Sunteți pe pagina 1din 42

UNIVERSITATEA BUCURETI

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE I ASISTEN SOCIAL


COALA DOCTORAL DE SOCIOLOGIE
TEZ DE DOCTORAT
ASPECTE PSIHOSOCIALE SI JURIDICE ALE TRAFICULUI I
CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI
COORDONATOR:
Prof. u!". #r. P$"%& ABRAHAM
DOCTORAND:
O$$'C&$u#!$ P$($ )S$#u*
Bucureti-2012
1
CUPRINS
Introducere .....................................................................................................................................+
CAPITOLUL I
DEPRE DROGURI I ADICIE. REEVALURI DE NATUR CONCEPTUAL.......,
+. D%-.r% #o/ur!. Tr$f!0u& 1! 0o-u2u& !&%/$& #% #ro/ur!.........................................................,
1.1.1. Clasificarea drogurilorilor..........................................................................................3
1.1.2. Despre traficul i consumul de droguri.....................................................................4
+.5. A#!0(!$6 .%r-o$&!7$7%$ 7o8!0o2$u&u! 1! 0o2.or7$2%7 #%&!0"%7...........................+9
+.9. If&u%(% -o0!o0u&7ur$&% 1! 7u&:ur;r! #% .%r-o$&!7$7% 0$r% f$"or!<%$<; 0o-u2u& #%
#ro/ur!..........................................................................................................................................5=
1.3.1. Factori ai personalitii............................................................................................5=
1.3.2. Tulburri de personalitate........................................................................................99
+.>. Po&!7!0! -o0!$&% 1! 2;-ur! %uro.%% 1! $(!o$&% ? #o2%!u& &u.7%! $7!#ro/.............>9
CAPITOLUL II
IMPLICAII SOCIOCULTURALE I JURIDICE ALE CONSUMULUI DE
DROGURI....................................................................................................................................,3
5.+. Vu&%r$:!&!7;(!6 r!-0ur! 1! f$07or! #% .ro7%0(!% ? 0o-u2u& !&!0!7 #% #ro/ur!...............,3
2.1.1. Vulnerabiliti..........................................................................................................,3
2.1.2. Factori de risc i protecie........................................................................................,=
5.5. Cu&7ur; 1! %#u0$(!%'ro& @o7;rA7or ? .r%"%!r%$ 0o-u2u&u! !&!0!7 #% #ro/ur!...........3>
2.2.1. Rolul culturii............................................................................................................3>
2.2.2. ducaie i teorii despre educaie.............................................................................3B
5.9. R!-0ur!&% $-o0!$7% 0o-u2u&u! #% #ro/ur!. Ifr$0(!u! 0o2!-% &$ r%/!2u&
#ro/ur!&or..........................................................................................................................BC
2.3.1. !nto"icaii datorate consumului de droguri..............................................................BC
2.3.2. Complicaiile consumului de droguri.......................................................................B9
2.3.3. !nfraciuni.................................................................................................................B3
2
5.>. I#!0! 1! !#!0$7or! #% %"$&u$r% $ !2.&!0$(!!&or -o0!$&% $&% 7r$f!0u&u! 1! 0o-u2u&u! !&!0!7
#%#ro/ur!......................................................................................................................................B=
2.#.1. $reci%ri conceptuale...............................................................................................B=
2.#.2. !mplicaii sociale......................................................................................................45
5.,. S7r$7%/!! 1! .o&!7!0! %uro.%% 1! $(!o$&% #% &u.7; ?2.o7r!"$ #ro/ur!&or.....................44
2.&.1. Cadrul 'uridic internaional......................................................................................4=
2.&.2. Cadrul 'uridic european............................................................................................=C
2.&.3. (precieri pri)ind politicile aplicate *n domeniul reducerii cererii de droguri.........=3
CAP. III
TEORII I COLI EDPLICATIVE CU PRIVIRE LA CONSUMUL DE DROGURI......+CB
9.+. D%"!$(; -o0!$&;6 0o2.or7$2%7 #%"!$7 1! #%&!0"%(;.................................................+CB
9.5. I7%r.r%7;r! :!o&o/!0%6 .-!@!$7r!0% 1! .-!@o&o/!0% $&% #%&!0"%(%!...................................++3
9.9. T%or!! -o0!o&o/!0% 0$ .r!"!r% &$ 0o-u2u& #% #ro/ur!.......................................................+55
9.>. T%or!! %uro0@!2!0%............................................................................................................+>B
9.,. R%!7%r.r%7;r! 1! 0o0&u<!! .$r(!$&%....................................................................................+,5
3.&.1 Carena de tip afecti)..............................................................................................+,5
3.&.2 +rupurile de referin..............................................................................................+,>
3.&.3. Conclu%ii pariale...................................................................................................+,3

CAPITOLUL IV
METODOLOGIA CERCETRII. RAPORT DE CERCETARE........................................+,4
>.+. I7ro#u0%r%..........................................................................................................................+,4
>.5. S7$:!&!r%$ 7%2%! #% 0%r0%7$r%..............................................................................................+33
>.9. F!8$r%$ o:!%07!"%&or 0%r0%7;r!! ! #o0u2%7$r%$ .r%$&$:!&;'-7u#!u .!&o7......................+3=
>.>. C$#ru& 7%or%7!0 $& 0%r0%7;r!!. D%-!/u& 7%2%! #% 0%r0%7$r%.............................................5C3
>.,. A$&!<$ 1! o.%r$(!o$&!<$r%$ 0o0%.7%&or. E&$:or$r%$ !.o7%<%&or #% &u0ru...................5++
>.3. M%7o#% ! 7%@!0! -o0!o&o/!0% #% 0%r0%7$r%.......................................................................5+9
>.B. A$&!<$6 !7%r.r%7$r%$6 0or%&$r%$ ! %8.&!0$r%$ #$7%&or ! !for2$ !!&or E r$.or7 #%
C%r0%7$r%.............................................................................................................................5+,
3
CAPITOLUL V
COORDONATE SOCIOJURIDICE ALE CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI.
CONCLUZII I PROPUNERI.................................................................................................594
,.+. Po&!7!0! -o0!$&% ? #o2%!u& r%#u0%r!! 0%r%r!! #% #ro/ur!................................................594
&.1.1. )oluii *n , pri)ind legislaia i politicile sociale.............................................594
,.5. R%$:!&!7$r%$ 1! r%!7%/r$r%$ -o0!$&; $ 0o-u2$7oru&u! #% #ro/ur!................................5,>
&.2.1. "clu%iunea social................................................................................................5,>
&.2.2. -er)iciile sociale *n Rom.nia.................................................................................5,B
,.9. Coo.%r$r%$ !-7u7u(!o$&; 1! $r2o!<$r%$ &%/!-&$7!"; ? #o2%!u& 7r$f!0u&u! 1!
0o-u2u&u! !&!0!7 #% #ro/ur!......................................................................................................53C
&.3.1. Colaborarea instituional......................................................................................53C
&.3.2. (rmoni%are legislati)...........................................................................................53+
&.3.3. $oliticile *n domeniu..............................................................................................53>
,.>. Co0&u<!! /%%r$&% 1! .ro.u%r!.......................................................................................53B
Bibliografie general..................................................................................................................5B9
ANEDA +: Familii cu risc n inducerea comportamentului adictivFFFFFFFFFF.549
ANEDA 5: Chestionarul aplicatFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF54B
ANEDA 9: lanuri europene de ac!iune pentru combaterea traficului i consumului de
droguriFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF.5=9
ANEDA >: "n#ietatea i to#icomania $ pre%entare generalFFFFFFFFFFFFF9C4
F!$&...........................................................................................................................................95,
Introducere
Consumul i traficul ilicit de droguri au de)enit *n %ilele noastre o problem ma'or a
tuturor societ ilor moderne/ iar dispariia frontierelor dintre state/ ca urmare a e"tinderii ,niunii
4
uropene/ precum i mi'loacele rapide de transport au permis creterea fr precedent a acestui
fenomen. 0Dac iniial/ aceasta a fost abordat pe plan internaional printr1un model simplist
cerere 2 ofert de droguri/ *n ultimile decenii s1a do)edit ca este una dintre cele mai mari i mai
comple"e pro)ocri cu care se confrunt umanitatea. (ceast realitate cu care se confrunt *n
pre%ent sociaetatea i anume c producia i traficul de droguri sunt fenomene ce nu mai in cont
de frontierele naionale sau geografice se e"prim i *n faptul c tiparele consumului din ara
noastr sunt afectate de cele ale celorlalte ri europene/ unde aceasta problem are o mai mare
amploare/ precum i din alte %one ale lumii3
1
.
(bu%ul de droguri are un impact deosebit asupra consumatorului/ asupra familiei sale/ a
comunitii din care face parte i a societii *n general. (stfel/ utili%area ilegal a drogurilor este
*ntr1o dependen direct de creterea ratei criminalitii/ de problemele de sntate 4afectarea
sistemelor ner)os/ circulator/ respirator/ de reproducere etc.5. 0$roducerea/ distribuirea i
consumul ilicit de droguri/ a).nd cifre ale afacerilor de ordinul miliardelor/ contribuie la
instalarea corupiei i c6iar la destabili%area gu)ernelor7 acest trafic implic nu numai *nclcarea
legilor i con)eniilor/ ci i multe acti)iti cu caracter penal/ e)a%iuni fiscale/ transferuri ilegale
de fonduri/ )iolri ale legislaiei pri)ind importul i e"portul/ crime/ terorism. 8arcoticele s*nt
adesea folosite ca moned *n ac6i%iionarea de arme/ iar reelele de traficani a'ung s dein
puterea i controlul asupra unor regiuni ale lumii3
2
.
Recunoaterea amplorii i pericolului consumului de droguri la ni)el european 0este
oglindit i de faptul c ,niunea uropean este principalul donator internaional ce susine
acti)itatea 9iroului :rgani%aiei 8aiunilor ,nite de lupt *mpotri)a drogurilor i a
criminalitii3
3
.
C$.. I. DEPRE DROGURI I ADICIE. REEVALURI DE NATUR CONCEPTUAL
+.+. D%-.r% #o/ur!. Tr$f!0u& 1! 0o-u2u& !&%/$& #% #ro/ur!
+.5. A#!0(!$ 1! .%r-o$&!7$7%$ 7o8!0o2$u&u!
1
(bra6am $a)el 4coord.5/ Ghid de prevenire a consumului de droguri n rndul adolescenilor i tinerilor/ ditura
Detecti)/ 9ucureti/ 2;;<
2
(bra6am/ $a)el/ 9aconi Daniela/ 9llu Dan/ Abuzul i toxicodependena. Mecanisme, manifestri, tratament,
legislaie/ ed. =edical/ 9ucureti/ 2;;>
3
:bser)atorul uropean pentru Droguri i To"icomanie/ !aportul anual "##$% &ituaia drogurilor n 'uropa,
?u"emburg/ :ficiul pentru $ublicaii :ficiale ale Comunitilor uropene.
5
+.9. If&u%(% -o0!o0u&7ur$&% 1! 7u&:ur;r! #% .%r-o$&!7$7% 0$r% f$"or!<%$<;
0o-u2u& #% #ro/ur!
+.>. Po&!7!0! -o0!$&% ? #o2%!u& &u.7%! $7!#ro/
@n conte"tul mai larg al concentrrii instituiilor de profil internaionale asupra
fenomenului criminalitii transfrontaliere *n legtur cu drogurile/ 0+u)ernul Rom.niei i1a
asumat lupta *mpotri)a traficului i consumului ilicit de droguri ca o prioritate/ adopt.nd o
abordare coordonat i multisectorial a acesteia/ concreti%at/ *ntr1o prim fa%/ *n -trategia
8aional (ntidrog pentru perioada 2;;312;;#. =ateriali%area concepiei +u)ernului Rom.niei
*n acest domeniu/ *n perioada 2;;312;;#/ a fost eloc)ent e"primat/ printre altele/ prin *nfiinarea
(geniei 8aionale (ntidrog/ instituie de specialitate cu rolul de a stabili o concepie unitar
pri)ind pre)enirea i combaterea traficului i consumului ilicit de droguri3
#
.
(mploarea acestui fenomen/ pe fondul de%)oltrii reelelor de criminalitate organi%at
transnaional/ impune o nou strategie/ integrat *n plan intern i internaional/ ca reacie *n faa
acestei ameninri.
