Sunteți pe pagina 1din 119

Coperta: RADU ZAHARESCU Redactare:

ANCA POPESCU Corectur: VIRGIL


STERIAN Tehnoredactare: EPERT EDIT
SRL
!ARSHALL "# ROSEN"ERG
Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei
ROSENBERG, MARSHALL B
A!e"#rata e!$caie %entr$ o "ia# &m%linit# ' com$nicarea
non$%o&ent a($t# )coala s# creasc# %er*ormanele, re!$ce
con*lictele )i &mbo+#e)te relaiile inter$mane ' dr# !ar(ha&& "#
Ro(en)er* + ed# E&ena ,ranc%(c + trad# S%&$%a S)-rna + pre.# : R%ane
E%(&er# / "ucure0t% : E&ena ,ranc%(c Pu)&%(h%n*1 2334
"%)&%o*r#
Inde5
IS"N 678/973:2/:/2
I# E&ena ,ranc%(c ;ed#<
II# S)-rn1 S%&$%a ;trad#<
III# E%(&er1 R%ane ;pre.#<
8=:#
77
=46#
6
ADEV>RATA
EDUCA?IE
PENTRU O VIA?> @!PLINIT>
CoAun%carea non$%o&ent aBut 0coa&a ( crea(c
per.orAanCe&e1 reduce con.&%cte&e 0% DA)o*Ce0te
re&aC%%&e %nteruAane
Traducere de SILVIA
S"ERN>
!ARSHALL "# ROSEN"ERG
Life-Enriching Education
F !ar(ha&& "# Ro(en)er*1 Ph#D1 2338
A Pudd&eDancer Pre(( "ooG
F E&ena ,ranc%(c Pu)&%(h%n*1 23341 pentru preHenta $er(%une roA-nea(c
=
IS"N 678/973:2/:/2
2
Cuprins
!u&CuA%r%###################################################################################################### 7
Cu$Dnt Dna%nte de R%ane E%(&er #################################################################### 6
Cu$Dnt Dna%nte a& autoru&u% ######################################################################### =4
E5per%enCa Aea Dn 0co&%&e d%n State&e Un%te################################################## =4
EducaC%a pentru DAp&%n%rea V%eC%%1 o.er%t &a n%$e& Aond%a&########################## =7
Ca%itol$l , Pa)i c#tre e!$caia menit# a &mbo+#i "iaa######################## 28
Introducere ################################################################################################# 28
Or*an%HaC%%&e Dn (&uB)a $%eC%%########################################################################## 28
Ade$rata educaC%e pentru o V%aC DAp&%n%t ############################################## 2:
Sch%A)area (%(teAu&u% ############################################################################### 27
Ca%itol$l - E.%rimarea mesa(elor bene*ice ########################################## 88
Pre*t%rea (tudenC%&or ################################################################################# 88
E.ecte&e BudecC%&or Aora&%(te a(upra proce(u&u% de Dn$Care####################### 8I
E$a&uarea per.orAanCe% cu aButoru& BudecC%&or de $a&oare########################### 8:
CoAponente&e coAun%cr%% non$%o&ente####################################################### 89
O)(er$aC%% c&are1 .r a e$a&ua ################################################################### 89
Ident%.%carea 0% e5pr%Aarea (ent%Aente&or##################################################### II
R%(cu& de a nu ne e5pr%Aa (ent%Aente&e####################################################### I6
Le*tura d%ntre (ent%Aente&e 0% ne$o%&e noa(tre############################################ 43
De ce aA eu ne$o%eJ##################################################################################### 48
CuA ( cer% ceea ce C%/ar .ace $%aCa Aa% .ruAoa(######################################## 4:
D%.erenCa d%ntre cer%nCe 0% pretenC%%############################################################### 49
Proce(u& e(te o)%ect%$u&################################################################################ :2
OaAen%% pot auH% pretenC%% %nd%.erent de ce (puneA no%############################### :8
Ca%itol$l / Asc$ltarea c$ em%atie a mesa(elor #################################### 7=
EApat%a######################################################################################################### 7=
Re.&ectarea $er)a& a ceea ce auH%A############################################################# 78
A(cu&tarea cer%nCe&or##################################################################################### 74
Conectarea eApat%c##################################################################################### 7:
Cone5%unea eApat%c cu ce%&a&C% atunc% cDnd e% nu 0t%u cuA ( (e
e5pr%Ae (au nu $or (/o .ac#################################################################### 93
Cea Aa% %Aportant parte a Dn$Catu&u%######################################################### =3=
TeAer%&e e&e$%&or Dn ceea ce pr%$e0te %Ap&%carea &or Dn (ta)%&%rea
de o)%ect%$e ########################################################################################## =32
Partener%atu& Dn e$a&uare############################################################################### =38
Rea&%Hare1 KdaL1 notare1 KnuL ###################################################################### =39
Ca%itol$l 0 Crearea $nei com$nit#i e!$caionale
inter!e%en!ente #################################################################################### ==6
Et%ca (ecu&ar ############################################################################################# ==6
DeH$o&tarea une% coAun%tC% educaC%ona&e %nterdependente######################### =23
Pro.e(oru& ca a*ent de $o%aB ######################################################################## =22
!ater%a&e care &e perA%t e&e$%&or ( Dn$eCe (%n*ur%####################################### =2I
Contr%)uC%a e&e$%&or 0% a pr%nC%&or &a rea&%Harea de Aater%a&
d%dact%c#################################################################################################### =24
Ser$%c%% $o&untare de a(%(tare a e&e$u&u%####################################################### =2:
CoAun%tatea *eo*ra.%c1 o re(ur( educaC%ona& ####################################### =27
A*entu& de $o%aB Dn acC%une########################################################################### =29
Ca%itol$l 1 2rans*ormarea )colilor ######################################################## =88
Pro)&eAe&e cu care ne con.runtA############################################################### =88
Or*an%HaC%%&e DoA%natoare ######################################################################### =8I
ReHo&$area con.&%cte&or################################################################################# =8:
!ed%erea####################################################################################################### =II
E$%tarea BudecC%&or 0% a d%a*no(t%ce&or ###################################################### =4=
,o&o(%rea .orCe% Dn (copu& protecC%e% ########################################################### =44
Crearea de ech%pe de (u(C%nere###################################################################### =:3
Tran(.orAarea 0co&%&or noa(tre##################################################################### =:I
"%)&%o*ra.%e ############################################################################################### =:4
Inde5############################################################################################################# =78
Note############################################################################################################## =7I
De(pre CNV ############################################################################################### =98
CDte$a (ent%Aente 0% ne$o% de )aH pe care &e a$eA cu toC%% ###################### =94
CuA pot .o&o(% proce(u& CNV ################################################################### =97
!rtur%% de(pre CNV ################################################################################# =99
De(pre autor ################################################################################################ =6=
Mulumiri
% (Dnt recuno(ctor pro.e(oru&u% Aeu "%&& Pa*e1 care A%/a
dat 0an(a1 Dn urA cu pe(te 83 de an%1 de a DnCe&e*e cuA a0
$rea ( &ucreHe pro.e(or%% 0% e&e$%%#
I
De a(eAenea1 &e Au&CuAe(c &u% MoAnne Ander(on 0% &u%
ToA Shaheen N &a acea $reAe1 adA%n%(trator%% 0co&%% d%n
RocG.ord1 I&&%no%( N pentru c A%/au dat ocaH%a1 &a (.rr0%tu&
an%&or O:31 de a &ua parte1 a&tur% de e%1 &a Aode&area unor 0co&%
care ( .uncC%oneHe Dn concordanC cu $a&or%&e Ae&e#
Ace(te e5per%enCe1 &a care (/au adu*at (cr%er%&e &u% Mohn
Ho%t1 I$an I&&%ch1 Mohn Gatto 0% A&.%e Pohn1 A%/au apro.undat
cuno0t%nCe&e &e*ate de po&%t%ca educaC%ona& 0% A%/au accentuat
K.oaAeaL de a contr%)u% &a rea&%Harea de (ch%A)r% AaBore Dn
doAen%u& educaC%e%# !a% recent1 %de%&e &u% R%ane E%(&er1 &e*ate
de partener%at 0% de educaC%a DoA%natoare1 A/au %n.&uenCat Dn
ace(t conte5t#
Le Au&CuAe(c1 de a(eAenea1 co&e*%&or Ae%1 !%r% Shap%ro
d%n I(rae&1 Nada I*nBato$%c d%n Ser)%a1 V%&Aa Co(tett% d%n
Ita&%a 0% R%ta HerHo* d%n State&e Un%te a&e AAer%c%%1 pentru c
A%/au deAon(trat ce poate .ace .%ecare d%ntre no% Dn
tran(.orAarea 0co&%&or care predau DoA%naC%a1 Dn 0co&% ce
o.er 0an(a de a Dn$Ca Dntr/un Aed%u pentru o V%aC DAp&%n%t#
Ca%itol$l 3 Crearea !e relaii !e %arteneriat &ntre
%ro*esori )i ele"i##################################################################################### 97
Partener%atu& Dn (ta)%&%rea de o)%ect%$e 0% Dn e$a&uare################################### 97
O)%ect%$e care duc &a o educaC%e pentru o V%aC DAp&%n%t############################ 99
E&e$%% au a$ut Dntotdeauna de a&e( ############################################################# 63
TeaAa pro.e(or%&or .aC de %Ap&%carea e&e$%&or Dn (ta)%&%rea
o)%ect%$e&or ########################################################################################### 6=
E5eAp&e de o)%ect%$e (ta)%&%te de coAun acord########################################### 68
CuA ( auH% ne$o%a de d%nco&o de nu#################################################################64
In ce&e d%n urA1 a0 $rea (/A% e5pr%A *rat%tud%nea .aC de
PathQ SA%th care1 cu aButoru& R%te% HerHo* 0% a& &u% GarQ
"aran1 a redactat ceea ce aA (cr%( eu 0% a tran(pu( en*&eHa
Aea un%$er(%tar Dntr/un &%A)aB acce(%)%& tuturor#
Cuvnt nainte
Riane Eisler
Autoare a crilor Potirul i lama, Copiii zilei de mine i Fora parteneriatului
u&C% d%ntre no% D0% dau (eaAa c e(te Aare ne$o%e de o (ch%A)are .undaAenta& Dn doAen%u& educaC%e%# AA DnCe&e( c AaBor%tatea
(%(teAe&or educaC%ona&e actua&e nu pre*te(c cop%%% pentru pro$ocr%&e .r precedent a&e (eco&u&u% I# Rt%A c e(te nece(ar o rea&
re.orA educaC%ona& dac $reA ca toC% cop%%% de aH% 0% de AD%ne ( tr%a(c Dntr/o &uAe Aa% pa0n%c1 Aa% corect 0% Aa% )un#
!
