Sunteți pe pagina 1din 17

STUDII DE CAZ {I EXERCI}II

CAPITOLUL I


1. Contabilul societ\]ii FRED S.A. trebuie s\ ntocmeasc\ bilan]ul final. El dispune de
urm\toarea informa]ie:
Crean]ele clien]i n valoare de 25.000 mii lei figureaz\ n activul bilan]ului de trei ani, clien]ii
confruntndu-se cu dificult\]i grave.
La sfr[itul anului el prezint\ urm\torul bilan] eronat: (simplificat)
-mii lei-
ACTIV PASIV
Terenuri 60000 Capital social 70000
Stocuri 30000 Profit 10000
Crean]e clien]i 45000 Furnizori 80000
Conturi curente la b\nci 25000
TOTAL ACTIV 160000 TOTAL PASIV 160000

Se cere:
1. Preciza]i ce principiu contabil a fost `nc\lcat
2. ~ntocmi]i bilan]ul corect.

2. Contabilul societ\]ii RAMSES S.A. prezint\ la sfr[itul exerci]iului financiar N
urm\torul bilan] final: (simplificat).
- mii lei-
ACTIV PASIV
Terenuri 55000 Capital social 50000
Stocuri 10000 Profit 10000
Crean]e clien]i 50000 Furnizori 60000
Conturi curente la b\nci 5000
TOTAL ACTIV 120000 TOTAL PASIV 120000
El dispunea de urm\toarea informa]ie:
n pasiv lipse[te un mprumut de 40.000 mii lei, iar n activ o valoare egal\ cu aceea[i sum\
depus\ ntr-un cont bancar deschis la societatea RAVA, mprumutul fiind deci, acordat de aceast\
societate.
Se [tie c\ mprumutul a fost contractat cu un an n urm\ [i nu a fost rambursat nc\.
Se cere:
1. Preciza]i ce principiu contabil a fost `nc\lcat
2. ~ntocmi]i bilan]ul corect.

3. Contabilul societ\]ii ARMONICAS.A. prezint\ la sfr[it de an urm\torul bilan] contabil
final (simplificat):
- mii lei-
ACTIV PASIV
Terenuri 55000 Capital social 70000
Stocuri 10000 Profit 20000
Crean]e clien]i 45000 Furnizori 30000
Conturi curente la b\nci 10000
TOTAL ACTIV 120000 TOTAL PASIV 120000

El a dispus de urm\toarea informa]ie:
Profitul - ]innd cont de o vnzare pe credit- n realitate s-a ob]inut pe 6 ianuarie, adic\ la [ase
zile dup\ nchiderea exerci]iului financiar. Pentru m\rfurile vndute societatea are de pl\tit 30.000 mii
lei.
Se cere:
1. Preciza]i ce principiu contabil a fost `nc\lcat
2. ~ntocmi]i bilan]ul corect.

4. O crean]\ client figureaz\ n activul bilan]ului pentru suma de 3.000.000 lei n exerci]iul
financiar N. Clientul a fost pus n lichidare judiciar\ n exerci]iul N+1, iar raporturile cu el nu au fost
reglate. Noul contabil al societ\]ii ALFA S.A. consider\ infidelitatea conturilor anului N-1.
Contabilul are sau nu dreptate ? Argumenta]i r\spunsul.


CAPITOLUL II


1. Contabiliza]i `n registrul jurnal urm\toarele opera]ii:
6/4/N: Se consider\ c\ se constituie societatea comercial\ pe ac]iuni RABIT S.A. n
urm\toarele condi]ii: capital subscris 100.000.000 lei; num\r de ac]iuni 100.000 titluri; cheltuielile de
constituire pl\tite ulterior cu un cec bancar 1.000.000 lei.
10/4/N: Ulterior se stabilesc condi]iile de eliberare a aportului promis astfel: 30.000.000 lei
neapelat [i 70 000 000 lei apelat (nominalizat spre a fi v\rsat).
15/4/N: Realizarea aportului privind capitalul subscris apelat se face astfel: 50.000.000 lei
direct n contul curent de la banc\ [i 20 000 000 lei mijloace fixe promise de ac]ionarul X;
20/6/N: Ac]ionarul X nu efectueaz\ v\rs\mntul promis [i societatea l invit\ s\-[i
ndeplineasc\ obliga]ia printr-o soma]ie colectiv\ publicat\ n Monitorul Oficial. Cheltuielile de publicare
se ridic\ la 4.000.000 lei [i sunt pl\tite printr-un cec bancar, iar dobnda datorat\ de ac]ionar 3.000.000
lei;
20/7/N: Ac]ionarul X nu efectueaz\ v\rs\mntul nici acum [i societatea decide anularea
ac]iunilor [i emiterea altora. Noile ac]iuni sunt vndute pentru suma de 25.000.000 lei
20/8/N Capitalul neapelat ini]ial este apelat, v\rsarea efectundu-se direct n contul curent de
la banc\.

2. Capitalul social al societ\]ii WOODY S.A. nainte de dubla m\rire se prezint\ astfel:
capital social 120.000.000 lei; rezerve 20.000.000 lei; num\r de ac]iuni 120.000 titluri.
Societatea decide majorarea capitalului social prin emiterea de noi ac]iuni: 100.000 titluri la pre]
de emisie 1.200 lei/ac]iune [i prin ncorporarea de rezerve disponibile n valoare de 10.000.000 lei pentru
care se emit 10.000 de ac]iuni. Se vor avea n vedere cazurile:
a) Cre[terile se produc succesiv:
- Faza I: emitere de noi ac]iuni prin aport n numerar;
- Faza II: ncorporarea rezervelor.
b) Cre[terile se produc succesiv:
- Faza I: ncorporarea rezervelor;
- Faza II: emitere de noi ac]iuni prin aport n numerar;
c) Cre[terile se produc simultan.
Se cere: Preciza]i n care dintre cele 3 cazuri se realizeaz\ mai bine protec]ia financiar\ a
vechilor ac]ionari. Comenta]i afirma]iile.

3. ntreprinderea BAGERA S.A. emite la 1/01/N 5.000 obliga]iuni, dobnda 20 %, valoare
nominal\ 2.000 lei, pre] de emisie 1.800 lei, durata de rambursare 5 ani. Cheltuielile cu emisiunea
ac]iunilor se ridic\ la 2.000.000 lei.
Rambursarea mprumutului se face prin metoda:

a) anuit\]ilor constante;
b) anuit\]ilor variabile.
Se cere:
1. Contabiliza]i n registrul jurnal opera]iile legate de emisiunea obliga]iunilor;
2. ntocmi]i planul de rambursare a mprumutului n cele 2 cazuri;
3. Preciza]i efectul asupra rezultatului n cei 5 ani n cele 2 situa]ii;
4. Contabiliza]i nregistr\rile contabile aferente anului N3;
5. Relua]i problema n condi]iile n care emisiunea obliga]iunilor are loc pe data de 5/06/N.

