Sunteți pe pagina 1din 6

U n iversitatea

Va ria nta 5
La intrebSrile de mai
jos (1.-30) alegeli un singur
rEspuns corect
l.Oxidarea metanulul la metanal are loc tn
urmdtoarele condltii:
A. tn atmosferd sdracd ?n oxigen
B, la 400- 600oC, in prezenta oxizilor de azot
C. la 800'C, in prezenta nichelului
D. la 400"C gi 60 atmosfere
E. la 1000'C, ln prezenta platinei
2.Ceti compugi pot rezulta in urma reactiei de
condensare dintre 2,2-dimetilbutanal
Si
glioxal?
4,2
8,3
c.4
D,6
E. nici unul
3.Forma furanozici a fructozel rezulti prin
interactiunea grupei carbonil cu hidrogenul
grupei hidroxilde la:
A.C,
B.C,
c'co
D,C,
E. C-
b
4.Care dintre urmitoarele substanle are
caracterul bazlc cel mai pronun$at?
A. etilamina
B, dietilamina
C. anilina
D. p-nitroanilina
E. amoniacul
S.Care dintre urmitorii aminoacizi nu contine un
atom de carbon asimetrlc?
A. acid glutamic
B, alanina
C. glicina
D. lisina
E. valina
6.Alegefi afirmalia falsi prlvind aminele:
A. au caracter bazic
B. reacfioneazd cu HCI
C. amoniacul are caracter bazic mai puternic dec6t
anilina
D. pot fixa un proton prin perechea de electroni
neparticipanli de la azot
E, o-toluidina este o amin6 aromaticS secundard
de Medicini
9i
Farmacie "Carol Davila"
Examen
-
chi mie_orga n ica-biolog ie_vegetala
T,Despre acilarea aminelor este incorectl
afirmafia:
A. este datd de aminele
primare
Sisecundare
B. se aplici tn scopul protejirii grupei amino
C. se realizeazi prin tratare cu acizi carboxilici, cloruri
ale acizilor sau anhidride
D. rezulti amide substituite la azot
E. rezult5 amine te(iare
S.ComponentS metilenlci in condensdri cu
compugi carbonllicl este:
A. formaldehida
B. 2,2-dimetilpropanalul
C. acetofenona
D. benzaldehida
E. glioxalul
9.Cel mal simplu acld monocarboxllic saturat care
poate prezenta mezoformi este:
A. 2-metilpropanoic
B. 2-n-butil-hexanoic
C. 2-sec-butil-3-metilpentanoic
D. 2-izobutil-4-metilpentanoic
E. acid malonic
lo.Care este raportul molar eteni:KMnOn:HrO tn
reaclia de oxldare blAndi a etenei:
A,.2:2:4
B.2;3;4
C.3:2:4
D. L:2:L
E.l:2:2
ll.Radicalul vinll este radicalul:
A. etil
B. izopentil
C. propenil
D. etenil
E. alil
12.Cu privire la celulozi este falsi aflrmafia:
A. confine resturide
p-D-glucozi
B. macromolecula de celulozd are structuri filiformi
C. reacfioneaz6 cu acidul azotic
D. reac[ioneazd cu clorura de acetil
E. este solubild in api
13.Prezintd lzomerle geometrici cls-trans:
A. propena
B. izobutena
C. I-butena
D. 3-hexena
E. 1-pentena
L4. Nesaturarea echivalentd a acetofenonei are
valoarea:
A.4
8.3
c. 1
D.5
E.0
L5.Alegefi varlanta corectd privind bazicitatea :
A. C6H5-NH2 < CH3-NH2 < (CH3)3N < (CH3)2NH
B. CH3-NH2 < C6H5-NH2 < (CH3)3N < (CH3)2NH
c.