Dn acea(t carte1 !ar(ha&& Ro(en)er* de(cr%e e&eAen/te&e/che%e a ceea ce e& nuAe0te o educaC%e ce DA)o*Ce0te $%aCa1 o educaC%e care/%
pre*te0te pe cop%% ( Dn$eCe d%n propr%%&e e5per%enCe1 ( re&aC%oneHe cDt Aa% )%ne cu ce%&a&C% 0% cu e% Dn0%0%1 ( .%e creat%$%1 .&e5%)%&% 0% cuteHtor% 0%
( Aan%.e(te %ntere( 0% DnCe&e*ere nu nuAa% .aC de ce% aprop%aC%1 c% 0% .aC de Dntrea*a oAen%re#
DA)o*C%rea $%eC%%1 &r*%rea or%Hontu&u% (u.&ete&or 0% a A%nC%&or noa(tre1 a or%Hontu&u% (p%r%tua& N ace(tea ar tre)u% ( .%e (copur%&e educaC%e%#
D%n pcate1 educaC%a trad%C%ona& a &%A%tat ade(ea A%ntea1 %n%Aa 0% (p%r%tu&1 Dn &oc ( &e de(ch%d# Ea (/a %nterpu( Dn ca&ea cur%oH%tC%% noa(tre
natura&e 0% a )ucur%e% de a a.&a1 ne/a (upr%Aat Dnc&%naC%%&e %(cod%toare 0% *Dnd%rea cr%t%c 0% a Aode&at coAportaAente nep(toare 0% $%o&ente#
D%n .er%c%re1 &a ora actua&1 AaBor%tatea 0co&%&or occ%denta&e
nu Aa% .o&o(e(c $%o&enCa DApotr%$a cop%%&or1 con.orA
Dn$ech%tu&u% pr%nc%p%u: K)ta%a e rupt d%n Ra%L# Cu toate
ace(tea1 e&e Dnc Aa% .o&o(e(c Aetode de predare care (Dnt
Aen%te a/% pre*t% pe oaAen% ( (e (upun ord%ne&or pr%A%te
.r a &e pune &a Dndo%a&1 %nd%.erent c e&e $%n de &a pro.e(or%1
0e.% (au de &a conductor%% po&%t%c%#
!ater%%&e de Dn$CADnt preH%nt ade(ea $%o&enCa 0%
doA%naC%a ca .%%nd norAa&e1 ch%ar oportune# DA a%c% ca
e5eAp&u ore&e de %(tor%e1 unde cop%%% AeAoreaH date a&e unor
&upte (au rH)oa%e1 (au ore&e de &%teratur1 unde cucer%r%&e
$%o&ente (Dnt %dea&%Hate 0% pr%$%te ca .%%nd do$eH% de )r)C%e 0%
ero%(A# Structura 0co&%&or Dn *enera& e(te Dnc de a(eAenea
natur1 DncDt educaC%a e ce$a ce li (e .ace e&e$%&or1 nu (e .ace
cu e&e$%%#
Ace(t *en de proce(1 conC%nut 0% (tructur educat%$e (Dnt
potr%$%te pentru ceea ce eu aA denuA%t Aode&u& doA%nator
(au de doA%naC%e a& (oc%etC%%1 Dn care .aA%&%%&e1 &ocur%&e de
Aunc1 tr%)ur%&e 0% (tate&e (Dnt or*an%Hate Dn (tructur% r%*%de de
doA%naC%e1 (u(C%nute de .orC 0% de teaA# Acea(t educaC%e nu
e(te potr%$%t pentru (oc%etC% deAocrat%ce1 ech%ta)%&e 0%
pa0n%ce1 pentru (oc%etC% or%entate ctre ceea ce eu nuAe(c
KAode&u& de partener%atL1 %ar Ro(en)er*1 Ko (tructur ce
DA)o*Ce0te $%aCaL#
De(%*ur1 deBa ne/aA Dndeprtat de(tu& de Au&t de Aode&u&
doA%nator1 ce& puC%n Dn anuA%te prC% a&e &uA%%# Dac (%tuaC%a
ar .% .o(t a&ta1 nu aA .% putut $or)% de(pre o (ch%A)are
.undaAenta& a (%(teAu&u% de Dn$CADnt .r a r%(ca
(uportarea unor con(ec%nCe *ra$e1 poate ch%ar Aoartea1 a0a
cuA (e DntDAp&a Dn caHu& apar%C%e% une% %de%
(au a unu% d%(cur( &%)era& Dn Europa E$u&u% !ed%u 0% a0a cuA
(e Aa% DntDAp&a ch%ar 0% a(tH% Dn une&e Hone de pe *&o)#
Dar acea(t e$o&uC%e nu a .o(t &%n%ar# Nu nuAa% c a
e5%(tat o opoH%C%e .aC de ea &a .%ecare pa(1 dar (/a 0% re$en%t
ade(ea &a Aode&u& doA%nator# La ora actua&1 no% (DnteA
Aartor%% une% a(t.e& de re$en%r%1 &a n%$e& Aond%a&1 &a Aa% Au&t
%ne*a&%tate1 $%o&enC1 &a e5p&oatarea oAu&u% 0% a Aed%u&u%1 &a
doA%naC%e# De aceea ap&%carea Aetode&or de coAun%care
non$%o&ent a&e &u% Ro(en)er* Dn educaC%e e(te .oarte
%Aportant1 ur*ent 0% nece(ar#
!ar(ha&& Ro(en)er* e(te cuno(cut &a n%$e& Aond%a& ca .%%nd
p%on%eru& reHo&$r%% non$%o&ente a con.&%cte&or# E& 0%/a ded%cat
u&t%A%% I3 de an% d%n $%aC deH$o&tr%% 0% ap&%cr%% coAun%cr%%
non$%o&ente ca un %n(truAent pentru ca1 Dntr/o re&aC%e1 .%ecare
%nd%$%d ( .%e tratat cu eApat%e 0% cu *r%B# Dn acea(t carte1
Ro(en)er* ne arat .e&u& Dn care tre)u%e .o&o(%t acea(t
Aetod Dn 0co&%# E& deAon(treaH1 de a(eAenea1 e.%c%enCa e% Dn
pre*t%rea t%ner%&or pentru co&a)orare1 pentru reHo&$area
non$%o&ent a con.&%cte&or1 pentru contr%)uC%a eApat%c 0%
atent &a )un(tarea &or 0% a ce&or&a&C%#
Una d%ntre ce&e Aa% reAarca)%&e caracter%(t%c% a&e &ucrr%%
&u% Ro(en)er* e(te tocAa% accentu& pu( pe *r%B1 eApat%e 0%
non/$%o&enC1 caracter%(t%c% care1 Dn cu&tur%&e doA%natoare1 (Dnt
atr%)u%te ce&or e5c&u0% d%n (tructur%&e (oc%a&e: .eAe%&e 0%
)r)aC%% Ke.eA%naC%L# !ar(ha&& (u(C%ne c ace(tea (Dnt
caracter%(t%c%&e pe care tre)u%e ( &e a&%AentA1 deopotr%$ &a
)%eC% 0% &a .ete1 0% ne deAon(treaH cuA (e poate rea&%Ha ace(t
&ucru pr%n Aetode educaC%ona&e te(tate 0% e.%c%ente# Ace(tea &e
perA%t t%ner%&or ( e5per%AenteHe partener%atu&#
O a(t.e& de e5per%enC e(te %Aportant pentru toC% cop%%%#
Atunc% cDnd e% cuno(c re&aC%%&e de partener%at ce DAp&%ne(c
$%aCa1 pe care !ar(ha&& &e de(cr%e Dn acea(t carte1 (e deH$o&t
Dn.&or%tor# E5per%Aentarea ace(tor re&aC%% e(te %Aportant Aa%
a&e( pentru cop%%% care au $Hut Dn ca(e&e1 cart%ere&e 0%'(au
Cr%&e &or nuAa% dou a&ternat%$e: doA%n% (au e0t% doA%nat#
A(t.e& de &ucrur% &e deAon(treaH c e5%(t 0% a&te $ar%ante1
Aa% )une pentru toat &uAea 0% care .uncC%oneaH Dntr/un Aod
opt%A#
Rco&%&e Dn care e&e$%% 0% pro.e(or%% (Dnt partener%1 Dn care (e
ap&%c pr%nc%p%%&e educaC%e% non$%o&ente *Dnd%te de !ar(ha&&1
(Dnt coAun%tC% educaC%ona&e1 nu .a)r%c% a&e %Apuner%%
%Aper(ona&e# T%ner%% Dncep ( pr%$ea(c 0coa&a ca .%%nd un &oc
a& e5p&orr%&or1 un &oc Dn care (e DAprt0e(c (ent%Aente 0%
%de%1 un &oc (%*ur 0% %ntere(ant1 Dn care .%ecare cop%& e(te
recuno(cut 0% preCu%t1 %ar (p%r%tu& uAan e(te a&%Aentat 0% (e
deH$o&t#
R% Aa% e(te ce$a### Atunc% cDnd &e dA t%ner%&or po(%)%&%tatea
( a%) re&aC%% )aHate pe re(pect rec%proc 0% dra*o(te .aC de
aproape1 .aceA Aa% Au&t decDt ( contr%)u%A &a )un(tarea 0%
deH$o&tarea &or per(ona&# In ace(t proce(1 no% (u(C%neA
trecerea &a o (oc%etate Aa% puC%n $%o&ent1 Aa% ech%ta)%&1 Aa%
p&%n de coApa(%une 0% cu ade$rat deAocrat%c#
In epoca pe care o tr%A1 una a arAe&or nuc&eare 0%
)%o&o*%ce1 uAan%tatea (e a.& &a o r(cruce e$o&uC%on%(t# La
n%$e&u& de deH$o&tare tehno&o*%c pe care &/aA at%n(1 $%o&enCa
cron%c 0% &%p(a de coApa(%une 0% eApat%e1 cerute de re&aC%%&e
potr%$%te Aode&u&u% doA%nator1 aAen%nC Dn(0% (upra$%eCu%rea
noa(tr#
De o parte (e a.& druAu& re*re(%$ ctre o doA%naC%e 0% Aa%
r%*%d d%n punct de $edere .aA%&%a&1 educaC%ona&1 re&%*%o(1
econoA%c 0% po&%t%c#
De cea&a&t parte e(te ca&ea ctre un $%%tor a& parte/
ner%atu&u% Aa% puC%n $%o&ent1 Aa% ech%ta)%& 0% Aa% p&%n de
coApa(%une# !%0carea ctre ace(t partener%at (e produce de
cDte$a (eco&e1 parC%a& dator%t tran(.orAr%% %n(t%tuC%%&or 0% a
o)%ce%ur%&or Dn urAa (ch%A)r%&or tehno&o*%ce deterA%nate de
trecerea de &a o &uAe preponderent a*rar1 &a una %ndu(tr%a&#
La ora actua&1 trecerea rap%d de &a tehno&o*%a %ndu(tr%a& &a
cea po(t%ndu(tr%a& de(ta)%&%HeaH 0% Aa% Au&t cred%nCe&e 0%
%n(t%tuC%%&e e5%(tente1 creDnd oportun%tatea une% (ch%A)r%
poH%t%$e# Dar1 Dn &oc ( proAo$eHe acea(t tend%nC1 (%(teAu&
de educaC%e o o)(truc/C%oneaH ade(ea#
Dntre)area de )aH pentru $%%toru& no(tru e(te ce .e& de
cu&tur proAo$eaH educaC%aJ Oare (e poate $or)% de(pre o
cu&tur a partener%atu&u% 0% a pc%%1 ce duce &a o DA)o*C%re a
$%eC%%J Sau e(te $or)a de o cu&tur a doA%naC%e% 0% a $%o&enCe%J
Ca AaA 0% )un%c1 (%At ne$o%a accentuat de a acce&era
trecerea1 &a n%$e& *&o)a&1 ctre partener%at# Rt%u1 deopotr%$ d%n
e5per%enC 0% d%n (tud%%&e Ae&e1 c (ch%A)r%&e .undaAenta&e
nu (Dnt de&oc (%Ap&e# Dar 0t%u 0% c e&e (Dnt po(%)%&e# Une&e
ch%ar (/au produ(1 pentru c a&t.e& aA tra% Dnc Dntr/o &uAe Dn
care toate .eAe%&e 0% AaBor%tatea )r)aC%&or 0%/ar Kcunoa0te
&ocu&L Dn cadru& unor %erarh%% r%*%de# Co&a)orDnd1 puteA crea
cu&tur% care ( (u(C%n 0% nu ( %nh%)e con0t%ent%Harea
potenC%a&u&u% no(tru uAan: capac%tatea noa(tr de a arta
coApa(%une1 eApat%a 0% creat%$%tatea# Acea(t carte1 o urAare
a nuAero0%&or an% de Aunc de p%on%erat a &u%
!ar(ha&& Ro(en)er* Dn doAen%u& coAun%cr%% non$%o&en.c
ne poate aButa ( tran(.orAA educaC%a Dn a0a .e&1 DncDt ( ne
DndreptA (pre rea&%Harea ace(tu% deH%derat AaBor#
C uvnt nainte al autorului
24 %un%e
2338
ducaC%a pu)&%c (/a concentrat1 de ce$a $reAe Dncoace1 pe
ace&e pro*raAe pe care no% &e con(%derA ut%&e pentru e&e$#
EducaC%a pentru DAp&%n%rea V%eC%% porne0te de &a preA%(a c re&aC%a
d%ntre pro.e(or 0% e&e$1 re&aC%%&e d%ntre e&e$% 0% re&aC%a e&e$u&u% cu
ceea ce Dn$aC (Dnt &a .e& de %Aportante Dn pre*t%rea t%ner%&or
pentru $%%tor#
E
Cop%%% au ne$o%e de Au&t Aa% Au&t decDt cuno0t%nCe de c%t%re1
(cr%ere 0% ar%tAet%c1 %nd%.erent cDt de %Aportante pot .% ace(tea# E%
tre)u%e ( Dn$eCe 0% cuA ( *Dndea(c %ndependent1 cuA (
*(ea(c un (en( Dn ceea ce Dn$aC 0% cuA ( &ucreHe 0% ( tr%a(c
DApreun# Pro.e(or%%1 d%rector%% de 0co&% 0% pr%nC%% (e $or aprop%a
de educaC%a pu( Dn (&uB)a DA)o*C%r%% $%eC%% pr%n a)%&%tC%&e de
$or)%re 0% coAun%care 0% pr%n (tructurarea unu% Aed%u educat%$1
care ( (u(C%n deH$o&tarea autonoA%e% 0% %nterdependenCe% Dn c&a(#
Ace(te ca&%tC% $ $or aButa (/% pre*t%C% pe t%ner% pentru &uAea pe
care o $or Ao0ten%#
Experiena mea n colile din Statele Unite
De I3 de an%1 A con(u&t cu pro.e(or%% 0% d%rector%% de un%tC% de
Dn$CADnt pu)&%c 0% pr%$at1 de &a *rd%n%Ce1 pDn &a Dn$CADntu&
(uper%or# In ace(t r(t%Ap1 %/aA aButat &a %Ap&eAentarea unu%
proce( educaC%ona& pe care eu D& nuAe(c KeducaC%a Dn (copu&
DAp&%n%r%% V%eC%%L#
AA Dnceput co&a)orarea Aea cu 0co&%&e Dnc de pe $reAea
cDnd a$eaA un ca)%net pr%$at de p(%ho&o*%e1 &a Dnceputu& an%&or
O:31 Dn St# Lou%(# !u&C% d%ntre ce% care ape&au &a (er$%c%%&e Ae&e
erau pr%nC% a% cror cop%% a$eau pro)&eAe Dn a Dn$Ca 0% a (e
coAporta pe p&acu& autor%tC%&or 0co&are# Co&a)orDnd cu 0co&%&e
Dn %ntere(u& cop%%&or &or1 aA Dnceput ( DnCe&e* .aptu& c .e&u& Dn
care era (tructurat (%(teAu& de Dn$CADnt pro$oca (u.er%nCe
Aar%% AaBor%tC% a pro.e(or%&or 0% e&e$%&or# AA con(tatat c
*radu& de coApet%t%$%tate DncuraBat de 0co&% D% DAp%ed%ca pe
e&e$% ( a%) re&aC%% )aHate pe *r%Ba .aC de aproape#
De prea puC%ne or% aA con(%derat c an*aBaC%% 0co&%&or erau
pro)&eAa# Dn Aunca Aea de an% de H%&e Dn 0co&%1 aA .o(t
%Apre(%onat de Aarea AaBor%tate a pro.e(or%&or 0% d%rector%&or
de un%tC% de Dn$CADnt cu care aA %ntrat Dn contact# AA .o(t
A%0cat de *r%Ba &or .aC de e&e$% 0% de (Dr*u%nCa depu(a Dn
Dncercarea de a o.er% oportun%tC% educaC%ona&e care (
DA)untCea(c $%aCa e&e$%&or# AA $Hut pro.e(or% 0% d%rector%
de 0co&% )ruta&%HaC% de (tructur%&e 0co&are1 &a .e& de Au&t ca 0%
e&e$%% &or#
Con0t%ent%Harea tot Aa% acut a .aptu&u% c ace(te (tructur%
de Dn$CADnt nu (u(C%neau $a&or% care ( .%e Dn concordanC cu
a&e Ae&e A/a .cut ( e5p&oreH (tructur% educaC%ona&e
a&ternat%$e# DApreun cu "%&& Pa*e1 un pro.e(or care a
part%c%pat &a (eA%nar%%&e Ae&e de(pre coAun%carea
non$%o&ent1 aA e5p&orat o a)ordare d%.er%t a proce(u&u% de
predare1 una Dn care da(c&%% ( %ntre Dn re&aC%e de partener%at
cu e&e$%%# Pro*raAu& e(te creat pentru a proAo$a co&a)orarea1
nu coApet%C%a#
Autor%tC%&e de &a 0coa&a &a care preda "%&& au .o(t ret%cente
Dn a accepta ca e& ( C%n ore&e Dn .e&u& (u# Cu toate ace(tea1 %
