Sunteți pe pagina 1din 29

STANDARD DE PERFORMAN PENTRU

SERVICIUL DE DISTRIBUIE A
ENERGIEI ELECTRICE
Cod ANRE : 28.1.013.0.00.30.08.2007
A N R E
Au t o r i t a t e a Na i o n a l d e Re g l e me n t a r e n d o me n i u l E n e r g i e i
S t r . C o n s t a n t i n N a c u 3 , 0 2 0 9 9 5 B u c u r e t i 3 7 , R o m n i a
Tel!"#02$% 3$$ 22 ##, &a' !"#02$% 3$2 #3 (5, )tt*++ ,,,.anre.ro, e-mail anre.anre.ro
ANRE
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
CUPRINS
I. Scop...............................................................................................................3
II. Domeniu e !p"ic!#e....................................................................................3
III. Te#meni $i !%#e&ie#i.....................................................................................'
IV. Documen(e e #e)e#in*+...............................................................................,
V. Con(inui(!(e! -n !"imen(!#e.........................................................................
/ 0 O%"i1!*ii"e $i #ep(u#i"e OD ...................................................................
2 0 Inic!(o#i e con(inui(!(e -n !"imen(!#e...............................................3
3 0 Mou" e -n#e1i4(#!#e ! -n(#e#upe#i"o#.................................................//
VI. C!"i(!(e! (e5nic+ ! ene#1iei e"ec(#ice .........................................................//
/ 0 C!"i(!(e! cu#%ei e (en4iune...................................................................//
2 0 O%"i1!*ii"e OD #e)e#i(o# "! #ec"!m!*ii"e p#i&in c!"i(!(e! (en4iunii..../3
VII. C!"i(!(e! come#ci!"+ ! 4e#&iciu"ui e i4(#i%u*ie......................................./3
/0 R!co#!#e! "! RED................................................................................/3
2 0 Con(#!c(!#e! 4e#&iciu"ui e i4(#i%u*ie................................................./3
3 0 Compen4!*ii !co#!(e e OD pen(#u ne#e4pec(!#e!
(e#mene"o# impu4e e 4(!n!#............................................................/'
VIII. Moni(o#i6!#e! c!"i(+*ii 4e#&iciu"ui e i4(#i%u*ie ! ene#1iei e"ec(#ice....../'
/ 0 Moni(o#i6!#e! con(inui(+*ii $i c!"i(+*ii ene#1iei e"ec(#ice..................../'
2 0 U#m+#i#e! $i -n#e1i4(#!#e! inic!(o#i"o# e pe#)o#m!n*+.................../7
I8. Di4po6i*ii )in!"e $i (#!n6i(o#ii......................................................................./.
Ane9! / : Inic!(o#i e con(inui(!(e....................................................................../3
Ane9! 2 : Moni(o#i6!#e! -n(#e#upe#i"o# e "un1+ u#!(+...................................22
Ane9! 3 : Inic!(o#i e c!"i(!(e come#ci!"+..........................................................2'
Ane9! ' : Compen4!*ii !co#!(e e OD u(i"i6!(o#i"o#
pen(#u ne#e4pec(!#e! (e#mene"o#.........................................................2;
CAPITOLUL I
Standard de performan pentru serviiu! de distri"uie a ener#iei e!etrie
2
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
Scop
A#(. /. Prezentul standard de performan relementeaz !al"tatea ser#"!"ulu" de d"str"$u"e a
ener"e" ele!tr"!e d"str"$u"te %" sta$"le%te "nd"!ator"" de performan &n as"urarea ser#"!"ulu" de
d"str"$u"e.
A#(. 2. 'tandardul este em"s &n !onform"tate !u pre#eder"le art. 11( al"n. )2*( l"t. a*( art. +1( al"n. )2*
%" art.+2( al"n. )2* d"n ,eea ener"e" ele!tr"!e nr. 13-2007.
CAPITOLUL II
Domeniu e !p"ic!#e
A#(. 3. )1* 'tandardul se apl"! &n rela""le d"ntre operator"" de d"str"$u"e %" a!e" ut"l"zator" RE.
!are &ndepl"nes! s"multan !ond"""le:
a. au "nstala""le la tens"unea nom"nal alternat"# &n ama 0(+ / 110 01 %" la fre!#ena
nom"nal de 20 3z4
$. pr"n re"mul lor de fun!"onare nu "ntrodu! pertur$a"" &n al"mentarea altor ut"l"zator" RE.
d"n zon4
!. se &n!adreaz &n puterea ma5"m apro$at pr"n a#"zul te6n"! de ra!ordare %" respe!t
!ond"""le pre#zute &n !ontra!tul de d"str"$u"e-furn"zare.
)2* 'tandardul se apl"! %" &n rela""le d"ntre operator"" de d"str"$u"e %" sol"!"tan"" de ra!ordare la
reea.
A#(. '. Pr"n standardul de performan se sta$"les! "nd"!ator"" de performan pr"#"nd:
a. !ont"nu"tatea al"mentr"" !u ener"e ele!tr"! a !l"en"lor4
$. !al"tatea te6n"! a ener"e" ele!tr"!e d"str"$u"te4
!. !al"tatea !omer!"al a ser#"!"ulu" de d"str"$u"e a ener"e" ele!tr"!e.
A#(. 7. Pre#eder"le standardulu" nu se apl"!( dup !az( &n s"tua"" de:
a. for ma$or4
$. fun!"onare anormal a RE. determ"nat de produ!tor"( al" operator" )78' sau 7.*(
sau !onsumator".
CAPITOLUL III
Standard de performan pentru serviiu! de distri"uie a ener#iei e!etrie
3
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
Te#meni $i !%#e&ie#i
A#(. ,. )1* 8ermen"" ut"l"za" &n prezentul do!ument au urmtoarele semn"f"!a"":
Armonii 9 8ens"un" )!uren"* s"nuso"dale !u o fre!#en eal !u un mult"plu &ntre al fre!#ene"
fundamentale a tens"un"" apl"!ate.
Autoritatea ompetent 9 Autor"tatea Na"onal de Relementare &n domen"ul Ener"e" )ANRE*.
Contor de %ntreruperi & aparat ele!tr"! !are poate &nre"stra toate t"pur"le de &ntreruper" )tranz"tor""(
s!urte sau lun"*( respe!t"# l"psa tens"un"" &n pun!tul de amplasare.
'eran$ament 9 e#en"ment a!!"dental d"n reelele ele!tr"!e de :oas tens"une ); 1 01* !are !ondu!e la
&ntreruperea !onsumator"lor al"menta" d"n reeaua de :oas tens"une sau la mod"f"!area parametr"lor
tens"un"" &n afara l"m"telor normate. 'e &nre"streaz la !ateor"a deran:amente %" arderea
s"uranelor sau de!lan%area &ntreruptoarelor de pe partea de med"e tens"une a transformatoarelor( !u
e5!ep"a !azur"lor !<nd a!estea se produ! !a urmare a defe!tr"" transformatoarelor sau a unor
s!urt!"r!u"te pe partea de med"e tens"une( p<n la $ornele transformatorulu".
(ator de distorsiune )total 6armon"! d"stort"on fa!tor 9 83.* = / Parametru s"ntet"!( !ara!ter"st"!
pentru re"mul per"od"! nes"nuso"dal &n ansam$lu )total*:

=
=
+0
2
2
1
* )
1
i
i
)
)
*+' unde )
i
este #aloarea efe!t"# a armon"!"" de tens"une "( "ar )
1
este
#aloarea efe!t"# a fundamentale".
(!i,er 9 >mpres"a de :en #"zual produs de o surs lum"noas a !re" lum"noz"tate sau d"str"$u"e
spe!tral #ar"az &n t"mp dator"t #ar"a"e" tens"un"" la al"mentare. Cara!ter"zat %" normat pr"n
se#er"tatea fl"!0erulu" pe termen s!urt )P
st
*( msurat pe o per"oad de 10 m"nute( !u aparate
spe!"al"zate( respe!t"# pe termen lun )P
lt
*( !al!ulat pe o per"oad de 2 ore )12 "nter#ale de 10
m"nute*:
3
12
1
3
12

=
=
i
sti
!t
-
-
= .e o$"!e"( standardele nu pre!"zeaz l"m"tele pentru armon"!"le de ord"n super"or )peste 22*(
deoare!e ele au o #aloare foarte m"!( dar "mpred"!t"$"l( d"n !auza fenomenelor de rezonan.
,"m"tarea armon"!"lor este "nd"re!t( pr"n fa!torul de d"stors"une a tens"un"".
(or ma$or 9 e#en"ment ma" presus de !ontrolul pr"lor( pro$at pr"n !ert"f"!at em"s de "nst"tu""le
Standard de performan pentru serviiu! de distri"uie a ener#iei e!etrie
+
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
a$"l"tate( !onform le""( !are e5onereaz de or"!e rspundere pr"le !ontra!tuale. Pot f" !ons"derate
asemenea e#en"mente: re#e( rz$oa"e( re#olu""( !utremure( "n!end""( "nunda"" sau or"!e alte
!atastrofe naturale( restr"!"" aprute !a urmare a une" !arant"ne( em$arou( et!.
