Sunteți pe pagina 1din 12

C M Y K

Tu îi pui la zid, noi îi executãm!

PRO
de Râmnic
Bilunar de atitudine al municipiului resedintã de judet
• Anul I • Numãrul 01 •31 martie - 06 aprilie •pret: 0,5 R O N
Buºe vrea
totul sau
nimic!

pag. 12

Bunicuþa, dis-
peratã?

pag. 05

„Mircia
Gutãu vrea sã prac- CSM-ul îºi
tice judo cu contracandi- revine dupã
datii în ziua alegerilor! „Edilul plecarea lui
nu are nevoie s` se implice prea Bondrea
mult în aceastã luptã pentru cã
râmnicenii sunt hotãrâti sã
[tearg` podeaua cu contra-
candidatii lui, la pag. 04

PRO Artem a luat Omagiere pag. 07

caimacul la Piteºti! unicã a lui Nichita


Stãnescu

CULTURA Pa g. 0 6 CULTURA Pa g. 0 6
02 31 martie - 06 aprilie Atitudine

De râsul...
Râmnicului!!!
1 Unul dintre oamenii de \ncredere ai 1 Am ajuns \n trista
lui Vadim din jude]ul nostru [i-a ales ca postur` de a ne \ntreba
ton de apel, pe telefonul mobil, un fluier zi [i noapte cum se face
care, dup` cum chiar el recunoa[te, \l c` \nc` \i mai ]ine
trimite cu gândul la un cu totul alt [ef. p`mântul pe unii pri-
Peremistul vâlcean spune c` tonul s`u de mari care au cerut bani
apel \i aminte[te de Gigi Becali [i de... oi. pentru drumuri [i i-au
Credem c` nu ar strica s` schimbe turma, folosit s`-[i \ngra[e
dar \i dorim s` ajung` [i el \ntr-un partid buzunarele. \n ceea ce-l
mai bine plasat \n topul forma]iunilor prive[te pe edilul de la
politice, de[i, cum \l [tim noi, domnia sa Horezu, avem [i noi o
[i-a cam propus s` sfideze racii. Nu de nedumerire: De ce
alta, dar nu numai c` face un pas \nainte dracu’ nu a folosit
[i alte câteva sute \napoi, ci mai cade [i banii ei ca s` mai pun`
din lac \n pu]! ceva kilograme de
1 Apropo de acela[i Nicolae P`tru, un carne pe el. Poate c`
ziarist i-a spus, cu prilejul ultimei sale electoratul nu s-ar mai
conferin]e de pres` c` dac` [i-ar trage el fi sup`rat \n acest caz,
partid, unul ca domnia sa nu ar avea ce gândim c` e mai bine
c`uta ]n acea forma]iune politic`. decât s` li-l ia vântul
Ziaristul a fost scos din s`rite de ati- din ograd`!
tudinea fostului senator de Vâlcea, din 1 Social-democratul vâl- cate intrate pe u[a din dos \n prim`ria
partea acestui partid - ba chair [i dou` cean care a intrat deja \n istoria municip- Râmnicului, ca jurist, direct din fa]a
legislaturi consecutiv, deoarece liderul iului de la poalele Capelei ca politicianul ma[inilor de scris ale Parchetului
peremist i-a atras aten]ia s` aib` grij` c`ruia nevasta \i d` b`nu]i de buzunar \n Jude]ean unde fusese angajat` de mil`,
cum [i când \i adreseaz` \ntreb`rile, pe fiecare diminea]` când pleac` la serviciu, dup` ce mai marii de pe atunci au con-
parcursul unei conferin]e de pres`, pen- este, se pare, atât de lefter \ncât, pentru a statat c` nu-[i poate cre[te copilul doar
tru c` nu poate fi atent \n mai multe evita s` arunce banii pe o mitralier` care dintr-un salariu de lucr`toare la r`zboiul
direc]ii \n acela[i timp [i... mai mult: se l-ar fi putut ajuta s`-l \nving` pe Bogdan de ]esut. Uit` aceste lucruri \ns` acum, la
mai [i sperie dac` este luat pe un ton Pistol \n lupta pentru prim`ria vreo 13 ani de atunci [i refuz` s`-l reprez-
oarece mai ridicat! Atâta timp cât mon- Râmnicului, a ales s` se retrag` din inte \n instan]` chiar [i pe fiul s`u. Se
sieur P`tru nu face un atac de acord, nu aceast` curs`... vaiet` totu[i, de oricâte ori are ocazia, c`
ne conform`m cererii sale!!! 1 Ne scoate din s`rite prostia unei avo- nu o duce prea bine cu banii!

M N
I A Emilian Francu, liderul PNL Valcea
Dumitru Buse, presedintele CJ Valcea Pentru c` se mandre[te c` are oameni valoro[i
Pentru c` g`se[te solu]ii pentru orice \n partid, de[i ace[tia nu sunt \n stare nici s`-[i

ª
problem` a jude]ului

ª
fac` o campanie electoral` singuri!

T P
O Mihai Mateescu, primar B`ile Govora
Pentru c` a reu[it s` rezolve o parte din
problemele cauzate de Mihai Handolescu A Gheorghe Ni]`, primar Horezu
Pentru c` a \nstr`inat parcul ora[ului interlopu-
lui Piele pentru a-[i pl`ti o mai veche datorie
Atitudine 31 martie - 06 aprilie 03