4. La data de 1 ianuarie 2000, o ntreprindere decide s\ schimbe metoda de amortizare. n acest
fel, ntreprinderea ar fi putut determina urm\toarele informa]ii, dac\ noua metod\ ar fi fost determinat\
dintotdeauna: pentru to]i anii anteriori lui 1999, cheltuielile cu amortizarea ar fi fost cu 500.000 lei mai
mari, iar impozitul pe profit cu 125.000 lei mai mic; amortizarea n 1999 ar fi fost cu 50.000 lei mai mare
[i impozitul pe profit cu 12.500 lei mai mic.
Contul de profit [i pierdere, raportat la finele anului 2000 comparativ cu 1999 se prezint\
astfel:
2000 1999
Vnz\ri 1 500 1000
Costul vnz\rilor (500) (600)
Marja brut\ 1 000 400
Costul de distribu]ie (50) (60)
Costuri de administra]ie (90) (70)
Profit din activitatea de exploatare 860 270
Cheltuieli cu dobnda (20) (10)
Impozit pe profit (210) (65)
Profit net 630 195
Reconcilierea rezultatului reportat

2000
Sold ini]ial 7 000
Profit net al perioadei 195
Sold final 7 195
Se cere: Contabiliza]i schimbarea metodei contabile prin prisma IAS 8. Se vor avea `n vedere:
a)Tratamentul contabil de baz\
b)Tratamentul alternativ

5. ntreprinderea A a descoperit, n anul 2000, c\ desc\rcarea de gestiune a stocurilor de materii
prime din ultimii 2 ani a fost sistematic supraevaluat\ cu 20.000.000 lei (impozitul pe profit 25 %).
Eroarea este considerat\ semnificativ\ [i va fi corectat\.
Se cere: Contabiliza]i corectarea erorii fundamentale prin prisma IAS 8. Se vor avea `n vedere:
a)Tratamentul contabil de baz\
b)Tratamentul alternativ

6. Contabiliza]i prin prisma IAS 20 urm\toarele opera]ii legate de subven]ii:
A) O societate prime[te o subven]ie n valoare de 1.900.000 lei ce urmeaz\ a fi ncasat\ n 4 ani,
respectiv 500.000 lei n anul 1 [i 2, 400.000 lei n anul 3 [i 500.000 lei n anul 4.
Primirea subven]iei este condi]ionat\ ce crearea a 15 locuri de munc\ [i men]inerea lor cel pu]in
4 ani.
Costurile ocazionate de recrutarea angaja]ilor sunt de 200.000 lei, iar salariile n anul 1 sunt de
1.000.000 lei, urmnd s\ creasc\ cu 300.000 lei n fiecare dintre anii urm\tori.
B) O societate prime[te o subven]ie guvernamental\ n valoare de 300.000.000 lei lei pentru
achizi]ia unei instala]ii. Instala]ia a costat 600.000.000 lei [i se amortizeaz\ liniar n 6 ani.

C) Ulterior disponibiliz\rii unor salaria]i, politica de protec]ie social\ a impus acordarea unei
subven]ii pentru acoperirea cheltuielilor cu pl\]ile compensatorii acordate personalului disponibilizat.
Cheltuielile cu disponibilizarea se ridic\ la 500.000.000 lei iar subven]ia acordat\ la 85.000.000 lei.

7. O ntreprindere investe[te 100.000.000 lei n achizi]ia unei instala]ii tehnice, amortizat\ liniar
timp de 10 ani. n anul achizi]iei ntreprinderea prime[te o subven]ie guvernamental\ de 30.000.000 lei
pentru achizi]ia respectivei instala]ii.
Se cere: Contabiliza]i opera]iile legate de subven]ii folosind:
a)metoda prezent\rii subven]iei `n bilan] ca venit amnat
b)metoda sc\derii subven]iei pentru a ob]ine valoarea net\ a activului

8. Relund exemplul de mai sus se consider\ c\ la sfr[itul anului 2 ntreprinderea nu va putea
ndeplini condi]iile asociate acord\rii subven]iei deci o va rambursa.
Se cere: contabilizarea opera]iilor legate de rambursarea subven]iei folosind pe rnd:
a) metoda reducerii soldului contului de venit amnat cu suma rambursat\
b) metoda cre[terii valorii nominale a activului cu suma rambursat\

9. Un produc\tor de televizoare ofer\ garan]ie la momentul vnz\rii bunurilor. Conform
termenilor contractului de vnzare produc\torul n]elege s\ elimine prin repara]ii sau nlocuire defectele
ce apar ntr-o perioad\ de 12 luni de la data bilan]ului.
Dac\ sunt probabile doar defecte minore, costurile de repara]ie [i nlocuire vor fi de 4.000.000
lei, iar dac\ sunt majore de 50.000.000 lei.
Pe baza informa]iilor trecute, ntreprinderea estimeaz\ c\ n anul 2000, 75 % din bunurile
vndute nu vor avea defecte, 10 % vor avea defecte minore [i 15 % defecte majore.
n anul 2001 expir\ perioada de garan]ie a produselor vndute [i nu s-au produs defec]iuni care
s\ impun\ remedieri.
Se cere: contabilizarea provizioanelor pentru riscuri [i cheltuieli.

10. O ntreprindere de exploatare minier\ achizi]ioneaz\ un utilaj de extrac]ie n valoare de
200.000.000 lei. ntreprinderea estimeaz\ c\ la terminarea extrac]iei va efectua cheltuieli cu demontarea,
mutarea [i restaurarea activului n valoare de 45.000.000 lei din care 20.000.000 materiale [i 25.000.000
lei salariale.
Se cere: contabilizarea provizioanelor pentru riscuri [i cheltuieli

11. Un magazin [i desf\[oar\ activitatea ntr-o ]ar\ care nu dispune de legisla]ie referitoare la
rambursarea banilor cump\r\torilor nemul]umi]i de produsele defecte.
Caz 1: Prin politica f\cut\ public\ ntreprinderea s-a angajat s\ practice restituirea banilor la
napoierea produselor defecte [i respectarea politicii este bine cunoscut\.
Caz 1.1: Pe baza experien]ei anterioare se consider\ c\ este probabil s\ existe produse defecte
pentru care cump\r\torii s\ cear\ restituirea banilor.
Caz 1.2: Pe baza experien]ei anterioare se consider\ c\ ntreprinderea a luat toate m\surile
pentru a nu vinde m\rfuri defecte.
Caz 2: Prin politica f\cut\ public\ ntreprinderea s-a angajat s\ practice restituirea banilor la
napoierea produselor defecte dar nu a respectat acest lucru dect rar.
Caz 3: Magazinul nu a f\cut nici un fel de angajament public referitor la restituirea banilor la
napoierea produselor defecte
Se cere: folosind criteriile de recunoa[tere a provizioanelor din IAS 37 preciza]i `n care dintre
cele trei cazuri este necesar\ constituirea provizionului. Argumenta]i.

12. O societate livreaz\ m\rfuri unui client `n valoare de 4.140.000 lei, TVA inclus. Clientul
constat\ c\ o parte din m\rfuri prezint\ defecte [i intenteaz\ firmei un proces judec\toresc. La sfr[itul
anului N societatea estimeaz\ c\ probabilitatea de pierdere a procesului este de 40 %.

La sfr[itul anului N+1, procesul nu este terminat, iar probabilitatea de pierdere se estimeaz\ a
fi 20%.
~n mod similar, la sfr[itul anului N+2 probabilitatea de pierdere se estimeaz\ la 90 %.
~n anul N+3, procesul este terminat [i societatea este obligat\ la plata unei amenzi `n valoare de
5.800.000.
Se cere: contabilizarea provizioanelor pentru riscuri [i cheltuieli.