,lterior/ ca o continuare fireasc/ a fost elaborat -trategia 8aional (ntidrog 2;;&1
2;12/ strategie aflat *ntr1o concordan deplin cu pre)ederile noii -trategii uropene *n
domeniu i care a stabilit obiecti)ele generale i specifice pentru reducerea cererii i ofertei de
droguri/ pentru *ntrirea cooperrii internaionale i de%)oltarea unui sistem global integrat de
informare/ e)aluare i coordonare pri)ind fenomenul drogurilor.
Reali%area acestei strategii *ntr1o )i%iune mai pragmatic a fost posibil ca urmare a
acumulrii de e"perien prin implementarea primei strategii/ precum i prin identificarea
disfuncionalitilor puse *n e)iden de Rapoartele anuale de e)aluare reali%ate de (genie.
(stfel/ -trategia 8aional (ntidrog 2;;&12;12 stabilete la ba%a acti)itii de reducere a
cererii i ofertei de droguri urmtoarele principiiA
0$rincipul .r!or!7;(!!. $roblematica pre)enirii i combaterii traficului i
consumului ilicit de droguri este asumat ca o prioritate de +u)ernul Rom.niei.
$rincipiul 0o7!u!7;(!!. (cti)itile desfurate pentru reducerea cererii i ofertei
de droguri au caracter permanent si se ba%ea% pe e"periena anterioar.
4
Abraham, Pavel, Nicolaescu, Daniela, Justiia terapeutic,ed. Concordia, Arad, 2006
6
$rincipiul $:or#;r!! /&o:$&%6 u!7$r%6 2u&7!#!-0!.&!$r% 1! %0@!&!:r$7%. =surile
de reducere a cererii i ofertei de droguri trebuie s se *ncadre%e *n concepia
internaional de combatere a fenomenului.
$rincipiul 0oor#o;r!!. $entru asigurarea unei abordri unitare cu pri)ire la
fenomenul drogurilor/ acti)itile de reducere a cererii i ofertei de droguri trebuie
coordonate i integrate *n programe i instrumente practice/ cu respectarea
autonomei funcionale.
$rincipiul 0oo.%r;r!!. ?upta *mpotri)a traficului i consumului ilicit de droguri
are la ba% cooperarea inter1instituional/ at.t la ni)el naional c.t i
internaional.
$rincipiul &%/$&!7;(!!. @ntreaga acti)itate de reducere a cererii i ofertei de droguri
se desfoar cu respectarea pre)ederilor Constituiei i ale legislaiei naionale *n
materie/ precum i a pre)ederilor specifice din tratatele internaionale la care
Rom.nia este parte.
$rincipiul 0of!#%(!$&!7;(!!. Datele personale pri)ind consumatorii de droguri
sunt confideniale.
$rincipiul 0o2.&%2%7$r!7;(!! 1! 7r$-.$r%(%!. !mplementarea -trategiei se face
*n mod transparent/ cu participarea societii ci)ile alturi de instituiile
gu)ernamentale/ *n )ederea reali%rii obiecti)elor3
&
.
Conform aceleiai strategii amintite/ pe ba%a pre)i%ionrii i anticiprii fenomenului
consumului de droguri/ la finele anului 2;12/ 0*n Rom.nia ar trebui s funcione%e un sistem
integrat de instituii i ser)icii publice/ care s asigure reducerea incidenei i pre)alenei
consumului de droguri *n r.ndul populaiei/ asistena medical/ psi6ologic i social a
consumatorilor de droguri i eficienti%area acti)itilor de pre)enire i combatere a produciei i
traficului ilicit de droguri i precursori3
B
.
$lec.nd de la aceste realiti/ pe )iitor statul roman i instituiile sale abilitate *n domeniu )or
trebui s manifeste o mai mare atenie/ *n principal/ urmtoarelor aspecteA
5
-trategia 8aional (ntidrog 2;;&12;12/ aprobat prin Cotr.rea de +u)ern nr.<3 din 2< ianuarie 2;;&
6
(bra6am/ $a)el/4coord.5/ (nfo)drog/ (genia 8aional (ntidrog/8r./ 14&5D2;;<
7
EFacilitarea accesului nediscriminatoriu al consumatorilor de droguri la
ser)iciile de reducere a riscurilor asociate consumului/ *n special prinA
di)ersificarea ser)iciilor speciali%ate i e"tinderea acestora *n plan
teritorial/ creterea disponibilitii la ).n%are a seringilor *n farmacii/
creterea numrului de medici abilitai s prescrie agoniti de opiacee
4metadon/ inclusi) lic6id57
Creterea toleranei fa de consumatori/ *n scopul meninerii *n
programele de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri 4harm
reduction5/ accesul nediscriminatoriu la tratament pentru utili%atorii de
droguri/ inclu%.nd aici i tratamentul afeciunilor asociate consumului de
droguri in'ectabile 4*n special 6epatitele 9 i C5.
Deplasarea accentului ctre abordri pragmatice/ orientate spre re%ultate/
spre deci%ia informat a consumatorului pri)ind integrarea acestuia *n
programele de reabilitare/ precum i ctre de%)oltarea implementrii de
programe centrate pe ne)oile consumatorilor. (ceste demersuri )or urmri
integrarea msurilor de reducere a cererii cu cele de reducere a ofertei/
precum i integrarea i armoni%area msurilor legislati)e cu cele
organi%atorice7
"tinderea programelor *n penitenciare/ inclusi) prin preluarea modelelor
de bune practici e"istente la ni)elul statelor din regiune7
De%)oltarea colaborrii interinstituionale i implementarea unei
metodologii comune 4!nspectoratul +eneral al $oliiei Rom.ne/ (genia
8aional (ntidrog/ =inisterul -ntii5/ precum i constituirea unui
sistem eficace de colaborare *ntre instituiile medicale/ legale/ poliie i
:8+1uri *n )ederea obinerii de re%ultate mai bune *n pre)enirea
consumului de droguri7
: mai bun pregtire a personalului din !nspectoratul +eneral al $oliiei
Rom.ne/ instruirea/ teoretic i practic cu pri)ire la semnele de
recunoatere a consumatorului de droguri7

$regtirii personalului medical/ instruirea profesional a medicilor din


camera de gard i ser)iciile ambulatorii pentru recoltarea probelor
biologice *n mod oportun/ *n condiiile elaborrii i acreditrii/ *n
prealabil/ a unei metodologii 4=inisterul -ntii i (genia 8aional
(ntidrog57 instruirea farmacitilor i reali%area unui g6id pentru medicii de
familie cu pri)ire la medicaia difereniat a pacienilor care sunt
consumatori de droguri7
Creterea ni)elului de educaie *n coli cu pri)ire la consecinele
consumului de droguri/ precum i introducerea unui curs *n curricula
uni)ersitar pe tema efectelor consumului de droguri7
Reali%area de studii cu pri)ire la influena drogurilor i efectele drogurilor
ilegale/ precum i crearea i dotarea corespun%toare a laboratoarelor
to"icologice din Rom.nia/ care s corespund standardelor ,/ *n )ederea
depistrii drogurilor ilicite.
(locarea unor resurse financiare pro)enite din acci%ele de la buturi
alcoolice i tutun *n )ederea ac6i%iionrii de testere antidrog sau a
de%)oltrii de campanii de informare *n r.ndul tinerilor/ precum i pentru
ac6itarea e"perti%elor efectuate de unitile speciali%ate.
Continuarea demersului de contienti%are la ni)elul populaiei asupra
pericolului consumului de droguri prin educarea pre)enti) *n emisiuni
radio i TV cu tematic religioas i prin implicarea/ at.t a organi%aiilor
cretine/ *n educaia antidrog i *n acti)iti specifice de )oluntariat/ c.t i
a profesorilor de religie i a preoilor paro6i/ *n reali%area/ cu mi'loace
specifice/ a unor acti)iti de pre)enire a consumului de droguri *n r.ndul
ele)ilor7
$romo)area prioritar a proiectelor ce )i%ea% timpul liber al copiilor i
tinerilor.
!ntensificarea demersurilor +u)ernului *n colaborare cu parteneri
negu)ernamentali *n )ederea respectrii dispo%iiilor legale *n domeniu/
!
precum i pentru reali%area de programe de pre)enire a consumului de
droguri3
<
.
ste/ de asemenea/ o realitate faptul c *n ara noastr fenomenul traficului i consumului
de droguri este sub media european pentru aproape toi indicatorii care sunt anali%ai de Centrul
uropean de =onitori%are a Drogurilor i Dependenei de Droguri de la ?isabona/ fiind *nc
departe de marile probleme cu care se confrunt cele mai multe din statele membre ale ,niunii
uropene.
$ersoanele care sufer de asemenea tulburri se numesc 7o8!0o2$! sau $r0o2$!. @n
1F&2/ :rgani%aia =ondial a -ntii a calificat narcomania/ ca o Estare de into"icare periodic
sau cronic/ duntoare indi)idului i societii/ pro)ocat de consumul repetat al unui drog 4de
pro)enienta natural sau artificial5 1 caracteristicile acesteia fiind 1 o ne)oie ire%istibil de a
continua consumul drogului i de a1l procura prin toate mi'loacele/ o tendin de a ma'ora do%ele
i o depende de ordin psi6ic/ uneori i fi%ic/ fa de efectele drogului3
>
.
ersoanele consumatoare de droguri ilicite se *ncadrea%/ E*ntr1o ma'oritate
co).ritoare/ *n r.ndul persoanelor cu tulburri de personalitate. Tuburrile de personalitate sunt
re%ultatul unei de%)oltri imature/ insuficiente sau nearmonioase a personalitii sau a anumitor
componente ale acesteia/ caracteri%at printr1un mod denaturant de a percepe realitatea/ de a g.ndi
i de a relaiona cu lumea3
F
.
@n general/ )orbim de 0tulburri de personalitate atunci c.nd trsturile de personalitate
sunt infle"ibile i de%adaptati)e/ cu consecine asupra funcionrii sociale i randamentului
ocupaional/ c.t i asupra strii psi6ice subiecti)e/ putem )orbi de tulburri *n sfera personalitii.
(cestea sunt tratate ca entiti diferite de sindroamele psi6iatrice clasice/ printre cele mai
importante pentru fenomenul consumului de droguri ilicite fiindA personalitatea borderline/
personalitatea antisocial 4psi6opatic sau sociopatic5/ personalitatea ciclotimic/ personalitatea
depresi) etc3
1;
.
8ecesitatea i utilitatea unui studiu comple" *n acest domeniu se impune cu at.t mai
mult/ cu c.t *n pre%ent/ ca urmare a situaiei anomice e"istente *n ara noastr/ o parte a normelor
7
(bra6am $a)el 4coord.5/ Ghid de prevenire a consumului de droguri n rndul adolescenilor i tinerilor/ ditura
Detecti)/ 9ucureti/ 2;;<

Raportul anual al :rgani%atiei =ondiale a -anatatii/ 1F&<


!
Colde)ici, !rina/ 'lemente de *sihoterapie/ ditura (ll/ 9ucuresti/ ditia a !!1a/ 1FF<
10
!dem
10
morale i 'uridice i1au suspendat funcionalitatea/ contribuind la o oscilare o)itoare a
conduitei tinerilor de)iani *ntre repere educati)e i normati)e e"treme de contradictorii.
$rin urmare/ 0importana acestor preci%ri este determinat deA
creterea numrului infractorilor/ precum i di)ersificarea infraciunilor s).ite de ctre
minori7
necesitatea constituirii unei metodologii i a unei metode implicate *n cercetarea
delinc)enei 'u)enile *n scopul identificrii particularitilor infraciunilor s).rite de
ctre minori/ a factorilor ce contribuie la orientarea minorilor spre un comportament *n
de%acord cu legea i a condiiilor de pre)enire i combatere a criminalitii minorilor7
modificarea i completarea legislaiei *n domeniu3
11
.
"periena acumulat de organi%aiile nongu)ernamentale i gu)ernamentale prin
programele pe care le derulea% de informare/ educare/ spri'in/ *ndrumare/ consiliere i prin
implicarea practic *n pre)enirea i inter)enia *n re%ol)area unor ca%uri *n care copiii sunt
)ictime ale di)erselor forme de negli'are *n cadrul familiei i a societii *n care trim/ iar faptul
c muli tineri minori cad prad tentati)elor pri)ind consumul de droguri i celor de a comite
fapte penale/ astfel *nc.t muli dintre ei a'ung *n centre de reeducare i penitenciare pentru minori
i tineri *n urma infraciunilor pe care le s).resc/ 'ustific *nc o dat importana abordrii
fenomenului de delinc)en social.