Tratat Editorial
Politic... României interbelice. Adrian
P`unescu a sus]inut c` ar tre-
bui s` se renun]e la restaura]ie.
Cine a furat, s` r`mân` cu ce
are. Am dat la str`ini, s` \i
l`s`m s` profite de averea ]`rii
chiar [i atunci când o transfer`
spre alte z`ri. Poporul român a
construit 50 de ani ca atunci
când ar trebui s` profite s` se
uite \n buzunarele lui goale. S-
au \ntrebat de ce au murit
\nainta[ii \n r`zboaie. Ziarista
Dr`go]escu a avut preten]ia ca
]ara s` se sacrifice pentru ea;
persoana sa ginga[` nu accept`
s` se sacrifice pentru ]ar`. S-au
spus multe \ns` spa]iul alocat
nu \mi permite s` m` pierde \n
SÃ SPUNEM
Am mai declarat [i cu alte
ocazii: nu prea m` uit la televi-
zor. Sunt acelea[i figuri, ace-
am`nunte. De re]inut este
nevoia de stânga \n via]a ADIO DELIC-
lea[i filme, mult` prostitu]ie [i
mai ia b`taie [i na]ionala lui
politic` a României. Dar nu \n
defini]ia dat` \n emisiune. Este
corect, stânga vizeaz` progre-
VENÞEI
Pi]urc`... Din \ntâmplare, am
vizionat o emisiune TV cu un
subiect incitant: România
sul. Vede \n op]iunea politic`
progresul na]iunii ca \ntreg [i
POLITICE!!!
muribund` - Tema emisiunii bun`starea individului ca Stima]i aleg`tori, dac` v-a[ spune c` dac`
declan[at` de o poezie semnat` parte a societ`]ii. Vizeaz` acu- m` ve]i vota pe mine, odat` ajuns \n fruntea
Adrian P`unescu. Ce mi-a mularea de bog`]ie individual` acestei ]`ri, \mi voi lua lumea \n cap [i voi
trezit interesul? Oameni politi- pentru satisfacerea nevoilor dizolva tot, m` ve]i mai mandata s` v` con-
ci de dreapta sau ziari[ti vehe- fundamentale de via]` a oame- duc destinele? Nu cred. De[i nu \n]eleg ce v-
nilor. |ns`, prin norme atenu- ar deranja dac` un dobitoc ar vrea s` preia
men]i \n sus]inerea capitalis- eaz` tendin]a de \mbog`]ire greutatea unei lumi \ntregi pe proprii
mului au avut un discurs ce m` nem`surat` datorit` calit`]ii umeri! Sau, cred c` [tiu: v` deranjeaz`
ducea cu gândul c` au citit [i de proprietar sau prin ideea de comunism, chiar dac` eu v-a[ prop-
\nsu[it Programul Partidului manevrarea capitalurilor de une un comunism democratic prin care un
Alian]a Socialist`. Au reclamat tip speculativ. Vede \n stat
singur om cu dou` mâini [i dou` picioare s`
\nstr`inarea averii na]iunii zgând`re rahatul suficient \ncât s` v` scoat`
române, jaful cvasi permanent instrumentul prin care se ges- pe to]i din el, vre]i nu vre]i! Ceea ce nu
din economie, cre[terea aber- tioneaz` interesele societ`]ii, \n]elege]i voi este c`, odat` ce dizolvi un
ant` a pre]urilor dar [i sc`de- dar [i de ap`r`tor a drep- guvern, n-[pe mii de ministere [i un
turilor individuale. Stânga nu Parlament cu n-[pe sute de halal demnitari,
rea nivelului de trai. Oamenii neag` tradi]ia, are chiar sunt numai câteva sute de miliarde de lei
politici [i-au mai turnat [i accente na]ionale dar nu vechi pe lun` care ar r`mâne ai statului.
cenu[` \n cap pentru gravele na]ionaliste. Nu va renun]a la Aceasta este garan]ia c` dac` m-a]i vota pe
erori politce cu consecin]e istorie; nu va ceda niciodat` mine, o ve]i duce bine. O s` spune]i c` dac`
nefaste \n via]a societ`]ii teritoriul na]ional; nu va nego-
este s` ajung \n fotoliu, voi vrea [i eu s` m`
române [i a cet`]eanului, ca in- \mbog`]esc [i-mi voi uita promisiunile sau
divid. Au subliniat c` dreapta cia dreptul românului de a fi c` nu m` vor l`sa “c`]eii” s` conduc. {i v`
\nseamn` stagnare [i tradi]ion- st`pân pe destinul s`u. Da! \ntreb atunci: care c`]ei, dac` eu voi dizolva
alism, iar stânga, nevoia de Este nevoie de o stâng` politic` tot [i voi da [i cu Constitu]ia, [i cu NATO [i
autentic`. O stâng` care s` nu cu UE [i cu Dumnezeu dar [i cu dracu’ de
progres. Fiindc` vor progres, repete gre[elile din trecut. O p`mânt, \n aceea[i m`sur`?! Cât despre
unele persoane s-au declarat de politic` care s` se opun` partea cu dorin]a de \mbog`]ire, nu o s` v`
stânga! Au deplâns situa]ia degrad`rii fizice [i morale a mint: m` tenteaz` [i pe mine. Dar, de ce s`
stângii \n România [i faptul c` tineretului român. R`mâne ca nu recunoa[tem: e mai bine s` furi cu dou`
a fost consecvent demonetizat`. cet`]eanul s` \n]eleag` c` polit-
mâini, decât cu vreo 2000 de labe jegoase
De ce m-am hot`rât s` polem- câte se afl`, \n acest moment pe birourile
izez cu respectivele persoane? ica pentru bani [i privilegii tre- administra]iei române!? Problema voastr`
Fiindc`, analizând starea buie respins` [i s` aleag` dru- este c` eu nu am s` candidez niciodat`... Am
na]iei, reclamând politica de mul spre progres. Nu este u[or, planuri mai mari de la aceast` via]`! Dar
este incitant! Este nevoie de mai am [i eu o rug`minte: Spune]i odat`
desna]ionalizare [i dezr`d`ci- “stânga”! pentru totdeauna ADIO delicven]ei politice,
nare a românului la concluzii „ Dumitru DUMITRIU, iar unul cel pu]in atât de nebun ca mine este
sunt prizonieri ai discursului pre[edintele executiv al PAS singurul care merit` s` v` conduc` de aici
incriminator al perioadei co- Valcea \nainte, dac` nu vre]i s` inversa]i, \n cel mai
muniste [i de prosl`vire a scurt timp procesul evolu]iei umane din
primate... „ Alin BARBU
04 31 martie - 06 aprilie P o li ti c ã

Gutãu vrea sã facã


legea la locale!
Din ce \n ce mai
mul]i votan]i spun c` „ Mircia
nu prea v`d alt` op]iune Gut`u vrea s` practice
\n afar` de Mircia Gut`u. judo cu contracandidatii \n
Cel mai probabil, judecând ziua alegerilor! „ Edilul
dup` lucrurile deosebite f`cute nu are nevoie s` se implice
pentru \ntreg jude]ul, \n mandatul prea mult \n aceast` lupt`
s`u de pre[edinte al Consiliului pentru c` râmnicenii sunt
Jude]ean Vâlcea, lupta se va da, se hot`râti s` [tearg`
pare, \ntre Dumitru Bu[e (singurul Râmnicul pode aua cu contracandi-
contracandidat serios, cel pu]in s` renasc` datii lui, la urne!
pân` \n acest moment) [i Mircia p r e c u m
Gut`u, actualul [ef al pas`rea Phoenix,
administra]iei municipiului din propria-i cenu[`
re[edin]` de jude]. Aceasta, dup` [i s` devin` perla
ce liberalii l-au aruncat \n cursa Europei Unite,
pentru prim`ria municipiului admit, cu senin`tate
Râmnicu Vâlcea, când mai toat` c` “(...) asta-i via]a!
lumea se a[tepta ca deputatul Ne batem ca s` nu
Emilian Frâncu s` se bat` cu cread` lumea c` sun-
Gut`u, pe Bogdan Pistol, un tân`r tem dezinteresa]i. Dar nu [tim cine sele \n lupta pentru [efia municipi-
PNL-ist f`r` prea mult` notori- l-ar putea detrona pe Mircia ului de la poalele Capelei, \n vara
etate pe scena politic` a jude]ului, Gut`u. Este o realitae. Ar fi p`cat acestui an... Doar Bogdan Pistol,
iar social-democra]ii \nc` mai s` ne am`gim singuri, nere- un liberal la fel de lipsit de notori-
caut` lumini]a de la cap`tul cunoscând acest lucru!”... Gut`u etate pe scena politic[ a jude]ului
tunelului... {i mai important este are cu atât mai multe [anse cu cât Vâlcea mai are tupeul s` cread` c`
faptul c` pân` [i majoritatea Ion Tudor s-a retras din lupt`, iar are oarece atuuri \n fa]a unui edil
oamenilor politici din \ntreg pesedi[tii au desemnat un anonim care a s`rit demult de 80 de
jude]ul, cu prec`dere cei din sud, pe scena politic`, \n persoana lui procente \n sondaje!
adversari sau colegi de partid cu Dorin Dobri[an, directorul CEC- „ Alin BARBU
primarul care a f`cut ca ului, pentru a le reprezenta intere- alyn_propress@yahoo.com

