Sunteți pe pagina 1din 25

CECCAR SIBIU

2014
SUBIECTE ANUL I
CONTABILITATE
STAGIU COLECTIV CECCAR
FILIALA SIBIU
SEMESTRUL I - 2014
Stagiar:
Ciorogariu Ioana
PROBLEMA NR. 1
La sfarsitul celui de-al 7-lea an de functionare un mijloc de transport, cu valoare
contabila de 20.000 lei i amortizare cumulata de 14.000, este casat. Din casare
rezulta materiale in valoare de 700 u.m. !eltuielile ocazionate de casare
"materiale consumabile# sunt de 200 u.m.
onform $%&' nr. (.0))*200+,
- n cazul scoaterii din eviden a unei imobilizri corporale, sunt evideniate
distinct veniturile din vnzare, cheltuielile reprezentnd valoarea neamortizat a
imobilizrii i alte cheltuieli legate de cedara acesteia.. "pct. 11)"1##
- n scopul prezentrii n contul de profit i pierdere, ctigurile sau pierderile
obinute n urma casrii sau cedrii unei imobilizri corporale trebuie determinate
ca diferen ntre veniturile generate de scoaterea din eviden i valoarea sa
neamortizat, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta, i trebuie prezentate ca
valoare net, ca venituri sau cheltuieli, dup caz, n contul de profit i pierdere, la
elementul << Alte venituri din exploatare , respective << Alte cheltuieli de
exploatare , dup caz.. "pct. 11) "2##.
a# /coaterea din eviden01 a mijlocului de transport
2 3 21 20!000"00 #$i
2%1 %ijloace de transport 14!000"00 #$i
4mortizarea
instala0iilor,
mijloacelor de transport,
animalelor i planta0iilor
&'% &!000"00 #$i
!eltuieli privind
activele cedate
i alte opera0ii de capital
b# 5nre6istrarea materialelor rezultate
02% 3 ('%% (00"00 #$i
4lte materiale consumabile 4lte venituri din e7ploatare
c# !eltuielile ocazionate de casare
&02 3 02% 200"00 #$i
!eltuieli privind alte materiale consumabile 4lte materiale consumabile
2
PROBLEMA NR. 2
La o societate comercial1 en detail stocurile de m1rfuri sunt evaluate la pre0 cu
am1nuntul. /ocietatea se aprovizioneaz1 8n cursul lunii cu 1.000 96 marf1,
sortimentul :, pre0 de ac!izi0ie 2.000 lei, ;<4 1+2, adaos comercial 2)2. 5n
cursul lunii se vinde 8ntrea6a cantitate de m1rfuri ac!izi0ionat1. /1 se efectueze
8nre6istr1rile contabile.
a# 4provizionare cu marf1
2 3 401 2!%0"00
(1 &urnizori 2!000"00
%=rfuri
442& %0"00
;<4 deductibil=
b# 5nre6istrarea adaosului
(1 3 2 )('"00
%=rfuri (% '00"00
Diferen0e de pre0 la m=rfuri
442% 4('"00
;<4 nee7i6ibil=
c# <>nzarea m1rfii
411 3 2 2!)('"00
lien0i (0( 2!'00"00
<enituri din v>nzarea m=rfurilor
442( 4('"00
;<4 colectat=
d# Desc1rcare de 6estiune
* + (1 2!&)('"00
(% %=rfuri '00"00
Diferen0e de pre0 la m=rfuri
442% 4('"00
;<4 nee7i6ibil=
&0( 2!000"00
(
!eltuieli privind m=rfurile
PROBLEMA NR. 3
?fectuati inre6istrarile contabile aferentei situatiei de mai jos,
apitalul social este de 2.000.000
@ezultat brut profit, 1.000.000
ot1 impozit pe profit, 1A2.
'rofitul se repartizeaz1 astfel,
la rezerve le6aleB
12 la rezerve statutareB
10.000 la alte rezerve.
@estul se reporteaz1 8n e7erci0iul urm1tor, fiind utilizat pentru distribuirea
dividendelor.
'rofitul net 3 1.000.000 7 C42 3 C40.000
121 3 12) C40.000
'rofit sau pierdere @epartizarea profitului
a# @epartizarea profitului
@ezerve le6ale 3 1.000.000 7 ) 2 3 )0.000
2.000.000 7 20 2 3 400.000
@ezerve statutare 3 C40.000 : 12 3 C.400
12) 3 2 &%!400
@epartizarea profitului 10&1 '0!000
@ezerve le6ale
10& %!400
@ezerve statutare
sau contractuale
10&% 10!000
4lte reserve
b# @eportarea diferen0ei
12) 3 11( ((1!&00
@epartizarea profitului @ezultatul reportat
c# Distribuirea pe dividente
4
11( 3 4'( ((1!&00
@ezultatul reportat Dividende de plat=
PROBLEMA NR. 4
5ntreprinderea 4lfa avea 8n stoc la 1.11.D 100 buc din marfa : evaluate la costul
unitar de 10 lei*buc.
5n cursul lunii au avut loc urm1toarele opera0ii,
a. (.11.D E ac!izi0ie 200 buc la costul unitar de 12 lei, rabat 102, ;<4 1+2
"factura#B
b. ).11.D E ac!izi0ie (00 buc la costul unitar de 1) lei, ;<4 1+2B
c. 10.11.D E v>nzare m1rfuri ()0 buc la pre0ul unitar de 20 lei, remiz1 )2, scont
de decontare 22, ;<4 1+2 "factura#B
d. 1).11.D E se primete un rabat de 202 pentru ac!izi0ia care a avut loc la data
de ).11.D "factur1 ulterioar1#B
e. 2).11.D E ac!izi0ie 1)0 buc la costul unitar de 20 lei, scont de decontare )2,
;<4 1+2 "factura#B
f. 27.11.D E v>nzare (00 buc la pre0ul unitar de 2) lei, ;<4 1+2 "factura#
6. (0.11.D E se acord1 un risturn pentru v>nzarea din 27.11.D "factur1
ulterioar1#.