(/a perA%( ap&%carea (%(teAu&u% Dn caHu& e&e$%&or care erau
con(%deraC% %nd%(c%p&%naC% 0% care nu prea Dn$/
Cau# AA *(%t :3 de a(t.e& de e&e$%# 83 d%ntre e% au .o(t p&a(aC%
Dn c&a(a &u% "%&&1 %ar re(tu& au rAa( Dn c&a(e&e o)%0nu%te#
Te(te&e acadeA%ce date &a .%na& de an 0co&ar au deAon(trat c
e&e$%% d%n c&a(a &u% "%&& au Dn$Cat Au&t Aa% Au&t decDt ce% d%n
c&a(e&e o)%0nu%te# CDnd ace0t%a au re$en%t pr%ntre .o0t%% co&e*%1
au a$ut Aa% puC%ne pro)&eAe Dn an%% care au urAat1 decDt ce%
care au rAa( Dn c&a(e&e o)%0nu%te#
E5p&orarea a)ordr%&or a&ternat%$e a .o(t cont%nuat de
po(%)%&%tatea de a &ucra cu ToA Shaheen1 un %n(pector 0co&ar
$%H%onar d%n RocG.ord1 I&&%no%(# E& 0% unu& d%ntre d%rector%% (%1
MoAnn Ander(on1 &ucrau &a crearea unu% (%(teA 0co&ar care (
proAo$eHe re(pectu& pentru d%$er(%tate1 autonoA%e 0%
%nterdependenC# AA .o(t %n$%tat (a %au parte &a acea(t
e5per%enC pr%n cur(ur% de pre*t%re a pro.e(or%&or# Dn pr%Aa
0coa& Dn care aA ap&%cat pro%ectu&1 rea&%Hr%&e acadeA%ce au
.o(t Aar%1 $anda&%(Au& a .o(t redu( (eAn%.%cat%$1 %ar pro*raAu&
a pr%A%t PreA%u& NaC%ona& pentru E5ce&enC Dn EducaC%e#
Tot caA Dn acea $reAe a .o(t %n%C%at pro*raAu& KRH)o%
DApotr%$a (rc%e%L a& adA%n%(traC%e% Mohn(on# Ace(ta o.erea
(uport Aater%a& 0co&%&or d%n Hone&e (race1 pentru %n%C%erea
unor pro*raAe %no$atoare# AA .o(t %n$%tat ( part%c%p &a cDte$a
a(t.e& de pro*raAe Dn ora0e d%n Dntrea*a Car#
Educaia pentru mplinirea ieii! oferit"
la nivel mondial
De atunc% 0% pDn Dn preHent1 aA cont%nuat ( o.er a(%(tenC
(%(teAe&or 0co&are Dn deH$o&tarea de pro*raAe care ( (u(C%n
re(pectu& .aC de d%$er(%tate 0% deH$o&tarea autonoA%e% 0%
%nterdependenCe%1 nu nuAa% Dn State&e Un%te a&e AAer%c%%1 c% 0%
Dn a&te Cr% d%n &uAe#
Cu cDC%$a an% Dn urA1 d%rectoru& une% 0co&% d%n I(rae&1 !%r%
Shap%ro1 a a.&at de *enu& de pro*raAe pe care &e puneaA Dn
pract%c 0% A/a %n$%tat (/o aBut ( creeHe un pro*raA (%A%&ar Dn
0coa&a pe care o conducea# Succe(u& pe care ace(ta =/a
cuno(cut Dn 0coa&a &u% !%r% a du( &a .%nanCarea de ctre
Un%unea European a unor pro*raAe (%A%&are Dn a&te patru
%n(t%tuC%% de Dn$CADnt d%n I(rae& 0% patru de pe ter%tor%u&
Autor%tC%% Pa&e(t%n%ene# Ca urAare a (ucce(e&or Dnre*%(trate 0%
Dn ace(te 0co&%1 !%r% a .o(t nuA%t d%rector a& une% coA%(%%
naC%ona&e pentru pre$en%rea $%o&enCe% Dn 0co&%# La ora actua&1
ea a deH$o&tat (%(teAu& o.er%t de A%ne adA%n%(trator%&or1
pro.e(or%&or1 pr%nC%&or 0% e&e$%&or Dn a&te I33 de %n(t%tuC%%
0co&are d%n I(rae&#
In(t%tuC%%&e de Dn$CADnt care ap&%c (%(teAu& educaC%e%
Aen%te a o.er% o oportun%tate pentru o $%aC p&%n de (en(1
(u(C%nut de Un%unea European1 (/au e5t%n( 0% Dn Ita&%a 0%
Ser)%a#
In cap%to&e&e care $or urAa1 $eC% a.&a de(pre 0an(a de a
deH$o&ta con0t%%nCa $a&or%&or educaC%e% Aen%te ( DAp&%nea(c
$%aCa 0% de(pre .aptu& c ea (u(C%ne:
deH$o&tarea capac%tC%% propr%% de e5pr%Aare Dntr/un Aod
care ( (u(C%n educaC%a pentru DA)o*C%rea $%eC%%+
deH$o&tarea a)%&%tC%&or de a %ntra Dntr/o re&aC%e eApa/t%c cu
ce%&a&C%1 Dn (copu& (u(C%ner%% educaC%e% Aa% (u( aA%nt%te+ S
*(%rea unor A%B&oace de rea&%Hare a partener%atu&u% pentru
DA)o*C%rea $%eC%% Dntre e&e$%1 da(c&%1 d%rector% de 0co&% 0%
pr%nC%+
%dent%.%carea unor Aoda&%tC% de a crea o coAun%tate
educaC%ona& Dn care oaAen%% ( contr%)u%e &a proce(u& de
Dn$CADnt 0% &a )un(tarea .%ecru%a+
a.&area 0% punerea Dn pract%c a A%B&oace&or de a AenC%ne
ord%nea 0% (%*uranCa Dn 0co&%+ $%(u& Aeu &e*at de 0co&%
care ( produc o DA)o*C%re a $%eC%% 0% .e&u& Dn care (e
poate Dncepe tran(.orAarea#
Re%*o&d(T%&1 E&$eC%a
K### permitei-mi s" v" amintesc faptul
c" informaia nu este tiin"! iar tiina
nu este nelepciune! aa cum ne-
lepciunea nu este previ#iune$ %iecare
deriv" din cealalt" i noi avem nevoie
de toate la un loc$&
Arthur C# C&arGe
CAPITOLUL 1
'ai c"tre educaia menit" a
m(og"i viaa
)ntroducere
A0 $rea ( $ o.er o %Aa*%ne a $%%toru&u% educaC%e% Dn acea(t
Car# In cartea Aea1 $o% de(cr%e un proce( educaC%ona& care
poate (er$% nu une% ord%n% 0% une% autor%tC% ar)%trare1 c% $%eC%%
Dn(0%# Dn ace(t $%( AreC1 no% $oA tr% Dntr/o &uAe Dn care
(upunerea Dn .aCa une% autor%tC% nu Aa% e(te un o)%ect%$
AaBor# Dna%nte de a Dncepe1 tre)u%e ( 0t%A ce repreH%nt $%(u&
no(tru1 care/% e(te (copu&# Iat care e(te $%(u& Aeu 0%1 cred eu1
$%(u& 0% %dea&u& .%ecre% .%%nCe uAane: o &uAe (u(C%nut 0%
a&%Aentat de or*an%HaC%% pu(e Dn (&uB)a une% V%eC% DAp&%n%te#
A0 $rea ( educ *eneraC%a actua& 0% pe ce&e care $or urAa
pentru a .% capa)%&e ( creeHe no% or*an%HaC%%1 a& cror o)%ect%$
( .%e DntDAp%narea ne$o%&or uAane1 crearea une% $%eC% Aa%
)une pentru e% Dn0%0% 0% pentru ce% d%n Buru& &or# Eu nuAe(c
proce(u& de Dn$CADnt care poate .ace ace(t &ucru Educaie n
slu*(a vieii$ Opu(u& ace(te%a e(te Educaia +ominaiei$
,rgani#aiile n slu*(a vieii
Or*an%HaC%%&e pu(e Dn (&uB)a $%eC%% (Dnt caracter%Hate de
corect%tud%ne 0% ech%tate Dn d%(tr%)u%rea re(ur(e&or 0% a
pr%$%&e*%%&or# OaAen%% care (e a.& Dn poH%C%% de &%der% D0%
servesc a&e*tor%% nu Dncearc (/% contro&eHe# Natura &e*%&or1
re*u&%&or 0% re*&eAentr%&or e(te (ta)%&%t pr%n con(en(1
DnCe&ea( 0% urAat de )un$o%e#
Or*an%HaC%%&e pu(e Dn (&uB)a $%eC%%1 .%e e&e .aA%&%%1 0co&%1
a.acer% (au *u$erne1 preCu%e(c )un(tarea .%ecre% per(oane
d%n coAun%tate (au or*an%HaC%e 0% (u(C%n crearea de &e*tur%
Aen%te a DA)untC% (t%&u& de $%aC 0% re&aC%%&e Dntre AeA)r%%
*rupu&u%#
Legturile menite a mbunti stilul de via au trei
caracteristici:
=< OaAen%% au &e*tur% eApat%ce .aC de ceea ce (%Ate
0% dore0te aproape&e1 e% nu (e condaAna rec%proc 0%
nu &a( BudecC%&e ne*at%$e ( &e Dntunece capac%tatea
de a rea&%Ha cone5%un% cu aproape&e#
2< OaAen%% (Dnt con0t%enC% de natura %nterdependent a
re&aC%%&or &or 0% accept ca ne$o%&e ce&or&a&C% ( .%e
DntDAp%nate Dn e*a& A(ur cu ce&e per(ona&e# E% 0t%u c
ne$o%&e &or nu pot .% (at%(.cute Dn detr%Aentu& une% a&te
per(oane#
8< OaAen%% au *r%B de e% Dn0%0% 0% unu& de ce&&a&t Dn (copu&
un%c de a aButa &a DA)o*C%rea $%eC%% .%ecru%a# E% nu (Dnt
Aot%$aC% 0% n%c% nu .o&o(e(c con(trDn*er% cuA ar .%
$%no$C%a1 ru0%nea1 dator%a1 o)&%*aC%a1 teaAa de pedeap(
(au (peranCa de a o)C%ne recoApen(e e5tr%n(ece#
ORGANIZAIILE DOINA!OARE
"c#$ul:
S demonstrezi cine are dreptate
i cine nu
S obii ceea ce vrei
S te supui autoritii
#tivaia:
Pedeapsa recompensarea vinovia
ruinea obli!aia datoria
Evaluarea:
"tic#etri i $udeci
ORGANIZAIILE %&"E 'N
"L&()A *IEII
"c#$ul:
S %aci viaa mai %rumoas
S aib toat lumea ceea ce are
nevoie
S intri &n le!tur cu inele i cu ceilali
#tivaia:
Contribuia la bunstarea celorlali
'etribuia benevol din partea celorlali
Evaluarea:
Ce satis%ace nevoile umane i ce nu(
Ce poate %ace ca viaa ta i a mea s
%ie mai %rumoase(
+#m$araia dintre *is ,i +#,mar
Poate c Aodu& ce& Aa% )un de a de(cr%e or*an%HaC%%&e pu(e
Dn (&uB)a $%eC%% e(te contra(tu& d%ntre e&e 0% or*an%HaC%%&e
doA%natoare#
Intr/o or*an%HaC%e pu(a Dn (&uB)a DAp&%n%r%% V%eC%% o)C%neA
ceea ce $reA1 dar nu Dn detr%Aentu& a&tcu%$a1 pentru c a
o)C%ne ceea ce ne dor%A Dn de.a$oarea a&tcu%$a nu ne poate
(at%(.ace ne$o%&e# Scopu& no(tru Dntr/o a(t.e& de (tructur e(te
Au&t Aa% .ruAo(1 e(te ace&a de a ne e5pr%Aa ne$o%&e .r a/%
condaAna pe ce%&a&C% 0% a a(cu&ta cu re(pect care (Dnt 0% ne$o%&e
ce&or&a&C%# N%Aen% nu tre)u%e ( renunCe &a n%A%c 0% n%Aen% nu
tre)u%e ( cedeHe Dn .aCa a&tcu%$a# A(t.e& (e creeaH o e*a&%tate
Dn re&aC%a d%ntre oaAen%1 pr%n care ne$o%&e .%ecru%a pot .%
(at%(.cute#
-dev"rata educaie pentru o iaa mplinit"
E&e$%% care %e( d%n (%(teAu& de Dn$CADnt pe care D& $d eu
Dn$aC ( preCu%a(c autonoA%a 0% %nterdependenCa 0% au deBa
capac%tatea or*an%Hator%c de a crea (%(teAe pu(e Dn (&uB)a
$%eC%%1 Dn care ( tr%a(c#
Ce (e poate o)(er$a Dn ace(te 0co&%:
pro.e(or% 0% e&e$% care &ucreaH DApreun1 ca partener%1
(ta)%&%nd o)%ect%$e de coAun acord 0% Dn con(en(+
pro.e(or% 0% e&e$% care au un &%A)aB adec$at proce(u&u%#
Eu nuAe(c ace(t &%A)aB comunicare nonviolent"! care (e
concentreaH a(upra: =< (ent%Aente&or 0% ne$o%&or care
Aot%$eaH .%ecare per(oan 0% 2< acC%un%&or care pot duce
&a DntDAp%narea ne$o%&or &or1 .r a .% Dn detr%Aentu&
a&tcu%$a#
e&e$%% (Dnt Aot%$aC% de dor%nCa de a Dn$Ca1 nu de teaAa .aC
de o pedeap( 0% n%c% de proA%(%unea $reune% recoApen(e#
U (e dau te(te &a Dnceperea unu% cur(1 pentru a deterA%na
ne$o%&e e&e$u&u%1 nu &a .%na&u& &u%1 pentru a (ta)%&%
recoApen(a (au pedeap(a# Note&e (Dnt Dn&ocu%te de e$a&ur%
a&e a(%A%&r%% e&e$u&u%1 care (ta)%&e(c ce a Dn$Cat .%ecare
e&e$1 ce depr%nder% 0% cuno0t%nCe a cptat#
e5%(tenCa une% coAun%tC% educaC%ona&e %nterdependente1
creat pentru a DncuraBa e&e$%% ( .%e %ntere(aC% un%% de
ce%&a&C% 0% ( (e aBute rec%proc Dn a Dn$Ca1 nu pentru a (e
Dntrece pentru o)C%nerea unu% nuAr de recoApen(e# E(te
o coAun%tate Dn care (copu& coAun e(te ace&a de a aButa
e&e$u& (/0% at%n* o)%ect%$e&e1 toate re*u&%&e 0%
re*&eAentr%&e (Dnt create pr%n con(en( Dntre ce% care (Dnt
a.ectaC% de e&e: e&e$%1 pro.e(or%1
pr%nC% 0% d%rector% de 0co&%# ,orCa e(te .o&o(%t nuAa%
pentru a apra nece(%tC% ca (ntatea 0% (ecur%tatea1 dar
deci n%c%odat cu %ntenC%a de a pedep(%#
Schim(area sistemului
Ceea ce (u(C%n eu nu e(te doar %Apunerea unor no%
curr%cu&a1 a unu% nou pro*raA H%&n%c1 o (ch%A)are a &ocur%&or
Dn c&a( (au %ntroducerea unor tehn%c% de predare %no$atoare#
!u&C% %nd%$%H% au te(tat deBa %de%&e pe care &e $o% (u*era Dn
acea(t carte 0% e&e au .o(t te(tate Dn an(aA)&u a(upra unu%
co&ect%$# Ceea ce dore(c eu e(te o (ch%A)are a $a&or%&or1 o
(ch%A)are a Dntre*u&u% (%(teA1 ce$a .oarte rad%ca&#
OaAen%% pe care %/aA cuno(cut eu D0% dore(c cu Dn.ocare o
a(t.e& de (ch%A)are# E% D0% dau (eaAa1 &a .e& ca 0% !orr%e
SchTartH d%n )e(t/(e&&er/u& &u% !%tch A&)oA1 KZ%&e de AarC% cu
!orr%eL1 c Kactua&a cu&tur nu/% .ace pe oaAen% ( (e (%At
)%ne Dn p%e&ea &or# I% Dn$CA &ucrur% *re0%te# Tre)u%e ( a%
puterea nece(ar pentru ca1 dac ce$a nu Aer*e1 ( (pu%: VNu/
& acceptaW In$enteaH a&tce$a#X !aBor%tatea oaAen%&or nu pot
.ace a(ta#L
Poate c (%n*ur% nu puteA reu0%1 dar pr%Au& pa( (pre
crearea une% cu&tur% pu(e Dn (&uB)a une% $%eC% Aa% )une e(te
ace&a de a dor% (/C% %Aa*%neH% cuA ar arta acea(t cu&tur 0%
poate c1 DApreun1 $oA putea .ace ace(t &ucru#
CNV n educaie
mp"rirea terenului
, specialist" n comunicarea nonviolent" i nv"a pe elevii
i profesorii de la o coal" elementar" ce nseamn" aceasta$
)ntr-o #i! pe cnd ea era acolo! s-a produs un conflict pe terenul
de *oac" ntre dou" grupuri de ("iei$ -cest conflict a oferit
oca#ia unei demonstraii legate de felul n care tre(uie folosit"
deprinderea comunic"rii nonviolente pentru a media conflicte!