.o! de tensiune 9 Redu!erea $rus! a tens"un"" la o #aloare &ntre ?0@ %" 1@ d"n #aloarea
!ontra!tual( urmat de re#en"rea tens"un"" dup o s!urt per"oad de t"mp. Con#en"onal( durata
unu" ol de tens"une este &ntre 10ms %" un m"nut.
/ntrerupere 9 '"tua"e &n !are #alor"le efe!t"#e ale tens"un"lor de l"n"e sunt s"multan su$ 1@ d"n
tens"unea !ontra!tual &n pun!tul de del"m"tare.
/ntrerupere tran0itorie 9 &ntrerupere !u durata )t* de ma5"mum o se!und )t 1s*.
/ntrerupere surt / &ntrerupere !u durata &ntre 1s %" 3m"n )1s< t 3 m"n*.
/ntrerupere !un# / &ntrerupere de peste 3m"n )t A 3 m"n*.
/ntrerupere anunat / &ntrerupere despre !are ut"l"zator"" afe!ta" au fost anuna" &n preala$"l.
/ntrerupere p!anifiat 9 &ntrerupere ne!esar pentru lu!rr"le de dez#oltare( e5ploatare sau
mentenan( anunat &n mod normal !u m"n"mum 12 z"le lu!rtoare &na"nte. Bn s"tua"" deose$"te(
&ntreruper"le se !ons"der plan"f"!ate( da! sunt anunate !u m"n"mum 2+ de ore &na"nte de
produ!ere.
/ntrerupere nep!anifiat / &ntrerupere despre !are ut"l"zator"" afe!ta" nu au fost anuna" &n
preala$"l !u m"n"mum 2+ de ore &na"nte de produ!ere.
1ediu rura! / zon de !onsum !are !upr"nde !a un"t" adm"n"strat"#e ter"tor"ale satele %" !omunele.
1ediu ur"an / zon de !onsum !are !upr"nde !a un"t" adm"n"strat"#e ter"tor"ale ora%ele %"
mun"!"p""le.
1onitori0are prin e2antionare / urmr"rea numrulu" de &ntreruper" %"-sau a parametr"lor !al"t""
te6n"!e a ener"e" ele!tr"!e &n pun!te reprezentat"#e ale reele"( alese de !tre 7. %"-sau &n fun!"e de
re!lama""le pr"m"te.
Nesimetrie / stare a unu" s"stem tr"fazat de tens"un" )!uren"* !u ampl"tud"n" ale tens"un""
)!urentulu"* pe faz d"fer"te sau-%" defaza:e &ntre fazele !onse!ut"#e d"fer"te de 2-3 rad. ."n pun!t
de #edere pra!t"!( !el ma" "mportant parametru este fa!torul de nes"metr"e sau deze!6"l"$ru
determ"nat de !omponenta de se!#en neat"# )C
n
*( def"n"t !a raportul d"ntre med"a #alor"lor
efe!t"#e !al!ulate pentru ze!e m"nute ale !omponente" neat"#e %" med"a #alor"lor efe!t"#e !al!ulate
pentru ze!e m"nute ale !omponente" poz"t"#e( e5pr"mat &n pro!ente.
-unt de de!imitare / lo! &n !are "nstala""le ut"l"zatorulu" se del"m"teaz !a propr"etate de
"nstala""le operatorulu" de reea.
*ensiune interarmoni 9 8ens"une s"nuso"dal !u o fre!#en &ntre armon"!"( ad"! nu este eal !u
un mult"plu &ntre al fre!#ene" fundamentale a tens"un"".
Standard de performan pentru serviiu! de distri"uie a ener#iei e!etrie
2
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
*ensiune %na!t 9 11001.
*ensiune medie 9 8ens"une su$ 11001 %" peste 101.
*ensiune $oas 9 8ens"une de ma5"mum 101.
*ensiune nomina! a unei ree!e 9 8ens"unea !are !ara!ter"zeaz sau "dent"f"! o reea %" la !are se
fa! refer"r" pentru anum"te !ara!ter"st"!" de fun!"onare.
*ensiune de a!imentare ontratua! )tensiune de!arat* 9 Bn mod normal( este tens"unea nom"nal
D
n
a reele". ,a med"e %" &nalt tens"une( drept urmare a unu" a!ord &ntre 7. %" ut"l"zator( tens"unea
de al"mentare !ontra!tual poate f" d"fer"t de tens"unea nom"nal.
3ariaie rapid de tensiune / 7 s"nur #ar"a"e rap"d a #alor"" efe!t"#e a tens"un"" &ntre dou #alor"
!onse!ut"#e( men"nute &n t"mpul unor durate def"n"te( dar nespe!"f"!ate.
)2* Bn !upr"nsul prezentulu" do!ument se ut"l"zeaz urmtoarele a$re#"er":
ANRE / Autor"tatea Na"onal de Relementare &n .omen"ul Ener"e"
CE> / Com"s"a Ele!trote6n"! >nterna"onal
P. / Pun!t de del"m"tare
7. / 7perator-operator" de d"str"$u"e
78' / 7perator de transport %" s"stem
RE. / Reea ele!tr"! de d"str"$u"e
'EN / '"stem ele!troeneret"! na"onal
>8 / Bnalt tens"une
E8 / Eed"e tens"une
F8 / Foas tens"une
D
!
/ 8ens"unea !ontra!tual )de!larat*
D
n
/ 8ens"unea nom"nal
CAPITOLUL IV
Documen(e e #e)e#in*+
A#(. .. )1* Prezentul standard are la $az urmtoarele do!umente de refer"n:
a. ,eea ener"e" ele!tr"!e4
$. Reulament pr"#"nd ra!ordarea ut"l"zator"lor la reelele ele!tr"!e de "nteres pu$l"!4
!. Codul te6n"! al reele" ele!tr"!e de transport4
d. Codul te6n"! al reele" ele!tr"!e de d"str"$u"e4
e. Codul de msurare a ener"e" ele!tr"!e4
f. Reulament de furn"zare a ener"e" ele!tr"!e la !onsumator"4
Standard de performan pentru serviiu! de distri"uie a ener#iei e!etrie
G
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
. Normat"# pentru anal"za %" e#"dena e#en"mentelor a!!"dentale d"n "nstala""le de
produ!ere( transport %" d"str"$u"e a ener"e" ele!tr"!e %" term"!e4
6. 'R EN 201G0 / Cara!ter"st"!" ale tens"un"" furn"zate de reelele pu$l"!e de d"str"$u"e4
". 'R EN G1000 / 3 / 2:200G/Compat"$"l"tate ele!tromanet"! )CEE*. Partea 392:
,"m"te9,"m"te pentru em"s""le de !uren" armon"!" )!urent de "ntrare al e!6"pamentelor
;1G A pe faz*4
:. Normat"# pr"#"nd l"m"tarea re"mulu" nes"metr"! %" deformant &n reelele ele!tr"!e4
0. 'R EN G10009+97:2003( Compat"$"l"tate ele!tromanet"! )CEE*. Partea +/7: 8e6n"!" de
&n!er!are %" de msurare. H6"d eneral refer"tor la msurare %" aparata:ul pentru msurarea
armon"!"lor %" "nterarmon"!"lor( apl"!a$"l reelelor de al"mentare %" e!6"pamentelor
!one!tate la a!estea4
l. >EEE 21?91??2 / 'tandard de des!r"ere a n"#elelor de armon"!" a!!eptate &n pun!tele de
del"m"tare &ntre furn"zor %" !onsumator4
m. 'R EN G10009+930:2003( Compat"$"l"tate ele!tromanet"! )CEE*.Partea +930:
8e6n"!" de &n!er!are %" de msurare. Eetode de msurare a !al"t"" ener"e".
)2* Pr"n a!tele normat"#e men"onate la al"n"atul )1* se &nele !ele &n #"oare sau &nlo!u"toarele
a!estora.
CAPITOLUL V
Con(inui(!(e! -n !"imen(!#e
Sec*iune! / 0 O%"i1!*ii"e $i #ep(u#i"e OD
A#(. ;. 7. are o$l"a"a s as"ure !ont"nu"tatea &n al"mentarea !u ener"e ele!tr"! &n !onform"tate
!u n"#elur"le de performan sta$"l"te pr"n prezentul standard. 7. #a fa!e toate efortur"le pentru
redu!erea durate" %ntreruperi!or %" pentru a le prorama( pe !<t pos"$"l( la date %" ore !are #or afe!ta
!<t ma" pu"n ut"l"zatorul.
A#(. 3. 7. este o$l"at s anune ut"l"zator"" afe!ta" de &ntreruper"le plan"f"!ate( !omun"!<nd
durata est"mat a a!estora.
A#(. /<. 7. este &ndrept"t s &ntrerup al"mentarea !u ener"e ele!tr"! &n urmtoarele
s"tua"":
a. !<nd se per"!l"teaz #"aa( sntatea oamen"lor or" "nter"tatea $unur"lor mater"ale4
$. pentru pre#en"rea sau l"m"tarea e5t"nder"" a#ar""lor &n e!6"pamentele eneret"!e( &n zone de
reea ele!tr"! sau la n"#elul 'EN4
!. pentru e5e!utarea unor mane#re sau lu!rr" !are nu se pot efe!tua fr %ntreruperi.
