Sunteți pe pagina 1din 8

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare

Tip legislatie: OG 34

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

O.U.A.I Motatei Gara

Adresa postala: Ferma 8 sat Motatei Gara comuna Motatei judetul Dolj, Localitatea: Motatei-Gara, Cod postal: 207417, Romania, Punct(e) de contact:

Graham Bryce, Tel. +40 721793428, Email: grahambryce@rodesco.ro, Fax: +40 251212114, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE

OUAI Motatei Gara

Adresa postala: Ferma nr.8, Sat Motatei Gara, Comuna Motatei, judetul Dolj, Localitatea: MOTATEI GARA, Cod postal: 207417, Romania, Tel. +40 721793428, In atentia: Graham Bryce, Email: grahambryce@rodesco.ro, Fax: +40 251212114

CAIETUL DE SARCINI, DOCUMENTATIA SPECIFICA (PENTRU CONCESIUNI) SI/SAU DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA

OUAI Motatei Gara

Adresa postala: Ferma nr.8, Sat Motatei Gara, Comuna Motatei, judetul Dolj, Localitatea: Motatei Gara, Cod postal: 207417, Romania, Tel. +40 721793428, In atentia: Graham Bryce, Email: grahambryce@rodesco.ro, Fax: +40 251212114

OFERTELE/PROIECTELE SAU SOLICITARILE/CERERILE DE PARTICIPARE SAU CANDIDATURILE TREBUIE TRIMISE LA

OUAI Motatei Gara

Adresa postala: Ferma nr.8, Sat Motatei Gara, Comuna Motatei, judetul Dolj, Localitatea: Motatei Gara, Cod postal: 207417, Romania, Tel. +40 721793428, In atentia: Graham Bryce, Email: grahambryce@rodesco.ro, Fax: +40 251212114

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Servicii de irigatii pentru membrii organizatiei

Activitate (Activitati)

Altele: servicii de irigatii pentru membrii organizatiei

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

Fisa de date

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Modernizare si retehnologizare OUAI Motatei Gara ; Contract de Finantare nr.C125I011141700010 din 08.02.2012

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Executarea

Locul principal de prestare: sat Motatei Gara , com. Motatei

Codul NUTS: RO411 - Dolj

II.1.3)

Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Contract de executie de lucrari care are ca obiect "Modernizare si retehnologizare pentru OUAI Motatei Gara, judetul Dolj" conform proiectului tehnic si fiselor F1-F6 ale proiectului tehnic

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45259900-6 Modernizare a statiilor (Rev.2)

44313100-8 Imprejmuire cu plasa metalica (Rev.2)

45440000-3 Lucrari de vopsitorie si de montare de geamuri (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Valoarea estimata a contractului de lucrarii se constituie din urmatoarele componente : 1. Executie lucrari = 2628028 lei Nota: Depasirea valorii aprobate prin buget conduce la respingerea ofertei ca inacceptabila Valoarea estimata fara TVA: 2628028 lei

Valoarea estimata fara TVA: 2,628,028.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

18 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.1.1.a) Garantie de participare

Da

Cuantumul garantiei de participare: 52560 lei

- perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi de 90 zile calendaristice, de la data limita de depunere a ofertelor.

- modalitatea de constituire : garantia de participare se va constitui în conformitate cu prevederile art. 86 si art. 87 din H.G. nr. 925/2006.

În masura în care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare în raport cu valoarea estimata a contractului suma aferenta, conform art. 278^1) alin. (1), lit. b) din OUG 34/2006., respectiv suma de 6228 lei. Date pentru constituirea garantiei de participare: în orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Garantia de participare se constituie printr-un document emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în original sau prin depunerea cu OP în contul RO83BRDE170SV32171551700 deschis la BRD GSG Craiova IMM-urile pot prezenta garantia de participare în cunatum de 50% din valoarea mai sus precizata. Garantia de participare se va restitui în conformitate cu prevederile art. 88 din H.G. 925/2006.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Fisa de date