/e cere,
1#s1 se contabilizeze opera0iile de mai sus, conform $%&' (0))*200+, tiind c1
pentru desc1rcarea de 6estiune se utilizez1 LF&$B
2#s1 se 8ntocmeasc1 fia stoculuiB
(#s1 se prezinte informa0ia 8n ontul de profit i pierdere.
1# ontabilizarea opera0iilor,
a# (.11.D E ac!izi0ie 200 buc la costul unitar de 12 lei, rabat 102, ;<4 1+2 .
2 3 401 2!'(0"40 #$i
(1 &urnizori 2!1&0"00 #$i
%=rfuri
442& 410"40 #$i
;<4 deductibil=
N$t, -o.$r-ia#a 3 200 buc 7 12 lei*buc E 2.400 7 102 3 2.400 -240 3 2.1A0
Co/t unitar 3 2.1A0 lei * 200 buc 3 10,C0 lei* buc
b# ).11.D E ac!izi0ie (00 buc la costul unitar de 1) lei, ;<4 1+2.
2 3 401 '!''"00 #$i
(1 &urnizori 4!'00"00 #$i
)
%=rfuri
442& %''"00 #$i
;<4 deductibil=
c# 10.11.D E v>nzare m1rfuri ()0 buc la pre0ul unitar de 20 lei, remiz1 )2,
scont de decontare 22, ;<4 1+2.
0r$1 23n4ar$ 3 ()0 7 20 3 7.000 lei
N$t, -o.$r-ia#, 3 7.000 E ) 2 "remiza# 3 A.A)0
N$t, 5inan-iar, 3 net1 comercial1 E scont 2 2
3 A.A)0 E 2 2 3 A.)17
N$t, 6$ 7n-a/at 3 net1 financiar1 G ;<4 1+2
3 A.)17 G 1+ 2 3 7.7)),2(
<>nzarea propriu E zis1,
411 3 2 (!)1"'0
lien0i (0( &!&'0"00
<enituri din v>nzarea m=rfurilor
442( 1!2&"'0
;<4 colectat=
5nre6istratea scontului,
2 3 411 1'%"2(
&&( lien0i 1"00
!eltuieli privind sconturile acordate
442( 2'"2(
;<4 colectat=
Desc1rcarea de 6estiune,
&0( 3 (1 '!040
!eltuieli privind m=rfurile %=rfuri
Co/tu# .,r5uri#or $2a#uat$ 8rin LIFO 3 (00 buc 7 1) lei G )0 buc 7 10,C lei 3
3 4.)00 G )40 3 ).040 lei
d# 1).11.D E se primete un rabat de 202 pentru ac!izi0ia care a avut loc la
data de ).11.D "factur1 ulterioar1#B
401 3 2 1!0(1
&urnizori &0) )00
@educeri comerciale primite
442& 1(1
A
;<4 deductibil=
e# 2).11.D E ac!izi0ie 1)0 buc la costul unitar de 20 lei, scont de decontare )2,
;<4 1+2 "factura#B
2 3 401 !'(0"00 #$i
(1 &urnizori !000"00 #$i
%=rfuri
442& '(0"00 #$i
;<4 deductibil=
401 3 2 1(%"'0
(&( 1'0"00
<enituri din sconturi ob0inute
442& 2%"'0
;<4 deductibil=
f# 27.11.D E v>nzare (00 buc la pre0ul unitar de 2) lei, ;<4 1+2 "factura#.
<>nzarea propriu E zis1,
411 3 2 %!)2'"00
lien0i (0( (!'00"00
<enituri din v>nzarea m=rfurilor
442( 1!42'"00
;<4 colectat=
Desc1rcarea de 6estiune,
&0( 3 (1 4!&20"00
!eltuieli privind m=rfurile %=rfuri
ostul m1rfurilor v>ndute evaluate prin LF&$ 3 1)0 buc 7 20 lei " ac!izitie
2).11# G 1)0 buc 7 10,C lei " ac!izitie 0(.11# 3 4.A20
6# (0.11.D E se acord1 un risturn pentru v>nzarea din 27.11.D "factur1
ulterioar1#.