(CH3)2NH < C6H5-NH2 < (CH3)3N < CH3-NH2
D. CH3-NH2 < (CH3)3N < C6H5-NH2 < (CH3)2NH
E. CH3-NH2 < (CH3)2NH < (CH3)3N < C6H5-NH2
X.6.Cu privire la 2,3-diclorobutan afirmafia falsi
este:
A. are doi atomi de carbon asimetric
B. are o pereche de enantiomeri gi o mezoformd
C. are doud perechi de enantiomeri
D. mezoforma nu prezinti activitate optictr
E. toli atomii de carbon au hibridizare sp-3
X.T.Alegetl formula corecti a propionatulul de
amil:
A. CH3CH2COOCH2-C6H5
B, CH3CH2COOCzHs
C. CH3CH2COOCH=CHz
D. CH3CH2COOCH--CH=CH,
E. CH3CHzCOOCTHu
18.Cu prlvire la acetileni aflrmalia falsi este:
A. are caracter slab acid
B. are caracter slab bazic
C. este paGial solubi16 in ap5
D. reacfioneazi cu reactivul Tollens
E. prin adifia apeiformeazi acetaldehidi
19.Acidul acetic nu reaclioneazd cu:
A. cuprul
B. zincul
C. oxidul de calciu
D. carbonatulde calciu
E. hidroxidui de sodiu
2O.Cu prlvire la compoftarea amlnoacizilor este
falsi afirmalia:
A. in solufie neutrS sunt sub formd de amfioni
B. sunt solubili ln ap6
C, sunt substanle solide cu puncte de topire ridicate
D. ln solulie bazicd se aflS sub formi de anioni
E. nu au caracter amfoter
2l.Acilarea aminelor se reatizeazl cu:
A. fenoli
B. acizi carboxilici
C. alcooli
D. alchine
E. cetone
22.Afirmafia corecti cu privire la butan este:
A. tn condifii normale este lichid
B. lungimeb legiturilor C-C este 1,39 A
C. este solubilln apd
D. raportul atomic C:H este 2:5
E" prezinti trei izomeri de catend
23.Care dintre urmitoril acizi este un acid
gras
saturat?
A. acidulformic
B. acidul oxalic
C. acidul citric
D. acidul butiric
E. acidul oleic
24.Care dlntre urmitoril compugl naturall este un
izomer geometric?
A. lizina
B. acidul oleic
C. amidonul
D. acidul citric
E. dipalmitostearina
25.Aldohexozele in forma aciclici sunt in numir
de:
A.2
8.4
c.8
D. 12
E. r.6
26.Este incorecti afirmalia:
A. alchenele participS la reaclii de adifie
B. prin arderea a doi moli de eteni se oblin patru moli
de CO,
C. hexena este omologul inferior al pentenei
D. prin adi[ia Hr la etenS se obfine etan
E. atomii de carboni din eteni au hibridizarea spz
2T.Alegefi afirmagia corecti referitoare la
acetilurile nretalelor alcaline gi
alcalino-pim6ntoase:
A. sunt compu5i ionici
B. sunt stabile fati de apd
C. sunt instabile la temperaturd obignuiti
D. se obtin prin reactiide aditie
E. se obtin prin tratarea acetilenei cu reactiv Tollens sau
cu clorur5 de diamino-cupru
(l)
28.Prin oxidarea 2-metil-2-butenei cu KMnOo gl
H2SO4 se obfln:
A. 2 moli de aceton6
B. 2 moli de acid acetic
C. un mol de acetoni, dioxid de carbon gi ap6
D. un mol de acetond gi un mol de acid acetic
E. un mol de acid acetic
ai
un mol de acetaldehidd
29.Referitor la acldul sulfanilic este incorecti
aflrmalla:
A. se poate obline din anilini
B. conline o grupi
-SO3H
C. confine o grupS -NH,
D. confine o grupS -COOH
E. poate forma sare de diazoniu
3O.Un amestec echimolecular de metan gi etan cu
masa 92 g este supus arderii. Volumul de aer
necesar arderii amesteculul este:
A. 1232 L aer
B. 123,2 L aer
C. 132,3 L aer
D. 24,64 L aer
E.246,4 Laer
La urmitoarele intreb6ri
(31-60) rSspunde[i cu:
A - daci numai soluliile 1,2
9i
3 sunt corecte;
B - dac6 numai soiufiile i gi 3 sunt corecte;
C - dacd numai solufiile 2
9i
4 sunt corecte;
D - dacd numai solulia 4 este corectS;
E - dacS toate cele
patru solulii sunt corecte sau sunt
false;
3l.Sunt substituentl de ordinul ll grupele:
L. nitro
2. sulfonic5
3. carbonil
4. triclorometil
32.Se consider6 urmitoarea schemi de reacf,ie:
C"He- A + B { C6H'-NH-CH,Compu;il A
9i
B sunt:
1. nitrobenzen gi fenilamini
2. fenol gitoluen
3, nitrobenzen gi anilini
4. anilini gitoluen
33.Nu poate fl componentd metilenici tn reactia
de aldolizare:
L. benzaldehida
2. formaldehida
3, tricloroacetaldehida
4. acetona
34.Care dintre urmdtorii compugi contin cdte un
atom de carbon cuaternar?