Mai citiþi, pe WWW.PUBLIPRO.RO:


apare
în fiecare
vineri!!!

e l e m a i acide
c în sin -
articole are ver -
zi
gurele n judetul
i
ticale d ea!!!
Vâlc

apare
în fiecare
luni!!!
NATIONALE 31 martie - 06 aprilie 05
Summit-ul NATO
ne face de ruºine!
Restric]iile de
circula]ie privind insti-
tuirea culoarului unic au
fost impuse chiar de
sâmb`t`, 29 martie a.c.,
de la ora 12.30.
Circula]ia a fost \nchis`
traficului \ntre
Aeroportul Otopeni [i
Palatul Cotroceni.
Restric]iile permanente
vor \ncepe de pe data de
1 aprilie a.c., de la ora
Dirijarea traficului,
07.00, [i vor dura pân`
pe vineri, 4 aprilie, la ora
mai importantã decât
24. Scopul principal al
acestei simul`ri este de a
viaþa pietonilor!
testa abilit`]ile for]elor O tân`r` bucure[teanc` a fost l`sat` s` zac`
de ordine implicate \n timp de 20 de minute, \n agonie, de trei agen]i de
supravegherea acestui la Circula]ie care au g`sit de cuviin]` s` se ocupe
eveniment. Smb`t`, la ora 13.00, o parte dintre ma[inile care vor face mai mult de dirijarea traficului decât de a-i acor-
da femeii primul ajutor. Victima a murit la pu]in
parte din coloana oficial` au plecat din zona Palatului Parlamentului, timp dup` sosirea Salv`rii, iar conducerea poli]iei
cu destina]ia Aeroportul Henri Coand`, unde vor ateriza aeronavele bucure[tene sus]ine c` echipajul SMURD a ajuns
celor 3.500 de delega]i. Toate vehiculele implicate \n transportarea \n [apte minute la locul accidentului, la soclitarea
delega]ilor au fost verificate minu]ios de SPP [i SRI. Culoarul va fi agen]ilor incrimina]i de martorii oculari cum c`
supravegheat de 1.300 de agen]i de circula]ie, luneti[ti, agen]i SPP, nu le-a p`sat. Este de \n]eles de ce poli]i[tii erau
SRI [i MIRA. |n apropierea aeroportului, sunt deja pozi]ionate 13 mai preocupa]i de dirijarea traficului: trebuiau
autospeciale de pompieri, ma[ini ale Serviciului Secret American, s`-l apere pe premierul C`lin Popescu T`riceanu
ambulan]e [i speciali[ti din cadrul Ministerului Comunica]iilor. de un ambuteiaj \nchipuit... Incredibilul accident
s-a petrecut, week-endul trecut, pe {oseaua
{oferii vor avea la dispozi]ie o band` de circula]ie \ntre Aeroportul Kiseleff din Bucure[ti, iar victima a decedat
Henri Coand` [i Pia]a Presei Libere. |ntre Pia]a Presei Libere [i \nainte ca medicii de pe Salvarea sosit` la fa]a
Arcul de Triumf, pe [oseaua Kiseleff, traficul va fi \nchis, disponibile locului s-o mai poat` resuscita. Imaginile sur-
fiind numai arterele laterale. Poli]ia a stabilit deja [ase puncte de tre- prinse la fa]a locului chiar \n timp ce fata \[i
cere, \n urm`toarele intersec]ii: Valea Victoriei cu Pod Na]iunile d`dea ultima suflare \i arat` pe poli]i[ti ocupân-
Unite, Calea Victoriei cu Bulevardul Regina Elisabeta, Calea Victoriei du-se doar de trafic [i de ]inerea la distan]` a
cu Bulevardul Dacia, {oseaua Kiseleff cu strada Ion Mincu, [oseaua curio[ilor sau a binevoitorilor care se ofereau s-o
Bucure[ti-Ploie[ti cu Bulevardul Aerog`rii. Nu au lipsit reac]iile jur- ajute pe tân`r`. |n nici un cadru nu-l putem
vedea pe vreunul dintre oamenii \n uniform`
nali[tilor bucure[teni [i a anali[tilor politici care condamn` preg`tir- apropiindu-se m`car pentru a verifica starea vic-
ile minu]ioase, mai ales ]inându/se cont de cheltuielile imense [i de timei... Asta cu toate c` m`car unul dintre cei trei
imaginea creat` chiar mai marilor lumii care vor participa la acest poli]i[ti prezen]i la locul accidentului ar fi putut
summit, con[tien]i probabil de faptul c` Bucure[tiul nu arat` zilnic r`mâne al`turi de tân`ra care abia mai r`sufla. \n
a[a cum va ar`ta \n aceste patru zile... ursa: Evenimentul Zilei
su schimb, misiunea a fost \ndeplinit`: coloana ofi-
cial` a trecut val-vârtej prin zon` la 25 de minute
de la producerea accidentului, f`r` a fi \n vreun
fel stingherit`. sursa: Gândul

Bunicu]a, disperat`?