2 3 411
(0) lien0i
@educeri comerciale acordate
442(
;<4 colectat=
7
2# &ia stocului se prezint1 astfel,
Data
Fntr1ri Feiri /toc
H
"buc#
ost
unitar
"lei#
ost
total
"lei#
H
"buc#
ost
unitar
"lei#
ost
total
"lei#
H
"buc#
ost
unitar
"lei#
ost
total
"lei#
01.11 100 10,00 1.000
0(.11 200 10,C0 2.1A0 100
200
(00
10,00
10,C0
1.000
2.1A0
(.1A0
0).11 (00 1),00 4.)00 100
200
(00
A00
10,00
10,C0
1),00
1.000
2.1A0
4.)00
7.AA0
10.11 (00
)0
()0
1).00
10,C0
4.)00
)40
).040
100
1)0
2)0
10,00
10,C0
1.000
1.A20
2.A20
2).11 1)0 20,00 (.000 100
1)0
1)0
400
10,00
10,C0
20,00
1.000
1.A20
(.000
).A20
27.11 1)0
1)0
(00
20,00
10,C0
(.000
1.A20
4.A20
100 10,00 1.000
Tota#
#a 0!11
&'0 )!&&0 &'0 )!&&0 100 10"00 1!000
(# 5n contul de profit i perdere informa0ia se prezint1 astfel,
<enituri din e7ploatare,
ifra de afaceri net1,
<enituri din v>nzarea m1rfurilor 707#
@educeri comerciale acordate "70+#
1(.400
14.1)0
0
<enituri financiare
4lte venituri financiare "7A7# 1)0
!eltuieli de e7ploatare
!eltuieli privind m1rfurile "A07#
@educeri comerciale primate "A0+#
+.AA0
+00
C
;otal c!eltuieli de e7ploatare C.7A0
!eltuieli financiare
4lte c!eltuieli financiare "AA7# 1((
PROBLEMA NR. 5
5ntreprinderea 4lfa de0ine o cl1dire evaluat1 la valoarea just1 de 120.000 lei,
amortizare cumulat1 (0.000 lei. @ezerva din reevaluare disponibil1 este de 10.000
lei. La (1.12.D, mana6erii iau decizia s1 v>nd1 cl1direa 8n anul DG1. a urmare
activul va fi reclasificat 8n cate6oria stocurilor de m1rfuri. La (1.12.D se estimeaz1
c1 valoarea realizabil1 net1 a acestui stoc este de 7).000 lei.
/e cere,
a#s1 se precizeze care sunt re6ulile din $%&' (0))*200+ aplicabile rezolv1rii
acestui cazB
b#s1 se prezinte 8nre6istr1rile contabile aferente e7erci0iului D.
a# 'reve derile aplicabile acestui caz sunt,
$%&' (0))*200+ 4rt 1)( !"# Atunci cnd exist o modificare a utilizrii unei
imobilizri corporale, n sensul c aceasta urmeaz a fi mbuntit n
perspectiva vnzrii, la momentul lurii deciziei privind modificarea destinaiei, n
contabilitate se nregistreaz transferul activului din categoria imobilizri
corporale n cea de stocuri$ %ransferul se nregistreaz la valoarea neamortizat a
imobilizrii$ &ac imobilizarea corporal a fost reevaluat, concomitent cu
reclasificarea activului se procedeaz la nchiderea contului de rezerve din
reevaluare aferente acestuia$
b# Fnre6istrari contabile,
- @eclasificarea cladirii in cate6oria stocurilor,
2 3 2112 120!000
2%12 4menaj=ri de terenuri 0!000
4mortizarea constructiilor
(1 )0!000
%=rfuri
- realizarea rezervei din reevaluare,
10' 3 10&' 10!000
@ezerve din reevaluare @ezerve reprezent>nd surplusul
realizat din rezerve din reevaluare
<aloarea contabila 3 +0.000 lei
+
<aloarea justa 3 7).000 lei
'ierderi din depreciere 3 +0.000 E 7).000 3 1).000 lei
&%14 3 )( 1'!000 #$i
!eltuieli de e7ploatare privind ajust=rile 4just=ri pentru deprecierea m=rfurilor
pentru deprecierea activelor circulante
PROBLEMA NR. 6
$ societate de productie ac!izitioneaza un utilaj in urmatoarele conditii,
pretul de cumparare al instalatiei 200.000 ?I@B
c!eltuieli cu montajul facturate de furnizor 20.000 ?I@B
costuri de amenajare a sectiei de productie in vederea montarii instalatiei
"facturate de o firma specializata# 4.000 leiB
costuri cu instruirea personalului ce va manevra instalatia respectiva (.000
leiB
onorariul ar!itectului 7.000 leiB
costuri de testare a functionarii instalatiei ).000 leiB
incasari din vanzarea esantioanelor de produse c!imice, produse in procesul
de testare a instalatiei 2.000 leiB
costuri cu promovarea noilor produse ce vor fi obtinute cu ajutorul instalatiei
(.000 leiB
pierderi initiale din e7ploatare obtinute inainte ca instalatia sa ajun6a la
parametrii te!nici de operare 2.000 leiB
costuri de demontare a instalatiei la sfarsitul duratei de viata utila estimate la
10.000 leiB
costuri cu salariile personalului de conducere din societatea comerciala
respectiv C.000 leiB
curs valutar 4 lei*?I@.
alculati costul de ac!izitie.