Standard de performan pentru serviiu! de distri"uie a ener#iei e!etrie
7
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
A#(. //. )1* Pentru lu!rr"le de dez#oltare %" mentenan( 7. #a !uta( &mpreun !u
ut"l"zator""( o proramare !on#ena$"l pentru am$ele pr". 7. "nformeaz ut"l"zator"" !u pr"#"re la
data( ora( pre!um %" durata %ntreruperi!or !are sunt ne!esare( !u m"n"mum 12 z"le lu!rtoare &na"nte
de data de &n!epere a lu!rr"lor.
)2* .a! nu se a:une la o &neleere pr"#"nd proramarea %ntreruperi!or( 7. #a reprorama
%ntreruperi!e p!anifiate4 !u un anun de m"n"mum 2 z"le lu!rtoare &na"nte de data de &n!epere a
lu!rr"lor.
)3* ,a !ererea s!r"s a ut"l"zator"lor4 7. #a apela la m":loa!e spe!"ale )de e5. al"mentr" pro#"zor""(
lu!ru su$ tens"une( rupur" eneratoare mo$"le* !u s!opul l"m"tr"" durate"-puter"" &ntrerupte sau
!6"ar a el"m"nr"" %ntreruperi!or( sau #a "nter#en" &n afara z"lelor lu!rtoare sau noaptea. C6eltu"el"le
supl"mentare #or f" suportate de ut"l"zator". Bna"ntea &n!eper"" lu!rr"lor &n !ond"""le men"onate ma"
sus( 7. adreseaz o propunere te6n"! %" f"nan!"ar ut"l"zator"lor.
A#(. /2. Bntr9un an !alendar"st"!( pentru lu!rr"le de dez#oltare %" mentenan( 7. nu #a
produ!e unu" ut"l"zator ma" mult de:
a. + %ntreruperi p!anifiate !u durata de ma5"mum 12 ore f"e!are( &n mediu! ur"an5
". 8 %ntreruperi p!anifiate !u durata de ma5"mum 1G ore f"e!are( &n mediu! rura!.
A#(. /3. )1* Pentru remed"erea "nstala""lor &n urma unor e#en"mente a!!"dentale !are ne!es"t
o "nter#en"e "med"at( 7. "a toate msur"le ne!esare %" anun( da! este pos"$"l( pe or"!e !ale %" &n
t"mpul !el ma" s!urt ut"l"zator"" !u pr"#"re la data( ora %" durata %ntreruperii !are urmeaz.
)2* .a! remed"erea "nstala""lor nu ne!es"t o "nter#en"e "med"at( 7. #a pre#en" ut"l"zator"" !u
m"n"mum 2+ de ore &na"nte de %ntrerupere( "ar la !al!ulul "nd"!ator"lor de !ont"nu"tate( a!easta se
!ons"der !a f""nd plan"f"!at.
A#(. /'. 7. as"ur sos"rea e!6"pe" de "nter#en"e &n m"n"mum de t"mp dup anunarea( de
!tre ut"l"zator4 a %ntreruperii &n al"mentare( astfel &n!<t resta$"l"rea al"mentr""( d"n momentul
anunr""( dup o %ntrerupere nep!anifiat4 s se real"zeze &n ma5"mum:
a. 12 ore pentru mediu! ur"an4 &n !ond""" normale de #reme4
$. 2+ de ore pentru mediu! rura!( &n !ond""" normale de #reme4
!. 72 de ore pentru mediu! ur"an sau rura!( &n !ond""" meteorolo"!e deose$"te.
A#(. /7. )1* .a! un !onsumator adu!e la !uno%t"n 7. !u !onf"rmare med"!al de la un
med"! spe!"al"st( #"zat %" de do!torul de fam"l"e( ! o persoan lo!u"nd la adresa !onsumatorulu"
ne!es"t men"nerea &n #"a pr"n aparate ele!tr"!e( 7. = tre$u"e:
a. s &nre"streze adresa drept o "nstala"e spe!"al( d"n mot"#e uman"tare4
$. s "a toate msur"le pentru e#"tarea de!one!tr"" !onsumatorulu"4
!. s ofere !onsumatorulu" un numr de telefon de uren.
Standard de performan pentru serviiu! de distri"uie a ener#iei e!etrie
8
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
)2* Consumator"" au o$l"a"a s anune atun!" !<nd nu ma" este ne!esar tratarea lo!ulu" de
!onsum drept !er"n spe!"al de ord"n uman"tar.
Sec*iune! 2 0 Inic!(o#i e con(inui(!(e -n !"imen(!#e
A#(. /,. )1* 7. real"zeaz &nre"strarea tuturor %ntreruperi!or de lun durat.
)2* Pentru f"e!are %ntrerupere( 7. #a &nre"stra !el pu"n:
a. tens"unea la !are s9a produs e#en"mentul4
$. !ara!terul plan"f"!at sau neplan"f"!at )pentru "nd"!ator"" de !ont"nu"tate*( respe!t"#
anunat sau neanunat al %ntreruperii )pentru modul de &nre"strare a %ntreruperii*4
!. !auza %ntreruperii4
d. numrul de etape de re!one!tare( da! este !azul4
e. durata total )d"n momentul d"spar""e" tens"un"" p<n la re!one!tare*( &n m"nute( a
%ntreruperii4 respe!t"# etape" de real"mentare( da! este !azul4
f. numrul de ut"l"zator" afe!ta" de %ntrerupere4 respe!t"# etap( da! este !azul.
. puterea ele!tr"! &ntrerupt )ult"ma putere msurat &na"nte de %ntrerupere*( la >8.
)3* 7. &nre"streaz %" !al!uleaz anual urmtoarele date pr"#"nd !ont"nu"tatea &n al"mentare pentru
!onsumator"" d"n zona lor de a!t"#"tate:
a. numrul de %ntreruperi lun"4
$. SAIFI )'Istem A#erae >nterrupt"on JreKuen!I >nde5* / >nd"!ele Jre!#ena Eed"e a
Bntreruper"lor &n reea )s"stem* pentru un !onsumator( reprez"nt numrul med"u de
%ntreruperi suportate de !onsumator"" al"menta" )deser#""* de 7.. 'e !al!uleaz
&mpr"nd numrul total de !onsumator" &ntrerup" peste 3 m"nute( la numrul total de
!onsumator" deser#"":

t
n
i
i
N
N
SA6(6

=
=
1
= Pre#eder"le art. 12 #or f" d"fuzate pr"n pu$l"!are pe s"te( af"%are la sed"u( massmed"a et!.
!. SAIDI )'Istem A#erae >nterrupt"on .urat"on >nde5* / >nd"!ele .urata Eed"e a
Bntreruper"lor &n Reea )'"stem* pentru un !onsumator( reprez"nt t"mpul med"u de
&ntrerupere a !onsumator"lor la n"#el de 7. )o med"e ponderat*. A doua formul se
Standard de performan pentru serviiu! de distri"uie a ener#iei e!etrie
?
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
apl"! &n !azul &n !are re!one!tarea !onsumator"lor se fa!e treptat( &n ma" multe
etape( nu s"multan pentru to" !onsumator"". >nd"!atorul se !al!uleaz &mpr"nd
durata !umulat a %ntreruperi!or !un#i la numrul total de !onsumator" al"menta"
)deser#""* de 7.:

t
n
i
i i
N
' N
SA6'6

=

=
1
* )
sau
t
n
i
i$ i$
,
$
N
' N
SA6'6
i

= =

=
1 1
* )
Lm"n-anM
d. ENS )EnerI Not 'uppl"ed* / Ener"a Nel"#rat( def"n"t !a ener"a total nel"#rat
!onsumator"lor al"menta" )deser#""* de 7.( d"n !auza %ntreruperi!or4
ENS 7
( )

n
i
i i
' -
1
L0N6 ( EN6 sau HN6M
e. AIT )A#erae >nterrupt"on 8"me* / 8"mpul Eed"u de Bntrerupere( reprez"nt per"oada
med"e e!6"#alent de t"mp( &n !are a fost &ntrerupt al"mentarea !u ener"e ele!tr"! la
n"#el de 7.:
A>8 O 87G0 5 G0 5
A'
ENS
Lm"n-anM
unde( &n formulele de ma" sus( nota""le reprez"nt:
n / numrul total de %ntreruperi !un#i4
0
"
/ numrul de etape de re!one!tare( !orespunztor %ntreruperii i4
N
"
/ numrul ut"l"zator"lor &ntrerup" peste 3 m"nute la %ntreruperea i4
N
":
/ numrul ut"l"zator"lor &ntrerup" peste 3 m"nute la etapa $ a %ntreruperii i5
P
"
/ puterea ele!tr"! &ntrerupt la %ntreruperea i4 numa" la >85
.
"
/ durata )t"mpul* de %ntrerupere a ut"l"zator"lor )d"n momentul d"spar""e" tens"un"" p<n la
re!one!tare* pentru %ntreruperea i4
.
":
/ durata )t"mpul* de %ntrerupere a ut"l"zator"lor )d"n momentul d"spar""e" tens"un"" p<n la
re!one!tare* pentru etapa $ a %ntreruperii i4
N
t
/ numrul total al ut"l"zator"lor deser#""4
A. Annual .emand 9 !onsumul anual de ener"e ele!tr"! )fr p"erder"le d"n reeaua ele!tr"!*
la n"#elul 7.( eal !u ener"a d"str"$u"t anual.
