Sunteți pe pagina 1din 10

Stimata Doamna/Stimat Domn, Nr. Inreg .

1. Unitatea Executiv pentru Finanarea nvmntului Superior, a Cercetrii, Dezvoltrii i Inovrii


intenioneaz s foloseasc o parte din fondurile alocate din Fonduri Structurale n cadrul proiectelor derulate
pentru contractarea direct de servicii de curatenie. Serviciile se vor desfura in perioada !".!#.#!"$ %
$"."#.#!"$. &odul &'( aferent acestei ac)iziii este *!*"*#!!+, -Servicii de curare a .irourilor/.
. 'rocedura aplicat pentru atri.uirea contractului de ac)iziie pu.lic0 ac)iziie direct.
1egislaia aplica.il0
+ 23D2N4N54 D6 7386N59 Nr. $, din "* aprilie #!!: privind atri.uirea contractelor de
ac)iziie pu.lic, a contractelor de concesiune de lucrri pu.lice i a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificrile i completrile ulterioare.
+ ;2<93=364 nr. *#> din "* iulie #!!: pentru apro.area normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atri.uirea contractelor de ac)iziie pu.lica din 2rdonanta de urgenta a 8uvernului nr.
$,/#!!:
+ 16864 nr. $$? din "? iulie #!!: pentru apro.area 2rdonanei de urgenta a 8uvernului nr.
$,/#!!:
!. @n cele ce urmeaz suntei invitai s depunei oferta dumneavoastr de pre pentru prestarea serviciilor
menionate mai sus, dup cum urmeaz0 servicii de curatenie, pe luna, pentru o suprafata de :$$,?$ mp la
sediul 76FIS&DI din Aucuresti, &alea 'levnei nr. $ -o cladire cu demisol, parter, etaB " si mansarda/ precum
si ">?,*$ mp de curte asfaltata. Serviciile de curatenie vor fi asigurate C ore pe zi/> zile pe saptamana, de "
persoana care va asigura permanenta in timpul programului de lucru orele !*.!!+"?.!!
Serviciile de curatenie vor include pe langa materialele aferente curateniei, urmatoarele0
D aspirarea si curatarea de praf a tuturor zonelor inalte si BoaseE
D spalarea geamurilor pe interior si eFteriorE
D curatarea amanuntita a aparaturii electroniceE
D aspirarea si stergerea mo.ilieruluiE
D aspirarea de praf a cartilor si dosarelorE
D aspirarea si spalarea tapiteriilorE
D curatarea mo.ilieruluiE
D spalarea, dezinfectarea si odorizarea grupurilor sanitare.
Se mentioneaza ca eFista posi.ilitatea efectuarii a doua curatenii generale in decursul anului.
". 2ferta tre.uie eFprimat ca pre unitar, n 16I cu valoarea <(4 eFprimat separat i va include toate costurile
aferente prestrii serviciilor descrise. 2fertanii pot depune o singur ofert.
#. Se accept oferte prin pot, curier, e+mail sau faF, urmGnd a prezenta oferta n original la sediul 76FIS&DI.
$. 2ferta Dumneavoastr tre.uie s respecte formatul de mai Bos i va fi adresat i trimis la0
7nitatea 6Fecutiv pentru Finanarea @nvmGntului Superior a &ercetrii, Dezvoltarii si Inovarii
@n atenia0 8a.riela '2'4 % 3esponsa.il 4c)iziii
4dresa0 &alea 'levnei, Nr.$, sector >, Aucuresti
<el. !#"/$!?."*."C
FaF0 !#"/$!?."*."*
6+mail0 ga.riela.popa Huefiscdi.ro
%r.Crt. Serviciul Supra&ata '
mp
Cantitate
(nr.luni)
*ret'mp
lei'&ara +,-
". Servicii de curatenie, pe luna, " persoana,
pentru o suprafata de :$$,?$ mp demisol,
parter, etaB " si mansarda, precum si ">?,*$
mp de curte asfaltata
?*",:: "" luni
#. Servicii de curatenie generala ?*",:: # curatenii
<2<41 fara <(4
<2<41 cu <(4
Nr.
Crt.

Descrierea produse /
materiale consumabile / luna
U.M.