13. Dispune]i de urm\toarele date:
A. DATE DE EVIDEN}| {I CALCUL PENTRU ANUL 2000 LA 31.12.2000
I. CAPITAL SOCIAL.
Societatea are un capital de 2.000.000 mii lei. Diferen]ele rezultate n urma reevalu\rii legale a
imobiliz\rilor corporale n anii preceden]i incluse n capitalul social 15.000 mii lei, mijloacele fixe la care
s-a f\cut reevaluarea sunt idenitifcabile.
II. PRIME DE CAPITAL {I REZERVE
Soldul contului 105 Rezerve din reevaluare este de 800.000 mii lei. Mijloacele fixe aferente
au fost vndute n anii anteriori.
Contul 106 Rezerve are un sold total de 2.502.500 mii lei dezvoltat n analitic astfel:
1061 Rezerve legale 2.500 mii lei constituit n limita a 5 % din profitul brut
1068 Alte rezerve rezerve din diferen]e de curs valutar aferente disponibilit\]ilor n valut\
n limita capitalului social n valoare de 50.000 mii lei
1068 Alte rezerve 2.450.000 mii lei constituite din profitul net.
III. SUBVEN}II
n contul 118 Alte fonduri sunt eviden]iate fondurile primite cu titlu gratuit de la FPS 180.000
mii lei cu ocazia privatiz\rii societ\]ii. Mijloacele fixe achizi]ionate cu fondurile ob]inute au o durat\ de
via]\ de 10 ani [i au nceput s\ se amortizeze ncepnd cu data de 01.01.1998.
IV. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI {I CHELTUIELI
Soldurile conturilor sunt:
1514 Provizioane pentru pierderi din schimb valutar 900.000 mii lei
476 Diferen]e de conversie activ 900.000 mii lei
477 Diferen]e de conversie pasiv 500.000 mii lei
Provizionul a fost constituit la nivelul pierderilor din diferen]e de curs valutar (sold 476)
V. IMOBILIZ|RI NECORPORALE
Valoarea de intrare a imobiliz\rilor necorporale este de 370.000 mii lei, iar amortizarea
cumulat\ de 15.000 mii lei.
n anul 2000 au fost capitalizate cheltuieli de dezvoltare legate de dezvoltarea unui nou
component (1.000 mii lei, valoare neamortizat\), component care nu se produce n serie.
n anii anteriori s-au capitalizat cheltuieli de cercetare de 200 mii lei, valoare neamortizat\.
VI. IMOBILIZ|RI N CURS
Valoarea imobiliz\rilor n curs este de 1.600.000 mii lei, n valoarea final\ fiind inclus\ [i suma
de 220.000 mii lei reprezentnd diferen]e de curs valutar capitalizate n anii anteriori pe perioadele n care
construc]ia de imobiliz\ri fusese sistat\.
n perioada precedent\ s-au capitalizat costuri cu dobnda dup\ ce construc]ia fusese finalizat\
60.000 mii lei. Valoarea amortiz\rilor n perioada anterioar\ este de 10.000 mii lei.
VII. IMOBILIZ|RI CORPORALE
Valoarea de intrare a imobiliz\rilor corporale este de 5.800.000 mii lei, amortizarea cumulat\
500.000 mii lei.
Valoarea mijloacelor fixe s-a depreciat ireversibil n anii preceden]i cu 1.000 mii mei,
deprecierea fiind nerecuperat\ n perioada n care a avut loc.
Societatea are o rezerv\ din reevaluare legat\ de mijloacele fixe de 25.000 mii lei iar mijloacele
fixe c\rora le corespund aceste rezerve pot fi identificate.
VIII. TITLURI DE PARTICIPARE
Valoarea titlurilor de participare de]inute la oa alt\ societate este de 40.000 mii lei (reprezentnd
mai pu]in de 20 % din capitalul social al acesteia). Titlurile au fost achizi]ionate la nceputul anului 2000.

Valoarea titlurilor recunoscute n bilan]ul anterior este mai mare dect valoarea lor de pia]\ de
35.000 mii lei, diferen]\ recunoscut\ printr-un provizion.
IX. STOCURI
Soldul conturilor de produse finite intrate n decembrie este de 900.000 mii lei. Acesta cuprinde
cheltuieli de administra]ie n sum\ de 5.000 mii lei [i cheltuieli de distribu]ie n sum\ de 2.000 mii lei.
Pentru stocurile de materii prime trebuiau constituite provizioane pentru depreciere n anii
anteriori n valoare de 400.000 mii lei.
X. TER}II
n anii anteriori nu s-au nregistrat provizioane pentru clien]i incer]i n valoare de 80.000 mii lei
[i nu s-a calculat [i nregistrat impozitul amnat n valoare de 300.000 mii lei.
XI. REZULTATUL REPORTAT
Profitul brut al anului 2000 este de 6.000.000.000 lei. n anul n cauz\ s-a constatat c\ din cauza
unei erori de desc\rcare a gestiunii la stocurile de materii prime, n anul anterior cheltuielile firmei au fost
majorate nejustificat cu 200.000 mii lei.
Se cere: contabilizarea opera]iilor [i calculul soldului contului Rezultatul reportat provenind din
adoptarea pentru prima dat\ a IAS, mai pu]in IAS 29.

14. Pe parcursul func]ion\rii unei linii de fabrica]ie cu valoarea contabil\ de intrare 125.000.000
lei, amortizat\ liniar cu durata de via]\ util\ de 15 ani au loc reevalu\ri dup\ cum urmeaz\:
reevaluarea activului dup\ 2 ani, valoarea just\ stabilit\ 128.000.000 lei;
a doua reevaluare a activului se realizeaz\ dup\ 3 ani de la ultima reevaluare, valoarea just\
100.000.000 lei;
a treia reevaluare se efectueaz\ dup\ 1 an de la ultima, valoarea just\ 72.650.000 lei;
a patra reevaluare are loc dup\ un an de la ultima, valoarea just\ 94.000.000 lei
NOT|. Se vor avea n vedere cele dou\ metode ale reevalu\rii

IV. Dup\ ultima reevaluare, mijlocul fix se vinde la pre]ul de 100.000.000 lei.
Se cere: contabilizarea opera]iilor legate de reevaluarea mijlocului fix prin prisma IAS 16 [i
vnzarea mijlocului fix.

15. Dispune]i de urm\toarele informa]ii privind un mijloc de transport dat/primit `n leasing
financiar: valoare contabil\ de intrare 10.500.000 lei; valoare rezidual\ 500.000 lei; durata contractului de
leasing 5 ani; rata dobnzii 20 %; durata normal\ de utilizare 6 ani.
Se cere: ~n cazul leasingului financiar, preciza]i care sunt `nregistr\rile contabile `n
contabilitatea finan]atorului [i cea a utilizatorului.


CAPITOLUL III


1. Societatea comercial\ FARMEC S.A. a realizat cu for]e proprii o cl\dire (garaj) , pentru
care a consumat:
materiale consumabile 2.000.000 lei
energie (cota parte) cu TVA aferent 1.000.000 lei
amortizare utilaje 3.000.000 lei
salarii personal 20.000.000 lei
CAS 4.600.000 lei
ajutor [omaj 1.000.000 lei

Se cere:
Contabiliza]i n registrul jurnal cheltuielile efectuate [i ncorporarea acestora n valoarea
imobiliz\rii.

2. Societatea comercial\ DOG S.A. prime[te o instala]ie achizi]ionat\ n valoare de
30.000.000 lei pe data de 2 august anul 1 pe care o pune n func]iune pe data de 20 august. Instala]ia este
amortizat\ prin metoda liniar\ n 8 ani.

