Sunteți pe pagina 1din 41

NOI CAMIOANE VOLVO FLEXIBILE SI PERFORMANTE

PENTRU CONSTRUCTII SI DISTRIBUTIA DE MARFURI.Prof. univ. dr. ing. Sarbu Laurn!iu
Univr"i!a!a T#ni$a d Con"!ru$!ii Bu$ur"!i
Articol aparut in Revista Unelte si Echipamente Nr. 8 ( 96) si Nr. .9 ( 97), Anul IX !""8,
pa#. 7"$8! si pa#. 8"$9%.
In!rodu$r.
%ru&u' Vo'vo i"i ar rada$ini' in Sudia( Fran!a "i SUA. E"! unu' din!r $i )ai )ari
&rodu$a!ori d au!o$a)ioan din 'u)( au!obu*( $#i&a)n! d $on"!ru$!ii( "i & 'anga
a$"!a( d "i"!) '$!ri$ nava' "i indu"!ria'( $o)&onn! &n!ru indu"!ria
aro"&a!ia'a( $#i&a)n! d ina'!a !#no'ogi( !$. Co)&anii' d au!o$a)ioan "i
$#i&a)n! d $on"!ru$!ii din $adru' %ru&u'ui Vo'vo( "un!+
&olvo 'ruc(s, $ar &rodu$ au!o$a)ioan d 'a $'a"a )di 'a gra &n!ru !ran"&or! &
di"!an! 'ungi( !ran"&or! rgiona' "i a$!ivi!a!i in $on"!ru$!ii-
Renault 'rac(s, fabri$a )ai )u'! !i&uri d au!o$a)ioan u"oar &n!ru a$!ivi!a!i d
di"!ribu!i 'a au!o$a)ioan gr' &n!ru !ran"&or! & di"!an! 'ungi-
)ac( 'rac(s, &rodu$ au!o$a)ioan gr' d"!ina! in &ri)u' rand "g)n!u'ui d
$#i&a)n! &n!ru $on"!ru$!ii "i !ran"&or!uri'or rgiona' gr' in A)ari$a d Nord.
&olvo *onstruction E+uipment, d*vo'!a o ga)a d )od' divr"ifi$a! d u!i'a.
&n!ru a$!ivi!a!i d $on"!ru$!ii "i do)nii' a"o$ia!.
Un nu)ar d dvi*ii din $adru' gru'u'ui Vo'vo( a"igura "&ri.in &n!ru a$!ivi!a!i din
do)niu' $o)r$ia'( $a d /)&'u+
&olvo ,o-ertrain, furni*a*a gru&u'ui Vo'vo )o!oar di"'( !ran")i"ii "i &un!i-
&olvo In.ormatic 'ehnolo#/, furni*a*a "o'u!ii IT n$"ar a$!ivi!a!ii indu"!ria' "i
$o)r$ia' a!a! in in!rior $a! "i in afara gru&u'ui-
&olvo 'ehnolo#/ 0 d*vo'!a !#no'ogii noi "i "o'u!ii $o)r$ia' in &ri)u' rand &n!ru
$o)&anii' gru&'u'ui Vo'vo-
&olvo 0o#istics, i)&')n!a*a "i g"!iona*a 'a niv' g'oba' "o'u!ii 'ogi"!i$ &n!ru
indu"!ria au!o "i $a aronau!i$a( !$.
Mo"!nira "$andinava "! o &r*n!a $r!a in au!o$a)ioan' &rodu" d Vo'vo( iar
')n!' du&a $ar " orin!a*a $on"!ru$!oru' d $a)ioan "un!+ "i)&'i!a!a(
rgono)ia( fun$!iona'i!a!a "i gri.a fa!a d $ondu$a!oru' au!o 12(3(45.
Vo'vo a fo"! &ri)u' &rodu$a!or d au!o$a)ioan din 'u) $ar a in!rodu" o $'u'a d
"iguran!a din o!'( vo'an dfor)abi'( in!rior $ar a"igura &ro!$!ia 'a i)&a$!( $n!uri d
"iguran!a $u &rindr in !ri &un$! "i arbag( un niv' d vi*ibi'i!a! /$'n! din $abina
in /!rior( "i &o"ibi'i!a!a )on!arii d $a)r d 'ua! vdri. D a")na( Vo'vo a
in!rodu" "i &o"ibi'i!a!a $o)uni$arii &rin )"a. !/! in!r au!o$a)ion "i di"&$ra!.
Ergono)ia $abini a fo"! i)buna!a!i!a &rin "$aunu' $onfor!abi' &n!ru "ofr $u "u"&n"i
&nu)a!i$a. In &'u"( niv'u' rdu" d *go)o! "&or"! a!n!ia "i rdu$ niv'u' d "!r".
Cu $a! "un! )ai bun $ondi!ii' $ra! &n!ru !i)&u' &!r$u! 'a vo'an d "ofr( $u a!a! va
$r"! "i &rodu$!ivi!a!a )a"inii( 'u$ru & $ar Vo'vo a $au!a! "a,' &rf$!ion* $on!inuu
d,a 'ungu' !i)&u'ui 12(3(45.
%a)a d au!o$a)ioan Vo'vo di"&onibi'a 1 6 5.

2
%a)a d au!o$a)ioan Vo'vo &r*n!a & &ia!a ro)ana"$a( $on!in )od' u"oar "i
)dii Vo'vo FE( FL( Vo'vo F7 "i )od' "&$ia'i*a! &n!ru $on"!ru$!ii Vo'vo FM.
)o1ele &olvo E0 si 2E. Vo'vo EL "un! au!o$a)ioan u"oar d"!ina! a$!ivi!a!ii d
di"!ribu!i 'o$a'a "i rgiona'a. Vo'vo FE "! $on"!rui! &n!ru "ar$ini )ai )ari "i dru)uri
)ai gr' "i "! di"&onibi' "i in varian! $u 8 &un!i. Vo'vo FL "! d"!ina! unor a$!ivi!a!i
d di"!ribu!i urbana( $o'$!ara d"uri'or "i a'!or a$!ivi!a!i in $ar "ofru' !rbui "a
$oboar fr$vn! din $abina & &ar$ur"u' "$#i)bu'ui d 'u$ru 1 95.
Vo'vo FL "! d"!ina! &n!ru "rvi$ii d $ura!ni &n!ru un ora" 'a "!andard uro&n.
Pn!ru o&ra!orii $ar i"i dor"$ un )a/i) d fi$in!a in!r,un do)niu din $ in $ )ai
$o)&!i!iv $u) "! $' a' "a'ubri*arii( Vo'vo ofra o ga)a 'arga d $#i&a)n!
"&$ia'i*a! :v.fig.3(a "i b;. Au!ogunoir' 'u$ra*a in *on' urban( und "n!ia' "un!
)o!ori*ari' in $onfor)i!a! $u $' )ai "!ri$ nor) d )i"ii &o'uan! &r$u) "i foar!
"i'n!ioa". Nu in u'!i)u' rand &n!ru a " "!r$ura & $' )ai ingu"! "!ra*i "i &rin
ag'o)ra!ia *i'ni$a( a$"!a !rbui "a " r)ar$ &rin!r,o )anvrabi'i!a! do"bi!a "i "a
ofr o vi*ibi'i!a! )a/i)a. Cu un )o!or $ ofra o &u!r d 6<=CP "i un vo'u) d
!ran"&or! d 26 "au 29 )$( Vo'vo FL :3/6; r&r*in!a a'gra &rf$!a &n!ru
!ran"&or!ara d"uri'or in )od "igur "i fi$in! 195.
In figura 2 "un! &r*n!a! $ara$!ri"!i$i' d !ura!i a' )o!oar'or din ga)a D> fo'o"i!
&n!ru $a)ioan Vo'vo FE 145.
Unu' din!r $' )ai i)&or!an! obi$!iv in &roi$!ara unui Vo'vo FE a fo"! a"igurara
unor &rfor)an! dina)i$ d &ri)a $'a"a. Ca)ionu' Vo'vo FE "! $#i&a! $u un )o!or
$o)&'! nou d >(6 'i!rii( $o))on,rai' $ di"&un d 63=(6<= "au 86= CP. A$"!a
ra"&und ra&id 'a a&a"ara &da'i d a$$'ra!i( a!ing $u u"urin!a vi!*a d $roa*ira "i
furni*a*a $u&'u' ridi$a! in !r&!' "u&rioar $#iar "i in !rn in &an!a. Mo!oru' di"&un
d un $u&'u ridi$a! d &ana 'a 26== N) & o &'a.a 'arga d !ura!ii. Vo'vo D> r"&$!a
nor)' uro&n an!i&o'uar Euro 3 "i "! di"&onibi' "i in!r,o varian!a Euro 4( $ar
fo'o""! !#no'ogia SCR. Frana & va$uar "! $u f$! )a/i) d 28= ?@ 'a 6<==
ro!A)in( "au frana d $o)&r"i( $u f$! )a/i) d 2<< ?@ 'a 6<== ro!A)in.
P )o!or " &oa! )on!a o &ri*a d &u!r $ !ran")i! un $u&'u )a/i) d 9== N)( 'a
<==,26== ro!A)in( n$"ara &n!ru a$!ionara $#i&a)n!'or d 'u$ru )on!a! &
$a)ion.
2i#.3
6

2i#.! 2i#.4
In figuri' 6"i 8( "un! &r*n!a! "o'u!ii d u!i'i*ar urbana &n!ru di"!ribu!ia )arfuri'or a
$a)ioan'or Vo'vo FE :v. fig.6; "i Vo'vo FL :fig8; 1 6(3(45.
2i#.%,a
2i#.%,5
In figura. 3( a "i b( "un! &r*n!a! difri! a&'i$a!ii &n!ru u!i'i*ara urbana a $a)ioan'or
Vo'vo FL $#i&a! $u nou' )o!or D>E 1 95. Vo'vo FL "! $#i&a! $u un nou )o!or di"'
$u 9 $i'indrii "i o $a&a$i!a!r d > 'i!rii. Mo!oru' "! di"&onibi' in doua varian!
&u!rA$u&'u d+ 63=CPAB6=N) "au 6<=CPA2=4=N). Lan!u' $in)a!i$ in$& d 'a
)o!or( !r$ &rin "$#i)ba!oru' d vi!* "i " !r)ina 'a &un!a din "&a!. Pn!ru Vo'vo
FL( fi$ar $o)&onn!a a 'an!u'ui $in)a!i$ fun$!iona*a in &rf$!a ar)oni $u
$''a'!.
8
Vo'vo FL "! u"or ada&!abi' unor a&'i$a!ii difri! d !ran"&or!( du&a $u) " &oa!
ob"rva din "o'u!ii' d $aro"ar a "a"iu'ui "i )on!ara difri!'or $#i&a)n! &r*n!a!
in figura 3( a "i b. Cabina a fo"! $on$&u!a $onfor) u'!i)i'or &rogr" din do)niu'
"iguran!i 0 &ar! din !radi!ia Vo'vo. Cabina a !r$u! &rin!r,o "ri d !"! d $o'i*iun "i
i)&a$! "&$ifi$ Vo'vo. Ci'a'!i &ar!i$i&an!i 'a !rafi$ "un! &ro!.a!i d FUP :&ro!$!i
fron!a'a an!i,i)&anar;( &r$u) "i d &ro!$!ia an!i,i)&anar "&a!( $ar i)&idi$a
in!rara "ub au!o$a)ion a v#i$u''or d )ari)i )ai )i$i( in $a*u' unui a$$idn!1 9 5.
A!un$i $and "! vorba d"&r $on"!ru$!ia unui &roi$! d anvrgura in $on"!ru$!ii( "!
nvoi d un v#i$u' o&!i)i*a! &n!ru !ran"&or!u' ni"i&u'ui( &i!ri"u'ui "au a' a'!or
)a!ria'( & di"!an! )i$i "i )dii. Ca a!ar " r$o)anda "o'u!ia Con"!ru$! Pro( adi$a
un $a)ion $ar "! ga!a )ru "a fi .n )i"$ar.
Vo'vo Con"!ru$! Pro( "! un $a)ion )od' FE d !i&u' :9/3; $#i&a! $u o bna
ba"$u'abi'a d 26(3 )$( fiabi' "i &rfor)an!. Cara$!ri"!i$i' !#ni$ &n!ru )od'u' FE
:9/3; ba"$u'an!a( $o)r$ia'i*a! & &ia!a ro)ana"$a "un! indi$a! in ta5elul 3 687.

'a5elul 3.
8peci.icatie tehnica &olvo 2E (69%) cu 5ena 5ascula5ila 1e 3!,% mc 6 8 7.
*a5ina: $abina d *i L2 72( "$aun "ofr $onfor! $u $n!ura in!gra!a( ar $ondi!iona!(
ga)uri $u a$!ionar '$!ri$a( radio CD( og'in*i r!rovi*oar $u in$a'*ir '$!ri$a.
0ant cinematic
)otor , D>E86=( $i'indra >(6 'i!rii( &u!ra 86= CP( $u&'u' 26==N)
*lasa 1e emisii Euro 3
2rana 1e motor , frana d $o)&r"i : Ca$obA" Engin Bra?; f$! )a/i) 2<< ?@ 'a
6<== ro!A)in
8chim5ator 1e vite;e, DF $u B !r&!( $u&'u )a/ 26== N)
Am5reia<, )onodi"$ 38= ))
,unte spate, !and)( rdu$!or in bu!u$i
Ra&or! d !ran")i!r &un! "&a!, 4(38+2.
8asiu
Ampatament, 84== ))
8arcina ma9ima punte .ata, <(= !
8uspensie .ata, ar$uri $u foi &arabo'i$
8uspensie spate, ar$uri $u foi &arabo'i$( bara "!abi'i*a!oar
8arcina ma9ima tan1em spate, 62 !
2rane, $u di"$( EBS( &a$#! )diu( $u TCS "i a.u!or d &ornir in &an!a
%ro"i)a "$!iunii "a"iu'ui 0 <))
Ina'!i)a "$!iunii "a"iu'ui, 8== ))
Re;ervor com5usti5il, & dra&!a( din a'u)iniu( 649 'i!rii
Re;ervor A1=lue, 3= 'i!rii( dra&!a
*ompresor aer, 6 $i'indrii( dbi! )a/.>6= 'A)in
,ri;a 1e are motor,& $abina
>ispo;itiv 1e tractiune &n!ru )a/i) 8(4!
3
8uprastructura
>irectie 5asculare, "&a!
*apacitate 5ena, 26(3 )$
*onstructie,")i$ir$u'ara
)aterial, !ab'a d o!' $u granu'a!i fina( 7ARDOX 34=( $u gro"i)a 4 ))
?5lon .rontal,$u gro"i)a d 4 )) ( di"&u" ob'i$
?5lon spate, $u nrvurar /!rioara( gro"i)a 3 ))( &ndu'an!( $u in$#idr )$ani$a
,o1ea, !ab'a din #o!' d granu'a!i fina( 7ARDOX( $u gro"i)a 4 ))
8asiu suplimentar, i)&ra"!i!or agrga!( $u in$ru$i"a!oar in diagona'a( 'agar ba"$u'an!
"&a! "i ridi$ar $u "i"!) d a)or!i*ar $u "u&or! din $au$iu$
Instalatie hi1raulica, 7EVA( $u a$!ionara ba"$u'arii din $abina
8uport roata re;erva, $u vin$i( & &r!' fron!a' a' $abini.
2i#.@
I)agina in /&'oa!ar a $a)ionu'ui Vo'vo FE :9/3;( Con"!ru$! Pro $u bna $u fund
ro!un.i! d 26)$ "! &r*n!a! in figura 4( iar in figura 9( "un! &r*n!a! $ara$!ri"!i$i'
di)n"iona' a' "a' "i r&ar!i!ia in$ar$ari'or & &un!i $onfor) "&$ifi$a!ii !#ni$1 <5

2i#.6
4

2i#.7
In figura >( "! &r*n!a! $a)ionu' Vo'vo VM fo'o"i! &n!ru !ran"&or!u' "i di"!ribu!ia d
)arfuri( fabri$a! &n!ru A)ri$a d Sud. Confor!u'( vi*ibi'i!a!a buna "i "iguran!a
do"bi!a "un! $a'i!a!i' "a' $' )ai i)&or!an!. E' "! di"&onibi' in )ai )u'!
$onfigura!ii "i "! &o!rivi! &n!ru di"!ribu!i rgiona'a "i a&'i$a!ii urban in ora"
foar! ag'o)ra!1 6 5.
)o1elul &olvo 2) "! un $a)ion d"!ina! unor )u'!i!udini d o&ra!ii d !ran"&or! 'a
niv' 'o$a' "i rgiona'. C' )ai fr$vn! a$!ivi!a!i "un! $' in do)niu' $on"!ru$!ii'or "i
!ran"&or!uri'or rgiona'. Ca)ioan' FM di"&un d o $abina $onfor!abi'a "i rgono)i$a(
$o)bina!a $u o ga)a divr"ifi$a!a d )o!ori*ari "i "$#i)ba!oar d vi!*( " $ria*a
a"!f' o ba*a "o'ida &n!ru o $a'a!ori "i o !inu!a d dru) do"bi!a "i un $on"u) rdu" d
$o)bu"!ibi'. Nu $a)ionu' in "in "! i)&or!an!( $a $ $on!a*a $u advara! "! )un$a
& $ar o fa$ un $a)ion Vo'vo FM. Vo'vo a ur)ari! "a d*vo'!( un $a)ion d"!ina!
a$!ivi!a!ii d $on"!ru$!ii( $ar "! &roi$!a! "a ra"&unda ra&id "i fi$in! n$"i!a!i'or
$ru! d $'in!i.
Vo'vo FM :</3; ba"$u'an!a( di"&un d un 'an! $in)a!i$ &u!rni$( fiind $#i&a! $u un
)o!or d 28 'i!rii( $a&abi' "a d*vo'! 3== CP. Sa"iu' "i $aro"ria "un! ra'i*ar din!r,un
o!' d ina'!a $a'i!a!( &n!ru a fa$ fa!a $'or )ai difi$i' "ar$ini. Cu o bna ba"$u'an!a
d 2< )$ "i o )a"a )a/i)a d 3< !( v#i$u'u' ar $a&a$i!a!a d a f$!ua ori$ !i& d
!ran"&or! in $' )ai bun $ondi!ii ori d $a! ori "! nvoi. Vo'vo ofra o "o'u!i
&rof"ioni"!a ga!a d 'u$ru i)dia! $ "! 'ivra!. A'a!uri d $a)ionu' FM :</3;
ba"$u'an!a 0 "o'u!i 'a $#i( $'in!u' va bnfi$ia "i d "rvi$ii' /!in" a r!''or Vo'vo
d "rvi$ n$"ar &n!ru o buna /&'oa!ar1 B 5.
9

2i#.8,a 2i#.8,5
In figuri' <(a(b "i $( "un! &r*n!a! difri! i&o"!a* d 'u$ru a' $a)ioan'or Vo'vo FM
d !i&u' :</3;( fo'o"i! 'a $on"!ru$!ia Au!o"!ra*ii Tran"i'vania 1 8 5
S&$ifi$a!ia !#ni$a a $a)ionu'ui Vo'vo FM :</3; ba"$u'an!a( di"&onibi' & &ia!a
ra)ana"$a "! indi$a!a in ta5elul ! 697.

