Sunteți pe pagina 1din 153

matteo carcasst

METODA
DE
H I T ~
8 u c u r e ~ t i, 1 9 8 0
EDITURA MUZICALA
Traducere de I. EFREMOV
Control ftiintific fi tehnic de ~ T FREISCHBERGER
Coperta de AURL BULACU
Aceasta metoda s-a tiparit dupa:
MA 7'T0 KAPKACCH
Ill K 0 JI A 11 r P bl
Ha UJeCTHCTpyHHOH rnTape
Tiepeuon H. PO)I{,llECTREHCKO:ft
Tio11 o6wcA IJC!laKUHeA A. 1-fBAHOBA-KPAMCKOfO
BceCOl03HOe H3):!aTeJTbCTBO CoBeTCKidi KOMfl03HTOp"
MocKsa. 1971
PREFATA
Cind am inceput sa scriu aceasta metoda nu mi-am propus sa elaborez o lucrare
Am urmarlt doar sa prezlnt mal accesibil studiul chitarel am intocmlt
un plan care sa ofere posibilitatea unei rilai aprofundate a tuturor particu-
acestul Instrument.
Tndelungata pe care am capatat-o in decursul mele peda-
goglce, m-a inarmat cu o serle de foarte folositoare pe care am
dorit sale expun in scrls. Am depus multa sirgulnta sa-mi materialul acumulat
intr-o succeslune in fel orctonata incit chlar un elev care nu ar avea nicl
o despre instrument sa poata sa cinte Ia chitara sa nu intimpine, de
Ia prlmul pina Ia ultimul studiu, diflcultati deosebite, pe care, de altfel, le intil-
chiar in procesul studiului.
Fara sa neglijez insemnatatea pozltiei miinli stingi (element asupra carula ma vol
oprl ml s-au parut insa intotdeauna mal importante procedeele milnll
drepte, care lmprlma cintului straluclre
acestel milni am descrls-o in partea a doua a lucrarii in capitolul
Partea a trela, de o deosebita insemnatate, este aldituita din 50 de plese, in dife
rite caracterlstlcl, expuse intr-o anumita succeslune.
eel care, cit de cit, sint animati de de a invata sa cinte Ia chitara,
studiind cu atentle, de Ia inceput pina Ia metoda mea, vor sa
o lmagl'!.e completa asupra tehnlcil executarii Ia acest instrument.
MATTEO CARCASS!
.,

.,

"8

<

"'0

::ll
Sc
c
::ll
.., l

::ll
8
...
a.
!!..

n
:.
;:
! .
TABELUL DE BAZA A OISTRIBUIRII NOTELOR PE TASTIERA CHITAREI
GAMA NATURAL.A. PE FIECARE COARDA
II f:
Distanta cuprinsa intre barele de pe tastiera chitarei este egata cu un semiton
tt: f:l=
coarda 1
: m1 Ira re mt ]fa oll ta s1
- .. - 3
rv
sol
sol la A
.
_,_ 4
r1 ____ t L _ _ l__ _ __j I I
-------... -- -. --- r-------- -T- --------r T T --T r- 1 D
r e- re

-
f"
.,;-
si
......--
--..
do I re

s

..,. ..;.
s i do
re
\

Oescrierea instrumentului
A. Fat a
B.
c. Rozet a
D. Tastiera
r
8
'-
E.
F.
G.
H.
TTTIT Gama cromatld. pe fiecare coarda
--. tfli . I;J6;1; r;r; l.ll;
# q # d J iJ l
I
Cuie
Coarde
Pragu!?
Interval
\ '
\
\
PAR TEA
NOTIUNI GENERALE
Chltara are coarde din care prlmele trel sint din
Intestine, Jar celelalte trel din mltase in fir
metallc.
Not 1: Coardele, despre care
Carcass!, nu se mal folosesc. In prezent
se coarde din nylon care
nu sint cu nimic mal prejos de cele din
intestine sau mitase.
Toate coardele sint acordate in cvarta, cu
coardel a doua care se acordeaz! in mare de
coarda a trela.

Pentru ca chltara sa fie corect trebuie ca execu-
tantul sa se afeZe pe scaun plclorul sting
pe un sdunel, care sa alba de 10-15 em., Jar
genunchlul drept sa fie inclinat spre dreapta. Genunchlul
sting ramtne in sa normala. Chltara se afaza cu
scobltura el pe femur, in fel incit partea de dlnalnte
a fetll sa cada vertical pe podea. Aceasta ofera
lnstrumentulul trel puncte de sprijln, contribulnd astfel
Ia perfecta lui stabilltate. Milnlle nu trebule sa fie incor-
date.
MINA STINGA
Mina stinga sprljlnl tastlera intre degetele mare
Jl aratator. Virful degetulul mare trebule sa se gaseasca
pe partea coardelor groase, sub tastlera, pe care doar o
atlnge Degetele aratator, mljloclu, lnelar mlc se
afla linga prima coarda (cea mal subtlre).
Mina stinga trebuie lasata Iibera, cotul indepartat de
trup, urmarlndu-se ca palma milnil sa fie arculta.
Degetele trebuie sa fie putln rlsflrate in fel incit
ele sa poatl sl cadl, asemenea unor clocanele, pe prlmele
patru Intervale. Din aceasta pozltle ele cad pe prlmele
trel coarde.
MINA DREAPTA
Antebratul drept trebule sa se sprljlne pe marglnea
chltarel, aflata intre spatele lnstrumentului, in
dreptul Mina trebuie sa cadi pe coarde in
fel tncit degetele arltator, mljloclu Jl lnelar, tlnute intr-o
semlcurbata, sa se afle deasupra prlmelor trel
coarde. Sunetul trebule emls in partea de jos a rozetel.
EMITEREA SUNETULUI
Sunetele sint emlse de cele patru degete ale milnll
drepte '' anume: degetul mare, aratator, mijloclu ,1
lnelar. fn rare cazurl se folose,te '' eel de al clncllea
l NT II
deget - degetul mlc. De oblcel coardele a ,asea, a clncea
,1 a patra, care emit sunete joase, sint denumlte ba,i.
De cele mal multe orl sunetele lor sint emlse cu ajutorul
degetului mare. Sunetele celorlalte trel coarde pot fl
emlse, in game ,1 fraze melodice, cu degetele aratltor
mijloclu. schimbindu-le succeslv Ia flecare nota. Degetul
lnelar partlclpa Ia lriterpretarea acordurllor, arpeglllor
'' din patru clncl ,1 ,ase note.
Not l: lnelarul poate si particpe $1 el Ia
interpretarea melodiei Ia fel ca $1 ari-
. titorul $1 mijlociul.
Ca sa se obtina un sunet bogat catlfelat el trebule sa
fie emls ceva mal puternlc, insa nu incordat, reallzat cu
virfurile degetelor (evltind atlngerea coardelor cu un-
ghiile) '' dintr-o perpendicularl
de coarde,
N o t l: In tehnica actuali a cintului Ia
chitari existi procedeul de folosire a un-
ghiei, procedeu foarte des utilizat $1 in-
driglt de chitari$til soli$ti. Acest procedeu
imprlmi sunetului chitarei un tlmbru
pregnant $1 frumos.
Degetul mare al milnll drepte trebule sa lunece per-
manent pe coarda din care emlte sunetul sa se ridice
doar atunci cind urmeaza sa emlta un alt sunet (exceptle
o formeaza cazul cind coarda asupra carela
degetul este, in tlmp, vlbrata de un alt deget).
Dupa aceea insa degetul mare trebule sa emlta sunetul
coardel, fara sa atlnga vreo alta coarda. De multe orl
degetul mare este pus sa emlta sunete pe coardele a trela
'i a doua, lar aratatorul, mijloclul 'I lnelarul - pe coardele
a patra ,1 a clncea. Cazurl de acest gen apar adesea in
acorduri, arpegll, in pasaje de terte. sexte, octave, precum
'i in fraze melodice.
ACORDAREA CHITAREI
Acordarea chltarel se face cu ajutorul cuielor mecanlce
ce se afla Ia capatul tastlerel. Cu ajutorul lor, coardele
pot fl intlnse pina se sunete inalte, sau slabite,
pina se sunete joase. Prima coarda, apasata de dege-
tul milnil stingi pe lntervalul al dncllea, trebuie sa cores-
punda cu sunetul LA din prima octava. Ea trebule sa
sune identic cu sunetul LA al dlapazonului. Dupa acor-
darea prlmel coarde, in raport cu ea, urmeazl acordarea
coardel a doua, care trebule aplsata pe intervalul al cln-
cilea 'I adusi, ca sa sune in unison, cu prima coarda,
Iibera. Coarda a trela se acorda in unison cu c:oarda a
doua, pe lntervalul at patrulea, coarda a patra se acorda
cu a trela, a clncea cu a patra, a ,asea cu a clnc,a, pe
lnterval'ul al cincllea. dupa aceta,i princlpiu.
ACORDAJUL CHITAREI
Dupa acordarea chltarel, coardele corespund urma
toarelor sunete:
coarda 1 coarda 2 coarda 3


a
e
Mi Si Sol
DIGITATIA (degetele de Ia mina dreapta mina
stinga). Pentru marcarea degetelor de Ia mina dreapta
,1 de Ia mina stinga exlsta corespunzatoare:
Digitatia milnll drepte
Degetul mare se noteaza cu + sau P sau
, aratator se noteaza cu . sau I sau y
, mljlociu se noteaza cu .. sau m sau c
"
inelar se noteaza cu ... sau a sau 6
Digitatia miinil stingl
Degetul aratator se noteaza cu 1
., mljloclu se noteaza cu 2
"
"
lnelar se noteaza cu 3
mlc se noteaza cu 4
coarda 4 coarda 5 coarda 6
II
(j
-0-
Re La
\Y
Mi
milnll drepte se marcheaza deasupra notei,
sub nota id partea stinga a notei.
milnll stingi se marcheaza Ia fel ca 'i cea pen-
tru mina dreapta.
Marcarea coardelor poate fi facuta deasupra notei,
I
sub nota sau in partea ei din dreapta.
POZITIILE
Numarul este cu numarul lntervalelor
de pe tastlera. Primul deget determina in care
se afla. Cind prlmul deget se afla pe primul interval in-
seamna ca e vorba de pozltla intii. Daca degetul se de-
plaseaza pe al doilea Interval, avem a doua etc.
PORTATIV CU INDICAREA NOTELOR
CUPRINSE IN PRIMA POZITIE
CD
-------- -- -
---------,---------,-------,-----.------, g 1 3 t;

IIHfnrt_ll
o 13 1m 1m1 m1m1
P P P---- - -------.--
No tl:
Degetele miinll stingl, indicate pe portativ, c9respund
intervalelor.
Coardele libere se marcheaza cu semnul 0
EXERCITII IN POZITIA INTII

(!