Da

Garantia de buna exec e în cuantum de 10 % din val contr fara TVA. Mod de constit: conf art. 90, din HG nr. 925/2006, act. Gar de buna exec se va const în max 5 zile de la semnarea contr, printr-un instrum emis de o soc bancara /de asig, anexa la contract, a sumei coresp a 1% din val contr fara TVA Exec are oblig de a deschide un cont la dispoz AC, la o banca agreata de ambele parti. Pt ating sumei coresp proc de 10% stab, AC va efect ret succ din plata lunare într-un procent ce se va stabili la contractare. Contr intra în vigoare dupa depun garantiei de buna exec. AC are dreptul de a emite pretentii asupra gar de buna exec, oricând pe parcursul îndepl contract, în limita prejud creat, în cazul în care exec nu îsi îndepl oblig asumate prin contract. AC are oblig de a restitui gar de buna exec, conf art.92 din HG 925/2006

Per de garantie de buna exec a lucr este de 24 luni de la data semnarii P.V. la term lucr .

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

FEADR- PNDR 2007-2013, Axa I - Masura 125 a1 : Imbunatatirea si dezvoltarea infastructurii legate de dezvoltarea agriculturii – sisteme de irigatii si alte lucrari de imbunatatiri funciare

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari

publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie

publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

c)

Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea OUG nr. 34/2006

d)

Legea nr. 500/11.07.2002

e)

Legea nr. 137/2005

f)

OUG nr. 30/2006

g)

OUG nr.52/2011 pt modif OUG nr.30/2006;

h)

H.G. nr. 921/2011 pt aprob Normelor de aplic O.U.G. nr. 30/2006;

i)

Legea nr. 346/2004

j)

H.G. nr. 28/09.01./2008

k)

H.G. nr. 264/2003

l)

Legea nr.346/2004

m)

Legea nr.10/1995

n)

H.G. nr. 766/1997

o)

Ord MFP nr. 1792/2002

p)

HG nr. 782/2006 pentru aprobarea Regul organiz/funct CNSC

r)

OUG nr. 74 din 29 iunie 2005

s)

HG nr. 525/2007

t)

ORDIN nr. 314/2010

u)

OUG nr. 195/2005

v)

Manualul operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica

x)

ORDIN nr. 182/19.02./2009 al MADR

Reglementarile legislative în domeniul achizitiilor publice, conform site-ul www.anrmap.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Fisa de date

1) Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa Formularul 12A. 2) Se va prezenta Certificatul de cazier judiciar al ofertantului. 3) Declaratii privind calitatea de participant la procedura. Se va completa Formularul 12C 4) Declaratie pe proprie raspundere ca nu are în cadrul autoritatii contractante, persoane care detin functii de decizie, respectiv sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv, conform art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare . Se va completa Formularul 2B. Lista personalului de conducere, din cadrul OUAI Motatei Gara, care detine functii de decizie:

- Bryce Graham Robert – Presedinte OUAI Motatei Gara

- Velica Floarea – Contabil OUAI Motatei Gara

- Stancu Bogdan Mihai – Vicepresedinte OUAI Motatei Gara 5) Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta conform prevederilor Ordinului nr. 314 din 12.10.2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare cu oferta independenta. Se va completa Formular 2A. 6) Declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa Formularul 12B.

7) Se va prezenta Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre buget din care

sa

 

reiasa situatia

obligatiilor exigibile în luna anterioara lunii în care se depun ofertele;

8) Se va prezenta Certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile în luna anterioara lunii în care se depun ofertele;

Documentele solicitate la pozitiile 1, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta în original, iar cele cerute la pozitiile 2, 7 si 8 se vor prezenta fie în original sau copie legalizata fie în copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul”, ”, însotite dupa caz, de traducere autorizata a acestora în limba româna . Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta: Documente edificatoare, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat, local. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente edificatoare de natura celor enuntate anterior sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG nr.34/2006, autoritatea contractanta are obligatia de

a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria

raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. Certificatele trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente în luna anterioara celei în care se depun ofertele. Nota:

• Neprezentarea unui document sau prezentarea într-o forma necorespunzatoare va conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila.