Bn a!este !al!ule( ut"l"zator"" )!onsumator"( produ!tor"( al" operator"* sunt !ons"dera" !onsumator".
Pentru !al!ulul A>8( #alor"le EN' %" A. tre$u"e e5pr"mate &n a!elea%" un"t" de msur.
>nd"!ator"" 'A>J> %" 'A>.> se #or determ"na( prefera$"l-de reul( pe $aza &nre"strr"lor automate
ale %ntreruperi!or la E8 %" >8( "ar la F8 se #or est"ma d"n !al!ule.
>nd"!ator"" EN' %" A>8 se #or !al!ula numa" la >8.
Standard de performan pentru serviiu! de distri"uie a ener#iei e!etrie
10
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
)+* 7. are o$l"a"a s mon"tor"zeze %" s transm"t anual la ANRE "nd"!ator"" de !ont"nu"tate(
!onform ta$elelor prezentate &n ane5ele 1 %" 2.
A#(. /.. 8ermenul standard de rspuns la sol"!"tr"le s!r"se pr"#"nd e5pl"!area !auze"
%ntreruperi!or este de ma5"mum 10 z"le lu!rtoare.
Sec*iune! 3 0 Mou" e -n#e1i4(#!#e ! ntreruperilor
A#(. /;. )1* Bn !azul %ntreruperi!or anunate( se !ons"der o s"nur %ntrerupere !6"ar da! &n
per"oada anunat pentru lu!rr"( ut"l"zatorul a sufer"t ma" multe %ntreruperi urmate de repuner" su$
tens"une pro#"zor"". .urata a!este" %ntreruperi #a f" eal !u suma tuturor duratelor %ntreruperi!or
!un#i de la &n!eputul p<n la sf<r%"tul lu!rr"". /ntreruperi!e surte produse !u ma5"mum tre" m"nute
&na"nte sau dup o %ntrerupere !un# nu se !ontor"zeaz.
)2* Bn !azul %ntreruperi!or neanunate(da! dou sau ma" multe %ntreruperi !un#i au a!eea%" !auz %"
se su!!ed la "nter#ale de t"mp de ma5"mum tre" m"nute( a!estea #or f" rupate %" !ons"derate !a o
s"nur %ntrerupere e!6"#alent !u durata eal !u suma duratelor %ntreruperi!or produse separate.
)3* A!olo unde este pos"$"l( &nre"strarea se fa!e !u aparate automate de &nre"strare.
)+* 8o" 7. #or prezenta p<n la data de 30.0G.2008 planul de montare etap"zat a !ontoarelor de
&ntreruper"( astfel &n!<t !el ma" t<rz"u p<n la 30.0G.2012 s se real"zeze dotarea ne!esar !are s
perm"t &nre"strarea automat a %ntreruperi!or la E8 %" >8.
CAPITOLUL VI
C!"i(!(e! (e5nic+ ! ene#1iei e"ec(#ice
Sec*iune! / 0 C!"i(!(e! cu#%ei e (en4iune
A#(. /3. Pentru !ara!ter"st"!"le tens"un"" &n P.( pre#eder"le 'R EN 201G0 reprez"nt !er"ne
m"n"male. Eodul de msurare a a!estora tre$u"e s f"e de asemenea !onform 'R EN 201G0.
Pr"n!"pal"" parametr" de !al"tate sunt prezenta" &n ta$elul de ma" :os.
T!%e"u" n#. / : C!"i(!(e! cu#%ei e (en4iune
Fenomen Limi(e !mi4i%i"e
,"m"te pentru tens"unea
!ontra!tual la E8 %" >8
8ens"unea !ontra!tual D
!
s"tuat &n pla:a
2 @ fa de tens"unea nom"nal
Jl"!0er P
lt
1( pentru ?2@ d"n sptm<n
1ar"a"" rap"de de tens"une &n re"m
normal
2 @ fa de tens"unea nom"nal D
n
la F8
+ @ fa de D
!
la E8 %" >8
Standard de performan pentru serviiu! de distri"uie a ener#iei e!etrie
11
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
Nes"metr"e )!omponenta neat"#* 9
C
n
,a F8 %" E8( C
n
2 @( pentru ?2@ d"n
sptm<n4 &n unele zone se poate at"ne 3 @4
,a >8( C
n
1 @( pentru ?2@ d"n sptm<n
Jre!#ena=
20 3z 1 @ )reea "nter!one!tat*
20 3z P +-9 G @ )reea "zolat*
= "ntr &n responsa$"l"tatea 78'
A#(. 2<. Jre!#ena nom"nal a 'EN este de 20 3z.
,"m"tele normate de #ar"a"e a fre!#ene" &n fun!"onare sunt:
a. +7(00 / 22(00 3z t"mp de 100 @ pe an4
$. +?(20 / 20( 20 3z t"mp de ??(2 @ pe an.
A#(. 2/. Bn P.( &n !ond""" normale de e5ploatare( #aloarea med"e efe!t"# pentru 10 m"nute a
tens"un"" furn"zate / &n ?2 @ d"n t"mpul or"!re" per"oade a une" sptm<n" / nu tre$u"e s a"$ o
a$atere ma" mare de 10@ d"n tensiunea ontratua! la E8 %" >8( respe!t"# de 10@ d"n
tensiunea nomina! la F8.
A#(. 22. )1* (atoru! de distorsiune a tens"un"" la F8 %" E8 tre$u"e s f"e ma" m"! sau eal !u
8 @.
)2* Bn !ond""" normale de fun!"onare( tensiuni!e armonie &n pun!tele de del"m"tare( la F8 %" E8(
nu tre$u"e s dep%eas! l"m"tele ma5"me "nd"!ate &n ta$elul nr.2( t"mp de ?2@ d"n sptm<n.
T!%e"u" n#.2 0 V!"o#i"e e)ec(i&e !"e armonicilor de tensiune
A#monici imp!#e => in )un!men(!"+?@ A#monici p!#e => in
)un!men(!"+?@
Nu mu"(ip"u e 3 Mu"(ip"u e 3
R!n1 P#!1 R!n1 P#!1 R!n1 P#!1
2 G@ 3 2@ 2 2@
7 2@ ? 1(2@ + 1@
11 3(2@ 12 %" 21 0(2@ G la 2+ 0(2@
13 3@
17 2@
1?(23(22 1(2@
)3* (atoru! de distorsiune a tens"un"" la >8 tre$u"e s f"e ma" m"! sau eal !u 3 @.
Sec*iune! 2 0 O%"i1!*ii"e OD #e)e#i(o# "! #ec"!m!*ii"e p#i&in c!"i(!(e! (en4iunii
Standard de performan pentru serviiu! de distri"uie a ener#iei e!etrie
12
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
A#(. 23. )1* ,a re!lama"a s!r"s pr"#"nd !al"tatea !ur$e" de tens"une( 7. #a efe!tua #er"f"!r"
&n pun!tul de del"m"tare( #a anal"za %" #a "nforma ut"l"zatorul de rezultatele anal"ze" efe!tuate %"
msur"le luate.
)2* 8ermenul standard de rspuns la re!lama"" pr"#"nd n"#elul tens"un"" este de 12 z"le
!alendar"st"!e( "ar pentru al" parametr" a" !ur$e" de tens"une este de 30 de z"le !alendar"st"!e.
)3* .a! re!lama""le nu se !onf"rm sau !al"tatea !ur$e" de tens"une este s!zut d"n !auza
ut"l"zatorulu"( a!esta #a plt" pentru !ontra#aloarea !ostur"lor de "n#est"are efe!tuate de 7..
Dt"l"zatorul #a f" "nformat de a!est fapt de 7. &na"nte de &n!eperea #er"f"!r"lor.
CAPITOLUL VII
C!"i(!(e! come#ci!"+ ! 4e#&iciu"ui e i4(#i%u*ie
Sec*iune! /0 R!co#!#e! "! RED
A#(. 2'. )1* ,a sol"!"tarea s!r"s a or"!ru" ut"l"zator al RE.( e5"stent sau poten"al
)nera!ordat la reea*( 7. !are de"ne l"!ena pentru d"str"$u"e &n zona respe!t"# este o$l"at s
em"t un a#"z te6n"! de ra!ordare( da! ra!ordarea nu afe!teaz s"urana 'EN pr"n nerespe!tarea
normelor %" relementr"lor te6n"!e &n #"oare.
)2* 8ermenul pentru em"terea a#"zulu" te6n"! de ra!ordare este de ma5"mum 30 de z"le
!alendar"st"!e de la &nre"strarea !erer"" )&nso"t de do!umenta"a !omplet* pentru ra!ordare la
110 01( E8 sau F8.
)3* 8ermenul pentru transm"terea oferte" de !ontra!t de ra!ordare este de ma5"mum 10 z"le
!alendar"st"!e de la &nre"strarea !erer"" )&nso"t de do!umenta"a !omplet*.
)+* Bn !azul &n !are ut"l"zatorul are re!eptoare !are pot "ntrodu!e pertur$a"" &n reea( do!umenta"a
!omplet presupune %" prezentarea msur"lor luate de ut"l"zator pentru l"m"tarea pertur$a""lor.
,"m"tele adm"s"$"le pentru pertur$a"" #or f" "nd"!ate de 7..