Se cere:

1. ntocmirea planului de amortizare prezentat mai jos.
2. Contabilizarea n jurnal a amortiz\rii anilor 1, 2 [i 3.
3. Prezentarea schematic\ a bilan]ului la nchiderea exerci]iului 3 [i a exerci]iului 7.

3. Societatea comercial\ WOODY S.A. achizi]ioneaz\ [i pune n func]iune un utilaj pe data
de 3 august anul 1 n valoare de 60.000.000 lei. Acest utilaj este amortizat prin metoda degresiv\ n 8 ani.

Se cere:
1. ntocmirea planului de amortizare;
2. Contabilizarea n jurnal a nregistr\rilor aferente anilor1 ,2 [i 3;
3. Prezentarea schematic\ a bilan]ului de nchidere al exerci]iului 3 [i al exerci]iului 7.

4. Societatea comercial\ STRONG S.A. demonteaz\ un strung (ce era amortizat liniar) n
condi]iile:

valoare contabil\ de intrare 30.000.000 lei;
durat\ normal\ de utilizare 10 ani;
durata consumat\ pn\ la casare 6 ani;
valoarea r\mas\ de amortizat se e[aloneaz\ pe 3 ani;
cheltuielile cu demontarea se ridic\ la 11.600.000 lei din care: ap\ consumat\ 3.000.000 lei,
energie electric\ 2.000.000 lei; salarii 6.000.000 lei; cheltuieli materiale 600.000 lei;
angrenaje recuperate evaluate la 12.000.000 lei.

Se cere: Contabiliza]i n registrul jurnal opera]iile legate de casarea strungului.

5. Societatea comercial\ RUDOLF S.A. efectueaz\ urm\toarele opera]ii legate de titluri de
participare:

6.01.N Achizi]ionarea a 1.000 ac]iuni A ale societ\]ii ALFA S.A., cost de achizi]ie 30.000
lei/ac]iune. La achizi]ie sunt nominalizate la plat\ 20 % din pre]ul de achizi]ie, restul de 80 % se vor
nominaliza peste 6 luni. Comisionul bancar este de 800 000 lei [i este pl\tit cu un cec bancar.
8.01.N Achizi]ia a 2.000 ac]iuni A ale societ\]ii ALFA S.A., cost de achizi]ie 40.000
lei/ac]iune, nominalizate toate la plat\.
10.01.N RUDOLF S.A. particip\ n natur\ la constituirea capitalului societ\]ii BETA
S.A. nou nfiin]at\. Aportul n natur\ const\ dintr-un mijloc fix, valoarea contabil\ de intrare 10.000.000
lei, amortizare nregistrat\ 2.000.000 lei. Pentru acest aport RUDOLF S.A. va primi 1.000 ac]iuni B la
valoarea de 15.000 lei/ac]iune.
15.01.N Cesiunea a 1.600 ac]iuni A, pre] de vnzare 60.000 lei/ac]iune. Pentru evaluarea
titlurilor ie[ite se aplic\ procedeul FIFO.
16.01.N ncasarea prin intermediul unei b\nci a contravalorii titlurilor cesionate mai sus,
comision 2.000.000 lei;
20.01.N Cesiunea titlurilor de partcipare B, pre] de csiune 10.000 lei/ac]iune.

Se cere: Contabiliza]i n registrul jurnal opera]iile legate de titlurile de participare.

6. n anul N o societate achizi]ioneaz\ o linie tehnologic\ pentru extrac]ia ]i]eiului. Cheltuielile
legate de achizi]ie sunt: costul de achizi]ie al utilajului 50.000.000 lei; cheltuieli cu proiectul de amplasare

5.000.000 lei; taxe vamale 10.000.000 lei; cheltuieli cu montarea liniei 14.000.000 lei; cheltuieli cu
reclama 25.000.000 lei; cheltuieli cu dobnzi la linia de credit 16.000.000 lei. ntreprinderea estimeaz\ c\
la terminarea extrac]iei va efectua cheltuieli cu demontarea, mutarea [i restaurarea amplasamentului n
valoare de 30.000.000 lei.
Se cere: Conform IAS 16 determina]i costul de achizi]ie.

7. n anul N o societate achizi]ioneaz\ o linie tehnologic\ pentru extrac]ia ]i]eiului. Cheltuielile
legate de achizi]ie sunt: costul de achizi]ie al utilajului 50.000.000 lei; cheltuieli cu proiectul de
amplasare 5.000.000 lei; taxe vamale 10.000.000 lei; cheltuieli cu montarea liniei 14.000.000 lei;
cheltuieli cu reclama 25.000.000 lei; cheltuieli cu dobnzi la linia de credit 16.000.000 lei. nainte de
nceperea activit\]ii, se nlocuie[te o pies\ n valoare de 11.000.000 lei, nlocuire care conduce la
cre[terea capacit\]ii de produc]ie cu 30 % [i sc\derea consumului de energie cu 20 %. Nefunc]ionnd la
parametrii ini]iali, se nlocuie[te o pies\ n valoare de 10 000 000 lei, cheltuieli cu montarea 3.000.000 lei.
Se cere: Conform IAS 16 determina]i costul de achizi]ie.

8. Pentru achizi]ia unei linii tehnologice s-au efectuat urm\toarele cheltuieli: costul de achizi]ie
al liniei 40.000.000 lei; cheltuieli cu proiectul de amplasare 10.000.000 lei; taxe vamale 8.000.000 lei;
cheltuieli cu montarea liniei 9.000.000 lei; cheltuieli cu reclama 6.000.000 lei; cheltuieli cu dobnzi la
linia de credit 4.000.000 lei; reducere comercial\ primit\ 1.000.000 lei; nlocuirea unei piese n valoare de
5.000.000 lei care are drept efect cre[terea capacit\]ii de produc]ie cu 20%.
Se cere: Conform IAS 16 determina]i costul de achizi]ie.

9. O societate de]ine o cl\dire achizi]ionat\ n anul 1998 la valoarea contabil\ de intrare de
300.000.000 lei, amortizat\ liniar n 15 ani. La sfr[itul anului 2 000 valoarea recuperabil\ este de
260.000.000 lei. La sfr[itul anului 2002 valoarea recuperabil\ este de 180.000.000 lei. Durata de via]\
r\mas\ este estimat\ la 5 ani.
Se cere: Contabiliza]i provizioanele pentru deprecierea imobiliz\rilor corporale conform IAS
36.

10. Dispune]i de urm\toarele date la sfr[itul exerci]iului financiar N: *212 Clonstruc]ii cost
de achizi]ie 60.000.000 lei, intrat\ n patrimoniu n data de 8/08/N-1, amortizat\ degresiv n 5 ani; *291
Provizioane pentru deprecierea imobiliz\rilor corporale existent la sfr[itul anului N 1 2.000.000
lei, necesar n anul N 1.400.000 lei.
Se cere: Preciza]i care este valoarea cu care postul 212 Construc]ii figureaz\ n bilan]ul
contabil la sfr[itul anului N conform reglement\rilor contabile din ]ara noastr\

11. O societate are ca parte a activit\]ii sale [i activitatea de cercetare dezvoltare realizat\
prin:
1) laboratorul propriu de cercetare
2) colaborare cu un centru de cercet\ri
Ea demareaz\ un proces de cercetare prin laboratorul propriu astfel:
01.01.2001 31.01.2001- activit\]i desf\[urate pentru ob]inerea de noi cuno[tin]e 50.000.000
lei,
01.02.2001-20.07.2001-evaluarea [i selec]ia final\ a aplica]iilor din cercetare 10.000.000 lei;
21.07.2001-30.11.2001-cercetarea pentru alternative de materiale, sisteme de servicii
20.000.000 lei;
1.12.2001-31.12.2001- designul, construc]ia [i testarea preproduc]iei 30.000.000 lei;
01.01.2002-30.03.2002-construc]ia [i testarea unei alternative alese 17.000.000 lei.