=. +olu/ consider c +individul aparinnd unui grup sufer, n planul organizrii
psihice interne i al manifestrii comportamentale externe, influena moderatoare,
direcionatoare a integralitii supraordonate a grupului respectiv,
-"
. (utorul citat menionea%
o serie de premise specifice integrrii grupale. 0(cestea fac parte din categoriile filiaiei genetice
4relaiile de rudenie5/ sau a fenomenelor psi6ice precumA
trebuinele/ ne)oile interne ale indi)idului 4cum ar fi/ de e"emplu/ ne)oia de recunoatere
i preuire social 1 care orientea% indi)idul ctre ceea ce grupul consider )aloare sau
ne)oia de ascenden sau/ dimpotri) cea de submisi)itate/ obedien5/
a mecanismelor psi6ice 4imitaia 2 mecanism prin care indi)idul reproduce modaliti de
comportament percepute la alt indi)id/ rezonana .consonana/ afectiv sau compromisul
11
+6ebrea/ +./ *rofiluri atitudinale si asteptari legate de politica sociala pentru tineret/ !nA 0Calitatea Vietii3/ 8o.
112 D1FF>
12
+olu =/ *articulariti ale integrrii la nivel psihic @nA 0(urele corpurilor. !nterfee cu cosmosul.3 Volum
coordonat de +u'a Cornelia/ !ai/ ditura $olirom/ 2;;;.
11
i concilierea 2 ca mecanisme prin care di)ergenele i animo%itile sunt atenuate/ iar
asemnrile i apropierile sunt accentuate5
sau a trsturilor de personalitate/ cum ar fi/ de e"emplu/ sociabilitatea3
13
.
@n perioada de de%)oltare/ c.nd personalitatea este *n plin proces de structurare i
organi%are i *n special la pubertate i adolescen/ tinerii sunt ma"im e"pui/ au o )ulnerabilitate
crescut. Datorit aciunilor comune *ntreprinse de principalele instane speciale cu rol
sociali%ator 4familia/ coala/ grupul de munc/ ali factori educati)i5 cea mai mare parte a
adolescenilor *i *nsuesc e"igenele conformitii de grup manifest.ndu1se *n concordan cu
)alorile i normele sociale. "ist *nsa i adolesceni care se *ndeprtea% de la modelele de
conduit de%irabil/ adopt.nd comportamente de)iante/ neconformiste 4i al cror numr
considerat *n cretere *n ultimii ani5.
$re)enirea consumului illicit de droguri i delinc)enei 'u)enile ar trebui 0e"ercitat dup
cum urmea%A
la ni)el primar 4pentru toi cetenii5
la ni)el secundar 4minorilor care consum droguri iDsau delinc)ent oca%ional5
la ni)el teriar 4minorilor cu comportament adicti) i delinc)ent persistent53
1#
.
-tatele =embre ale ,niunii uropene/ in colaborare cu Comisia uropean/ ar trebui s
stabileasc/ fr *nt.r%iere/ standarde minime i principii directoare comune *n ce pri)este
aciunile de pre)enire a consumului illicit de droguri i delinc)enei 'u)enile. G81ar trebui s se
recurg la msuri gra)e sau la sanciuni penale dec.t *n ultim instan i doar atunci c.nd este
absolut necesarG
1&
. Comisia ar trebui sa instituie un :bser)ator uropean pentru Delinc)enta
Hu)enila/ care sa centrali%e%e statistici de la -tatele =embre/ sa asigure sc6imb de bune practici
si sa planifice programe noi inter1regionale/ uropene si internationale. Comisia ar trebui/
totodata/ sa propuna un program1cadru la ni)el comunitar/ cu actiuni de pre)enire/ de spri'in al
initiati)elor organi%atiilor intergu)ernamentale si al cooperarii inter1statale/ cu posibilitati de
13
+olu =/ *articulariti ale integrrii la nivel psihic @nA 0(urele corpurilor. !nterfee cu cosmosul.3 Volum
coordonat de +u'a Cornelia/ !ai/ ditura $olirom/ 2;;;7 -ociabilitatea 2 repre%int capacitatea uman de a forma
reele sociale7
14
Rcanu/ Ru"andra/ Ii)ari/ =irela/ *sihologie i psihopatologie n dependena de drog/ ditura (rs Docendi/
9ucureti/ 2;;2
15
Rau/ J 41FF< A 'uropean &tandards in the Area of 0ommunit1 &anctions and Measures in R.Ville/ ,.I)eKic/
H.Llaus/ $romoting $robation !nternationallM/ RomeD?ondon/ pag.1>2
12
finantare a proiectelor1pilot regionale si locale. $rogramul ar contribui la promo)area practicilor
la scara europeana/ si ar asigura infrastructuri sociale si pedagogice.
!nstituiile i autoritile competente pe plan naional i regional trebuie s )eg6e%e cu
strictete la respectarea absoluta a legislaiei comunitare i naionale pri)ind semnalarea
continutului emisiunilor de tele)i%iune i al altor programe care ar putea conine scene deosebit
de )iolente sau nerecomandate minorilor.
@n acest conte"t afirmm c 0mass1media poate 'uca un rol considerabil *n pre)enirea
consumului illicit de droguri i delinc)enei 'u)enile prin luarea unor iniiati)e de informare i
sensibili%are a publicului/ ca i prin difu%area unor emisiuni de *nalt calitate/ care s pun *n
)aloare contribuia po%iti) a tinerilor/ concomitent cu controlarea difu%arii scenelor de )iolen/
pornografice i de consum de droguri3
1B
.
(stfel/ *n cadrul luptei *mpotri)a consumului de droguri i delinc)enei 'u)enile/
prioritate ar trebui s aib msurile care s pre)ad alternati)e la pedeapsa cu *nc6isoarea i
msurile educaionale care s aib caracter pedagogic 1 munca *n folosul societii/ reabilitare i
medierea reconcilierii cu )ictimele i cursuri de formare/ *n funcie de gra)itatea delictului/ a
).rstei i personalitii delinc)entului/ precum i a gradului su de maturitate.
CAP. II. IMPLICAII SOCIOCULTURALE I JURIDICE ALE CONSUMULUI DE
DROGURI
5.+. Vu&%r$:!&!7;(!6 r!-0ur! 1! f$07or! #% .ro7%0(!% ? 0o-u2u& !&!0!7 #% #ro/ur!
5.5. Cu&7ur; 1! %#u0$(!% E ro& @o7;rA7or ? .r%"%!r%$ 0o-u2u&u! !&!0!7 #% #ro/ur!
5.9. R!-0ur!&% $-o0!$7% 0o-u2u&u! #% #ro/ur!. Ifr$0(!u! 0o2!-% &$ r%/!2u&
#ro/ur!&or
5.>. I#!0! 1! !#!0$7or! #% %"$&u$r% $ !2.&!0$(!!&or -o0!$&% $&% 7r$f!0u&u! 1!
0o-u2u&u! !&!0!7 #% #ro/ur!
5.,. S7r$7%/!! 1! .o&!7!0! %uro.%% 1! $(!o$&% #% &u.7; ?2.o7r!"$ #ro/ur!&or
$e l.ng trsturile specifice fiecrui tip de Epersonalitate particular1patologic care o
caracteri%ea%N prin stilul specific de relationare interpersonal1socialN prin comportament si
e"presi)itate *n general/ *n cele mai multe ca%uri se pot identifica si un ansamblu de caracteristici
ce indicN tocmai )ulnerabilitatea subiectului *nteleasN ca nede%)oltare armonioas/ cu meniunea
c lista de mai 'os nu are *n pre%ent un suport suficient de obiecti)are/ lipsind definitii
16
6ttpADDOOO.alternati)esociale.ro
13
operationale si mi'loace de e)aluare cantitati)e pentru ceea ce *nseamnN bun sau suficient/
acceptabil3
1<
.
(ceste caracteristici de personalitate sunt/ *ns/ pronuntat deficitare/ fapt ce indic o
)ulnerabilitate a persoaneiA
08ereali%area si pre%enta unei autonomii psi6ice suficiente 4*n sens de independentN/ *n
corelatie cu o bunN intercomunicare/ identificare reciprocN/ colaborare interpersonalN57
identitate cu sine si de asemenea stim fat de sine *n con'unctie cu desc6iderea si
dialogul fatN de altii neec6ilibrate7
tolerant redus la frustrare at.t *n perspecti)a tririi subiecti)e c.t si a reacti)itii7
insuficient spontaneitate si intentionalitate *n raportarea fatN de ambianta pro"im/ fat
de altii/ cu dificultNti *n relationarea cu ceilalti7
capacitate redus *n re%ol)area problemelor practice si *n faptul de a face fat situatiilor
de )iatN stresante ine)itabile7
capacitate redus de autocontrol al impulsurilor si proiectelor de actiune/ ca perse)erent
si finali%are7
capacitate redus de rela"are/ de obtinere a unor satisfacii de )ia/ a capacitii de a se
bucura7
contiin moralN neec6ilibratN *n conte"tul cultural i ideologic dat3
1>
.
$rogresele *nregistrate *n domeniul cercetrilor biologice i psi6ologice de la 'umtatea
secolului trecut au determinat ma'oritatea cercettorilor s1i concentre%e atenia asupra
factorilor care contribuie la formarea i de%)oltarea fiinei umane/ la de)enirea ei din stadiul de
fiin biologic/ *n cel de fiin socialA
ereditatea/
mediul/
educaia.
Deosebirea dintre aceti cercettori a constat *n acceptarea sau accentuarea unui anumit
factor sau al altuia.
17
Co6en/ (./ 2eviance and control/ $rentice Call/ ngleOood Cliffs/ 8eO1HerseM/ 1F>B.
1
Constantin +6eorg6e/ :)idiu +iorgescu/ 2imensiuni socioculturale ale sistemului de probaiune la minorii cu
comportament adictiv privai de libertate 3 studiu, ditura Concordia/ (rad/ 2;11
14
&duca!ia este factorul 6otr.tor al de%)oltrii psi6oindi)iduale a persoanei.
1F
a
sistemati%ea% i organi%ea% influenele mediului. (re o funcie social/ fiind intermediarul *ntre
om i condiiile de mediu.
Copilul dob.ndete prin educaie norme/ )alori/ modele care se manifest apoi ca opiuni
personale/ *n comportamentul su. Formarea i de%)oltarea personalitii umane este deci/ un
proces orientat/ organi%at i contienti%at prin educaie. @n acest sens/ . -urdu arat cA
E'ducaia depisteaz dispoziiile ereditare, le difereniaz, le modific, le grbete funcionarea,
le suplimenteaz fora, fcnd din ele caliti,
2;
. 4otodat, 5influenele mediului, neorganizate,
sunt direcionate de educaie, oferindu)le omului n forma pedagogic, pentru a le face durabile
i consecvente3
21
.
-e afirm pe bun dreptate/ c unul dintre elementele definitorii ale societii
contemporane este sc6imbarea. 8oul mileniu *n care pim a motenit *ns multe probleme
sociale/ economice i politice/ care/ dei au marcat *n mare msur ultima 'umtate de secol/ sunt
departe de a1i fi gsit soluiile. Dintre aceste probleme menionmA terorismul internaional/
rasismul/ traficul i consumul de droguri/ creterea numrului sracilor/ al analfabeilor i al
omerilor/ etc.
Dac ar fi s comparm cu populaia general/ *n ca%ul persoanelor delinc)ente se
*nregistrea% ni)ele mai *nalte ale consumului de droguri i mai ales ale consumului problematic
de droguri. -ubliniem faptul c relaia dintre consumul de droguri i actele care in de
criminalitate nu este deloc liniar i nici uni)ersal. 8u toi delinc)enii recidi)iti sunt implicai
*n consumul de droguri/ i nu toate persoanele consumatoare de droguri comit infraciuni. E:
distribuie specific de factori i condiii face ca delinc)enii i consumatorii de droguri s
urme%e o serie de direcii care pot duce 4sau nu5 la intersectarea dintre #ro/ur! 1! 0r!2!$&!7$7%.
ste important a se face distincia *ntre legturile cau%ale dintre criminalitate i droguri/ care se
refer la o influen generic asupra stilului de )ia/ i legturile circumstaniale/ care se refer
la situaii specifice/ *n care o infraciune a fost comis. 8e)oia de a reduce ni)elul criminalitii
asociate drogurilor este un obiecti) important *n uropa. Totui/ e"ist mai multe accepiuni ale
1!
(dem, p.33.
20
. -urdu, op.cit, p. #B.
21
(dem, p. #B.