Sec*iune! 2 0 Con(#!c(!#e! 4e#&iciu"ui e i4(#i%u*ie

A#(. 27. 8ermenul standard pentru transm"terea !ontra!tulu" de d"str"$u"e )oferta 7.* este de
ma5"mum 12 z"le lu!rtoare de la &nre"strarea !erer"" de &n!6e"ere a !ontra!tulu" )&nso"t de
do!umenta"a !omplet*.
Sec*iune! 3 0 Compen4!*ii !co#!(e e OD pen(#u ne#e4pec(!#e! (e#mene"o# impu4e e
4(!n!#
Standard de performan pentru serviiu! de distri"uie a ener#iei e!etrie
13
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
A#(. 2,. )1* Bn ane5a + se prez"nt !ompensa""le a!ordate de 7. ut"l"zator"lor( la !ererea
a!estora( formulat &n s!r"s( &n termen de 10 z"le lu!rtoare( pentru nerespe!tarea termenelor.
)2* 7. este o$l"at s plteas! a!este !ompensa"" &n termen de 30 de z"le !alendar"st"!e de la
&nre"strarea !erer"".
CAPITOLUL VIII
Moni(o#i6!#e! c!"i(+*ii 4e#&iciu"ui e i4(#i%u*ie ! ene#1iei e"ec(#ice
Sec*iune! / - Moni(o#i6!#e! con(inui(+*ii $i c!"i(+*ii ene#1iei e"ec(#ice
A#(. 2.. )1* Pentru urmr"rea !ont"nu"t"" %" !al"t"" ener"e" ele!tr"!e( 7. real"zeaz
mon"tor"zarea a!este"a &ntr9un numr semn"f"!at"# de sta""( !u a:utorul unor aparate !omple5e
ade!#ate. Aparatele de mon"tor"zare tre$u"e s perm"t( m"n"mum( msurarea( &nre"strarea %"
anal"zarea urmtoarelor mr"m" refer"tor la tens"une: %ntreruperi!e tran0itorii4 %ntreruperi!e surte
%" !un#i4 fre!#ena( #aloarea efe!t"# a tens"un""4 #o!uri!e de tensiune4 supratens"un"le temporare la
fre!#ena "ndustr"al )20 3z* &ntre faze %" pm<nt sau &ntre faze )#oltae sQells*( fenomenul de
f!i,er( #ar"a""le rap"de %" lente de tens"une( armonii!e4 interarmonii!e4 fatoru! de distorsiune
armoni4 nesimetria s"stemulu" tr"fazat de tens"un". .e asemenea( aparatele tre$u"e s perm"t
&nre"strarea %" msurarea !uren"lor )unda fundamental %" armon"!"le*.
)2* Bn anul 2008( f"e!are 7. t"tular de l"!en !u !ontra!t de !on!es"une #a mon"tor"za m"n"mum 2
sta"" &n !are( d"n "nforma""le preala$"le( e5"st pro$leme. Eon"tor"zarea #alor"" efe!t"#e a tens"un""
este ne!esar &n toate sta""le. Dlter"or( se #a e5t"nde ar"a mon"tor"zr"lor( &n pr"mul r<nd pentru
mon"tor"zarea !al"t"" ener"e" ele!tr"!e. Pentru a se putea determ"na o ser"e de "nd"!ator" anual" de
performan( pr"n e%ant"onare( aparatele se #or monta &n anum"te sta"" reprezentat"#e %" se pot muta
dup m"n"mum un an.
(3* 'upl"mentar( 7. tre$u"e s se doteze !u un numr suf"!"ent de aparate de mon"tor"zare porta$"le
!u a!elea%" performane( pentru rezol#area re!lama""lor pr"m"te de la ut"l"zator" refer"toare la
!al"tatea ener"e" ele!tr"!e. Costur"le leate de mon"tor"zare re#"n ut"l"zatorulu"( da! parametr"" sunt
&n l"m"tele adm"s"$"le sau !al"tatea ener"e" ele!tr"!e este s!zut d"n !auza ut"l"zatorulu"( respe!t"#
7.( &n !az !ontrar.
)+* 8oate aparatele de mon"tor"zare tre$u"e s f"e suf"!"ent de pre!"se( !u respe!tarea standardelor
"nterna"onale de msurare )'R EN G10009+930* %" !apa$"le s efe!tueze msurtor" m"n"mum
!onform l"m"telor sta$"l"te de 'R EN 201G0( pentru a putea ut"l"za &nre"strr"le %" &n rela""le
:ur"d"!e ale 7. !u alte ent"t"( "n<nd !ont de pre#eder"le d"n !ontra!te.
Standard de performan pentru serviiu! de distri"uie a ener#iei e!etrie
1+
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
)2* Pentru a putea determ"na "nd"!ator"" de !ont"nu"tate d"n reea( 7. #or "nstala ontoare de
%ntreruperi( !are s poat &nre"stra toate t"pur"le de &ntreruper" )tranz"tor""( s!urte sau lun"*. P<n la
31 mart"e 2008( f"e!are 7. t"tular de l"!en !u !ontra!t de !on!es"une #a "nstala m"n"mum 100 de
!ontoare de &ntreruper". Ce"lal" 7. #or "nstala m"n"mum 3 ontoare de %ntreruperi.
)G* Dt"l"zatorul poate s monteze la el( pe !6eltu"ala sa( un ontor de %ntreruperi4 !are s9" perm"t
s &nre"streze %ntreruperi!e pe !are le9a sufer"t sau( prefera$"l( un aparat !omple5 de mon"tor"zare.
.a! t"pul de aparat este unul a!!eptat de 7.( "ar lo!ul de amplasare al a!estu"a( montarea(
s""larea( proramarea %" e5traerea de "nformat"" d"n memor"a aparatulu" de mon"tor"zare au fost
sta$"l"te de !omun a!ord &ntre pr"( "nd"!a""le a!estu"a #or f" folos"te &n rela""le d"ntre 7. %"
ut"l"zator.
Sec*iune! 2 0 U#m+#i#e! $i -n#e1i4(#!#e! inic!(o#i"o# e pe#)o#m!n*+
A#(. 2;. Pentru &nre"strarea ses"zr"lor %" re!lama""lor ut"l"zator"lor RE.( f"e!are 7. #a
oran"za:
a. un !entru de rela"" !u !l"en""( pre#zut !u re"stratur4
$. un ser#"!"u permanent de #o!e %" date )telefon( fa5( po%t ele!tron"!9ele!tron"! ma"l*.
A#(. 23. )1* J"e!are ses"zare se #a &nre"stra( "ar !el !are a f!ut ses"zarea #a pr"m" un numr
de &nre"strare. 7r"!e ses"zare ulter"oar se #a refer" la numrul de &nre"strare.
)2* 8ermenul standard de rspuns la a!este ses"zr"( altele de!<t !ele pre#zute e5pl"!"t &n prezentul
do!ument( este de 30 de z"le !alendar"st"!e.
A#(. 3<. Pentru urmr"rea "nd"!ator"lor de performan pre#zu" &n prezentul standard4 7. #a
as"ura urmr"rea lor pr"n !ompart"mentele sale spe!"al"zate( pe $aza unor pro!edur" "nterne.
A#(. 3/. >nforma""le pr"#"nd "nd"!ator"" de performan pre#zu" &n prezentul standard #or f"
transm"se anual pentru anal"z la Autoritatea ompetent p<n la sf<r%"tul pr"mulu" tr"mestru al
anulu" urmtor( sau la alte termene( la sol"!"tarea Autoritii ompetente.
A#(. 32. )1* 7. #or transm"te anual la ANRE rapoarte pr"#"nd performanele real"zate
refer"tor la !al"tatea ener"e" ele!tr"!e( !omparat"# !u standardele "mpuse.
)2* 'e #or prezenta datele &nre"strate d"n sta""le mon"tor"zate refer"tor la: numrul de %ntreruperi
tran0itorii( surte 2i !un#i4 #o!uri!e de tensiune( fre!#ena( tens"unea( armonii!e( fatoru! de
distorsiune armoni( nesimetria s"stemulu" tr"fazat de tens"un" de se!#en neat"#( et!( !onform
ta$elulu" 3. .a! aparatul de mon"tor"zare are un soft !are ela$oreaz automat un proto!ol al
mr"m"lor &nre"strate( pe o durat de m"n"mum un tr"mestru( a!esta se prez"nt !a atare. .e
asemenea( se #or prezenta detal"" ale a!"un"lor de remed"ere &ntrepr"nse &n urma a!"un"lor de
Standard de performan pentru serviiu! de distri"uie a ener#iei e!etrie
12
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
mon"tor"zare. Bn paralel( 7. #or prezenta anual ANRE rapoarte pr"#"nd re!lama""le !l"en"lor
refer"toare la !ont"nu"tatea %" !al"tatea ener"e" ele!tr"!e( modul de solu"onare %" t"mpul &n !are l" s9a
rspuns.
T!%e"u" n#.3 0 P#incip!"ii p!#!me(#i (e5nici e c!"i(!(e ! ene#1iei e"ec(#ice #!po#(!*i !nu!"
Parametr" te6n"!" de !al"tate
'ta"a 1
)nume( tens"unea*
'ta"a 2
)nume( tens"unea*
...
