Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIE

Subsemnatul(a), ____________________________________________, posesor al BI/ CI seria _____,


nr. _________, eliberat de ________________, la data de _____/_____/_______,
declar pe proprie raspundere urmatoarele:
Grad de invaliditate: Fara grad de invaliditateI II III
u am persoane in intretinere
!m in intretinere urmatoarele persoane:
ume/prenume C"
Calitate
( grad rudenie)
Grad
invaliditate
#ata de la
care este in
intretinere
$enitul
persoanei in
intretinere
#oresc sa detin %unctia de ba&a la SC Accenture Managed Services SRL
#etin %unctia de ba&a la o alta societate
In anul curent reali&e& alte venituri supuse impo&itului pe venitul global
In anul curent nu reali&e& alte venituri supuse impo&itului pe venitul global
Casa de !sigurari de Sanatate unde sunt a%iliat/a este: ______________________ (mentionati si
'udetul/ municipiul)
Banca: ___________________________________________Sucursala: ______________________
Cod IB!: ______________________________________________________________________
u mi s(a intocmit Carnet de )unca la o alta societate. )entione& ca nu bene%icie& de a'utor de
soma' sau de alocatie de spri'in. !ne*e& urmatoarele: copie a certi%icatului de nastere + copie a
certi%icatului de studii + copie a BI/ CI
u am predat Carnetul de )unca. )a oblig ca in termen de ,- &ile sa pre&int Carnetul de )unca in
vederea inregistrarii Contractului de )unca la Inspectoratul .eritorial de )unca.
!m avut un alt anga'ator in cursul lunii curente
u am avut un alt anga'ator in cursul lunii curente
"ersoana de contact in ca& de ma*ima urgenta este _______________________________________,
Calitate/grad de rudenie ________________, nr. de tele%on _________________________________

#ata_______________________ Semnatura ________________