Cantitate /
luna
Pretul
estimat/buc
(fr TVA)
Total
Total
perioada
luni
" Sapun lic)id >1 Auc #
# Servetele cutie Auc $>
$ ;artie prosop 3ola #!
, 2dorizant spraI Auc *
> 2dorizant Jc Auc *
: Saci menaBeri "#!1 3ola "!
? Saci menaBeri $>1 3ola #!
C Saci menaBeri #,!1 3ola "
*
;artie igienica # straturi "!
.uc/set
Set "!
Total lei fr TVA
Total lei cu TVA
.. 2ferta tre.uie s fie vala.il timp de minim $! zile de la data limit pentru depunerea ofertelor si va fi insotita
de o copie Kconform cu originalulL al &ertificatului de Inregistrare Fiscala eli.erat de 2ficiul 3egistrului
&omertului..
/. Data limit pentru depunerea ofertelor la adresa menionat la aliniatul > este 1# ianuarie 01!, ora 10.00
-.1. Data limit pentru solicitarea clarificrilor0 cu # zile nainte de data limit de depunere a ofertelor.
2. 2fertan ii vor depune odat cu oferta i declara iile aneFate0 Formularele "% >
10. &ontractul/&omanda se va nc)eia pGn la data de ## ianuarie #!"$. (aloarea maFim a serviciilor incluse n
contract nu va putea depi ec)ivalentul a :#.,>?,*! lei fr <(4. 'lata se va efectua lunar cu ordin de plat,
dupa terminarea serviciilor, n .aza facturii emise de 'restator.
11. <oate documentele ofertei vor fi completate, tampilate i semnate de reprezentantul legal
3esponsa.il ac)izitii Intocmit,
8a.riela 'opa 4ndreea Ma)aria
Director 8eneral
4drian &734N
F341U5-4 1
2perator economic,
DEC5-4-+IE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. "C! si "C" din
2rdonanta de urgenta a 8uvernului nr. $,/#!!:, cu modificarile si completarile ulterioare
". ............................. in calitate de ofertant la procedura de ac)izitie directa pentru atri.uirea
contractului de ac)izitie pu.lica de prestari servicii de curatenie reprezentata prin ............................,
reprezentant imputernicit in calitate de ................., declar pe propria raspundere, in calitate de
ofertant la procedura de ac)izitie directa, su. sanctiunile aplicate faptei de fals in acte pu.lice, ca nu
ne aflam in niciuna dintre situatiile prevazute la art. "C" din 2rdonanta de 7rgenta a 8uvernului nr.
$,/#!!:, privind atri.uirea contractelor de ac)izitie pu.lica, a contractelor de concesiune de lucrari
pu.lice si a contractelor de concesiune de servicii apro.ata cu modificarile si completarile
ulterioare, respectiv ca0
a/ nu suntem in stare de faliment ca urmare a )otarGrii pronuntate de Budecatorul+
sindicE
./ ne+am indeplinit o.ligatiile de plata a impozitelor, taFelor si contri.utiilor de
asigurari sociale catre .ugetele componente ale .ugetului general consolidat, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare in 3omania pGna la termenul limita de
depunere al oferteiE
.O"/ in ultimii # ani nu ne+am indeplinit in mod defectuos o.ligatiile contractuale, din
motive imputa.ile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa
produca grave preBudicii .eneficiarilor acestuiaE
c/ nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin )otarGre definitiva a unei instante
Budecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greseli in materie profesionalaE
d/ nu prezentam informatii false sau prezentam informatiile solicitate de catre
autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si
selectie.
#. Su.semnatul declar pe proprie raspundere ca in ultimii > ani, nu am fost condamnati prin
)otarGrea definitiva a unei instante Budecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii
criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de .ani.
$. Su.semnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligi.ilitatea
noastra, precum si eFperienta, competenta si resursele de care dispunem.
,. Su.semnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, .anca, alte persoane
Buridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante % 7nitatea
6Fecutiv pentru Finanarea @nvmGntului Superior, a &ercetrii, Dezvoltrii i Inovrii, cu privire
la orice aspect te)nic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
>. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasi.il de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Data0 ..................
..........................,
in calitate de .., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
.......................................
-2perator economic/
F341U5-4
2perator economic,
...................................................
DEC5-4-+IE
*4I,I%D C-5I+-+E- DE *-4+ICI*-%+ 5- *43CEDU4-
". Su.semnatul ...................., reprezentant imputernicit al ................................., declar pe propria raspundere,
su. sanctiunile aplicate faptei de fals in acte pu.lice, ca, la procedura pentru atri.uirea contractului de
ac)izitie pu.lica avGnd ca o.iect Pservicii de curatenieL avand &2D &'( *!*"*#!!+, -Servicii de curare a
.irourilor/, la data de ">.!".#!"$ organizata de 7nitatea 6Fecutiv pentru Finanarea @nvmGntului
Superior, a &ercetrii, Dezvoltrii i Inovrii, particip si depun oferta0
Q in nume propriuE
Q ca asociat in cadrul asocierii condusa de0 numele liderului / noi insineE
Q ca su.contractorE
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)
#. &onfirmam faptul ca nu licitam pentru acelasi contract in nici o alta forma.
3. (Aplicabil doar pentru membrii in asociere) &onfirmam, ca mem.ru in consortiu/asociere ca toti mem.rii
raspund solidar pentru eFecutia contractului, ca mem.rul conducator este autorizat sa o.lige si sa primeasca
instructiuni in numele si pe seama fiecarui mem.ru, este raspunzator in nume propriu si in numele 4socierii
pentru indeplinirea contractului, inclusiv platile si ca toti mem.rii asocierii se o.liga sa ramGna in asociere pe
intreaga durata a eFecutiei contractului.
,. Suntem de acord sa ne supunem prevederilor Sectiunii a C+a + 3eguli de evitare a conflictului de interese
din 2rdonanta de 7rgenta nr. $,/#!!:, modificata si completata, si adaugam, in mod special, ca nu avem nici