'a5elul !.

8peci.icatie tehnica &olvo 2) (89%) 5asculanta 6 9 7.
)asa ma9ima, 3< !
)asa ma9ima in com5inatie 0 9= !
A9a .ata 0 29 !
A9a spate 086 !
*a5ina
Cabina d *i L2E72( 22=8 @in!r @#i!
8caun so.er, $onfor!( $u "u"&n"i &nu)a!i$a
S$aun &a"agr, "!andard( fara "u"&n"i &nu)a!i$a
8uspensie ca5ina, )$ani$a( ar$uri 'i$oida' "i a)or!i*oar !'"$o&i$
*limati;are, ar $on)di!iona! $u rg'ar )anua'a
Echipare, bara fa!a din o!'( &n!ru $on"!ru$!ii( og'in*i r!rovi*oar $u in$a'*ir "i rg'ar
'$!ri$a( &ara"o'ar /!rior fu)uriu( !ra&a a$o&ri"( &ri*a '$!ri$a d 63V "i 26V in bord(
"$u! d &ro!$!i bai d u'i )o!or din o!'( &ro!$!i &n!ru faruri( "i"!) '$!roni$ d
rg'ar a faruri'or( ga)uri a$!iona! '$!ri$( CD,&'aFr.
0ant cinemati
)otor, D28A 3==( $u "a" $i'indrii in 'ini( $u $i'indra d 28 'i!rii
*lasa 1e emisii, Euro 3 $u !#no'ogia SCR
,utere ma9ima 03== CP 'a 23==,2<== ro!A)in
*uplu ma9im, 6=== N) 'a 2=4=,23== ro!A)in
2rana 1e motor, VEB :Vo'vo Engin Bra?;
>
*utie 1e vite;e, )$ani$a( VT6623( 26G6 !r&! )r" inain!( 3 !r&! )r" ina&oi(
"$#i)ba!or d ga)a "i divi*or d !ra&!a.
Am5reia<$dub'u di"$( "rvoa"i"!a!( dia)!ru' di"$u'ui 8B3 ))
,unte .ata,ar$uri &arabo'i$( "ar$ina )a/i)a 29 !
,unte spate, !and) $u rdu$!or "i)&'u( ra&or! d !ran")i!r( 3(26+2( "ar$ina )a/i)a
& bog#iu 86 !
8asiu
Inaltimea sasiului, a&ro/. 224= ))
2rane, !a)buri( $a)a D "i )$ani") d au!org'ar a "abo!i'or( "i"!) d au!ob'o$ar a
ro!i'or ABS
8uspensie .ata,ar$uri $u foi &arabo'i$
8uspensie spate, ar$uri $u foi d B= ))( T Rid
=aterie 6 / 664 A#
Re;ervor 1e com5usti5il , 824 'i!rii( din a'u)iniu )on!a! & dra&!a
Anvelope, 824A<=R664
Echipamente au9iliare, di"&o*i!iv !ra$!ar( a&ara!ori noroi fa!a $u an!i"!ro&ir( "$u!
!r)i$ d va$uar din o!'( doua $a' $u ro!i raba!abi'( gro"i) "$!iun $adru "a"iu <
))( ina'!i)a &rofi'u'ui 'on.ronu'ui 8== )).
8uprastructura
*onstructie su1ata 1in otel 1e inalta re;istenta in $onfor)i!a! $u dir$!iv' Vo'vo
Tru$? Cor&ora!ion
*apacitate cupa 0 2< )$( $on"!ru$!i ")iro!unda( ba"$u'ar & "&a!
>imensiuni 1e #a5arit+ 'ungi) / 'a!i) / ina'!i) :9===/689=/23==;( in ))
Poda din o!' d < ))( 7ARDOX 34=- &ro!$!i $abina "i ob'on "&a!( $onf$!iona!
din o!' $u gro"i)a d 9 ))( 7ARDOX 3==.
, $i'indru d ba"$u'ar fron!a' d ina'!a $a'i!a!
, ung#i d ba"$u'ar d a&ro/i)a!iv 43 d grad
, ra)&a a"fa'! &n!ru a$!ivi!a!i d &ava.
, bara d &ro!$!i raba!abi'a "&a! $onfor) $rin!'or dir$!ivi UE
, &r! &ro!$!i $abina
, &r'a!a $u ro' r*i"!n!a 'a $a'dura
, "u&or! roa!a d r*rva $u vin$i( )on!a! & &r!' fron!a' a' bni.
Da!ori!a fiabi'i!a!ii 'or( "i &rfor)an!'or ridi$a! 'a 'u$rari' d infra"!ru$!ura &n!ru
dru)uri "i au!o"!ra*i( $on"!ru$!orii &rfra au!oba"$u'an!' Vovo FM :</3;. D /)&'u(
'a Au!o"!rada Tran"i'vania( $ar "! $a )ai )ar 'u$rar d infra"!ru$!ura in a$"!
)o)n! din Euro&a( au!onba"$u'an!' FM :</3; !ran"&or!a &ia!ra d 'a $arir "au
agrga! d ba'a"!ira( n$"ar &n!ru 'u$rari' d dru)uri. O )ar &ar! a "or!uri'or d
&i!ri" &r'u$ra! a.ung "i in ora"' d & !ra"u( &r$u) C'u.,Na&o$a "au Da'au( und "
$on"!rui"! )u'!. Con"!ru$!ia Au!o"!ra*ii Tran"i'vania va $ondu$ 'a d*vo'!ara
a$$'ra!a a $on"!ru$!ii'or din ora"' &rin $ar !r$. Ca)ioan' FM &ar!i$i&a d
a")na "i 'a !ran"&or!u' &a)an!u'ui &rovni! din /$ava!ii' fa$u! d & a'inia)n!'
au!ro"!ra*ii. Ca)ioan' FM :</3;( &o! fi in!a'ni! )un$ind a'a!uri d du)&r' a!i$u'a!
d )ar !ona. furni*a! d Vo'vo Con"!ru$!ion EHui&)n!. Tra"' nu "un! foar! 'ungi(
in "$#i)b "un! foar! a$$idn!a!( $a )ai )ar &ar! a 'or af'andu," in afara a"fa'!u'ui(
<
& dru)uri d )a$ada) "au )ai rau( in $adru' d$o&r!ari'or "i a' !ra"a)n!'or.
Doar$ ba"$u'an!' " d&'a"a*a "i in *on $u d"$#idri )ari( $on"!ru$!orii au o&!a!
&n!ru for)u'a "a"iu'ui d !i&u' :</3;( iar )a.ori!a!a bn'or fo'o"i! "un! $u fundu'
")iro!und.
2i#.8,c
A$a"!a "! o $onfigura!i !i&i$a d $a)ion fo'o"i! 'a $on"!ru$!ii' d infra"!ru$!uri(
doar$ &'a!a 'u$rari'or /$u!a! " fa$ & !ona A ?i'o)!ru( iar au!oba"$u'an!a !rbui
"a fi foar! &rfor)an!a "i "a &oa!a !ran"&or!a $a! )ai )u'! )a!ria' in!r,un !i)& $a! )ai
"$ur!. La 'u$rari " fo'o""$ ba"$u'an! Vo'vo Euro 3 $u )o!oar d 3==CP( $a&! !ra$!or
Vo'vo FM d 33= CP( a)b' !i&uri avand un $u&'u )o!or )a/i) d 6=== N)( "au
au!ob!onir :</3; Vo'vo FM d 8<=CP. Ca)ioan' FM "un! $on"idra! $a advara!
d"$#i*a!oar d dru)uri( doar$ 'a $a)ioan' Vo'vo !oa! $o)&onn!' 'u$ra*a $a
un !o! uni!ar( iar r*u'!a!' ob!inu! "un! din!r $' )ai bun.
Au!o"!rada Tran"i'vania va !ravr"a in!raga Tran"i'vani d 'a "ud,"! 'a nor 0v"! &
'anga ur)a!oar' ora"+ Bra"ov( Fagara"( Sig#i"oara( Targu,Mur"( C'u.,Na&o$a( Da'au
"i Orada185.
A'inia)n!u' va in$& d 'anga Bra"ov d 'a o a'!i!udin d a&ro/i)a!iv B== )( va
&ar$urg Podi"u' Tran"i'vanii 'a o a'!i!udin d 8==,3== d )!rii( du&a $ar va o$o'i
& 'a nord Car&a!ii A&u"ni( &n!ru $a in fina' "a $oboar in Ca)&ia Cri"ani 'a o
a'!i!udin d a&ro/i)a!iv 28= d )!rii.
Lungi)a !o!a'a "! d 324 ?)( 'a!i) &'a!for)a 69)( &ar! $aro"abi'a 6/>(4).
8ectiunea 3
Bra"ov :Cri"!ian; , Targu Mur" :Ogra; 292 ?)+
Tron"onu' 2A Bra"ov : Cri"!ian;, Fagara"-
Tron"onu' 2B Fagara", Sig#i"oara-
Tron"onu' 2C Sig#i"oara, Ogra :TarguIMur";.
8ectiunea !
Targu,Mur" :Ogra;, C'u. B= ?)+
Tron"onu' 6A Ogra :Targu,Mur";, Ca)&ia Tur*i-
Tron"onu'6B Ca)&ia Tur*i, C'u. V"! :%i'au;.
B
8ectiunea 4
C'u., Na&o$a, Bor" 293 ?)+
Tron"onu' 8A C'u. V"! : %i'au;, Mi#ai"!i-
Tron"onu' 8B Mi#ai"!i, Sa&'a$u d Bar$au-
Tron"onu' 8C Sar&'a$u d Bar$au,Bor".
Vo'u) d 'u$rari+ &oduri "i viadu$! & au!o"!rada 69>( !o!a' 44(4 ?)- &a"ar' &"!
au!o"!rada B3- &a"a. ru!ir 4<- noduri ru!ir 29.
In 6==< va fi da! in fo'o"in!a &ri)u' !ron"on( )ai &r$i" &ri)' !ron"oan din au!o"!rada
Tran"i'vania( r"&$!iv Su&'a$u d Bar$au, Bor" "i Ca)&ia Tur*i,C'u..
)o1elul &olvo 2A36 (v..i#.9, a si 5), "! ida' &n!ru !ran"&or!u' d bu"!ni(
$o)bu"!ibi'i "au )arfuri gr' & di"!an! 'ungi. E"! $#i&a! $u un )o!or &u!rni$ d 29
'i!rii "i !ran")i"i I,"#if!. Au!o$a)ionu' &r)i! ob!inra d vi!* d $roa*ira )ari.
E"! di"&onibi' & &i! din Euro&a( Au"!ra'ia "i anu)i! &i! din A"ia.
Vo'vo F7 29( "! un $a)ion d o &u!r i)&r"ionan!a( $ $on!ro'a*a o for!a d
!ra$!iun furni*a!a d o &u!r d 99= CP. Mo!oru' a"igura $' )ai )ar $u&'u )o!or d
& &ia!a d 82== N). Ca)ionu' "! $#i&a! $u inova!oru' "i"!) d "$#i)bar au!o)a!a
a !r&!'or d vi!* I,"#if! "i Vo'vo Engin Bra? :VEBG; d 364 ?@ 'a !ura!ia d 62==
ro!A)in 12(65.

2i#.9,a. 2i#.9,5
In &'u" $a)ionu' ofra "ofru'ui $onfor! "i "iguran!a( )ai a'" in n"far"i!' $ur" &
di"!an!a 'unga 1 6 5. Vo'vo "! &ri)u' &rodu$a!or d $a)ioan din 'u) $ar ofra EPS
: &rogra)u' '$!roni$ d "!abi'i!a!;( &n!ru $a)ioan :9/6; $u r)or$a. Prin franara
ro!i'or r)or$i'or in anu)i! "i!ua!ii( EPS a.u!a 'a "!abi'i*ara in!rgu'ui an"a)b'u "i
&rvin ra"!urnara "au !ndin!a d forf$ar. EPS va fi di"&onibi' "i &n!ru au!o$a)ioan
$u )ai )u'! r)or$i. A$a"!a in"a)na $a $#i&a)n!u' va fi $o)&a!ibi' "i $u
an"a)b'uri d 64(64 ) 'ungi) a$$&!a! d Si"!)u' Modu'ar Euro&an125
)o1elul &olvo 2A "! un au!o$a)ion &u!rni$ d"!ina! !ran"&or!uri'or gr' & di"!an!
'ungi :v. fig.22;. E"! di"&onibi' $u 3 )o!ori*ari &u!rni$ "i $ono)i$ d 28 'i!rii "i 6
varian! d 26 'i!rii "i $abina %'ob!ro!!r.
E"! $' )ai bin vandu! $a)ion Vo'vo &ana in &r*n!( & !oa! &i!' in$'u"iv in
Euro&a :"i Ro)ania;( $u /$&!ia A)ri$ii d Nord.
In 6==< Vo'vo Tru$?" a fo"! &ro!agonoi"!u' uni !ri&' &r)ir( $on$r!i*a!a in 'an"ara
noi'or "a' )od' F729( F7 "i FM 'a %o!borg. A'a!uri d d"ignu' /!rior "i in!rior
r&roi$!a! a' $'or !ri )od'( avand in $n!ru' a!n!ii "iguran!a "i $onfor!u' "ofru'ui(
2=
FM "! a"!a*i $#i&a! in &r)ira( "i $u un )o!or $u $i'indra d 22 'i!rii 125. O a'!a
nou!a! 'an"a!a d fabri$an!ii d $a)ioan d 'a %o!borg :Sudia;( "! in!rodu$ra &
)od'u' FL a uni $u!ii d vi!* au!o)a!i*a!( dnu)i! I,SFn$.
2i#.3".
In figura 2= "! &r*n!a! un $a& !ra$!or( $#i&a! $u $abina d dor)i!( $u "i"!) d
&ro!$!i an!i,i)&anar( &ri*a d ar( "i"!) d df'$!oar d ar( "i"!) d fu"! "i
$a&a$ d roa!a arodina)i$( "o'u!ia ado&!a!a fa$ $a r*i"!n!a arodina)i$a 'a
inain!ar( "a "$ada( "i in $on"$in!a( "i $on"u)u' "&$ifi$ d $o)bu"!ibi' "! )ai )i$
1 35.

2i#.33 2i#.3!
In figura 22( "! &r*n!a! $a)ionu' Vo'vo FM 'a 'u$ru & "an!ir 1 6 5.
Un /)&'u 'o$vn! a' /&'oa!arii 'a 'i)i!a a $a)ioan'or Vo'vo F7( "! a$'a a'
fo'o"irii 'or & "o"'' )un!oa" a' )un!i'or din Pru( & &an! abru&!( $urb "!ran"(
!rafi$ agr"iv "i ar rarfia! $ar for!a*a &'a)anii "ofru'ui "a 'u&! &n!ru fi$ar
r"&ira!i $a &n!ru "u&ravi!uir 185. Cu a"!f' d "i!ua!ii /!r)( " $onfrun!a "ofrii
$ar $ondu$ au!o$a)ioan Vo'vo F7 &ana 'a a&roa& 4=== d )!rii a'!i!udin &n!ru a
in$ar$a *in$ d 'a )in' din *ona )un!oa"a a "!a!u'ui Pru( in A)ri$a d Sud. Sofrii
a&r$ia*a fa&!u' $a "u"&n"ia( "rvodir$!ia( "$aunu' "i &a!u', r"&$!iv o&ra!ia d
22
$ondu" in "in a unui nou $a)ion Vo'vo F7 in a$"! !inu!uri "! o Jadvara!a &'a$rK(
du&a $u) " )n!iona*a in 185. Au!o$a)ioan' "un! $#i&a! $u VEB( o &u!rni$a frana
d )o!or Vo'vo( $ar &r)i! "ofru'ui "a rdu$a $u un "fr! !i)&u' d 'u$ru( $ar nor)a'
" in!ind & dura!a a 26,28 or & *i( &r)i!andu,i "a $ondu$a )ai r&d "i )ai "igur
& &an!' abru&! din )un!i An*i( $ono)i""! a"!f' !i)& $ar &oa! fi fo'o"i! &n!ru
odi#na "i r'a/ar( "au &n!ru vrifi$ara )ai a!n!a a "i"!)'or d "iguran!a. A$"!
'u$ru $on!ribui nor) 'a "iguran!a $ondu"u'ui. Ti)& d )ai )u'! d$nii( Vo'vo a fo"!
"inguru' &rodu$a!or d au!o$a)ioan $u fabri$a &ro&ri in Pru( iarJau!o$a)ioan'
Vo'vo a"a)b'a! rau )ai bin a"a)b'a! "i )ai bin $onfigura! d$a! a' $o)&!i!ii(
'u$ru & $ar &ruanii ',au a&r$ia! d,a 'ungu' ani'or185. In &r*n! in!raga &rodu$!i a
fo"! )u!a!a in Bra*i'ia( dar r&u!a!ia Vo'vo d brnd avangardi"! "! in$a vi in a$'
'o$uriK. A$"! ob"rva!ii "un! difi$a!oar a"u&ra fiabi'i!a!ii "i &rfor)an!'or do"bi!
d $ar dau dovada $a)ioan' Vo'vo F7.
)o1elul &olvo &' $o)bina &u!r( 'gan!a "i i)agin. Mo!oru' d 2< 'i!rii ar 964 CP
"i "! ida' &n!ru $ur" 'ungi "i vi!* )dii ridi$a!. Confor!u'( do!ari' "un! in $a )ai
$o)&'/a "&$ifi$a!i( iar orna)n!' /!rioar ii a"igura o &r*n!a $ar nu &oa! fi
!r$u!a nob"rva!a. E"! un $a)ion d"!ina! &i!i Nord A)ri$an :v. fig.28(a; 1 6 5.
)o1elul &olvo &N :fig.28(b; "! "&$ia' &roi$!a! &n!ru $ur" 'ungi d,a 'ungu'
$on!inn!u'ui Nord A)ri$an "i "! &rga!i! &n!ru ori$ d"!ina!i( indifrn! d
di"!an!a. S &rodu$ 'a Dub'in( Virginia SUA( $a )ai )ar fabri$a Vo'vo Tru$?" din
'u)1 65.