a*utndu-i pe oameni s" asculte sentimentele i nevoile
celorlali$
Era spre finalul pau#ei de prn# i un mic grup de profesori
erau pe terenul de *oac"! unde discutau cu specialista n
comunicarea nonviolent"$ +oi ("iei cu vrste ntre ./ i .0 ani
au venit n fug" c"tre aceasta din urm"$ Cel mai mare era rou
la fa" i inea (ine mingea$ Cel"lalt! mai mic! plngea$
Specialista n C1 2ntorcndu-se mai nti spre ("iatul cu
mingea i presupunnd sentimentele acestuia34 Par% .oarte
a*%tat 0% (upratW###
5"iatul .4 Da1 $o%aA ( A Boc 0%1 d%n cauHa &u% 2ar"tnd spre
cel"lalt ("iat3! nu aA putut#
Specialista n C1 2nelegnd care snt nevoile sale i
exprimndu-le34 Dec% a% $rut ( te Boc% 0% ( te (%AC% )%ne
cu pr%eten%% 0% a(ta nu (/a DntDAp&atJ
5"iatul .4 Da1 a $en%t e& 0% (/a )*at Dn Bocu& no(tru 0% a $rut (
%a A%n*ea 0% no% %/aA (pu( de Au&te or% ( p&ece# Nu e
rDndu& &or ( (e Boace acuA#
Specialista n C1 2ntorcndu-se spre al doilea ("iat!
pentru a vedea dac" acesta a au#it nevoile
primului ("iat34 DA% poC% (pune care a% auH%t c ar
.% ne$o%&e &u%J 5"iatul 04 Da1 nu $or ( (e Boace cu no%#
Specialista n C1 2ntre(ndu-l din nou pe ("iatul 034
DnCe&e* c 0% tu e0t% .ru(trat 0% $reau Dn cont%nuare
( aud de &a t%ne1 Dn cu$%nte&e ta&e1 ce &/a% auH%t
(punDnd# 5"iatul 04 A (pu( c nu $or ( .%e deranBaC% Dn
t%Ap ce
(e Boac# Specialista n C14 A(ta aA auH%t 0% eu# AcuA
$reau
( aud ce (%AC% tu Dn &e*tur cu a(ta# 5"iatul 04 No% $reA
( ne BucA# NuAa% pentru c e%
(Dnt Aa% Aar% ca no%1 nu ne &a( n%c%odat pe terenW
Specialista n C1 2ntorcndu-se spre primul ("iat34
Ce &/a% auH%t c a (pu(J 5"iatul .4 Da1 $or ( (e Boace1 dar
nu acuA e t%Apu&
&or de Boac# Specialista n C14 Sta% a0a# D& auH% acuAJ
5"iatul .4 Da1 $rea ( (e Boace 0% e&# Specialista n C14 Ceea
ce aA auH%t eu e(te c
aADndo% $reC% ( $ BucaC%# R% .%ecare $reC% ( a$eC%
un cu$Dnt de (pu( Dn pr%$%nCa &ocu&u% 0% a
AoAentu&u% Dn care puteC% .o&o(% terenu&# 5"iatul 04 Dar
nu e c%n(t%tW NuAa% pentru c e% (Dnt Aa%
Aar%1 (e .ace Aereu cuA $or e%W Specialista n C14 Dec%
a% $rea ( te )ucur% de re(pectJ
R% a% $rea corect%tud%neJ
5"iatul 04 Da###
Specialista n C14 Pre(upun c a% $rea ( a$eC% t%Ap%
e*a&% de Boac pe teren# A(ta ar .% Dn con.orA%tate cu
ne$o%a ta de corect%tud%ne 0% re(pectJ
5"iatul 04 Da#
Specialista n C1 2ntorcndu-se c"tre primul ("iat34
Pre(upun c 0% tu $re% corect%tud%ne###
5"iatul 04 Da#
Specialista n C14 ! Dntre) dac (DnteC% *ata ( &uaC% Dn
con(%derare cDte$a c% pr%n care (e poate rea&%Ha a0a
ce$a (au dac Aa% a$eC% ne$o%e de &Aur%r% Dna%nte de
a(taJ
5"iatul 04 Cred c or%cuA $a ocupa terenu&#
5"iatul .4 De unde 0t%u eu c nu $a cont%nua ( (e
aAe(teceJ
Specialista n C14 Cred c aADndo% a$eC% ne$o%e de
con$%n*erea c 0% cea&a&t per(oan $a re(pecta
DnCe&e*erea de a DAprC% terenu&#
5"ieii . i 04 Da#
Specialista n C14 E(te %Aportant1 atunc%1 ca DnCe&e*erea
&a care $eC% aBun*e ( .%e una cu care ( .%C% aADndo%
de acord 0% ( adA%teC% pe dep&%n con$%n0% c1 o
per%oad de t%Ap1 $eC% Dncerca ( $edeC% dac Aer*e#
SDnteC% de acordJ
5"ieii . i 0 2dnd din capete34 Da#
Specialista n C14 "nu%a&a Aea e(te c .%ecare are o
%dee de(pre cuA aC% putea reHo&$a (%tuaC%a# VreC% (
d%(cutaC% Dntre $o% 0% apo% (/A% (puneC% A%e (au unu%a
d%ntre pro.e(or% ce %de% a$eC%J Sau $reC% ( .%e 0% un
adu&t preHent &a d%(cuC%%&e $oa(treJ
-mndoi ("ieii au spus c" prefer" s" discute ntre ei$
+up" o scurt" perioad" de timp! au venit cu un plan
de mp"rire a terenului n unele #ile i de folosire a
lui n totalitate! pe rnd! n celelalte #ile$ -u spus c"
vor s" ncerce asta timp de dou" s"pt"mni i apoi s"
se ntlneasc" pentru a discuta despre ct de (ine a
funcionat propunerea$
n timp ce ("ieii discutau despre asta! specialista n C1
s-a ntors spre grupul de profesori care urm"rea cu
interes procesul de mediere$
Specialista n C14 SDnt cur%oa( ( a.&u ce aC% o)(er$at Dn
acea(t %nteracC%uneJ
'rofesorul .4 SDnt u%A%t c (/au DnCe&e( a0a de repede#
Specialista n C14 Dec% e0t% u%A%t 0%1 pre(upun1 Au&CuA%t
( $eH% c un con.&%ct a& e&e$%&or a aBun( &a o
DnCe&e*ere Autua& atDt de repedeJ
'rofesorul .4 Da# ! *Dnde(c &a cuA a0 .% tratat eu
pro)&eAa 0% &a cuA ar .% %e0%t#
Specialista n C14 CuA anuAeJ
'rofesorul .4 Pro)a)%& c &/a0 .% Au(trat pe )%atu& Aa%
Aare 0% %/a0 .% (pu( c nu (e poate Buca pe teren o
(pt-ADn1 (au ce$a de *enu& ace(ta# L/a0 .% pedep(%t
cuA$a# R% e& nu ar Aa% .% $or)%t cu )%atu& Aa% A%c#
'rofesorul 04 R% eu A *DndeaA &a .e&# Dar eu cred c &/a0
.% pedep(%t pe ce& Aa% A%c1 pentru c &e/a Dntrerupt
Bocu&# Cred c &e/a0 .% (pu( ce&or d%n *rupu& &u% ( nu
(e aprop%e de teren o $reAe1 pDn cDnd $or Dn$Ca (
(e DnCe&ea* Dntre e%# A(ta %/ar Aa% .% poto&%t1 pro)a)%&#
Specialista n C14
Dup ce aA auH%t toate
ace(tea1
pre(upun c $reC%
( $edeC% cuA (e
de(curc e% Dn
&Aur%rea
&ucrur%&or# 'rofesorul
.4 Da1 0% A
%ntere(eaH1 de
a(eAenea1 cuA
pot Dn$Ca (/%
aBut (/0%
&Aurea(c
(%n*ur%
pro)&eAe&e1 a0a
cuA a% .cut tu#
CAPITOLUL )
Exprimarea
mesa*elor
(enefice
'
D
D
Kd%rectorL1 credeA c 0t%A ce e ce& Aa% )%ne pentru ce% pe
care/% conduceA# Ade(ea1 ne *r)%A (/% caracter%HA pe ce%
care nu (e (upun dec%H%%&or noa(tre ca .%%nd KnecooperanC%L1
Kne(upu0%L (au ch%ar Kcu pro)&eAe eAoC%ona&eL# Dn ace&a0%
t%Ap1 pe no% ne de.%n%A ca .%%nd K%ne.%c%enC%L1 Dn caHu& Dn care
e.ortur%&e noa(tre dau *re0# ,aptu& c aA .o(t educaC% (
.o&o(%A &%A)aBu& Dn ace(t Aod contr%)u%e &a apar%C%a
(u)ordonr%% .aC de autor%tate1 pr%nc%p%u care (e 0% )aHeaH pe
(%(teAe&e DoA%natoare#
Odat1 aA .o(t Dntre)at Dn cadru& unu% %nter$%u Dntr/o
eA%(%une de rad%o1 ce cred c ar aduce pacea pe pADnt# R% eu
aA (pu(: KDac %/aA Dn$Ca pe oaAen% ( *Dndea(c d%n
per(pect%$a ne$o%&or &or 0% nu d%n cea a unor BudecC% Aora&%(te
ca )%ne'ru1 corect'%ncorectL### S .% $Hut ce de te&e.oane (/au
pr%A%t dup aceeaW !u&C% oaAen% (e (per%e cDnd aud a0a ce$a
0% cred c eu recoAand a)o&%rea BudecC%&or 0% c (u(C%n o
&%)ertate tota&# D%Apotr%$# Ce% care cred ceea ce cred 0% eu
au prer% )%ne conturate1 au un (%(teA c&ar de $a&or%1 dar e%
Budec porn%nd de &a ace(te $a&or%1 nu de &a BudecC%&e
Aora&%(te#
!u&C% d%ntre no% con(%der c nu e(te de&oc coAp&%cat
depr%nderea &%A)aBu&u% coAun%cr%% non$%o&ente# Ceea ce e
d%.%c%& cu ade$rat e(te ( u%tA &%A)aBu& BudecC%&or
Aora&%(te1 &%A)aBu& DoA%naC%e%#
Efectele *udec"ilor moraliste
asupra procesului de nv"are
Ce& Aa% c&ar Aod Dn care &e/aA putut deAon(tra pro/
.e(or%&or d%.erenCa Dntre BudecC%&e Aora&%(te 0% ce&e de $a&oare
a .o(t ce& pe care &/aA ap&%cat &a o 0coa& d%n Nor.o&G1
V%r*%n%a# Le e5p&%caA pro.e(or%&or Dn ce .e& pot .o&o(%
BudecC%&e de $a&oare atunc% cDnd e$a&ueaH per.orAanCa
acadeA%c a e&e$%&or# Pro.e(or%% erau de(tu& de (cept%c% Dn
pr%$%nCa une% e$a&ur% Dn care ( nu (e prec%HeHe dac
r(pun(u& e(te KcorectL (au K%ncorectL# AA Aer( &a cDte$a
cur(ur%1 pr%ntre care ce&e de AateAat%c1 0t%%nCe 0% uAan%(te1 Dn
(peranCa c/% $o% putea con$%n*e c e5%(t a&ternat%$e a&e
ace(tor BudecC%# Cur(ur%&e re(pect%$e au .o(t .%&Aate#
In acea H%1 (/au rea&%Hat Aa% Au&t de patru ore de .%&Aare#
Cu toate ace(tea1 conducerea 0co&%% A%/a (pu( Aa% tDrH%u c
pr%Ae&e Hece A%nute au .o(t (u.%c%ente pentru a/% con$%n*e pe
pro.e(or% de %AportanCa a&ternat%$e&or &a BudecC%&e Aora&%(te#
Dn ace(te Hece A%nute1 aA dat pe(te un )%at de nou an%#
TocAa% terA%na(e o pa*%n de adunr% 0% aA o)(er$at c1 &a e&1