15
termenului criminalitate asociat drogurilor *n r.ndul diferitelor discipline i curente
tiinifice3
22
.
@n conte"tul *n care definirea criminalitii asociate drogurilor poate fi considerat un
demers reducionist i care nu poate acoperi comple"itatea acestui fenomen/ trebuie s preci%m
cele mai frec)ente accepiuni *n care acesta a fost i este abordat.
(nfracionalitate la regimul drogurilor. Violarea legislaiei care *ngrdete folosirea
drogurilor generea%/ desigur/ infracionalitate. (ceasta categorie de infraciuni poate includeA
consum de substane ilicite/ posesie/ culti)are/ producie/ import i trafic/ dar de asemenea i
infraciuni cone"e la regimul drogurilor cum ar fi fabricarea de precursori ai drogurilor/ splare
de bani sau conducerea auto)e6iculelor sub influena drogurilor3
23
.
Din cercetrile *ntrprinse s1a constatat c aceste date i informaii pri)ind primele trei
categorii de acte criminale sunt destul de rar monitori%ate. "ist o serie de studii regionale sau
locale/ care *ncearc e"plice aceste fenomene/ dar datele obinute sunt aproape imposibil de
e"trapolat. @n acelai timp subliniem faptul c *n spaiul rom.nesc aceste tipuri de date lipsesc *n
totalitate.
: *ncercare de anali% longitudinal a dinamicii cau%elor penale instrumentate de
parc6ete *n perioada 2;;112;;F/ pune *n e)iden o cretere constant a )alorilor principalilor
indicatori/ cu tendina de relati) stabili%are ctre perioada ultimilor trei ani. Totodat/ se
constat o uoar cretere a dosarelor pentru care s1a propus scoaterea de sub urmrire penal *n
ba%a art.1>1 Cod penal
2#
?a ni)el internaional/ tratamentul pentru consumul de droguri aplicat consumatorilor *n
cadrul regimurilor de sancionare penal a fost introdus progresi). 0@n ultimele decenii/ *n
ma'oritatea societilor moderne/ conform mai multor paradigme umaniste din legislaie i din
sistemul 'ustiiei penale precum i cu multe din modelele psi6osociale i medicale de tratament al
adiciilor/ la ba%a acestuia st.nd at.t reglementri internaionale/ europene c.t i la ni)el statal.
(stfel/ Con)enia ,nic asupra -tupefiantelor din 1FB1 la art13B.1 4b5/ pre)ede c atunci cnd
aceste infraciuni au fost comise de persoane care utilizeaz n mod abuziv stupefiante, prile
vor putea, n loc s le condamne sau s pronune mpotriva lor o sanciune penal sau ca
22
Da)id DoOnes/ 4he delin6uent solution% a stud1 in subcultural theor1/ ?ondon, Routledge P Legan $aul/ 1FBB
23
9anciu/ Dan./ Rdulescu/ -. =./ 'voluii ale delincvenei 7uvenile n !omnia. 0ercetare i prevenire social/
ditura ?umina ?e"/ 9ucureti/ 2;;2
24
$otri)it Codului penal nu constituie infraciune fapta prevzut de legea penal, dac exist vreuna dintre cauzele
7ustificative prevzute de lege
16
pedeaps complementar la condamnare sau a sanciunii penale, s supun aceste persoane la
msuri de tratament, educative, de post cur, de readaptare i reintegrare social3
2&
.
(celai lucru este specificat i *n art.22.1 4b5 al Con)eniei 8aiunilor ,nite din 1F<1
2B
asupra substanelor psi6otrope i art 3.# din Con)enia din 1F>>/ par.3.1;> contra traficului ilicit
de stupefiante i substane psi6otrope/ unde se menionea% c 0pot fi preconizate puni de
legtur ntre sistemul de 7ustiie penal i sistemul de tratament i n alte etape ale procesului
penal incluznd i etapa de punere sub urmrire penal3
2<
.
@n acelai conte"t/ declaraia ,8+(-- pre)ede c 0&tatele membre ar trebui s dezvolte
n cadrul sistemului de 7ustiie penal competene de asisten a persoanelor care utilizeaz n
mod abuziv substane stupefiante prin servicii educative, tratament i reabilitare. 8n cadrul
acestui context general, cooperarea strns ntre sistemul de 7ustiie penal, sistemul de
sntate i sistemul social este o necesitate i ar trebui ncura7at3
2>
.
=ai multe ri au luat o serie de msuri de inter)enie *n lupta antidrug. 0$rintre msurile
de inter)enie *n domeniul consumului de droguri *n r.ndul tinerilor se numr i dou
reglementri ale gu)ernului adoptate *n ?etonia *n decembrie 2;;3. ,na dintre acestea conine
procedurile pri)ind tratamentul instituional obligatoriu 4cu consimm.ntul prinilor5 pentru
copiii depistai abu%.nd de droguri i celelalte aciuni specifice care trebuie *ntreprinse *n ca%ul
depistrii de droguri i de alte substane to"ice *ntr1o coal. @n (nglia i Qara +alilor/ persoanele
cu ).rste sub 1> ani arestate pentru infraciuni legate de canabis primesc *n continuare o mustrare
sau un ultim a)ertisment sau sunt puse sub acu%are de ctre poliie/ *n funcie de gra)itatea
infraciunii. Dup ultimul a)ertisment/ t.nrul infractor este *ndrumat ctre o ec6ip care se
ocup de tinerii infractori 4R:T5/ care face aran'amentele necesare pentru tratament sau pentru
alt tip de asisten3
2F
.
(celai tip de msuri au fost luate *n Republica Ce6/ prin ?egea pri)ind Hustiia
Hu)enil/ care a intrat *n )igoare *n 2;;#. $rin aceast lege 0au fost modificate condiiile care se
aplic tinerilor implicai *n infraciuni pre)%ute *n codul penal/ acestea a).nd *nt.ietate fa de
25
Con)enia unic a stupefiantelor/ *nc6eiat la 8eO RorK la 3; martie 1FB1/ amendat prin $rotocolul de la +ene)a
din 2& martie 1F<2/ la care Rom.nia a aderat prin Decretul nr. B2BD1F<3.
26
Con)enia asupra substanelor psi6otrope/ semnat la Viena la 21 februarie 1F<1/ la care Rom.nia a aderat prin
?egea nr. 11>D1FF2
27
Con)enia asupra traficului ilicit de stupefiante i substane psi6otrope/ semnat la Viena la 2; decembrie 1F>>/ la
care Rom.nia a aderat prin ?egea nr.11>D1FF2.
2
6ttpADDOOO.unodc.orgDunodcDenDcommissionsDC8DDsessionD&1.6tml
2!
idem6ttpADDeldd.emcdda.europa.eu
17
legile cu caracter general. =surile penale trebuie instituite numai dac sunt necesare/ iar
msurile educati)e pot include inter%icerea consumului substanei sau obligaia de a urma un
tratament3
3;
.
@n Rom.nia/ prin art. 1FS i 1FT din ?egea nr. &22D2;;#
31
de modificare i completare a
?egii nr 1#3D2;;;
32
pri)ind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri precum i Cod
$enal
33
au creat cadrul 'uridic fa)orabil aplicrii scutiri 4renunarea la aplicarea pedepsei5 de
pedeaps i am.nrii de punere *n aplicare a pedepsei pentru infractorii consumatori i
consumatori dependeni de droguri. 0Cerina de ba% pentru aplicarea acestor msuri consta *n
urmarea/ pe ba% de )oluntariat a unui tratament deto"/ prin intermediul unui program de
asisten integrat/ super)i%at de un manager de ca%. Din pcate/ prorogarea intrrii *n )igoare a
Codului penal3
3#
nu a permis transpunerea *n practic a acestei opiuni de tratament/ datorit
ine"istenei celor dou instituii 'uridice la care ? &22D2;;# face trimitereA am.narea aplicrii
pedepsei i renunarea la aplicarea pedepsei.
C$.. III. T%or!! 1! 10o&! %8.&!0$7!"% 0u .r!"!r% &$ 0o-u2u& #% #ro/ur!
9.+. D%"!$(; -o0!$&;6 0o2.or7$2%7 #%"!$7 1! #%&!0"%(;
9.5. I7%r.r%7$r! :!o&o/!0%6 .-!@!$7r!0% 1! .-!@o&o/!0% $&% #%&!0"%(%!
9.9. T%or!! -o0!o&o/!0% 0$ .r!"!r% &$ 0o-u2u& #% #ro/ur!
9.>. T%or!! %uro0@!2!0%
9.,. R%!7%r.r%7;r! 1! 0o0&u<!! .$r(!$&%
: serie de teorii mai )ec6i sau mai noi consider c problemele sociale sunt consecina
direct a de%)oltrii sociale implicate de procesele de sc6imbare i de%)oltare. De)iana/ ca
problem social/ este pri)it ca o consecin a de%organi%rii sociale inter)enit *n urma a unei
cerine de moment. (stfel/ Uca urmare a de%organi%rii sociale/ unele structuri instituionale *i
pierd funcionalitatea/ controlul social se diminuea% iar starea de anomie de)ine preponderent.
30
ibidem
31
?egea nr. 1#3D2;;;/ pri)ind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri/ publicata *n =. :f. partea ! nr.
3B2 din ;3.;>.2;;;
32
?egea nr.&22 din 2# noiembrie 2;;# pentru modificarea i completarea ?egii nr. 1#3D2;;; pri)ind combaterea
traficului i consumului ilicit de droguri/ publicat *n =onitorul :ficial partea ! nr. 11&&D< decembrie 2;;#
33
Codul penal 2;;#7 Rectificrile aduse ?egii nr. 3;1D2;;# 2 Codul $enal au fost publicate *n =onitorul :ficial/
$artea !/ nr. 3;3 din 12 aprilie 2;;&
34
=inisterul Hustitiei a cerut am.narea GCodului -tanoiuG p.na in septembrie 2;;B. ,lterior/ s1a solicitat/ prin
:rdonanta &;D2;;B / o noua am.nare/ adica prorogarea GCodului -tanoiuG p.na in septembrie 2;;>.
1
De)iana de)ine astfel o problem public care implic deci%ii politice i nu numai proceduri
terapeutice ale organi%aiilor de control.
(lte studii i teorii afirm c problemele sociale sunt generate *n mod fundamental de
indi)i%i deficieni care manifest incapacitatea de a *n)a sau accepta modelele normati)e ale
societii. !nclc.nd *n mod frec)ent normele aceti indi)i%i posed un grad sc%ut de integrare
social/ dar o integrare ridicat *n cadrul grupurilor de)iante.
@n celai timp/ unele teorii afirm i susin faptul c problemele sociale repre%int un
efect nemi'locit al conflictelor normati)e *ntre diferitele grupuri sociale i obstruciile
organi%aionale de a accede la status/ putere iDsau bogaie. Deoarece nu pot dob.ndi prin
mi'loace legitime ceea ce doresc/ unele grupuri sociale folosesc/ *n atingerea scopurilor lor/
mi'loace ilicite care intr *n conflict cu normele sociale de conduit.
=ai nou/ s1au de%)oltat o serie de teorii conform crora la ba%a problemelor sociale stau
disensiuni normati)e *n legatur cu proiectele de sc6imbare social/ astfel c *n *ncercarea de
soluionare a unor probleme sociale prin sc6imbare social se antrenea% apariia unor probleme
noi care sunt mai greu de re%ol)at dec.t cele )ec6i. Fiind diferit/ deci de comportamentul normal/
un comportament problem este acel tip de comportament care tulbur ec6ilibrul funcional al
sistemului social/ adic pro)oac disfunciiV
3&
.
+eneric pentru istoricul personal al tinerilor delincven!i este faptul c/ 0*n momentele
eseniale ale constituirii identitii de sine/ au aprut *mpre'urri care au orientat negati)
sociali%area i structurarea personalitii 4familii de%organi%ate incapabile s1i *ndeplineasc
funcia educati) sau medii familiale ostile/ abandon colar/ aderarea la subculturi delic)ente/
etc.5. Deoarece personalitatea adolescenilor este *n formare/ aceasta dispune de slabe mecanisme
de control/ *n consecin ma'oritatea comportamentelor sunt frec)ent agresi)e/ demonstrati)e/ pe
fondul unei slabe tolerane la frustrare. @n acest conte"t/ msurile puniti)e pot fi percepute ca
a).nd caracter nedrept sau e"agerat i declanea% reacii )iolente3
3B
.