Numrul de &ntreruper" tranz"tor""
Numrul de &ntreruper" s!urte
Numrul de &ntreruper" lun"
Numrul de olur" de tens"une
Jre!#ena med"e )3z*
8ens"unea med"e )1 sau 01*
.ep%"r" ale l"m"telor normale de #ar"a"e a
tens"un"" )#aloare @( nr.sptm<n"*
.ep%"r" ale l"m"telor normale pentru #ar"a""le
rap"de de tens"une )numr anual*
'upratens"un" temporare la fre!#ena
"ndustr"al &ntre faze %" pm<nt )#aloare @(
nr.sptm<n"*
.ep%"rea #alor"" normate de fl"!0er(
pe termen lun )nr.sptm<n"*
.ep%"rea #alor"" ma5"me a armon"!"" 2
)@ d"n fundamental( nr.sptm<n"*
.ep%"rea #alor"" ma5"me a armon"!"" 3
)@ d"n fundamental( nr.sptm<n"*
..................
.ep%"rea #alor"" ma5"me a armon"!"" 22
)@ d"n fundamental( nr.sptm<n"*
.ep%"rea fa!torulu" de d"stors"une armon"!
)#aloare @( nr.sptm<n"*
.ep%"rea fa!torulu" de nes"metr"e de se!#en
neat"# )#aloare @( nr.sptm<n"*
CAPITOLUL I8
Di4po6i*ii )in!"e $i (#!n6i(o#ii
A#(. 33. Cer"nele standardulu" de performan refer"toare la as"urarea !ont"nu"t"" &n
al"mentare %" la !al"tatea te6n"! a ener"e" ele!tr"!e reprez"nt !ond""" m"n"me pe !are 7. le
Standard de performan pentru serviiu! de distri"uie a ener#iei e!etrie
1G
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
as"ur !onsumator"lor de ener"e ele!tr"!. A!east pre#edere #a f" st"pulat &n a#"zul te6n"! de
ra!ordare( da! pr"le nu !on#"n alte #alor"( &n !ond"""le art. 3+.
A#(. 3'. ,a sol"!"tarea unu" ut"l"zator !u o putere apro$at de !el pu"n 100 de 01A( 7. este
o$l"at s neo!"eze "n!luderea &n !ontra!tul de d"str"$u"e a unor pre#eder" spe!"ale refer"toare la
!ont"nu"tatea al"mentr"" %"-sau !al"tatea te6n"! a ener"e" ele!tr"!e( supl"mentare n"#elur"lor
m"n"me sta$"l"te pr"n prezentul standard( !on#en"nd o$l"a""le te6n"!e %" f"nan!"are !are re#"n
pr"lor( !u e#"den"erea a!estora &n ane5a G la !ontra!tul de d"str"$u"e )Cond""" 'pe!"f"!e*.
A#(. 37. )1* Jenomenele prezentate &n !ont"nuare sunt aleatoare( "mpre#"z"$"le %"
ne!ontrola$"le. 7. este e5onerat de or"!e rspundere pr"#"nd a!este fenomene. Bn !onse!"n(
ut"l"zatorul tre$u"e s9%" "a toate msur"le ne!esare de prote!"e.
)2* E"!ro&ntreruper"le sunt %ntreruperi tran0itorii sau #o!uri de tensiune !u o durat de
ma5"mum 1s.
)3* .eformarea !ur$e" s"nuso"dale de !urent la !onsumator" este( &n eneral( produs de re!eptoarele
nel"n"are ale !onsumator"lor. 7. #a urmr" %" adopta( &mpreun !u !onsumator""( msur" de l"m"tare
a armonii!or.
)+* Bn reelele ele!tr"!e pot aprea supratens"un" tranz"tor"" )de "mpuls* &n raport !u pm<ntul(
de or""ne atmosfer"! sau de !omuta"e. Prote!"a !ontra supratens"un"lor tranz"tor"" tre$u"e
as"urat d"n faza de pro"e!tare )pre#ederea de paratrsnete( des!r!toare( et!*( at<t la 7. !<t %" la
ut"l"zator. Pe $aza une" anal"ze de r"s!( ut"l"zator"" tre$u"e s9%" "a toate msur"le ne!esare de
prote!"e.
A#(. 3,. )1* 7. fa!e pu$l"!e )pr"n pu$l"!are pe s"te( af"%are la sed"u( et!*( &n f"e!are an(
"nforma""le pr"#"nd pr"#"nd mon"tor"zarea !ont"nu"t"" %" !al"t"" !omer!"ale )ane5ele 1( 2 %" 3*.
)2* Bn!ep<nd !u data "ntrr"" &n #"oare a prezentulu" standard( "nd"!ator"" pu$l"!a" tre$u"e pstra"
pe s"te( pentru a putea urmr" e#olu"a pe o per"oad de m"n"mum 2 an".
)3* 7. #a as"ura pstrarea datelor ne!esare !al!ulr"" "nd"!ator"lor de performan pe o durat de
7 an".
)+* 7. fa!e pu$l"!e )pr"n pu$l"!are pe s"te( af"%are la sed"u( massmed"a et!* o$l"a""le !are &" re#"n
pr"n standardul de performan( "n!lus"# pre#eder"le art. 12( respe!t"# ane5a +.
)2* P&n la data de 12 "anuar"e a f"e!ru" an( 7. tre$u"e s pu$l"!e pe s"te9ul su o$"e!t"#ele
propuse pentru anul &n !urs.
)G* Bn ane5ele 1( 2 %" 3 %" ta$elul 3 se prez"nt datele pe !are 7. tre$u"e s le transm"t anual la
ANRE pr"#"nd mon"tor"zarea !ont"nu"t""( !al"t"" te6n"!e %" !al"t"" !omer!"ale.
A#(. 3.. )1* Pr"n e5!ep"e de la pre#eder"le prezentulu" standard( &n per"oada
apl"!r"" e5per"mentale( respe!t"# p<n la 31 de!em$r"e 2008( 7. #or mon"tor"za %" transm"te
Standard de performan pentru serviiu! de distri"uie a ener#iei e!etrie
17
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
tr"mestr"al datele pre#zute &n ane5ele 1( 2 %" 3 la ANRE.
)2* Bn!ep<nd !u anul 200? datele se #or transm"te anual la ANRE( !el ma" t<rz"u p<n la sf<r%"tul
pr"mulu" tr"mestru al anulu" urmtor.
)3* P<n la 31 de!em$r"e 2008( 7. real"zeaz mon"tor"zarea s"tua""lor de dep%"re a termenelor
pentru !are ar tre$u" plt"te !ompensa"". Rezultatele mon"tor"zr"" se #or transm"te la ANRE %"( de
asemenea( se #or prezenta pe s"te9ul 7..
)+* Compensa""le pre#zute &n ane5a + se #or a!orda &n!ep<nd !u anul 200?.
A#(. 3;. Prezentul standard de performan anuleaz toate pre#eder"le !ontrare pr"#"nd
performanele ser#"!"ulu" de d"str"$u"e d"n alte standarde %" relementr" &n #"oare.
Standard de performan pentru serviiu! de distri"uie a ener#iei e!etrie
18
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
Ane9! / : Inic!(o#i e con(inui(!(e
Nr. >nd"!ator Cauza &ntreruper"" Rural-
Dr$an
8"pul
ut"l"za9
torulu" =
N"#elul
tens"un""
1aloare
real"zat
anual
/ 'A>J> a. &ntreruper" plan"f"!ate rural to" AT
2 'A>J> a. &ntreruper" plan"f"!ate rural to" MT
3 'A>J> a. &ntreruper" plan"f"!ate rural to" IT
' 'A>J> a. &ntreruper" plan"f"!ate ur$an to" AT
7 'A>J> a. &ntreruper" plan"f"!ate ur$an to" MT
, 'A>J> a. &ntreruper" plan"f"!ate ur$an to" IT
. 'A>J> $. &ntreruper" neplan"f"!ate
!auzate de fora ma:or
rural to" AT
; 'A>J> $. &ntreruper" neplan"f"!ate
!auzate de fora ma:or
rural to" MT
3 'A>J> $. &ntreruper" neplan"f"!ate
!auzate de fora ma:or
rural to" IT
/< 'A>J> $. &ntreruper" neplan"f"!ate
!auzate de fora ma:or
ur$an to" AT
// 'A>J> $. &ntreruper" neplan"f"!ate
!auzate de fora ma:or
ur$an to" MT
/2 'A>J> $. &ntreruper" neplan"f"!ate
!auzate de fora ma:or
ur$an to" IT
/3 'A>J> !. &ntreruper" neplan"f"!ate
!auzate de ut"l"zator"=
rural to" AT
/' 'A>J> !. &ntreruper" neplan"f"!ate
!auzate de ut"l"zator"=
rural to" MT
/7 'A>J> !. &ntreruper" neplan"f"!ate
!auzate de ut"l"zator"=
rural to" IT
/, 'A>J> !. &ntreruper" neplan"f"!ate
!auzate de ut"l"zator"=
ur$an to" AT
/. 'A>J> !. &ntreruper" neplan"f"!ate
!auzate de ut"l"zator"=
ur$an to" MT
/; 'A>J> !. &ntreruper" neplan"f"!ate
!auzate de ut"l"zator"=
ur$an to" IT
/3 'A>J> d. &ntreruper" neplan"f"!ate
e5!lus"# &ntreruper"le de la
pun!tele $ %" !
rural to" AT
2< 'A>J> d. &ntreruper" neplan"f"!ate
e5!lus"# &ntreruper"le de la
pun!tele $ %" !
rural to" MT
2/ 'A>J> d. &ntreruper" neplan"f"!ate
e5!lus"# &ntreruper"le de la
pun!tele $ %" !
rural to" IT
22 'A>J> d. &ntreruper" neplan"f"!ate
e5!lus"# &ntreruper"le de la
pun!tele $ %" !
ur$an to" AT
23 'A>J> d. &ntreruper" neplan"f"!ate
e5!lus"# &ntreruper"le de la
ur$an to" MT
Standard de performan pentru serviiu! de distri"uie a ener#iei e!etrie
1?