2i#.34,a 2i#.34,5
In figura 28( "un! &r*n!a! )od'' d $a)ioan Vo'vo VT : fig.28(a; "i Vo'vo VN
: fig.28(b; $on"!rui! &n!ru A)ri$a d Nord 1 6 5.
)o1elul &olvo &A> "! &o!rivi! &n!ru o&ra!iuni in do)niu' $on"!ru$!ii'or "au
$o'$!arii d"uri'or. E"! /!r) d robu"!( in!'ign! "i fi$in!( $on"!rui! $u $' )ai
r*i"!n! )a!ria'. Vo'vo V7D "! d"!ina! in "&$ia' &i!i Nord A)ri$an1 6 5.
26
2i#.3%.
Ca)ionu' V7D Vo'vo fo'o"i! &n!ru $on"!ru$!ii "i !ran"&or!u' d"uri'or in Anri$a d
Nord "! &r*n!a! in figura 23 165.
F'/ibi'i!a!a "i fun$!iona'i!a!a $a)ioan'or Vo'vo FM &n!ru 'u$rari d
$on"!ru$!ii.
Ca)ioan' Vo'vo FM &n!ru $on"!ru$!ii au o f'/ibi'i!a! fara ga'( in$&and d 'a
in!rara .oa"a in $abina( 'an!u' $in)a!i$ d !ra$!iun( fran' &u!rni$ "au "i"!)u'
)odu'ar a' $aro"rii. Ni)i$ nu " $o)&ara $u Vo'vo FM $and "! vorba d
fun$!iona'i!a!. Vo'vo FM "! un d"$#i*a!or d dru)uri 0 fi $a "! vorba d di"!ribu!i
ra&ida !ran"&or!( $o'$!ara d"uri'or "au 'u$rari difi$i' in $on"!ru$!ii d !i&u' $'or
)an!iona! )ai "u".
28
2i#.3@.
In figura 24( "un! &r*n!a! doua ba"$u'an! Vo'vo FM d !i&u' :</3; $#i&a! $u bn
$u fund ro!un.i! $ar f$!uia*a !ran"&or!u' &a)an!u'ui 'a /$u!ara 'u$rari'or d
!ra"a)n! 'a Au!o"!rada Tran"i'vania1 8 5.
Condu$ra "! i)buna!a!i!a vi*ibi'( oda!a $u noua ga)a d )o!ori*ari fo'o"i! DBB :in
!ri varian! + 8==(83= "i 8<=CP; "i D28A :in !ri varian! + 3==( 33= "i 3<= CP;( $ar
$o)bina &u!ra bru!a "i &rfor)an!' dina)i$. S r)ar$a+ un 'an! $in)a!i$
&u!rrni$( fran au/i'iar fi$in!( !ran")i"ia in!'ign!a( !ran")i!ra fi$in!a a &u!rii
indifrn! d a&'i$a!ii( "i"!) '$!roni$ $ar a"i"!a "ofru'( "i o ga)a 'arga "i f'/ibi'a
d "a"iuri "i $abin di"&onibi' &n!ru ori$ "o'i$i!ar din &ar!a $'in!u'ui 1 35.

2i#.36, a si 5 .
In figura 29( "un! &r*n!a! $' doua !i&uri d )o!oar( )n!iona! )ai "u"( DBB "i
D28A( fo'o"i! 'a $a)ioan' Vo'vo FM &n!ru $on"!ru$!ii135.
'ransmisie inteli#enta6 % 7
Si"!)u' au!o)a! d "$#i)bar a !r&!'or d vi!* I,"#if! " ridi$a 'a un niv' d )ar
)anvrabi'i!a! na!in" &ana a$u) &n!ru !ran"&or!uri d 9= ! "i )ai )ar.
Pn!ru $a)ioan' Vo'vo( /i"!a "i "$#i)ba!oar d vi!* )anua' u"or d a$!iona! "i
!ran")i"ii au!o)a! PoLr!roni$.
F'/ibi'i!a!a "i )anvrabi'i!a!a au fo"! in!odauna ')n!' dfini!orii &n!ru un
$a)ion Vo'vo FM &n!ru $on"!ru$!ii. E/i"!a o !ran")i"i ad$va!a &n!ru fi$ar
a&'i$a!i.
23
8chim5area automata a treptelor 1e vite;e cu un schim5ator manual 6%7. I,"#if!
i)bina $' )ai bun $ara$!ri"!i$i a' unui "$#i)ba!or d vi!* )anua' $u $' a' unuia
au!o)a!.

2i#.37 2i#.38.
In figura 2> "! &r*n!a!a o "$!iun &rin !ran")i"ia I,"#if! &rfor)an!a fo'o"i!a 'a F7
29 "i FM( iar in figura 2<( "! &r*n!a!a o "$!iun &rin frana d in$!inir :r!ardru';
$ar "! )on!a!a & $u!ia d vi!*1 3 5.
Tran")i"ia I,"#if! ar un "$#i)ba!or d vi!* $u 26 !r&!( avand un rdu$!or &'an!ar "i
un divi*or d !ra&!a :un rdu$!or;( 'a $ar "$#i)bara !r&!'or "! $on!ro'a!a '$!roni$(
" ofra in"a( "i &o"ibi'i!a!a "$#i)barii )anua' a !r&!'or d vi!*. Cu I,"#if! "ofru'
" &oa! $on$n!ra a"u&ra $ondu"u'ui "i a !rafi$u'ui( 'u$ru foar! i)&or!an! in *on foar!
ag'o)ra!.
*aracteristici im5unatatite. U'!i)a gnra!i d I,"#if! ofra &rfor)an! "u&rioar.
Noua diagra)a d "$#i)bar a !r&!'or i)buna!a!"! $onfor!u' "i )anvrabi'i!a!a.
Cara$!ri"!i$i' d /&'oar in !rafi$ in!n" "i in "&a!ii ingu"! "un! d a")na
i)buna!a!i!. S,a adauga! "u&'i)n!ar noi &a$#! d &rogra) o&!iona' o&!i)i*a!
&n!ru difri! !i&uri d a&'i$a!ii $ar &r)i! u!i'i*ara unor !#no'ogii "of! $ar "a a"i"!
fun$!ionara "$#i)ba!oru'ui &n!ru un &'u" d $onfor! "i rdu$ra $on"u)u'ui orar d
$o)bu"!ibi'.
Pn!ru )a.ori!a!a a&'i$a!ii'or d !ran"&or!( " &oa! $o)bina I,"#if! $u &ri*a d &u!r
)on!a!a & )o!or.
I,"#if! " $ara$!ri*a*a &rin!r,un "i"!) ra&id d "$#i)bar a !r&!'or d vi!*( $u
in!rru&ri foar! "$ur! in favoara $u&'u'ui. In fun$!i d )odu' "'$!a!( " a'g $'
)ai ad$va! ra&or!( &o!rivi! a&'i$a!ii "i "!arii dru)u'ui.
%a)a a fo"! "u&'i)n!a!a $u un nu)ar d varian! $on$&u! &n!ru $u&'uri "i "ar$ini
)a/i) in $o)bina!i )ai )ari. D$i( noua !ran")i"i I,"#if! "! )ai &u!rni$a( dar in
a$'a"i !i)&( ar o 'ungi) )ai )i$a "i "! )ai u"oara( $a $ i)buna!a!"!
$o)&or!a)n!u' dina)i$ a' v#i$u'u'ui 'a fun$!ionara "a in rgi) !ran*i!oriu.
Pirdri' in!rn &rin fr$ar "un! )ai )i$i $a inain!( $a $ fa$ "a fin$i!i**
$on"u)u' d $o)bu"!ibi'.
Angrna.' 'i$oida' fo'o"i! fa$ !ran")i"ia )ai "i'n!ioa"a. Sun! di"&onibi' 8 varian!
d !ran")i"ii I,"#if!+ V63 26 AT( V 6426AT "i VO 6426 AT.
24
Un' varian! "un! $on$&u! &n!ru "ar$ini )a/i) in $o)bina!ii d &ana 'a 28= !
&n!ru a&'i$a!ii "&$ia'.
I,"#if! "! a"!f' &o!rivi!a &n!ru a&'i$a!ii in do)niu' $on"!ru$!ii'or. I,"#if! ar doua
"$!iuni- in fa!a( "$#i)ba!oru' &ro&riu,*i"( "i in "&a! rdu$!oru' &'an!ar. Rdu$!oru'
&'an!ar "i divi*oru' d !ra&!a "un! "in$roni*a!( & $and "$#i)ba!oru' &ro&riu,*i" nu.
Sin$roni*ara " ra'i*a*a '$!roni$ &rin uni!a!i' d $on!ro' a' )o!oru'ui "i
!ran")i"ii. Car$a"a "$#i)ba!oru'ui( rdu$!oru' &'an!ar "i $a a a)bria.u'ui "un! din
a'u)iniu.
2unctii inteli#ente. JE$o Ro''K "! o fun$!i d 'ibrar a ro!i'or )o!oar( $ar
d$u&'a*a !ra$!iuna( $ono)i"ind $o)bu"!ibi'. E"! fo'o"i!a 'a $ondu"( d /)&'u &
!rnuri &'an.
J S)ar! Crui" Con!ro'K o&!i)i*a*a vi!*a d $roa*ira "i 'i)i!a*a f$!u' fran'or
au/i'iar $and a &ri)i! $ondi!ii d ru'ar( d /)&'u in &an! 'in.
,o-ertronic pentru constructii6 % 7.
E"! o !ran")i"i $o)&'! au!o)a!a d*vo'!a!a "&$ia' &n!ru !ran"&or!uri gr'. Ofra
"iguran!a 'a &ornir in $ondi!ii gr' "i "$#i)ba !r&!' 'in( fara in!rru&ri in
!ran")i!ra for!i d !ra$!iun :&oLr,"#if!;. E"! ida'a &n!ru a$!ivi!a!i "o'i$i!an! in
$on"!ru$!ii "i di'i!ar( $u) ar fi &n!ru $a)ioan' d "a'ubri!a!( $ar n$"i!a o&riri "i
&orniri fr$vn!.

2i#.39. 2i#.!"
In figura 2B "! &r*n!a! "$#i)ba!oru' d vi!* )anua' $u $ar " &oa! $#i&a
$a)ionu'( iar in figura 6=( !ran")i"ia au!o)a!a PoLr!roni$ fo'o"i!a "i a $u
r*u'!a! do"bi! 'a $a)ioan' FM &n!ru $on"!ru$!ii 1 35.

D a")na( !ran")i"ia PoLr!roni$( &r)i! "i a "$#i)bara )anua'a a !r&!'or.
Tran")i"ia PoL!roni$ "! di"&onibi'a in !ri varian! $u 4 "i 9 !r&!+ V2<= 4 PT( V64=
9PT "i V64=9PT. Tran")i"ia "! a'$a!ui!a din!r,un $onvr!i*or d $u&'u #idrau'i$ $u
di"&o*i!iv d b'o$ar( un nu)ar d angrna. &'an!ar $u fran "i a)bria.( "i
a)bria. $u di"$ &n!ru b'o$ara difri!'or "$!iuni a' a$"!ora.
PoLr!roni$ "! in!gra!a in "i"!)u' '$!roni$ a' v#i$u'u'ui &rin uni!a!i d $on!ro'
&n!ru "!ara !r&!'or "i !ran")i"ii.
*onverti;orul 1e cuplu pentru tractiune suplimentara la 1emara< 6 % 7. Convr!i*oru'
d $u&'u )ar"! )o)n!u' )o!oru'ui( ofrind !ra$!iun "u&'i)n!ara 'a d)ara.. D
a")na( a$"!a ab"oarb "o$uri' 'a d)ara.. Di"&o*i!iv' d b'o$ar( b'o$#a*a
29
angrna.' !urbini "i a' &o)&i. Poa! fi a$!iva! in !oa! !r&!' d !ran")i"i &n!ru o
fi$in!a "&ori!a "i $o"!uri rdu". Pri*a dir$!a din u'!i)a !ra&!a a"igura $ono)i d
$o)bu"!ibi' 'a )r"u' & au!o"!rada.
,ro#rame 1e schim5are a treptelor 1e vite;e pentru 1i.erite con1itii 1e rulare 6%7.
Sofru' &oa! a'g ini!ia' doua &rogra) au!o)a! in fun$!i d $ondi!ii' d ru'ar+
JE$ono)i$K a"igura $ono)i d $o)bu"!ibi'. S$#i)bara !r&!'or " fa$ 'a !ura!ii
rdu".
JPrfor)an!aK "! fo'o"i! &n!ru $ondi!ii $ar n$"i!a )ai )u'!a &u!r "i "$#i)b!a
!r&!' d vi!* " fa$ 'a !ura!ii )ari.
8chim5atoare 1e vite;e manuale. Li&"a vibra!rii'or din "$#i)ba!oar' d vi!*
in"a)na un *go)o! rdu" in $abina. Con!ro'u' &rin $ab'u, $u $ab'uri "&ara! &n!ru
)i"$ari 'ongi!udina' "i 'a!ra' &r)i! o d$u&'ar ra&ida "i &o*i!ii di"!in$! a'
angrna.u'ui. Si"!)u' &a!n!a! SFn$#ro)"$# "rvoa"i"!a! rdu$ for!a n$"ara
"$#i)barii !r&!'or.
V6==BB "! un "$#i)ba!or d vi!* $u < !r&! "i rdu$!or &'an!ar( $u &'a.a )ar d
a$!iun. Ofra o !ra$!iun /$'n!a 'a d)ara. "i "! $a&abi' d vi!* )ari d
$roa*ira. Ra&oar!' d !ran")i!r "un! ad$va! difri!'or !i&uri d )o!oar fo'o"i!.
S$#i)ba!oru' d vi!* ar 6 "$!iuni( in fa!a "$#i)ba!oru' &ro&riu,*i"( "i in "&a!
rdu$!oru' &'an!ar. S$#i)ba!oru' &ro&oriu,*i" ar 3 ra&oar! d !ran")i!r inain!
&r$u) "i unu' d )r" in$! "i unu' &n!ru )ar"arir.
S$#i)ba!oru' d vi!* $u 23 !r&!( $u rdu$!or &'an!ar "i divi*or d !ra&!a, V6623B(
VO6623B( V6423B "i VO6423B "un! uni!a!i !"!a! "i do"bi! d robu"!. A$"!a au
foar! )u'! !r&! d vi!* dar $u ra&oar! foar! a&ro&ia!( !a.ara fiind foar! bin
fa$u!a. A$a"!a $onfigura!i a"igura un d)ara. &u!rni$( !o!oda!a vi!*' )dii
ra'i*a! fiind )ari. La varian!a V u'!i)a !ra&!a d vi!* "! &ri*a dir$!a( iar 'a VO
a$a"!a ar un ra&or! "ubuni!ar. Divi*oru' d !ra&!a "! un angrna. d !i& &'an!ar.
Am5reia<e 1ura5ile6 % 7.
A)bria.' $u a$!iun )$ani$a "un! di"&onibi' in $onfigura!ia d !i& )onodi"$
CS38B,O( CS38B,OR "i $u doua di"$uri CD8<B,O( CD3=B,O. Varian!a R ar o
garni!ura d frodou r*i"!n!a( &o!rivi!a &n!ru $ondi!ii )ai difi$i' d fun$!ionar.
Cu un a)bria. dub'u " &oa! !ran"fra un $u&'u "u&rior $#iar "i $u a)bria. d
dia)!r )i$i( du&a $u) " &oa! vda "i din !ab'u' 6.
Di"$uri' "un! &rva*u! $u di"!an!ir $u ar$uri. Pr"iuna "! di"!ribui!a unifor) &
!oa!a "u&rafa!a d fri$!iun( $a $ &r'ung"! dua!a d via!a a di"$u'ui.
'ransmitere e.icienta a puterii in1i.erent 1e aplicatie6 % 7.
Do!ara "!andard a $a)ioan'or in$'ud un )$ani") d b'o$ar a difrn!ia'u'ui &un!ii
"&a!. A$"!a i)buna!a!"! $a&a$i!a!a d a a.ung 'a d"!ina!i in "iguran!a & "u&raf!
a'un$oa" "i rdu$ !ra$!iuna. Pun!i' !and) "un! $#i&a! "i $u un )$ani") d
b'o$ar a difrn!ia'u'ui in!r &un!i.
>iverse variane 1e pri;e 1e putere montate pe schim5atorul 1e vite;e6% 7. Sun!
di"&onibi' &ri* d &u!r )on!a! & "$#i)ba!oru' d vi!* &n!ru )a.ori!a!a
a&'i$a!ii'or, !ura!i )ar "au )i$a( $u &o)& #idrau'i$ a$!iona! &rin f'an" "au dir$!.
E/i"!a "i varian! $u a$!ionar dub'a.
,ri;a 1e putere superioara pentru ,o-ertronic 6%7. Tran")i"ia PoLr!roni$ "!
di"&onib'ia $u &ri* d &u!r &roi$!a! &n!ru &o)& #idrau'i$ a$!iona! dir$! "au d
'a arbor' d !ran")i"i.
2>
Mo!oru' a$!iona*a dir$! &ri*a d &u!r 0 d 'a $a&a!u' arbor'ui $o!i! a' )o!orui'ui &rin
$ar$a"a $onv!i*oru'ui d $u&'u a' !ran")i"ii :v. .i#ura 6=;. Pri*a d &u!r &oa! fi
a$!iona!a a!a! in )r"( $a! "i 'a "!a!ionara $a)ionu'ui. Cu&'u' di"&onibi' a.ung 'a
<4=N).
La )o!oru' DBB &ri*a d &u!r )on!a!a & )o!or " fo'o""! &n!ru a$!ionara uni
&o)& #idrau'i$. Mo)n!u' )a/i) !ran")i" &n!ru un v#i$u' "!a!iona! "! d
2===N) "i 94=N) in !i)&u' d&'a"arii. Ra&or!u' d !ran")i!r "! d 2(69+2 .
La )o!oru' D28A )o)n!u' )a/i) !ran")i" &n!ru un v#i$u' "!a!iona! &oa! a.ung 'a
B== N) "i 94=N) in !i)&u' d&'a"arii. Ra&or!u' d !ran")i!r avand a$ia"i
va'oar M(69+2.
=a;a multi.unctionala 1e pornire 6 %7.
3. )ontarea rapi1a si usoara a suprastructurii. In "&a!' $abini( "a"iu' ar
'on.roan' &ara'' $u o 'a!i) $on"a!an!a d <4=)). Ina'!i)a $on"!an!a a "a"iu'ui "i
"u&ra!a!a "a dra&!a( fa$ d a")na( u"oara )on!ara "u&ra"!ru$!urii.
2i#.!3.
In figura 62( "un! indi$a! $ara$!ri"!i$i' "&$ifi$ "a"iu'ui d $a)ioan Vo'vo FM
&n!ru $on"!ru$!ii1 3 5.
Pn!ru a "a!i"fa$ nvoi' d $aro"ar "i divr" !i&uri d "a"iu( Vo'vo fo'o""! un "i"!)
in!'ign! d gru&uri )odu'ar d gauri d a"a)b'ar &n!ru )on!ara "u&ra"!ru$!urii
ra&id "i u"or.
!. 'ipuri 1e traverse pentru cupla 1e remorcare. %a)a 'arga d $u&' d
r)or$ar $u ina!i)i difri! d $u&'ar( "! ada&!a! in fun$!i d &roi$!ara )odu'ara.
E/i"!a )odu' $u )on!ar $n!ra'a( 'a ")i,ina'!i)( 'a ba*a $adru'ui "i 'a ina'!i) .oa"a
2<
"ub $adru. A$"!a &o! fi )on!a! 'a in!rva' d 64))( &n!ru )ai )u'! u!i'i*ari.
Lungi)a 'on.ronu'ui $on"o'i "&a! &oa! fi rg'a!a 'a in!rva' d 4=)). C'in!u'
&oa! a'g a"!f' !i&u' d !ravr"a &n!ru $u&'a d r)or$ar( &o*i!ia a$"!ia "i &ro!$!ia
an!ii)&anar dori!a.
4. ,unti .ata in 1i.erite variante. Pun!i fa!a d divr" ina'!i)i "i "ar$ini a$o&ra
ga)a 'arga d u!i'i*ar. Mu'! )od' di"&un d o &un! fa!a dra&!a &n!ru o garda )ar.
Pun!i' fa!a dub' "un! $on$&u! &n!ru $' )ai difi$i' o&ra!iuni in $on"!ru$!ii "au
&n!ru $a)ioan $u $#i&a)n! d )ani&u'ar a "ar$ini'or gr' &o*i!iona! in "&a!'
$abin. Confor!u' i)buna!a!i! 'a ru'ar "! a"igura! d un nou "i"!) d dir$!i. Noi'
bar d dir$!i "i bi'!' $u go)!ri )odifi$a!a i)buna!a!"$ "!abi'i!a!a &
!rai$!ori "i $o)&or!a)n!u' ru!ir. Ung#iuri' )ari d bra$ar i)buna!a!"$
)anvrabi'i!a!a unui FM $#iar "i in "&a!ii ingu"!. Ca"!a d dir$!i "rvoa"i"!a!a ar
ra&or! d !ran")i!r variabi'( a"!f' in$a!( gradu' d a"i"!ar " ada&!a*a 'a vi!*a
v#i$u'u'ui( &n!ru un $ondu" u"or $#iar "i 'a vi!* )i$i.
%. *amionul are toate componentele electrice #rupate intr$o locatie prote<ata.
In fun$!i d a&'i$a!ia $a)ionu'ui( a'!rna!oar' "i ba!rii' $a)ionu'ui "un! fa$u! "a
$or"&unda nu)aru'ui d $on"u)a!ori d nrgi '$!ri$a.
8a 1e cuplare pentru 46 tone 6 %7. Saua d $u&'ar $u f'an"a "! o vr"iun $u gru!a!
rdu"a "i nu n$"i!a o &'a$a d )on!ar. Saua d $u&'ar "! $u 29= d )) )ai ina'!a
d$a! "a"iu'. E"! o)o'oga!a ISO( ar &rofi' L( "i $' $u )ai )u'! ina'!i)i u!i'i*a! "un!
in$'u" in ga)a.
Ca)ioan' &o! ava o&!iona' ba!ria d a$u)u'a!ori )on!a!a & $on"o'a din "&a! a
$aro"rii in!r !ravr"' "a"iu'ui &n!ru o di"!ribu!i )ai fi$in!a a )a"'or. E"! o
a'!rna!iva $ar ofra o f'/ibi'i!a! $on"idrabi'a( d /)&'u 'a a)&'a"ara
r*rvoru'ui. A&a"ara & &un!a din fa!a "! rdu"a( $a $ r&r*in!a un avan!a. din
&un$! d vdr a' di"!ribu!ii )a"'or.
'ractiunea inte#rala 6 % 7. Vo'vo FM "! un v#i$u' a&! &n!ru a&'i$a!ii in $on"!ru$!ii in
$ondi!ii difi$i'. Tra$!iuna in!gra'a :3/3; "i :9/9; Vo'vo "! robu"!a( u"oara "i
ra"&und &ro)&! 'a $o)n*i.