1. neopentan
2, propadien6
3. 3-metil-1-butind
4. 2,2,3,3 -tetrameti I buta n
35.Bachellta:
L. este o rigini
2. are structuri tridimensionald
3. se obfine din fenol gi formaldehid6
4. se obline prin policondensarea fenolului cu
benzaldehida
36,Acetofenona:
L. formeaz5 prin reducere 2-feniletanol
2. nu poate fi componenti metilenicd in reactia de
condensare cu benzaldehida
3. este un derivat funclional al acidului acetic
4. este fenil-metil-cetona
37.Prin hldroliza compugilor dihalogenati geminali
se oblin:
1. acizi carboxilici
2. alcooli
3. compugi monohalogenali
4. compugi carbonilici
38.Sunt substltuenfi de ordinul I pe nucleul
aromaticr
1. grupa
-NH,
2. grupa
-SO3H
3. radicalul -CH2CH3
4. grupa
-NO,
39.Care dintre urmitoril compugi pot participa la
o reactie de policondensare:
1, acetatul de vinil
2. acrilonitrilul
3. butadiena
4. alanina
4O.Despre asplrlni sunt corecte afirmatiile:
1. dupd hidrolizS di reac[ie de culoare cu clorura de fer
(ilr)
2. are actiune analgezic5, antiinflamatoare gi
antipireticE
3. previne accidentele cerebrale gi infarctul miocardic
4. se obtine prin esterificarea grupei carboxil a acidului
salicilic
4X..Radicalul trlvalent provenit de la metan se
numegte:
1, metilidin
2. metiliden
3. metin
4. metilen
42.Acldul picric:
1.. se obtine la tratarea fenolului cu acid azotic
2. are proprietSti antiseptice
3. are caracter acid accentuat
4. este acidul 2,4,6-trinitrobenzoic
43.Acidul lactlc:
L, se obtine prin deshidratarea acidului tartric
2. este acidul 2-hidroxipropionic
3. prezinti mezoformi
4. are un atom de carbon asimetric
44.Cu privlre la glucoz6 sunt reale afirmalille:
L, este o aldohexozd
2. prin reducere formeazE sorbitol
3, prin fermentalie alcoolici se transformS in alcool
etilic
4. este o dizaharidd
45.Catalizatorul folosit in reaclia de oxidare a
etenei la oxidul de eteni cu oxigen molecular din
aer este:
1. AtCl3
2. H2SO4
3, HgCl,
4.ZnCl,
46.Sirurile de diazoniu:
1. sunt stabile in solulii apoase la temperaturi scdzute
(0-5"c)
2. sunt intermediari in sinteza coloranfilor azoici
3, se oblin din amine aromatice primare
4. se obfin din amine aromatice secundare
47.Acidul salicilic:
1. reac[ioneazS cu NaOH
2. reaclioneazi cu clorura de acetil
3. participd la o reaclie de cuplare cu sdrurile de
diazoniu
4. este un polifenol
48,Care dintre urmitorii compugi se nitreazi cel
mai ugor:
1. acidul benzoic
2. nitrobenzenul
3. dinitrobenzenul
4, fenolul
4g.Acrilonitritul:
1, se obtine
prin amonoxidarea
propenei
2. orin hidrolizi formeazl acid acrilic
3. bre nesaturarea echivalentd egald cu 3