onform $rdinului (0)), 4rt "51):
!"# 'ostul de achiziie al bunurilor cuprinde preul de cumprare, taxele de
import i alte taxe !cu excepia acelora pe care persoana (uridic le poate
recupera de la autoritile fiscale#, cheltuielile de transport, manipulare i alte
cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziiei bunurilor respective$
10
n costul de achiziie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale,
cheltuielile cu obinerea de autorizaii i alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile
direct bunurilor respective$
!)# 'heltuielile de transport sunt incluse n costul de achiziie i atunci cnd
funcia de aprovizionare este externalizat$
!*# +educerile comerciale acordate de furnizor i nscrise pe factura de achiziie
a(usteaz n sensul reducerii costul de achiziie al bunurilor$
!,# +educerile comerciale primite ulterior facturrii, respectiv acordate ulterior
facturrii, indiferent de perioada la care se refer, se evideniaz distinct n
contabilitate !contul -./ 0+educeri comerciale primite1, respectiv contul 2./
0+educeri comerciale acordate1#, pe seama conturilor de teri$ Acelai tratament
contabil se aplic i n cazul reducerilor comerciale legate de prestrile de
servicii$ n cazul n care reducerile comerciale reprezint evenimente ulterioare
datei bilanului, acestea se nregistreaz la data bilanului n contul ,.3
04urnizori 5 facturi nesosite1, respectiv contul ,"3 0'lieni 5 facturi de ntocmit1
i se reflect n situaiile financiare ale exerciiului pentru care se face raportarea
dac sumele respective se cunosc la data bilanului$
!6# +educerile comerciale pot fi, de exemplu7
a# rabaturile 5 se primesc pentru defecte de calitate i se practic asupra preului
de vnzare8
b# remizele 5 se primesc n cazul vnzrilor superioare volumului convenit sau
dac cumprtorul are un statut preferenial8 i
c# risturnele 5 sunt reduceri de pre calculate asupra ansamblului tranzaciilor
efectuate cu acelai ter, n decursul unei perioade determinate$
!-# +educerile financiare sunt sub form de sconturi de decontare acordate pentru
achitarea datoriilor nainte de termenul normal de exigibilitate$
+educerile financiare primite de la furnizor reprezint venituri ale perioadei
indiferent de perioada la care se refer !contul 2-2 9:enituri din sconturi
obinute;#$ <a furnizor, aceste reduceri acordate reprezint cheltuieli ale
perioadei, indiferent de perioada la care se refer !contul --2 9'heltuieli privind
sconturile acordate;#$
!2# n cazul valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacionare pe o
pia reglementat, costul de achiziie nu include costurile de tranzacionare direct
atribuibile achiziiei lor, aceste costuri fiind nregistrate n conturile de cheltuieli
corespunztoare$
!3# n cazul valorilor mobiliare pe termen scurt care nu sunt admise la
tranzacionare pe o pia reglementat, precum i al valorilor mobiliare pe termen
11
lung, costul de achiziie include i costurile de tranzacionare direct atribuibile
achiziiei lor$
Co/t 6$ a-9i4iti$ 3 pret de cumparare G ta7e nerecuperabile G c!letuieli de
transport, montaj, punerea in functiune, instalare, asi6urare G costuri estimate
le6ate de refacerea amplasamentului si de demontare la iesirea din active a
imobilizarii.
?lementele care se include in costul de ac!izitie a utilajului sunt,
pretul de cumparare al instalatiei, 200.000 eur J4 lei*euro 3 C00.000 leiB
c!eltuielile cu montajul facturate de furnizor, 20.000 eur J 4lei*euro 3
C0.000 leiB
costurile de amenajare a sectiei de productie in vederea montarii
instalatiei "facturate de o firma specializata# 3 4.000 leiB
onorariul ar!itectului 7.000 leiB
costuri de testare a functionarii instalatiei ).000 leiB
incasari din vanzarea esantioanelor de produse c!imice, produse in
procesul de testare a instalatiei 2.000 leiB
costuri de demontare a instalatiei la sfarsitul duratei de viata utila
estimate la 10.000 leiB
Co/t 6$ a-9i4iti$ uti#a: 3 C00.000 G C0.000 G 4.000 G 7.000 G ).000 E 2.000
G10.000 3 )04!000 #$i
PROBLEMA NR. 7
&urnizorul K4. livreaz1 clientului KL. materii prime 8n valoare de C.000 lei G
;<41+2. u ocazia recep0iei faptice comisia constat1 bunuri de6radate din cauza
c1r1uului 8n valoare de 1.000 lei. 1r1uul factureaz1 clientului KL. servicii de
transport 8n valoare de 2.)00 lei G ;<4 1+2.
a# @eceptie marfa client -L. ,
2 3 401 )!'20 #$i
01 &urnizori %!000 #$i
%aterii prime
442& 1!'20 #$i
;<4 deductibil=
b# Lunurile de natura materiilor prime de6radate imputate carausului,
4&1 3 2 1!1)0 #$i
Debitori diversi ('%% 1!000 #$i
12
4lte venituri din e7ploatare
442& 1)0 #$i
;<4 deductibil=
c# /coaterea din 6estiune a materiilor prime de6radate,
&'% 3 01 1!000 #$i
4lte c!eltuieli de e7ploatare %aterii prime
d# 'rimirea facturii privind serviciile de transport,
2 3 401 2!)(' #$i
&24 &urnizori 2!'00 #$i
!eltuieli cu transportul de bunuri si personal
442& 4(' #$i
;<4 deductibil=
e# ac!itare * incasare facturi,
401 3 '121 2!)(' #$i
&urnizori onturi la b=nci 8n lei
'121 3 4&1 1!1)0 #$i
onturi la b=nci 8n lei Debitori diversi
PROBLEMA NR. 8
/ocietatea comercial1 K:. acord1 salaria0ilor sume reprezent>nd participare la
profit la nivelul a 102 din profitul net. 'rofitul net al societ10ii 8n anul D se ridic1
la suma de 200.000 lei. 5n anul DG1 4dunarea Meneral1 decide modul de
repartizare a profitului.
@epartizarea profitului net ca prime reprezentand participarea salariatilor la profit,
11( 3 424 20!000 #$i
@ezultatul reportat 'rime reprezent>nd participarea
personalului la profit
424 3 '121 20!000 #$i
'rime reprezent>nd participarea onturi la b=nci 8n lei
personalului la profit
PROBLEMA NR. 9
1(
$ entitate economic1 8nre6istrat1 8n scopuri de ;<4, 8n @om>nia
ac!izi0ioneaz1, de pe pia0a intern1, materii prime 8n valoare de (2.400 lei plus ;<4
i materiale au7iliare de 17C) lei G ;<4. 'entru desf1urarea activit10ii sale
economice entitatea, 8nre6istreaz1 i alte c!eltuieli, pentru care primete 8n cursul
lunii facturi, ener6ie electric1 1.)A0 lei G ;<4B transport 700 lei G ;<4B telefon
)(0 lei G ;<4, servicii de contabilitate 1.C00 lei G ;<4 i ac!izi0ioneaz1 un
ec!ipament te!nolo6ic 8n valoare de 11.C00 lei G ;<4.