nou p&u( 0a(e .ceau =I# I/aA (pu(: KAA%ce1 nu 0t%u cuA a%
o)C%nut ace(t reHu&tat# Eu aA a&tu&# Vreau (/A% arC% cuA a%
.cutL#
Ceea ce (pu(e(eA era ade$rat# Ch%ar eraA neduAer%t Dn
&e*tur cu Aodu& Dn care o)C%nu(e reHu&tatu&# Poate c a$ea e&
un a&t (%(teA ar%tAet%c care ar .% putut (/A% p&ac Aa% Au&t
decDt ce& pe care/& Dn$Ca(eA eu# EraA neduAer%t dac de(pre
a(ta era $or)a (au dac .cu(e e& a&tce$a### A0a c %/aA (pu(:
KSDnt neduAer%t Dn pr%$%nCa reHu&tatu&u%# Eu aA a&tu&# Vre% (/
A% arC% cuA a% .cutJL
"%atu& a &(at capu& Dn Bo( 0% a Dnceput ( p&Dn*#
L/aA Dntre)at: KCe (/a DntDAp&at1 pr%eteneJL
!%/a r(pun(: KAA *re0%tL#
A(ta a .o(t tot ce &e/a tre)u%t pro.e(or%&or# Cop%&u& ace(ta
0t%a deBa1 Dn c&a(a a tre%a1 c tot ce conteaH e(te .e&u& Dn care
e0t% e$a&uat de ce%&a&C%# E& a auH%t cu$Dntu& K*re0%tL ch%ar dac
eu n%c% nu &/aA ro(t%t# Nu nuAa% c =/a auH%t1 dar reacC%a &u%
A%/a artat cDt de ru0%nat era c *re0%(e# Pro)a)%& c e& a(oc%a
K*re0ea&aL cu a&te adBect%$e dureroa(e1 cuA
ar .% Kpro(tL1 0% cu a&te con(ec%nCe tr%(te1 cuA ar t% e5c&uderea
d%n *rup#
CDt de repede D% .aceA pe cop%% ( Dn$eCe c ce& Aa% %A/
portant ro& a& 0co&%% nu e(te ca e% ( deH$o&te apt%tud%n% 0% (
pr%Aea(c %n.orAaC%%1 c% ( (e )ucure de aprec%er% poH%t%$e 0%
( (e .erea(c de ce&e ne*at%$eW
A(t.e& de Dn$CA%nte (Dnt e(enC%a&e pentru p(trarea
(%(teAe&or DoA%natoare1 Dn care Aunca e(te .cut pentru a
pr%A% recoApen(e 0% pentru a e$%ta pedep(e&e# RecoApen(e&e
0% pedep(e&e nu (Dnt nece(are atunc% cDnd oaAen%% $d c
e.ortur%&e &or contr%)u%e &a propr%a )un(tare1 precuA 0% &a
)un(tarea ce&or d%n Buru& &or#
@A% aA%nte(c de o pro.e(oar de &a o 0coa& e&eAentar d%n
Te5a( care (/a Dn.ur%at atunc% cDnd aA e5p&%cat )%ne.acer%&e
e$a&ur%% cu aButoru& BudecC%&or de $a&oare# Ea A%/a (pu(:
KCoAp&%c% ce$a ce ar tre)u% ( .%e (%Ap&u# Rea&%tatea e(te
aceea care e(te 0% nu $d n%A%c ru Dn .aptu& c un pro.e(or D%
(pune e&e$u&u% c are dreptate1 dac are1 0% c a *re0%t1 atunc%
cDnd *re0e0teL# I/aA cerut pro.e(oare% un e5eAp&u care ( .%e
atDt de rea&%(t# Ea A%/a (pu(: KDe e5eAp&u1 e(te o rea&%tate
.aptu& c Cr%(to.or Co&uA) a de(coper%t AAer%caL# @n acea H%1
eraA Dn(oC%t de o co&e* a Aea de or%*%ne aAer%nd%an# Ea %/a
r(pun( ca&A: K!%e )un%cu& A%/a (pu( a&tce$aL#
Evaluarea performanei
cu a*utorul *udec"ilor de valoare
E$a&uarea cu aButoru& BudecC%&or de $a&oare D% perA%te ce&u%
care Dn$aC ( 0t%e dac per.orAanCa &u% e(te (au nu Dn arAon%e
cu ceea ce $rea (au ceea ce preCu%e0te %n(truc/
toru&1 Dntr/o a(t.e& de e$a&uare1 nu e5%(t n%A%c (tat%c (au
Aora&%Hator1 ceea ce no% cunoa0teA (u) denuA%rea de
Kcr%t%cL1 0% n%c% e$a&ur% poH%t%$e de t%pu& KcoAp&%Aente&orL
(au a& K&aude&orL# Pro.e(or%% pot aprec%a per.orAanCa unu% e&e$
(punDnd K(Dnt de acordL (au Knu (Dnt de acordL 0% nu Ke corectL
(au Ke %ncorectL# Pro.e(or%% pot (pune ceea ce $or ( .ac
e&e$%%1 dar .r a .o&o(% un &%A)aB care ( (u*ereHe c ace0t%a
d%n urA nu au de a&e(# Nu (e $or .o&o(% e5pre(%% ca: Ke0t%
o)&%*atL1 Knu a% $o%eL (au Ktre)u%eL1 or% Kar tre)u%L#
Pentru a/% .ace pe pro.e(or% ( accepte acea(t %dee1 or%cDt
de *reu ar .%1 a$eA un detector (pec%a& Dn 0co&%&e (pec%a&%Hate#
N%c% un pro.e(or nu are $o%e ( %ntre Dn c&a( dac are Dn A%nte
cu$%nte ca: )%ne1 *re0%t1 corect1 %ncorect1 norAa&1 anorAa&1
re(pect1 &%p( de re(pect1 ta&entat1 neta&entat1 tre)u%e1 e0t%
o)&%*at1 (e cere 0%1 Aa% a&e(1 ar tre)u%#
E&e$%% care Dn$aC Dn a(t.e& de Aed%% Dn care BudecC%&e nu D0%
au &ocu&1 Dn$aC pentru c a0a $or e%1 nu pentru a pr%A% $reo
recoApen( (au pentru a e$%ta BudecC%&e Aora&%Hatoare or%
pedep(e&e# ,%ecare d%ntre pro.e(or% 0t%e1 (au ce& puC%n D0% poate
%Aa*%na1 cDt de p&cut e(te ( preda% ce$a unu% cop%& care ch%ar
$rea ( Dn$eCe# E(te o e5per%enC e5treA de rar#
Sper c aC% Dnceput deBa ( DnCe&e*eC% c (%Ap&a .o&o(%re a
unu% &%A)aB d%.er%t Dn e$a&uarea per.orAanCe% e&e$u&u% poate
(ch%A)a rad%ca& (%(teAu& educaC%ona&# R%1 parc $ aud
Dntre)Dnd: KDar cuA rADne cu carnetu& de noteJ Ce .aceA cu
te(te&e de $er%.%care 0% de apt%tud%n%JL
Vo% Dncerca ( $ r(pund &a ace(te Dntre)r%# Dna%nte de
a(ta Dn( a0 $rea ( $ e5p&%c care (Dnt )aHe&e coAun%cr%%
non$%o&ente#
Componentele comunic"rii nonviolente
CoAun%carea non$%o&ent ne aBut s" fim contieni de 0% s"
exprim"m cu c&ar%tate urAtoare&e:
ceea ce o)(er$A c ne (at%(.ace ne$o%&e+
ceea ce o)(er$A c nu ne (at%(.ace ne$o%&e+
ceea ce (%AC%A 0% $reA Dntr/un anuA%t AoAent+
acC%un%&e de care a$eA ne$o%e pentru a ne (at%(.ace
ne$o%&e#
Op%n%%&e 0% con$%n*er%&e (Dnt e5pr%Aate ca atare 0% nu ca .apte
Dn (%ne#
CoAun%carea non$%o&ent ne aBut 0% ( auH%A eApat%c: ceea ce
o)(er$ a&C%% c &e/ar (at%(.ace ne$o%&e+ ceea ce o)(er$ a&C%%
c nu &e/ar (at%(.ace ne$o%&e+ ceea ce (%At 0% D0% dore(c a&C%%+
ce acC%un% con(%der a&C%% c (Dnt nece(are pentru
(at%(.acerea ne$o%&or &or#
Nu u%taC% c (copu& no(tru 0% ace&a a& coAun%cr%% non$%o&ente nu
e(te ( o)C%neA ceea ce ne dor%A1 c% rea&%Harea une% &e*tur%
%nteruAane care $a duce &a (at%(.acerea ne$o%&or tuturor# E(te atDt
de (%Ap&u 0%1 Dn ace&a0% t%Ap1 atDt de coAp&e5W
,(servaii clare! f"r" a evalua
O parte %Aportant a coAun%cr%% non$%o&ente e(te capac%tatea
de a o)(er$a ce .ac ce%&a&C%1 .r a a&uneca (pre o e$a&uare care ar
putea .% (%A%&ar cu o cr%t%c# Rt%u d%n e5per%enC c atunc% cDnd
oaAen%% aud o cr%t%c1 e(te puC%n pro)a)%& ca ne$o%&e &or ( .%e Dn
$reun .e& (at%(.cute ;de
p%&d1 ne$o%a e&e$u&u% de a Dn$Ca 0% a pro.e(oru&u% de a preda<#
Cr%t%ca $a atra*e dup (%ne1 Aa% de*ra)1 o ar*uAentaC%e de.en(%$
(au o a&t cr%t%c1 0% nu cooperarea#
Ch%ar dac o per(oan .ace ceea ce $reA no%1 e(te Au&t Aa%
pro)a)%& ca acea per(oan ( reacC%oneHe d%n ru0%ne1 $%no$C%e (au
teaAa de a nu .% pedep(%t1 decDt d%n dor%nCa de a (at%(.ace ne$o%&e
cu%$a# Atunc% cDnd oaAen%% r(pund d%n a(t.e& de con(%derente1 nu
e(te )%ne pentru n%c% unu& d%ntre ce% %Ap&%caC%# E ru pentru ce& d%n
.aCa noa(tr1 pentru c e deHuAan%Hant1 ( acC%oneH% d%n a(t.e& de
Aot%$e 0% $a .% ru 0% pentru no%1 pentru c1 dac (DnteA a(oc%aC% cu
%deea de deHuAan%Hare1 (e reduce p&cerea ce&u% cu care $or)%A (
contr%)u%e &a )un(tarea noa(tr1 a0a cuA (e d%A%nueaH 0%
pro)a)%&%tatea ca per(oana ( $rea ( acC%oneHe Dn ace(t (en(#
Ruth "e)erAeQer1 coApoH%tor 0% poet1 a (cr%( un cDntec pentru a/
% aButa pe cop%% ( o)(er$e1 .r ( e$a&ueHe Dn $reun .e&:
1-am v"#ut un om care s" fi lenevit! -m v"#ut un om
ce niciodat" n-a fugit n timp ce la el m" uitam! i am
v"#ut un om ce uneori n somn adnc a c"#ut ntre
prn# i cin"! i care ar fi stat acas" de ploua i cerul
era nnorat! dar care nu era un om ce s-a lenevit!
nainte de a spune c" de tot am nne(unit! gndete-te
dac" era un lene sau doar f"cea lucruri ce le numim
noi 6lenevit&$$$
1-am v"#ut un copil prost niciodat"7 -m v"#ut
cte un copil ce f"cea uneori
lucruri pe care eu nu le nelegeam
sau lucruri altfel dect le pl"nuiam$
-m v"#ut un copil care n-a str"("tut
locuri pe care eu le-am cunoscut!
dar nu era un prost$
nainte de a-i spune c" e prost!
gndete-te dac" era chiar aa sau dac" f"cea
lucruri altfel dect credeai tu c-ar fi fost8
-m c"utat ct am putut dincolo de orice hotar!
dar n-am g"sit niciunde un (uc"tar$
-m v"#ut doar un om ce tia a com(ina
lucruri care ne pl"ceau a le mnca!
un om ce la cuptor s" dea drumul tia
i privea cum carnea pe foc se f"cea$$$
-m v"#ut toate acestea! dar nu un (uc"tar$
Spune-mi cinstit! cnd stai i priveti!