$otri)it Codului $enal/ 0fa de minorul care a s).rit o infraciune i rspunde penal se
poate lua o msur educativ ori i se poate aplica o pedeaps. !nstana trebuie s aplice o
35
9anciu/ Dan/ i -orin Rdulescu 2 (ntroducere n sociologia devianei/ ditura Wtiinific i nciclopedic/ 1F>&
36
RecKless/ J.C./ =. -mit6/ 9uvenile delin6uenc1/ =c+raO1Cill/ 8eO1RorK/ 1F<3
1!
pedeaps numai dac aprecia% c luarea unei msuri educati)e nu este suficient pentru
*ndreptarea minorului3
3<
.
De asemenea/ este important de preci%at faptul ca 0procesul de reintegrare social a
minorilor infractori este sortit eecului *n ciuda eforturile de modificare a legislaiei/ de
*mbuntire a condiiilor de deinere sau de recuperare din punct de )edere educati)/ *n situaia
*n care reeaua de suport social 4instituional5 care ar trebui s1i preia pe acetia la liberare este
ine"istent. Rolul de reea de suport/ *n cele mai multe ca%uri/ nu poate fi 'ucat doar de familia
minorului/ deoarece una din cau%ele delic)enei 'u)enile este tocmai lipsa de implicare a familiei
*n educarea i monitori%area e)oluiei t.nrului/ *n unele ca%uri furni%area modelelor negati)e de
comportament de ctre membrii familiei fiind c6iar 6otr.toare pentru e)oluia ulterioar a
acestuia *n plan infracional. -ingura instituie care asigur asisten dup liberarea din
penitenciar este -er)iciul de $robaiune/ dar acest tip de asisten se face doar la solicitarea
minorului prin formularea unei cereri de asisten i consiliere iar instituia amintit are
competene limitate/ fr a putea s monitori%e%e i s )erifice eforturile depuse de minor/ pe de
o parte/ i de instituii ale statului/ pe de alt parte/ *n )ederea asimilrii minorului de ctre
societate.
@n problematica delic)enei 'u)enile/ este foarte important ca penitenciarul s nu1i
re%ume rolul doar la acela de spaiu de separare a minorilor delic)eni de restul societii i de
ae%m.nt *n care se *ncearc recuperarea psi6o1educati) a acestora/ ci s se implice acti) *n
acti)itile de pre)enire a acestui fenomen.
:dat cu plasarea unui minor *n penitenciar rul este de'a produs iar ansele ca acesta s
de)in *n urma deteniei un element po%iti) al societii/ indiferent dac aceasta se reali%ea% *n
centre de reeducare/ penitenciare pentru minori i tineri sau penitenciare pentru aduli/ sunt
reduse. Detenia repre%int de cele mai multe ori e"punerea minorului la modele de )ia
negati)e/ punerea lui *n contact direct cu un mediu )iciat i de multe ori c6iar e"punerea la
traume fi%ice i psi6ice care1l )or marca pentru tot restul )ieii3
3>
.
(stfel este e)ident faptul c este fundamental necesar implicarea mult mai acti) a
instituiilor penitenciare *ntr1o serie de proiecte care s aib ca principal scop pre)enirea i
37
(rt. 1;; Cod $enal
3
Durnescu/ !oan/ Caines/ Le)in/ ?a%ar/ Cristian si Jillie/ (urelia/ *robatiunea n !omnia/ 9ucuresti/ ditura
Didactica si $edagogica/ (n 1/ nr. 1D2;;2/
20
limitarea actelor i aciunilor antisociale s).rite de minori. Totodat/ se impune identificarea/
diagnosticarea i consilierea adolescenilor i minorilor *n general care se afl *n pericol de a a
s).ri infraciuni/ precum i contienti%area acestora fa de pericolul *ncarcerrii i efectele
acesteia pe termen lung i scurt *n acelai timp cu pericolul consumului de droguri.
C$.. IV. M%7o#o&o/!$ 0%r0%7;r!!. R$.or7 #% 0%r0%7$r%
>.+. I7ro#u0%r%
>.5. S7u#!u& .r%&!2!$r 1! -7$:!&!r%$ 7%2%! #% 0%r0%7$r%
>.9. F!8$r%$ o:!%07!"%&or 0%r0%7;r!! 1! #o0u2%7$r%$ .r%$&$:!&;'-7u#!u .!&o7
>.>. C$#ru& 7%or%7!0 $& 0%r0%7;r!!. D%-!/u& 7%2%! #% 0%r0%7$r%
>.,. A$&!<$ 1! o.%r$(!o$&!<$r%$ 0o0%.7%&or. E&$:or$r%$ !.o7%<%&or #% &u0ru
>.3. M%7o#% 1! 7%@!0! -o0!o&o/!0% #% 0%r0%7$r%
>.B. A$&!<$6 !7%r.r%7$r%$6 0or%&$r%$ 1! %8.&!0$r%$ #$7%&or 1! !for2$(!!&or E r$.or7
#% 0%r0%7$r%
@ntr1un asemenea conte"t/ *n r.ndul specialitilor care *i desfoar acti)itatea *n
domeniul reducerii cererii i ofertei de droguri a fost formulat *ntrebarea referitoare la cauzele
de natur psihosocial a consumului de droguri i/ intim legata de aceasta/ care este profilul
psihosicial al consumatorului dependent de droguriX ste e)ident c cercetarea poate fi e"tins
pe diferite coordonateA sociale/ 'uridice sau culturale. (stfel/ s1ar mai putea desprinde o direcie
de aciune *n sensul identificrii i stabilirii statutului consumatorului de droguri% victim sau
infractor:
$ornind de la aceste premise de natur teoretic menionate/ am *ncercat elaborarea unui
studiu/ care s pun *n e)iden aspectele fost elaborat aceast te%/ ea fiind structurat astfel
*nc.t *n primele capitole sunt e)ideniate argumente *n fa)oarea faptului c persoana
consumatoare este o )ictim/ iar *n urmtoarele capitole sunt reliefate argumentele *n fa)oarea
ideii potri)it creia consumatorul poate fi un infractor. @n ba%a acestor idei/ *n ultimul capitol
sunt e)ideniate politicile sociale promo)ate *n domeniul reducerii cererii de droguri/ insist.ndu1
se pe pre)enire/ ser)iciile de asisten destinate consumaturilor i reducerea riscurilor asociate
consumului de droguri.
(a cum am definit de'a *n introducerea lucrrii noastre/ tema central/ pilonul
fundamental al cercetrii *l repe%int '"specte de natur psihosocial ale consumului de
droguri( )eabiltarea persoanelor cu comportament adictiv*.
21
Realitatea societilor moderne demonstrea% faptul c indi)idual/ mai mult dec.t
oric.nd/ este prins *ntr1o reea de relaii sociale i 'uridice/ care uneori nu operea% nici *n
interesul aprrii drepturilor sale fundamentale i nici *n promo)area intereselor societii.
@n opinia noastr inec6itatea perceput la ni)el indi)idual i ineficiena constatat la
ni)el social constituie subiecte prioritare de discuie *n r.ndul specialitilor din sfera tiinelor
socio1'uridice/ relief.ndu1se de foarte multe ori po%iionarea fiecruia *n postulatele tiinifice
limitati)e ale domeniului cercetat.
Cercetarea noastr a a)ut drept scop e)aluarea fenomenului actual al traficului i
consumului de droguri *n Rom.nia/ concomitent cu idedntificarea soluiilor de
integrareDreintegrare social a persoanelor cu comportament adicti) pentru stabilirea unor
coordonate ma'ore de aciune eficient i politici sociale pe linia inclu%iunii acestora/ precum i
pentru intensificarea i di)ersificarea inter)eniilor instituiilor statului cu atribuii *n domeniu.
O:!%07!"u& /%%r$&:
Identificarea de noi solu!ii pentru limitarea fenomenului traficului i consumului ilicit de
droguri. -tabilirea metodelor i cilor de aciune pentru eficienti%area sistemului naional de
reintegrare social a persoanelor dependente de droguri.
O:!%07!"% -.%0!f!0%:
Analiza consumului de droguri *n funcie de caracteristicile psi6o1sociale ale
consumatorilor7
Analiza modalitilor de pre)enire i limitare a consumului de droguri7
(dentificarea factorilor care determin consumul de droguri/ *n special *n r.ndul tinerilor7
Modul de respectare a direciilor prioritare de aciune pe problematica drogurilor stabilite
de -trategia ,niunii uropeane pe droguri 42;;&12;1257
!ealizarea unei analize a calitii ser)iciilor de asisten social oferite persoanelor cu
comportament adicti)/ dependente de droguri7
*ropunerea unor programe de intervenie adaptate la ne)oile reale ale persoanelor
dependente de droguri7
$entru clarificarea acestor aspecte am *ntreprins un studiu pilot cu pri)ire la dinamica
traficului i consumului ilicit de droguri la ni)el internaional. (cest studiu ne1a permis o mai
22
bun *nelegere a dimensiunii fenomenului studiat i a riscurilor ma'ore pe care le presupune
pentru sntatea i de%)oltarea societii umane.
+tudiu preliminar privind dinamica traficului i consumului ilicit de droguri la nivel
interna!ional
Or/$!<$r%$ 0%r0%7;r!! .r%&!2!$r%
,ipul cercetrii- "cest studiu este o cercetare de tip e#plicativ
3F
+copul cercetrii preliminare-
)iden ierea unor tendin e actuale ce se conturea% la ni)el mondial/ european i na ional pri)ind
traficul i consumul ilicit de droguri 4opiuD6eroin/ cocaDcocain/ canabis/ amfetamin/ cstasM5
+arcini-
studiul documentelor de specialitate7
anali%a situa iilor e)iden iate prin raporatele organismelor interna ionale
stabilirea indicatorilor rele)an i pentru e)iden ierea tendin elor pri)ind drogurile 4pe plan
interna ional i pe plan na ional57
e)iden ierea formelor de manifestare a consumului de droguri pe plan interna ional7
e)iden ierea distribu iei geografic a consumului *n lume i *n uropa
caracteri%area fenomenului drogurilor din ara noastr pornind de la conte"tul
interna ional 4european i mondial5
.etode-
&tudiul documentelor sociale
(ceast metod urmre te reconstituirea realit ilor sociale i integrarea informa iilor
con inute *n documentele sociale *n modele e"plicati)e
2rogurile studiate au fost%
1 :piumD6eroin
1 CocaDcocain
1 Canabis
1 (mfetamin
1 cstasM
3!
Cercetrile e"plicate au ca scop )alorificarea rela iilor dintre fenomene
23
$entru elaborarea modelelor e"plicati)e/ am urmrit o serie de indicatori relevan i pentru
problematica studiatA dinamica traficului i consumului ilicit de droguri la ni)el interna ional i
la ni)elul rii noastreA
Cultura mondial de materie prim
$roduc ia ilicit de drog
)olu ia consumului
Confiscrile de drog
Capturile de drog
Confiscri laboratoare ilicite
8umrul deceselor
$entru anali%a situa iei drogurilor *n ara noastr i elaborarea modelelor pri)ind
dinamica traficului i consumului ilicit de drooguri au fost studia i i urmtorii indicatoriA
Distribu ia regional7
Distribu ia dup ).rst7
$re)alen a consumului de droguri *n r.ndul popula iei generale
$re)alen a consumului de droguri *n r.ndul popula iei tinere7
$re)alen a consumului de droguri *n r.ndul popula iei carcerale.
Instrumentele de cercetare-
@n cadrul studiului nostru am folosit analiza statistic pri)ind datele traficului i consumului de
droguri din perioada 2;;2 1 2;1; pentru a putea determina dinamica consumului din ara noastr
i pentru a *nelege mai bine riscul ma'or pe cere1l repre%int consumul de droguri *n r.ndul
copiilor i adolescenilor.
De asemenea/ pentru )erificarea ipote%elor de lucru a)ansate am folosit ancheta sociologic,
te6nica interviului de grup .;ocus)grup/ pentru a determina at.t profilul psi6osocial al
consumatorului de droguri/ c.t i soluii eficiente pri)ind *mbuntirea ser)iciilor sociale pentru
reabilitarea i reintegrarea social a persoanelor dependente de consumul de droguri.
Totodat/ studiul1pilot i te6nica inter)iului de grup ne1au fost de un real a'utor *n elaborarea
chestionarului semistructurat
<#
pe care l1am aplicat *n )ederea anali%ei frec)enei/ *n )erificarea
ipote%elor i *n anali%a corelaiilor rele)ante pentru tema noastr de cercetare.