• Daca un grup de operatori economici depun oferta comuna aceste cerinte trebuie îndeplinite de fiecare membru al grupului.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Persoane juridice/fizice române Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial cu cel mult 30 de zile înainte de data limita de depunere a ofertei din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentanti legali, faptul ca nu sunt înscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei sau ca ofertantul este în incapacitate de plata, lichidare voluntara sau alte proceduri care au ca efect juridic suspendarea activitatii / dizolvarea persoanei juridice original. Cerificatul se poate prezenta în original, copie legalizata sau copie ,,conform cu originalul”. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC. În etapa evaluarii ofertelor Autoritatea Contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea acestui document în original/copie legalizata pentru conformitate. Persoane juridice/fizice straine Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din

punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a executa lucrarile care fac obiectul prezentului contract, în conformitate cu tara de origine/tara în care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora în limba româna Nota:

• Neprezentarea sau prezentarea într-o forma necorespunzatoare a acestor documente va conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila. •Daca un grup de operatori economici depun oferta comuna aceste cerinte trebuie îndeplinite de fiecare membru al grupului

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Bilantul contabil pentru anii 2009, 2010, 2011 si balanta de verificare la data de 30.06.2012

Se vor prezenta în copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul”, vizate si înregistrate de organele competente bilanturile contabile si balanta de verificare solicitate

Prezentarea fisei de informatii generale si declararea cifrei de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani: 2009, 2010 si 2011. Cerinta minima: cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 5.000.000 lei fara TVA (de doua ori valoarea estimata, respectiv euro).

Se va completa si prezenta în original Formularul 21 - Informatii generale, Echivalarea în euro pentru fiecare an în parte se face la cursul mediu anual al BNR din anul respectiv :

- pentru anul 2009: 1 euro = 4,2373 lei,

 

- pentru anul 2010: 1 euro = 4,2099 lei,

pentru anul 2011: 1 euro = 4,2379 lei, Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna se vor lua în considerare resursele cumulate ale tuturor membrilor grupului. În cazul ofertantilor din categoria IMM-urilor cifra medie de afaceri se considera îndeplinita în proportie de 50%. În cazul unui oferte comune cifra medie de afaceri se considera îndeplinita în proportie de 50% daca fiecare membru face dovada ca face parte din categoria IMM-urilor.

-

Acces sau disponibilitate la resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banca sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru realizarea unui cash-flow de executie a lucrarii, în valoare de 730000 lei , pe o perioada de 3 luni, conform Ordin 509/2011 al presedintelui ANRMAP. Termenul de executie este de maxim 18 luni

Se poate prezenta în original : Scrisoare bonitate, sau Scrisoare de confort bancar,

sau

reiasa

Orice alt document din care sa îndeplinirea cerintei

Fisa de date

Tert sustinator (daca este cazul) In conformitate cu prevederile art. 186, alin 2), din OUG 34/2006. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1 ) si d), art. 69 ^ 1 din O.U.G. nr. 34/2006

Se va completa si prezenta în original Formularul 29 - Angajament tert sustinator financiar

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Declaratii privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si specializarea acestora În cazul în care pt îndeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea „nu este cazul” în cadrul formularului mentionat. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua în considerare pentru partea lor de implicare.

Se va completa si prezenta în original Formularul 12G

Autoritatea Contractanta va solicita la încheierea contractului, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant si subcontractantii nominalizati de acesta în oferta, care se constituie în anexa la contract. Inlocuirea subcontractantilor dupa încheierea contractului de achizitie publica se va face numai prin acordul autoritatii contractante si cu conditia de a nu modifica propunerea tehnica

 

si

financiara prezentata initial.

In

cazul în care un grup de operatori economici depun oferta

comuna aceasta cerinta trebuie îndeplinita de fiecare membru al grupului

Informatii privind asocierea Nota: In cazul asocierii unui grup de operatori economici îndeplinirea cerintelor privind situatia economico-financiara precum si capacitatea tehnico- economica se demonstraza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, scop în care asociatii au obligatia de a depune documentele relevante din care sa rezulte aceasta. Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna.