1
J
J
I;
1
J
j
I J
J
J
r
I
F
r F
r
W
t
r r
IF r
F r
I
J
J
J
J
I
J
J
4
J
IJ
II
I
\
I 1
r r r r 1 r r r r 1 1 r r r r 1 F r r r 1 r r =tgJ
II
J J J I J J :J 1 I J J J J I J .::--- : l
4e r 1 E r lr r J :J IJ J F F lr@ rd
4 r 1 J J 1 r r r r 1 J J J J IJ J a
f;tJJ J IJ J J J lr Err IL F=tA41JS$r J l
f F r J J I J J J J IJ J J J I :J J r # II
EXERCITII CU DIEZI
coarda
- - - - - - - - - - - - --- - - - ----- - - -- -- - -- --- - - -- ---- - ---- -- - -- - - - - --- -
' g J J J J II J J J f..1 ij II J
1
y II
3 4- 0 1 2 3
0 1 tt
' ' I "
- - - - - - - - -'- - -- - -- - - - - - - - - --- ---- --- --- --- --. -- -- --,@ - - - - -- - - ---, - -- - -- -- -- #- --
f :J ,:J 11 r r r r r 11 r
1
r [ ! b
0 1 0 1 2 0 1
EXERCITII CU BEMOLI
'!-- -1-- --&i ---;---&i -j
4 ;3- r- --
1
i --,:-- li
1642
8
EXERCifll CU DIEZI BEMOLI
,,!
1
J J J 1
1
J J J I JffJ J J I J J J I J J J J I J r r
1
r I
,
-4 nr r J IJ afiJ J I_J _t r 'r luJqJnJ J J J lpJ JJI
)'. ' .,,, 'j ' I ' ( ' }"'' i ' ' I) i "A"' .I. I ':.,.,.., "' '
/E "J
1
J I _JJ _J, ,J I
_,_, 1
4 J JP J I J#JuJ J J a. .J JpiJ J J J I r I
' ' . I I/ tV
1 t .I JA {I 1 /J j -1 1 I I ,.. - "f h "'
' I " I
4 qrlzt r r 17 J J
1
J I J&riJ J J J J r't I
)h 1 r
""
/ '4"
/. I ,_A
I
4
r
E
"r r I
r
br
r
r
lijr
r
r
bJ
, "'(
;j
IJJJ&JIJ;JJJI
J J J J IJ J J J I w J r r I r r r r I J J J
4
IJ
- II
I (
,. 1(. I
/
ACORDURILE PROCEDEUL EMISIEI LOR
Combinarea a trei sau mal multe sunete, dispuse in
terte, se acord. Cind acordul este alcatuit
din trel sunete, dispuse in tef1e, se trison. Sune-
tele trlsonului trebuie emlse cu degetele mare, aratator
mijlociu. Daca acordul este alcatuit din patru sunete
atuncl intervlne, in plus, degetul inelar. Acordul
aldtult din cincl sau sunete este realizat in felul
urmator: degetul mare aluneca pe doua sau trel coarde
joase in tlmp ce celelalte degete emit restul de sunete.
Din 3 sunete din 4 sunete
n . ..r J. rt
Pentru ca toate sunetele componente ale acordului sa
sune bine trebuie ca degetele miinll stingi sa fie
intr-o seml-incovolata in fel incit ele, asemenea
unor ciocanele, sa cada sa apese strins coardele pe
intervale, fara ca sa impiedice sunetul celorlalte coarde.
Degetele miinii drepte cad impetuos pe coardele. ce emit
sunetele, de ele doar atunci cind coardelor
urmeaza sa II se imprime un vibrato.
EXEMPLE
din 5 sunete din 6 sunete
Executarea succesiva a sunetelor unui acord se
arpegiu. . . v d
1 Daca un acord urmeaza sa fie arpeglat atunci inaintea cerut. ln tempoul arpeg,rul se executa cu egetu
lui se pune semnul ! lui depinzind de tempoul mare al miinii drepte care luneca pe coarde.
1642

Barre este procedeul prin care degetul aratator al
miinii stingi apasa simultan citeva coarde sau toate coar-
dele.
Exista doua genuri de barre: mare mic. ln barre mic
primul deget apasa doua, trei sau patru coarde. ln barre
mare primul deget apasa toate coardele. La
procedeului barre, palma miinii trebuie ridicata in
fel incit degetul mare sa se afle sub tastlera.
Barre mic Barre mare
'<1
...
'""
oj
Barre mic se marcheaza astfel:
[, sau MC1, MC-4, etc.
Barre mare se marcheaza ( ?) astfel:
[. sau C1, C2, C6 etc.
4e
IJ
r_l, ...
,.
'!(
.
.. ,
'
'
'
. . . .
. . ..
t1
tJ
i+
I+ I
r
I , /,.. .
;c- '('- 11''
. ' .
.: f 1 ...
.I
-
'
+
9
ARPEGIUL
Efectul deosebit pe care-1 produce acest procedeu Ia
chitara face ca arpegiul sa fie foarte des folosit. Suna
atit de placut incit fara acest remarcabil procedeu cintul Ia
chitara n-ar avea nlci un sens. cu arpegii 1m-
prima degetelor milnii drepte Pentru
ca un arpegiu sa fie bine executat se cere ca, inaintea
executarii lui, degetele miinii stingi sa fie amplasate
pe intervalele respective numai dupa aceea sa se emita
sunetele. Dupa ce se va executa ultimul sunec al acor-
dului, folosind procedeul arpegiului, degetele urmeaza
sa fie ridicate amplasate pe alte intervale, pregatind
in acest fel acordul urmator. Aceasta este obliga-
torie.
ARPEGII PENTRU TREI PATRU DEGETE
DE LA MiNA DREAPTA
Aceste arpegii sint scrise peotru cu mina
dreapta servesc Ia miinii in toate
variantele. lndata ce elevul sa le execute destul
de sigur de repede, poate trece apoi sa studieze alte
feluri de arpegii. fara sa neglijeze sa repete mereu
aceste Acordurile scrise Ia inceput servesc pen-
tru construirea a 22 variance de arpegii , ce deriva din ele.
il
=II
-
II
3r
. .
...
..
.
I'
j i j j J i J d:!l j-
-
II
....
J I :.J .-1
I I
--
fl
.
I+
-!-
I
-?-
I
'
.. . .. .. . ..
. . . .. . . .
..
t1 I 1.. .I I J I J J I J
J l -'
---.-.
.
' I
:::a

i+
I+
i
1
-
I+
-
I
r
.
"''
+ ' r
1642
I 'I
10
r
.. .
+
+
r
t
. .. . . . ....
. . ....
. . ....
1"1 :Jl J l ::rl
ll
.
~
T+
f+
i
[
-
r+
-
i
r
+
. .. . . ... .. . . .. . .... .. .
.
.. . . .. . .. .
.
.. .
... . .. .
.
~ I I I T l I .J 1 ..J I
-r
u
IJ11
,.
- t ~ -
.
= - - - - - = - - ~
'!)
l+
--
- ~
-
~
r
+
.. " ... .. . ..
. ... .. . .. .
. .. . .
11 I I I
. I
I i I
-'
I J I
.
--
.
- ~
r
~
T
~
~
+1
-
---U
- -
r
. .
+ +
1642
11
... .
. . .. . . -...... ...
.
.. .
.
.
J
.
v
i+
+ + +
+
T! .

+

r
+
.. .
.
.... I I I I I I I I I J J J ..J J J ..J J
.
.
t)
i+
f+
I+
i+
-
r+
-
r
+
+
+
4e i i j i i j J J J I i j J J J J 3:11 t . II
4e fJ
1
.{?J J?2 pa I f]j'(JfJ"J P ld - II
t + r . + -r: . r
r
JH1 PJJ PJJ I lFj t]Jj PJJ :llj
!J
t..
t1
I'J. r
f.,
T-t-
T;
...
..
.

r+
r+
!+
-J J j' J -
-
...
..
.
+ ...
..
r
i
1642
r 1
r
-
... ..
r i 1
r
.
.
r
.
.
r
-
II
--tl
===it
12
Pentru ca sa fie mai studierea ac.estor
opt forme de arpegii precum a tehnicii interpretarii
lor cu mina stinga, in partea de sus a portativului sint
scrise, iil masuri, acordurile care urmuza
sa se execute ca arpegii, scrise pe portativul de jos.
lnainte de a trece Ia executarea arpegiului, elevul trebuie
sa unde se afla acordurile, adica pe ce intervale sint
1.

- - - - - - --- --
j

3-9-

. ......,;.
-
I


,.....-y-
Oi r--1
-
I
'

3T+
ol+
T
I
-
-
I
e\e amp\asatt tt '\)t.
inter-v,\e. l\n\\\e turbe l\()
tele asemanatoare dintr-un acord celalalt, ceea ce in-
seamna ca acestor note ramine in acordul
urmator. In degetele aplicate pe ele vor
ramine, in continuare, pe locurile respective.
-
- - - --- --
--- -
-
0-9-
- -
-
- ol
,....,
I
_....,.
I r"'""l I
--
-
..:I
- I
0
r
3 r- ----- -- ---s r
2.
-- ----------- - -- ----- --- --
1642
pe
no-
in-
dul
,or
13
----------------------
- --- - --- - --- -- . --- -----
,
]til -
- - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - ....
-I


I (r--- -- u ---- - / - - - - -- -
1Jl.
I I J I T J" l .I I .J J
.l
..
t.:
r
I
r
. I
r
I
T
I

I
-
11

rJ ..1 I I J I J -.J

rrn
t.
r
I
r
I
-
I
-r
3,
4 --------------------------
----
- ._ . - -
r
.. .
.
1ll 31 Z..J I l I J I l zl G I I
I .; I l
t.
or,:
+
r
- -
0
. .
1\11 .. 1 0 I l I I l I ...l I l I .J I l
.;.[ ,
--
t.J -=
-
r
. .
r
0
1642
14
J A.U
3
.
tr

. .
. .
r
r .
-
3r
\
''
J ll.U 11 3j I l I J I
r.-,;
"I 01 I l
,
-
-

oj.
i .
z[ .
-
.
3
.

2
.
\i
.
---- -
--
.
-
- -
--
. -
-
. . .
r
r
r
)
ll 31 tJ I l
2
I l J I I
__.
\
..; -:: -:::
r
r
. .
0
0

-----
-
-&-
I 31
2J I I J I
-:: -::
0
-----------------
I I
1
-
t) 111''-'
t1 .u
I
J
I I T
-------- --
--- - -
(

i
r
1642
15
I -1 r.. _l
I I I
J .. ol I I I I
.
-
__.
tJ -
- -:::
-:::
- -
0
a:- .. -
jf .. I b'*.l h.l al
2j
I I J I
f)
-:: -::
or
i
0
H
---
'-
1 r
-
of
of
H .I I I I Ol I I Ol I
(
.-1
t)
t r
- -::
f
-
0.
0
5.
H
I I
.
. --------

cJ
. . . .
. . .
- -
r
t
""tJ'.
o"tf
I I
11 it. tl ol I I I I I I I
j
I I zl J I
f

=
=
=
- --::
""1; ""
. . .
0
1642
tS
.u H
/
.
.
I
.
- -
.
.
- - -
-
t
-
-
-
.
II
2 U -- ":2
)
ll .u H,
I I I I I I I4.J I
l J I
_I oj I
t
II
u
. .
2r
1 r.
zr
-+
--+
0
6.
----
3
l'l 'u.j
-
--------
-
-
-
- -
-
. .

- -
. .
.

r
VI
3r

lt.j 1-
I .l I 1
1
J I _l .l l 11 J I I J I
. .
.
2 r
r .
31 I
- -
. .
3
--------- 1
0
0
3
3
3
7.
l'l

-
--- - --
-
- -
- "- -
0-& - - -e-
"t'f
...
..
.

...,....,...,

.

I I l ......,...,...,
t
-
I J)_
-
-: -
=
1
-
-
=
- -
-
-
0+
0
1642
1\
\
"Y1'I'I:
tJ -

3'0"
-
<}
.1
1 J


-
-
ai'-
3
II 4 n
..-.
(
-
---
-
-

u
@.)
-
-e.
)
..,.,

11
,t.

..

@.) -: -
ol
'-
0
8.
1\.U


.
.. . .. .. . ..
..
-,,v
r
.;
:zr+
)
-,.,.

I
"
14-' I I I
I r
\ @.
Hf
i
( u
l OJ

I

i
-
---
----

I
I .J I I
I j I I
1642
17
------ ... -- .. _
-
-
2""0
-e-
-
0 r"'Tl I T I I

_._
.. .
- -

lr-
,_
0
I
j
II
u
u
II
. r
i
of
I I

ll
J
-
'1
-
r
-
0
0
-
---- -------
--
---
"".._,
10
:l
r
4o
......

l

.....
-...
zf r
40
--
- ---------
.... _________________ ----
-f-
3

18
.u
ol
(
i
t..