40
Ve%i ane"a 2 c6estionar
24
!nformaiile i datele astfel obinute ne1au permis identificarea principalelor categorii de
factori de risc *n consumul de droguri/ caracteristicile principale ale persoanei dependente de
consumul de droguri 4profilul psi6osocial al to"icomanului5/ precum i corelaia cau%al dintre
consum i comiterea unor fapte antisociale asociate acestuia.
$entru completarea datelor astfel obinute am folosit analiza documentelor i observaia
semistructurat, care ne1au a'utat *n selectarea i interpretarea informaiilor obinute/ d.nd o mai
mare )aloare de ade)r conclu%iilor noastre finale.
?a cele trei focus3grupuri organi%ate/ au participat 21 de specialiti care *i desfoar
acti)itatea *n domeniul reducerii cererii i ofertei de droguri 4'udectori/ procurori/ ofieri de
poliie/ consilieri de probaiune/ psi6ologi/ medici/ asisteni sociali i inspectori colari5.
@n cadrul focus1grup1ului/ au fost formulate o serie de *ntrebri cu pri)ire la urmtoarele
temeA
caracteristicile psiho)sociale ale consumatorului de droguri=
modalitile de reducere a dimensiunilor fenomenului consumului de droguri,
prin ntrirea factorilor de protecie i diminuarea factorilor de risc=
svrirea unor infraciuni conexe consumului de droguri=
aprecierea avanta7elor i dezavanta7elor sistemului de sanciuni alternative n
raport cu pedeapsa prin privarea de libertate=
soluii concrete pentru eficientizarea sistemului de protecie social cu privire la
persoanele cu comportament adictiv consumatoare de droguri.
Toi participanii la aceste focus1grupuri i1au e"primat punctul de )edere pe fiecare din
temele menionate.
@n anali%a i interpretarea datelor obinute am folosit preponderent repre%entarea grafic a
)ariabilelor stabilite pentru a putea permite compararea acestora cu trendurie similare aferente
unor inter)ale de timp diferite dar ec6i)alente sau cu trenduri similare aparin.nd unor alte
modele de consum de droguri.
@n urma anali%ei/ interpretrii i corelrii datelor statistice rele)ante s2au desprins
urmtoarele tendine generaleA
=eninerea concentrrii ca%urilor de consum de 6eroin *n 9ucureti/ 6eroina
fiind *n continuare consumat mai ales pe cale in'ectabil. $osibilele e"plicaii
25
pentru aceast situaie suntA concentrarea centrelor de asisten speciali%ate *n
capital/ oferta terapeutic *nc insuficient i/ posibil/ disponibilitatea 6eroinei pe
pia 4situarea Rom.niei pe ruta balcanic57
Dei se obser) o cretere a solicitrilor de tratament pentru droguri ilicite/
raportul ca%uri noiDrecidi)e rm.ne subunitar/ situaie care susine alte e)aluri ale
consumului de droguri reali%ate de (genia 8aional (ntidrog.
Drogul principal pentru care s1a solicitat ser)icii de asisten a rmas 6eroina7
e)oluia admiterilor la tratament/ *n funcie de se"ul consumatorului i tipul
admiterii/ fa de 2;;1 *nregistrea% o scdere a raportului brbaiDfemei at.t
pentru numrul total de persoane aflate *n tratament/ c.t i pentru persoanele care
solicit pentru prima dat tratament7
Consumatorii de se" masculin consum preponderent 6eroin/ iar consumul de
6ipnotice/ sedati)e i alte substane este mai mare pentru femei7
Cele mai multe persoane debutea% *n consumul de droguri *ntre 1&11F ani7
,rmtoarea grup de risc este cea de 2;12# de ani/ ).rst la care au debutat
apro"imati) unul din patru consumatori de droguri7
Fa de anul 2;;#/ se constat o reducere la mai puin de 'umtate at.t a
procentului de persoane care au debutat *n consumul de droguri la mai puin de 1&
ani/ c.t i al celor care au *nceput s consume la peste 3& de ani7
=a'oritatea persoanelor care au solicitat tratament sunt omeriDfr ocupaie/
inacti)i economic sau lucrea% fr contract de munc/ locuiesc cu familia de
pro)enin sau propria familie i au solicitat asisten din proprie iniiati) sau la
iniiati)a familieiDprietenilor7
)idenele arat c pregtirea educaional i profesional contribuie la reducerea
consumului de droguri i la mai bune re%ultate ale tratamentului.
"nali%a chestionarului de opinie. $re%enta cercetare a demonstrat faptul c/ *n
ma'oritatea ca%urilor/ drogul cel mai frec)ent consumat este mari'uana sau 6aiul/ urmat de
ecstasM. @n r.ndul tinerei generaii e"ist mitul c mari'uana este un drog uor/ care nu crea%
dependen/ moti) pentru care adolescenii se consider in)ulnerabili *n faa unei asemenea
26
substane. Treptat/ *ns/ dependena se instalea%/ iar consumul de stupefiante de)ine un element
stabil *n )iaa adolescentului/ trec.nd la abu%ul unor droguri din ce *n ce mai puternice.
Factori de influen negati) asupra personalitii adolescenilor sunt condiiile social1
economice necorespun%toare. (ccesibilitatea drogurilor din mediile sociale frec)entate de tineri
repre%int un factor de risc *n ceea ce pri)ete u%ul i abu%ul de substane.
(stfel/ peste 'umtate dintre subiecii cercetrii cantitati)e au preci%at c obinerea
drogurilor a fost uoar sau foarte uoar/ iar locul primului consum a fost repre%entat de
barDclubDdiscotec. Dac ne referim la modalitile de petrecere a timpului liber/ se poate obser)a
c peste 'umtate dintre respondeni prefer *nt.lnirile cu prietenii *n baruriDcluburiDdiscoteci.
Trind *ntr1un asemenea mediu/ ei consider c drogurile repre%int ce)a normal/ iar c.nd
contienti%ea% multitudinea efectelor negati)e ale acestora este/ uneori/ prea t.r%iu. $etrecerea
timpului liber *n locuri *n care adolescenii nu sunt supra)eg6eai repre%int un factor de risc *n
debutul consumului de stupefiante. !deea este susinut de specialitii care au participat la focus1
grup.
$opulaia t.nr deine informaii insuficiente cu pri)ire la consecinele substanelor
psi6oacti)e/ informaii fragmentate/ periculoase prin potenialul manipulati) pe care *l au. (stfel/
B&/<Y dintre respondeni au menionat c/ *n momentul primului consum deineau *n mic sau
foarte mic msur informaii despre droguri. (ceeai idee este susinut *n cadrul focus1grup1
ului. (dolescenii i tinerii au dreptul la cunoatere/ pentru a se putea )alorifica opt.nd pentru o
)ia sntoas/ fr droguri.
Fig. !nformaii despre droguri ale consumatorilor
27
@n ceea ce pri)ete sursele de informaii/ at.t *n cadrul cercetrii cantitati)e/ c.t i *n
cadrul celei calitati)e/ cea mai frec)ent menionat este lipsa oricrei surse de informare cu
pri)ire la consumul de droguri i efectele acestora 4&#/B3Y5.
$rietenii sunt menionai *n proporie de &/1&Y i/ apro"imati) *n acelai procent
4B.&>Y5/ atunci c.nd sunt nominali%ai ca fiind persoanele cu cea mai mare influen *n ceea ce
pri)ete luarea deci%iilor.
$rocentul/ relati) consistent de 2F/FY pe care *l dein mi'loacele de informare *n mas ne
atrage atenia asupra rolului deosebit de important care le re)ine acestora *n promo)area unor
politici coerente de informare pri)ind pre)enirea i limitarea consumului i traficului de droguri
ilicite.
,n aspect *ngri'ortor *l constituie/ *n special/ lipsa informrii asupra efectului noci) al
drogurilor de mare risc/ cum ar fiA cocaina/ 6eroina/ morfina despre care e"ist Emituri3/ *n
sensul c administrarea unei singure Edo%e de prob3 nu constituie un risc sau constituie un risc
minor/ aspect rele)at de 3#/;2Y dintre subiecii c6estionai/ *n timp ce 1>/&&Y dintre acetia au
declarat c nu tiau nimic despre efectele acestora.
Fig. !nformaii despre drogurile de mare risc
2
@n consecin/ aa cum reiese i din studiul nostru/ ignorana cu pri)ire la efectele noci)e
ale drogurilor de mare risc cumulat cu un antura' necorespun%tor au constituit factori
determinani *n debutul consumului de droguri i pot constitui *n continuare/ at.ta timp c.t nu se
inter)ine prin msuri de informare *n mas.
+rupul de prieteni de)ine un reper i un punct de spri'in pentru adolesceni. @n sc6imb/ se
detaea% de prini i profesori/ de la acetia obin.nd cele mai puine informaii referitoare la
problematica asociat abu%ului de droguri i a).nd cea mai mic influen *n luarea deci%iilor.
(ceast situaie se e"plic prin faptul c se creea% un sentiment de generaie/ ba%at pe
ideea c sunt *nelei mai bine de cei care triesc aceleai e"periene. @n asemenea *mpre'urri/ un
rol deosebit re)ine educaiei *ntre egali. (ceasta este eficient deoarece este participati) i
implic tinerii *n discuii i acti)iti. @ntr1un astfel de mod/ tinerii asimilea% informaii mai uor
dec.t *ntr1o manier formal/ autoritar/ morali%atoare sau neadaptat principiilor sau stilului de
)ia al tinerilor.
Consumul stupefiantelor poate fi e"presia unei atitudini de opo%iie sau de re)olt fa de
mediul familial. Copiii pot fi )ictime ale unor familii care euea% *n e"ercitarea rolurilor
parentale. ,na din cele mai importante funcii ale familiei const *n educarea i formarea
tinerilor *n )ederea integrrii lor optime *n )iaa i acti)itatea social.
2!
-tudiul nostru pune *n e)iden faptul c *n mare msur/ atmosfera din familiile
de%organi%ate/ lipsa autoritii printeti/ a controlului precum i a afeciunii acestora/ ca urmare
a di)orului/ determin/ *n mare msur/ pe copii la adoptarea unor conduit antisociale. De
asemenea/ e"ist unele familii care/ dei sunt organi%ate/ se caracteri%ea% prin accentuate stri
conflictuale ce pot fi de intensitate diferit i se pot *ntinde pe perioade diferite de timp. @n aceste
familii/ copiii datorit marii lor sensibiliti recepionea% i triesc deosebit de intens orice
Ee)eniment3 inter)enit *ntre prinii lor.
fectul principal al relaiilor interpersonale conflictuale din cadrul familiei asupra
personalitii copiilor/ *l constituie de)alori%area modelului parental i/ totodat/ pierderea
posibilitii de identificare cu acest model. 8u de puine ori copii ce resimt puternic influenele
climatului conflictual familial fug de acas i caut s gseasc diferite grupuri de apartenen
care/ la r.ndul lor pot fi orientate spre consumul de droguri.
De asemenea/ se)eritatea e"cesi)/ cu multe rigiditi/ cu interdicii lipsite uneori de
brutalitate/ dar cu pri)aiuni de tot felul *i las puternic amprenta asupra procesului de formare a
personalitii copilului. =eninerea copilului *ntr1un climat 6iperse)er determin treptat
modificri serioase *n una din cele mai importante dimensiuni ale personalitii 2 este )orba de
cea atitudinal2relaional 2 tradus *n fenomene de apatie i indiferen accentuat fa de ceea
ce trebuie s *ntreprind sau *n ce pri)ete relaionarea cu cei din 'ur.
@n faa printelui 6iperautoritar i 6iperagresi)/ copilul nu are alt alternati) dec.t
supunerea oarb/ necondiionat *n raport cu cerinele i preteniile acestuia/ dar efectele negati)e
ale unui asemenea Etratament3 *n planul de%)oltrii i e)oluiei personalitii nu *nt.r%ie s apar.
"ist/ de asemenea/ i prini superprotectori/ care au in)adat pur i simplu copilul cu
in)estiii afecti)e/ *ns neasigur.nd un tratament educaional adec)at poate conduce la conduite
delinc)ente sau la consum de stupefiante/ e"plicabile *n cea mai mare parte printr1o re%isten
sc%ut la frustrare.
"istena unor familii destrmate/ a unor familii *n care a decedat unul dintre prini duc
la creterea de%adaptrii sociale a copilului. (stfel/ se poate obser)a c doar 32/FY dintre
subiecii cercetrii cantitati)e au declarat c pro)in din familii legal constituite
@n ma'oritatea familiilor consumatorilor e"ist o relaie tensionat *ntre prini/ respecti)
*ntre acetia i proprii lor copii.