5n cursul lunii entitatea livreaz1 8n @om>nia, pe baz1 de factur1 produse
finite la pre0ul de v>nzare de 7).C20 lei G ;<4. 'entru serviciile de transport
prestate clien0ilor emite facturi 8n valoare de 2.)A) lei G ;<4.
La sf>ritul lunii se efectueaz1 re6ularizarea ta7ei pe valoarea ad1u6at1,
0in>nd cont de faptul c1 entitatea are ;<4 de recuperat din luna precedent1 8n
valoare de (.7C7 lei.
a# 4c!izi0ie materii prime, material au7iliare
2 3 401 40!1(&
01 &urnizori 2!400
%aterii prime
442& (!((&
;<4 deductibil=
2 3 401 2!21"40
021 &urnizori 1!(%'"00
%ateriale au7iliare
442& 42%"40
;<4 deductibil=
b# Fnre6istrare factur1 ener6ie electric1, transport, telefon, servicii contabilitate,
ac!izi0ionare ec!ipament te!nolo6ic,
2 3 401 1!)4"40
&0' &urnizori 1!'&0"00
!eltuieli privind ener6ia si apa
442& (4"40
;<4 deductibil=
2 3 401 %&%"00
&24 &urnizori 700,00
!eltuieli cu transportul de bunuri si personal
442& 1&%"00
;<4 deductibil=
14
2 3 401 &'( "20
&2& &urnizori '0"00
!eltuieli postale si ta7e de telecomunicatii
442& 12("20
;<4 deductibil=
2 3 401 2!22
&2% &urnizori 1!%00
4lte c!eltuieli cu serviciile e7ecutate de terti
442& 42
;<4 deductibil=
2 3 404 14!&2
211 &urnizori de imobiliz=ri 11!%00
?c!ipamente te!nolo6ice
442& 2!%2
;<4 deductibil=
c# Livrarea
411 3 2 )4!01&"%0
lien0i (01 ('!%'0"00
<enituri din v>nzarea produselor finite
442( 1%!1)&"%0
;<4 colectat=
411 3 2 !1%0"&0
lien0i (04 2!'&'"00
<enituri din lucr=ri e7ecutate i servicii prestate
442( &1'"&0
;<4 colectat=
d# /coaterea din 6estiune a produselor finite,
(11 3 4'
<ariatia stocurilor 'roduse finite
;va de recuperat din luna precedenta 4424 3 (.7C7 lei
;otal ;<4 deductibil 442A 3 12.1(C G (7C7 3 1).+2)
;otal ;<4 colectat 4427 3 1C.C12,40
Tota# TVA 6$ 8#ata + 2!%%("40 #$i
e# Fnc!iderea conturilor de ;<4,
442( 3 2 1%!%12"40 #$i
1)
;<4 colectat= 442& 12!1%"00 #$i
;<4 deductibil=
4424 !(%("00 #$i
;<4 de recuperat
442 2!%%("40 #$i
;<4 de plat=
PROBLEMA NR. 10
/ocietatea omercial1 L de0ine un capital social de 200.000 u.m.n. divizat 8n 2.000
de ac0iuni. 5n structura capitalurilor proprii se mai cuprind,
alte rezerve 3 20.000 u.m.nB
profit nerepartizat din anii preceden0i 3 (0.000 u.m.nB
prime de aport 3 10.000 u.m.nB
/e decide majorarea capitalului social cu ))0 de ac0iuni prin 8ncorporarea
inte6ral1 a rezervelor, a profitului nerepartizat i cu ).000 u.m.n din prime de
capital.
Determina0i valoarea matematic1 contabil1 "<mat.cont.# a unei ac0iuni 8nainte i
dup1 majorarea capitalului social. alcula0i valoarea unui drept de subscriere "D/#
av>nd 8n vedere c1 ac0iunile emise au fost atribuite 6ratuit vec!ilor ac0ionari.
apital propriu 3 capital social G primele de capital G rezerve G rezultatul
e7ercitiului financiar G rezultatul reportat.
<aloarea matematica contabila "<%# se determina prin raportarea capitalului
propriu la numarul de actiuni.
Drepturile preferentiale de subscriere "D/# sunt titluri ne6ociabile ca intra in
paritate cu actiunile vec!i si se determina ca diferenta intre valoarea matematica
contabila vec!e si valoarea matematica contabila noua a unei actiuni.
apitalul propriu initial 3 200.000 G 20.000 G (0.000 G 10.000 3 2A0.000
apitalul propriu final 3 "200.000 G 20.000 G (0.000 G ).000# G ).000 3 2A0.000
Dr. actiuni <aloarea unitara "<%# <aloarea totala
/ituatie initiala 2.000 1(0 2A0.000
restere ))0 0 0
/ituatie finala 2.))0 101,+A 2A0.000
<% vec!e 3 2A0.000 * 2.000 3 1(0
<% noua 3 2A0.000 * 2.))0 3 101,+A
D/ 3 1(0- 101,+A 3 2C,04
1A
PROBLEMA NR. 11
/ocietatea omercial1 -4. de0ine un capital social de 100.000 u.m.n. 5n cursul
e7erci0iului 8nre6istreaz1 un profit brut de C00.000 u.m.n. 'e seama profitului
ob0inut se constituie rezerve le6ale la nivel ma7im posibil, rezerve statutare 8n
procent de 202, iar alte rezerve 8n procent de 102. 'e seama rezervelor statutare
se acoper1 pierderile din anii preceden0i.