Se va completa si prezenta în original Formularul 28.- Acord de asociere

Intr-o astfel de situatie se va prezenta acordul de asociere din care va rezulta cel putin urmatoarele:

-

Faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de

executarea integrala a contractului la termen si în conditiile asumate prin acesta;

Nominalizarea liderului asociatiei, a membrilor asociatiei împreuna cu datele de identificare ale acestora;

-

 

-

Comunicarile dintre autoritatea contractanta si membri

asociatiei cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire se vor face prin liderul asociatiei.

In

cazul în care oferta asociatiei este declarata câstigatoare

platile efecuate în baza contractului de achizitie publica se vor face în contul indicat de liderul asociatiei. Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare. Neprezentarea sau prezentarea într-o forma necorespunzatoare

acestor documente va conduce la respingerea ofertei ca fiind inaceptabile.

a

Tert sustinator (daca este cazul) In cazul în care cerintele de calificare referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza de catre operatorul economic prin invocarea sustinerii de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant/candidat si persoana respectiva, aceasta din urma are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în forma autentificata, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. Angajamentul de sustinere va trebui sa respecte conditiile specifice prevazute de HG nr. 925/2006.

Dupa caz, se vor completa si prezenta în original Formularele 30, 31, 32 Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 litera a) litera c ^ 1) si litera d); art. 69 ^ 1 din OUG nr. 34/2006. Angajamentul ferm de sustinere prezentat de ofertantul câstigator va face parte integranta a contractului de achizitie publica.

Declaratie privind lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani

Se va completa si prezenta în original Formularul 12F

Fisa de informatii privind experienta similara Prezentarea a maxim 3 (trei) contracte de lucrari similare, finalizate in ultimii 5 (cinci) ani, valoarea cumulata a contractelor prezentate fiind de cel putin 2.500.000 lei fara TVA. Orice fisa referitoare la un contract încheiat cu un beneficiar/client trebuie sa fie însotita de copia contractului, a actelor aditionale respective si de recomandarea din partea beneficiarului/clientului respectiv. Se va prezenta:

Se va completa si prezenta în original Formular 22 - Fisa / fise de informatii privind experienta similara. Celelalte documente care însotesc fisa (contracte, acte aditionale la contracte, procese verbale de receptie partiala, procese verbale de recptie la terminarea lucrarilor, procese

verbale la terminarea lucrarilor, recomandari) se pot prezenta si

în

copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul”

Procesul Verbal la terminarea lucrarilor sau P.V de receptie partiala a lucrarilor sau P.V. de receptie finala.

 

Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are în dotare sau dispune (proprietate, inchiriere, contract de leasing/ conventie) sau un angajament de punere la dispozitie a echipamentelor, instalatiilor, dotarilor necesare executiei contractului.

Se va completa si prezenta în original Formular 12H impreuna cu anexa la acesta

   

- sef de santier cu studii superioare

Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu numai cu copii lizibile, semnate si stampilate cu mentiunea ,,conform cu originalul” dupa :

- un inginer instalatii electrice, autorizat ANRE minim gradul III B.

- minim un electrician autorizat ANRE.

diplomele de absolvire a studiilor superioare in specialitatea solicitata

-

- curiculum – vitae

- autorizatia ANRE

Fisa de date

Certificatul de atestare în executia lucrarilor de Îmbunatatiri Funciare., conform Ordinului 182/19.02./2009 al Ministrului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, pentru aprobarea normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care îsi manifesta intentia de a desfasura, pe terenul din domeniul agricol, activitati de Îmbunatatiri Funciare, studii, proiectare, executare de lucrari si servicii si/sau de fabricare a instalatiilor de irigat, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.

Se va prezenta în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul” Certificatul de atestare cu viza valabila la data deschiderii ofertelor

223/07.04.2009.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Standardul de management al calitatii, domeniul de certificare: executie lucrari de îmbunatatiri funciare

Se va prezenta în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul” Certificatul de atestare în domeniul calitatii SR EN ISO 9001 sau echivalent

Standardul de management al calitatii, pentru executare instalatii electrice.