30
Din anali%a datelor obinute *n urma cercetrii noastre/ re%ult c 3#Y dintre subieci nu
au fost agresai *n familie 4nici )erbal/ nici fi%ic5/ fa de BBY subieci/ care au fost agresai at.t
)erbal/ c.t i fi%ic/ *nc de la ).rste foarte mici.
(ceste lucruri au a)ut o influen profund asupra de%)oltrii psi6oafecti)e a minorilor/
acetia de%)olt.nd antipatie/ ur i respengere fa de printele agresor/ cut.nd alte mi'loace de
e)adare/ modele e"terioare/ care *n ma'oritatea ca%urilor s1au do)edit a fi negati)e.
4(cest aspect a fost reliefat *n discuiile a)ute cu fiecare subiect *n momentul aplicrii
c6estionarului/ acetia recunosc.nd cu greu faptul c au fost agresai fi%ic iDsau )erbal/ c6iar
%ilnic5.
Fig. (gresiunea )erbal *n familiile consumatorilor
(ceste familii se caracteri%ea% prin lipsa de supra)eg6ere a copiilor de ctre prini/
comunicare neadec)at/ o insuficient stabilire a normelor i ateptrilor cu pri)ire la
comportamentul copilului/ stilul educati) inconsec)ent/ neadaptat ne)oilor acestuia.
De aceea/ peste 'umtate dintre subiecii cercetrii cantitati)e au afirmat c se *neleg ru
sau foarte ru cu prinii.
8efiind satisfcute ne)oile fundamentale ale copilului 4de siguran/ de dragoste/ de
acceptare5 *n propria sa familie/ el )a de)eni mai puin selecti) *n alegerea prietenilor i )a cdea
mai uor *n plasa consumatorilor de droguri.
Fig. (gresiunea fi%ic *n familiile consumatorilor
31
(titudinile i comportamentele familiale fa)orabile consumului de droguri constituie
factori de risc *n debutul consumului de substane. -1a constatat c/ *n cadrul familiilor *n care
cel puin unul dintre membri consum droguri legale sau ilegale/ riscul ca i propriul copil s
consume este mult mai mare.
(sfel/ *n peste 'umtate din ca%uri/ consumatorii care au constituit subiecii cercetrii
cantitati)e pro)in din familii *n care una dintre persoane consum e"cesi) buturi alcoolice sau
este dependent de tutun. $rinii consumatori de droguri 4legale sau ilegale5 creea% modele
parentale de consum/ de%)olt.nd astfel modele comportamentale de abu% de substane la proprii
lor copii.
Faptul c adolescenii dispuneau de sume de bani consistente din partea prinilor i acest
fapt coroborat cu lipsa de control asupra modului de c6eltuire i de petrecere a timpului liber
4#;/2;Y dintre subieci au declarat c prinii nu tiau unde i cum *i petrec timpul liber/ iar
21/B#Y au declarat c numai uneori prinii tiau cum *i petrec timpul liber/ adic un procent
foarte mare de B1/>#Y de minori i adolesceni despre care prinii nu tiau deloc sau doar
parial unde i cum *i petrec timpul liber copiii lor5/ au creat premisele unui comportament
de)iant i asocierii cu grupuri *n care consumul de droguri este tolerat i/ uneori c6iar promo)at.
+radul de informare a prinilor cu pri)ire la modul de petrecere a timpului liber de ctre
copiii lor
32
,n factor de risc *l repre%int i disponibilitatea drogurilor. Dac substanele pot fi uor
procurate/ este foarte probabil ca o asemenea persoan s fie )ulnerabil *n faa riscului
consumului de stupefiante. $e parcursul cercetrii cantitati)e/ BF/FY dintre respondeni au
preci%at c procurarea drogurilor a fost uoar sau foarte uoar.
Factorii de risc pentru consumul de droguri menionai mai sus acionea% multiplicati)/
*n sensul c/ pe msur ce numrul lor crete/ riscul de a de)eni dependent este mai mare. Din
cele pre%entate mai sus re%ult c problema consumului de droguri nu apare ca un fenomen
i%olat/ ci este *n str.ns legtur cu problemele sociale sesi%abile la ni)el comunitar.
Consumatorul poate fi considerat/ *n acelai timp/ o )ictim a antura'ului/ a propriei familii/ a
traficanilor de droguri sau a societii *n care triete.
ste/ de asemenea/ o )ictim a substanei pe care o consum/ de)enind un om dependent/
bolna)/ care nu mai poate depi problema fr a'utorul unor specialiti. C6iar dac/ la *nceput
consum droguri pentru obinerea unei stri de bine/ a unei sen%aii de fericire/ ulterior consum
pentru a *nltura sen%aie de ru/ de de%nde'de generat de *ntreruperea sau diminuarea
consumului. fectele se)ra'ului fiind foarte puternice/ consumatorii sunt gata sa fac orice pentru
procurarea do%elor %ilnice.
,n aspect alarmant *l constituie faptul c &3/BY dintre subiecii c6estionai au declarat c
au *nceput consumul %ilnic de tutun de la o ).rst fraged 41;112 ani5/ iar 22/B& au *nceput s
fume%e %ilnic de la ).rsta de F ani. (cest lucru sporete riscul bolilor cardio1)asculare i a
33
cancerului pulmonar/ cu at.t mai mult cu c.t &</<3Y dintre subiecti/ au declarat un consum mai
mare de un pac6et de igri pe %i.
?ipsa total a educaiei colare constituie un factor alarmant/ astfel un numar relati) mare
dintre acetia nu au fost niciodat la coal fiind analfabei 4F/2&Y dintre subiecii c6estionai5.
(ceste aspecte sunt inadmisibile *n mileniul trei/ dar mai ru este faptul c aceti tineri nu
au nicio ans s obin )reo slu'b *n lipsa unei minime pregtiri colare. Fr o inter)enie
speciali%at i intrarea lor *ntr1un program intens de colari%are proporional cu aptitudinile lor/
*ncerc.ndu1se eliminarea pe c.t posibil a acestui 6andicap/ riscul de e"clu%iune social este
ma'or. (nali%a noastr/ reliefea% faptul c abandonul colar/ reduc.nd controlul social asupra
indi)idului/ determin pe termen lung o cretere a acti)itii infracionale. Cei care abandonea%
coala au anse de reuit pe piaa muncii i posibilitatea unor c.tiguri obinute prin mi'loacele
recunoscute social mult mai reduse *n comparaie cu cei care *i termin studiile.
(a se e"plic/ *n bun msur/ i creterea tensiunilor dintre t.nr i societate/ care poate
cdea uor *n m.na traficanilor de droguri.
-ituaia colar a subiecilor c6estionai
$e de alt parte/ *ns/ fenomenul de to"icomanie are gra)e consecine nu doar *n plan
indi)idual/ ci i *n plan social. :dat cu sporirea consumului de stupefiante/ se constat creterea
criminalit!ii/ a actelor de )andalism i a )iolenelor. (stfel/ apro"imati)/ trei din patru subiecii
supui cercetrii cantitati)e au menionat c au de)enit agresi)i )erbal ca urmare a consumului
de droguri/ iar apro"imati) 'umtate au preci%at c au de)enit agresi)i din punct de )edere fi%ic
ca urmare a acestui consum. De asemenea/ aceast idee este menionat *n cadrul focus1grup1
ului/ *n special de ctre specialitii care au atribuii *n reducerea ofertei de droguri.
34
!niial sunt s).rite fapte cu un grad redus de pericol social/ iar ulterior sunt comise fapte
din ce *n ce mai gra)e/ *ngro.nd r.ndurile infractorilor i aliment.nd cu criminalitate societatea
*n care triesc. (stfel/ sunt s).rite infraciuni la regimul drogurilor/ infraciuni de furt/ t.l6rie/
distrugeri de bunuri etc.
Comiterea unor fapte antisociale *n ultimele 12 luni 4
;
D ;;5
Cei care comit infraciuni la regimul drogurilor se deosebesc de tipologia obinuit a
infractorilor. (rgumentele de natur psi6o1social care )in *n spri'inul acestei idei au fost
menionate mai sus. De asemenea/ trebuie a)ut *n )edere preul ridicat al drogurilor/ corelat cu
efectele puternice ale consumului de substane. @ntr1un asemenea conte"t/ consumatorii sunt gata
s s).reasc orice fapt pentru a obine stupefiantul i a *nltura/ asfel/ durerile de natur fi%ic
i psi6ic generate de se)ra'.
@n finalul acestei cercetri/ cu titlu de noutate supun ateniei i anali%ei specialitilor cel
mai recent document *n materia traficului i consumului de droguri elaborat la ni)elul ,.. de
Consiliul pe Hustiie i (faceri !nterne repre%entat de actul european de combatere a traficului
ilicit de droguri-ntreruperea rutelor cocainei i heroinei/ semnat la ?u"emburg *n 3 iunie 2;1;
i asumat de ctre repre%entanii statelor membre.
(ceasta demonstrea% preocuparea constant a instituiilor i oficialilor ,niunii uropene
pentru controlul acestui flagel al contemporanitii i este pentru prima oar c.nd *n cadrul
politicilor sale tratea% cooperarea *ntr1o )i%iune global geostrategic i geopolitic/ in.nd cont
35
permanent de ameninrile/ riscurile i )ulnerabilitile asimetrice *n materie de securitate a
,niunii uropene/ din perspecti)a criminalitii organi%ate
Conclu%ii-
Dei nu putem contesta c *n Rom.nia s1au fcut progrese semnificati)e *n limitarea
acestui flagel al societii contemporane/ e"ist serioase lacune i sunt *nc multe de fcut pentru
reducerea i ani6ilarea/ pe c.t posibil/ a efectelor noci)e ale acestui fenomen care este traficul i
consumul ilicit de droguri/ iar sc6imbrile din primul trimestru al anului 2;;F au a)ut un impact
negati) asupra structurii sistemului naional de implementare a politicilor publice antidrog
4blocarea acti)itii i a unor programe i proiecte/ migraia personalului speciali%at/ instruit i
perfecionat profesional *n decursul a & ani de %ile i pierderea unor finanri importante5.
@ntr1o er a responsabilitii/ rspunderii/ performanei i transparenei utili%rii banului
public/ precum i *n conte"tul comple" i dramatic al cri%ei politice/ economice i sociale actuale
din Rom.nia/ ser)iciile sociale i asistena social pot aspira nu doar la supra)ieuire/ ci la
performan/ folosind procesul de e)aluare ca ad'u)ant *n de%)oltarea lor. Cu siguran c
e)aluarea ser)iciilor sociale nu repre%int doar o oportunitate pentru de%)oltare social/ ci
aceasta incumb i anumite riscuri/ *n funcie de cine i cum o utili%ea%. (tunci c.nd e)aluarea
se transform *n pseudoe)aluare sau au loc abu%uri e)aluati)e consecinele acesteia sunt
distructi)e.
Ca rspuns la ne)oile sociale actuale/ impactul ser)iciilor sociale poate i trebuie s fie
po%iti) *n continuare/ *mbuntind calitatea )ieii beneficiarilor din comunitile locale i
'udeene i pre)enind gra)e de%ec6ilibre la ni)elul societii *n ansamblu. $entru a se a'unge la
asemenea re%ultate de%irabile/ organi%aiile i instituiile furni%oare de ser)icii sociale este
necesar s de)in ino)ati)e/ s promo)e%e proiecte noi i inedite/ s iniie%e i de%)olte o
conducere antreprenorial/ cu responsabiliti i atribuii distincte de conducerea a"at pe
funcionarea curent/ rutinier.
CAP. V. COORDONATE SOCIOJURIDICE ALE CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI.
CONCLUZII I PROPUNERI
,.+. Po&!7!0! -o0!$&% ? #o2%!u& r#u0%r!! 0%r%r!! #% #ro/ur!
,.5. R%$:!&!7$r%$ 1! r%!7%/r$r%$ -o0!$&; $ 0o-u2$7oru&u! #% #ro/ur!
,.9. Coo.%r$r%$ !-7u7u(!o$&; 1! $r2o!<$r%$ &%/!-&$7!"; ? #o2%!u& 7r$f!0u&u!
36
1! 0o-u2u&u! !&!0!7 #% #ro/ur!
,.>. Co0&u<!! /%%r$&% 1! .ro.u%r!