4. prin polimerizare formeazi
poliacetat de vinil
5O.Butanona reactioneazi cu:
1. 2,4-dinitro-fenilhidrazi
na
2. reactivul Tollens
3, hidrogen molecularin prezenta unor hidruri complexe
in solutie etericd
4. reactiv Fehling
Sl.Reacfia Friedel- Crafts se poate face cu:
L. derivati halogenati
2. alcooli
3. alchene
4. anhidride ale acizilor carboxilici
52.Sunt acizi gragi:
1. acidul propanoic
2. acidul stearic
3. acidul acrilic
4. acidul oleic
53.Prezinti izomerie
geometricS:
f . izobutena
2. poliizoprenul
3. I-butena
4. 2-butena
S4.Alegefi afirmaliile corecte cu privire la glicerol:
1. este un diol
2, se folosegte la fabricarea dinamitei
3. este un compus insolubil in aPd
4. este un triol
55.in prezenla peroxizilor organici
propena
ad illoneazi a nti-Markovnicov:
1. Ht
2. HCI
3. HF
4. HBr
55.ln naftalini sunt echivalente
poziliile:
1.. 1,4,5,8
2. 1,2,3, 4
3.2,3,6,7
4.5,6,7,8
5T.Trinitratul de glicerini:
1. are structura chimic6:
CH^_NO"
t'
CH
_NO.
I
cH2-NO2
2. intri in compozitia dinamitei
3. este o substantd solid5
4, se folosegte ca medicament in bolile de inimd
5S.Zaharoza:
1. prezint6 o leg6turE dicarbonilicS
2. are
gust dulce
3. prinlridrolizd formeazS a-D-glucozd
9i
p-D-fructozd
4. are caracter nereducitor
59.Se oblin esteri din reaclia unui alcool cu:
1. acizi carboxilici
2, anhidride
3. cloruri acide
4. fenoli
6O.Prin oxidarea bldndi a etenei se obtine:
1. dioxid de carbon
2. oxid de eten6
3. ap6
4. glicol
La intrebirile de mai
jos (61-80) alegeqi un singur
16spuns corect
6I..Seminte aripate sunt observate la:
A. coada calului
B. stejar
C. pedicutd
D. molid
E. ulm
62,lndicati afirmatia corecti privind reticulul
endoplasmatic:
A. are rol chemosintetizator
B. formeazi aparatul Golgi
C. participE la transportul substanteiorin citoplasm5
D. are rol fotosintetizator
E. realizeazS respiralia la nivel celular
63.Selectati un component din structura
virionului:
A. plasmalema
B. capsida
C, mitocondria
D. pirenoid
E. centrosfera
64,lndicati
tesutul
mecanic
(de sustinere):
A. endoderma
B. exoderma
C. colenchimul
D. epiderma
E. suberul
65.Precizati specia caracterizatd
prin nucleold
9i
cromatoplasmi cu flcocianind
gi ficoeritrini:
A. cleiul
pSmAntului (Nostoc
commune)
B. muschiul de pdm8nt (Polytrichum commune)
C. l6na broagtei {Cladophora
sp.l
D. mdtasea broagtei
(Spirogyra sp,l
E. salata de mare
(Ulva
lactucal
66.Coniferele:
A. cuprind specii exclusiv erbacee
B. sunt avasculare
C. au flori hermafrodite
D. au fructe uscate
E. au seminte libere, nelnchise in fruct
6T.Haplofaza
ferigilor:
A. este reorezentat6 de celule somatice
(2n)
g.