Steaua a câ[tigat prea


u[or dar corect \n fa]a
Rapidului
Comisia Central` a Arbitrilor a stabilit la sfâr[itul
Liderul peremi[tilor vâlceni, din ce \n ce mai fin comenta- s`pt`mânii trecute c` centralul Alexandru Deaconu a proce-
tor al problemelor politice de la nivel central, fostul senator dat corect atunci când a decis oprirea meciului Rapid –
Steaua. Comisia Central` a Arbitrilor, care s-a pronun]at
PRM de Vâlcea, timp de dou` legislaturi consecutiv, Nicolae asupra \ncadr`rii regulamentare a deciziei lui Deaconu de a
P`tru, este de p`rere c` PSD-i[tii sunt dispera]i nu numai la \ntrerupe meciul din Giule[ti la solicitarea Comisiei de
Disciplin` a FRF, [i-a justificat pozi]ia invocând mai multe
nivel local [i jude]ean, dar [i la nivel na]ional... “PSD-ul este capitole din Legile Jocului autorizate de FIFA. |n consecin]`,
atât de disperat c` s-ar putea ca Iliescu s` candideze din nou, Steaua latifundiarului din Pipera a câ[tigat, la mas` verde
meciul cu Rapidul, cu scorul de 3-0. Mai mult, rapidul este
dar pentru prim`rie, de aceast` dat`, de team` s` nu pice obligat s` joace [i dou` etape, pe teren propriu, f`r` specta-
acest examen politic!”, a spus P`tru. „ Alin BARBU tori, \n urma incidentului din timpul meciului cu echipa lui
Becali. sursa: Gazeta Sporturilor
C M Y K

06 31 martie - 06 aprilie Culturã

Omagiere
unicã a poe-
tului Nichita
Stãnescu
Dac` ar mai fi tr`it, azi, poetul elevi de
Nichita St`nescu ar fi \mplinit 75 de l a
ani. Din p`cate ne-a p`r`sit acum 25 mine.
de ani. Ast`zi, 31 martie, la Liceul de Se va
Art` din municipiul Râmnicu Valcea, cânta
se va organiza un spectacol de zile muzic`
mari cu specific muzical-literar intitu- clasic`,
lat simbolic “DOR DE NICHITA”. blues,
La manifestarea \nchinat` memoriei muzic`
regretatului poet, particip` elevi ai f o l k .
liceului, poe]i [i actori vâlceni, profe- Printre poe]ii care vor face apel la pe care acesta a pus-o pe picioare de
sori [i elevi de la alte institu]ii de toate rezervele de patos \n recitarea mai mul]i ani! Acesta este practic sin-
\nv`]`mânt din \ntreg jude]ul. operelor poetului, se vor num`ra: gurul eveniment \nchinat lui Nichita
Oricine l-a iubit pe Nichita St`nescu Felix Sima, Petre T`n`soaica, Gigi St`nescu la nivelul municipiului de la
este a[teptat la acest spectacol, de la Po[irc` [i actorii: Cristian poalele Capelei, \n ciuda faptului c`
ora 17.00, atât ca spectator, cât [i ca Alexandrescu [i Lidia Stratulat”, ne-a St`nescu a fost chiar la un pas de a fi
rostitor de versuri, personale sau din informat profesorul Drago[ considerat cel pu]in la fel de bun pre-
crea]ia regretatului artist. “Noi, ca Constantinescu de la Liceul de Art` cum poetul nostru na’ional, Mihai
organizatori, suntem convin[i c` luni din municipiul Râmnicu Vâlcea, mai Eminescu.
o s` vin` mult` lume bun`! |mpreun` binecunoscut, nu numai \n ]ar`, dar [i „ Alina ROGOBETE
cu mine, o s` cânte Dan Belgun, Ioan peste hotare ca Profu’ de Mate, gra]ie
Andreic` [i bine\n]eles, un grup de trupei rock de liceeni cu acela[i nume alyna_propress@yahoo.com

PRO Artem
a luat caimacul
la Piteºti!
lipsit nici trupe de teatru valo- Din distribu]ia care a
roase din sectoaele 1, 3 [i 4 ale asigurat succesul
Capitalei. Juriul a apreciat mo- aceast` jude]ului nostru la
\ntrecere cultur-
dul \n care cei doi tineri actori al` interjude]ean`, au
au [tiut s` valorifice atributele f`cut parte:
textului, franche]ea, ironia dis- - ea- Eliza Saimac
cret` [i gr`un]ele de tandre]e, - el- Mircea Gherghina
dar [i amarul platitudinilor coti-
Aspect de la sfârºitul spectacolului diene revelate \n schimbul de replici... |n cadrul acelu-
Grupul artistic PRO Artem al Colegiului Na]ional ia[i concurs, Eliza Saimac (PRO Artem) a ob]inut locul
“Mircea cel B`trân” [i al {colii Populare de Art` din II la monolog, iar Mircea Gherghina (PRO Artem), men-
municipiul Râmnicu Vâlcea a f`cut cinste jude]ului ]iune la recitare. Pianul a adus elevilor no[tri de la {coa-
Vâlcea, la Festivalul-concurs “Prim`vara artelor” care a la Popular` de Art` din municipiul de la poalele Capelei
avut loc \n data de 22 martie a.c., la Pite[ti. Sub bagheta [i mai multe satisfac]ii, ace[tia reu[ind s` cucereasc`
renumitului profesor [i regizor Mihai Bu[e, Grupul PRO toate premiile! Pe prima treapt` a podiumului, s-a situat
Artem a câ[tigat locul I la acest concurs cu piesa de Ana G`nescu, profesor Dorina Arsenescu. Locul al II-lea
teatru intitulat` “Omul de Z`pad`” de Lia Bugnar. a fost ocupat de B`du] Anca, profesor Vasiliana Adam,
Realizarea Grupului PRO Artem este cu atât mai nota- iar premiul al III-lea a revenit Irinei Anghelescu [i
bil` cu cât, la aceast` manifestare au luat oarte trupe de Cristinei Iordan, preg`tite de directorul {colii Populare
teatru deja consacrate pe plan na]ional [i nu numai, din de Art` din Râmnic, Doina G`nescu [i Cristinei V`caru,
jude]ele Arge[, Dolj, Olt, Vâlcea [i Dâmbovi]a. Nu au profesor Nem]anu Galina. „ Alina ROGOBETE
alyna_propress@yahoo.com
C M Y K
Sportul Vâlcean 31 martie - 06 aprilie 07
comu-
CSM-ul îºi revine nicat de presã al condu-
cerii CSM
dupã plecarea lui
Bondrea!