-
O"'[f
I I l..i.J I I lo. 0
- -
-
--
3
0
l . I I laJ
I I I
I I IJ I
- -
0
/ r1.U

)

<
.I ltt..J I I I


2
Chitarei ii sint accesibile toate tonalitatile. lnsa,
cum se intimpla Ia orice alt instrument muzical, '' Ia
chitara, unele tonalitall sint mai des folosite. sint:
do major, sol major, re major minor, Ia major
Ia minor, mi major ,1 mi minor, etc. In prima parte
a ,Metodel" sint date game, cadenle, exercllii plese,
scrlse in tonalltatlle cele mal utilizate. Trebuie insa
toate tonalltalile in cadrul lor, executate
exerclllile, studllle plesele corespunzatcare. Partea a
doua a ,Metodel" cuprlnde tot ceea ce este necesar
pentru a se ajunge Ia cele mal bune rezultate.
DO MAjOR
I 1
I
-
--------------
- --- -
- - ---------- - - --
-
-
---
-
o-e-
0 I I I
- -
0
--- ---------------- -----------
I I
lt.J
I I I
I
I I I I I

2
Tl
T1
II
"
-
U'
II
zr
-
-
0
GAME, EXERCITII, CADENTE PlESE
Pentru a executarea gamelor este necesar ca
degetele milnll drepte sa fie llnute suflclent de rasflrate.
Pozitia lor trebule sa fie fn fel incit sa poata apasa
coarda sa se ridice de pe ea fara sa fie pusa in
palma. Degetul nu trebule nlclodata rldlcat, de pe nota
pe care o executa, inainte de a se apba nota urmatoare
- deslgur in afara de cazul cind aceasta se execud. pe
o coarda Iibera.
Este necesar ca in preludli ,1 in plesele mici sa se manl-
feste o deosebita grlja pentru obtlnerea duratelor cores-
punzlitoare Ia toate voclle, realizindu-se astfel o execulle
inchegata.
II
II
1642
PRELUDIU
..
01
-
I
-
l
ANDANTINO
tJ[ I r I r-1 -r_l iIi I,- r
VALS
t.. -
r
20
~
-
. 4
,
~
~
.;
ol;
...
..
i
T
-
. .. . .. .
.. .
:tJ I J
11 I I I l
,..I --:;J
iJ ztl
3i"'
. ..
h
..
.
0
or
'li
h
~
.. .
r j I
;
-
i.
.
..
-h
. ..
31
Ol
- -
-r-
r
...
'h
.
I
-
-
l'"
r
ALLEGRET.TO
.
~
j ~ j I
1642
.
.I
..
I
.. .

-
.
3
r
.. .
I I
. ..
I I
...
i
..
..
I
I
i
~
. .
. . .
r
P1
fine
. .. . .
~ I h
-
r
..
l
.
.
-
I+ n c_ al Fine
. .. . ... ..
.
.
r f1
J J
r
CADENT A

11
EXERCITIU
@' I!J J.li A.l fJ J l@fP if.$4
+--------------- +-------.

. 3 .
" :: J s
r; .r f . c r r !t 1 c r r ; t r r 4 1 c {ffi=# PI 3 J J
.. J +-- ---.
PRELUDIU
3
r.f ag f= :P tJ f-3 npt J p' kJ
0 3
1642
22
ANDANTINO
3
,_! f
p
] r ~
+
,_ t r r 1
+
4
,. hj J J l j . lj j J J J J
r J r r r r
r r r
2
.t
+
+
+
VALS
+
+
..
+ - --- --------
0 + or
+ ~
~ ~ ~ i.fF!P J f J J J B 1.fl"J J J J I
+
..:.- . ..
:J . I....,_
I ,; I ,; I I .J I l I
-r-.
2
0
1642
..
23
I.J 1 u 1
,. ,. ~ j . I {iJ
..
+ + + .
J j. I J j ij J. J J-J 2f j.
-. r
T D ~ capo al Fine
+
,. 1 1i s f ~ 9@ a Y . ~ u s a 'J; Q 1
. ..
. ..
+
1
1
..
I

2r
+
I

2r
+
2
+
.
~
J
r
J
J
T
1642
..
+
al
..
T Fine
+
- - ~
aT D. c. al Fine
24
RE MAJOR
. .
.. . ..
CADENT A
r ~ e ~ ~
. -
. II
PRELUDIU
~ e ~ H H J J ~ ~ ~ J HJ JJ I JJJJiJ J JJJ J PJ J J I
+
~
II'
I
J
r.. 1
r
-: 1 -::
0
~ J ~ ~ J lJ J ~ i J J 3 J 1 p. J ] 2 ] J ] .
------
tl
1642
25
Daca se intilnesc doua note care trebuie sa sune slmul- mal joasa se executa pe coarda invecinata. Cu alte cuvlnte
ran pe coarda, atunci nota mal inalta se executa notele suna pe corzl diferite.
e locul unde este amplasata in mod lar nota
. i
mf
-r
.. .
l. Re se ia pe coarda a doua
Exemplu Si se ia pe coarda a treia, pe intervalul patru.
Exemplu
Sol se ia pe pri rna coarda
Mi se ia pe coarda a doua, pe intervalul cincl .

VALS
\ ...
... .
1w Jl
.. . . .
J J
+
r
IJ
J
r
. p
.

.

I
..
J
...
. ..
lti J
...
J

I
T
I
J d
-r
..
..
a
J
. ..
i l...._r= ....._or __,f
+
r
. .. ..
t::lJ
I,P
r
. .. . ..
J
1-
.

.
J
.. ..
r #!t
r
T f
..
lp- ;p
..

..
1.,
.
...
+
..

=Ill:
mf/
. .
. 4
,
r j

+
II
26 .
ALLEGRETTO
. . . . . ..
, ~ j ; ~ J ]l I j ~ ~ ~ j I ~ ~ ~ J ~ I ~ ~ j I
r -r r -r
~ j ~ ~ j I j ~ ~ ~ j I j ~ ~ II i ~ j ii I
Fine mf

1642
r ~ r
D. C. al Fine
27
LA MAJOR
. .. .
..
.. .
.. 2 4. ; s
2 1 4
2 1 4
CADENT A

1
1 d
-
II
EXERCITIU i j
. .
2 4 1
e __ ifl1 13 J J d@ 9 $. I d? i F} 1
-- +- - - 2 [ t
ttf . ......... t

.. .
[ f C r pF f 4 I r E E f F E r I E( r; LJ J 3 1
4
i I
PRELUDIU
'f# ef.J .; J ! ,. J 4 J J. J. I r J J j j j .: J I
#p J J J j f. J J J ; 3 1 Y J J J J f. j J J u j J
1
..
3
9 :
..
...
. 1
1642
I
r
28
VALS
J j :ii" j
I' I .
mff
.. . ... ., __ . __,__. ....,r ... . r .
&'* ~ 2r ,J 2 .r J 1 r J J
j"f " ~ I '<l . I ~
T p
+ r r r
~ ' ~ -
tJ
=
=
1
=
=-
=I=

... -;-
lfo
\ "' tt
~
i
=
-
~
-
1
- -
. .... 'o
T
f
. . .
,., J J
J" IJ j j" IJ J J
j :X J ,1 j J ,.
I . - -
+ +
j- D. C. al Fi ne .
M A R ~
29
ALLEGRETTO
mf l y
+ 1
+
~ : i J J J IJ J J J D IJ J J
J l=f? .f?
30
'yJ
J
J
J
I

-
i
-
I
J
J
J
J

I
--
r
-
i
r "!fr
.111ft I
.
--:: 1-
+
Ml MAJOR
J
J
I
J J 1 J J )
I
r
i PI
,t J j J ,.J J j
f ,r
. . ..
..
.. ..:.:
I
.
I

=
..
.
4-6t-
oj
+
.. 0 0
"JJ# J J :; f r F r F = F r r,r r J J J JJJJJJII
I 4
CADENT A
61/t e

:j

-
II
oi f
lf
-
-
-
or
of
1642
31
EXERCITIU
JJRJJ J J I
0 .
+----------- ------- -- - ---------
L.L 0
\ n .
-
. .. . . ..
41)
+ __ - - - - - =-
JU tt.
'


.r
...
..
.
I
_t
i
1
of
=

!r
PRELUDIU
I I I I I I I I I
=
f""
-=
=
,...
1
1 I I I I al I I
c

0
1
ANDANTINO
I I I
2
I I I

2
1
I I I
1
Ft
I I I
-
4...1 J .J
. .

!
1
Jdr; $


+,_.
. .
J
=
=
T D. C.al Fine 1642
32
RONDO
Allegretto ~
, ~ ) ~ '! ):
.. . .. ..
r-
+
-
r r
, ~ i
* r ~ ~ ~ ~ , ~ ~
Fine
. . .
1642
33
VALS
,
~ ~ ffl I; J J J S J 1; J J" j" J" J 1.;.d j' j .J j I
r
tlh 1 a J J s J 1 = ~ t- ~
-
II
34
EXERCITIU
f}$431 I
+-- ----------
I - II
PRELUDIU
J
J
Jj.J

J
J

ti
4
J I I I I J I I J I 2!
4
.J I I ..1 I

. .

r2
r I
I
,-r
l_r
--
. - .
-
'
,, J lt_!tl.#.@J _J J] I}}PJJr ' II
., J-. '
1
VALS
..
.. . ..
., , . ..
- J
+
..
l I !t I l

-
I I r-1 1 1
...
..
. 1
.
u
mf
--- ---

..
al -

-
-
-
+ . _;:
I' I
.. . ..
. ..
l
0
1 . 1.J
g-,. ....
i:t::. , . -
-...-. ,. '
.. ' .
4
T
Fine
f f T
. .
.
) --- .. .. " - . .
=rrrr .............
35
..._...
---
.
l; ~ j j"l J t.J if.$ l
3
36
p cresc .
. . p
+
.. ..
~ l ~
t) r
I
+
+
t ~ ~ -- -- .
ALLEGRETTO
~ ..
~
_:_
I .
~
i
.1 642+
v
+
, ..
.. .
..
..
i
41 ~ 2 1
..J 1
1
+
I
+
~
D. c. al Fine
. . + ...... ~ ~ 4
---- -- ---.F r
PRELUDIU
A
.
~
-
- -
-

_J
~
-1
~
31
-v
r
p
2r p
+
+
..
f
fl
..
. ~
.. .
1 ~
'
r J ~ -I ~
-
-I ~
~
_.J.
~
-
i.
-1
q ~
r
3
2r 1
38
~
..
fl
tJ
r
p
fl J. ~ I
tJ --
I 4
-
u
-
_T
. .....:.
fl ; ~ J I
t) .
r
=
p
ANDANTE
. h
..
i tl
1
--
1
-
-- -
I
u
-
.. .....:.
-.&1
I
-
-
r
- .
[
.,
.h
~
I
ANDANTINO
..
I"
..
r I
]
I
.h
J .
l
.,u
7
__ _r
mj
..
. ..
I J
I
..
... -
I
~
i-T 1J I
+---
rtt. I
39
-
.
1 ..1 I 0 1 l I I 1 I I 1
""'

eJ
r
- - - - - -
- - -
r
- - - - - -
-
-
o1'"
. ..,. .,.
1'" .
.,..
T
CADENT A
.

-
II
-
r
r
EXERCITIU
f
1
, J JJJ.J(1#8 I fJ 1 O:#tiJ J J I fjJ,J fiJ i:l l
+-------
4 J \ I 1; _1
ot +------ - -
+--- -. r r
1642
40
PRELUDIU
..
..
- - -
.
ll.llo
,...
I 3.1
ol
-
:J
-
I ..J
.;
,!
= =
2
.::

"
.
-
-
- -
-
-

I..J
,....
I
,...
I I .. .1
t)
=
=
1
= =

1
r.
. . .