Achizi]ioneaz\ de la centrul de cercet\ri a studiului Tehnologie pentru ob]inerea produsului X
n valoare de 50.000.000 lei.

Se cere: contabiliza]i conform IAS 38 opera]iile legate de imobiliz\rile necorporale.

CAPITOLUL IV


1. Situa]ia stocurilor de m\rfuri ale societ\]ii CARLOS S.A. este redat\ n tabelul de mai jos:
Cantitate Marf\ Pre] unitar Total
1 000 Stoc ini]ial 600 600 000
2 000 Cump\rare 600 1 200 000
- 500 Vnzare 900 450 000
2 500 Stoc final 600 1 500 000

Se cere:
1. Contabiliza]i opera]iile legate de m\rfuri n cazul utiliz\rii metodei inventarului
permanent;
2. Relua]i exemplul n condi]iile n care metoda de contabilizare este cea a inventarului
intermitent;
3. Contabiliza]i acelea[i opera]ii n condi]iile n care se nregistreaz\ numai varia]ia
stocurilor;
4. Prezenta]i n cele 3 cazuri situa]ia c\r]ii mari [i implica]iile asupra contului de rezultate.

2. Situa]ia stocurilor de produse finite ale societ\]ii comerciale FURNICA S.A. este redat\ n
tabelul de mai jos:

Cantitate Produse finite Cost unitar Total
1 000 Stoc ini]ial 600 600 000
2 000 Ob]inere 600 1 200 000
- 800 Vnzare 800 640 000
2 200 Stoc final 600 1 320 000

Se cere:

1. Contabiliza]i opera]iile legate de m\rfuri n cazul utiliz\rii metodei inventarului
permanent;
2. Relua]i exemplul n condi]iile n care metoda de contabilizare este cea a inventarului
intermitent;
3. Contabiliza]i acelea[i opera]ii n condi]iile n care se nregistreaz\ numai varia]ia
stocurilor;
4. Prezenta]i n cele 3 cazuri situa]ia c\r]ii mari [i implica]iile asupra contului de rezultate.

3. Societatea comercial\ FOX S.A. trebuie s\ contabilizeze urm\toarea factur\:

valoarea m\rfuri 30.000.000 lei;
cheltuieli de transport 6.000.000 lei;
remiz\ 2 %;
scont de decontare 1 %;
TVA 19 %

I.IPOTEZ|: remiza figureaz\ n factura ini]ial\;
IPOTEZA A II-A: remiza figureaz\ n factura ulterioar\.

Se cere:
1. ~ntocmi]i factura:
2. Contabiliza]i factura la cump\r\tor ]innd cont de cele 2 ipoteze [i de urm\toarele cazuri;

a) scontul de decontare este contabilizat la primirea/emiterea facturii;
b) scontul de decontare este contabilizat la plata/ncasarea facturii.

4. Societatea comercial\ WOLF S.A. trebuie s\ contabilizeze urm\toarea factur\:

valoare m\rfuri 60.000.000 lei;
cheltuieli de transport 2.000.000 lei;
prim\ de asigurare 3.000.000 lei;
rabat 1 %;
remiz\ 2 %;
risturn 3 %;
scont de decontare 2 %;
TVA 19 %.

IPOTEZA I: toate reducerile figureaz\ n factura ini]ial\;
IPOTEZA A II-A: reducerile comerciale figureaz\ n factura ulterioar\.

Se cere:

1. ntocmi]i factura;
2. Contabiliza]i facturile la cump\r\tor;


5. Contabiliza]i o factur\ pe credit cuprinznd m\rfuri n valoare de 20.000.000 lei, TVA 19 %,
lund n considerare urm\toarele trei ipoteze:
cei 20.000.000 lei reprezint\ o vnzare n care cheltuielile de transport nu l privesc pe
vnz\tor;
vnz\torul factureaz\ 2.000.000 lei n plus pentru a acoperi costul propriului s\u camion
utilizat pentru livrarea m\rfurilor;
vnz\torul factureaz\ 3.000.000 lei n plus pentru a acoperi costul unui transportator care I-a
facturat 2.500.000 lei.

6. Societatea comercial\ BALOO S.A. ]ine eviden]a m\rfurilor la pre]ul cu am\nuntul.
Adaosul comercial este de 20 %.
6/08/N Ea prime[te de furnizori urm\toarea factur\:

- pre] de cump\rare m\rfuri 2.000.000 lei;
- cheltuieli de transport nscrise n factur\ 500.000 lei;
- rabat 1 %;
- scont de decontare 2 %;
- TVA 19 %.

20/09/N Vnzarea m\rfurilor de mai sus.

Se cere: Contabiliza]i n registrul jurnal opera]iile legate de m\rfuri.


7. Societatea comercial\ KAOO S.A. ]ine eviden]a m\rfurilor la pre]ul cu am\nuntul.
Adaosul comercial este de 10 %.
8/10/N Prime[te de la furnizori urm\toarea factur\:

- pre] de cump\rare a m\rfurilor 4.000.000 lei;
- remiz\ 1 %;

- TVA 19 %.
Cheltuielile de transport se ridic\ la 2.000.000 lei [i sunt consemnate n factura unit\]ii de
transport.

20/09/N Vnzarea m\rfurilor de mai sus.

Se cere: Contabiliza]i nregistr\rile legate de m\rfuri n urm\toarele condi]ii:
a) nregistrarea cheltuielilor de transport ntr-un cont distinct de stocuri;
b) nregistrarea cheltuielilor de transport n contul 378 analitic distinct;
c) nregistrarea cheltuielilor de transport n contul 624.

8. Societatea comercial\ KUNTA S.A. ]ine eviden]a m\rfurilor la pre] cu am\nuntul inclusiv
TVA la vnzare. Ea achizi]ioneaz\ stocuri de m\rfuri n condi]iile:
valoarea m\rfurilor 4.000.000 lei;
cheltuieli de transport nscrise n factur\ 5.000.000 lei;
rabat 3 %;
TVA 19 %.
Adaosul comercial practicat de unitate este de 30 %.Ulterior, m\rfurile achizi]ionate sunt
vndute.

Se cere:
1. Contabiliza]i opera]iile legate de m\rfuri;
2. Relua]i exemplul n condi]iile n care cheltuielile de transport figureaz\ n factur\ distinct\.