2B
2i#.!!.
In figura 66 "! &r*n!a!a o "$!iun &rin &un!a )o!oar "o'o RS728>=C( $ar "!
$#i&a!a $u fran di"$ "i rdu$!or )on!a! in bu!u$u' ro!ii 135.
RS728>=C "! o &un! $o)&'! noua( $u rdu$!or in bu!u$u' ro!ii( &n!ru $rin!'
/ign! din do)niu' $on"!ru$!ii'or "i &n!ru !ran"&or!uri gr' d $ur"a 'unga. S
$ara$!ri*a*a &rin!r,o gru!a! rdu"a "i &irdri in!rn &rin fr$ar rdu". E"!
di"&onibi'a $u ra&oar! d !ran")i!r &n!ru vi!* ridi$a!. Tran"for)ara $u&'u'ui "
ra'i*a*a in )ar &ar! in rdu$!oru' din bu!u$u' ro!ii( $ar "! a'$a!ui! din angrna.
&'an!ar $oni$ "i ru')n!i $u a$ "i rdu$ 'a )ini) &irdri' &rin fr$ar135.
2i#.!4.
In figura 68 "! &r*n!a!a o &un! in !and) $u rdu$!or "i)&'u RTS68>=A( $#i&a!a $u
$u !a)buri "i fran $u "abo!i in!riori 135. Pun!a !and) RTS68>=C "! &rva*u!a $u un
rdu$!or "i)&'u "i "! d"!ina!a !ran"&or!uri'or gr'( $#iar "i in $ondi!ii difi$i'.
A$"! $a)ioan "un! &rva*u! $u un "$#i)ba!or d vi!* )anua'( iar &n!ru a&'i$a!ii
do"bi! d difi$i' $u PoLr!roni$( !ran")i"i au!o)a!a &oLr,"#if! $u $onvr!i*or d
$u&'u. Toa! varian!' d )o!oar din ga)a FM &o! ava !ra$!iun in!gra'a. Divr"
ra&oar! d !ran")i!r o&!i)i*a*a $a)ionu' &n!ru a$!ivi!a!i d !ran"&or!. Pn!ru
varian!a $u !ra$!iun in!gra'a( /i"!a o &un! )o!oar $u rdu$!or in bu!u$u' ro!ii FAA22
"i $u!ia d !ran"fr V64=2>B135.

6=
2i#.!%, a si 5
In figura 63(a( "! &r*n!a!a "u"&n"ia &nu)a!i$a RPAD,A9( fo'o"i!a 'a "a"iuri d
!i&u' :9/6;( $u &un! dir$!oar fi/a( "ar$ina & bog#iu d 2<A2B!( &n!ru rdu$!or "i)&'u
"i in bu!u$u' ro!ii135.
In figura 63(b "! ara!a!a "u"&n"ia RADD,BR+ 93A<3( $u ar$uri 'a)'ar( &arabo'i$( $u
"ar$ina & bog#iu 62!( $#i&a!a $u rdu$!or "i)&'u "i in bu!u$u' ro!ii. Su"&n"ia "!
i)buna!a!i!a &n!ru o )ai buna )anvrabi'i!a! a $a)ioan'or Vo'vo FM &n!ru
$on"!ru$!ii 1 35.
0i1er 1e piata in sisteme 1e .ranare 63,%7. %a)a FM in$'ud fran $u di"$uri a"i"!a!
$u EBS "i "i"!) ESP d "!abi'i*ar a franarii( iar $a a'!rna!iva( "i"!)u' d franar
!"!a! D, $a)( 'a $ar " adauga fran' au/i'iar d ina'!a &rfor)an!a VEB "i r!ardru'.
EBS :Si"!) d franar $on!ro'a! '$!roni$;( in!gra! in "i"!)u' '$!roni$ a' v#i$u'u'ui
ofra nu)roa" avan!a.. Fran' d "rvi$iu "i $' au/i'iar a$!iona*a i)&runa
i)buna!a!ind a"!f' "iguran!a "i &rodu$!ivi!a!a. Sun! di"&onibi' ur)a!oar' &a$#! d
do!ari+ Sa!andard( Mdiu "i Ina'!. S)ir)or$i' $u EBS "un! do!a! $u &a$#!u' Trai'r.
E=8$ .rane cu 1iscuri controlate electronic. Sun! a$!iona! &nu)a!i$( dar franara
f$!iva "! a"igura!a d uni!a!a d $on!ro' EBS. A$"! "i"!) ofra un ra"&un" /!r)
d &ro)&! 'a $o)n*i. Ca)ioan' $u "u"&n"i &nu)a!i$a "un! $#i&a! "!andard $u
EBS.
2rana 1e ur#enta re1uce 1istanta 1e oprire. A"i"!n!a 'a franara d urgn!a ar ro'u'
d a rdu$ di"!an!a d o&rir. EBS inrgi"!ra*a vi!*a $u $ar "un! a$!iona! fran'.
62
Cand "! d!$!a!a o "i!ua!i $ar n$"i!a o franar bru"$a( for!a d franar "!
a)&'ifi$a!a &n!ru a o&!i)i*a in$!inira v#i$u'u'ui "i a rdu$ di"!an!a d o&rir.
A<uta la pornirea in rampa. A$"! "i"!) u"ura*a &ornira in ra)&a. Frana "!
a$!iona!a 'a &ornira d & 'o$ "i "! 'ibra!a au!o)a! a!un$i $and )o!oru' d*vo'!a
$u&'u "ufi$in! "au 'a 'ibrara &da'i d a)bria.( da$a "! &rva*u! $u "$#i)ba!or d
vi!* )anua'. P "$ur!( &da'a d a$$'ra!i $on!ro'a*a franara. La $a)ioan' $u
!ran")i"i au!o)a!a( frana "! 'ibra!a 'a o "$unda du&a $ "ofru' ridi$a &i$ioru' d
& &da'a.
E8, (,ro#ram electronic 1e sta5ilitate) pentru o .ranare mai uni.orma63,%7. E"!
in$'u" in &a$#!u' JEBS 7ig#K "i "! di"&onibi' &n!ru au!o$a)ioan' $u !ra$!iun
:3/6;( :9/6; "i :9/3;.
Si"!)u' EPS inrgi"!ra*a $and $a)ionu' ru'a*a $u vi!*a )ar "i "! & $a' "a
dra&* "au ri"$a "a " ra"!oarn in $urba. D a")na EPS $on!ro'a*a )i"$ari'
bru"! "i d forf$ar a' an"a)b'u'ui. EPS $o)&n"a*a g"'i' "ofru'ui "i "! u!i'
)ai a'" & dru)uri a'un$oa".
ESP ar un "i"!) "ofi"!i$a! d "n*ori $ar inrgi"!ra*a a$!iuni' "ofru'ui "i
$o)&or!a)n!u' v#i$u'u'ui. Pornind d 'a a$"! da!( ESP d$id $ar roa!a "au ro!i
!rbui frana!a:; &n!ru a a"igura for!a adrn!a )a/i)a. A$"! "i"!) r"!ri$!iona*a
$u&'u' )o!oru'ui "i a$!iona*a a"u&ra fran'or &ana 'a "!abi'i*ara an"a)b'u'ui.
In anu)i! "i!ua!ii ( r)or$a "! d a")na frana!a.
2rane cu tam5uri B$cam cu actionare uni.orma. Pn!ru un' a&'i$a!ii( &un!i' A,Rid
"i T,Rid "un! $#i&a! $u fran &nu)a!i$ D,$a) $u !a)buri. A$"!a "! un !i& d frana
!"!a!( rnu)i! &n!ru &rfor)an!' /$&!iona' "i dura!a 'unga d via!a.
8istemele electronice asista so.erul 6 %7. Si"!)' '$!roni$ in!'ign! a.u!a "ofru'
"a $ondu$a in $ondi!ii d "iguran!a. E$ranu' $u infor)a!ii &n!ru "ofr ofra in
&r)ann!a infor)a!ii d"&r "!ari' "i "!ara $a)ionu'ui. Vo'vo TEA o&!i)i*a*a
fun$!ii' "i"a!)'or '$!roni$ af'a! 'a bordu' $a)ionu'ui.
Uni!a!i d $on!ro' &rogra)abi' &r)i! a$!ua'i*ara "of!u'ui a!un$i $and a$a"!a "!
n$"ara. Vo'vo TEA :S$#)a '$!ri$a $a)ion; "! un "i"!) $o)&u!ri*a! d $on!ro' "i
)oni!ori*ar d"!ina! $on!ro'arii fun$!ii'or $a)ionu'ui. Fi$ar "i"!) &rin$i&a', )o!or(
!ran")i"i( "i"!) d franar( "u"&n"i &nu)a!i$a "i a'!', "! $#i&a! $u o uni!a!
'$!roni$a d $on!ro' $ar ar 'a ba*a un )i$ro&ro$"or.
,osi5ilitate 1e a a1apta camionul 6 % 7. Fi$ar $o)&onn!a &rin$i&a'a ar un "i"!) d
$on!ro' &ro&riu. Uni!a!i' d $on!ro' "un! $on$!a! &rin in!r)diu' uni r!' d da!(
in!ra$!ionand "i u!i'i*and "n*orii a'!or uni!a!i. Da!ori!a fun$!ii'or &rogra)abi' d
))ori( Vo'vo TEA ofra 'ibr!a!a d a ada&!a $a)ionu' &n!ru $rin!' "&$ifi$ a'
$'in!i'or "i &n!ru do)niu' d a$!ivi!a!.
Ecranul cu in.ormatii pentru so.er. Ar nu)roa" )niuri &rdfini!. Sofru' &oa!
$ra &ro&riu' J $ran &rfra!K $u infor)a!ii ada&!a! in fun$!i d "i!ua!i. Sun! afi"a!i
"i indi$a!orii d!r)ina!i d $o)&u!ru' d bord( $u) ar fi $on"u)u' d $o)bu"!ibi' "i
au!ono)ia.
A** (*ontrol a1aptiv al vite;ei 1e croa;iera; 12(35 )n!in au!o)a! di"!an!a $or$!a
fa!a d au!ov#i$u'u' din fa!a. ACC "! di"&onibi' o&!iona' "i fin$i!i*a*a in "&$ia'
o&ra!iuni' d !ran"&or! d $ur"a 'unga in !rafi$ in!n". Noua gnra!i d ACC6
)n!in di"!an!a $or"&un*a!oar &rin a$!ionara fran'or d "rvi$iu.
66
*ontrolul acceleratiei si .ranarea 63,%7. In!rva'u' d rg'ar "! in!r 2 "i 8 "$und(
iar "i"!)u' ACC )n!in di"!an!a "!a!a in !i)& fa!a d v#i$u'u' din fa!a( rg'and
au!o)a! a$$'ra!ia "i a$!ionand frana d )o!or( frana au/i'iara "i frana d "rvi$iu. ACC
"! &rva*u! $u un "i!) d avr!i*ar in $a* d $o'i*iun $ar " d$'an"a*a a!un$i
$and a&ar un obi$! )ar 'a )ai &u!in d 8= d )!rii in fa!a v#i$u'u'ui.
Vo'vo "! &ri)u' &rodu$a!or d $a)ioan $ar ofra un "i"!) au!o)a! d )oni!ori*ar a
anv'o&'or TPM :Si"!) d )oni!ori*ar a &r"iunii in anv'o&;( )ono!ori*a*a d
a")na "i &r"iuna in anv'o&' r)or$ii. Fi$ar vn!i' "! $#i&a"! $u un "n*or
d &r"iun "i un !ran")i!a!or $u ba!ri. Infor)a!ia "! !ran")i"a &riodi$ 'a uni!a!a d
$on!ro' $ar )oni!ori*a*a &r)ann! &r"iuna in anv'o&. Pr"iuna din anv'o& "!
indi$a!a & afi"a.. O &r"iun $or$!a garan!a*a un $o)&or!a)n! ru!ir nor)a'( rdu$
$on"u)u' "i &r'ung"! in a$'a"i !i)& dura!a d via!a a anv'o&'or.
S fo'o""! "i o noua !'$o)anda &n!ru in$#idra $n!ra'i*a!a "i "ur"a d a'i)n!ar
&rin$i&a'a "i a'ar)a d 'a un "ingur bu!on d $o)anda.
Vo'vo a d*vo'!a! un &rogran $o)&'/ d in"!ruir &n!ru "ofrii d $a)ioan( $ar "
ba*a*a & "i!ua!ii indi! in $ondi!ii d !rafi$ "i d 'u$ru ra'. Vo'vo Tru$?" a fo"!
in!odauna un &ionir a' "i"!)'or d "iguran!a( "i din a$"! &un$! d vdr Vo'vo va fi
&rga!i! $and va in!ra in vigoar noua dir$!iva UE( $ar( "o'i$i!a in"!ruira "ofri'or d
au!o$a)ioan. Din S&!)bri 6==B dir$!iva UE "o'i$i!a $a !o!i !ran"&or!a!orii "a ofr
"ofri'or un &rogra) d in"!ruir d 84 d or $r!ifi$a! d UE( d"fa"ura! & &ar$ur"u' a
$in$i ani. Prin!r a'!'( dir$!iva UE "o'i$i!a $a in"!ruira "ofri'or "a $u&rinda a"&$!
&r$u) $ondu"u' fi$in!( "iguran!a( 'gi"'a!i "i rg')n!ari "&$ifi$ indu"!rii 1 2 5.
=i5lio#ra.ie
2. Mi#ai'"$u(R., Lan"ar F729( F7(FM( Vo'vo "i inoi"! ga)a( %o!borg Sudia(
Rvi"!a Cargo N Bu"( Anu' XIII :239;( nr. >A6==<( &ag.46,43.
6. / / / Vo'vo Tru$?"( Pr*n!ara $o)&anii( Vo'vo Tru$? Cor&ora!ion( Prin!d
in SLdn.
8. / / / Vo'vo Ro)ania. D*vo'!ara $on"!ru$!ii'or( Pub'i$a!i !ri)"!ria'a d
infor)ar( nr. 2A6==<( 8= &ag.
3. / / / Vo'vo FM. Cara$!ri"!i$i- Vo'vo Tru$?"( Driving Progr""( Vo'vo Tru$?
Cor&ora!ion( Prin!d in SLdn( 8> &ag.
4. / / / Vo'vo FE( Vo'vo Tru$?"( Driving Progr""( Vo'vo Tru$? Cor&ora!ion(
Prin!d in SLdn( 8B &ag.
9. / / / Vo'vo FL( Vo'vo Tru$?"( Driving Progr""( Vo'vo Tru$? Cor&ora!ion(
Prin!d in SLdn( 8B &ag.
>. / / / Vo'vo Tru$?" "i "iguran!a ru!ira( Driving Progr""( Vo'vo Tru$?
Cor&ora!ion( Prin!d in SLdn( 24 &ag.
<. / / / Con"!ru$! Pro "i To!a' Bu"in"" So'u!ion( Vo'vo FE : 9/3; $u bna
ba"$u'abi'a 26(3 )$( S&$ifi$a!ii !#ni$( Vo'vo Ro)ania( 6 &ag.
B. / / / Vo'vo FM :</3; Ba"$u'an!a, So'u!i 'a $#i( Buiding Su$$""(
S&$ifi$a!ii !#ni$( Vo'vo Ro)ania( 6 &ag.
68
NOI CAMIOANE VOLVO FLEXIBILE SI PERFORMANTE PENTRU
CONSTRUCTII SI DISTRIBUTIA DE MARFURI.