ve#i un (uc"tar sau doar pe cineva
care face lucruri pe care drept 6g"tit& le defineti8
Ceea ce unii numesc &lenevit&! alii consider"
relaxat sau o(osit! despre cel ce unii ar spune
c" e prost! alii spun c"-n alte situaii 9 a
fost$ -a c-am a*uns eu la o conclu#ie ce ne va
scuti de orice confu#ie dac" nu vom mai
amesteca p"rerea noastr" i ce putem vedea$
'oate vrei s" spui acum aa4 6:tiu c" asta e
doar p"rerea mea&$
Ceea ce DnCe&e* eu pr%n Ko)(er$aC%eL e(te ce$a ce puteA $edea1
auH% (au at%n*e1 ce$a ce poate .% Dnre*%(trat de o caAer $%deo# E(te
ce$a de(cr%pt%$# E$a&uarea Dn(eaAn a ne aAe(teca Dn ceea ce
o)(er$A# CoAun%carea non$%o&ent nu ne cere ( .%A a)(o&ut
o)%ect%$% 0% (a ne a)C%neA de &a or%ce e$a&uare# Le puteA (pune
oaAen%&or ceea ce (%AC%A Dn &e*tur cu ce aA o)(er$at 0% ceea ce
preCu%A# Dar a (tr%*a &a un cop%&: KSharonW A% .cut .oarte ru c &/
a% &o$%t pe L%one& Dn cap cu carteaWL e(te .oarte d%.er%t de K! (per%e
.aptu& c/& &o$e0t% pe L%one&1 Sharon1 pentru c $reau ca toat
&uAea Dn acea(t c&a( ( .%e Dn (%*uranCWL#
Ce& Aa% )%ne pot deAon(tra d%.erenCe&e d%ntre o)(er$aC%%&e pure
0% ce&e care conC%n e$a&ur%1 pr%n urAtoru& ta)e&:
E-em$le de a.irmaii n care E-em$le de a.irmaii care
se amestec #bservaia ,i se$ar #bservaia de
evaluarea evaluare
*ac le dai toi banii de mas altora
&mi %ac !ri$i c renuni la banii de care
ai putea avea nevoie+
*ou! &nva pentru e,amene numai &n
seara dinaintea testului+
-u am vzut %amilia aparin&nd
minoritii din casa de la colul
strzii d&nd zpada de pe trotuar+
.an/ Smit# nu a marcat nici un !ol &n
)0 de partide+
-u mi se pare c 1im arat bine+
Une&e e5eAp&e d%n co&oana d%n
dreapta conC%n op%n%% e5pr%Aate ca
atare1 nu ca .apte Dn (%ne1 ce&e&a&te nu conC%n n%c% un .e& de op%n%%1
.%%nd (%Ap&e o)(er$aC%%#
"ti mult prea !eneros+
*ou! &n!ra porcul &n a$un+
2inoritile nu3i &n!ri$esc
proprietatea+
.an/ Smit# $oac %otbal %oarte
prost+
1im e ur&t+
E.ercii$l ,
O)(er$aC%e (au e$a&uareJ
Pentru a (ta)%&% e.%c%enCa Dn a d%(cerne ce e(te o)(er$aC%e
0% ce e(te e$a&uare1 .aceC% urAtoru& e5erc%C%u1 Dncercu%C%
nuAru& d%n .aCa .%ecre% a.%rAaC%% care e(te o pur
o)(er$aC%e1 .r a %Ap&%ca 0% o e$a&uare#
=# CDnd %/aA cerut !r%e% ( A a(cu&te1 A%/a r(pun(
o)raHn%c#
2# To)Q A%/a (pu( c %/a ro( cD%ne&e teAa#
8# AA auH%t un e&e$ de c&a(a a 0a(ea (punDndu/% unu%a
d%ntr/a tre%a: KE0t% un pro(tL#
I# E(te .oarte de0teapt#
4# E0t% un (cr%%tor A%nunat#
:# Nu/A% aA%nte(c ca1 Dn acea(t (ptADn1 ( .% aBun(
&a 0coa& Dna%nte de a (una c&opoCe&u&#
7# E un )tu0W
9# !%/a (pu( c are pro)&eAe cu Dn$Ctura#
6# AA $Hut/o $or)%nd 0% rDHDnd cu a&te tre% .ete1 Dn t%Ap
ce arta (pre e&e$a cea nou#
=3# SDnt .oarte o)raHn%c%#
)at" care snt r"spunsurile mele la Exerciiul . 4
=# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 nu (DnteA de acord# Eu
con(%der c Ko)raHn%cL e(te o e$a&uare# Un e5eAp&u
de o)(er$aC%e care ( nu .% conC%nut o e$a&uare ar .%
.o(t: CDnd aA ru*at/o pe !r%a (
A a(cu&te1 ea A%/a r(pun(: KNu (Dnt o)&%*at (
a(cu&t pe n%Aen%WL
2# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 (DnteA de acord1
pentru c e $or)a de o o)(er$aC%e e5pr%Aat .r a (e
a&tura $reun .e& de e$a&uare#
8# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 (DnteA de acord# E o
o)(er$aC%e e5pr%Aat .r a (e a&tura $reun .e& de
e$a&uare#
I# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 nu (DnteA de acord#
Eu con(%der c K.oarte de0teptL e(te o e$a&uare# O
o)(er$aC%e .r e$a&uare ar .% (unat a0a: KEa a r(pun(
&a toate Dntre)r%&e pu(e &a toate e5aAene&e1 pe p&acu&
AeuL#
4# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 nu (DnteA de acord#
K!%nunatL A% (e pare o e$a&uare# O o)(er$aC%e care
( nu cupr%nd e$a&uare ar .% .o(t: KIn po$e(tea ta1 a%
de(cr%( Dn cDte tre% para*ra.e $%aCa .%ecru% per(onaBL#
:# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 (DnteA de acord Dn
&e*tur cu ceea ce Dn(eaAn o o)(er$aC%e care ( nu
%Ap&%ce 0% o e$a&uare#
7# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 nu (DnteA de acord#
K"tu0L e(te1 dup prerea Aea1 o e$a&uare# O
o)(er$aC%e care ( nu %Ap&%ce 0% o e$a&uare ar .% .o(t:
KRa(e (tudenC% A%/au (pu( c e& D% aAen%nC cu )ta%a
dac nu .ac ce &e (pune e&L (au KL/aA $Hut &uDnd cu
.orCa A%n*ea d%n AD%n%&e a&tora1 Dn pauHeL#
9# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 (DnteA de acord c
a$eA de/a .ace cu o o)(er$aC%e ce nu %Ap&%c
e$a&uare# Ch%ar dac Kare pro)&eAe cu Dn$CturaL
e(te o e$a&uare1 a.%rAaC%a K!%/a (pu( c are pro)&eAe
&a Dn$CatL e(te o o)(er$aC%e a ceea ce a .cut ea#
6# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 (DnteA de acord c
a$eA o o)(er$aC%e .r $reun .e& de e$a&uare#
=3# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 nu (DnteA de acord#
KO)raHn%c%L con(%der ca e(te o e$a&uare# O o)(er$aC%e
.r o e$a&uare ar .D .o(t: KE% rDdeau Aa% tare decDt a0
.D $rut1 Dn t%Ap ce eu &e ddeaA %n(trucC%un%L#
)dentificarea i exprimarea sentimentelor
O .uncC%e de )aH a coAun%cr%% non$%o&ente e(te
concentrarea atenC%e% a(upra a ceea ce (%AC%A &a un AoAent
dat# Pentru a(ta1 e(te ne$o%e de cuno0t%nCe Dn doAen%u&
e5pr%Ar%% (ent%Aente&or# D%n pcate1 o dat ce au Dn$Cat
&%A)aBu& DoA%nator1 Au&C% d%ntre no% pot da Hece (%non%Ae a&e
cu$Dntu&u% K(tup%dL1 dar $oca)u&aru& (ent%Aente&or noa(tre nu
cupr%nde Au&t Aa% Au&t decDt K)%neL 0% KruL#
In AoAentu& Dn care ne e5pr%AA (ent%Aente&e1 e(te de
.o&o( ( .o&o(%A cu$%nte care (e re.er &a anuA%te eAoC%% 0% nu
cu$%nte $a*%1 *enera&e# Dac (pun ca KaA un (ent%Aent )un
&e*at de a(taL (au KaA un (ent%Aent pro(t &e*at de a(taL1 nu
e(te .oarte c&ar ce (%At# K"unL poate Dn(eAna Dn ace(t caH
.aptu& c A (%At DncuraBat1 DA)r)tat1 Dn &ar*u& Aeu (au ce$a
Aed%u1 Dntre toate ace(tea# KUn (ent%Aent pro(tL poate .%
(%non%A cu de(curaBarea (au doar cu o (%Ap& deHaA*%re#
L%A)aBu& no(tru o)%0nu%t nu ne aButa de&oc ( (puneA ceea ce
(%AC%A# PuteA .o&o(% $er)u& Ka (%AC%L .r a e5pr%Aa Dn $reun
.e& ceea ce (%AC%A# O)(er$aC% c Dn .raHe&e care urAeaH1 Ka
(%AC%L e(te urAat de KcL1 Kca 0% cuAL (au KcuA cL1 %ar
$or)%toru& nu de(cr%e n%c% un (ent%Aent# KS%At c tu ar
tre)u% ( 0t%% Aa% )%ne#L KS%At c aA &ucrur% Aa% )une de
.cut#L K! (%At ca 0% cuA A% (/ar .% .cut o nedreptate#L
KS%At c aA .o(t pc&%t#L KS%At c $or ( p&ec#L
Nu a$eA n%c% cea Aa% $a* %dee de(pre ce (%At ce% care au
.cut dec&araC%%&e de Aa% (u(# PuteA ( *h%c%A1 dar ne puteA
Dn0e&a .oarte u0or# Per(oana care .ace u&t%Aa d%ntre a.%rAaC%%
poate .% ne.er%c%t (au .oarte DncDntat de per(pect%$a de a
p&eca#
A$eC% Dn cont%nuare o &%(t de cu$%nte care ( $ aBute ( $
Ar%C% cuno0t%nCe&e Dn ceea ce pr%$e0te e5pr%Aarea
(ent%Aente&or# Nu e(te e5hau(t%$# PuteC% adu*a &a ea tot ce
dor%C%#
"entimente trite atunci cnd nev#ile n#astre snt satis.cute
absorbit4preocu3 &n e,pectativ
pat %r su%lare
a%ectuos %ascinat
a!itat %ericit
amuzat
atent
%ermector4rpi
tor
%renetic !ata s
a$ute
aventurier
bine3dispus
bucuros
calm !ri$uliu
copleit implicat
cu%undat &n &mplinit
!&nduri impresionat
interesat prietenos
intri!at proaspt
&nvi!orat pro%und
iubitor radios
$ubil&nd recunosctor
liber rela,at
linitit satis%cut
lipsit de !ri$i sensibil
luminos si!ur pe sine
m&ndru splendid
minunat stimulat
mirat strlucitor
micat surprins
ADEV>RATA EDUCA?IE
curios &n culmea mulumit tandru
delicat %ericirii mulumit de uimit
emoionat &n lar!ul su sine vesel
ener!ic &nc&ntat nerbdtor vioi
entuziast &n%iorat4intri!at optimist viu
e,altat &ncreztor panic voios4z&mbitor
e,pansiv &ncura$at plcere vr$it
e,taziat &n%lcrat plin de sperane
e,uberant inspirat plin de via
"entimente trite atunci cnd nev#ile n#astre nu snt satis.cute
abtut4suprat4 epuizat lipsit de spirit provocat
ne%ericit e,asperat melancolic rceal
adormit4amorit e,clus mizerabil ranc#iunos
a!itat ezitant moleit rnit4&ndurerat
alarmat %r&nt4trudit nea$utorat ru
a mrit %rustrat nec$it $alnic rzbuntor
an!oasat %urios nedumerit rece 5
animozitate !elos ne%ericit respin!tor
apatic &ncrit nelinitit retras
aspru4nervos4 &nsprit nemulumit sc&rbit
irita t4&%nos &ncins nepstor4 sceptic
aversiune &ncordat indi%erent sensibil
banal4monoton indi%erent neplcut sin!ur
copleit &ndurerat nerbdtor ocat
credul inert nervos ovielnic4
cu nervi &n%uriat nesi!ur ezitant
cu re!rete &n!reunat obosit ovitor
cu resentimente &n!ri$orat obosit4epuizat speriat
deprimat &n!rozit o%ensat st&n$enit
descura$at &nnebunit oribil su%erind
detaat insensibil oripilat suprat
dezam!it instabil4nesi!ur oropsit surprins
dez!ustat neputincios ostil suspicios
dezinteresat &ntunecat prsit t&n!uitor
deznd$duit4 &nvins pasiv temtor4
deprimat iritabil4emotiv penibil4 nelinitit
abtut iritat suprtor trist4a m r&t
disperat iscoditor4 st&n$enitor tulburat
distant4rece4 b!re perple, ur
rezervat $enat pesimist vindicativ
distrus obidit la pm&nt plicticos vinovie
dureros lene plictisit
enervat4m&nios letar!ic plictisitor
Exerciiul 0
E5pr%Aarea (ent%Aente&or
Dac $reC% ( a.&aC% dac a$eA aceea0% prere &e*at de
e5pr%Aarea $er)a& a (ent%Aente&or1 Dncercu%C% nuAru& d%n
.aCa .%ecru% enunC Dn care (Dnt e5pr%Aate $er)a& (ent%Aente&e#
=# S%At c e0t% .ur%o(#
2# SDnt .oarte Au&CuA%t ( te $d c .ac% ace& raport#
8# ! (%At tr%(t pentru c a0 $rea ca toat &uAea (/0%
*(ea(c un &oc Dn 0coa& 0% $d c nu e a0a#
I# E0t% DncDnttorW
4# CDnd &/a% preHentat pe nou& e&e$1 A/aA (%AC%t a0a de
.er%c%t###
:# SDnt recuno(ctor c A%/a% (pu( ce te (upr#
7# S%At ca $o%1 e&e$%%1 nu $ (trdu%C% cDt ar tre)u%#
9# DA% .ac *r%B% c nu $e% a$ea t%Ap ( terA%n% a(ta#
6# Dac nu .ac% ce (pun eu1 A (%At de(con(%derat#
=3# SDnt .er%c%t ( $d ce Au&t Dn$eC%#
)at" care snt r"spunsurile mele la Exerciiul 04
=# Dac aC% a&e( ace(t nuAr1 nu (DnteA de acord# Nu
con(%der c Ktu e0t% .ur%o(L e(te un (ent%Aent# !%e A%
(e pare c $or)%toru& e5pr%A ceea ce crede e& de(pre
ce (%Ate per(oana Dn cauH# De cDte or% cu$%nte&e KEu
(DntL (Dnt urAate de KEuL1 KtuL1 Ke&L1 KeaL1 Ke%L1
Kacea(taL1 Kace(taL1 KdacL1 KcuA cL1
ceea ce urAeaH n/ar tre)u% con(%derat un (ent%Aent#
E5pr%Aarea unu% (ent%Aent ar (una caA a0a: K!