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
pun!tele $ %" !
2' 'A>J> d. &ntreruper" neplan"f"!ate
e5!lus"# &ntreruper"le de la
pun!tele $ %" !
ur$an to" IT
27 'A>.> a. &ntreruper" plan"f"!ate rural to" AT
2, 'A>.> a. &ntreruper" plan"f"!ate rural to" MT
2. 'A>.> a. &ntreruper" plan"f"!ate rural to" IT
2; 'A>.> a. &ntreruper" plan"f"!ate ur$an to" AT
23 'A>.> a. &ntreruper" plan"f"!ate ur$an to" MT
3< 'A>.> a. &ntreruper" plan"f"!ate ur$an to" IT
3/ 'A>.> $. &ntreruper" neplan"f"!ate
!auzate de fora ma:or
rural to" AT
32 'A>.> $. &ntreruper" neplan"f"!ate
!auzate de fora ma:or
rural to" MT
33 'A>.> $. &ntreruper" neplan"f"!ate
!auzate de fora ma:or
rural to" IT
3' 'A>.> $. &ntreruper" neplan"f"!ate
!auzate de fora ma:or
ur$an to" AT
37 'A>.> $. &ntreruper" neplan"f"!ate
!auzate de fora ma:or
ur$an to" MT
3, 'A>.> $. &ntreruper" neplan"f"!ate
!auzate de fora ma:or
ur$an to" IT
3. 'A>.> !. &ntreruper" neplan"f"!ate
!auzate de ut"l"zator"=
rural to" AT
3; 'A>.> !. &ntreruper" neplan"f"!ate
!auzate de ut"l"zator"=
rural to" MT
33 'A>.> !. &ntreruper" neplan"f"!ate
!auzate de ut"l"zator"=
rural to" IT
'< 'A>.> !. &ntreruper" neplan"f"!ate
!auzate de ut"l"zator"=
ur$an to" AT
'/ 'A>.> !. &ntreruper" neplan"f"!ate
!auzate de ut"l"zator"=
ur$an to" MT
'2 'A>.> !. &ntreruper" neplan"f"!ate
!auzate de ut"l"zator"=
ur$an to" IT
'3 'A>.> d. &ntreruper" neplan"f"!ate
e5!lus"# &ntreruper"le de la
pun!tele $ %" !
rural to" AT
'' 'A>.> d. &ntreruper" neplan"f"!ate
e5!lus"# &ntreruper"le de la
pun!tele $ %" !
rural to" MT
'7 'A>.> d. &ntreruper" neplan"f"!ate
e5!lus"# &ntreruper"le de la
pun!tele $ %" !
rural to" IT
', 'A>.> d. &ntreruper" neplan"f"!ate
e5!lus"# &ntreruper"le de la
pun!tele $ %" !
ur$an to" AT
'. 'A>.> d. &ntreruper" neplan"f"!ate
e5!lus"# &ntreruper"le de la
pun!tele $ %" !
ur$an to" MT
'; 'A>.> d. &ntreruper" neplan"f"!ate ur$an to" IT
Standard de performan pentru serviiu! de distri"uie a ener#iei e!etrie
20
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
e5!lus"# &ntreruper"le de la
pun!tele $ %" !
'3 EN' toate !auzele !umulat !umulat IT
7< A>8 toate !auzele !umulat !umulat IT
7/ Numr de
ut"l"zator"
deser#""
N-A rural to" AT
72 Numr de
ut"l"zator"
deser#""
N-A rural to" MT
73 Numr de
ut"l"zator"
deser#""
N-A rural to" IT
7' Numr de
ut"l"zator"
deser#""
N-A ur$an to" AT
77 Numr de
ut"l"zator"
deser#""
N-A ur$an to" MT
7, Numr de
ut"l"zator"
deser#""
N-A ur$an to" IT
= Pentru a!este !al!ule( &n no"unea de ut"l"zator se &nlo$eaz !onsumator""( lo!ur"le de produ!"e %"
al" operator" ra!orda" &n reea.
Standard de performan pentru serviiu! de distri"uie a ener#iei e!etrie
21
Ane9! 2 : Moni(o#i6!#e! -n(#e#upe#i"o# e "un1+ u#!(+
Nr. !rt.
>nd"!ator" de performan 1aloare real"zat lunar - anual
1 2 3 + 2 G 7 8 ? 10 11 12 Anual
1
Numrul de &ntreruper" plan"f"!ate &n med"ul ur$an
F8
E8
>8
2
Numrul de &ntreruper" plan"f"!ate &n med"ul rural
F8
E8
>8
3
Numrul de &ntreruper" plan"f"!ate &n med"ul ur$an pentru !are
resta$"l"rea al"mentr"" !u ener"e ele!tr"! s9a real"zat &n t"mpul
plan"f"!at anunat
F8
E8
>8
+
Numrul de &ntreruper" plan"f"!ate &n med"ul rural pentru !are
resta$"l"rea al"mentr"" !u ener"e ele!tr"! s9a real"zat &n t"mpul
plan"f"!at anunat
F8
E8
>8
2 .urata med"e= a une" &ntreruper" plan"f"!ate &n med"ul ur$an
F8
E8
>8
G .urata med"e= a une" &ntreruper" plan"f"!ate &n med"ul rural
F8
E8
>8
7
Numrul de &ntreruper" neplan"f"!ate &n med"ul ur$an
F8
E8
>8
8
Numrul de &ntreruper" neplan"f"!ate &n med"ul rural
F8
E8
>8
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
?
Numrul de &ntreruper" neplan"f"!ate !u durata ma" m"! de 12
ore( pentru med"ul ur$an
F8
E8
>8
10
Numrul de &ntreruper" neplan"f"!ate !u durata ma" m"! de 2+
ore( pentru med"ul rural
F8
E8
>8
11 .urata med"e= a une" &ntreruper" neplan"f"!ate &n med"ul ur$an
F8
E8
>8
12 .urata med"e= a une" &ntreruper" neplan"f"!ate &n med"ul rural
F8
E8
>8
B .urata med"e reprez"nt med"a ar"tmet"!.
Standard de performan pentru serviiu! de distri"uie a ener#iei e!etrie
23
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
Ane9! 3 : Inic!(o#i e c!"i(!(e come#ci!"+
N# Inic!(o# Tip C "oc e
u(i"i6!#eB
Ni&e"u" e
(en4iune
T#im
/
T#im
2
T#im
3
T#im
'
Anu!"
/ Numrul de !erer" de ra!ordare la reea to" toate
2 8"mpul med"u== de em"tere a a#"zelor te6n"!e de ra!ordare to" toate
3 Numarul de !erer" de ra!ordare nesolu"onate pr"n em"terea unu"
A8R
to" toate
' Numarul de !erer" de ra!ordare la !are nu s9a rspuns &n termenul
sta$"l"t &n standard
to" toate
7 Numrul de !erer" de !ontra!te de ra!ordare to" toate
, Numrul de !erer" de !ontra!te de ra!ordare !asn"!" F8
. Numrul de !erer" de !ontra!te de ra!ordare m"!"
!onsumator"
F8
; Numrul de !erer" de !ontra!te de ra!ordare mar"
!onsumator"
F8
3 Numrul de !erer" de !ontra!te de ra!ordare !asn"!" E8
/< Numrul de !erer" de !ontra!te de ra!ordare m"!"
!onsumator"
E8
// Numrul de !erer" de !ontra!te de ra!ordare mar"
!onsumator"
E8
/2 Numrul de !erer" de !ontra!te de ra!ordare mar"
!onsumator"
>8
/3 Numrul de !ontra!te de ra!ordare real"zate to" toate
/' 8"mpul med"u== de &n!6e"ere a !ontra!telor de ra!ordare to" toate
/7 Numarul de !erer" de !ontra!te de ra!ordare nef"nal"zate- to" toate
Standard de performan pentru serviiu! de distri"uie a ener#iei e!etrie
2+
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
nesolu"onate
/, Numarul de !erer" de !ontra!te de ra!ordare la !are nu s9a
rspuns &n termenul sta$"l"t &n standard
to" toate
/. Numrul de !erer" de !ontra!te pentru ser#"!"ul de d"str"$u"e=== to" toate
/; Numarul de !erer" de !ontra!te pentru ser#"!"ul de d"str"$u"e=== !asn"!" F8
/3 Numarul de !erer" de !ontra!te pentru ser#"!"ul de d"str"$u"e=== m"!"