a# alculul si inre6istrarea rezervelor le6ale,
)2 J C00.000 3 40.000 lei
202 J 100.000 3 20.000 lei
b# alculul si inre6istrarea rezervelor statutare si a altor rezerve,
'rofitul net 3 'rofit brut E Fmpozit
Fmpozit pe profit 3 'rofit impozabil J ota de impozit
'rofit impozabil 3 'rofit brut G !. Dedeductibile fiscal E Deduceri fiscale
'rofit impozabil 3 C00.000 G 0 E 20.000 3 7C0.000 lei
Fmpozit pe profit 3 7C0.000 J 1A2 3 124.C00 lei
'rofit net 3 C00.000 E 124.C00 3 A7).200 lei
@ezerve statutare 3 202 J A7).200 3 1().040 lei
4lte rezerve 3 102 J A7).200 3 A7.)20 lei
onstituire impozit profit,
&)1 3 4411 124!%00 #$i
!eltuieli cu impozitul pe profit Fmpozitul pe profit
@epartizarea profitului,
121 + 12) &('!200 #$i
'rofit sau pierdere @epartizarea profitului
onstituire rezerva le6ala,
12) + 10&1 20!000 #$i
@epartizarea profitului @ezerve le6ale
onstituire rezerva statutare,
12) + 10& 11!40 #$i
@epartizarea profitului @ezerve statutare sau contractuale
onstituire alte rezerve,
12) + 10&% &'!'20 #$i
@epartizarea profitului 4lte reserve
17
@eportea profitului in e7ercitiul urmator,
12) + 11( 4'%!&40 #$i
@epartizarea profitului @ezultatul reportat
c# Itilizarea rezervelor statutare pentru acoperirea pierderilor din anii
precedenti,
10& 3 11( 1'!040 #$i
@ezerve statutare sau contractuale @ezultatul reportat
PROBLEMA NR. 12
In furnizor livreaz1 m1rfuri la pre0 de v>nzare de )00.000 u.m.n i pre0 de
8nre6istrare 400.000 u.m.n, 8mpreun1 cu ambalajele aferente care circul1 8n sistem
prin decontare, 8n valoare de 2).000 u.m.n, ;<4 1+2. Ilterior, pot interveni 2
cazuri,
4# se restituie ambalajele;
L# nu se restituie ambalajele.
/1 se efectueze 8nre6istr1rile contabile, at>t 8n contabilitatea furnizorului c>t i a
clientului.
4. /e restituie ambalajele,
a# Fnre6istrarea in contabilitatea furnizorului,
- Livrarea marfurilor pe baza de factura,
411 + * &2'!000 #$i
lienti (0( '00!000 #$i
<enituri din v>nzarea m=rfurilor
442( 12'!000 #$i
;<4 colectat=
- inre6istrarea ambalajelor restituibile pe baza de aviz de e7peditie,
411 + 41) 2'!000 #$i
lienti lienti - creditori
- iesirea ambalajelor restituibile,
'% + %1 2'!000 #$i
4mbalaje aflate la terti 4mbalaje
- restituirea ambalajelor catre client,
41) + 411 2'!000 #$i
lienti - creditori lienti
- intrarea in6estiune a ambalajelor restituite,
%1 + '% 2'!000 #$i
1C
4mbalaje 4mbalaje aflate la terti
- iesirea din 6estiune a marfurilor vandute,
2 + (1 '00!000 #$i
&0( %=rfuri 400!000 #$i
!eltuieli privind m=rfurile
(% 100!000 #$i
Diferente de pret la m=rfuri
b# Fnre6istrarea in contabilitatea clientului,
- @eceptia marfurilor ac!izitionate,
2 3 401 &2'!000 #$i
(1 &urnizori '00!000 #$i
%=rfuri
442&
;<4 deductibil= 12'!000 #$i
- inre6istrarea primirii ambalajelor restituibile,
40) + 401 2'!000 #$i
&urnizori-debitori &urnizori
- concomitent ambalajele se inre6istreaza e7tracontabil,
Debit C0(( - <alori materiale primite in pastrare sau in custodie. E 2).000 lei
L. Du se restituie ambalajele,
a# Fnre6istrari in contabilitatea furnizorului,
- Livrarea marfurilor pe baza de factura,
411 3 2 &2'!000 #$i
lienti (0( '00!000 #$i
<enituri din v>nzarea m=rfurilor
442( 12'!000 #$i
;<4 colectat=
- facturare catre client a ambalajelor si tva aferenta ambalajelor vandute,
411 + 2 1!2'0 #$i
lienti (0% 2'!000 #$i
<enituri din activit=ti diverse
442( &!2'0 #$i
;<4 colectat=
- scoaterea din 6estiune a ambalajelor nerestituite, vandute clientului,
&0% + %1 2'!000 #$i
!eltuieli privind ambalajele 4mbalaje
1+
b# inre6istrari in contabilitatea clientului,
- receptia marfurilor ac!izitionate,
2 3 401 &2'!000 #$i
(1 &urnizori '00!000 #$i
%=rfuri
442&
;<4 deductibil= 12'!000 #$i
- inre6istrarea ambalajelor retinute de client pe baza facturii furnizorului,
2 3 401 (!2'0 #$i
%1 &urnizori 2'!000 #$i
4mbalaje
442& &!2'0 #$i
;<4 deductibil=
PROBLEMA NR. 13
'entru luna au6ust anul D o societate comercial1 cu trei salaria0i, care lucreaz1 8n
condi0ii normale prezint1, conform pontajului, urm1toarea situa0ie,
- /alariatul A 8ncadrat cu un salariu tarifar brut lunar de 1.A00 lei, a fost prezent
luna 8ntrea61, 8nsum>nd un num1r de 21 zile lucrate, din care 2 lucrate 8n zile de
s>mb1t1, compensate cu timp liber corespunz1tor. onform contractului individual
de munc1, pentru munca prestat1 8n zilele de s>mb1t1 i duminic1, compensat1 cu
timp liber corespunz1tor, unitatea pl1tete un spor de (02.