-
L
-
..
cresc.- ---- - - -.-
1642
11'"' -,-:
Ji .. I
D.C. al
I
41
RE MINOR
.
J ) a J J r #r r r t r t 4pr A J J u p p
1
J 1 u a
CADENTA '
________ i I
/ :;-- Pf ......... -- ---------- ji :
II
EXERCITIU
fve J j J 1 Jj; J .J IJ J Qaii i J J q I [j . J ) R I
. ij . . --- - -- - + - - - -
+ 3 0 ----
-- _J_-- --- - ----- - - - - -
4' tf ti tt't:f I 1-ilJJ I !:J IJpj # J \ I II
-- - +---- +--- oq
PRELUDIU
r r
r r
ANDANTE
+ +
1642
VALS
,..
-
~ l
-
4,J
J 1
J I J
.
tJ
j
I
J 2f .
I
-
-
-
"
-, ..
]
~ l
-
I .I J& ....
.
.
J . r .
~ . ;(
Fine r
.,
.,
1 r . I
dolce
f+
.. . . .
. .
.
1\.U.
2J
a1
aJ
I I
2]
aJ
J J I
I
...
r 4 r
r 4
j cresc.
--
J J I f. J J J j j I J J J J j
r 16.42
-----
.,
J :.] J J ] 1 f.JJ J J 3 1 :] J ]J ] I :II
-----
J
r
D.C.al Fine
Fara a avea deprinderile tehnice necesare,
Jucrarlle muzicale pentru chitara apar, in unele pasaje,
destul de dificile. Urmatoarele 22 de vor ajuta
Ia inlaturarea acestor dificultati. Fiecare exercitiu trebuie
+ +
..
..
repetat, neintrerupt, de nenumarate ori. lucrind cu
aceste exercitii, elevul va putea totodata sa studieze
,1 piesele cuprinse in partile a doua a treia.
fl
CJ
"J .J D .J J
J
r.J -J rJ fTfj -:J -J
.
.
.;
'f
1 J r 1 I r I l l::J
1 1 r r r
+ +
1642
.
3-6- . - r
. .
- II
- II
. .. . .. . -
J==ri - -
I J
.
...1_
-
.
1
.,_

.
----
"
t)
3r
7 [
r
r
r
1
l 1 r
r
+ +

+ + +
.. ..
-
-
-
-
1\.U. I I -r I
,_..
I -r r""""T I
.
e)
2r

r
[ j
1r
r
1i
r r q
1
r
-
+ +
..
- -
...
-
1\.U. r-T -T I T I r-- I I T I
-
--::==jl .m .
.
4!)
-
r
10
r
r-
I '...l
L I !

[. _j
lr
r
r
2r
+
- +
-
+
-
r=FF9 r-T I'""' I I I
.
.
t.J
r [ ! I r I
I
L I I r
c 11 f
r
1642
45
+ + + +
r
1
+
PARTEA A DOUA
PROCEOEUL LEGATO
Legato este procedeul de interpretare neintrerupta,
continua a citorva sunete, fiecare nota fiind cintata pina
ce intervine urmatoarea nota. In tehnica chitarei exista
urmatorul procedeu de legato: doua note, sau mai multe,
sint cintate succesiv (una dupa alta). Din acestea, numai
prima nota este luata prin apasarea coardei cu degetul
milnii drepte iar celelalte note se iau cu degetele miinii
stingi, care cad impetuos pe coardele respective, fara
sa mal particlpe mina dteapta.
Procedeullegato poate fi folosit atit in ordinea suitoare
a sunetelor, cit in cea coboritoare. Pentru ca sa se
execute, in procedeullegato, doua note in ordine suitoare,
trebuie sa se emita sunetul prlmei note cu degetul de
Ia mina dreapta. Cel de al doilea sunet urmeaza sa se
prin caderea degetului de Ia mina stinga pe nota
mal -inalta, care va suna numai. datorita percutiei pe
<;Oarda, efectuata de respectivul deget.
Procedeul legato se marcheaza cu semn ca
legato, adica folosindu-se linia in forma de arc ...............
sau . Semnul poate fi pus fie deasupra notelor,
fie sub ele. Cind e vorba de a executa, prin procedeul
legato, o ordine coboritoare de -sunete, atunci sunetul
notei de sus trebuie sa fie emis prin ei cu degetul
de Ia mina d'reapta. Degetul miinii stingi trebuie sa tragi
lateral coarda, in locul unde a apasat-o astfel sa 0
oblige sa emit! sunetul de jos. Acest sunet este dina-
inte pregatit.
EXEMPLE PENTRU ORDINEA SUITOARE
A SUNETELOR
(legato din doui note)
Sunet obtinut prin caderea degetului miinii stingi
4
1
!lil:;]: 4J IJ U I J ld iJ II
_..-'
realizata cu degetul miinii drepte
EXERCITIU
'i i'
*


-@j -
feJ]I J J$14 VI J JJ IJII
::..,...;
EXEMPLE PENTRU ORDINEA COBORITOARE
A SUNETELOR
Sunet obfinut prin tragerea laterala a coardei
realizata cu degetul miinii drepte
Cu procedeul legato pot fi executate doui note cobc>
ritoare pe doua coarde diferite. Pentru aceasta, se exe-
cuta nota de sus prln percutarea ei cu degetul mfi
drepte care, in acest caz, se afla pe coarda Iibera. Dupl
aceea, degetul miinll stingi cade puternic pe nota, deter-
minind-o astfel sa sune datorita percutiel efectuate de
acest deget.
Sunetul in urma efectuate de dege-
tul miinli drepte.
Percutie realizati cu degetul milnll drepte.
I


--;

"i
o---
ANDANTE
I
r
- .,
-p- D ~ al Fine
r
..
EXEMPLE PENTRU ORDINEA SUITOARE
A SUNETELOR
(&egato din trei fi patru note)
Cu procedeul legato se pot executa trei patru note;
Ele vor fi reproduse ca legato din doua note, adica
prima nota va suna in urma efectuate de dege-
tul miinii drepte, iar celelalte note, prin caderea degetelor
de Ia mina stinga.
Sunete prin tragerea coardei intr-o parte
cu degetele miinil stingi. <--
_ _,
efectuaU cu degetul miinil drepte.
EXEMPLE IN. ORDINEA COBORITOARE
A SUN.ETELOR
(legato din trei patru note)
Cu procedeul legato pot fi executate trei sau patru
note in ordinea coboritoare. Astfel, prima nota va suna
Ia ei efectuata cu degetul miini.i drepte, iar
celelalte (,loua sau trei vor prin tragerea laterala
a coarde!or cu degetele miinii stingi. Se intelege ca toate
aceste sunete, care prin tragere laterala a coar-
delor cu degetele miinii stingi, trebuie dinainte prega-
tite.
GLISSANDO-UL
r
Sunete prin tragerea laterala a coardelor cu'
degetele miinii stingi.
I J J J I i' I

efectuata de degetul miinil drepte.
Cu procedeul legato pot fi executate atit game in
ordine suitoare cit cele in ordine coboritoare.
Cind e vorba de gama in ordinea suitoare, sunetul
coardei libere este emis cu degetul mare de Ia mina
dreapta, sa lunece de pe o coarda pe alta coarda.
Cu procedeul legato pot fi executate note duble,
mergind numai de Ia duble Ia duble.
----=
Glissando-ul este procedeul prin care degetul milnii imprimind sunetului chitarei expresivitate.-J.!._cantabili-
stingi aluneca de Ia un interval Ia altul, sau peste citev:;. tate (cantilena). Se noteaza cu semnul r--'- . Glis-
intervale. Glissando-ul este un procedeu, de mare efect, sando poate fi executat de Ia octava inferioara Ia octava
superioara sau invers.
Exemple
De . Ia nota de jos spre nota de sus De Ia nota de sus spre nota de jos
,. .. ft


I
3 :::::::::::--
J !. -::::::::--

II[ t
If

II
1F 1 r
\ . . . I
1642
Glissando poate fi realizat, de asemenea, pe note duble.
49
Iff
MELISMELE (ornamente)
Melismele sint sunete suplimentare care au menirea
. sa melodia. Din aceasta categorie fac
parte: apogiatura, mordentul, gruppetto trilul.
APOGIATURA
Exista apogiaturi duble (lungi) apogiaturi simple
(scurte). Ele sint marcate prin note scrise marunt inalntea
Apogiaturile duble
r '
Se scrie
II
notei principale. Apoglatura dubla (lunga) se marcheaza
cu o nota mica preia o jumatate din valoarea notel
principale ce-i urmeaza. Apogiatura simpla (scurta) se
marcheaza, de asemenea, cu o nota mica (taiata cu o
inaintea notei principale). Se executa .
scurt repede, contopindu-se in valoarea notel prinei-
pale. Apogiaturile duble simple pot fi marcate atit
inaintea unei note cit inaintea unui acord.
Apogiaturile se executa cu procedeul legato.
Apogiaturile simple
II
Se scrie
'""' ::"'\
r r ua 1 cr c; r
14@ l:r'f"ii[!Qr tft
1 II
Se executa
Se executa
Apogiaturile simple pot fi alcatulte din doua sau mai
multe note. Ele sint cuprinse in valoarea notel principale
se executa, foarte repede, cu procedeul legato.
MODERATO
mf
j .tJtJ
1642
Se executa
Se executa
j
so
III- - --- ____ - __ - ____ _
r 1-"!)lj:J J j H :.!J J t =II
I J ,J...J e :i I t"' =- j
f p
ANDANTINO
-
r
t
r r 4 1 1
r
l!g
J j J I J tfi ifl i J: 3j I
r
r r r
r r-
1642
PIE SA
51
Moderato
itJ= ;:_ n I J
r
r r
r
GRUPPETTUL (Grupet)
Grupetul este alcatuit dintr-un grup de n()te micl
ce se succed in ordinea melodica, nota in urma-
toarele sunet de schlmb sunet principal,
apoi sunet de schimb inferior sunet principal.
Acest ornament este marcat cu semnele c.-;, C'-:1 care
se scrlu deasupra notei sau intre doua note iar, uneorl,
_se scrie

Se executa
B

i)td una dintre notele mici trebuie alterata cu un
diez sau un bemol, aceasta marcheaza astfel:
Se executa
,.
..
F
.
... .. . J
,'rJJJ]
r
1 i: e:JJ ! n
f
r
se inseamna cu note mici amplasate inaintea notei prin
cipale intr-o anumita ordine.
I
1642
Grupetul poate fi executat prin mal multe procedee:
A. incepind cu sunetul principal -Jr'
B. incepind cu sunetul de schimb superior
C. incepind cu sunetul de schimb inferior co.:>
EXEMPLE
c
"'
pentru sunetul de schimb superior J.,
pentru sunetul de schimb inferior if
52
Cind grupetul este plasat intre doua note, se t'Xecuta intotdeauna incepind cu sunetul de schimb superior.
-
Se scrie