Prof. univ. dr. ing. Sarbu Laurn!iu
Univr"i!a!a T#ni$a d Con"!ru$!ii Bu$ur"!i
Articol aparut in Revista Unelte si Echipamente Nr. 8 ( 96) si Nr. .9 ( 97), Anul IX !""8,
pa#. 7"$8! si pa#. 8"$9%.
In!rodu$r.
%ru&u' Vo'vo i"i ar rada$ini' in Sudia( Fran!a "i SUA. E"! unu' din!r $i )ai )ari
&rodu$a!ori d au!o$a)ioan din 'u)( au!obu*( $#i&a)n! d $on"!ru$!ii( "i & 'anga
a$"!a( d "i"!) '$!ri$ nava' "i indu"!ria'( $o)&onn! &n!ru indu"!ria
aro"&a!ia'a( $#i&a)n! d ina'!a !#no'ogi( !$. Co)&anii' d au!o$a)ioan "i
$#i&a)n! d $on"!ru$!ii din $adru' %ru&u'ui Vo'vo( "un!+
&olvo 'ruc(s, $ar &rodu$ au!o$a)ioan d 'a $'a"a )di 'a gra &n!ru !ran"&or! &
di"!an! 'ungi( !ran"&or! rgiona' "i a$!ivi!a!i in $on"!ru$!ii-
Renault 'rac(s, fabri$a )ai )u'! !i&uri d au!o$a)ioan u"oar &n!ru a$!ivi!a!i d
di"!ribu!i 'a au!o$a)ioan gr' &n!ru !ran"&or! & di"!an! 'ungi-
)ac( 'rac(s, &rodu$ au!o$a)ioan gr' d"!ina! in &ri)u' rand "g)n!u'ui d
$#i&a)n! &n!ru $on"!ru$!ii "i !ran"&or!uri'or rgiona' gr' in A)ari$a d Nord.
&olvo *onstruction E+uipment, d*vo'!a o ga)a d )od' divr"ifi$a! d u!i'a.
&n!ru a$!ivi!a!i d $on"!ru$!ii "i do)nii' a"o$ia!.
Un nu)ar d dvi*ii din $adru' gru'u'ui Vo'vo( a"igura "&ri.in &n!ru a$!ivi!a!i din
do)niu' $o)r$ia'( $a d /)&'u+
&olvo ,o-ertrain, furni*a*a gru&u'ui Vo'vo )o!oar di"'( !ran")i"ii "i &un!i-
&olvo In.ormatic 'ehnolo#/, furni*a*a "o'u!ii IT n$"ar a$!ivi!a!ii indu"!ria' "i
$o)r$ia' a!a! in in!rior $a! "i in afara gru&u'ui-
&olvo 'ehnolo#/ 0 d*vo'!a !#no'ogii noi "i "o'u!ii $o)r$ia' in &ri)u' rand &n!ru
$o)&anii' gru&'u'ui Vo'vo-
&olvo 0o#istics, i)&')n!a*a "i g"!iona*a 'a niv' g'oba' "o'u!ii 'ogi"!i$ &n!ru
indu"!ria au!o "i $a aronau!i$a( !$.
Mo"!nira "$andinava "! o &r*n!a $r!a in au!o$a)ioan' &rodu" d Vo'vo( iar
')n!' du&a $ar " orin!a*a $on"!ru$!oru' d $a)ioan "un!+ "i)&'i!a!a(
rgono)ia( fun$!iona'i!a!a "i gri.a fa!a d $ondu$a!oru' au!o 12(3(45.
Vo'vo a fo"! &ri)u' &rodu$a!or d au!o$a)ioan din 'u) $ar a in!rodu" o $'u'a d
"iguran!a din o!'( vo'an dfor)abi'( in!rior $ar a"igura &ro!$!ia 'a i)&a$!( $n!uri d
"iguran!a $u &rindr in !ri &un$! "i arbag( un niv' d vi*ibi'i!a! /$'n! din $abina
in /!rior( "i &o"ibi'i!a!a )on!arii d $a)r d 'ua! vdri. D a")na( Vo'vo a
in!rodu" "i &o"ibi'i!a!a $o)uni$arii &rin )"a. !/! in!r au!o$a)ion "i di"&$ra!.
Ergono)ia $abini a fo"! i)buna!a!i!a &rin "$aunu' $onfor!abi' &n!ru "ofr $u "u"&n"i
63
&nu)a!i$a. In &'u"( niv'u' rdu" d *go)o! "&or"! a!n!ia "i rdu$ niv'u' d "!r".
Cu $a! "un! )ai bun $ondi!ii' $ra! &n!ru !i)&u' &!r$u! 'a vo'an d "ofr( $u a!a! va
$r"! "i &rodu$!ivi!a!a )a"inii( 'u$ru & $ar Vo'vo a $au!a! "a,' &rf$!ion* $on!inuu
d,a 'ungu' !i)&u'ui 12(3(45.
%a)a d au!o$a)ioan Vo'vo di"&onibi'a 1 6 5.

%a)a d au!o$a)ioan Vo'vo &r*n!a & &ia!a ro)ana"$a( $on!in )od' u"oar "i
)dii Vo'vo FE( FL( Vo'vo F7 "i )od' "&$ia'i*a! &n!ru $on"!ru$!ii Vo'vo FM.
)o1ele &olvo E0 si 2E. Vo'vo EL "un! au!o$a)ioan u"oar d"!ina! a$!ivi!a!ii d
di"!ribu!i 'o$a'a "i rgiona'a. Vo'vo FE "! $on"!rui! &n!ru "ar$ini )ai )ari "i dru)uri
)ai gr' "i "! di"&onibi' "i in varian! $u 8 &un!i. Vo'vo FL "! d"!ina! unor a$!ivi!a!i
d di"!ribu!i urbana( $o'$!ara d"uri'or "i a'!or a$!ivi!a!i in $ar "ofru' !rbui "a
$oboar fr$vn! din $abina & &ar$ur"u' "$#i)bu'ui d 'u$ru 1 95.
Vo'vo FL "! d"!ina! &n!ru "rvi$ii d $ura!ni &n!ru un ora" 'a "!andard uro&n.
Pn!ru o&ra!orii $ar i"i dor"$ un )a/i) d fi$in!a in!r,un do)niu din $ in $ )ai
$o)&!i!iv $u) "! $' a' "a'ubri*arii( Vo'vo ofra o ga)a 'arga d $#i&a)n!
"&$ia'i*a! :v.fig.3(a "i b;. Au!ogunoir' 'u$ra*a in *on' urban( und "n!ia' "un!
)o!ori*ari' in $onfor)i!a! $u $' )ai "!ri$ nor) d )i"ii &o'uan! &r$u) "i foar!
"i'n!ioa". Nu in u'!i)u' rand &n!ru a " "!r$ura & $' )ai ingu"! "!ra*i "i &rin
ag'o)ra!ia *i'ni$a( a$"!a !rbui "a " r)ar$ &rin!r,o )anvrabi'i!a! do"bi!a "i "a
ofr o vi*ibi'i!a! )a/i)a. Cu un )o!or $ ofra o &u!r d 6<=CP "i un vo'u) d
!ran"&or! d 26 "au 29 )$( Vo'vo FL :3/6; r&r*in!a a'gra &rf$!a &n!ru
!ran"&or!ara d"uri'or in )od "igur "i fi$in! 195.
In figura 2 "un! &r*n!a! $ara$!ri"!i$i' d !ura!i a' )o!oar'or din ga)a D> fo'o"i!
&n!ru $a)ioan Vo'vo FE 145.
Unu' din!r $' )ai i)&or!an! obi$!iv in &roi$!ara unui Vo'vo FE a fo"! a"igurara
unor &rfor)an! dina)i$ d &ri)a $'a"a. Ca)ionu' Vo'vo FE "! $#i&a! $u un )o!or
$o)&'! nou d >(6 'i!rii( $o))on,rai' $ di"&un d 63=(6<= "au 86= CP. A$"!a
ra"&und ra&id 'a a&a"ara &da'i d a$$'ra!i( a!ing $u u"urin!a vi!*a d $roa*ira "i
furni*a*a $u&'u' ridi$a! in !r&!' "u&rioar $#iar "i in !rn in &an!a. Mo!oru' di"&un
d un $u&'u ridi$a! d &ana 'a 26== N) & o &'a.a 'arga d !ura!ii. Vo'vo D> r"&$!a
nor)' uro&n an!i&o'uar Euro 3 "i "! di"&onibi' "i in!r,o varian!a Euro 4( $ar
fo'o""! !#no'ogia SCR. Frana & va$uar "! $u f$! )a/i) d 28= ?@ 'a 6<==
ro!A)in( "au frana d $o)&r"i( $u f$! )a/i) d 2<< ?@ 'a 6<== ro!A)in.
P )o!or " &oa! )on!a o &ri*a d &u!r $ !ran")i! un $u&'u )a/i) d 9== N)( 'a
<==,26== ro!A)in( n$"ara &n!ru a$!ionara $#i&a)n!'or d 'u$ru )on!a! &
$a)ion.
2i#.3

2i#.! 2i#.4
In figuri' 6"i 8( "un! &r*n!a! "o'u!ii d u!i'i*ar urbana &n!ru di"!ribu!ia )arfuri'or a
$a)ioan'or Vo'vo FE :v. fig.6; "i Vo'vo FL :fig8; 1 6(3(45.
64
2i#.%,a
2i#.%,5
In figura. 3( a "i b( "un! &r*n!a! difri! a&'i$a!ii &n!ru u!i'i*ara urbana a $a)ioan'or
Vo'vo FL $#i&a! $u nou' )o!or D>E 1 95. Vo'vo FL "! $#i&a! $u un nou )o!or di"'
$u 9 $i'indrii "i o $a&a$i!a!r d > 'i!rii. Mo!oru' "! di"&onibi' in doua varian!
&u!rA$u&'u d+ 63=CPAB6=N) "au 6<=CPA2=4=N). Lan!u' $in)a!i$ in$& d 'a
)o!or( !r$ &rin "$#i)ba!oru' d vi!* "i " !r)ina 'a &un!a din "&a!. Pn!ru Vo'vo
FL( fi$ar $o)&onn!a a 'an!u'ui $in)a!i$ fun$!iona*a in &rf$!a ar)oni $u
$''a'!.
Vo'vo FL "! u"or ada&!abi' unor a&'i$a!ii difri! d !ran"&or!( du&a $u) " &oa!
ob"rva din "o'u!ii' d $aro"ar a "a"iu'ui "i )on!ara difri!'or $#i&a)n! &r*n!a!
in figura 3( a "i b. Cabina a fo"! $on$&u!a $onfor) u'!i)i'or &rogr" din do)niu'
"iguran!i 0 &ar! din !radi!ia Vo'vo. Cabina a !r$u! &rin!r,o "ri d !"! d $o'i*iun "i
i)&a$! "&$ifi$ Vo'vo. Ci'a'!i &ar!i$i&an!i 'a !rafi$ "un! &ro!.a!i d FUP :&ro!$!i
fron!a'a an!i,i)&anar;( &r$u) "i d &ro!$!ia an!i,i)&anar "&a!( $ar i)&idi$a
in!rara "ub au!o$a)ion a v#i$u''or d )ari)i )ai )i$i( in $a*u' unui a$$idn!1 9 5.
A!un$i $and "! vorba d"&r $on"!ru$!ia unui &roi$! d anvrgura in $on"!ru$!ii( "!
nvoi d un v#i$u' o&!i)i*a! &n!ru !ran"&or!u' ni"i&u'ui( &i!ri"u'ui "au a' a'!or
)a!ria'( & di"!an! )i$i "i )dii. Ca a!ar " r$o)anda "o'u!ia Con"!ru$! Pro( adi$a
un $a)ion $ar "! ga!a )ru "a fi .n )i"$ar.
Vo'vo Con"!ru$! Pro( "! un $a)ion )od' FE d !i&u' :9/3; $#i&a! $u o bna
ba"$u'abi'a d 26(3 )$( fiabi' "i &rfor)an!. Cara$!ri"!i$i' !#ni$ &n!ru )od'u' FE
:9/3; ba"$u'an!a( $o)r$ia'i*a! & &ia!a ro)ana"$a "un! indi$a! in ta5elul 3 687.

'a5elul 3.
8peci.icatie tehnica &olvo 2E (69%) cu 5ena 5ascula5ila 1e 3!,% mc 6 8 7.
*a5ina: $abina d *i L2 72( "$aun "ofr $onfor! $u $n!ura in!gra!a( ar $ondi!iona!(
ga)uri $u a$!ionar '$!ri$a( radio CD( og'in*i r!rovi*oar $u in$a'*ir '$!ri$a.
0ant cinematic
)otor , D>E86=( $i'indra >(6 'i!rii( &u!ra 86= CP( $u&'u' 26==N)
*lasa 1e emisii Euro 3
2rana 1e motor , frana d $o)&r"i : Ca$obA" Engin Bra?; f$! )a/i) 2<< ?@ 'a
6<== ro!A)in
8chim5ator 1e vite;e, DF $u B !r&!( $u&'u )a/ 26== N)
Am5reia<, )onodi"$ 38= ))
,unte spate, !and)( rdu$!or in bu!u$i
Ra&or! d !ran")i!r &un! "&a!, 4(38+2.
69
8asiu
Ampatament, 84== ))
8arcina ma9ima punte .ata, <(= !
8uspensie .ata, ar$uri $u foi &arabo'i$
8uspensie spate, ar$uri $u foi &arabo'i$( bara "!abi'i*a!oar
8arcina ma9ima tan1em spate, 62 !
2rane, $u di"$( EBS( &a$#! )diu( $u TCS "i a.u!or d &ornir in &an!a
%ro"i)a "$!iunii "a"iu'ui 0 <))
Ina'!i)a "$!iunii "a"iu'ui, 8== ))
Re;ervor com5usti5il, & dra&!a( din a'u)iniu( 649 'i!rii
Re;ervor A1=lue, 3= 'i!rii( dra&!a
*ompresor aer, 6 $i'indrii( dbi! )a/.>6= 'A)in
,ri;a 1e are motor,& $abina
>ispo;itiv 1e tractiune &n!ru )a/i) 8(4!
8uprastructura
>irectie 5asculare, "&a!
*apacitate 5ena, 26(3 )$
*onstructie,")i$ir$u'ara
)aterial, !ab'a d o!' $u granu'a!i fina( 7ARDOX 34=( $u gro"i)a 4 ))
?5lon .rontal,$u gro"i)a d 4 )) ( di"&u" ob'i$
?5lon spate, $u nrvurar /!rioara( gro"i)a 3 ))( &ndu'an!( $u in$#idr )$ani$a
,o1ea, !ab'a din #o!' d granu'a!i fina( 7ARDOX( $u gro"i)a 4 ))
8asiu suplimentar, i)&ra"!i!or agrga!( $u in$ru$i"a!oar in diagona'a( 'agar ba"$u'an!
"&a! "i ridi$ar $u "i"!) d a)or!i*ar $u "u&or! din $au$iu$
Instalatie hi1raulica, 7EVA( $u a$!ionara ba"$u'arii din $abina
8uport roata re;erva, $u vin$i( & &r!' fron!a' a' $abini.
2i#.@
I)agina in /&'oa!ar a $a)ionu'ui Vo'vo FE :9/3;( Con"!ru$! Pro $u bna $u fund
ro!un.i! d 26)$ "! &r*n!a! in figura 4( iar in figura 9( "un! &r*n!a! $ara$!ri"!i$i'
di)n"iona' a' "a' "i r&ar!i!ia in$ar$ari'or & &un!i $onfor) "&$ifi$a!ii !#ni$1 <5

2i#.6

2i#.7
In figura >( "! &r*n!a! $a)ionu' Vo'vo VM fo'o"i! &n!ru !ran"&or!u' "i di"!ribu!ia d
)arfuri( fabri$a! &n!ru A)ri$a d Sud. Confor!u'( vi*ibi'i!a!a buna "i "iguran!a
do"bi!a "un! $a'i!a!i' "a' $' )ai i)&or!an!. E' "! di"&onibi' in )ai )u'!
$onfigura!ii "i "! &o!rivi! &n!ru di"!ribu!i rgiona'a "i a&'i$a!ii urban in ora"
foar! ag'o)ra!1 6 5.
6>
)o1elul &olvo 2) "! un $a)ion d"!ina! unor )u'!i!udini d o&ra!ii d !ran"&or! 'a
niv' 'o$a' "i rgiona'. C' )ai fr$vn! a$!ivi!a!i "un! $' in do)niu' $on"!ru$!ii'or "i
!ran"&or!uri'or rgiona'. Ca)ioan' FM di"&un d o $abina $onfor!abi'a "i rgono)i$a(
$o)bina!a $u o ga)a divr"ifi$a!a d )o!ori*ari "i "$#i)ba!oar d vi!*( " $ria*a
a"!f' o ba*a "o'ida &n!ru o $a'a!ori "i o !inu!a d dru) do"bi!a "i un $on"u) rdu" d
$o)bu"!ibi'. Nu $a)ionu' in "in "! i)&or!an!( $a $ $on!a*a $u advara! "! )un$a
& $ar o fa$ un $a)ion Vo'vo FM. Vo'vo a ur)ari! "a d*vo'!( un $a)ion d"!ina!
a$!ivi!a!ii d $on"!ru$!ii( $ar "! &roi$!a! "a ra"&unda ra&id "i fi$in! n$"i!a!i'or
$ru! d $'in!i.
Vo'vo FM :</3; ba"$u'an!a( di"&un d un 'an! $in)a!i$ &u!rni$( fiind $#i&a! $u un
)o!or d 28 'i!rii( $a&abi' "a d*vo'! 3== CP. Sa"iu' "i $aro"ria "un! ra'i*ar din!r,un
o!' d ina'!a $a'i!a!( &n!ru a fa$ fa!a $'or )ai difi$i' "ar$ini. Cu o bna ba"$u'an!a
d 2< )$ "i o )a"a )a/i)a d 3< !( v#i$u'u' ar $a&a$i!a!a d a f$!ua ori$ !i& d
!ran"&or! in $' )ai bun $ondi!ii ori d $a! ori "! nvoi. Vo'vo ofra o "o'u!i
&rof"ioni"!a ga!a d 'u$ru i)dia! $ "! 'ivra!. A'a!uri d $a)ionu' FM :</3;
ba"$u'an!a 0 "o'u!i 'a $#i( $'in!u' va bnfi$ia "i d "rvi$ii' /!in" a r!''or Vo'vo
d "rvi$ n$"ar &n!ru o buna /&'oa!ar1 B 5.