9. Societatea comercial\ POPEY S.A. ]ine eviden]a m\rfurilor la pre] cu am\nuntul inclusiv
TVA la vnzare. Adaosul comercial practicat de unitate eeste de 20 %.
Situa]ia n conturile societ\]ii la 1/01/N este urm\toarea:
371 SID 1.464.000 lei;
378 SIC 200.000 lei;
n cursul lunii ianuarie au loc opera]iile:
8/01: Achizi]ie m\rfuri A conform facturii: valoare m\rfuri 2.000.000 lei, rabat 2 %, TVA
.19 %.
10/01: Achizi]ie m\rfuri B conform facturii: valoare m\rfuri 3.000.000 lei, scont de
decontare 1 %, TVA 19 %;
n luna februarie au loc opera]iile:
7/02: Achizi]ie m\rfuri C conform facturii: valoare m\rfuri 5.000.000 lei, rabat 1 %, remiz\ 2
%, TVA 19%.
La 28/02 situa]ia stocului final de m\rfuri este urm\toarea;
marfa A 200.000 lei;
marfa B 1.000.000 lei;
marfa C 3.000.000 lei.

Se cere: Contabiliza]i opera]iile legate de m\rfuri n condi]iile n care pentru repartizarea
adaosului comercial se utilizeaz\ metoda procentului mediu de adaos.

10. Pe data de 20/9/N societatea comercial\ VANDA S.A. achizi]ioneaz\ m\rfuri conform
facturii: valoare marf\ 10.000.000 lei, cheltuieli de transport nscrise n factur\ 2.000.000 lei, rabat 2 %,
scont de decontare 1 %, TVA 19 %. Pe data de 31/12/N, valoarea de inventar stabilit\ cu ocazia
inventarierii este de 11.000.000 lei. La data de 31/12/N+1 valoarea de inventar este de 11.200.000 lei.
Pe data de 6/8/N+2 se vnd m\rfurile, pre] de vnzare 15.000.000 lei, TVA 19%.

Se cere: Contabiliza]i n registrul jurnal opera]iile de mai sus.


11. Situa]ia stocurilor societ\]ii comerciale BALOO S.A. este urm\toarea:
Cont 31/12/N 31/12/N+1
Valoare contabil\ de
intrare
Valoarea actual\ Valoare actual\
301 1 000 000 800 000 700 000
302 800 000 1 000 000 600 000
381 600 000 640 000 650 000
331 3 000 000 3 000 000 2 800 000
345 4 000 000 3 600 000 3 800 000
371 6 000 000 5 200 000 5 000 000

Se cere:
1. Contabiliza]i provizioanele necesare la sfr[itul anului N1 [i N2 folosind metoda relu\rii
provizioanelor cu variantele:
a) calculul [i nregistrarea pe fiecare categorie de conturi;
b) calculul [i nregistrarea provizioanelor n mod global;
2. Contabiliza]i provizioanele necesare la sfr[itul anului N2 folosind metoda anul\rii globale
a provizioanelor.


CAPITOLUL V


1. Societatea comercial\ FOX S.A. trebuie s\ contabilizeze urm\toarea factur\:

valoarea m\rfuri 30.000.000 lei;
cheltuieli de transport 6.000.000 lei;
remiz\ 2 %;
scont de decontare 1 %;
TVA 19 %

I.IPOTEZ|: remiza figureaz\ n factura ini]ial\;
IPOTEZA A II-A: remiza figureaz\ n factura ulterioar\.

Se cere:
1. ~ntocmi]i factura:
2. Contabiliza]i factura la vnz\tor ]innd cont de cele 2 ipoteze [i de urm\toarele cazuri;
a)scontul de decontare este contabilizat la primirea/emiterea facturii;
b) scontul de decontare este contabilizat la plata/ncasarea facturii.

2. Societatea comercial\ WOLF S.A. trebuie s\ contabilizeze urm\toarea factur\:

valoare m\rfuri 60.000.000 lei;
cheltuieli de transport 2.000.000 lei;
prim\ de asigurare 3.000.000 lei;
rabat 1 %;
remiz\ 2 %;
risturn 3 %;
scont de decontare 2 %;
TVA 19 %.


IPOTEZA I: toate reducerile figureaz\ n factura ini]ial\;
IPOTEZA A II-A: reducerile comerciale figureaz\ n factura ulterioar\.

Se cere:

a) ntocmi]i factura;
b) Contabiliza]i facturile la vnz\tor;

3. Societatea DURU efectueaz\ urm\toarele opera]ii:
1 martie: repara]ia unei ma[ini care apar]ine clientului FRED pentru 80.000.000 lei, TVA
19 %;
2 martie: FRED returneaz\ trata acceptat\ scadent\ pe 3 mai;
3 martie: DURU sconteaz\ acest efect la banca sa;
4 martie: banca pune fonduri la dispozi]ia lui DURU re]innd o dobnd\ de 20 % [i 600.000
lei cheltuieli;
4 mai: banca semnaleaz\ pe DURU c\ trata este nepl\tibil\ [i re]ine 3.000.000 lei cheltuieli;
7 mai: DURU factureaz\ lui FRED prin scrisoare recomandat\ valoarea nominal\ a crean]ei,
dobnda de ntrziere 800.000 lei;
10 mai: FRED adreseaz\ lui DURU un bilet la ordin pentru aceea[i sum\ scadent pe 20 mai;
19 mai: DURU remite biletul la ordin la banc\ care l ncaseaz\ pe 20 mai re]innd 1.000.000
lei cheltuieli.

Se cere: nregistrarea acestor opera]ii n jurnalul vnz\torului [i cump\r\torului.

4. Dispune]i de urm\toarele informa]ii:

1.TVA de plat\ aferent\ lunii august 2.000.000 lei.
2.Opera]ii efectuate n luna septembrie:

a) Vnz\ri de produse finite n sum\ de 8 784 000 lei, TVA 19 %, inclus.
b) Achizi]ie de materii prime 10 000 000 lei, TVA 19 %.
c) Recep]ia [i punerea n func]iune a unei cl\diri, cost de produc]ie 15 000 000 lei.

NOT|: Prorata stabilit\ la deschiderea exerci]iului financiar este de 80 %.

Se cere: Prezenta]i nregistr\rile aferente lunii septembrie.


5. Societatea comercial\ CAPRI S.A. efectueaz\ urm\toarele opera]ii:

6/4/N: Vnzare de m\rfuri n numerar clientului CIOCOS n valoare de 4.000.000 lei, TVA
19%.
9/10/N: Vnzare pe credit de produse finite clientului CROCOS n valoare de 6.000.000 lei,
TVA 19%;
10/11/N: Prestarea de servicii clientului VIPROS n sum\ de 18.300.000, TVA inclus;
31/12/N CAPRI afl\ c\ societatea CROCOS e n lichidare judiciar\ [i c\ nu [i va pl\ti
datoria. Totodat\ este anun]at\ c\ societatea VIPROS are dificult\]i financiare [i nu va pl\ti probabil
dect 90 % din crean]\;
6/3/N+1: CROCOS prezint\ hot\rrea judec\toreasc\ definitiv\ care atest\ imposibilitatea
ncas\rii crean]ei;
31/12/N+1 CAPRI afl\ c\ dificult\]ile clientului VIPROS s-au agravat [i c\ nu va pl\ti
probabil dect 50 % din datorie;
31/12/N+2: VIRPOS anun]\ c\ probabil va pl\ti 90 % din crean]\;

1/8/N+3: VIPROS anun]\ c\ este n lichidare judiciar\;
CAPRI recupereaz\ ntreaga sum\ de la VIPROS.

Se cere:

1. nregistra]i n registrul jurnal informa]iile referitoare la exerci]iul N;
2. Prezenta]i schematic bilan]ul [i contul de profit [i pierdere la finele anului N;
3. nregistra]i n registrul jurnal opera]iile posterioare exerci]iului N.

