
lirii
care nu vor putea fi prezenti la festivitatea de premiere vor
primi diploma prin pogt6;
Diplomele de participare vor fi expediate electronic impreuni cu celelalte materiale ale
concursului.
SECTIUNLE CONCURSULUI
A. SECTI(TNEA CREATIE LITERARA
I. CICLT]L PRIMAR
CLASELE II.IV
l.Prozd scurtfl- Tema propusd : PoveSti la gura sobei sau Dascdlut(invdldtorul)
meu
(o compunere liber[ de l-2 pagini).
2. Poezie- Tema propusd : Vers de cdntec,
/or (obligatoriu 3 poezii).
vers de
joc sau alte teme potrivite varstei
il.CICLT]L GIMAZIAL
CLASELE V.VI
1. Prozi scurti- Elaborarea unei compuneri cu un titlu la alegere (1-2 pagini), avdnd
ca temi copildria, rnama, prietenia, timpul... putdnd fi inspiratd gi de urmdtoarele fragmente din
opera lui Creang6:
"Ce-i
fasd
copilului, cdnd mama
Si
tata se gdndesc la neajunsurile vielii, la ce poate sd le
aducd ziua de mdne, sau cd-ifrdmdntd alte gdnduri pline de ingrijire...."
a
o
o
o
o
" ASa eram eu la varsta ceafericitd, si aSa cred cq aufost toli copiii de cand ti lumea asta
Si
pdmantul, mdcar sd zicd cine ce-a zice..' "
2. Poezie- teme propuse: Cdldtorii imaginare, Zborul, Prietenia, Natura, Amintiri de
neuitat, Copildria (3 poezii, indiferent de tema aleasi).
3. Cbmpunere-in timba engleztr- Elaborarea unei singure compuneri cu un titlu la
alegere avdnd ca tema propusd Copildria
CLASELE VII.VII
l. Proz[ scurti- Elaborarea unei singure compuneri cu un titlu la alegere av6nd ca
temb Timpul, Cdldtorii imaginare, Zborul, Prietenia, Amintiri de neuitat...alte teme;
2. Poezie- teme propuse: Timpul, Cdldtorii imaginare, Zborul, Prietenia, Naturo,
Amintiri de neuitat, Copildria, alte teme... (3 poezii, indiferent de tema aleasd)
3. Compun"r" io limba englezi- Elaborarea unei singure compuneri cu un titlu la
alegere avdnd ca tema propusd Copildria, Adolescenta.
B, S ECTIUNEA POEZIE MODERNA CONTEMPORAM{QRADUCERI)
CLASELE VIII-XII
La aceastd secliune, elevii vor avea de tradus din limba romdnd in limba englezS trei
poezii.Textele poetice apartin poetului si publicistului contemporan Nicolae B[ciu{, scriitor
tptzecist, membru U'SR,
ireqedintete
concursului
,JOf'l
CREANGA" din anul
2bgq.Volumul
propus pentru anul acesta vafr Poemul Phoenix, aptrrut in 2011 la Editura
Dacia si va fi anexat la regulament. Lucrlrile semnate in collul din dreapta sus cu toate
datele de identificare( nuriele si prenumele elevuluio clasa,
gcoala, localitatea ,
judetul,
numele profesorului indrumdtor gi adresa de e-mail
)
se vor trimite electronic
pe adresa de
e-mail: poeziileJui_baciut@yahoo.com
p0ni la data de 20 .02.2013. De asemenea, este
utila si atasarea un.i po". i participantului .Cele mai bune lucrlri vor fi publicate intr-o
carte care va fi preientatl U festivitatea de premiere de c[tre poet
$i
v1 fi trimisl
(electronic) tuturoi participan{ilor. Totodat6 elevii premian{i, prezen{i la festivitate' vor
primi cdte un exemplar din partea autorului!!
i\ot6: Persoanfl de contact pentru detalii: prof. iniliator Angela olaru
e-mail: olnru anei2006@vahoo.com/ioncreangal'889@yahoo'com
site concurs << Ion Creangb> :http://creanga.webs.com ;
site scoala : http://scoalaioncreanga.scoli.edu.ro.
Coordonatori, O ,
[nv. Mariana Simion
, ){ /O
Prof. limba romanr Afiie la 6taryf74fuil
Prof. limba roman[ Carmen Vlatt-
t/O\ill
Prof.limba englezdVioleta Ionescu
\ ll-^
/
-"\l l r