2i#.8,a 2i#.8,5
In figuri' <(a(b "i $( "un! &r*n!a! difri! i&o"!a* d 'u$ru a' $a)ioan'or Vo'vo FM
d !i&u' :</3;( fo'o"i! 'a $on"!ru$!ia Au!o"!ra*ii Tran"i'vania 1 8 5
S&$ifi$a!ia !#ni$a a $a)ionu'ui Vo'vo FM :</3; ba"$u'an!a( di"&onibi' & &ia!a
ra)ana"$a "! indi$a!a in ta5elul ! 697.

'a5elul !.

8peci.icatie tehnica &olvo 2) (89%) 5asculanta 6 9 7.
)asa ma9ima, 3< !
)asa ma9ima in com5inatie 0 9= !
A9a .ata 0 29 !
A9a spate 086 !
*a5ina
Cabina d *i L2E72( 22=8 @in!r @#i!
8caun so.er, $onfor!( $u "u"&n"i &nu)a!i$a
S$aun &a"agr, "!andard( fara "u"&n"i &nu)a!i$a
8uspensie ca5ina, )$ani$a( ar$uri 'i$oida' "i a)or!i*oar !'"$o&i$
*limati;are, ar $on)di!iona! $u rg'ar )anua'a
6<
Echipare, bara fa!a din o!'( &n!ru $on"!ru$!ii( og'in*i r!rovi*oar $u in$a'*ir "i rg'ar
'$!ri$a( &ara"o'ar /!rior fu)uriu( !ra&a a$o&ri"( &ri*a '$!ri$a d 63V "i 26V in bord(
"$u! d &ro!$!i bai d u'i )o!or din o!'( &ro!$!i &n!ru faruri( "i"!) '$!roni$ d
rg'ar a faruri'or( ga)uri a$!iona! '$!ri$( CD,&'aFr.
0ant cinemati
)otor, D28A 3==( $u "a" $i'indrii in 'ini( $u $i'indra d 28 'i!rii
*lasa 1e emisii, Euro 3 $u !#no'ogia SCR
,utere ma9ima 03== CP 'a 23==,2<== ro!A)in
*uplu ma9im, 6=== N) 'a 2=4=,23== ro!A)in
2rana 1e motor, VEB :Vo'vo Engin Bra?;
*utie 1e vite;e, )$ani$a( VT6623( 26G6 !r&! )r" inain!( 3 !r&! )r" ina&oi(
"$#i)ba!or d ga)a "i divi*or d !ra&!a.
Am5reia<$dub'u di"$( "rvoa"i"!a!( dia)!ru' di"$u'ui 8B3 ))
,unte .ata,ar$uri &arabo'i$( "ar$ina )a/i)a 29 !
,unte spate, !and) $u rdu$!or "i)&'u( ra&or! d !ran")i!r( 3(26+2( "ar$ina )a/i)a
& bog#iu 86 !
8asiu
Inaltimea sasiului, a&ro/. 224= ))
2rane, !a)buri( $a)a D "i )$ani") d au!org'ar a "abo!i'or( "i"!) d au!ob'o$ar a
ro!i'or ABS
8uspensie .ata,ar$uri $u foi &arabo'i$
8uspensie spate, ar$uri $u foi d B= ))( T Rid
=aterie 6 / 664 A#
Re;ervor 1e com5usti5il , 824 'i!rii( din a'u)iniu )on!a! & dra&!a
Anvelope, 824A<=R664
Echipamente au9iliare, di"&o*i!iv !ra$!ar( a&ara!ori noroi fa!a $u an!i"!ro&ir( "$u!
!r)i$ d va$uar din o!'( doua $a' $u ro!i raba!abi'( gro"i) "$!iun $adru "a"iu <
))( ina'!i)a &rofi'u'ui 'on.ronu'ui 8== )).
8uprastructura
*onstructie su1ata 1in otel 1e inalta re;istenta in $onfor)i!a! $u dir$!iv' Vo'vo
Tru$? Cor&ora!ion
*apacitate cupa 0 2< )$( $on"!ru$!i ")iro!unda( ba"$u'ar & "&a!
>imensiuni 1e #a5arit+ 'ungi) / 'a!i) / ina'!i) :9===/689=/23==;( in ))
Poda din o!' d < ))( 7ARDOX 34=- &ro!$!i $abina "i ob'on "&a!( $onf$!iona!
din o!' $u gro"i)a d 9 ))( 7ARDOX 3==.
, $i'indru d ba"$u'ar fron!a' d ina'!a $a'i!a!
, ung#i d ba"$u'ar d a&ro/i)a!iv 43 d grad
, ra)&a a"fa'! &n!ru a$!ivi!a!i d &ava.
, bara d &ro!$!i raba!abi'a "&a! $onfor) $rin!'or dir$!ivi UE
, &r! &ro!$!i $abina
, &r'a!a $u ro' r*i"!n!a 'a $a'dura
, "u&or! roa!a d r*rva $u vin$i( )on!a! & &r!' fron!a' a' bni.
6B
Da!ori!a fiabi'i!a!ii 'or( "i &rfor)an!'or ridi$a! 'a 'u$rari' d infra"!ru$!ura &n!ru
dru)uri "i au!o"!ra*i( $on"!ru$!orii &rfra au!oba"$u'an!' Vovo FM :</3;. D /)&'u(
'a Au!o"!rada Tran"i'vania( $ar "! $a )ai )ar 'u$rar d infra"!ru$!ura in a$"!
)o)n! din Euro&a( au!onba"$u'an!' FM :</3; !ran"&or!a &ia!ra d 'a $arir "au
agrga! d ba'a"!ira( n$"ar &n!ru 'u$rari' d dru)uri. O )ar &ar! a "or!uri'or d
&i!ri" &r'u$ra! a.ung "i in ora"' d & !ra"u( &r$u) C'u.,Na&o$a "au Da'au( und "
$on"!rui"! )u'!. Con"!ru$!ia Au!o"!ra*ii Tran"i'vania va $ondu$ 'a d*vo'!ara
a$$'ra!a a $on"!ru$!ii'or din ora"' &rin $ar !r$. Ca)ioan' FM &ar!i$i&a d
a")na "i 'a !ran"&or!u' &a)an!u'ui &rovni! din /$ava!ii' fa$u! d & a'inia)n!'
au!ro"!ra*ii. Ca)ioan' FM :</3;( &o! fi in!a'ni! )un$ind a'a!uri d du)&r' a!i$u'a!
d )ar !ona. furni*a! d Vo'vo Con"!ru$!ion EHui&)n!. Tra"' nu "un! foar! 'ungi(
in "$#i)b "un! foar! a$$idn!a!( $a )ai )ar &ar! a 'or af'andu," in afara a"fa'!u'ui(
& dru)uri d )a$ada) "au )ai rau( in $adru' d$o&r!ari'or "i a' !ra"a)n!'or.
Doar$ ba"$u'an!' " d&'a"a*a "i in *on $u d"$#idri )ari( $on"!ru$!orii au o&!a!
&n!ru for)u'a "a"iu'ui d !i&u' :</3;( iar )a.ori!a!a bn'or fo'o"i! "un! $u fundu'
")iro!und.
2i#.8,c
A$a"!a "! o $onfigura!i !i&i$a d $a)ion fo'o"i! 'a $on"!ru$!ii' d infra"!ru$!uri(
doar$ &'a!a 'u$rari'or /$u!a! " fa$ & !ona A ?i'o)!ru( iar au!oba"$u'an!a !rbui
"a fi foar! &rfor)an!a "i "a &oa!a !ran"&or!a $a! )ai )u'! )a!ria' in!r,un !i)& $a! )ai
"$ur!. La 'u$rari " fo'o""$ ba"$u'an! Vo'vo Euro 3 $u )o!oar d 3==CP( $a&! !ra$!or
Vo'vo FM d 33= CP( a)b' !i&uri avand un $u&'u )o!or )a/i) d 6=== N)( "au
au!ob!onir :</3; Vo'vo FM d 8<=CP. Ca)ioan' FM "un! $on"idra! $a advara!
d"$#i*a!oar d dru)uri( doar$ 'a $a)ioan' Vo'vo !oa! $o)&onn!' 'u$ra*a $a
un !o! uni!ar( iar r*u'!a!' ob!inu! "un! din!r $' )ai bun.
Au!o"!rada Tran"i'vania va !ravr"a in!raga Tran"i'vani d 'a "ud,"! 'a nor 0v"! &
'anga ur)a!oar' ora"+ Bra"ov( Fagara"( Sig#i"oara( Targu,Mur"( C'u.,Na&o$a( Da'au
"i Orada185.
A'inia)n!u' va in$& d 'anga Bra"ov d 'a o a'!i!udin d a&ro/i)a!iv B== )( va
&ar$urg Podi"u' Tran"i'vanii 'a o a'!i!udin d 8==,3== d )!rii( du&a $ar va o$o'i
& 'a nord Car&a!ii A&u"ni( &n!ru $a in fina' "a $oboar in Ca)&ia Cri"ani 'a o
a'!i!udin d a&ro/i)a!iv 28= d )!rii.
Lungi)a !o!a'a "! d 324 ?)( 'a!i) &'a!for)a 69)( &ar! $aro"abi'a 6/>(4).
8ectiunea 3
Bra"ov :Cri"!ian; , Targu Mur" :Ogra; 292 ?)+
Tron"onu' 2A Bra"ov : Cri"!ian;, Fagara"-
Tron"onu' 2B Fagara", Sig#i"oara-
Tron"onu' 2C Sig#i"oara, Ogra :TarguIMur";.
8ectiunea !
Targu,Mur" :Ogra;, C'u. B= ?)+
Tron"onu' 6A Ogra :Targu,Mur";, Ca)&ia Tur*i-
Tron"onu'6B Ca)&ia Tur*i, C'u. V"! :%i'au;.
8ectiunea 4
C'u., Na&o$a, Bor" 293 ?)+
8=
Tron"onu' 8A C'u. V"! : %i'au;, Mi#ai"!i-
Tron"onu' 8B Mi#ai"!i, Sa&'a$u d Bar$au-
Tron"onu' 8C Sar&'a$u d Bar$au,Bor".
Vo'u) d 'u$rari+ &oduri "i viadu$! & au!o"!rada 69>( !o!a' 44(4 ?)- &a"ar' &"!
au!o"!rada B3- &a"a. ru!ir 4<- noduri ru!ir 29.
In 6==< va fi da! in fo'o"in!a &ri)u' !ron"on( )ai &r$i" &ri)' !ron"oan din au!o"!rada
Tran"i'vania( r"&$!iv Su&'a$u d Bar$au, Bor" "i Ca)&ia Tur*i,C'u..
)o1elul &olvo 2A36 (v..i#.9, a si 5), "! ida' &n!ru !ran"&or!u' d bu"!ni(
$o)bu"!ibi'i "au )arfuri gr' & di"!an! 'ungi. E"! $#i&a! $u un )o!or &u!rni$ d 29
'i!rii "i !ran")i"i I,"#if!. Au!o$a)ionu' &r)i! ob!inra d vi!* d $roa*ira )ari.
E"! di"&onibi' & &i! din Euro&a( Au"!ra'ia "i anu)i! &i! din A"ia.
Vo'vo F7 29( "! un $a)ion d o &u!r i)&r"ionan!a( $ $on!ro'a*a o for!a d
!ra$!iun furni*a!a d o &u!r d 99= CP. Mo!oru' a"igura $' )ai )ar $u&'u )o!or d
& &ia!a d 82== N). Ca)ionu' "! $#i&a! $u inova!oru' "i"!) d "$#i)bar au!o)a!a
a !r&!'or d vi!* I,"#if! "i Vo'vo Engin Bra? :VEBG; d 364 ?@ 'a !ura!ia d 62==
ro!A)in 12(65.

2i#.9,a. 2i#.9,5
In &'u" $a)ionu' ofra "ofru'ui $onfor! "i "iguran!a( )ai a'" in n"far"i!' $ur" &
di"!an!a 'unga 1 6 5. Vo'vo "! &ri)u' &rodu$a!or d $a)ioan din 'u) $ar ofra EPS
: &rogra)u' '$!roni$ d "!abi'i!a!;( &n!ru $a)ioan :9/6; $u r)or$a. Prin franara
ro!i'or r)or$i'or in anu)i! "i!ua!ii( EPS a.u!a 'a "!abi'i*ara in!rgu'ui an"a)b'u "i
&rvin ra"!urnara "au !ndin!a d forf$ar. EPS va fi di"&onibi' "i &n!ru au!o$a)ioan
$u )ai )u'! r)or$i. A$a"!a in"a)na $a $#i&a)n!u' va fi $o)&a!ibi' "i $u
an"a)b'uri d 64(64 ) 'ungi) a$$&!a! d Si"!)u' Modu'ar Euro&an125
)o1elul &olvo 2A "! un au!o$a)ion &u!rni$ d"!ina! !ran"&or!uri'or gr' & di"!an!
'ungi :v. fig.22;. E"! di"&onibi' $u 3 )o!ori*ari &u!rni$ "i $ono)i$ d 28 'i!rii "i 6
varian! d 26 'i!rii "i $abina %'ob!ro!!r.
E"! $' )ai bin vandu! $a)ion Vo'vo &ana in &r*n!( & !oa! &i!' in$'u"iv in
Euro&a :"i Ro)ania;( $u /$&!ia A)ri$ii d Nord.
In 6==< Vo'vo Tru$?" a fo"! &ro!agonoi"!u' uni !ri&' &r)ir( $on$r!i*a!a in 'an"ara
noi'or "a' )od' F729( F7 "i FM 'a %o!borg. A'a!uri d d"ignu' /!rior "i in!rior
r&roi$!a! a' $'or !ri )od'( avand in $n!ru' a!n!ii "iguran!a "i $onfor!u' "ofru'ui(
FM "! a"!a*i $#i&a! in &r)ira( "i $u un )o!or $u $i'indra d 22 'i!rii 125. O a'!a
nou!a! 'an"a!a d fabri$an!ii d $a)ioan d 'a %o!borg :Sudia;( "! in!rodu$ra &
)od'u' FL a uni $u!ii d vi!* au!o)a!i*a!( dnu)i! I,SFn$.
2i#.3".
In figura 2= "! &r*n!a! un $a& !ra$!or( $#i&a! $u $abina d dor)i!( $u "i"!) d
&ro!$!i an!i,i)&anar( &ri*a d ar( "i"!) d df'$!oar d ar( "i"!) d fu"! "i
$a&a$ d roa!a arodina)i$( "o'u!ia ado&!a!a fa$ $a r*i"!n!a arodina)i$a 'a
inain!ar( "a "$ada( "i in $on"$in!a( "i $on"u)u' "&$ifi$ d $o)bu"!ibi' "! )ai )i$
1 35.
82

2i#.33 2i#.3!
In figura 22( "! &r*n!a! $a)ionu' Vo'vo FM 'a 'u$ru & "an!ir 1 6 5.
Un /)&'u 'o$vn! a' /&'oa!arii 'a 'i)i!a a $a)ioan'or Vo'vo F7( "! a$'a a'
fo'o"irii 'or & "o"'' )un!oa" a' )un!i'or din Pru( & &an! abru&!( $urb "!ran"(
!rafi$ agr"iv "i ar rarfia! $ar for!a*a &'a)anii "ofru'ui "a 'u&! &n!ru fi$ar
r"&ira!i $a &n!ru "u&ravi!uir 185. Cu a"!f' d "i!ua!ii /!r)( " $onfrun!a "ofrii
$ar $ondu$ au!o$a)ioan Vo'vo F7 &ana 'a a&roa& 4=== d )!rii a'!i!udin &n!ru a
in$ar$a *in$ d 'a )in' din *ona )un!oa"a a "!a!u'ui Pru( in A)ri$a d Sud. Sofrii
a&r$ia*a fa&!u' $a "u"&n"ia( "rvodir$!ia( "$aunu' "i &a!u', r"&$!iv o&ra!ia d
$ondu" in "in a unui nou $a)ion Vo'vo F7 in a$"! !inu!uri "! o Jadvara!a &'a$rK(
du&a $u) " )n!iona*a in 185. Au!o$a)ioan' "un! $#i&a! $u VEB( o &u!rni$a frana
d )o!or Vo'vo( $ar &r)i! "ofru'ui "a rdu$a $u un "fr! !i)&u' d 'u$ru( $ar nor)a'
" in!ind & dura!a a 26,28 or & *i( &r)i!andu,i "a $ondu$a )ai r&d "i )ai "igur
& &an!' abru&! din )un!i An*i( $ono)i""! a"!f' !i)& $ar &oa! fi fo'o"i! &n!ru
odi#na "i r'a/ar( "au &n!ru vrifi$ara )ai a!n!a a "i"!)'or d "iguran!a. A$"!
'u$ru $on!ribui nor) 'a "iguran!a $ondu"u'ui. Ti)& d )ai )u'! d$nii( Vo'vo a fo"!
"inguru' &rodu$a!or d au!o$a)ioan $u fabri$a &ro&ri in Pru( iarJau!o$a)ioan'
Vo'vo a"a)b'a! rau )ai bin a"a)b'a! "i )ai bin $onfigura! d$a! a' $o)&!i!ii(
'u$ru & $ar &ruanii ',au a&r$ia! d,a 'ungu' ani'or185. In &r*n! in!raga &rodu$!i a
fo"! )u!a!a in Bra*i'ia( dar r&u!a!ia Vo'vo d brnd avangardi"! "! in$a vi in a$'
'o$uriK. A$"! ob"rva!ii "un! difi$a!oar a"u&ra fiabi'i!a!ii "i &rfor)an!'or do"bi!
d $ar dau dovada $a)ioan' Vo'vo F7.
)o1elul &olvo &' $o)bina &u!r( 'gan!a "i i)agin. Mo!oru' d 2< 'i!rii ar 964 CP
"i "! ida' &n!ru $ur" 'ungi "i vi!* )dii ridi$a!. Confor!u'( do!ari' "un! in $a )ai
$o)&'/a "&$ifi$a!i( iar orna)n!' /!rioar ii a"igura o &r*n!a $ar nu &oa! fi
!r$u!a nob"rva!a. E"! un $a)ion d"!ina! &i!i Nord A)ri$an :v. fig.28(a; 1 6 5.
)o1elul &olvo &N :fig.28(b; "! "&$ia' &roi$!a! &n!ru $ur" 'ungi d,a 'ungu'
$on!inn!u'ui Nord A)ri$an "i "! &rga!i! &n!ru ori$ d"!ina!i( indifrn! d
di"!an!a. S &rodu$ 'a Dub'in( Virginia SUA( $a )ai )ar fabri$a Vo'vo Tru$?" din
'u)1 65.