Dup` meciul cu FC Arge[, din 22 mea, dar m-au anun]at. Nu cred


martie a.c., când juc`torii CSM-ului c` demiterea mea va schimba
au remizat cu scorul de 1-1, conduc- ceva \n bine la acest club. La
erea clubului din Z`voi a luat decizia Vâlcea, trebuie construit` o
demiterii antrenorului Marian echip` cu o strategie bine pus`
Bondrea. Consiliul director a mai la punct!”.
decis numirea lui Dumitru Tele[pan
\n func]ia de antrenor principal, \n
tim ce Cristi Laz`r va conduce echipa Victorie spec- Florin Verigeanu, preºedin-
râmnicean`, din pozi]ia secund`!
Ini]ial, conducerea clubului mai taculoas` la tele CSM Rm. Vâlcea
hot`râse [i renun]area la serviciile a
trei juc`tori. Este vorba despre Bihor „|n urma rezultatelor necorespunz`-
toare ob]inute de echipa de fotbal se-
Adrian Dandea, Eugen Cr`ciun [i
Andrei Ni]u, ca urmare a randamen- Dup` dou` etape \n care a niori \n ultima perioad`, Consililul
tului necorespunz`tor al acestora \n pierdut foarte mult teren, CSM- Director al Clubului, \ntrunit \n [edin-
meciurile oficiale [i diminuarea ul \[i revine \ncet dar sigur. ]` extraordinar` \n data de 24 martie
primelor de joc cu 50 de procente, Meciul de sâmb`t`, 29 martie a.c., consider` c` s-au diminuat consi-
pân` la revenirea la condi]iile obiec- a.c., de la Oradea a fost unul derabil [ansele de \ndeplinire a obiec-
tivului stabilit. La numai câteva zile, spectaculos, fanii echipei din tivului de promovare \n e[alonul supe-
s-a revenit \ns` asupra deciziei Z`voi v`zând, practic, pentru rior [i dispune urm`toarele m`suri:
\ncet`rii contractului celor trei prima dat` \n acest retur de
juc`tori, care urmeaz` a fi trimi[i la campionat, fotbal de calitate, cu „ |ncetarea colabor`rii pe cale amia-
echipa a doua. La adoptarea acestei multe faze senza]ionale [i drib- bil` cu antrenorul forma]iei de seni-
decizii a contribuit foarte mult [i linguri de calitate. Chiar dac` a- ori, domnul profesor Marian Bon-
\nfrângerea de la Media[ de acum re [anse mici la promovare, drea;
dou` s`pt`mâni. aflându-se la 8 puncte de locul „ Renun]area la serviciile juc`torilor
doi, ocupat, \n prezent de cei de Dandea Adrian, Cr`ciun Eugen [i Ni-
]u Andrei, ca urmare a randamentu-
Bondrea \[i la Gaz Metan Media[, juc`torii
râmniceni \nc` mai sper` la lui necorespunz`tor al acestora \n me-
plânge de mil`?! promovare. Au [i de ce. Scorul
de 3-1 \n deplasare [i acumulare
ciurile oficiale;
„ Diminuarea primelor de joc \n cu-
a trei puncte [i trei la adev`r, antum de 50% pân` la revenirea la
Marian Bondrea a declarat, la scurt dup` perioada proast` care condi]iile obiectivului stabilit;
timp dup` aflarea deciziei c` nu se p`rea c` nu se mai termin` „ Conducerea tehnic` a echipei de se-
a[tepta la a[a ceva: “Nu m` a[teptam, \nseamn` mult pentru Tele[- niori va fi asigurat` \n continuare de
sincer! Am pus mult suflet [i am vrut pan, noul antrenor al CSM-ului domnul Dumitru Tele[pan.”.
s` facem treab`. Nu am participat la „ Alin BARBU
acea [edin]` \n care s-a decis demisia alyn_propress@yahoo.com
08 31 martie - 06 aprilie Info

CURIOZIT~}I...
- Mai mult de 1,7 milioane
de britanici vor suferi de
demen]` pân` în 2051,
Se anun]` o s`pt`mân` Va trebui s` v` descur- antrenând costuri de mil-
plin` de evenimente ca]i singuri \n situa]iile iarde de lire sterline în
importante [i \n acela[i mai pu]in pl`cute ce se fiecare an, potrivit
timp foarte solicitante. prev`d pentru
La serviciu, a[tept`rile s`pt`mâna \n curs. |n exper]ilor London School of
sunt mari, [eful \ntârzie plan familial [i senti- Economic [i ai Institutului
\ns` cu m`rirea de mental, lucrurile merg psihiatric. Guvernul de la
salariu. destul de bine. Londra a salutat rezultatul
cercet`rii, afirmând c` lupta
împotriva acestei afec]iuni
psihice este considerat` deja
o prioritate. În prezent,
aproximativ 700.000 de per-
soane – o persoan` din 88, în Marea Britanie – sufer` de
demen]`, costurile anuale fiind de 17 miliarde de lire ster-
line. Se estimeaz` c` num`rul total de persoane care sufer`
Aten]ie! Trebuie amâ- O s`pt`mân` mai bun` de demen]`, în Marea Britanie, va cre[te la 940.110 din
nat` luarea unor decizii decât precedenta. 2021, respectiv 1.735.087 în 2051 - o cre[tere de 154% fa]`
de importan]` maxim` Financiar, lucrurile par s` de prezent - ceea ce va însemna c` demen]a va afecta vie]ile
\ntr-un timp scurt. O se redreseze, iar la servi- a aproximativ una din trei persoane, fie ca suferind, ca îngri-
s`pt`mân` fast` specu- ciu, de[i nu sunt excluse jitor sau rud`. Exper]ii consider` c` aceast` cre[tere îngri-
la]iilor. Nimic nou \n problemele cu [efii, v` ve]i jor`toare este provocat` de rata îmb`trânirii popula]iei. O
dragoste! descurca excelent. persoan` din 20, de peste 65 de ani, [i o persoan` din cinci,
peste 80 de ani, are o form` de demen]`. Aproximativ dou`
treimi din cei afecta]i au boala lui Alzheimer. Nu exist` leac
pentru demen]`, iar cei care sufer` de aceast` boal`, au
nevoie de îngrijire crescând` pe m`sur` ce boala avanseaz`.

Ve]i fi prin[i \n multi- Cei n`scu]i \n prima


tudinea problemelor decad` vor vaea o
casnice [i s`pt`mân` lini[tit` [i
administrative, dar care indicat` reflect`rii
se compenseaz` pe de asupra sinelui si a
alt` parte cu echilibrul [i dorin]elor personale.
mul]umirea din plan sen- Singurele nepl`ceri par
timental. cele financiare.