- /alariatul B 8ncadrat cu un salariu tarifar brut lunar de 1.000 lei, a fost prezent A
zile, restul de 1) zile lucr1toare fiind 8n concediu de odi!n1. /alariatul are un copil
8n 8ntre0inere.
- /alariatul C, 8ncadrat cu un salariu tarifar brut lunar de 1.000 lei, a beneficiat de
un concediu medical pentru incapacitate temporar1 de munc1, pentru boal1
obinuit1 8n perioada 1 E 21 au6ust 200+, dup1 care a fost prezent, 8nsum>nd un
num1r de A zile lucrate. /itua0ia sta6iului de cotizare, pentru calculul indemniza0iei
salariatului C, se prezint1 astfel,
Perioada Nr. zile
lucrtoare n lun
Zile luate n calcul Venit brut
realizat
Iulie anul N 23 23 1.000
Iunie anul N 21 20 952
Mai anul N 21 21 1.000
!rilie anul N 22 1" "1"
20
Martie anul N 22 5 zile #o 1$0
1$ zile lucrate $$3
%ebruarie anul N 20 5 zile #o 1$0
15 zile lucrate $50
TOTAL: 129 12& 5.'33
/alaria0ii au primit, 8n numerar 8n cursul lunii au6ust un avans din salariu de 400
lei salariatul A, respectiv (00 lei salariatul B.
0ERS S!in-a6r! S!<rut CASa CASSa SOMA=a >E> Bi.8 IM0O?IT AVANS REST
A 1A00 1A4A 17( +1 C 170 1204 1+( 400 (%1
B 1000 1000 10) )) ) ()0 4C) 7C (00 4'(
C 1000 7+7 7) 1A 2 2)0 4)4 7( 0 &1
TOTAL &00 44 ' 1&2 1' ((0 214 44 (00 1%&)
0ERSOANA A:
/alariu brut 3 1.A00 lei
1.A00 * 21 zile 3 7A,1+ lei*zi
7A,1+ lei*zi 7 (02 3 22,CA 7 2 zile "samb# 3 4A lei
/alariu brut total 3 1.A4A lei
4/ 3 10,) 2 7 1.A4A 3 17( lei
4// 3 ),) 2 7 1.A4A 3 +1 lei
4N/ 3 0,) 2 7 1.A4A 3 C lei
<enit net 3 1.(74
Deducere personala 3 "1 E "1.A4A E 1.000#*2.000# 3 170 lei
<enit impozabil 3 1.204
Fmpozit 3 1A2 7 1.204 3 1+( lei
/alariu net obtinut "incasat# 3 1.A4A E 17( E +1 E C E 1+( 3 1.1C1 E 400 "avans#
3 7C1 lei
0ERSOANA B:
/alariu brut 3 1.000
4/ 3 10,) 2 7 1.000 3 10) lei
4// 3 ),) 2 7 1.000 3 )) lei
4N/ 3 0,) 2 7 1.000 3 ) lei
<enit net 3 C() lei
Deducere personala 3 ()0 lei
<enit impozabil 3 4C)
Fmpozit 3 1A2 7 4C) 3 7C lei
/alariu net obtinut "incasat# 3 1.000 E 10) E )) E ) E 7C 3 7)7 E (00 "avans#
21
3 4)7 lei
0ERSOANA C:
%edia veniturilor pe A luni 3 ).A(( lei* 124 zile 3 4),4274 lei
1) zile m 3 4),4274 J1) zile 3 AC1 lei
'entru boala obisnuita se plateste 7)2 3 AC1 J 7)2 3 )11 lei
'rimele ) zile din m sunt suportate din fondul de salarii, iar restul de 10 zile din
m sunt suportate din F, adica,
) zile J 4),4274 lei J 7)2 3 170 lei din &/
10 zile J 4),4274 lei J 7)2 3 (41 lei din F
&41 + 421 !102 #$i " (.44( E (41 lei din F#
!eltuieli cu salariile personalului 'ersonal - salarii datorate
@etinere 4/ an6ajatul
/alariu realizat 3 1.000 lei JA zile*21 zile 3 2CA lei
2CA lei J 10,) 2 3 (0 lei
4/ pentru 1) zile % 3 A00 lei J 10,)2 J 1) zile %*21 zile 3 4) lei
;otal 4/ retinut pentru an6ajatul 3(0 lei G 4) lei 3 7) lei
4cordarea avans
42' + '11 (00
4vansuri acordate personalului asa 8n lei
Fnre6istrarea c!eltuielilor salariale
&41 + 421
!eltuieli cu salariile personalului 'ersonal - salarii datorate
Fnre6istrarea retinerilor salariale
421 3 2 1!'2)
'ersonal - salarii datorate 444 44
Fmpozitul pe venituri de natura salariilor
4(!2 1'
ontributia personalului la fondul de somaj
41!2 0% @'-4'A
ontributia personalului la asi6ur=rile sociale
41!4 1&2
ontributia an6ajatilor pentru asi6ur=rile sociale de s=n=tate
42' (00
4vansuri acordate personalului
42 3 41!2 4' @CAS 8t 1' 4i#$ CMA
'ersonal - ajutoare materiale datorate ontribu;ia personalului la asi6ur=rile sociale
22
Laza de calcul pentru contributiile societatii,
4/3 (.(A1 J 20,C2 3 A++ lei
&4'1 + 411 &)) #$i
ontributia unit=tii la asi6ur=rile sociale ontributia unit=tii la asi6ur=rile sociale
4// 3 (.102 lei J ),22 3 1A1 lei
&4'1 + 41 1&1 #$i
ontributia unit=ti la asi6ur=rile sociale ontributia an6ajatorului pentru a
si6ur=rile sociale de s=n=tate
oncediu medical F