!onsumator"
F8
2< Numarul de !erer" de !ontra!te pentru ser#"!"ul de d"str"$u"e=== mar"
!onsumator"
F8
2/ Numarul de !erer" de !ontra!te pentru ser#"!"ul de d"str"$u"e=== !asn"!" E8
22 Numarul de !erer" de !ontra!te pentru ser#"!"ul de d"str"$u"e=== m"!"
!onsumator"
E8
23 Numarul de !erer" de !ontra!te pentru ser#"!"ul de d"str"$u"e=== mar"
!onsumator"
E8
2' Numarul de !erer" de !ontra!te pentru ser#"!"ul de d"str"$u"e=== mar"
!onsumator"
>8
27 8"mpul med"u== de &n!6e"ere a !ontra!telor pentru ser#"!"ul de
d"str"$u"e===
to" F8
2, 8"mpul med"u de &n!6e"ere a !ontra!telor pentru ser#"!"ul de
d"str"$u"e===
to" E8
2. 8"mpul med"u== de &n!6e"ere a !ontra!telor pentru ser#"!"ul de
d"str"$u"e===
mar"
!onsumator"
>8
2; Numarul de re!lama"" refer"toare la ra!ordare to" toate
23 8"mpul med"u== de rspuns la re!lama""le refer"toare la
ra!ordare
to" F8
3< 8"mpul med"u== de rspuns la re!lama""le refer"toare la
ra!ordare
to" E8
Standard de performan pentru serviiu! de distri"uie a ener#iei e!etrie
22
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
3/ 8"mpul med"u== de rspuns la re!lama""le refer"toare la
ra!ordare
mar"
!onsumator"
>8
32 Numrul de re!lama"" pr"m"te refer"toare la n"#elul de tens"une to" toate
33 8"mpul med"u== de rspuns la re!lama""le refer"toare la n"#elul
de tens"une
to" F8
3' 8"mpul med"u== de rspuns la re!lama""le refer"toare la n"#elul
de tens"une
to" E8
37 8"mpul med"u= = de rspuns la re!lama""le refer"toare la n"#elul
de tens"une
mar"
!onsumator"
>8
3, Numrul de re!lama"" pr"m"te refer"toare la al" parametr" de
!al"tate a !ur$e" de tens"une )&n afar de n"#elul de tens"une *
to" toate
3. 8"mpul med"u== de rspuns la re!lama""le refer"toare la al"
parametr" de !al"tate a !ur$e" de tens"une )&n afar de n"#elul de
tens"une *
to" F8
3; 8"mpul med"u== de rspuns la re!lama""le refer"toare la al"
parametr" de !al"tate a !ur$e" de tens"une )&n afar de n"#elul de
tens"une *
to" E8
33 8"mpul med"u== de rspuns la re!lama""le refer"toare la al"
parametr" de !al"tate a !ur$e" de tens"une )&n afar de n"#elul de
tens"une *
mar"
!onsumator"
>8
'< Numrul de !onsumator" de!one!ta" pentru neplat to" F8
'/ Numrul de !onsumator" de!one!ta" pentru neplat to" E8
'2 Numrul de !onsumator" de!one!ta" pentru neplat mar"
!onsumator"
>8
'3 Numarul de re!lama"" s!r"se pe alte teme de!<t !ele la !are se
refer e5pl"!"t prezentul standard
to" F8
'' Numarul de re!lama"" s!r"se pe alte teme de!<t !ele la !are se to" E8
Standard de performan pentru serviiu! de distri"uie a ener#iei e!etrie
2G
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
refer e5pl"!"t prezentul standard
'7 Numarul de re!lama"" s!r"se pe alte teme de!<t !ele la !are se
refer e5pl"!"t prezentul standard
mar"
!onsumator"
>8
', 8"mpul med"u== de rspuns la re!lama""le s!r"se pe alte teme
de!<t !ele la !are se refer e5pl"!"t prezentul standard
to" F8
'. 8"mpul med"u== de rspuns la re!lama""le s!r"se pe alte teme
de!<t !ele la !are se refer e5pl"!"t prezentul standard
to" E8
'; 8"mpul med"u== de rspuns la re!lama""le s!r"se pe alte teme
de!<t !ele la !are se refer e5pl"!"t prezentul standard
mar"
!onsumator"
>8
'3 Numarul de !onsumator" al !aror !ontor nu este !"t"t odata la G
lun"
to" F8
7< Numarul de !onsumator" al !aror !ontor nu este !"t"t lunar to" E8
7/ Numarul de !onsumator" al !aror !ontor nu este !"t"t lunar mar"
!onsumator"
>8
= ,o! de !onsum sau de !onsum -produ!ere a ener"e" ele!tr"!e.
= = 8"mpul med"u reprez"nt #aloarea med"e ar"tmet"!.
=== Contra!te no"( s!6"m$area solu"e" de ra!ordare( s!6"m$area furn"zorulu"( et!.

Standard de performan pentru serviiu! de distri"uie a ener#iei e!etrie
27
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
Ane9! ' : Compen4!*ii !co#!(e e OD u(i"i6!(o#i"o# pen(#u ne#e4pec(!#e! (e#mene"o# B
Nr. !rt. 'er#"!"u
N"#elul
performane"
Compensa"" a!ordate &n !azul nerespe!tr"" termenelor
Persoane :ur"d"!e Persoane f"z"!e
1
Resta$"l"rea al"mentr"" dup o
&ntrerupere neplan"f"!at
12 ore 9 ur$an4
2+ de ore 9 rural(
&n !ond. meteo
normale4
72 de ore 9 &n
!ond. meteo
deose$"te
300 R7N - dep%"re la 110014
100 R7N - dep%"re la E8 4
30 R7N - dep%"re la F8
'upl"mentar :
100 R7N - f"e!are G ore la
110014
+0 R7N - f"e!are 12 ore la E84
20 R7N - f"e!are 12 ore la F8
Ea5"mum:
700 R7N la 110014
200 R7N la E8 4
100 R7N la F8
300 R7N - dep%"re la 110014
100 R7N - dep%"re la E8 4
30 R7N - dep%"re la F8
'upl"mentar :
100 R7N - f"e!are G ore la
110014
+0 R7N - f"e!are 12 ore la E84
20 R7N - f"e!are 12 ore la F8
Ea5"mum:
700 R7N la 110014
200 R7N la E8 4
100 R7N la F8
2
Resta$"l"rea al"mentr"" dup o
&ntrerupere plan"f"!at
12 ore 9 ur$an4
1G ore 9 rural
120 R7N - dep%"re la 110014
20 R7N - dep%"re la E8 4
12 R7N - dep%"re la F8
120 R7N - dep%"re la 110014
20 R7N - dep%"re la E8 4
12 R7N - dep%"re la F8
3 Em"terea a#"zulu" te6n"! de ra!ordare
30 de z"le
!alendar"st"!e
100 R7N la 110014
70 R7N la F8 %" E8
100 R7N la 110014
30 R7N la F8 %" E8
+ 8ransm"terea oferte" de !ontra!t de 10 z"le 100 R7N la 110014 100 R7N la 110014
Standard de performan pentru serviiu! de distri"uie a ener#iei e!etrie
28
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
Nr. !rt. 'er#"!"u
N"#elul
performane"
Compensa"" a!ordate &n !azul nerespe!tr"" termenelor
Persoane :ur"d"!e Persoane f"z"!e
ra!ordare !alendar"st"!e 70 R7N la F8 %" E8 30 R7N la F8 %" E8
2
8ransm"terea oferte" de !ontra!t de
d"str"$u"e
12 z"le lu!rtoare
100 R7N la 110014
70 R7N la F8 %" E8
100 R7N la 110014
30 R7N la F8 %" E8
G
Rspuns la sol"!"tr"le s!r"se pr"#"nd
e5pl"!area !auze" &ntreruper"lor
10 z"le lu!rtoare
100 R7N la 110014
20 R7N la F8 %" E8
100 R7N la 110014
30 R7N la F8 %" E8
7
Rspuns la re!lama""le s!r"se pr"#"nd
n"#elul tens"un""( !onform art. 23 d"n
standard
12 z"le
!alendar"st"!e
200 R7N la 110014
100 R7N la F8 %" E8
200 R7N la 110014
20 R7N la F8 %" E8
8
Rspuns la re!lama""le s!r"se pr"#"nd
parametr"" tens"un""( al"" de!<t
n"#elul tens"un""( !onform art. 23 d"n
standard
30 de z"le
!alendar"st"!e
200 R7N la 110014
100 R7N la F8 %" E8
200 R7N la 110014
20 R7N la F8 %" E8
?
Rspuns la re!lama""le s!r"se
refer"toare la alte !auze de!<t !ele
tre!ute e5pl"!"t &n prezentul standard
30 de z"le
!alendar"st"!e
70 R7N la 110014
20 R7N la F8 %" E8
70 R7N la 110014
30 R7N la F8 %" E8
10
Re!one!tarea la reea( d"n momentul
anunr"" 7. de !tre
ut"l"zator-furn"zor de efe!tuarea pl""
2 z"le lu!rtoare
200 R7N la 110014
100 R7N la F8 %" E8
200 R7N la 110014
70 R7N la F8 %" E8
= Bn msura &n !are termenele se mod"f"! pr"n relementr" sau alte a!te normat"#e( se #or !ons"dera no"le termene.
Standard de performan pentru serviiu! de distri"uie a ener#iei e!etrie
2?