- --.;;;;:J
Se executa
TRILUL
Trilul este un ornament melodic alcatuit din doua
sunete care se alternuza rapid egal. Este alcatuit
dintr-un sunet principal sunetul de schimb. Durata
trilului trebuie sa fie egala cu durata sunetului pentru
care se executa. Triluf se marcheaza cu semnul tr. sau
care se pune deasupra notei.
Trilul incepe cu sunetul principal cu el se termina.
Fiecare tril trebuie alba o incheiere, care este alca-
tuita din tonul Inferior sau semitonul ce urmeaza dupa
sunetul principal.
Primul procedeu
..
tr
{
Se scrie
fl.&il
.,
Se executa
AI treilea procedeu
cr
Se scrie
......
+ + ..
Se executa
Cind sunetul, pe care se executa trilul, are o durata
scurta nu are o incheiere, atunci nu mal este vorba
de tril ci de un tunet cu un tril fara incheiere.
1642
EXEMPLE
Trilul, Ia chitara, se executa prin trei procedee:
Primul procedeu:
Emiterea primului sunet cu degetul de Ia mina dreapta
dupa care se procedeul legato.
AI doilea procedeu:
Se folosesc degetele miinii drepte se executa legato.
AI treilea procedeu:
Trilul se executa pe coarde diferite, degetele miinii
stingi fiind dinainte pregatite pe doua sunete.
AI doilea procedeu
tr
rrrrv-r
f r t ru f
+ + +
MORDENTUL
Mordentul este un ornament ce reprezinta o parte
din tril. Se atit pe sunetele lungi cit pe cele
scurte. La chitara, mordentul este deosebit de
pe sunete scurte. Se marcheaza cu semnul AN
53
EXEMPLE
(J Jl .:: ....... --
Se scrie
< . --
t t'l JlJi. fJ . I .J I.J l.J I
Se executa
. .......
.
Se executa
-
Se executa
ANDANTINO
&&a R. 1 p:r fJ 1
. . .. . .!.__ . ;-= d . 1 ... . + .
1

l(i j l@;.,i I
................. . . .. . . r .. . r
t@ I I
1642
54
STACCATO-UL
Staccato-ul este sacadata a sunetelor unel
melodil sau a unui acord. Jn mod staccato se
marcheaza cu un punct deasupra notelor sau sub ele.
Pentru ca sa se atenueze sunetul chitarei este suficlent
sa se pe coarde degetele milnil drepte. Cu cit
degetele milnll drepte vor atenua mal rapid coardele
chltarel, cu atit se va realiza un staccato mal sacadat.
Acordurile alcatulte din clnci .sau sunete se atenu-
eaza cu palma miinil drepte, petoate coardele,
in partea de jos a rozetel sau Ia
STUDIU
POZITII
Pe tastiera chitarei exlsta 12 din care cinci sint
prlncipare eel mal des folosite. Este suficient sa cu-
aceste pentru ca sa ne formam o imagine
despre celelalte. Aceste se noteaza in felul urma-
tor: I, IV, V, VII, IX.
Studlerea gamelor, pleselor, scrlse in
diferite va da posibilitatea sa se rezultate
bune,
GAMA TN POZITIA A PATRA
c
1
2 4 t .
EXERCITIU
s r;u-rJ Jjl
51
,'fli,NeFfC(; I' to; c r g I iDE JjJJ I J -
1642
1 v P R E L U D I U 55

=_;p -Ifi-- :;g :r--=ap -, /E --,


-
-
----------------
---------- -
) u I
-
-
----- -- - - - -----
----
-T .l
_.,..
...I I
1"""'1"" :I I
- -
-
lL
-::
I
I
I
_r
31
I

I
-
-
2
2
VALS
IV ______________ _
6-Pg! I r
:--------- - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - --
fl u r----""Cr =T J 'Z I I :
1
J J +J , I
-
I
-
I
,
j
-fi -J- (J ]- -,-t --,4--, II
\... P D.C. al Fine
1642
56
GAMA TN POZITIA A CINCEA
, .
PRELUDIU
. .. v ..
4
. 1
f
..
m ___________ _
- - - - - - - - - - - -I - - - - - - - - - - - - - - ...: - - - - - ...,
. ..
------------------------------
ANDANTINO
. 1642
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5_!
. -
- - -- - - - -- ----- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - --- ---
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..,. - - - . - :-: - - - - - - v .- - .--
n 2 .1
mf
======---- p
mf
- - - - - - ---- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - .------- - --
- .
- .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- - - - - -- - - - - - - -
GAMA fN POZITIA A
VII - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- - - - - - - - - --
&# J J J II J J J II J f r II E r liE f f II f f f II
13 f3 i 1 3 1
't 4
i -
EXERCITIU
VII - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
i - t't= ff f !: t E
*JJO ii!JJ diJ l.grF"fiJLE ;? I u- I
CD .
-- - - _- - - - - - - - - - -- -- - - -- - -- ---- - -- -- --
rr F U r lJ I tf fJ U I JJ JJ J jJ J I Jt - II
J 1642
58
PRELUDIU
.vu - - - - - - - - - - - - - - -
- -- - -, v- - - - - ---- ---- - -- --- --
1
I
'
J _________ _
------, 11- - -
'
ALLEGRETTO
Vlln
t 'l
n
0

0
rr' r
0
n Mmt
-
-
lfl
Fine
r
r
r
D. C. al Fine
1642
59
GAMA lN POZITIA A NOUA
1 J J I J f II F F f II F f II [ E t II f f f II
t t 4 1 13 4 t
EXERCITIU
EL1 cr u 1tfJJ tr FJidfJttLll
H Fr E[ Fr I r F fr cE gl Et g 3 JJ I J 1 I , - II
PRELUDIU
ALLEGRETTO
l X 1""":1
!.1-:L
v

vnu
f' 3
i ' - .
.. v
1 i
r . r r . /
---------- ----- ----- --------------
. ffiw 1b .r tmJD 'l JlJ 1l 'l'PJADJ
6-r _ . I_ . I _ I p F I r 2 I
. r . r . r r r ; . r
- .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - -
;1 j) m
3
.DJ mh[li

J .bJ j,
-
r . r r. r r r
- - - - - - - ..:_. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.. . 1 "1 .. ".m rn J f\ ' f\ n:Jhrn
t' F f1 /
1
w ,- '1
. r. r . . r . r . r .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ._ - - - - . - - - - - - - - . --
.Irur 1:--.h
r
r
-
r
.
Trecerea de Ia o Ia alta se poate realiza peste ca mina stinga sa fie mutata, fara nici o dificultate, de
o coarda Iibera. Sunetul coardei libere da posibilitatea pe un Joe pe altul.
IX
IX 1m liD 1
6'1 pniJJBJI I J - I_ lJ;&J I J - I
.. . f
Uneori, aflindu-se intr-o anume . primul deget
poate fi mutat, de pe un interval pe altul, fara sa fie modi-
ficata miinii.
, IX 1 r1 ) J 1. J 1 1 J 1 J I l J 1 I
i . J . ..li T T T - T T T,.. _.. =r :r +.
!j u .!:l!'- I ' '!l I ' ' I ' -
Urmatoarele patru piese sint scrise pentru exersarea
diferitelor
ALLEGRETTO
IV - - - - - - - - -. - - -,
61
II
1-Y I fj j J I t 1 /
"' i
IV-- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
:;J j ) { l.rrr I
"ffr IV- - - - - - - - - --- - - - -
if/1 n JJ r fj I, r JJ J ..; , I ! Jl M I
-- - - - - - - - -- - - - - -- - - - -
t
1 I
II---
- -
-
r r r
D. C.al Fine
1642
82
ALLEGRETTO
~ ~ J
-

.1-
I .J
v fr r
r
J
I
& f] ; J J J I J J J J 1[ J ) J j J I t J J J 9 bJ I
v- -- - - - - - -- - .._ - - - - ---- - - - - - - ~ - - - -
2
~ ~ ~ .
ALLEGRETTO
-
VII- - - - - - - - - - - - - -1- - - - - - - - -
mm m,
mf
----------------mm-m-: I
1M2
t r
r
VALS
1 X ----- - - - - - - - - - - - - - - - - ! - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
h J#_.tp'y=1 J
;- I I cL . I I I
- r r- -
________ !'. ____ t ___________________ --=-- _ ______________ r ____ -. v ______ _
- J I
rr ; :r w 1 t-1 f'b
f I . I I 'Ill= j
r -. i
___ _r ___ ------- ---=- ----------- _r------ T-- :L---:-
$#t#.forir1f J] rf,lr ($
mf
IX------------------- -----------
2
M IV . ,
f 'J fli f 'frrrrl).; FrFrfl; J,; 1 =lll=f 1
I --------- ----------------- - - ------ --- ---------- - --- --- ---- -- -- --
. J '" . . 1 ;. ' D 1 lkf1
= _.J; J-, j . I: _=_- ..h I= -==I
r . r r r r
------------------------------- v
. J J q) J :J J
I I"' 1Pirir1ti :I
. r. .. r i r i 2 .
----------- - - - - -- ---- - - ---- II - --- ---- - -- - - -- -- - - - - --- ------ - - - - -
' .t [ i! If : if } E i F I (s J
1
I
. . IX------------ - ----- ---- - - - ------ -- - ---- -- -
-
-
r r
j
--J_-- ------ -- -- ... ---------- -M--
J
II----
-
j
r
j
i
---------------- -- - - -- ---- ------ - -- -- - - ........... -- -- - --- - -- - ---- - -- -------
r
----- - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - -- ... - - - --- ... -- - - =--- -- -- - - - - --- - - - - - - --- -
r
65
VII-- - - - _______________ :. ______________________________________________ _

- f2
j
------- ---------- -----
1. # ffi :t 2 .. _[
1
#J j ) ., J j J
I_ I_ I
- -
------------------------ r r
II----- ----- ----- - - - --- - -------- - - - - - - - --- - --
i
r
VII - - - - - - -- --
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - . -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -,
1 I# >J H J (FQ J
1
I!@ J t-:J
3
q J J :; I
r r r r
IX-------------------- --- - -- -- - ---- -- ----- -----
- . - .J.. #1 ql '
t t- t
--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- ---- - ----. v --- ..
0 1 -.-i4 .I J J _J l 1 :
# b - :1 - = g- . - - It . b
r . I I I I v I
= i = -. = i - i
r r t T . r
_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - i - -- - II - - - - - - - - - - - - -----
4 1#.)1 r If J
1
I f.7 {c frd : Jl ln?f :( r j r I
\ i z
------- -- ----------- - - -- - - - - - - - - -- IX--- - - - - ----- -- - - - --- -- -- ---
' --
# f . d : b j" til _,)_ J ]
''; J
1
1p.! ErSt' c. ; ,. -,- 1
T r
-------------}------------------: I I . J
- -
t
r
r
1642
1
66
I X- - - - - -- - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ _
- ;= ) ) -- J " I
# D . r J t #1 2 = - - J
f I I =- :i: I _ ' - I _ I
dolce r j t r
- - - - -- - - ] - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - -- --.
# J :r f 1 J b r #Jjj7 J'l
!j ' I :;:: I I I
r r r
) ;-= :! 1 ,j-
1- - It L )
-
t
r r r r
1 I J I J J d S I' J 3 j J J I
r
. - ;. J ' J u W I f.J ' ]
7
J I f.iJ J ] j J ll J J J J J I
IX _ _ _ _ ___________________ -- __ - _ -- - - - - ---
b r je n ;- #J ) J J J
I I I I
i - -
dolce r t
I J #1 J J J I l J. 1

#-t- _.1. J = _ L _ = L - # i# ll
= . I I I I =Ill= if I
- - - - - i
t f i p
i J -; ;-
1
- i-- J-- i--II-- -#-1 --:i --
r t r i
1642
-------- ------ -- ----- -
r
-
r
n-----,
-
r
t
-
r
IX
I
'
I

7
67
i
I X- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
r
. . r
I----- --- - - - -- -- - -
IX
-
r
t
IX
r
1
i
1642
68
NOTE DUBLE
La chitara exista posibilitatea sa se execute pasaje
cu note duble in sexte, octave fi decime. Pentru
ca sa fie mal UfOr executate trebuie ca degetele miinii
1 2 0 1
3-3 - 3 3-3-3
, 2
EXERCITfO
2
stingi sa lunece, trecind de pe un interval pe altul. rn
primul degetele (e vorba de care
trebuie sa lunece, fara schimbe sint indicate
prin mid intre cifre. Asta inseamna eli unul
acelafi deget trebuie sa lunece de pe un interval pe altul
8 8 8 8
r
sf
III
t d (; -=
1r