411 + 42 41 #$i @ 10 4i#$ CM 6in CCIA
ontribuOia unit=Oii la asi6ur=rile sociale 'ersonal - ajutoare materiale datorate
&ond somaj 3 (.102 lei J 0,)2 3 1A lei
&4'1 + 4(1 1& #$i
ontributia unit=tii la asi6ur=rile sociale ontributia unit=tii la fondul de somaj
&ondul de asi6urare pt. accidente de munca 3 (.(A1 J 0,7)2 3 2( lei
&' + 44( 2 #$i
!eltuieli cu alte impozite, ta7e &onduri speciale E ta7e
si v=rs=minte asimilate si v=rs=minte asimilate
ontributia pentru concedii si indemnizatii 3 (.102 Bei J 0,C)2 3 2A lei
&4'1 + 411 2& #$i
ontributia unit=tii la asi6ur=rile sociale ontributia unit=tii la asi6ur=rile sociale
&ond 6arantare creante salariale 3 (.102 lei J 0,2)2 3 C lei
&4'2 + 4( % #$i
ontributia unit=tii pentru ajutorul de somaj
PROBLEMA NR. 14
$ societate comercial1 import1 m1rfuri din afara comunit10ii, la pre0ul de factur1
de 1).000 ?uro. osturile de transport al m1rfurilor, stabilite pe baza facturii emise
de transportator sunt 8n sum1 de 1.200 ?uro. ;a7ele vamale datorate pentru
m1rfurile respective sunt 8n cuantum de 102. ursul de sc!imb valabil pentru data
efectu1rii importului este 1 ?uro 3 4,2)00 lei.
'ret de factura 3 1).000 eur 7 4,2) 3 A(.7)0 lei
(1 + 401 &!('0
2(
%arfuri &urnizori
;ransport 1.200eurJ4.2) 3 ).100 lei
(1 + 401 '!100
%arfuri &urnizori
;a7e vamale 1).000J102J4.2) 3 A.(7) lei
(1 + 442& &!('
%arfuri 4lte impozite, ta7e si varsaminte asimilate
alculul ;<4
;<4 3 "A(.7)0GA.(7)#J242 3 1A.C(0
442& + '121 1&!%0
;<4 deductibil onturi la banci in lei
PROBLEMA NR. 15
5n vederea diminu1rii capitalului social, /ocietatea omercial1 K4. r1scump1r1
1000 de ac0iuni proprii la o valoare de r1scump1rare de 2) u.m.n*ac0iune. Ptiind c1
valoarea nominal1 este e6al1 cu 2) u.m.n*ac0iune s1 se 8nre6istreze 8n contabilitate
toate opera0iunile aferente. 'lata se face din cont bancar.
4. @ascumpararea actiunilor
10)!1 3 '12!1 2'!000
4c0iuni proprii de0inute onturi la b=nci 8n lei
pe termen scurt
L. Diminuarea capitalului social
101!2 3 10)!1 2'!000
apital subscris v=rsat 4c0iuni proprii de0inute pe termen scurt
PROBLEMA NR. 16
La o societate comercial1 ce are un capital social de 1)0.000 u.m.n, profitul brut
este de C0.000 u.m.n. /e decide utilizarea sumei astfel,
- se constituie rezerve le6ale 8n limita ma7im1 admis1 de le6eB
- constituire de rezerve statutare 8n procent de 10 2 din profitul netB
- profitul net este utilizat pentru majorarea capitalului social cu suma de +00 u.m.n
respectiv acordarea de dividende )0 mii. u.m.n. 'resupunem c1 printre asocia0i
avem doar persoane fizice.
24
/ 3 1)0.000
'L 3 C0.000
Fmpozitul pe profit 3 C0.000 7 1A2 3 12.C00
'D 3 C0.000 7 12.C00 3 A7.200
@ezerve le6ale 3 C0.000 7 )2 3 4.000
3 1)0.000 7 202 3 (0.000
onform Le6ii )71*200( privind odul fiscal 4rt. 22. alin- "1# lit a# rezerva
le6al1 este deductibil1 8n limita unei cote de )2 aplicat1 asupra profitului contabil,
8nainte dedeterminarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile
neimpozabile i se adau61 c!eltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, p>n1
ce aceasta va atin6e a cincea parte din capitalul social subscris i v1rsat sau din
patrimoniu, dup1 caz, potrivit le6ilor de or6anizare i func0ionare.
@ezerve statutare 3 A7.200 7 102 3 A.720
onform $rdinului nr. (0))*200+ pentru aprobarea re6lementarilor le6ale
conforme cu directivele europene 4rt. 247 alin. "4# @ezervele /tatutare sau
contractuale se constiuie anual din profitul net al entitatii.
@epartizarea profitului,
12) 3 2 &1!&20
@epartizarea profitului 10&1 4!000
@ezerve le6ale
10& &!(20
@ezerve statutare sau contractuale
1012 )00
apital subscris v=rsat
11( '0!000
@ezultatul reportat
- Distribuirea dividendelor,
11( 3 4'( '0!000
@ezultatul reportat Dividende de plat=
2)