|n s`pt`mâna aceasta, O s`pt`mân` ca oricare


ve]i avea un cuvânt alta. Se \ntrev`d oarece
important de spus \n succese \n plan finan-
domeniul carierei. Este ciar, dar de care nu v`
posibil s` primi]i o pro- ve]i prea bucura, c`ci - Renumitul muzeu Hermitage din Sankt-Petersburg are
movare, chiar o m`rire câteva zeci de angaja]i de ras`... felin`. Este vorba de o mic`
de salariu, care pre- datoriile din urm` tre-
supune \ns` efort. buie s` fie [i ele achitate. armat` de pisici, îns`rcinate s` protejeze operele de art` de
[obolani. Serviciul a fost înfiin]at înc` de pe vremea ]arilor,
iar tradi]ia este p`strat` [i acum, de[i, prin muzeu, nu a mai
fost v`zut, de foarte mult` vreme, nici un [obolan. Muzeul
Hermitage este unul din cele mai mari [i mai bogate muzee
ale lumii, unde pot fi v`zute o mul]ime de capodopere. Nu
toat` lumea [tie c` protec]ia acestora este asigurat`, între
altele, de vreo 50 de pisici, angajate cu acte în regul` ale
muzeului. Povestea lor începe în 1745, când ora[ul Sankt-
Stresul, problemele [i |n aceast` s`pt`mân`, Petersburg, ridicat de pu]in` vreme, era infestat de [obolani.
nemul]umirile din ulti- sunte]i favori]ii zodiacu- Împ`r`teasa Elizabeta, fiica lui Petru cel Mare, a ordonat
lui. La serviciu, lucrurile
ma perioad` \[i spun par a se fi lini[tit. Pute]i atunci, printr-un decret, s` fie aduse din provincie pisicile
cuvântul. Este indicat
ob]ine chiar [i unele cele mai mari [i mai pricepute la vânarea rozatoarelor. Apoi,
câ[tiguri suplimentare Ecaterina cea Mare le-a adus în Palatul de Iarn`. Au stat
mai mult repaos! nea[teptate. aici pân` la Asediul Leningradului, când multe au disp`rut.
Dar dup` r`zboi, au fost aduse în ora[ alte pisici, din diferite
p`r]i ale Rusiei. Ast`zi, pisicile tr`iesc în subsolul palatului,
iar doi angaja]i au sarcina s` le poarte de grij`. Ele sunt
]inute la distan]` de s`lile de expunere, dar nu au un
ad`post permanent, ci î[i fac culcu[ul pe unde pot, tolerate [i
chiar r`sf`]ate de func]ionari. Pisicile nu au mare lucru de
f`cut, deoarece, pentru mai mult` siguran]`, administra]ia a
V` a[teapt` o s`pt`mân` |n aceast` s`pt`mân`, luat [i m`suri moderne împotriva [obolanilor. Fericirea lor
plin` de grele \ncerc`ri pe da]i dovad` de mult` nu are decât o singur` umbr`: pentru a nu se înmul]i peste
plan sentimental. Orice intui]ie [i un deosebit m`sur`, toate sunt castrate. Num`rul lor r`mâne totu[i con-
a]i face, se pare c` nu este spirit de ini]iativ`, mai
suficient pentru ca rela]ia ales \n ceea ce prive[te stant, deoarece la muzeu sunt mereu aduse pisici orfane,
s` func]ioneze. domeniul profesional. adunate de pe str`zi…
Divertisment 31 martie - 06 aprilie 09
Bancuri ºi
Voie bunã...
1Toate na]iunile au tre- la u[`,
cut la Era Cibernetic`. deschide [i
Numai moldovenii au r`- spune:
mas \n Era CiBeiNeic`! - Aaa, Iubi!
Ce bine c` ai
1Doi emiri stau de vor- venit... du [i
b`: tu gunoiul!...
- Auzi , da’ tu cum alegi [i \i pune
seara dintre cele treizeci g`leata de
de concubine ale tale, cu gunoi \n
care s` te culci? m\n`. So]ul
- Eh, simplu, arunc peste p l e a c ` .
ele o g`leat` cu ap` rece Amantul se
[i o aleg pe cea din care \mbrac` [i
iese cel mai mult abur! pleac` lini[tit
[i pe sc`ri \[i zice: “{i - Colonel Georgescu de la – {i… am ales bicicleta!
frumoas`, [i de[teap- Secu! Dup` care, pi]ig`- - Ai f`cut bine, hainele
1|n autocarul cu dou` e- t`...”. Ajunge acas`, sun` iat: “Mai r`sfira]i maic`,
sigur nu-]i veneau.
taje st`teau la cel de jos la u[`, \i deschide so]ia: mai r`sfira]i!”.
ofi]erii, iar la cel de sus - Aaa, Iubi! Ce bine c` ai
subofi]erii. La un venit! Du [i tu gunoiul!... 1Ce zice ciobanul când
moment dat, subofi]erii Ia tipul g`leata, coboar` se descal]`? 1- Pot s` vorbesc cu
au \nceput s` ]ipe. Un sc`rile [i \n sinea lui \[i - Eee, a mai trecut un [efu’?
ofi]er a mers s` vad` ce zice: “{i urât`, [i cu an…
se \ntâmpl`. tupeu...”. Dar ce zice când \[i - Acum, nu! E plecat la
- De ce ]ipa]i, m`? schimb` ciorapii? Tribunal!
- Noi nu avem [ofer!!!, \i – Na, c` nici `[tia nu ]in
r`spunde un subofi]er 1Pe timpul lui Nea Nicu, decât doi ani... - Când s` mai revin?
disperat. la coad` la alimentar`, pe
la 5 diminea]a. Pân` s` - |ncerca]i peste vreo 5
vin` ma[ina cu carne, doi ani!
1Caporalul e cam miop cet`]eni mai stau la un 1Doi ingineri se \ntâl-
de felul lui: pahar de vorb` [i unul nesc. Unul dintre ei avea
- Drep]i! Asta e valabil [i dintre ei începe s` spun`,
pentru tine, tu `la cu \n [oapt`, bancuri cu o biciclet` tr`snet. {tiind 1Un studiu am`nun]it a
boneta ro[ie, din spate! Ceau[escu. Când celuilalt cam cât câ[tig`, cel`lalt \l
La care Bul`: descoperit c` nepo]ii
\i vine rândul la bancuri, \ntreab`:
- Domnule caporal, per- primul \i spune: - Cum de ]i-ai permis s`- sunt mai tineri decât
mite]i s` raportez, s` - Nici o mi[care! Sunt bunicii chiar din cele
tr`i]i, `la e un Hidrant! Locotenet Ionescu de la ]i iei o biciclet` a[a fru-
- Fie ce-o vrea el! Aici Securitate, hai cu mine la moas`? mai vechi timpuri...
trebuie s` asculte [i cei cu circ`! – P`i, s` vezi, ieri, o fat`,
facultate! - Ba vii tu cu mine la
circ`, sunt C`pitan pe biciclet`, a[a, s-a oprit 1{ti]i de ce nu se
1Un tip cu amanta \n Popescu de la DSS, r`s- lâng` mine, [i-a dat jos
pat... la un moment dat punse cel`lalt. hainele [i mi-a spus: “Ia \mboln`vesc moldovenii
sun` cineva la u[`. În acest moment, intr` în de la mine tot ce de SIDA??
Amanta, calm`, \i spune scen` o b`trânic` ce se pofte[ti!”.
s` fie lini[tit c` e so]ul, afla în spatele lor [I, cu o - Pentru c` are [i boala
dar rezolv` ea! Se duce voce [optit`: – {i? asta orgoliul ei!