6. S\ se calculeze [i s\ se contabilizeze opera]iile privind: TVA de plat\ pe luna mai privind
decontul din luna aprilile 100.000 lei, TVA pentru cump\r\ri de stocuri de m\rfuri n luna mai 4.000.000
lei, TVA pentru vnz\ri de m\rfuri n luna mai 5.000.000 lei, TVA aferent\ stocului de m\rfuri
nevndute 200.000 lei, prorata TVA 90 %.

7. ~n statul de salarii figureaz\ urm\toarele date: total drepturi de salarii cuvenite 10.000.000
lei, avansul chenzinal pl\tit 40 %, contribu]ia la pensia suplimentar\ 5 %; contribu]ia la [omaj 1 %;
contribu]ia la fondul pentru asigur\ri sociale de s\n\tate 7 %; chirii re]inute n favoarea ntreprinderii
40.000 lei; imputa]ii b\ne[ti pentru lipsuri n gestiune 50.000 lei; re]ineri n favoarea ter]ilor 60.000 lei.
Se cere: S\ se contabilizeze opera]iile privind cheltuielile [i decont\rile cu personalul.

8. Din conturile societ\]ii de comer] MARTIN S.A. s-au extras informa]iile: 10.000.000 lei
TVA deductibil\ asupra cump\r\rilor (luna mai), 3 000 000 lei TVA de plat\ (aferent` lunii aprilie),
2.000.000 lei TVA colectat\ aferent\ vnz\rilor (luna mai). Prorata TVA 90 %. Care sunt `nregistr\rile
lunii mai.

9. Din conturile societ\]ii DULFANA S.A. s-au extras informa]iile: TVA de plat\ aferent\ lunii
mai 400.000 lei, TVA colectat\ 19 % `n luna iunie din vnzarea produselor finite `n valoare de
10.000.000 lei inclusiv TVA, TVA deductibil\ 19 % `n luna iunie afferent\ cump\r\rii de piese de
schimb \n valoare de 10.000.000 lei pre] de achizi]ie. Prorata TVA 90 %. Care sunt \nregistr`rile lunii
iunie, dar ale lunii iulie `n condi]iile `n care TVA deductibil\ din cump\r\ri de materii prime este de
2.000.000 lei [i TVA colectat\ din vnz\ri de m\rfuri 2.100.000 lei.


CAPITOLUL VI


1. 1 ian: Crearea societ`]ii FRED S.R.L. prin aportul n numerar de 50.000.000 lei depu[i ntr-
un cont bancar deschis la BRCE [i aportul n natur\ (ma[ini) n sum\ de120.000.000 lei
2 ian: Achizi]ionarea unui automobil pl\tit prin cec bancar n sum\ de 30.000.000 lei , TVA
19 %.
5 ian: Cump\rarea cu factur\ a unui stoc de m\rfuri n sum\ de 30.000.000 lei de la furnizorul
CARLOS S.A., TVA 19 %.
6 ian: Vnzarea cu factur\ a m\rfurilor clientului CARLA S.A. pre] de vnzare 48.000.000 lei,
TVA 19 %.
12ian: Societatea contracteaz\ un mprumut pe termen lung de la BANK POST n sum\ de
55.000.000 lei.
14 ian: Plata datoriei fa]\ de furnizorul CARLOS S.A.
21 ian: Deschiderea unui cont bancar la BCR [i depunerea sumei de 3.000.000 lei, virat\ din
contul de la BRCE
24 ian: Societatea ridic\ din contul bancar de la BRCE suma de 1.000.000 lei
28 ian: CARLA S.A. adreseaz\ un ordin de plat\ pentru 25.000.000 lei societ\]ii, depu[i n
contul bancar BRCE

31 ian: Contabilizarea cheltuielilor cu salariile 9.000.000 lei, a salariilor pl\tite n numerar n
sum\ de 4.000.000 lei [i a salariilor neridicate 800.000 lei.
Se cere: Contabilizarea opera]iilor.

2. S\ se contabilizeze `n registrul jurnal opera]iile de mai jos:

1 iunie: cump\rarea de materii prime pe credit de la furnizorul CHAT S.A. n valoare de
18.000.000 lei; plata va avea loc pe data de 28 iunie prin cec bancar;
2 iunie: vnzarea de produse finite clientului DOG S.A. n sum\ de 45.000.000 lei, plata avnd
loc n zece zile pentru 20.000.000 lei, restul n luna iulie;
3 iunie: reglementarea prin cec a unei note de telefon primit n aceast\ zi n sum\ de 900.000
lei;
6 iunie: achizi]ionarea mobilierului de birou n valoare de 23.000.000 lei, din care 9.000.000 lei
pl\ti]i cu cec bancar, iar restul n luna septembrie;
8 iunie: cecul n valoare de 2.000.000 tras la CABV pentru remiterea de lichidit\]i;
9 iunie: cump\rarea de rechizite pl\tite n numerar n valoare de 200.000 lei;
15 iunie: recep]ia unei facturi de la un expert contabil care va fi reglat\ n luna iulie n sum\ de
12.000.000 lei;
30 iunie: mprumut contractat de la o societate de credit n sum de 32.000.000 lei, bani depu[i
n contul bancar;
30 iunie: reglementarea chiriei conform facturii primit\ n aceast\ zi n valoare de 6.000.000 lei;

3. S\ se contabilizeze opera]iile:

a) Se achizi]ioneaz\ ac]iuni ca investi]ii financiare pe termen scurt 5.000 titluri 200 lei n
valoare de 100.000 lei din care eliberate 25 %, iar restul eliberabile n 5 ani.
b) Se cesioneaz\ titlurile de plasament nainte de eliberarea total\, pre]ul de cesiune al titlurilor
este de 250.
c) n luna iulie exerci]iul N se cump\r\ obliga]iuni n condi]iile:
pre]ul de cump\rare 2 000 000 lei
cuponul dobnzii de ncasat ntre 1 aprilie [i 1 iulie (4 luni)
pentru o rat\ a dobnzii 20 %
? lei
Dobnda pn\ la 1 aprilie a fost ncasat\ la sursa de cump\rare.
La 31 decembrie N valoarea bursier\ a obliga]iunilor este de 1.800. 000 lei.
n exerci]iul N+1 la 1 octombrie se cesioneaz\ obliga]iunile, pre]ul de cesiune este de
2.300.000 lei, din care cuponul dobnzii 500.000 lei.

4. S\ se contabilizeze opera]iile:
n cursul exerci]iului prin contul curent de la banc\ au loc urm\toarele opera]ii:
30.04.2002, ncasarea a 2.600 USD 35.000 lei cursul zilei, 34.000 lei cursul din momentul
cre\rii crean]ei;
25.06.2002, ncasarea a 10.400 USD 32.800 lei cursul zilei, 33.500 lei cursul crean]ei;
08.07.2002, pl\]i de 5.700 USD 31.600 cursul zilei, 31.450 lei cursul din momentul cre\rii
datoriei;
09.11.2002, ncas\ri de 1.300 USD 30.100 lei cursul zilei, 34.200 lei cursul crean]ei.
Cursul fix stabilit la 01.01.2002 este de 30.000 lei, cursul din 31.12.2002 este 1 USD= 35.800
lei.