incluCe spori,
protal, arhegoane
gi anteridii
C. incepe cu zigotul
D. include embrionul
E. include
protonema
63.Formarea
gamelilor masculi
(spermatii) la
Angiosperrnae se realizeazi inl
A. nucelS
B. anterd
C. sac embrionar
D. filament staminal
E. tub
polinic
6g"Selectali specia din increngitura Bryophyta:
A, Lycopodium clavatum
B. Polytrichum cornmune
C. Ceramium rubrum
D. Psalliota camPestris
E. Castanea sativa
To.Specificali substante ce intri in alcituirea
matricei
peretelui celular:
A. dioxid de siliciu
B. celulozi
C. hemiceluloze
D. suberini
E. ligninS
Tl.Specificali familia care cuprinde specii cu
atcaloizi 9i
flori hermafrodite,
gamopetale?
A. Rosaceae
B. Apiaceae
C, Papilionaceae
D. Solanaceae
E. Ranunculaceae
T2.Anaerobioza
(respiralia anaerobi):
A. este numitS
5i
fermentatie
B. se desfigoard in mitocondrii
5i
plastide
C. produce cantitate mare de energie
D. realizeaz5 oxidSri comPlete
E. se produce doar la lumin5
T3.Alegeti specii din familia Chenopodiaceaet
A, sfeclS de zahdr
B. rapitd
C. omag
D. lalea
E. chimen
74.Care este denumirea
populari a speciei
Taraxacum officinale?
A. pilimidS
B, coada
goricelului
C. mugtar
D. pdpidie
E. anghinari
75.Care dintre urmitoarele elemente structurale
sunt intSlnite doar la increngitura Traheophyta?
A, vase lemnoase
B. rizoizi
C. cili
D. flageli
E. epiderma
T6.Latexul
(produs de
lesutul
secretor) este
int5lnit la:
A. mir
B. trandafir
C. arborele de cauciuc
D. ment6
E. piciorul cocogului
TT.Fitosterolii:
A. sunt heteroproteine
B. se
gSsesc in cantitate mare in seminlele
oleaginoaselor
gi leguminoaselor
C. foimeazd bistratul glucidic al plasmalemei
D. sunt fosfolipide
E. sunt glucide complexe
78.Care este afirmatia falsi despre fruct?
A. se formeazd din ovar, dupi fecundatie
B. este specific angiosPermelor
C. contine mezocarp suculent sau uscat
D. ectocarpul, mezocarpul
5i
endocarpul alcdtuiesc
pericarpul
E. se int6lnegte la ferigi, gimnosperme
5i
angiosperme
Tg.lndicati familia caracterizati
prin androceu
alcituit din 5 stamine inegale, 4 lungi
5i
2 scurte:
A. Liliaceae
B. Apiaceae
C. Ranunculaceae
D. Brassicaceae
E. Asteraceaea
SO.Denumiti coloniile de bacterii cu formi sferici
gi aspect de ciorchine:
A. stafilococi
B. bacteriofagi
C. vibrioni
D. spirili
E. streptococi
La urmltoarele tntrebEri
(81-100) rdspundefi cu:
A - dacd numai soluliile L,2 gi 3 sunt corecte;
B - dacd numai soluliile 1
9i
3 sunt corecte;
C - dacd numai soluqiile 2
9i
4 sunt corecte;
D - daci numai solulia 4 este corectS;
E - dacd toate cele patru solu[ii sunt corecte sau sunt
false;
SL.Plante mixotrofe:
1. pot fi semiparazite
2. fac fotosintezS
3, pot fi carnivore
(insectivore)
4. includ vAscul, iarba gras6, roua cerului
32.Familla Gramineae se caracterizeazi
prin
fruct:
L. uscat, dehiscent
2. monosperm
3. achenE
4. cariopsi
33.lndicati
procesele care pot fi influentate de
luminS, ca factor extern:
L. germinarea semintelor
2. transpiratia
3. fotosinteza
4. respiralia celulard
S4.Embrlonul anglospermelor:
1. se formeazd din zigotul accesoriu