(%At Dn*r%BoratY (au KSDnt cur%o(L#
2# Dac aC% a&e( ace(t nuAr1 (DnteA de acord c a%c% (/a
e5pr%Aat un (ent%Aent#
8# Dac aC% a&e( ace(t nuAr1 (DnteA de acord c a%c% (/a
e5pr%Aat $er)a& un (ent%Aent#
I# Dac aC% a&e( ace(t nuAr1 nu (DnteA de acord# Nu
con(%der c KDncDnttorL e(te un (ent%Aent# Pentru
A%ne1 e& e5pr%A .e&u& Dn care $or)%toru& e$a&ueaH
cea&a&t per(oan1 nu ceea ce (%Ate $or)%toru&#
E5pr%Aarea unu% (ent%Aent ar (una a(t.e&: K! (%At
A%nunatL (au K! (%At .er%c%t cDnd te $adL#
4# Dac aC% a&e( ace(t nuAr1 (DnteA de acord c a%c% (/a
e5pr%Aat $er)a& un (ent%Aent#
:# Dac aC% a&e( ace(t nuAr1 (DnteA de acord c a%c% (/a
e5pr%Aat $er)a& un (ent%Aent#
7# Dac aC% a&e( ace(t nuAr1 nu (DnteA de acord# Pentru
A%ne1 acea(ta .raH e5pr%A ceea ce crede $or)%toru&
de(pre ceea ce .ace cea&a&t per(oan# A0a (e DntDAp&
Dn *enera& atunc% cDnd K(%AtL e(te urAat de KcL# Dn
ace(t caH1 (/ar e5pr%Aa un (ent%Aent dac (/ar (pune:
K! (%At tr%(t 0% Dn*r%Borat1 cDnd $d ce &ucrare a%
dat#L
9# Dac aC% a&e( ace(t nuAr1 (DnteA de acord c a%c% (/a
e5pr%Aat $er)a& un (ent%Aent#
6# Dac aC% a&e( ace(t nuAr1 nu (DnteA de acord# Eu nu
con(%der Kde(con(%deratL ca .%%nd un (ent%Aent#
Pentru A%ne1 e& e5pr%A ceea ce crede $or)%toru&
de(pre ceea ce .ace cea&a&t per(oan# In ace(t caH1
e5pr%Aarea unu% (ent%Aent (/ar .ace Dn .e&u& urAtor: K!
(%At deHaA*%tL (au K! (%At (upratL# =3# Dac aC% a&e(
ace(t nuAr1 (DnteA de acord c a%c% (/a e5pr%Aat $er)a& un
(ent%Aent#
;iscul de a nu ne exprima sentimentele
E0ecu& Dn e5pr%Aarea (ent%Aente&or poate a$ea e.ecte
ne*at%$e# !% (/a cerut odat ( predau un cur( de coAun%care
non$%o&ent unu% *rup de (tudenC% d%n St# Lou%(# Dn pr%Aa H%
cDnd aA %ntrat Dn c&a(1 t%ner%%1 care pDn atunc% d%(cuta(er
apr%n( Dntre e%1 au tcut )ru(c# CDnd eu aA (pu( K"un
d%A%neaCaL1 n%Aen% nu A%/a r(pun(# !/aA (%AC%t .oarte pro(t1
dar Dn &oc ( (pun ceea ce (%ACeaA1 aA cont%nuat1 Dntr/un Aod
.orCat pro.e(%ona& 0% poApo(: KVoA (tud%a DApreun un proce(
de coAun%care ce (per ( $ aBute Dn re&aC%%&e de aca( 0% cu
pr%eten%%L# AA cont%nuat pr%n a &e da %n.orAaC%% de(pre
coAun%carea non$%o&ent1 dar n%Aen% nu a(cu&ta# O .at ch%ar
a (co( o p%& de un*h%% 0% a Dnceput (/0% aranBeHe Aan%ch%ura#
Ce% care (tteau &Dn* .erea(tr (e u%tau ( $ad ce (e DntDAp&
pe (trad# Eu A/aA (%AC%t 0% Aa% (tDnBen%t1 dar A%/aA
cont%nuat cur(u&#
In ce&e d%n urA1 unu& d%ntre (tudenC%1 care a$ea Aa% Au&t
curaB decDt artaA eu1 a (pu(: KNu $ p&ace ( .%C% Dntre ne*r%1
nuJL !%/aA dat (eaAa %Aed%at cDt de $%H%)%& era d%(con.ortu&
Aeu 0% cuA &(a e& &oc &a d%.er%te %nterpretr% &e*ate de ceea ce
(%ACeaA#
I/aA r(pun(: KSDnt puC%n a*%tat1 dar nu pentru c (DnteC% de
cu&oare# Sent%Aente&e Ae&e (Dnt &e*ate de .aptu& c nu
cuno(c pe n%Aen%1 precuA 0% de %Apre(%a c nu (Dnt acceptat1
de cDnd aA %ntrat Dn (a&L#
Acea(t e5pr%Aare a $u&nera)%&%tC%% Ae&e a a$ut e.ect a(u/
pra (tudenC%&or# E% au Dnceput ( A Dntre)e &ucrur% de(pre
A%ne 0%1 treptat1 au acceptat (/A% (pun cDte ce$a de(pre e% 0%
( arate %ntere( .aC de coAun%carea non$%o&ent#
Leg"tura dintre sentimentele i nevoile noastre
CoAun%carea non$%o&ent ne accentueaH con0t%%nCa c ceea
ce (pun 0% .ac ce%&a&C% poate .% un (t%Au& pentru (ent%Aente&e
noa(tre1 dar nu e(te n%c%odat o cauH# Sent%Aente&e noa(tre
reHu&t d%n (at%(.acerea (au %n(at%(.acerea ne$o%&or noa(tre#
Dec% Sharon nu =/a (per%at pe pro.e(or atunc% cDnd =/a &o$%t pe
L%one& cu cartea Dn cap# TeaAa pro.e(oru&u% a .o(t cauHat de
ne$o%a ca e& ( 0t%e c toC% e&e$%% d%n c&a(a &u% (Dnt Dn (%*uranC
0% nu pCe(c n%A%c ru# Dac1 Dn ace& AoAent1 ne$o%a &u% ar .%
.o(t aceea de a dorA%1 pentru c noaptea anter%oar ar .% (tat cu
un cop%& )o&na$1 pro.e(oru& (/ar .% putut ( .%e cop&e0%t 0% nu
teAtor# E& (/ar .% du( ( $er%.%ce dac L%one& are $reo ran &a
cap 0% ar .% %*norat/o pe Sharon1 pentru c nu ar .% a$ut ener*%e
( d%(cute cu ea#
Interpretr%&e1 cr%t%c%&e1 d%a*no(t%ce&e 0% BudecC%&e pr%$%toare
&a ce%&a&C% (Dnt de .apt e5pre(%% a&e ne$o%&or noa(tre
ne(at%(.cute# De p%&d1 dac o e&e$ D% (pune unu% pro.e(or:
KNu e c%n(t%tW Pe A%ne nu A a&e*eC% n%c%odatWL1 ea poate
e5pr%Aa ne$o%a e% ne(at%(.cut de e*a&%tate# Sau1 dac un
pro.e(or D% (pune e&e$u&u%: KIn .%ecare H% a% DntDrH%at (pt/ADna
a(ta# Nu te %ntere(eaH dac Dn$eC% ce$a (au nu1 nu/%
a0aJL1 e& (/ar putea ( e5pr%Ae ne$o%a &u% ne(at%(.cut de
aprec%ere .aC de Aunca (a de pre*t%re a cur(u&u%#
E5pr%Aarea ne$o%&or noa(tre Dn ace(t Aod %nd%rect poate .%
.oarte duntoare pentru no% Dn0%ne# Cu cDt (DnteA Aa% d%rect
conectaC% &a (ent%Aente&e noa(tre1 cu atDt Aa% (%Ap&u e(te
pentru a&C%% ( r(pund pr%n coApa(%une# Pe de a&t parte1
atunc% cDnd ne$o%&e noa(tre (Dnt e5pr%Aate cu aButoru& unor
%nterpretr% 0% BudecC%1 oaAen%% $or auH%1 ce& Aa% pro)a)%&1 o
cr%t%c# PrecuA aA Aa% (pu(1 dac oaAen%% aud ce$a ce
(eaAn a cr%t%ca1 ener*%a &or (e %n$e(te0te Dn aprare 0% Dn no%
cr%t%c%1 n%c%decuA Dntr/un r(pun( p&%n de coApa(%une#
Cu toate ace(tea1 ce% Aa% Au&C% d%ntre no% nu au .o(t Dn$CaC%
( *Dndea(c d%n punctu& de $edere a& ne$o%&or per(ona&e# AA
.o(t educaC% ( *Dnd%A Aa% de*ra) ce e Dn nere*u& cu ce%&a&C%
atunc% cDnd ne$o%&e noa(tre nu (Dnt (at%(.cute# De aceea1
puteA %nterpreta c e&e$%% (Dnt K&ene0%L dac nu terA%n
e5erc%C%%&e &a t%Ap (au K%re(pon(a)%&%L dac D0% u%t teAa aca(#
De Au&t prea Au&te or% aA con(tatat c1 Dn AoAentu& Dn care
oaAen%% Dncep ( $or)ea(c de(pre ne$o%&e &or1 nu de(pre ceea
ce nu e Dn re*u& cu ce%&a&C%1 po(%)%&%tatea ca ne$o%&e .%ecru%a
( .%e (at%(.cute e(te Au&t Aa% Aare#
lat care snt $rinci$alele nev#i $e
care le avem cu t#ii:
Aut#n#mia
ale!erea visurilor obiectivelor valorilor
ale!erea planului care s duc la &mplinirea visurilor obiectivelor valorilor
"rbt#rirea
srbtorirea apariiei vieii
celebrarea pierderii6 celor dra!i a visurilor etc+ 7pl&nsul8
Integritatea
autenticitatea
sensul
creativitatea
Interde$endena
acceptarea
aprecierea
apropierea
consideraia
contribuia la &mbo!irea vieii altora 7%olosirea %orei proprii pentru a
contribui la bunstarea altora i a ta personal8
securitatea emoional empatia onestitatea
onestitatea %a de sine 7care ne permite s &nvm din propriile limite8
iubirea si!urana respectul susinerea &ncrederea cldura su%leteasc
Eu con(%der c &%(ta de Aa% (u( e(te de(ch%( 0% (e pot .ace
or%cDnd Aod%.%cr% (au adu*%r% &a ea# O pro.e(oar1 pr%eten
cu A%ne1 0%/a .cut o &%(t propr%e de nece(%tC%1 &%(t pe care a
con(%derat/o .oarte ut%& Dn &ucru& e% cu t%ner%%#
+e ce am eu nevoie8
AutonoA%e1 po(%)%&%tatea de a a&e*e1 rea&%Hare1 a.ecC%une1
aprec%ere1 .ruAu(eCe1 0an(a de a/% aButa pe a&C%%1 e5pr%Aare
creat%$1 deAn%tate1 e5erc%C%u1 hrana1 ap1 aer1 c&dur1
d%(tracC%e 0% Boac1 arAon%e1 one(t%tate1 (%ncer%tate1 o)C%nerea
de no% depr%nder%1 dra*o(te 0% apartenenC1 ord%ne1 pace1
rea(%*urare1 re(pect1 od%hn1 (%*uranC1 (ecur%tate1 (paC%u1
(u(C%nere1 at%n*ere1 Dncredere1 DnCe&e*ere#
D%(traC%/$ 0% $o% .cDndu/$ propr%a &%(t# Inc&udeC% pe ea
nuAa% ne$o%&e oAene0t% un%$er(a& $a&a)%&e#
Nev#ile .i/ice
aer
m&ncare ap
micare e,erciiu
prote$area %a de %ormele de via care amenin sntatea6 virui
bacterii insecte animale de prad
odi#na
e,primarea se,ualitii
!sirea unui adpost
atin!erea
(#aca
distracie plcere e,primarea sinelui
+#muniunea s$iritual
%rumuseea
armonia
inspiraia
ordinea
pacea
Exerciiul <
Recunoa0terea ne$o%&or
Pentru a e5er(a capac%tatea de a %dent%.%ca ne$o%&e1 $
ro* (a Dncercu%C% nuAru& d%n .aCa .%ecru% enunC Dn care
$or)%toru& D0% recunoa0te r(punderea .aC de propr%%&e
ne$o%1 artDnd .e&u& Dn care e&e (Dnt &e*ate de ne$o%&e
per(oane% re(pect%$e#
=# ! (%At u0urat c te/a% Dntor( cDnd te/a% Dntor(1
pentru c DA% .ceaA *r%B% pentru (%*uranCa ta#
2# !/aA (%AC%t deranBat de .aptu& c a% B%*n%t/o1 pentru
c $reau ca toat &uAea ( .%e re(pectat#
8# SDnt DncDntat de &ucrarea ta#
I# ! rne0t% cDnd (pu%: KNu/A% pa(L#
4# CDnd $%% tDrH%u Dn c&a(1 A (%At .ru(trat#
:# !a ener$eH cDnd ADH*&e0t% pe hDrt%e#
7# SDnt deHaA*%t pentru c $o%aA ( (e DnCe&ea* c&ar
punctu& Aeu de $edere 0% $d c nu a .o(t a0a#
9# !a .aceC% atDt de .er%c%t cDnd $ aButaC% unu& pe
ce&&a&tW
6# SDnt neduAer%t cDnd .ac% &ucrur%&e a(t.e&#
=3# SDnt recuno(ctor c a% $or)%t de(ch%(1 pentru c
preCu%e(c one(t%tatea#
)at" r"spunsurile mele la Exerciiul <4
=# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 (DnteA de acord c
$or)%toru& 0%/a a(uAat r(punderea pentru (ent%/