CAPITOLUL VII {I VIII


1. S\ se calculeze cifra de afaceri n baza datelor: stocuri ini]iale la nceputul perioadei
1.000.000 lei; achizi]ie stocuri 4.000.000 lei; stocuri finale 1.600.000 lei; stocuri ini]iale de produse finite
la cost de produc]ie 12.000.000 lei; produse ob]inute n cost de produc]ie 15.000.000 lei; produse vndute
n pre] de vnzare nefacturate 30.000.000 lei; reduceri comerciale acordate 2.000.000 lei; stoc final de
produse nevndute la cost de produc]ie 6.000.000 lei; salarii pl\tite 3.500.000 lei; subven]ii de exploatare
2.800.000 lei.

2. Dispune]i de urm\toarele date n cursul exerci]iului N: o societate ob]ine n cursul anului
produse finite la cost de produc]ie 30.000.000 lei; ea vinde 30 % din ele la pre]ul de 38.900.000 lei;
reducere comercial\ nscris\ n factur\ 10 %. ntre cheltuielile ocazionate de ob]inerea produselor finite
sunt: materiale consumate 3.000.000 lei; salarii datorate 3.500.000 lei; salarii pl\tite 3.800.000 lei; CAS
1.050.000 lei; fond [omaj 175.000 lei; dobnzi 400.000 lei; amortizare 1.600.000 lei. Care este m\rimea
rezultatului contabil [i a celui fiscal ?

3. S\ se calculeze cifra de afaceri [i rezultatul din exploatare n baza urm\toarelor date: valoarea
ad\ugat\ 90.000.000 lei; marja comercial\ 30.000.000 lei; achizi]ie stocuri 8.000.000 lei; stocuri ini]iale
1.000.000 lei; stocuri finale 5.200.000 lei; servicii facturate primite de la ter]i 2.000.000 lei; servicii
nefacturate primite de la ter]i 2.500.000 lei; produc]ia stocat\ (sold debitor) 6.000.000 lei; produc]ia
imobilizat\ 5.000.000 lei; costul de cump\rare al m\rfurilor vndute 6.800.000 lei; subven]ii de
exploatare 4.000.000 lei.

4. Din balan]a de verificare s-au extras urm\toarele date: mijloace fixe 10.000.000 lei,
amortizarea mijloacelor fixe 6.000.000 lei, cheltuieli de constituire 2.800.000 lei, titluri de participare
3.500.000 lei, provizioane pentru deprecierea imobiliz\rilor financiare 600.000 lei, v\rs\minte de efectuat
pentru imobiliz\ri financiare 900.000 lei, terenuri 12.000.000 lei, materii prime 5.000.000 lei,
provizioane pentru deprecierea materiilor prime 1.000.000 lei, m\rfuri 9.200.000 lei, diferen]e de pre] la
m\rfuri (sold creditor) 600.000 lei, produse finite 3.000.000 lei, diferen]e de pre] la produse (sold debitor)
450.000 lei, obiecte de inventar 720.000 lei, uzura obiectelor de inventar 380.000 lei, clien]i 5.800.000
lei, clien]i incer]i 1.400.000 lei, clien]i creditori 2.600.000 lei, furnizori debitori 1.900.000 lei, conturi
curente la b\nci (sold creditor) 2.870.000 lei. Care este m\rimea activelor imobilizate [i a activelor
circulante.

5. Din balan]a de verificare s-au extras urm\toarele date: clien]i 10.000.000 lei, clien]i incer]i
4.000.000 lei, clien]i creditori 6.500.000 lei, provizioane pentru deprecuierea crean]elor clien]i 4.000.000
lei, conturi curente la b\nci (sold creditor) 5.100.000 lei, furnizori 4.100.000 lei, furnizori debitori
3.900.000 lei, decont\ri cu asocia]ii privind capitalul (sold debitor) 2.000.000 lei, efecte de plat\ 300.000
lei, TVA neexigibil\ (sold creditor) 3.400.000 lei, TVA de recuperat 1.000.000 lei, dividende de plat\
2.500.000 lei, impozit pe profit 500.000 lei, debitori diver[i 3.800.000 lei, provizioane pentru deprecierea
debitorilor 700.000 lei. Care este m\rimea crean]elor [i a datoriilor:

6. Dispune]i de urm\toarele date la nchiderea exerci]iului N: impozit pe profit calculat [i
nregistrat la 30.11.N 1.000.000 lei din care pl\tit 900.000 lei; veniturile aferente exerci]iului N
15.000.000 lei, din care dividende ncasate 480.000 lei; cheltuielile aferente exerci]iului N 6.800.000 lei,
din care cheltuieli de protocol nedeductibile 370.000 lei [i amenzi 40.000 lei. Cota de impozit pe profit
este de 25 %. Care este suma impozitului pe profit datorat [i de pl\tit pe luna decembrie N:

7. n baza datelor: cump\r\ri de stocuri 2.000.000 lei, stocuri ini]iale 500.000 lei, stocuri finale
2.300.000 lei, salarii totale datorate 1.400.000 lei, salarii pl\tite 1.450.000 lei, amortizare 700.000 lei,
amenzi [i penalit\]i datorate c\tre autorit\]ile romne 900.000 lei, din care pl\tite 800.000 lei; dividende
de primit 700.000 lei, dividende de pl\tit 800.000 lei, dobnzi datorate 300.000 lei, dobnzi pl\tite

280.000 lei; servicii facturate primite de la ter]i 510.000 lei, stocuri ini]iale de produse finite la cost de
produc]ie 700.000 lei, produse ob]inute la cost de produc]ie 10.000.000 lei, produse vndute la pre] de
vnzare 14.000.000 lei, produse vndute la pre] de vnzare f\r\ facturi ntocmite 2.600.000 lei, stocuri de
produse nevndute la cost de produc]ie 8.500.000 lei, servicii nefacturate primite de la ter]i 1.300.000 lei,
provizioane pentru deprecierea imobiliz\rilor financiare constituite 3.000.000 lei [i reluate 1.200.000 lei.
Calcula]i rezultatul contabil nainte de impozitare [i rezultatul fiscal.

8. Folosind contul de profit [i pierdere s\ se calculeze rezultatul brut, rezultatul fiscal [i net n
baza datelor. Cump\r\ri de stocuri 100.000 lei, consum de stocuri 90.000 lei; salarii total datorate
200.000 lei, salarii pl\tite 204.000 lei; servicii nefacturate primite de la ter]i 100.000 lei, servicii facturate
primite 200.000 lei, provizioane pentru riscuri [i cheltuieli constituite 50.000 lei, provizioane reluate
80.000 lei; stocuri ini]iale de produse finite la cost de produc]ie 10.000 lei, produse ob]inute la cost de
produc]ie 530.000 lei, produse vndute la pre] de vnzare 800.000 lei, produse ncasate la pre] de vnzare
810.000 lei, produse vndute dar nefacturate la pre] de vnzare 40 000 lei, stocuri finale de produse
nevndute la cost de produc]ie 80.000 lei, dobnzi datorate 70.000 lei, pl\tite 65.000 lei, dividende de
primit 60.000 lei, ncasate 20.000 lei, cota de impozit pe profit 25 %.

9. Dispune]i de urm\toarele informa]ii din conturi (soldurile finale): 213 10.000.000 lei; 281
3.000.000 lei; 301 4.000.000 lei; 391 200.000 lei; 409 300.000 lei; 4111 500.000 lei; 419
600.000 lei; 461 100.000 lei; 462 150.000 lei. Preciza]i care este m\rimea activului bilan]ier [i a
activelor circulante dup\ nscrierea datelor n bilan]ul contabil.

S-ar putea să vă placă și