2, se formeazd din zigotul propriu-zis
3. are celule triploide
4. este alc5tuit din celule diploide
S5.lnflorescenge simple, specifice familiei
Asteraceae sunt:
1.. capitul
(musetel)
2. corimb
(pdr)
3. calatidiu
(floarea
soarelui)
4. racem (coac6z)
S6.FeloEenul:
L. se formeaz6 tn scoartS, la plante perene
2. se formeazd ln cilindrul central, la plante anuale
3. este meristem lateral, determinSnd cregtere ln
grosime la plante perene
4. genereazd lemn gi liber secundar
ST.Selectati afirmalii corecte prlvlnd seva bruti:
1. circulS ascendent, prin vase de lemn
2. este alcituiti din substante organice
Si
apd
3, absorbtia ei este predominant pasiv5
4. circulS descendent, prin vase de liber
SS.ldentificatl simbiontii din structura unul lichen:
1. a196 pluricelularS, brunS
2. algi unicelularS, verde sau albastrS-verde
3. rddicini de conifere sau fagacee
4. hife de ciupercd
89.Formulele florale pentru familiile
Ranunculaceae gi Rosaceae evidenliazd deosebiri
prlvlnd:
L. num6rul sepalelor
2. pozitia gineceului
3. numirul petalelor
4. dispozitia pieselorflorale pe receptacul
9O.B ac i I I u s a my loba cter este i m porta nt pe ntru :
1, panificalie
2. obtinerea otetului
3. obtinerea etanolului
4. topirea inului gi c8nepei
9l.Perioada G, a lnterfazei:
1., este numiti gi presinteticS
2" se caracterizeazd prin sinteza de tubuline
3. se caracterizeazd prin sinteza de enzime necesare
replicdrii ADN-ului
4. este numit5 postsinteticd
92.ldentificali elemente comune algelor rogii
9l
brune:
L. sporii
Si
gametiiflagelati
2. tipul pigmenlilor
3. predominanta sporofitului
4. talul pluricelular (rizoid,
cauloid, filoid)
93.Selectati afirmatiile corecte despre
fotosintezS:
1. se produc substante organice
2. se realizeazd in prezenla luminii
3, se consumd CO2
4. se elibereazi energie termic6, mecanicS, electric6
94,Nucleolii:
1. constituie partea cea mai densi a nucleului
2, sunt frecventi la celula procariotd
3. nu prezinti invelig lipoproteic
4. au membran6 dublS
95.lndicagi specii ce pot fi caracterizate prin
notiuni ca; luntriti (careni),
stindard
(vexil),
pistaie:
L. Levisticum officinale
2. Carum carvi
3. Raphanus sativus
4. Glycine hispida
95.in sacul embrionar, la polul mlcropilar se
gisesc:
L. dou6 sinergide
(n)
2. nucleul secundar al sacului embrionar
(2n)
3. gametulfemel (n)
4. trei antipode
(n)
97. lndicagi taxoni infraspecifici:
L. varietatea
2. subspecia
3. forma
4. genul
93.Mucegaiul verde
(Penicilllum
notatum)t
1. este saprofit pe fructe coapte
2. produce ascospori
(endospori)
3, produce antibiotice
4. se inmultegte sexuat prin heterogametangiogamie
99.Bivalentii:
1, au origine dublS (matern6
Si
patern6)
2. sunt tetrade cromozomiale
3. se formeazd ln profaza I a meiozei
4. se dispun in plac6 ecuatorialS in metafaza I a meiozei
lOO.Petiolul:
1.. este component al unei frunze complete
2, lipsegte la frunzele sesile
3. susfine limbul
4. lipsegte la frunzele compuse (atar,
castan)
Mase atomice: C 12
;
H1;
o r.6;

S-ar putea să vă placă și