2i#.34,a 2i#.34,5
In figura 28( "un! &r*n!a! )od'' d $a)ioan Vo'vo VT : fig.28(a; "i Vo'vo VN
: fig.28(b; $on"!rui! &n!ru A)ri$a d Nord 1 6 5.
)o1elul &olvo &A> "! &o!rivi! &n!ru o&ra!iuni in do)niu' $on"!ru$!ii'or "au
$o'$!arii d"uri'or. E"! /!r) d robu"!( in!'ign! "i fi$in!( $on"!rui! $u $' )ai
r*i"!n! )a!ria'. Vo'vo V7D "! d"!ina! in "&$ia' &i!i Nord A)ri$an1 6 5.
2i#.3%.
Ca)ionu' V7D Vo'vo fo'o"i! &n!ru $on"!ru$!ii "i !ran"&or!u' d"uri'or in Anri$a d
Nord "! &r*n!a! in figura 23 165.
86
F'/ibi'i!a!a "i fun$!iona'i!a!a $a)ioan'or Vo'vo FM &n!ru 'u$rari d
$on"!ru$!ii.
Ca)ioan' Vo'vo FM &n!ru $on"!ru$!ii au o f'/ibi'i!a! fara ga'( in$&and d 'a
in!rara .oa"a in $abina( 'an!u' $in)a!i$ d !ra$!iun( fran' &u!rni$ "au "i"!)u'
)odu'ar a' $aro"rii. Ni)i$ nu " $o)&ara $u Vo'vo FM $and "! vorba d
fun$!iona'i!a!. Vo'vo FM "! un d"$#i*a!or d dru)uri 0 fi $a "! vorba d di"!ribu!i
ra&ida !ran"&or!( $o'$!ara d"uri'or "au 'u$rari difi$i' in $on"!ru$!ii d !i&u' $'or
)an!iona! )ai "u".
2i#.3@.
In figura 24( "un! &r*n!a! doua ba"$u'an! Vo'vo FM d !i&u' :</3; $#i&a! $u bn
$u fund ro!un.i! $ar f$!uia*a !ran"&or!u' &a)an!u'ui 'a /$u!ara 'u$rari'or d
!ra"a)n! 'a Au!o"!rada Tran"i'vania1 8 5.
Condu$ra "! i)buna!a!i!a vi*ibi'( oda!a $u noua ga)a d )o!ori*ari fo'o"i! DBB :in
!ri varian! + 8==(83= "i 8<=CP; "i D28A :in !ri varian! + 3==( 33= "i 3<= CP;( $ar
$o)bina &u!ra bru!a "i &rfor)an!' dina)i$. S r)ar$a+ un 'an! $in)a!i$
&u!rrni$( fran au/i'iar fi$in!( !ran")i"ia in!'ign!a( !ran")i!ra fi$in!a a &u!rii
indifrn! d a&'i$a!ii( "i"!) '$!roni$ $ar a"i"!a "ofru'( "i o ga)a 'arga "i f'/ibi'a
d "a"iuri "i $abin di"&onibi' &n!ru ori$ "o'i$i!ar din &ar!a $'in!u'ui 1 35.

2i#.36, a si 5 .
In figura 29( "un! &r*n!a! $' doua !i&uri d )o!oar( )n!iona! )ai "u"( DBB "i
D28A( fo'o"i! 'a $a)ioan' Vo'vo FM &n!ru $on"!ru$!ii135.
'ransmisie inteli#enta6 % 7
Si"!)u' au!o)a! d "$#i)bar a !r&!'or d vi!* I,"#if! " ridi$a 'a un niv' d )ar
)anvrabi'i!a! na!in" &ana a$u) &n!ru !ran"&or!uri d 9= ! "i )ai )ar.
Pn!ru $a)ioan' Vo'vo( /i"!a "i "$#i)ba!oar d vi!* )anua' u"or d a$!iona! "i
!ran")i"ii au!o)a! PoLr!roni$.
F'/ibi'i!a!a "i )anvrabi'i!a!a au fo"! in!odauna ')n!' dfini!orii &n!ru un
$a)ion Vo'vo FM &n!ru $on"!ru$!ii. E/i"!a o !ran")i"i ad$va!a &n!ru fi$ar
a&'i$a!i.
8chim5area automata a treptelor 1e vite;e cu un schim5ator manual 6%7. I,"#if!
i)bina $' )ai bun $ara$!ri"!i$i a' unui "$#i)ba!or d vi!* )anua' $u $' a' unuia
au!o)a!.

2i#.37 2i#.38.
In figura 2> "! &r*n!a!a o "$!iun &rin !ran")i"ia I,"#if! &rfor)an!a fo'o"i!a 'a F7
29 "i FM( iar in figura 2<( "! &r*n!a!a o "$!iun &rin frana d in$!inir :r!ardru';
$ar "! )on!a!a & $u!ia d vi!*1 3 5.
88
Tran")i"ia I,"#if! ar un "$#i)ba!or d vi!* $u 26 !r&!( avand un rdu$!or &'an!ar "i
un divi*or d !ra&!a :un rdu$!or;( 'a $ar "$#i)bara !r&!'or "! $on!ro'a!a '$!roni$(
" ofra in"a( "i &o"ibi'i!a!a "$#i)barii )anua' a !r&!'or d vi!*. Cu I,"#if! "ofru'
" &oa! $on$n!ra a"u&ra $ondu"u'ui "i a !rafi$u'ui( 'u$ru foar! i)&or!an! in *on foar!
ag'o)ra!.
*aracteristici im5unatatite. U'!i)a gnra!i d I,"#if! ofra &rfor)an! "u&rioar.
Noua diagra)a d "$#i)bar a !r&!'or i)buna!a!"! $onfor!u' "i )anvrabi'i!a!a.
Cara$!ri"!i$i' d /&'oar in !rafi$ in!n" "i in "&a!ii ingu"! "un! d a")na
i)buna!a!i!. S,a adauga! "u&'i)n!ar noi &a$#! d &rogra) o&!iona' o&!i)i*a!
&n!ru difri! !i&uri d a&'i$a!ii $ar &r)i! u!i'i*ara unor !#no'ogii "of! $ar "a a"i"!
fun$!ionara "$#i)ba!oru'ui &n!ru un &'u" d $onfor! "i rdu$ra $on"u)u'ui orar d
$o)bu"!ibi'.
Pn!ru )a.ori!a!a a&'i$a!ii'or d !ran"&or!( " &oa! $o)bina I,"#if! $u &ri*a d &u!r
)on!a!a & )o!or.
I,"#if! " $ara$!ri*a*a &rin!r,un "i"!) ra&id d "$#i)bar a !r&!'or d vi!*( $u
in!rru&ri foar! "$ur! in favoara $u&'u'ui. In fun$!i d )odu' "'$!a!( " a'g $'
)ai ad$va! ra&or!( &o!rivi! a&'i$a!ii "i "!arii dru)u'ui.
%a)a a fo"! "u&'i)n!a!a $u un nu)ar d varian! $on$&u! &n!ru $u&'uri "i "ar$ini
)a/i) in $o)bina!i )ai )ari. D$i( noua !ran")i"i I,"#if! "! )ai &u!rni$a( dar in
a$'a"i !i)&( ar o 'ungi) )ai )i$a "i "! )ai u"oara( $a $ i)buna!a!"!
$o)&or!a)n!u' dina)i$ a' v#i$u'u'ui 'a fun$!ionara "a in rgi) !ran*i!oriu.
Pirdri' in!rn &rin fr$ar "un! )ai )i$i $a inain!( $a $ fa$ "a fin$i!i**
$on"u)u' d $o)bu"!ibi'.
Angrna.' 'i$oida' fo'o"i! fa$ !ran")i"ia )ai "i'n!ioa"a. Sun! di"&onibi' 8 varian!
d !ran")i"ii I,"#if!+ V63 26 AT( V 6426AT "i VO 6426 AT.
Un' varian! "un! $on$&u! &n!ru "ar$ini )a/i) in $o)bina!ii d &ana 'a 28= !
&n!ru a&'i$a!ii "&$ia'.
I,"#if! "! a"!f' &o!rivi!a &n!ru a&'i$a!ii in do)niu' $on"!ru$!ii'or. I,"#if! ar doua
"$!iuni- in fa!a( "$#i)ba!oru' &ro&riu,*i"( "i in "&a! rdu$!oru' &'an!ar. Rdu$!oru'
&'an!ar "i divi*oru' d !ra&!a "un! "in$roni*a!( & $and "$#i)ba!oru' &ro&riu,*i" nu.
Sin$roni*ara " ra'i*a*a '$!roni$ &rin uni!a!i' d $on!ro' a' )o!oru'ui "i
!ran")i"ii. Car$a"a "$#i)ba!oru'ui( rdu$!oru' &'an!ar "i $a a a)bria.u'ui "un! din
a'u)iniu.
2unctii inteli#ente. JE$o Ro''K "! o fun$!i d 'ibrar a ro!i'or )o!oar( $ar
d$u&'a*a !ra$!iuna( $ono)i"ind $o)bu"!ibi'. E"! fo'o"i!a 'a $ondu"( d /)&'u &
!rnuri &'an.
J S)ar! Crui" Con!ro'K o&!i)i*a*a vi!*a d $roa*ira "i 'i)i!a*a f$!u' fran'or
au/i'iar $and a &ri)i! $ondi!ii d ru'ar( d /)&'u in &an! 'in.
,o-ertronic pentru constructii6 % 7.
E"! o !ran")i"i $o)&'! au!o)a!a d*vo'!a!a "&$ia' &n!ru !ran"&or!uri gr'. Ofra
"iguran!a 'a &ornir in $ondi!ii gr' "i "$#i)ba !r&!' 'in( fara in!rru&ri in
!ran")i!ra for!i d !ra$!iun :&oLr,"#if!;. E"! ida'a &n!ru a$!ivi!a!i "o'i$i!an! in
$on"!ru$!ii "i di'i!ar( $u) ar fi &n!ru $a)ioan' d "a'ubri!a!( $ar n$"i!a o&riri "i
&orniri fr$vn!.

83
2i#.39. 2i#.!"
In figura 2B "! &r*n!a! "$#i)ba!oru' d vi!* )anua' $u $ar " &oa! $#i&a
$a)ionu'( iar in figura 6=( !ran")i"ia au!o)a!a PoLr!roni$ fo'o"i!a "i a $u
r*u'!a! do"bi! 'a $a)ioan' FM &n!ru $on"!ru$!ii 1 35.

D a")na( !ran")i"ia PoLr!roni$( &r)i! "i a "$#i)bara )anua'a a !r&!'or.
Tran")i"ia PoL!roni$ "! di"&onibi'a in !ri varian! $u 4 "i 9 !r&!+ V2<= 4 PT( V64=
9PT "i V64=9PT. Tran")i"ia "! a'$a!ui!a din!r,un $onvr!i*or d $u&'u #idrau'i$ $u
di"&o*i!iv d b'o$ar( un nu)ar d angrna. &'an!ar $u fran "i a)bria.( "i
a)bria. $u di"$ &n!ru b'o$ara difri!'or "$!iuni a' a$"!ora.
PoLr!roni$ "! in!gra!a in "i"!)u' '$!roni$ a' v#i$u'u'ui &rin uni!a!i d $on!ro'
&n!ru "!ara !r&!'or "i !ran")i"ii.
*onverti;orul 1e cuplu pentru tractiune suplimentara la 1emara< 6 % 7. Convr!i*oru'
d $u&'u )ar"! )o)n!u' )o!oru'ui( ofrind !ra$!iun "u&'i)n!ara 'a d)ara.. D
a")na( a$"!a ab"oarb "o$uri' 'a d)ara.. Di"&o*i!iv' d b'o$ar( b'o$#a*a
angrna.' !urbini "i a' &o)&i. Poa! fi a$!iva! in !oa! !r&!' d !ran")i"i &n!ru o
fi$in!a "&ori!a "i $o"!uri rdu". Pri*a dir$!a din u'!i)a !ra&!a a"igura $ono)i d
$o)bu"!ibi' 'a )r"u' & au!o"!rada.
,ro#rame 1e schim5are a treptelor 1e vite;e pentru 1i.erite con1itii 1e rulare 6%7.
Sofru' &oa! a'g ini!ia' doua &rogra) au!o)a! in fun$!i d $ondi!ii' d ru'ar+
JE$ono)i$K a"igura $ono)i d $o)bu"!ibi'. S$#i)bara !r&!'or " fa$ 'a !ura!ii
rdu".
JPrfor)an!aK "! fo'o"i! &n!ru $ondi!ii $ar n$"i!a )ai )u'!a &u!r "i "$#i)b!a
!r&!' d vi!* " fa$ 'a !ura!ii )ari.
8chim5atoare 1e vite;e manuale. Li&"a vibra!rii'or din "$#i)ba!oar' d vi!*
in"a)na un *go)o! rdu" in $abina. Con!ro'u' &rin $ab'u, $u $ab'uri "&ara! &n!ru
)i"$ari 'ongi!udina' "i 'a!ra' &r)i! o d$u&'ar ra&ida "i &o*i!ii di"!in$! a'
angrna.u'ui. Si"!)u' &a!n!a! SFn$#ro)"$# "rvoa"i"!a! rdu$ for!a n$"ara
"$#i)barii !r&!'or.
V6==BB "! un "$#i)ba!or d vi!* $u < !r&! "i rdu$!or &'an!ar( $u &'a.a )ar d
a$!iun. Ofra o !ra$!iun /$'n!a 'a d)ara. "i "! $a&abi' d vi!* )ari d
$roa*ira. Ra&oar!' d !ran")i!r "un! ad$va! difri!'or !i&uri d )o!oar fo'o"i!.
S$#i)ba!oru' d vi!* ar 6 "$!iuni( in fa!a "$#i)ba!oru' &ro&riu,*i"( "i in "&a!
rdu$!oru' &'an!ar. S$#i)ba!oru' &ro&oriu,*i" ar 3 ra&oar! d !ran")i!r inain!
&r$u) "i unu' d )r" in$! "i unu' &n!ru )ar"arir.
S$#i)ba!oru' d vi!* $u 23 !r&!( $u rdu$!or &'an!ar "i divi*or d !ra&!a, V6623B(
VO6623B( V6423B "i VO6423B "un! uni!a!i !"!a! "i do"bi! d robu"!. A$"!a au
foar! )u'! !r&! d vi!* dar $u ra&oar! foar! a&ro&ia!( !a.ara fiind foar! bin
fa$u!a. A$a"!a $onfigura!i a"igura un d)ara. &u!rni$( !o!oda!a vi!*' )dii
ra'i*a! fiind )ari. La varian!a V u'!i)a !ra&!a d vi!* "! &ri*a dir$!a( iar 'a VO
a$a"!a ar un ra&or! "ubuni!ar. Divi*oru' d !ra&!a "! un angrna. d !i& &'an!ar.
Am5reia<e 1ura5ile6 % 7.
A)bria.' $u a$!iun )$ani$a "un! di"&onibi' in $onfigura!ia d !i& )onodi"$
CS38B,O( CS38B,OR "i $u doua di"$uri CD8<B,O( CD3=B,O. Varian!a R ar o
garni!ura d frodou r*i"!n!a( &o!rivi!a &n!ru $ondi!ii )ai difi$i' d fun$!ionar.
84
Cu un a)bria. dub'u " &oa! !ran"fra un $u&'u "u&rior $#iar "i $u a)bria. d
dia)!r )i$i( du&a $u) " &oa! vda "i din !ab'u' 6.
Di"$uri' "un! &rva*u! $u di"!an!ir $u ar$uri. Pr"iuna "! di"!ribui!a unifor) &
!oa!a "u&rafa!a d fri$!iun( $a $ &r'ung"! dua!a d via!a a di"$u'ui.
'ransmitere e.icienta a puterii in1i.erent 1e aplicatie6 % 7.
Do!ara "!andard a $a)ioan'or in$'ud un )$ani") d b'o$ar a difrn!ia'u'ui &un!ii
"&a!. A$"!a i)buna!a!"! $a&a$i!a!a d a a.ung 'a d"!ina!i in "iguran!a & "u&raf!
a'un$oa" "i rdu$ !ra$!iuna. Pun!i' !and) "un! $#i&a! "i $u un )$ani") d
b'o$ar a difrn!ia'u'ui in!r &un!i.
>iverse variane 1e pri;e 1e putere montate pe schim5atorul 1e vite;e6% 7. Sun!
di"&onibi' &ri* d &u!r )on!a! & "$#i)ba!oru' d vi!* &n!ru )a.ori!a!a
a&'i$a!ii'or, !ura!i )ar "au )i$a( $u &o)& #idrau'i$ a$!iona! &rin f'an" "au dir$!.
E/i"!a "i varian! $u a$!ionar dub'a.
,ri;a 1e putere superioara pentru ,o-ertronic 6%7. Tran")i"ia PoLr!roni$ "!
di"&onib'ia $u &ri* d &u!r &roi$!a! &n!ru &o)& #idrau'i$ a$!iona! dir$! "au d
'a arbor' d !ran")i"i.
Mo!oru' a$!iona*a dir$! &ri*a d &u!r 0 d 'a $a&a!u' arbor'ui $o!i! a' )o!orui'ui &rin
$ar$a"a $onv!i*oru'ui d $u&'u a' !ran")i"ii :v. .i#ura 6=;. Pri*a d &u!r &oa! fi
a$!iona!a a!a! in )r"( $a! "i 'a "!a!ionara $a)ionu'ui. Cu&'u' di"&onibi' a.ung 'a
<4=N).
La )o!oru' DBB &ri*a d &u!r )on!a!a & )o!or " fo'o""! &n!ru a$!ionara uni
&o)& #idrau'i$. Mo)n!u' )a/i) !ran")i" &n!ru un v#i$u' "!a!iona! "! d
2===N) "i 94=N) in !i)&u' d&'a"arii. Ra&or!u' d !ran")i!r "! d 2(69+2 .
La )o!oru' D28A )o)n!u' )a/i) !ran")i" &n!ru un v#i$u' "!a!iona! &oa! a.ung 'a
B== N) "i 94=N) in !i)&u' d&'a"arii. Ra&or!u' d !ran")i!r avand a$ia"i
va'oar M(69+2.
=a;a multi.unctionala 1e pornire 6 %7.
@. )ontarea rapi1a si usoara a suprastructurii. In "&a!' $abini( "a"iu' ar
'on.roan' &ara'' $u o 'a!i) $on"a!an!a d <4=)). Ina'!i)a $on"!an!a a "a"iu'ui "i
"u&ra!a!a "a dra&!a( fa$ d a")na( u"oara )on!ara "u&ra"!ru$!urii.
2i#.!3.
In figura 62( "un! indi$a! $ara$!ri"!i$i' "&$ifi$ "a"iu'ui d $a)ioan Vo'vo FM
&n!ru $on"!ru$!ii1 3 5.
Pn!ru a "a!i"fa$ nvoi' d $aro"ar "i divr" !i&uri d "a"iu( Vo'vo fo'o""! un "i"!)
in!'ign! d gru&uri )odu'ar d gauri d a"a)b'ar &n!ru )on!ara "u&ra"!ru$!urii
ra&id "i u"or.
6. 'ipuri 1e traverse pentru cupla 1e remorcare. %a)a 'arga d $u&' d
r)or$ar $u ina!i)i difri! d $u&'ar( "! ada&!a! in fun$!i d &roi$!ara )odu'ara.
E/i"!a )odu' $u )on!ar $n!ra'a( 'a ")i,ina'!i)( 'a ba*a $adru'ui "i 'a ina'!i) .oa"a
"ub $adru. A$"!a &o! fi )on!a! 'a in!rva' d 64))( &n!ru )ai )u'! u!i'i*ari.
Lungi)a 'on.ronu'ui $on"o'i "&a! &oa! fi rg'a!a 'a in!rva' d 4=)). C'in!u'
&oa! a'g a"!f' !i&u' d !ravr"a &n!ru $u&'a d r)or$ar( &o*i!ia a$"!ia "i &ro!$!ia
an!ii)&anar dori!a.
89
7. ,unti .ata in 1i.erite variante. Pun!i fa!a d divr" ina'!i)i "i "ar$ini a$o&ra
ga)a 'arga d u!i'i*ar. Mu'! )od' di"&un d o &un! fa!a dra&!a &n!ru o garda )ar.
Pun!i' fa!a dub' "un! $on$&u! &n!ru $' )ai difi$i' o&ra!iuni in $on"!ru$!ii "au
&n!ru $a)ioan $u $#i&a)n! d )ani&u'ar a "ar$ini'or gr' &o*i!iona! in "&a!'
$abin. Confor!u' i)buna!a!i! 'a ru'ar "! a"igura! d un nou "i"!) d dir$!i. Noi'
bar d dir$!i "i bi'!' $u go)!ri )odifi$a!a i)buna!a!"$ "!abi'i!a!a &
!rai$!ori "i $o)&or!a)n!u' ru!ir. Ung#iuri' )ari d bra$ar i)buna!a!"$
)anvrabi'i!a!a unui FM $#iar "i in "&a!ii ingu"!. Ca"!a d dir$!i "rvoa"i"!a!a ar
ra&or! d !ran")i!r variabi'( a"!f' in$a!( gradu' d a"i"!ar " ada&!a*a 'a vi!*a
v#i$u'u'ui( &n!ru un $ondu" u"or $#iar "i 'a vi!* )i$i.
8. *amionul are toate componentele electrice #rupate intr$o locatie prote<ata.
In fun$!i d a&'i$a!ia $a)ionu'ui( a'!rna!oar' "i ba!rii' $a)ionu'ui "un! fa$u! "a
$or"&unda nu)aru'ui d $on"u)a!ori d nrgi '$!ri$a.
8a 1e cuplare pentru 46 tone 6 %7. Saua d $u&'ar $u f'an"a "! o vr"iun $u gru!a!
rdu"a "i nu n$"i!a o &'a$a d )on!ar. Saua d $u&'ar "! $u 29= d )) )ai ina'!a
d$a! "a"iu'. E"! o)o'oga!a ISO( ar &rofi' L( "i $' $u )ai )u'! ina'!i)i u!i'i*a! "un!
in$'u" in ga)a.
Ca)ioan' &o! ava o&!iona' ba!ria d a$u)u'a!ori )on!a!a & $on"o'a din "&a! a
$aro"rii in!r !ravr"' "a"iu'ui &n!ru o di"!ribu!i )ai fi$in!a a )a"'or. E"! o
a'!rna!iva $ar ofra o f'/ibi'i!a! $on"idrabi'a( d /)&'u 'a a)&'a"ara
r*rvoru'ui. A&a"ara & &un!a din fa!a "! rdu"a( $a $ r&r*in!a un avan!a. din
&un$! d vdr a' di"!ribu!ii )a"'or.
'ractiunea inte#rala 6 % 7. Vo'vo FM "! un v#i$u' a&! &n!ru a&'i$a!ii in $on"!ru$!ii in
$ondi!ii difi$i'. Tra$!iuna in!gra'a :3/3; "i :9/9; Vo'vo "! robu"!a( u"oara "i
ra"&und &ro)&! 'a $o)n*i.