II
GAMA TN SEXTE
}
J
I
'
t t
EXERCITIU
- -
-
r
.....,
69
3
- I
1 r -.,
I
r
I
r
r
1642
'
1642
STU DIU
8 1 8-8 1
STUDIU
M d t o e r a ~
- -

]
7 J I :J I
'
,t
r
1 J
L I
I
r
-
-
-
.L
-
~
.-4J
r7
-!! _.,.
J
1
r
r J
1
1 1
1
~
I
- ~
. ~
7 .J J I J
., f
r
I ~
L I
I
r l
-
1642
~ I
l r
r
1
"1
-i
-:l
1
-c.:.:
1 1
I
r
r
f
r
3 1 3-3-3
-
~
-
r

Ill l ...1
r
I
.-!!!!
i
;
i
r
.
.
-
,
72
-
.....-!
.
.
e;
-
t
1
[_
ra'
-
1\
.-.!!!
"""j"
.J
7
e) r
r
I .-J
L.
1
-
Andante
r
~
~ ~
~ ...J
r
f
?
r .[__r _j
l
-
-
.I """":::l'"
-
I
I
I
r l
0
3
-
STU DIU
-
-
=ur
sff
~
.J
-
(J
~
~ i
=====--- 1642
;
-
-
-
-:J I -
I
i
i
i
-
r
-
r
-
r
~
J
;
-
-
-
-
i
-
J I l
-.r
I
J
i
-
-
-""
r i
-
-
73
3
J J 1
J 1 J
- - - -
r
f
ur
J _J J
- -
i
r
1642
74.
Deseori se intimpla ca intr-o succesiune de sunetele se suprapun, adica suna in unison cu coarda
sexte sau decime sa fie necesar sa sune o coarda Iibera, Iibera, atuncl ele trebuie luate pe alte coarde.
care sa se repete Ia fiecare sunet. Daca, in timpul execu-
-
II
EXERCITIU CU SEXTE
.u H
01 01 01
0
0 0
ol:
(' i- 0 2 012 0
0 2 01 01
I
'
2
2 2
.. ...
2

s" j
1
8 3
1 1 8
3 3 1 1
3
8 1 or
f
EXERCITIU CU DECIME
.u H
01
0 0
8 0 r. 0!
0%040 0
0
ol
l l
I
3 8 8

.... II'"
II' II'


r- r-
r

1 1
2 2
t
1

0
1 1
1 1
4
1
STUDIU
P- f?
J J J J ,Ji .r v ,.p ,F .pj l
r
-
TI pf
'=== -====--
Sl MINOR
Game, cadente, exercitii 'i preludii in tonalitali
majore minore, care n-au fost date in prima parte
a ,Metodei".
IV Il
75
*
1
!JJ 1 qdb l&c F u;l
4
11
CADENT A
11 I II
''il!-
II
-
tr 1r
r
I
EXERCITIU
I

f #j { f f [ r I f . F r r i [ r r I
-
II
1642
76
: PRELUDIU ' '
- - ~ = = ~ ~ ~ = = =
FA DIEZ MINOR
2 ~ 0 .
CADENT A
IV
II
II .
1\ .u ~ ~ ~ ll
eJ -
1r
t
if
-
r
r
1642
77
EXERCITIU
- -
r r
PRELUDIU
tJ 1
CADENT A
IV IT IV:iJ
,;O
-
II


1642
78
EXERCITIU
'Mite .1 JJ .l(rrrr C r; I 3 fJ .J 31
IV
'.P JJJ.J;tJIJJ D l'crmr t>J J J 1 l# 11
PRELUDIU
II
;:Jv
II
I 1.1 I -l 1 I I
4
.=1- 3 1

-


t "'

1 .....
... I.
Sl MAjOR
'l;\1!.J .lJ I,J .J '"r I r r I"F I u .P rt r r 1 r r r r 1
, ... r J J I J J J 1 I J II
CADENT A

79
EXERCITIU
.J .D D J1 J j J J J
3
I'J J J J r I
"( c r r Q'F'C:t (tt'Ll"F F r:; I J J J J j J J jl
J J J J J J J J I r r E r FJ J )I J 1 - II
PRELUDIU
'
II
.
"l Jl t.l 14 I l I -l I I
7'1 .
rr
. . [J

21
I
31
I
1
2t j 2r 4t
J
r:
2
-
SOL DIEZ MINOR
IV
II
11642
80
I
II
1642
81
FA DIEZ MAJOR
CADENT A
II IV
II
I'} "' ff

"
tJ 3
tr
af

-
-
r
EXERCITIU
PRELUDIU
1'\.Llfl. 412 I I I I I TIJJ I
2 Jt.J- ..J r J:;l. J l I r -, .I I

I
i
I

-
I
II
1642
82
RE DIEZ MINOR
I frt j'rdrll' I J -II
CADENT A
l, . II
EXERCITIU
I
'#lye 'f]dG .EJ,UJ l'r(F t C cr 1 I ill 3 J3,J# tl I
IV
jJJ cJr u I'F [4#@ ..0 J J I J II
PRELUDIU
..
CADENT A
1 J
r-1 J
r-
(1 _l ftt. 1
"'
1
')
tF
1
1r
-
1
r
1642
83
EXERCITIU
'fe
1
piP s J J Jl JJJJ tn!ftr Et I eEL r E E u I
fJ JJUllJ I DJJ,al ga:O !1 JJ1 ffl3 na I J t t I - II
PRELUDIU
m
l'l I
I
J I I I. II I I I I I
.. 2
i .
i,3

r
-
1
.
1
.
mf
Ill
I
'l _l I .J I T I .J I I
.
El
1-

. -I
r
.. r .
.
I VI ___________ ,
Ill
l I J ""'"1 I
'} '- I I I I I J + I l
-

e
I
I
.j. 3
m tr
SOL MINOR
CADENT A
Ill II
III
-------- - - - - -
'l t
"

t.UJ
"
'
F
r-
ar or
r
I
. .,
84
PRELUDIU
Ml BEMOL MAJOR
c I'J'r'r'F I'C FL!' Fff1:Yf [ f I f trr I F r F I r J WJ 1J - II
CADENT A
IV
III
lil I III
'gj,e


I

-
II

tf
r
EXERCITIU
'#i"U fJJ@)I,lJ.JJJl311 J J};.GWJ I'E:r'EFCEEJ I
II
P.RELUDI U
III
2
85
IIl
-
-
t- I
-
Iii'""'!""' l .I
-
f) I 2
fiiijiollf""
._ ,-,
-
tJ
jT r
r
.r
- II
DO MINOR
.H I.J l'r'r'F 1'r'rtkyf lt.Tye I JJJJ 1;- II
CADENT A
III I
III.- - - - - - - - - - ,

I f - II
r r
EXERCITIU
PRELUDIU
86
-
-
- - (J I

1 l
,....,.
I
,J
J I
-
r-r
I
-
--
_.i
-
I)
m]l
I
-+-
r


I
- - - - - - - - - --
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - I
LA BEMOL MAJOR
,JiJdJ'flHI '(r ITH'E 1't EFICFt(FN!tff.JJIJ3
CADENT A
,
VI
IV
(l l I
1
-61- 1-9-- r..
f
EXERCITIU
I 4
JJTI D J3 I J J 3 J D D1 f N p E l rJ I Lr Ef E;F I

,, - 11
PRELUDIU
4
l
I v- - - - - - - . - - - - -I VI - - - - - - - - I
[f;:= D ; [fo/ 'l] j ; ;!j n I ll D I
3F 1 2 af
'Pi! H 1 ,JflJ J !J j"j I tf f3 :!j Jj I
2
1M2 '
IV _ - ______ .- ____________ VI _ _ _ _ _ _ _ _ _ IV ______ , 87
I
3
I
FA MINOR
'VlleJ.$1.A'I lrf*f It 11tjji.J -II
CADENT A
,Q,fc

1['

I

-
II
f'F
31
31
EXERCITIU
. .1JBJJI J "E:r il J 3 10 fJ lJD I
fey&DJJ I JP3JJiJJI J_ - II
PRELUDIU
1-fP'
I
RE BEMOL MAJOR
I tr'r (rttf 1'(: ft1 tr F F If rr I J J JJ I J - II
1642
SB
CADENT A
EXERCITIU
_Q_ L I
() L I
!I I
! . if,
-
I
-
II
-
....
I
-
f
-
J 11 J J JJI.tllJ-J J11 J.'
PRELUDIU
-
2 ....
-


-
!I
rtj .j J lJ j j .P i,fJ ;J] >fj ' J r
[f3 .; 3 '9 J 1 p I (( j J J lJ 5 J fl 5 I
() L
-- - -


.. --:: -
4r
r
I
r
'-
1642
I
89
Sl BEMOL MINOR
I.NiUtJ If 'Ff lr I II
CADENT A
I J 2,., J
I...
'
4
r
r
-
r
-
r
EXERCITIU
I jpijJJ c:rrJ I a[! fl3ij liJlUJjlll
0 1 3
'Jl%pJJJiJijJ) lfJgJQJJJ)IJ !1 It II
PRELUDIU


rtj.@ r p I fl f= I f,P p
f
1642
90
FLAGEOLETELE
Flageoletul este un procedeu de obtinere a unui sunet
timbru) deosebit, emis de o coarda sau de mai multe
coarde, in anumite puncte, adica pe respectivele inter-
vale.
Procedeul emiterii lui consta in faptul eli, atunci cind
urmeaza sa se execute, coarda (sau coardele) actionata,
nu trebuie sa fie apasata pe intervalul de pe tast1era, ci
doar atinsa (atinse) cu degetul miinli stingl, in punctul
respectiv, iar degetul ridicat imediat. Flageoletele pot
suna pe intervalele 12, 7, 5, 4 ~ i 3 fapt demonstrat in
tabelul dat mai jos. Aceste flageolete poarta denumirea
de flageolete naturale. Ele sint marcate astfel: harm,
arm., o flaj. fl.
TABELUL FLAGEOLETELOR NATURALE
lntervalul lntervalul lntervalul lntervalul lntervalul
12 7 5 4
-6-
3
#-e- -
-9- -
- -
11
....0..
- - -
c oarda 1-a
,.,
u
tJ
#-o-
#.n.
~ A .....
.n.
-
c oarda 2-a
lL
u:
~ I . _
-.
.
.n.
11 ~
...0...
-
c oarda 3-a ~
~
''
l
fJ ~ ~ ~
-&-
c oarda 4-a
II.
'n-1.
l:"rT
tJ
~
a
c oarda 5-a IL
l'n
':&
c oarda 6-a IT.
rr
t.J -
"U'
~
-
"0"
EXERCITIU
.
Allegretto
12 - - - - . . . . - . - - . - - - - .,
fJJf_ r- I
12 '1 12 5---------12---
l l
't:.:.- - -12 - - - - -
I -
.,
5---.---- ,---
5
- - - - - - - - _.,
t.
--- --<D
1642
I
I
I
5 -- --
4 - --
4
5 6 <D- - - - - --- @
,. E t r
~
5
r
#f
12- .. - - - - - - - - -7
!
,,
!
I
r
'I
)J
'& Ci
i
r
J
<D----@
3 ----- <!) <D @
<D----CD
fn afara de flageolete naturale mai exista ~ i flageolete
artificiale care se executa pe coarde inchise. Flageoletele
artificiale suna cu o octava mai sus fata de sunetul punc-
tului unde se actioneaza. Ele pot fi emise pe orice nota
din intinderea chitarei. La interpretarea flageoletelor,
mina dreapta joaca un dublu rol ~ ~ anume: degetul arata-
tor, cu virful pernitei, atinge coarda in punctul unde
urmeaza sa sune flageoletul (adica pe intervalul al 12-lea
al coardei actlonate), iar degetul inelar emite sunetul.
~ ---- - - -
1642
12--
'A
6)
I
~ C D