un potential conflict de interese sau alte relatii asemanatoare cu ceilalti candidati sau alte parti implicate in
procedura de atri.uire in timpul depunerii ofertei.
>. Su.semnatul declar ca0
Q nu sunt mem.ru al nici unui grup sau retele de operatori economiciE
Q sunt mem.ru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in aneFa.
-Se .ifeaza optiunea corespunzatoare./
:. Su.semnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in
prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atri.uire a contractului de ac)izitie
pu.lica sau, in cazul in care vom fi desemnati cGstigatori, pe parcursul derularii contractului de ac)izitie
pu.lica.
?. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta
declaratie.
C. Su.semnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, .anca, alte persoane Buridice sa
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai 7nitatea 6Fecutiv pentru Finanarea @nvmGntului
Superior, a &ercetrii, Dezvoltrii i Inovrii, adresa Str. Rendeleev, nr.#"+#>, sector ", Aucuresti, cu privire
la orice aspect te)nic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Data0 ..................
..........................,
in calitate de .., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
.......................................
-2perator economic/
F341U5-4U5 !
CE4+IFIC-+
6e participare la licitatie cu o&erta in6epen6enta
I. Su.semnatul ....................................., reprezentant al ............................, societate comerciala care va
participa la procedura de ac)izitie pu.lica organizata de 7nitatea 6Fecutiv pentru Finanarea @nvmGntului
Superior, a &ercetrii, Dezvoltrii i Inovrii, in calitate de autoritate contractanta, cu nr. ..... din data
de ................, certific prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate punctele de
vedere.
II. &ertific prin prezenta, in numele ....................................., urmatoarele0
". am citit si am inteles continutul prezentului certificatE
#. consimt descalificarea noastra de la procedura de ac)izitie pu.lica in conditiile in care cele declarate
se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privintaE
$. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta de
participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de ofertaE
,. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau Buridica, alta
decGt ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi
proceduri de ac)izitie pu.lica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participareE
>. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a
eFista consultari, comunicari, intelegeri sau aranBamente cu acestiaE
:. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste
preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva
procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura
cu o.iectul respectivei proceduriE
?. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste
calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferiteE
C. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de
momentul oficial al desc)iderii pu.lice, anuntata de contractor.
III. Su. rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar ca cele consemnate in prezentul
certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.
2fertant, Data
......................... .............................
..............................
..............................
F341U5-4U5 "
2perator economic,
...................................
DEC5-4-+IE
privin6 neinca6rarea in preve6erile art.$27
(evitarea con&lictului 6e intere8e)
Su.semnatul ...................., .................... al .............................. in calitate de
ofertant/candidat/ofertant asociat/su.contractant/tertul sustinator la procedura de ac)izitie directa pentru
atri.uirea contractului de ac)izitie pu.lica avand ca o.iect Pservicii de curatenieL, la data de ">.!".#!"$,
organizata de 7nitatea 6Fecutiv pentru Finanarea @nvmGntului Superior, a &ercetrii, Dezvoltrii i
Inovrii, declar pe propria raspundere ca nu ma aflu in niciuna dintre situatiile prevazute la art. :*
"
din
2.7.8. nr.$,/#!!: cu modificarile si completarile ulterioare0
+ nu am drept mem.ri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare
si/sau nu am actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea
inclusiv sau nu ma aflu in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.:* lit.a/ din 2.7.8.
nr.$,/#!!:, cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante 7nitatea 6Fecutiv
pentru Finanarea @nvmGntului Superior, a &ercetrii, Dezvoltrii i Inovrii, despre care am luat la
cunostinta din lista persoanelor ce detin functii de decizie in cadrul 4utoritatii &ontractante.
Data completrii ......................
2perator economic,
.........................................
...................
...................
Ane!a a declara iei pri"ind e"itarea conflictului de interes
TABEL
CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE
IN CADRUL INSTITUTIEI
Nume Prenume Functie
Adrian CURAJ Director General
Madalena SUSAN!RESIGA Director General Ad"unct
Daniela ANG#EL Director General Ad"unct
Ga$riela JITARU Director Directie Finantarea In%atamantului Su&erior
Elena TITA Director Economic
F341U5-4U5 #
2perator economic,
......................................
DEC5-4-+IE *4I,I%D S-%-+-+E- SI *43+EC+I- 1U%CII
Su.semnatul ..................., reprezentant a ...................... declar pe propria raspundere ca ma angaBez sa prestez
serviciile/furnizez produsele, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile o.ligatorii
referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in 3omGnia.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la ela.orarea ofertei am tinut cont de o.ligatiile referitoare la
conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor o.ligatii.
Data completarii 0..............................
2perator economic,
................................................
............................
..........................