(sistena social poate fi anali%at i structurat pe mai multe ni)eluri/ astfelA
E?a ni)el indi)idual 1 asistena economic/ psi6ologic/ moral pentru cei
care au ne)oie/ ca de e"emplu omerii/ cei dependeni de droguri sau de
alcool, cei cu probleme de integrare *n munc/ )ictimele abu%urilor de
orice fel7
?a ni)el interpersonal si de grup 1 terapii de familie/ ale cuplului/ ale
grupurilor de oameni marginali%ate7
?a ni)el comunitar 1 re%ol)area conflictelor etnice/ grupale/ mobili%area
energiilor indi)iduale i colecti)e pentru refacerea resurselor necesare
integrrii lor normale3
#1
.
@n pre%ent e"ist o mare )arietate de moduri de definire a serviciilor sociale *n general/ a
celor de asisten social *n special. (ceast di)ersitate gra)itea% *ns *n 'urul unui nucleu
comun referitor la finalitatea acestora i anume aceea de a a'uta indi)i%ii/ grupurile sau
comunitile s depeasc perioadele dificile/ adapt.ndu1se la o )ia normal.
E-er)iciile sociale pot fi definite deci ca programe speciali%ate/ acti)iti organi%ate/
te6nici de inter)enie social/ metode de identificare a necesitilor i tipurilor specifice de
disfuncionaliti ce apar la ni)el societal.
Cu a'utorul acestora/ cei *n dificultate pot obine condiii minime/ necesare unei )iei
decente autosuficiente i pot s1i de%)olte propriile capciti i competente pentru o integrare
normal *n comunitate. C. +oldstein aprecia% c obiecti)ul central al oricrui ser)iciu social
este cunoaterea/ *n)area social/ proces care se reali%ea% pe ba%a unei relaii directe *ntre
client i asistentul social3
#2
.
-er)iciile de asisten social sunt acele ser)icii care se adresea% doar indi)i%ilor sau
grupurilor aflate temporar *n dificultate. Totodat/ Esistemul de asisten social cuprinde at.t
ser)iciile sociale oferite de instituiile de stat/ c.t i de organi%aiile pri)ate nongu)ernamentale
sau )oluntare. $rote'area acelor categorii defa)ori%ate/ cum ar fi 6andicapaii/ orfanii/persoanele
consumatoare de droguri/ btr.nii/ copiii/ saracii/ apare ca obiecti) central al prestaiilor de
41
=iftode V./ ;undamente ale Asistenei &ociale, 9ucureti/ ditura minescu/ 1FFF
42
+oldstein/ C/ *roblem >riented *olicing, =c.+raO1Cill/ 8eO IorK/ 1FF;/ p.1;2
37
asisten social/ ea orient.nd acti)itatea statului la ni)el central i local prin instituii special
construite/ in)estite cu autoritate de funcionare *n aceast direcie. Configuraia sistemului
ser)iciilor de asisten social este structural dependent at.t de profilul organi%arii social1
economice/ de opiunile politice/ c.t i de modele culturale prezente in comunitate.
Asistena social 4G-ocial JorKZZ5 desemnea% un ansamblu de instituii/ programe/
msuri/ acti)iti profesionali%ate/ ser)icii de prote'are a persoanelor/ grupurilor/ comunitilor cu
probleme speciale/ aflate temporar *n dificultate/ care datorit unor moti)e de natur economic/
socio1cultural/ biologic sau psi6ologic nu au posibilitatea de a reali%a prin mi'loace proprii un
mod normal/ decent de )ia3
#3
.
: alt noiune cu care se operea% *n pre%ent este aceea de &ecuritatea social, care
repre%int Eun sistem care are *n )edere prote'area at.t a persoanelor apte de munc 4sistemul
asigurrilor sociale5/ c.t i a celor care nu pot munci sau sunt de%a)anta'ai social. -ecuritatea
social acoper astfel o suprafa social mai mare dec.t sistemul asigurrilor sociale. (desea se
face confu%ie *ntre asistena social i asigurarea social. le *ns difer prin natur i surse.
Asistena social repre%int o prestaie de asisten reali%at cu banii statului i se adresea% celor
aflai *n stare de srcie iar asigurarea social se reali%ea% din coti%aiile celor care muncesc/
fiind prin natura sa o msur pre)enti)/ care asigur cetenilor *n cau% o anumit
independent.
$rin mi'locirea i inter)enia asistenei sociale se spri'in persoanele aflate *n dificultate i
le a'ut s obin condiiile necesare unei )iei decente/ i s1i de%)olte propriile capaciti i
competene pentru o funcionare social corespun%atoare3
##
.
(sistena social este o parte esenial a ceea ce numim protecie social/ care repre%int
Eun mod obiecti) de punere *n aplicare a programelor/ msurilor de protecie social pentru
urmtoarele categorii sociale/ care se consider c fac parte din populaia cu ne)oi specialeA
familiile srace7 copiii care triesc *ntr1un mediu familial sau social ad)ers7 copiii abandonai7
minorii delinc)eni7 tinerii neintegrai social7 persoanele dependente de droguri sau de alcool7
persoanele abu%ate fi%ic i se"ual7 6andicapaii fi%ic i mintal7 persoanele cu boli cronice fr
susintori legali7 persoanele btr.ne nea'utorate7 persoanele care au suferit *n urma unor
calamiti naturale/ sociale/ persecuii i discriminri de orice fel3
#&
.
43
9u%ducea/ D./ &isteme moderne de asisten social, $olirom/ !ai/ 2;;F
44
Constantin +6eorg6e/ *ostmodernism i securitate european, ditura Concordia/ (rad/ 2;11
45
=iftode V./ ;undamente ale Asistenei &ociale, 9ucureti/ ditura minescu/ 1FFF
3
&istemul asistenei sociale are la ba% urmtorul principiuA din fonduri bugetare de stat sau
din fonduri pri)ate 4obinute de la indi)i%i sau de la comunitate5 sunt spri'inite persoanele aflate
*n dificultate *n funcie de necesitile lor. De aceea/ *n acest ca%/ prestaia se face *n funcie de
ne)oile e"istente conform principiului solidaritii/ nefiind dependent de )reo contribuie
personal anterioar/ ca *n ca%ul asigurrilor sociale.
Considerm c cele mai importante sc6imbri care au a)ut loc *n sistemul asistenei sociale
dup anul 1FF; ar putea fi re%umate *n felul urmtorA
re*nfiinarea *n)m.ntului de asisten social *n 1FF;/ la ni)el de colegiu 43
ani5 i uni)ersitar 4# ani57
apariia Crii (lbe a asistenei sociale *n Rom.nia7
*mbuntirea prestaiilor de ser)iciu *n instituiile de asisten social7
conturarea unor tendine de de%instituionali%are a copiilor cu probleme7
modificarea legii cu pri)ire la acordarea alocaiei de stat pentru copii7
legea oma'ului i a alocaiei de spri'in7
-trategia 8aional de (sisten -ocial
-trategia 8aional (ntidrog
@n acest moment/ *n Rom.nia nu se poate )orbi de un sistem de%)oltat de asisten i
securitate social fr implementarea unui cadru legislati) puternic i coerent *n care acest sistem
s poat funciona.
Wi aici ar fi )orba/ *n primul r.nd/ de o sc6imbare de mentalitate a cetenilor/ sc6imbare
care implic *n mod deosebit renunarea la ideea c statul este cel *n msur s asigure
indi)idului un trai decent fr un aport personal.
0=onitori%area pacienilor cu dependen de substan este esenial at.t din perspecti)a
diminurii riscului de recidi)/ c.t i a pre)enirii complicaiilor specifice patologiei adicti)e.
(ceast monitori%are se poate reali%a prin reali%area unor programe de management de ca% *n
care subiectul s fie e)aluat periodic de o ec6ip terapeutic. =anagementul de ca% include/ pe
l.ng aplicarea unor metode specifice de e)aluare i tratament a pacienilor/ elaborarea unor
te6nici de pre)enie primar i secundar3
#B
.
Cercetrile efectuate i pre%entate *n cadrul acestei te%e de doctorat cuprind urmtoarele
0o7r!:u!! or!/!$&%A
46
=iftode V./ ;undamente ale Asistenei &ociale, 9ucureti/ ditura minescu/ 1FFF
3!
realizarea unui profil psihosocial pentru pacienii toxicomani, prin stabilirea
factorilor dominani ai adiciei=
sublinierea importanei rolului grupului de suport social n stabilirea
prognosticului acestor pacieni i a necesitii includerii membrilor familiei n
procesul de meninere a abstinenei7
2ezvoltarea modalitilor de intervenie n zonele noi de delincven precum
consumul i traficul de droguri=
analiza comparat a politicilor sociale europene i naionale privind persoanele
dependente de consumul de droguri=
importana integrrii profesionale i sociale a individului, n etapa post)detox=
confirmarea necesitii evalurii multidimensionale a personalitii la iniierea
tratamentului subiecilor cu dependen de droguri=
$rincipalele repere rele)ate de acest studiu efectuat pe latura palpabil a realitii
societii rom.neti suntA
=a'oritatea consumatorilor de droguri se situea% sub limita minim a
srciei/ dei acest lucru nu repre%int o condiie necesar a adiciei.
,na din principalele ne)oi ale persoanelor consumatoare de droguri este
spri'inirea *n gsirea unui loc de munc7
"ist un deficit acut de colari%are la consumatorii de droguri/ aceast
fiind *n acelai tip at.t un factor de risc/ c.t i un factor fa)ori%ant al
consumului de droguri7
Viaa de familie este afectat puternic negati) de statutul de narcoman/
ceea ce conduce la scdere sau lups total a coe%iunii familiilor *n cauz,
care de)in un punct critic *n *ncercarea acestora de a depi greutile
dependenei de droguri7
Consumatorii de droguri dependeni pun/ de cele mai multe ori/ e"periena
lor nagati) i greutile lor de adaptare i integrare social pe seama
societii/ a grupurilor dominante/ a situaiei economice i politice din
Rom.nia i a gu)ernanilor.
*ropuneri i recomandri
40
@n actualele condiii socio1economice i politice de)ine realist acea ofert educati)
capabil s moti)e%e performant persoanele cu comportament adicti) i s le garante%e un
plasament socio1profesional *n structuri profesionale adec)ate.
(bsorbia categoriilor marginali%ate i cu grad mare de risc *n adicie este un test de
fle"ibilitate structural/ compatibil cu dinamica intern a unei societi democratice.
:rgani%area/ *n continuare/ de cursuri de calificareDrecalificare pentru persoanele cu
comportament adicti) *n )ederea reinseriei lor pe piaa muncii/ precum identificarea unor noi
modaliti de moti)are i spri'inire a acestora pentru a urma astfel de cursuri/ repre%int/ *n
)i%iunea noastr repere eseniale ale diminurii fenomenului e"clu%i).
De asemenea/ propunem urmtoarele msuri din perspecti)a 'uridic a fenomenului
consumului de droguriA
De%)oltarea ser)iciilor de tip recuperatoriu *n *nc6isori/ *n mod special a celor pentru
minori7
!niierea ser)iciilor de asisten social a )ictimelor7
(lte c.te)a iniiati)e sunt *nc insuficient de%)oltate at.t la ni)el teoretic1conceptual/ c.t i la
ni)el practice. De aceea propunemA
@nfiinarea tribunalelor speciali%ate pentru copii7
,n sistem de sanciuni i pedepse alternati)e/ de%)oltarea formelor difereniate de
corecie a minorilor delinc)eni.
Din aceeai perspecti)/ oferim o serie de alternati)e la msurile sociale acti)e de combatere
a fenomenului e"clu%i)/ i anumeA
!ncura'area intreprin%atorilor particulari *n organi%area de centre de tratament i
pregtire profesional a persoanelor cu comportament adicti)/ consumatoare de
droguriA
!niierea unor programe de munc parial pentru persoanele cu grad mare de
dependen7
(tragerea organi%aiilor non1gu)ernamentale *n proiecte comune finanate de
,niunea uropean *n )ederea elaborrii de msuri )i%.nd reinseria social i
profesional a persoanelor cu comportament adicti).
41
Tran%iia la economia de pia implic re%ol)area a numeroase probleme/ una din cele
mai se)ere fiind/ aa cum am stabilit/ problema reintegrrii sociale i reinseriei profesionale a
persoanelor dependente de consumul de droguri. ste necesar o sc6imbare *n percepia
oamenilor asupra acestei problemeA ea trebuie s fie mai *nt.i recunoscut i apoi soluionat *n
mod direct. Fr aceste transformri eseniale/ profunde *n g.ndirea i mentalitatea social/ este
de neconceput cristali%area unei autentice strategii de pre)enire i combatere a consumului illicit
de droguri.
42