CD
D.C. al Fine
FLAGEOLETE ARTIFICIALE
CD CD
PARTEA A TRElA
50 de piese prezentate in ordine progresivi
ll
-
pf
2
r
i
-
-
ll 2
. " pi i
===-
r
-4--111
-.uJ I J
tJ -
cresc.
-
-
r
7L:J l tr
----=======. sf
1.ANDANTINO
3
r 2
- -
........... r
~ L
-
.u. ......
'=====---
T ~ v
-
2. VAL S
-:r I J
i
-
-
-
I
~
-
"] J
-.. ..
J-r
I I I
., .
I.r i 4w [ r 7 sfr ~ 3r
~ ~ " FFf'l Ft"t"1 ~
I - -
r
-
mf
1642
I
i
r
3
r
r
3. ANDANTE
Andante
. .
I
p
p p
p
v r
D. C. al Fine
r r
Q3
94
" u
r
t 3
mf
u i
-
r
4. ALL E G R C
r
fl
cresc.
5. VAL S
1642
r -vr i
r
- -
~
i
-
r
D. C. al Fine
95
21 I I
l l l l HJ I
t. -

-
r--
rc_
r r 1 1
- - -
1
-
r r
-
1
-
J r . r- 1 , 1 I 1
--
1 I U r
-
r
Fine r
r
-
r
D. C. al Fine
6. A L L E G R E T T 0
r r r
'" J J # J J 1 ! d J # J J I J J J J J J I S J J )ll
. r r r r r -
11/
I IHJ J
_,...-......_
b
fl l l I J J J I J l I
._ .....
l.
.
..
- -
r
f .
- - -
. -
p
.
t
p
r
1642
r
- 3 ---
r_......,
1'\.u
m,f
"- I,......... .....
. .

D. C. al Fine
7. VAL S
mft ( r r== ====--- t t r r:= =--- ,- f
r-f T
-,
r I I I I l
. .
. .
t 1
, =
-
=
r
3i
J
r f
- -
aj
r r 7' 1
-
.u H I J I
..._
l I I I I I I
u -
-
1
=
r
J
- .
.

-
-
-
I I
"' h I
r -,
I--
"j
,
. .
.

=
1 Finer
t
-
-
r r
p_
-
n I r I I""" I I
"'
.
r
r
-
r
-
r
r
1642
D. C. al Fine
,
97
8. A L L E G R E T T 0
J
r
=======--- D. C. a 1 Fine
9. ANDANTE
1642
3 2
dim.
p '
3
,.
1 I I l
. .
.
t)
r
I
fJ
-
I ~
.
e ......
I -
4
-
.
3
n
I I
.
tJ . r
r
r
I
%
n ~ J
.
.
~
-
,_
.
r
-
~ II I
r-i-J
.

"I
-
.
r
p
10. VALS ~
1
"
..... I 2
-
I I
~
p
-
J J I I I
r ~
u
2
-
,F-f I
I
.J:j_
.
.
.
3r
3'-1

i1J
r
1642
J
-
.
,.
..
I
%
piiiiiiif
3r
I
I
-
J

Fine
T
II
.
. .
m.tl
r
J=iiii
zr .
-
l
T I I
I
,.,]
.
-
~
J
D. C. al Fine
~
I
.
.
99
p i
m,!
mim a 1_
~ I I I I
-
I I I I I r- l_ I I I I I
'
tJ
P I I
I
r
I p p
p p
:
--;r--
........
~
~
"'"
I I I I
~
.I I I I I

-
D
I I I J % l ~
3
12. A L L E G R E T T 0
:lll=l I
mf
r r r
r
r r
164
100
r r r
.,.,
I
r
13. A L L E G R E T T 0
r
1642
r
D. C. al Pine
-
r
r ~ v
D. C. al Fine
101
14. A N D A N T I N 0
r
i
Fine
15. VAL S
~ F==i I J
I ~ I I I I I I 1J J ~
~
:-..: .
4
-Jr
I 3f ~
I J
7
.
P_R
\
I ..1 I .J 1 I I I I I l
. .
.
.
..
1 r
,.
I
I
~
r=:q

~
4 1 .I J l l I
~
r g:
r r
yr 3r
r
r
p
~ I J I I 1 I I I I I I I I
I ...
. .

.
.
l
r
I
Pinel
~ w
~ 1 I l J J J .J ~ .J
t.
pr
3J
pi
if r
r I r
2r
~ r
~
~
I

J I I ...! I
r l I
.
.
4)
I
I
13
2r
i
I
I -
r
D. C. al Fine
1642
102
16. C A p R I C C I 0
Allegro
-
-
-
-,;
l J fl
-
P"""""i J _I
~
l r-r _l
........
-1
f ~ , __
r
r 1 1 J
u
...-!
I
-

- 1 I ~ i
11_
.L I I _1

.....
tJ
r
C
13
r2
J
D f f ~
~ r
r
] '
p
I
-
-
-J
.-II!!
-_,J_
r-
-
.c
J l I 1 r- l
~
1 4)
r
[
1 f
I r r
-
-
-
..-..
- I I
-,
~
-
J I l
_,.-
1l J I r"""""'T
"'
..,
r
- ~
--:::
~
.-oll!l!ll
103
17. M R ~
1 3
r
r
r r
t r
1642
r
104
18. ANDANTE
-
- 6 -
-
f1
-
'-J J
4 - ,.-.,
I
6
6


_'r

2
=1:
*I r
or- -
-
-

I
,.....,
J
"""'"
.J 1 J
rr
_.
I
1JoL
u
-,;
;
r
T cresc.
r
. .,r
dim.
-
J laJ
r-
aJ
11 I l
,...
I

12
i
-
_r t
t
_#f:
-
2
1\.u.
,.....,
r1
I j
,.....
I
'" J
I I I 1.u.J

r
cresc. dim.
11.u. J J
.
.

2
Hf
r
- ...
-,_
p
19. ALLEGRE TT 0
aM ..
IV -
:rJ
r--1
,;

,-,
ur ur r
. .
. .
.
t)
1r
r
r
r
I
13
_r
'I
-
r-rTJ

ft
T _I 1 ..J
r- .J
r--r l
.
..
,.r .... 1
2
,.J
I .
i
r
I
I

- -
-
-
-
'\ llo .,.
,.....
ili.J .J
r-
I.J !""""' l
r-r-..J
4J
r .... r r
j
-
.,
lr
i
r

-
- -
-
I
ft
"'"'""
"lorJ J r.l
I"""'
I I I r-
...1_
I
,... T
p
1642
--- --- -
--- ---
ur ur r
- - -
- - -
dim. r f r
20. ANDANTE
& e 1 3 J J ........ J J 1; JJ J ....... J J J d J
fa' r - r
&JJJ3J F
r: Pl r ,....,.....r-
2
D. C. al Fine
21. RON D 0
r
mf "[lj'f

rrrr
fi h.9
n l
-
J l I l r r I I r
,...,

-

I
i
-
#
- - - - - -
.,
- - -
r t v
i "trr
ZZL.
1642
& J J }. J 1i n n 1i J P ,.p:rj J
r r r r r-v P.r
;!j Jj i--D 1 !'J iiO 11 J,J J !j J qtl
1
r r r r
r
- -
r
r
t
r
-
r
n. S I C I L J A N A
'
r
1
-
r
r r


1642
108
_,--__

. - - 12 3 ' 1
r r r r 1
Df
'j3J
f t r r r Fme
[i' I "i .t> I - Jll J J? i J? I i 1/f J> I
, r- r r r . r r r r
'*I i .P .t> 1 J2 J2 I t i i I fJ] Jl ' il
r r r r r r'---'r
D. C. al Fine
(iJ
l:tr J: if ; J i J I
$ i :5 i p I f8 f f I r J J J; J I
f
' t J I'J J 1J -n I# =I J I
f mf t j 3f af . }
1642
.--
109
f I i ~ ~ ~ I i f I
I J ~ ~ J I J i J I J d
110
24. GAL 0 P
., r r - -
~ r r
- - -
f
r
r
r
- - -
r
r
i
r
. .
p
., - -
r- r
D. C. al f'ine
25. A N D A N T I N 0
-r
I
26. VAL S
' ~ ~ I 3 , ~ ]1 I pfJ p I ~ 4J 1fj I JJ P- j J I
, pJJ u, 1 f- ~ J. ~ ~ ltin 1qpp;a '.@JJ# J,
6.fJ ~ J j I@J# - ~ ~ ~ ~ J t Jt Ji[JEJJ 3 I
1642
27. MAR$
,. c { j 1 p 1 ': u a 1 p p 1
t41
f
?3 J J 3 J. j J.
0
I' 7 J J J J. = I
- -
-
-"J
fl

1
.,
II.. LI
LI
[J
t)
r-
r
- r-
11
i

r
1642 D. C. al Fme
I
28. LA R G H E T T 0
113
e f ,. J J 1 jr 1 pJ;] J .01
J J 1ur? J j J J I (;J J 111: f I

rjlJ F f I .b 3 J J r <. .0 3 J I
J - Oln.VII ctln.XII
J f. :Ill: !&; I J> fll F W p I i (.J J
Fme f
I ctln. - - - - - - - - - ctln.VII ctln. XII _
I -
D. C. a.) Fine
29. R 0 N D 0
-
r
- -
r r
f -
r
i
IX- - - - - - ,-..- - - - _,.....,_ - - _ ,
-
_!i-z_.-
1 r; 1 .. j.
'} .u I I '* r I 31 I I I L
----
-
u
r- I '*T r
-
f
-
dolce
f
1642
114
-
r
if
r
D.C.al Fine
115
J J J J : I r J t r J p I f;J J ; I
J ; J I : J ; : J I r J r J f I . ; t I
m ________ , v __ __ __ _ _ _ ,
I
D. C. al Fine
31. L A R G H E T T 0
g r l[fi $1 f#pa IJJ
&# _fn@ 1 f I f?P: I fTI} #1
-r r r r D - ==- r r r r
@ ,J' I J?1 ffi d I i I
r r r r r r pr r r
V- - - - - - - - - - - - - - - - -=======-- I
. {n 1 [.D; :II J> 1 rirt g(fj{a I
r _ _ _ _ IX ___________ , Vll _ _ - __ - - - - - ,
------------ I
1 I
-
.
. -
r
j
1642
t!
-
1 '. ,.
; <. :.,., . .-
:1'.-. , :.- . ... .... -
r r
D. C. al Fine
r j dolce r
II
r r r r
32. MAR$
1 .
2
1642
117
11 ';ij- flJ r f :II
lz. I
PtdfOif
t i PfPij ffl ! il -:II

'
J!:
j
34. VALS
tt s= ,J J Pr-..... J ...,J
IJ
1
35. R 0 N D 0
119
-
-
ol
- -
fl. I
_,
""""! I I

tJ

_,__, u r
I
u 3r
mf
-
-
I .d I I I JL. 1 ..,
- -
tl t

r-_j .w r

-
120
0
D. C. al Fine
36. VALS
t
$
r creso.
J
r
d f- I
_...__
:Ill: tP
' .
r r r T
p___........,
-=-------t
ln:x ;J
I
1642
121
37. LA R G H E T T 0
r- r
Fine
38. PIES A
Sf rail.
~ I
" I
,. .
. .
.
.
~
v v v r v.
~
~ ~
39. MARS
Sf
-
- - - -
- - # - -
r r r r
v _____ _
.
.
-
r r-
- - mf
rFine l
124
-
I
D C. al Fine
40. A N 0 A N T I N 0
IX
r r
-
I J I I
-
~
11,
.
-
r
r
-
~
-'._r I
f
i
-
r
f
- -
r r
cresc.
JV __________ _
-
i
-
-
r
i r
126