s Nu fi s
“Nu prea ã
ma-
xima
e greu s` fii f darnic
p
t
sãptã- darnic ast`zi. a în iubire, cãci ã
mâ- Greu e s` nu regre]i t iubirea e ca
popa: dã cu o
m
â
nii... mâine!” (Jules u mânã ºi ia cu n
Renard) l amândouã!... i
i
10 31 martie - 06 aprilie

A n u n þuri
) Persoan` fizic` vând gar-
sonier` cf.I, bl.A, liber` et.1.
) Vând ap.cu 2 camere,
superŒmbun`t`]it, totul nou,
) Vând ap.3 camere
Dr.Hacman, Bl.99, sc.D,
ap.10, et.2 cu central` ter-
) Urgent! Vând teren \n
Govora Sat suprafa]` 4600
mp.cu deschidere 130 ml.,
Tel. 0729.555837, et.4, cu izola]ie, bl.P4, sc.C,
0250/748687. ap.13. Pre] 70.000 Euro. Tel. mic`. Pre] 80.000 Euro. Tel. pre] 18.000 Euro
0727.981572. 0742359139,0350/802131, fix.Telefon: 0722.402.369,
) Vând ap.2 camere \n dup` ora 20. 0747.491.633.
Traian,decomandat, f`r` ) Particular vând aparta-
\mbun`t`]iri, et.3/4, pre] ) Vând ap.3 camere, ) Urgent! Vând teren \n
ment cu 2 camere et.1/4, str.Matei Basarab, et.3, Priporu suprafa]` 3000 mp.,
67.000 Euro neg. Tel. toate utilit`]ile, lâng` bl.132. Pre] neg. Tel. d-14 ml., pre] 20.000
0740.558.698. Spitalul Vechi, stradal bl.7, 0740.795716. Euro.Telefon: 0722.402.369,
cu 2 debarale, 2 holuri, 0747.491633.
) Vând ap.cu 2 camere \n gazometru, apometre, inter- ) Urgent!Vând
Traian et.2, multiple ) Vând cas` \n Bujoreni
\mbun`t`]iri, pre] 69.000 fon, pre] neg. Tel. teren \n Ostroveni P+E, living, buc`t`rie, baie,
Euro. F`r` intermediari. 0723.999.631, 0726.415.556. Sat (Œn spatele 3 dormitoare, mobilat` cu
Tel. 0740.083.673, ) Particular vând ap.cu 2 Azilului de mobil` din import, 2 terase,
0722.381296. camere, str.Dacia, vis-a-vis b`trâni)suprafa]` construc]ie nou`, teren 3000
mp., pre] 220.000 Euro.
) Persoan` fizic` vând ap.2 de magazinul,, Plus”, et.4, 5 0 0 m p . , d -22 4 , 6 0 Rela]ii la tel. 0747.491.633,
camere decomandat, balcon, cu gresie, faian]`, parchet, ml. Pre] 25.000 0722.402.369
bloc de c`r`mid`, f`r` \mbun`t`]iri, par]ial mobi-
lat, pre] neg. Tel. Euro neg.
\mbun`t`]iri, contorizat,
et.4, f`r` probleme de 0723.592.512.
izola]ie, cartier Traian,
bl.16. tel./fax 0250/736413, ) Vând apartament cu 3
0743.809.262. camere, str.Henri Coand`,
bl.R5, \n pia]a Nord, 2 bal-
TALL ON PEE NTRU ANUN}URI GRATUITEE
) Vând ap.2 camere, et.1, coane, 2 b`i, 72 mp., valabil o singur` apari]ie. Anun]ul nu trebuie s` dep`[easc`
\n bl.19, Traian, f`r` inter- \mbun`t`]it, persoan` fizic`. lungimea de 15 cuvinte. Cele care dep`[esc acest num`r de
mediari. Tel. 0727.150.973. Tel. 0250/748.601, cuvinte, se taxeaz` la pre]ul de 4.000 lei vechi (0,4 lei RON)
0720.042.764.
) Vând ap.2 camere zona
Nord, I-uri, Caty [i Sile, ) Vând ap.3 camere, Nume........................ Prenume...............................
et.2, liber, f`r` \mbun`t`]iri, Dr.Hacman, 2 b`i, 2 bal-
exclus intermediari. Pre] coane, bl.95, sc.B, ap.9,
ADRESA: ...................................................................
53.000 Euro. Tel. et.4/4. Pre] 85.000 Euro neg.
0762.946812. ......................................................................................
Tel. 0740.224.415.
) Vând ap.2 camere, zona ) Vând ap.3 camere,
(Aceste date sunt confidentiale. Ca atare, nu vor fi
Ostroveni (Cina), 50 mp., Dr.Hacman, dec., 3 bal-
bl.A21, et.2/4. Pre] 66.000 publicate \n ziar!)
coane, et.1/4, \mbun`t`]it,
Euro. Tel.0742.896.040. termopan, parchet, gresie, _________________________________________
faian]`, pre] 90.000
) Vând ap.cu 2 camere Euro.Tel. 0741.248.908.
semidec., \mb., Calea lui text anunt:...............................................................
Traian, nr.109, bl.1, sc.A, ) Vând ap.3 camere, bloc
ap.14, et.3. Pre] 70.000 Euro ......................................................................................
c`r`mid`, parcare \n fa]`,
neg.Tel. 0745.594.198. zona Nord, bl.P2, et.2/4, cu ......................................................................................
) Vând ap.2 camere zona \mbun`t`]iri, balcon \nchis,
Policlinica cu plat`, cu contorizat, sau schimb cu semnatura solicitantului:
\mbun`t`]iti, pre] 83.000 apartament la parter pe
Euro. Tel. 0721.127.974, Calea lui Traian.
0766.680.664. Tel.0250/745450,
0720.158288.
) Vând ap.2 camere, 2 bal-
coane, N-uri, et.4/4, modif- ) Vând ap.3 camere liber,
ic`ri, cu multiple perfect curat, gresie, faian]`, Anunturi se primesc [i direct la adresa redac]iei
\mbun`t`]iri, g+f+t+u[` termopane, contorizat, din: Rm. Valcea, Bdul Nicolae B`lcescu, Bl. O4, Sc.
metalic`. Exclus intermedi- mansardat, \n Ostroveni, B, Et.3, Ap. 10, sau prin e-mail, la adresa:
ari. Pre] 70.000 Euro u[or bl.C16, sc.A, ap.8, et.1. Tel. alyn_propress@yahoo.com, ca [i la numerele de
neg. Tel. 0723.050.207, 0744560181, 0744560371, telefon: 0747-078.648; 0729-507.307
0350/801524. 0250/740494.
De-ale scolii... 31 martie - 06 aprilie 11
Sensurile [i dimensiunea
O clip` ontologic`
(a organelor f`r` fiin]`)
lâng` tine Unora li se spune
E[ti un intelectual
O clip` lâng` tine, sub]ire
Fior de rou` \n vânt, Ei... nu \n fa]`...
|mi vars` limpezime, a[a...
|n suflet [i-n gând. Pe dos!
Eu am g`uri
Privirea ta e noaptea, G`uri \ntregi
Iar ochii t`i sunt stele; S` vin` unu cu
Eu gravitez \n ei, [uruburi
Sorbind u[or putere. S`-mi acopere
abisurile
{i p`rul t`u cel negru, S` nu se vad`
Ca un c`rbune ars, negrul
|nv`luie lumina, {i m-a[ topi \n vid. S` se vad` luciind
Ce o emani din glas. (la lumina puternic` de nu-]i dai seam c`
Pentru c` -n ast` via]` e gri)
{i mâinile micu]e, Eu sunt f`r` de tine, {uruburile pentru creier sunt o parte din
Cu degete de sfânt, O umbr` nemi[cat` noi
M` mângâie pe suflet, De foc [i de suspine; Mai vrem:
Cu lacrimi de cuvânt. {uruburi pentru ochi s` nu se vad` negrul
Un h`u imens \n mare, {uruburi pentru pl`mâni s` nu se vad`
Dar dac` \ntr-o clip`, Golit de con]inut, negrul
Tu fiin]` de neant, Esen]a necreat`, {uruburi pentru inim` s` nu se vad`
Necunoscut de ape Neatins` de s`rut. negrul
{i vis mult prea \nalt, {uruburi pentru aripi s` nu se vad`
Te-ai risipit \n cea]` Andrei Lix`ndroaia, negrul.
{i ai plecat subit, elev Colegiul Na]ional Cristina Stanca,
M-a[ sfârteca \n cioburi, “Alexandru Lahovari” Colegiul Na]ional
“Alexandru Lahovari” Râmnicu Vâlcea