2i#.!!.
In figura 66 "! &r*n!a!a o "$!iun &rin &un!a )o!oar "o'o RS728>=C( $ar "!
$#i&a!a $u fran di"$ "i rdu$!or )on!a! in bu!u$u' ro!ii 135.
RS728>=C "! o &un! $o)&'! noua( $u rdu$!or in bu!u$u' ro!ii( &n!ru $rin!'
/ign! din do)niu' $on"!ru$!ii'or "i &n!ru !ran"&or!uri gr' d $ur"a 'unga. S
$ara$!ri*a*a &rin!r,o gru!a! rdu"a "i &irdri in!rn &rin fr$ar rdu". E"!
di"&onibi'a $u ra&oar! d !ran")i!r &n!ru vi!* ridi$a!. Tran"for)ara $u&'u'ui "
ra'i*a*a in )ar &ar! in rdu$!oru' din bu!u$u' ro!ii( $ar "! a'$a!ui! din angrna.
&'an!ar $oni$ "i ru')n!i $u a$ "i rdu$ 'a )ini) &irdri' &rin fr$ar135.
2i#.!4.
In figura 68 "! &r*n!a!a o &un! in !and) $u rdu$!or "i)&'u RTS68>=A( $#i&a!a $u
$u !a)buri "i fran $u "abo!i in!riori 135. Pun!a !and) RTS68>=C "! &rva*u!a $u un
rdu$!or "i)&'u "i "! d"!ina!a !ran"&or!uri'or gr'( $#iar "i in $ondi!ii difi$i'.
A$"! $a)ioan "un! &rva*u! $u un "$#i)ba!or d vi!* )anua'( iar &n!ru a&'i$a!ii
do"bi! d difi$i' $u PoLr!roni$( !ran")i"i au!o)a!a &oLr,"#if! $u $onvr!i*or d
$u&'u. Toa! varian!' d )o!oar din ga)a FM &o! ava !ra$!iun in!gra'a. Divr"
8>
ra&oar! d !ran")i!r o&!i)i*a*a $a)ionu' &n!ru a$!ivi!a!i d !ran"&or!. Pn!ru
varian!a $u !ra$!iun in!gra'a( /i"!a o &un! )o!oar $u rdu$!or in bu!u$u' ro!ii FAA22
"i $u!ia d !ran"fr V64=2>B135.

2i#.!%, a si 5
In figura 63(a( "! &r*n!a!a "u"&n"ia &nu)a!i$a RPAD,A9( fo'o"i!a 'a "a"iuri d
!i&u' :9/6;( $u &un! dir$!oar fi/a( "ar$ina & bog#iu d 2<A2B!( &n!ru rdu$!or "i)&'u
"i in bu!u$u' ro!ii135.
In figura 63(b "! ara!a!a "u"&n"ia RADD,BR+ 93A<3( $u ar$uri 'a)'ar( &arabo'i$( $u
"ar$ina & bog#iu 62!( $#i&a!a $u rdu$!or "i)&'u "i in bu!u$u' ro!ii. Su"&n"ia "!
i)buna!a!i!a &n!ru o )ai buna )anvrabi'i!a! a $a)ioan'or Vo'vo FM &n!ru
$on"!ru$!ii 1 35.
0i1er 1e piata in sisteme 1e .ranare 63,%7. %a)a FM in$'ud fran $u di"$uri a"i"!a!
$u EBS "i "i"!) ESP d "!abi'i*ar a franarii( iar $a a'!rna!iva( "i"!)u' d franar
!"!a! D, $a)( 'a $ar " adauga fran' au/i'iar d ina'!a &rfor)an!a VEB "i r!ardru'.
EBS :Si"!) d franar $on!ro'a! '$!roni$;( in!gra! in "i"!)u' '$!roni$ a' v#i$u'u'ui
ofra nu)roa" avan!a.. Fran' d "rvi$iu "i $' au/i'iar a$!iona*a i)&runa
i)buna!a!ind a"!f' "iguran!a "i &rodu$!ivi!a!a. Sun! di"&onibi' ur)a!oar' &a$#! d
do!ari+ Sa!andard( Mdiu "i Ina'!. S)ir)or$i' $u EBS "un! do!a! $u &a$#!u' Trai'r.
E=8$ .rane cu 1iscuri controlate electronic. Sun! a$!iona! &nu)a!i$( dar franara
f$!iva "! a"igura!a d uni!a!a d $on!ro' EBS. A$"! "i"!) ofra un ra"&un" /!r)
d &ro)&! 'a $o)n*i. Ca)ioan' $u "u"&n"i &nu)a!i$a "un! $#i&a! "!andard $u
EBS.
2rana 1e ur#enta re1uce 1istanta 1e oprire. A"i"!n!a 'a franara d urgn!a ar ro'u'
d a rdu$ di"!an!a d o&rir. EBS inrgi"!ra*a vi!*a $u $ar "un! a$!iona! fran'.
Cand "! d!$!a!a o "i!ua!i $ar n$"i!a o franar bru"$a( for!a d franar "!
a)&'ifi$a!a &n!ru a o&!i)i*a in$!inira v#i$u'u'ui "i a rdu$ di"!an!a d o&rir.
A<uta la pornirea in rampa. A$"! "i"!) u"ura*a &ornira in ra)&a. Frana "!
a$!iona!a 'a &ornira d & 'o$ "i "! 'ibra!a au!o)a! a!un$i $and )o!oru' d*vo'!a
$u&'u "ufi$in! "au 'a 'ibrara &da'i d a)bria.( da$a "! &rva*u! $u "$#i)ba!or d
vi!* )anua'. P "$ur!( &da'a d a$$'ra!i $on!ro'a*a franara. La $a)ioan' $u
!ran")i"i au!o)a!a( frana "! 'ibra!a 'a o "$unda du&a $ "ofru' ridi$a &i$ioru' d
& &da'a.
E8, (,ro#ram electronic 1e sta5ilitate) pentru o .ranare mai uni.orma63,%7. E"!
in$'u" in &a$#!u' JEBS 7ig#K "i "! di"&onibi' &n!ru au!o$a)ioan' $u !ra$!iun
:3/6;( :9/6; "i :9/3;.
Si"!)u' EPS inrgi"!ra*a $and $a)ionu' ru'a*a $u vi!*a )ar "i "! & $a' "a
dra&* "au ri"$a "a " ra"!oarn in $urba. D a")na EPS $on!ro'a*a )i"$ari'
bru"! "i d forf$ar a' an"a)b'u'ui. EPS $o)&n"a*a g"'i' "ofru'ui "i "! u!i'
)ai a'" & dru)uri a'un$oa".
ESP ar un "i"!) "ofi"!i$a! d "n*ori $ar inrgi"!ra*a a$!iuni' "ofru'ui "i
$o)&or!a)n!u' v#i$u'u'ui. Pornind d 'a a$"! da!( ESP d$id $ar roa!a "au ro!i
!rbui frana!a:; &n!ru a a"igura for!a adrn!a )a/i)a. A$"! "i"!) r"!ri$!iona*a
$u&'u' )o!oru'ui "i a$!iona*a a"u&ra fran'or &ana 'a "!abi'i*ara an"a)b'u'ui.
8<
In anu)i! "i!ua!ii ( r)or$a "! d a")na frana!a.
2rane cu tam5uri B$cam cu actionare uni.orma. Pn!ru un' a&'i$a!ii( &un!i' A,Rid
"i T,Rid "un! $#i&a! $u fran &nu)a!i$ D,$a) $u !a)buri. A$"!a "! un !i& d frana
!"!a!( rnu)i! &n!ru &rfor)an!' /$&!iona' "i dura!a 'unga d via!a.
8istemele electronice asista so.erul 6 %7. Si"!)' '$!roni$ in!'ign! a.u!a "ofru'
"a $ondu$a in $ondi!ii d "iguran!a. E$ranu' $u infor)a!ii &n!ru "ofr ofra in
&r)ann!a infor)a!ii d"&r "!ari' "i "!ara $a)ionu'ui. Vo'vo TEA o&!i)i*a*a
fun$!ii' "i"a!)'or '$!roni$ af'a! 'a bordu' $a)ionu'ui.
Uni!a!i d $on!ro' &rogra)abi' &r)i! a$!ua'i*ara "of!u'ui a!un$i $and a$a"!a "!
n$"ara. Vo'vo TEA :S$#)a '$!ri$a $a)ion; "! un "i"!) $o)&u!ri*a! d $on!ro' "i
)oni!ori*ar d"!ina! $on!ro'arii fun$!ii'or $a)ionu'ui. Fi$ar "i"!) &rin$i&a', )o!or(
!ran")i"i( "i"!) d franar( "u"&n"i &nu)a!i$a "i a'!', "! $#i&a! $u o uni!a!
'$!roni$a d $on!ro' $ar ar 'a ba*a un )i$ro&ro$"or.
,osi5ilitate 1e a a1apta camionul 6 % 7. Fi$ar $o)&onn!a &rin$i&a'a ar un "i"!) d
$on!ro' &ro&riu. Uni!a!i' d $on!ro' "un! $on$!a! &rin in!r)diu' uni r!' d da!(
in!ra$!ionand "i u!i'i*and "n*orii a'!or uni!a!i. Da!ori!a fun$!ii'or &rogra)abi' d
))ori( Vo'vo TEA ofra 'ibr!a!a d a ada&!a $a)ionu' &n!ru $rin!' "&$ifi$ a'
$'in!i'or "i &n!ru do)niu' d a$!ivi!a!.
Ecranul cu in.ormatii pentru so.er. Ar nu)roa" )niuri &rdfini!. Sofru' &oa!
$ra &ro&riu' J $ran &rfra!K $u infor)a!ii ada&!a! in fun$!i d "i!ua!i. Sun! afi"a!i
"i indi$a!orii d!r)ina!i d $o)&u!ru' d bord( $u) ar fi $on"u)u' d $o)bu"!ibi' "i
au!ono)ia.
A** (*ontrol a1aptiv al vite;ei 1e croa;iera; 12(35 )n!in au!o)a! di"!an!a $or$!a
fa!a d au!ov#i$u'u' din fa!a. ACC "! di"&onibi' o&!iona' "i fin$i!i*a*a in "&$ia'
o&ra!iuni' d !ran"&or! d $ur"a 'unga in !rafi$ in!n". Noua gnra!i d ACC6
)n!in di"!an!a $or"&un*a!oar &rin a$!ionara fran'or d "rvi$iu.
*ontrolul acceleratiei si .ranarea 63,%7. In!rva'u' d rg'ar "! in!r 2 "i 8 "$und(
iar "i"!)u' ACC )n!in di"!an!a "!a!a in !i)& fa!a d v#i$u'u' din fa!a( rg'and
au!o)a! a$$'ra!ia "i a$!ionand frana d )o!or( frana au/i'iara "i frana d "rvi$iu. ACC
"! &rva*u! $u un "i!) d avr!i*ar in $a* d $o'i*iun $ar " d$'an"a*a a!un$i
$and a&ar un obi$! )ar 'a )ai &u!in d 8= d )!rii in fa!a v#i$u'u'ui.
Vo'vo "! &ri)u' &rodu$a!or d $a)ioan $ar ofra un "i"!) au!o)a! d )oni!ori*ar a
anv'o&'or TPM :Si"!) d )oni!ori*ar a &r"iunii in anv'o&;( )ono!ori*a*a d
a")na "i &r"iuna in anv'o&' r)or$ii. Fi$ar vn!i' "! $#i&a"! $u un "n*or
d &r"iun "i un !ran")i!a!or $u ba!ri. Infor)a!ia "! !ran")i"a &riodi$ 'a uni!a!a d
$on!ro' $ar )oni!ori*a*a &r)ann! &r"iuna in anv'o&. Pr"iuna din anv'o& "!
indi$a!a & afi"a.. O &r"iun $or$!a garan!a*a un $o)&or!a)n! ru!ir nor)a'( rdu$
$on"u)u' "i &r'ung"! in a$'a"i !i)& dura!a d via!a a anv'o&'or.
S fo'o""! "i o noua !'$o)anda &n!ru in$#idra $n!ra'i*a!a "i "ur"a d a'i)n!ar
&rin$i&a'a "i a'ar)a d 'a un "ingur bu!on d $o)anda.
Vo'vo a d*vo'!a! un &rogran $o)&'/ d in"!ruir &n!ru "ofrii d $a)ioan( $ar "
ba*a*a & "i!ua!ii indi! in $ondi!ii d !rafi$ "i d 'u$ru ra'. Vo'vo Tru$?" a fo"!
in!odauna un &ionir a' "i"!)'or d "iguran!a( "i din a$"! &un$! d vdr Vo'vo va fi
&rga!i! $and va in!ra in vigoar noua dir$!iva UE( $ar( "o'i$i!a in"!ruira "ofri'or d
au!o$a)ioan. Din S&!)bri 6==B dir$!iva UE "o'i$i!a $a !o!i !ran"&or!a!orii "a ofr
8B
"ofri'or un &rogra) d in"!ruir d 84 d or $r!ifi$a! d UE( d"fa"ura! & &ar$ur"u' a
$in$i ani. Prin!r a'!'( dir$!iva UE "o'i$i!a $a in"!ruira "ofri'or "a $u&rinda a"&$!
&r$u) $ondu"u' fi$in!( "iguran!a( 'gi"'a!i "i rg')n!ari "&$ifi$ indu"!rii 1 2 5.
=i5lio#ra.ie
2=. Mi#ai'"$u(R., Lan"ar F729( F7(FM( Vo'vo "i inoi"! ga)a( %o!borg Sudia(
Rvi"!a Cargo N Bu"( Anu' XIII :239;( nr. >A6==<( &ag.46,43.
22. / / / Vo'vo Tru$?"( Pr*n!ara $o)&anii( Vo'vo Tru$? Cor&ora!ion( Prin!d
in SLdn.
26. / / / Vo'vo Ro)ania. D*vo'!ara $on"!ru$!ii'or( Pub'i$a!i !ri)"!ria'a d
infor)ar( nr. 2A6==<( 8= &ag.
28. / / / Vo'vo FM. Cara$!ri"!i$i- Vo'vo Tru$?"( Driving Progr""( Vo'vo Tru$?
Cor&ora!ion( Prin!d in SLdn( 8> &ag.
23. / / / Vo'vo FE( Vo'vo Tru$?"( Driving Progr""( Vo'vo Tru$? Cor&ora!ion(
Prin!d in SLdn( 8B &ag.
24. / / / Vo'vo FL( Vo'vo Tru$?"( Driving Progr""( Vo'vo Tru$? Cor&ora!ion(
Prin!d in SLdn( 8B &ag.
29. / / / Vo'vo Tru$?" "i "iguran!a ru!ira( Driving Progr""( Vo'vo Tru$?
Cor&ora!ion( Prin!d in SLdn( 24 &ag.
2>. / / / Con"!ru$! Pro "i To!a' Bu"in"" So'u!ion( Vo'vo FE : 9/3; $u bna
ba"$u'abi'a 26(3 )$( S&$ifi$a!ii !#ni$( Vo'vo Ro)ania( 6 &ag.
/ / / Vo'vo FM :</3; Ba"$u'an!a, So'u!i 'a $#i( Buiding Su$$""( S&$ifi$a!ii
!#ni$( Vo'vo Ro)ania( 6 &ag.
3=
32