Standardul de management de mediu

Se va prezenta în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul” Certificatul de atestare în domeniul calitatii SR EN ISO 9001 sau echivalent

Se va prezenta în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul” Certificatul de atestare în domeniul managementului de mediu SR EN ISO 14001 sau echivalent

Declaratie privind respectarea masurilor de protectie a mediului si protectia muncii, pe toata durata de îndeplinire a contractului

Se va completa si prezenta în original Formularul 33

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:

- criteriile mentionate in continuare

Criterii

Pondere

Punctaj maxim

mentionate in continuare Criterii Pondere Punctaj maxim 1 Pretul ofertei 80.00% 80.00 Descriere: Punctajul pentru

1 Pretul ofertei

80.00%

80.00

Descriere: Punctajul pentru factorul de evaluare „ pretul ofertei ” se acorda astfel :

preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv ;

prevazut la litera a se acorda punctajul astfel :

a - pentru cel mai scazut dintre b - pentru alt pret decât cel

Pn = (pret minim / pret n ) x punctajul maxim alocat .

cel Pn = (pret minim / pret n ) x punctajul maxim alocat . 2 Durata

2 Durata de executie de lucrari

20.00%

20.00

Descriere: Punctajul pentru factorul de evaluare „durata de executie de lucrari” se acorda astfel : a -

de executie cea mai mica prevazuta intr-una din oferte (dar nu mai mica de 7luni) se acorda punctajul maxim; b - pentru o durata de executie mai mare decât cea prevazuta la punctul a se acorda punctajul astfel :Pn = ( termen minim / termen n ) x punctajul maxim alocat .Daca în oferta durata de executie este mai mica de 5 luni sau mai mare de 12 luni, oferta va primi puncaj 0 (zero) la acest factor de evaluare. În situatia în care ofertantul câstigator va depasi durata de executie a contractului atunci autoritatea contractanta (OUAI Motatei Gara) va aplica prevederile art.12.1 din contractul de executie.

pentru durata durata

(

art.12.1 din contractul de executie. pentru durata durata ( ) Intra in licitatie electronica / reofertare

) Intra in licitatie electronica / reofertare (

durata ( ) Intra in licitatie electronica / reofertare ( ) Direct proportional ( ) Invers

) Direct proportional (

licitatie electronica / reofertare ( ) Direct proportional ( ) Invers proportional Sistemul Electronic de Achizitii

) Invers proportional

Fisa de date

Punctaj maxim: 20.00

Ponderea componentei tehnice: 20.00%

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor)

90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Oferta va cuprinde :

1) Formularul 2) Formularul

3) Formularele F3 - Listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari, care se vor completa cu preturile unitare la materiale, manopera,

utilajele si mijloacele de transport, iar recapitulatia fiecarui stadiu fizic se va utiliza pe toata perioada de desfasurare a contractului conform Proiectului Tehnic; 4) Formularele F4 – Listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari conform Proiectului Tehnic 5) Formularele F5 – Fisele tehnice pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari, etc. conform Proiectului Tehnic 6) Formularele C6 - Listele consumurilor cu resursele materiale în care se vor specifica (coloana 6 din lista) furnizorii pentru principalele materiale (care sunt denumite în coloana 1 a listei) conform Proiectului Tehnic; 7) Formularele C7 - Listele consumurilor cu mâna de lucru. Consumurile cu mâna de lucru se vor calcula astfel încât salariul mediu folosit sa fie cel putin egal cu salariul mediu brut pentru categoria respectiva de lucrari, calculat de Institutul National de Statistica conform Proiectului Tehnic; 8) Formularele C8 - Listele consumurilor cu orele de functionare ale utilajelor de constructii conform Proiectului Tehnic; 9) Formularele C9 - Listele consumurile privind transporturile conform Proiectului Tehnic ;

10) Formularul

Nota: Pe parcursul executiei lucrarilor, contractantul va respecta întocmai prevederile din H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv conform Proiectului Tehnic; F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte conform Proiectului Tehnic;

F6 - Graficul general de realizare a investitiei conform Proiectului Tehnic.