1 j
r
v
-
r
- -
1642 r
r
41. A R IE
127
r
r
p
-
r
Var 1
r- r
128
-
u I .I I J. J
I ~ I I J I Jfut l ...
,_.
"'
.
...
i
j cresc.
-,:
r
r
- -
~ -
I
-
~
~ u
~ . I -,J ~ _,[ _,J_ _.ti J 1 r 1 .....,.
...! ..I J ..I J .l I 11 I
--.
...
I
f
-
p
1\.U
I J I
J ~ J I ,J I
-
_! J I r
-j
.
.
@.)
r i
- -
r
~
r
ft-
/ /
-
ll.U
- -
J ~ J
j.;-J
lJl.l I 11 I I I I ~ ~ I ~ ~ l 1-!t..J
@.) -
I I
1- ~

1 ...
~ u I J I
J ..;_ J
I .J I
-
I I l l ....l I
.
.
@.)
i r
-
-
r
I
r
1642
""""- J ,_,.....
J _j _j
" @.)
i r r
C:J
J
,, I
I
t
I I
f I
ur- =

J J !
. r r
I
42. V A R I A T I I
Pe o tema dintr-un cintec
I 1
af i r
129
.
' .
4 m ffi I j ] 1 f J ltf3 I ; _r I f !! f
======-- _p

f f If: I r IFf ;e I p I ;n J 11Efi :II
1642
130
p
1
-- -- --- ------------- - ----------
:1. ::2.
f
-
zp-
-
~
fl
~ i
-
- - -
--:
m
f:\
r
43. ANDANTE
-
r r r r
-
r
r- 1642 r
132
r
1
r r r
.J 3
1
r t
r r
r
1642
- -
t
t
t
r
i r
r
Andantino
- -
f
I
r
------ -
rrru r/ r
133
- - -
t I
r
r
44. ARIA
- i

-
r
1642
134
Var. I
f
-
r
-
r
-
i
. .
..
.
Var. ll
135
Lento ~ J
4t1 e ~ i ~ j . J ~ . I
r
- - -
r
r
j dolce
-
Tempo I
r
i
-
r
., ..L ~ . I
t
l J. $ J
tJ r
1642 r
r
136
r
r
-
-
t
r
-
-
r
4

1
2
-
r
r
-
r
r
f
Jl
45. VAL S
-
-
r
r
cresc.
r r
y
137
-
r
r
'\ r I J
.
11!1
p
-
r ,
flJJ.

1 J J I l1t I I
- ,_
.. "':
r
r 1 .J
I .
t-
r
-
r
'\M q r J. J. I
p 3
var . 3- _ffi a
.
.
1642
138
............
_m
r
r
1642
139
_m
v
I
~ . u
-
-
-
-
-
J l
__.....,
I 1 I
,
,.......-y I I l I l
1"""""'1 -,
J I
-::r
t.
~ ~
~
r .
w
1642
140
i
r
ff 1642
141
46. PIES A*
Chitara reacordata
' a J J .u r IE I
IV- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( 1f.PJ J 1J
p r
.
r
PD
f :

J I
-
(--=========
4 i i 5
4
4
3 i
_ _ _ _______ VII- - - XII _ _
4
:.J_ -
f.- ; ? ! If. f =Ill= f) f. P n 1; pB
Pentru ca sa se interpreteze ultimele ctnci piese, chitara trebuie reacordata. r
1642
142
CDn.
r
r
~
-
f:im.
r
...,..-.
D. C. al Fine
47. GAL 0 P
r
r r
-
r
r r
-
r Fine
!l>JI. XII
ct>n. X II
-
= 3 i
- 3 i
- 4
r
v ~
r
mf
1642
D. C. al Fine
48. MAR$
143
-
-
f
r

- -
- -
r
r r
-
r
r
-

r
l
-
P F
=
i
r r r
-
r
r r
-
r
1642
-
-
r
-
-
r
Fine
-
r
)_
-
r
~ -- -- - - - - -
J*h : ; J 1 J ~
.
. .
-
r
-
r
r r r
-
r
-
r
2
j
-t-1
-
-
r
r
-r
IV __ _ _____ _
r---
f?
1
P E r f f
3
bi J I# f. F r. f r bi J I
r
1642
r
r
Explicarea procedeelor intilnite in executarea ulti-
melor doua piese.
Friser inseamna a atinge, a Pentru reali-
zarea acestui procedeu, degetele milnli drepte, in afara
degetului mare, trebuie UfOr incovolate fl apoi,
indreptindu-le, ele sint lasate sa cada unul dupa altul,
pe toate coardele chitarel.. fara nici o mlfcare a milnli.
Pouca e degetul mare. Sun.etele respective trebuie
emise cu degetul mare al milnii drepte.
Index e degetul aratator. Cu aratatorul miinil drepte
se emit sunetele incepind cu eel al primei coarde, fi,
in continuare, spre coarda a fasea - cu o orientare _spre
partea de jos a rozetei.
Vibration inseamna - procedeu prin care
degetele miinii stingl sint lasate sa cada impetuos pe
notele indicate, astfel fara participarea degetelor
de Ia mina dreapta.
Tambour. Citeva coarde sau toate coardele sint lovice
cu degetul mare al milnil drepte, destul de puternic,
insa fara nici o incordare. Percutarea coardelor trebuie
executata in fel incit falangele degetului trebule sa
cuprinda, simultan, citeva sau toate coardele. Sunetul
eel mai pregnant se Ja
49. VAL S
I
J.
1
I
Frise
-
Pouce
-
.. !t .Fi I
.I
1 1
-
t.
r

"
-
.,
.....,.
Vibr mf
Vibr.
Po Frise Pouce
Frise
-
-
, I
-
uce
-
!t I
-
I I I
-
I l I l
t.
"f
-
-
-
I
- -

-
'-
Frise Vibr.
I Ji
l
1
I
Frise _
f} .If !t jiiiiiiiot""jll
-
I I I
t.
r


-
2r
=
-
-
I-
V1br. Tambour .

r
t t ,,.
J J
J 3 it/ J 3 3 J J I
r r
Tlbout ,,
Vibr.

1 J
JJ J J 1id J J J 3 J I
r r
146
l Fine
D. C. al Fine
SO. GAL 0 P
147

I
I I
I
(
J

if=
J
n,J
J
,.

4-
,
IJ

i
r
..,...
I
J t- =II
Frise
- i
-p-
- -
r
r
p
-
i
-
- -
p-
- -
r
r i
,J
J
JJ
r


fj
fj

I
i
r r
i
f
i -
i
-
r Fine
nlliJ .QIJ ,J J #J !:JI
r r r r r
- - -
- -
-r r
r
r p-
1642
148
Vibr. Tambour
Vibr. Tambour
2 - -
i - -
mf U
- i
p-
i
!Jt X Il ____ -- - - --- - -- --
r
i
If
7
COn. __
. 1642
D.C al Fine
I
MATTEO CARCASS I
Despre Matteo Carcass! existi foarte Se ftle cl
s-a nascut in anul 1792, Ia Florenta. Remarcabilele sale lucrarl sint o
doYadi ca el a avut o educatle muzlcali. Nu se ftle cu cine a
si cinte fa chitari, dar Ia virsta de 30 de ani el a intreprlns un
tttrneu Ia londra unde s-a bucurat de un mare succes. lntre anii 1823
,, 1827 a (\Oncertat cu mare risunet, in diferlte din Germanla.
fn anul 1828 s-a inapotat in patrie, Ia Florenta. unde concertele sale
1\!1 fost asaltate de public.
Matteo Carcass! a scrls un insemnat numir de lucrirl dlntre care
insi putlne au ajuns pini Ia nol. Prlntre ele se remarci sonate- scrlse
cu mult gust a posibilltitilor lnstrumentulul - rondourl,
valsurl, capricii, studii etc.
Matteo Carcass! a fost continuatorul vestltei de chltari ini-
tiate de F. Carulli. Concomitent cu neintrerupta sa activltate concer-
tlstldi el a desfifurat fl o sustlnuti munci pedagogic!, fiind considerat
ca un remarcabil profesor, lisind in urma sa o metoda pentru chltari
alcitulti din trel pirtl. precum fl o serle de studll care reprezinti fl
in ztlele noastre un excelent material pedagogic.
Matteo Carcass! a murlt Ia Paris Ia 16 ianuarie 1853.
\
POSTFATA
Matteo Carcass! scrls metoda pentru chltari cu peste o suti de ani fn urmi.
In partea lntroductlva a metodel erau date '' unele notiunl elementare despre
teorla muzlcli. In prezent, o serle intreaga din notlunile din termlnologla cuprlnse
in metoda sint multe dlntre ele au '' chlar din uz. Astfel, am consl-
derat d nu mal este cazul ca materlalul lntroductlv din metoda sa mal fie reprodus
intrucit, eel care doresc sa studieze teorla elementara a muzlcll au Ia dispozltie
manualele de speclalitate existente in pr'ezent.
In partea practld din metoda de chltara a lui Carcass! intilnim o serle intreaga
de procedee care, fata de actuala tehnid a chitarel, sint scoase din uz.
Carcass!, de pilda, recomanda ca, pentru stabilitatea milnll drepte, degetul mic sa
fie sprljinlt pe fata sau tabla de re:ronanta a lnstrumentulul. Procedeul acesta este
de mult contestat de practld intrucit, intr-o astfel de pozltle, celelalte degete ramin
aproape anchilozate il lmobile. Pozltla milnll drepte, acceptata in prezent, ofera
poslbllitatea ca toate degetele, incluslv degetul mlc, sa se afle deasupra coardelor
in momentul necesar, sa actloneze. Carcass! recomanda ca, in unele cazurl, sa fie
.foloslt degetul mare al milnil stingl. Acest procedeu este fl el din uz.
Degetul mare ca suport al tastlerel chltarel. Foloslrea degetului mare de Ia
mtna stinga, in tlmpul executlel, duce Ia schlmbarea pozltlel acestela, fapt care, Ia
rindul sau, provoaca o serle de lncomodltatl. avtnd ca rezultat limltarea
ale degetelor. Recomanda de asemenea ca chltara sa fie acordata pornlnd de
Ia sunetul bas LA intrucit acest sunet bas este omonim cu sunetul LA al diapazo-
nulul. In prezent, acest mod de acordare a chltarel nu se mal folose,te. Chitara
trebule acordari dupa prima coarda MI. In actualele edltll. dlgltatla milnil drepte
este notata cu llterele p - pentru degetul mare, i - pentru aratator, m - pentru
mijlociu a-pentru inelar.ln editllle ruse, degete se noteazi cu lltere ru-
cu semnul pentru degetul mare, y - pentru aritator, c - pentru mij
loclu 6 pentru lnelar. In editlile actuale, procedeul bare, pozltille, flageoletele
sint notate intr-un fel deosebit.
In metoda lui Carcass! exemplele il plesele muzlcale sint date in ordlnea cre,teril
dificultatilor. Compozitorul profesorul Carcass! le-a scris cu o mare maiestrie,
ele reprezentind o valoare deosebita ca material didactic. Multi dintre chltari,tli
amatorl profeslonl,tl, profesorl din diferlte tarl, au studiat dupi
aceasti metoda.
A. IVANOV-KRAMSKOI
(
CUPRINSUL
3
PREFATA
5
PARTEA lNTII
46
PARTEA A DOUA
92
PARTEA A TRElA
150
POSTFATA
Redactor
FLORIA POPESCU
Tehnoredactor
CARMINA CIZER
Bun de tipar 28.03.1980. Coli de tipar: 19
Tipai"ul executat sub comanda
nr. 11848
Intreptinderea
,.13 Dec<>mbrie 1918".
str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97

Republica RomAnia