Poveste de Câteodat` te pierzi


Câteodat` te scuip`

dragoste plictisit` Câteodat` spargi oalele...


{ asta nu e bine dac` suntem \n 2006 [i tu
{i dac` ne juc`m de-a v-a]i ascunselea? te-ai n`scut \nainte de ‘95.
Este un joc care cere imagina]ie, spirit Nu ne juc`m?
practic, adrenalin`. Joac`-te singur.
Dar nu vrei s` fim plictisi]i mereu! Cristina Stanca, Colegiul Na]ional
“Allexandru Lahhovari”
La v-a]i ascunselea câteodat` nu g`se[ti Râmnicu Vâllcea

S`pt`mânal de infor -
ma]ie [i atitudine al
municipiului Dr`g`[ani
[i al comunelor din
sudul judetului Vâlcea
MANAGER:
REDACTORI COLABORATORI: p e p r o b l e m e d e c u l -
ALIN BARBU tur`: Mircea Monu, prof. Amalia Istrate, prof. Mihai Bu[e
Tehnoredactare: Relu Ionescu, Art Designer : Alin Barbu
REDACTOR ªEF:
Adresa: Rm. Valcea, Bdul Nicolae B`lcescu nr. 34, Bl. O4,
Alina ROGOBETE Sc. B, Et. 3, Ap. 10; Telefon: 0747/078.648
m ail: alyn_propress@yahoo.com
E-m
TIPARUL EXECUTAT LA:
• Sesiz`ri ale aspectelor negative din societate, sugestii [i recla -
SC SILPACINO SRL ma]ii: 0729-55 07.307 sau 0747-00 78.648 (Alin Barbu)
Potrivit art. 206 CP, responsabilitatea juridic` pentru materialele
ap`rute \n paginile s`pt`mânalului PRO Expres de Dr`g`[ani apar]ine exclusiv autorilor
C M Y K

12 31 martie - 06 aprilie POLITICÃ

Garan]iile lui Prin intermediul celui mai bun


Dumitru Bu[e inginer din urbea viilor, Vasile
sunt numeroasele Bucurei, Bu[e vrea s` câ[tige pri-
sale realiz`ri \n m`ria acestei localit`]i. Programul
interesul \ntregu- electoral al lui Bucurei prevede g`-
lui jude]. Printre sirea de modalit`]i pentru relansa-
ultimele ispr`vi rea sectorului industrial al Dr`g`-
ale [efului jude- [aniului. Bu[e spune c` \l va spriji-
]ului, se num`r` ni, din orice postur`, pe Vasile Bu-
Actualul [ef al jude]ului [i lider [i un Romexpo \n miniatur`, a curei, bazându-se pe propriile
al filialei jude]ene a PC Vâlcea, c`rui piatr` de temelie a fost deja rela]ii, s` amenajeze un parc
economistul Dumitru Bu[e, este turnat` [i urmeaz` ca edificiul s` industrial la cele ami ridicate stan-
hot`rât s` nu fac` niciun fel de prind` via]` la Seaca. Mai mult, v` darde europene, \n urm`torii
compromisuri la examenele politi- reamintim c` Dumitru Bu[e are patru ani, \n cazul \n care acesta
ce care \l a[teapt` [i pe el, ca [i pe mân` liber` de la Daniela Popa, va câ[tiga prim`ria. Faptul c`
restul clasei politice din \ntreaga noul pre[edinte al PC, la nivel cen- Bu[e [i-a pus \n joc propria repu-
]ar`, \n vara acestui an, \ncepând tral [i de la biroul permanent ta]ie profesional`, garantând pen-
cu localele fixate pentru data de 1 na]ional al partidului ca s` can- tru Vasile Bucurei se simte deja.
iunie a.c. Pân` la aceast` or`, dideze pentru absolut toate Astfel, \n mai multe sondaje efec-
Dumitru Bu[e este singurul candi- func]iile unde legea nu-i interzice tuate \n ultimul timp, la comanda
dat credibil la func]ia de primar al acest lucru. {i cum un om care a altor partide politice, Bucurei are
municipiului Râmnicu Vâlcea, \n f`cut atâtea pentru un \ntreg deja \ntre 6 [i 8 procente, la circa
afar` de Mircia Gut`u, singurul jude], nu se poate mul]umi doar cu trei s`pt`mâni de la anun]area
care are [anse reale s` ajung` cu conducerea municipiului re[e- dorin]ei de a candida, semn c`
actualul [ef al administra]iei râm- din]`, Bu[e a gândit ni[te planuri [eful jude]ului vrea totul sau
nicene pân` \n turul doi, sau chiar mari [i pentru cel de al doilea nimic! „ Alin BARBU
s` \l \nving` pe acesta... municipiu al Vâlcii, Dr`g`[aniul. alyn_propress@yahoo.com