Masurile de protectia muncii, se vor aplica chiar de la faza lucrarilor pregatitoare si vor consta din :

- marcarea cu semne vizibile a lucrarilor;

- instructajul întregului personal înainte de începerea lucrarilor privind masurile de protectia muncii în executie;

- masuri speciale la transportul utilajelor pe sub liniile electrice. La faza executiei se vor respecta masurile de protectia muncii cu privire la :

- permiterea accesului în zona de lucru numai a personalului de santier;

- instruirea în prealabil a personalului de santier asupra pericolelor ce exista în legatura cu munca pe care trebuie sa o presteze si întocmirea si semnarea fiselor individuale de protectie a muncii.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Ofertantul trebuie sa prezinte Formularul de oferta (Formularul 10 C) însotit de:

- Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv conform Proiectului Tehnic;

- Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte conform Proiectului Tehnic;

- Formularul F6 - Graficul general de realizare a investitiei publice conform Proiectului Tehnic.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Fisa de date

Oferta va fi semnata si stampilata pe fiecare pagina de conducatorul societatii (sau reprezentantul autorizat al acestuia) si se va prezenta un opis numerotat cu toate documentele.

1.

Ofertantul trebuie sa prezinte, în original, un exemplar al ofertei si al documentelor care o însotesc, si trei copii conform prevederilor cuprinse în Fisa de date a achizitiei. În eventualitatea unei discrepante între original si copii va prevala originalul.

2.

Originalul si copiile trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina de, reprezentantul autorizat corespunzator sa angajeze ofertantul în contract. În cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.

3.

Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana autorizata sa semneze oferta.

Sigilarea si marcarea ofertei

1. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copiile in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile cu "ORIGINAL" si, respectiv,

"COPIE". Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, închis corespunzator si netransparent.

2. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, în

cazul în care oferta respectiva este declarata întarziata. Propunerea tehnica, propunerea financiara, documentele de calificare se vor introduce in plicuri distincte, marcate corespunzator.

3. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia "A NU SE DESCHIDE INAINTE DE

DATA:

4. Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta nu îsi asuma nici o responsabilitate pentru

ratacirea ofertei.

Modificarea si retragerea ofertei

1. Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa în acest sens.

2. In cazul în care ofertantul doreste sa opereze modificari în oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si înregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pâna la data limita pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei modificarile trebuie prezentate in conformitate cu prevederile de la « prezentarea si sigilarea ofertei », cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, în mod obligatoriu, si inscriptia "MODIFICARI".

3. Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare.

Oferte întârziate Oferta care este depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decât cea stabilita in anuntul sau în invitatia de participare ori care este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa. Împuternicirea de participare la deschiderea ofertelor si Scrisoarea de înaintare a ofertei (Formular 20) vor fi prezentate de ofertanti cel mai târziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Pentru I.M.M. dovada încadrarii în aceasta categorie se face cel mai târziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.

ORA

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri europene

Fond european: Programul National de Dezvoltare Rurala

VI.3) ALTE INFORMATII

a) IMM-urile beneficiaza de o reducere de 50% pentru cifra afaceri, garantia de participare si gararantia de buna executie. Ofertantii vor

prezenta in acest sens Formularul nr. 36

- Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM.

b) Modificarea si retragerea ofertei nu este permisa dupa data si ora limita pentru depunerea ofertelor, data precizata conform invitatiei de participare. Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: împuternicire scrisa din partea reprezentantului legal al ofertantului, copie act identitate.

c) In cazul ofertelor cu punctaje egale modalitatea de departajare va fi pretul. Daca preturile ofertelor aflate pe primul loc sunt egale autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor la o data ulterioara.

d) Termenul de executie maxim admis este de 18 luni de la data primirii ordinului de începere a lucrarilor.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:

office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac : potrivit art. 256 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare .

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

OUAI Motatei Gara

Adresa postala: ferma nr.8 , sat Motatei Gara , comuna Motatei , jud.Dolj, Localitatea: Motatei Gara, Cod postal: 207417, Romania, Tel. +40 721793428, Email: grahambryce@rodesco.ro, Fax: +40 251212114