Aente&e per(ona&e#
2# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 (DnteA de acord c
$or)%toru& 0%/a a(uAat r(punderea pentru (ent%/
Aente&e per(ona&e#
8# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 nu (DnteA de acord#
Pentru a e5pr%Aa ne$o% (au *Dndur% care (u)&%n%aH
propr%%&e (ent%Aente1 $or)%toru& putea (pune: KSDnt
DncDntat de &ucrarea ta1 pentru c $o%aA ( Dn$C Aa%
Au&te de(pre de&.%n%L#
I# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 nu (DnteA de acord#
D%n punctu& Aeu de $edere1 e5pr%Aarea arat .aptu&
c (%n*uru& care dec&an0eaH (ent%Aente&e
$or)%toru&u% e(te coAportaAentu& ce&e%&a&te per(oane#
EnunCu& nu arat ne$o%&e (au *Dndur%&e care duc &a
ace(te (ent%Aente# Pentru a rea&%Ha ace(t &ucru1
$or)%toru& ar .% putut ( (pun: KCDnd (pu% c nu/C%
pa(1 A (%At rn%t1 pentru c nu DA% Dndep&%ne0t%
ne$o%a de a A (%AC% re(pectatL#
4# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 nu (DnteA de acord#
Pentru a e5pr%Aa ne$o%&e 0% *Dndur%&e care (Dnt
d%nco&o de ace(te (ent%Aente1 $or)%toru& ar .% putut (
(pun: KCDnd $%% tDrH%u Dn c&a(1 A (%At .ru(trat1
pentru c (%At ne$o%a de a .o&o(% t%Apu& no(tru Dntr/
un Aod care ( .%e )ene.%c pentru toat &uAeaL#
:# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 nu (DnteA de acord#
Pentru a e5pr%Aa ne$o%&e 0% *Dndur%&e care (u)&%n%aH
(ent%Aente&e per(oane%1 acea(ta ar .% putut (pune:
K! ener$eH cDnd ADH*&e0t% a%urea hDrt%a1 pentru c
(%At ne$o%a ( ne con(er$A re(ur(e&eL#
7# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 (DnteA de acord c
$or)%toru& 0%/a a(uAat r(punderea pentru
(ent%Aente&e per(ona&e#
9# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 nu (DnteA de acord#
Pentru a e5pr%Aa ne$o%&e 0% *Dndur%&e care (u)&%n%aH
(ent%Aente&e per(oane%1 acea(ta ar .% putut (pune:
K! )ucur cDnd $ $d c $ aButaC%1 pentru c
preCu%e(c co&a)orarea 0% aButoru& &a Dn$CturL#
6# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 nu (DnteA de acord#
Pentru a e5pr%Aa ne$o%&e 0% *Dndur%&e care (u)&%n%aH
(ent%Aente&e per(oane%1 acea(ta ar .% putut (pune:
KSDnt neduAer%t cDnd (pu% a(t.e& de
&ucrur%# Dncerc ( DnCe&e* ce ne$o%e Dncerc% (/C% (at%(.ac%L#
=3# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 (DnteA de acord c
$or)%toru& 0%/a a(uAat r(punderea pentru (ent%Aente&e
per(ona&e#
Cum s" ceri ceea ce i-ar face viaa mai frumoas"
S pre(upuneA c un e&e$ $%ne pentru a c%ncea oar &a ora
ta .r (/0% .% .cut teAa 0% ( Aa% porn%A de &a %deea c a%
dec%( ( .o&o(e0t% coAun%carea non$%o&ent1 a0a c te a)C%% (/&
.ac% &ene0 0% %re(pon(a)%&# In (ch%A)1 D% (pu% ceea ce o)(er$%
.r a .ace $reun .e& de e$a&uare ;KCDnd r(punH% &a Dntre)are1
(punDnd c nu a% c%t%t &ecC%aL<1 D% (pu% ce prere a% tu de(pre a(ta
;KSDnt neduAer%tL< 0% . &e*tura d%ntre ace(t (ent%Aent 0%
ne$o%&e ta&e ;Lpentru c tre)u%e (/% aBut pe e&e$%% Ae% ( Dn$eCe
0% nu $d cuA ar putea Dn$Ca de(pre &%teratura aAer%can1 .r
a o c%t%L<# PDn a%c%1 totu& e(te )%ne#
Pa(u& .%na& e(te ace&a de a/% (pune e&e$u&u% ce poate .ace
pentru a/C% (at%(.ace C%e ne$o%&e# Ade(ea1 ace(ta poate .% ce&
Aa% *reu d%ntre pa0%# DeBa &/a% ru*at de c%nc% or% ( c%tea(c
anuA%te pa*%n% d%n KHucG&e)errQ ,%nnL 0% nu a .cut/o1 a0a c
nu are ro(t (/% Aa% cer% Dnc o dat a(ta# Ce/a% putea (/%
(u*ereH%1 pentru a te aprop%a de e& 0% a .ace ca1 Dn .%na&1 ne$o%&e
aADndurora ( .%e (at%(.cuteJ
Pentru a r(punde &a acea(t Dntre)are1 ( $edeA Aa% DntD%
care (Dnt cer%nCe&e care (e DncadreaH Dn coAun%carea
non$%o&ent# !a% DntD%1 Dn caHu& coAun%cr%% non$%o&ente1 (e
e5pr%A Aa% Au&t ceea ce cereA1 0% Aa% puC%n ceea ce nu
cereA# Con.uH%a apare atunc% cDnd n% (e (pune ce ( nu
.aceA# E5eAp&u& Aeu pre.erat e(te ace&a cu o .et%C de
*rd%n%C cre%a % (/a (pu( ( nu/0% Aa% c%upea(c toate co&e/
*e&e cDnd o ener$eaH# A0a c data $%%toare1 cDnd cop%&u& 0%/a
&uat Bucr%a pe care o $o%a1 &e/a Au0cat#
@n a.ar de .aptu& c e5pr%AA cer%nCe&e noa(tre pr%n
art%cu&area a ceea ce $reA1 ne e5pr%AA cer%nCe&e 0% pr%n
acC%un% concrete1 e$%tDnd &%A)aBu& $a* 0% a)(tract# CDnd a&e*eA
acea(t ca&e1 cre0te pro)a)%&%tatea ca a&C%% ( .%e Aa% dorn%c% (
r(pund cerer%&or noa(tre#
Con.uH%a care (e poate crea pr%n &%A)aBu& $a* (au aA)%*uu
Dn caHu& e5pr%Ar%% unor cer%nCe a .o(t .oarte aAuHant
deAon(trat de o (cen d%ntr/un de(en an%Aat# Un oA cHut Dn
&ac (tr%*: KLa((%e1 du/te ( cer% aButorWL UrAtoarea %Aa*%ne
ne arat cD%ne&e pe canapeaua unu% p(%h%atru#
AA .o(t %n$%tat &a un AoAent dat ( &ucreH cu n%0te e&e$% de
&%ceu care a$eau cDte$a pro)&eAe cu d%rectoru& 0co&%% &or1 pe
care/& con(%derau ra(%(t# Un preot care &ucra cu ace& *rup de
e&e$% 0t%a ca e% puneau &a ca&e o re$o&t $%o&ent .aC de
d%rector# Dn*r%Borat d%n acea(t cauH1 e& &e/a cerut e&e$%&or (
(e DntD&nea(c cu A%ne# D%n re(pect .aC de preot1 ace0t%a au
.o(t de acord#
La DntD&n%rea noa(tr1 e&e$%% au Dnceput (/A% (pun c e%
credeau c (Dnt trataC% d%(cr%A%nator%u# Dup ce aA a(cu&tat
cDte$a coAentar%%1 &e/aA (u*erat ( c&ar%.%ce ceea ce $o%au (/%
cear d%rectoru&u%#
Unu& d%ntre e&e$% a (pu( cu deH*u(t: KLa ce )unJ AA .o(t
deBa &a d%rector 0% %/aA (pu( ce $o%aA1 %ar e& ne/a dat a.ar 0%
ne/a (pu( c nu are ne$o%e (/% (pun a&C%% ce ( .acL#
I/aA Dntre)at pe e&e$% ce ceru(er &a acea DntD&n%re# !%/au
(pu( c %/au e5p&%cat d%rectoru&u% c nu $o%au ca e& ( &e
%Apun cuA ( (e tund# Le/aA atra( atenC%a e&e$%&or c ar .%
putut pr%A% un r(pun( Aa% cooperant dac ar .D e5pr%Aat ceea
ce $o%au 0% nu ceea ce nu $o%au#
Pe urA A%/au (pu( c %/au cerut d%rectoru&u% ( .%e trataC%
Aa% corect# D%n nou1 &e/aA e5p&%cat e&e$%&or c ar .% pr%A%t un
r(pun( Aa% )un dac %/ar .% artat ace(tu%a e5act ceea ce $or
0% nu ar .% .o&o(%t un terAen $a* cuA e(te e5pr%Aarea KtrataC%
Aa% corectL#
AA &ucrat DApreun pentru a *(% Aodur% Dn care e% ar .%
putut e5pr%Aa cer%nCe&e &or Dntr/un &%A)aB poH%t%$# La .%na&u&
DntD&n%r%% noa(tre1 e&e$%% a$eau o &%(t de 89 de &ucrur% care
doreau ( (e DntDAp&e Dn 0coa&a &or#
A doua H% dup DntD&n%rea noa(tr1 e&e$%% (/au du( &a pro/
.e(or1 dar de acea(t dat 0%/au e5pr%Aat cer%nCe&e Dntr/un
&%A)aB c&ar1 a0a cuA e5er(a(erA# Seara1 A/au (unat Dn/cDntaC%
0% A%/au (pu( c d%rectoru& .u(e(e de acord cu toate ce&e 89 de
cer%nCe a&e &or# Tre% H%&e Aa% tDrH%u1 un repreHentant a& 0co&%% A/
a contactat cu ru*A%ntea de a/% Dn$Ca 0% pe adA%n%(trator%
ceea ce/% Dn$Ca(eA pe cop%%#
+iferena dintre cerine i pretenii
Un a& tre%&ea a(pect a& capac%tC%% de a cere ce$a Dntr/un
&%A)aB non$%o&ent are &e*tur cu d%.erenCa d%ntre cer%nCe 0%
pretenC%%# Atunc% cDnd a&C%% ne aud cer%nCe&e ca pretenC%%1 e% cred
c1 dac nu accept1 $or .% pedep(%C% (au Dn$%no$C%C%# CDnd aud
o cer%nC (u) .orA de pretenC%e1 e% nu $d a&te $ar%ante decDt
(upunerea (au re)e&%unea# Or%care d%ntre ace(tea (Dnt e5treAe
0% nu e(te .oarte pro)a)%& ca e% ( r(pund cu coApa(%une &a
ceea ce aA cerut#
De p%&d1 un pro.e(or D% (pune unu% e&e$: KVre% (/C% AuC%
(caunu& Dn (pate&e c&a(e%1 ca ( pot pune Aa(a cu .o(%&e a%c%JL
Acea(t .raH poate .% o cer%nC (au o pretenC%e# D%.erenCa Dntre
cer%nC 0% pretenC%e nu e dat de po&%teCea cu care ne adre(A1
c% Dn .uncC%e de Aodu& Dn care per(oana care eA%te cer%nCa D%
trateaH pe ce%&a&C% atunc% cDnd e% nu (Dnt de acord cu ceea ce &%
(/a cerut#
Dac e&e$u& D% r(punde pro.e(oru&u%: KA0 pre.era ( (tau
a%c%L1 %ar pro.e(oru& (pune: KNu e .oarte .ruAo( d%n partea taL1
atunc% eu a0 (pune c a$eA de/a .ace cu o pretenC%e#
Pro.e(oru& a Budecat pre.er%nCa e&e$u&u% 0% nu a Dncercat (
DnCe&ea* Aot%$aC%a e&e$u&u%#
Iat un (cenar%u (%A%&ar: 'rofesorul4 A% $rea (/C% AuC%
(caunu& Dn (pate&e c&a(e%1
ca ( pot pune a%c% Aa(a cu .o(%&eJ Elevul4
A0 pre.era ( (tau a%c%#
'rofesorul4 ! rne0t% pr%n re.uHu& tu de a .ace ceea ce te/
aA ru*at# Rt%% .oarte )%ne cDt de Au&t Dn(eaAn pentru
A%ne co&ecC%a Aea de .o(%&e#
In ace(t (cenar%u1 $edeA c1 atunc% cDnd e&e$u& (pune KnuL1
pro.e(oru& D% atra*e atenC%a c =/a B%*n%t# Atunc% cDnd D%
Dn$%no$C%A pe a&C%% pentru (ent%Aente&e noa(tre1 (perA c
ace0t%a (e $or (%AC% $%no$aC% c nu .ac ceea ce &e/aA cerut no%#
Cu cDt con(%derA Aa% de( un KnuL ca .%%nd un re.uH (au cauHa
ne.er%c%r%% noa(tre1 cu atDt Aa% ade(ea cer%nCe&e noa(tre $or
(una ca n%0te pretenC%%#
Exerciiul I
E5pr%Aarea cer%nCe&or
Pentru a $edea dac (DnteA de acord Dn pr%$%nCa e5pr%/
Ar%% c&are a cer%nCe&or1 Dncercu%C% nuAru& d%n .aCa .%e/
cru%a d%ntre enunCur%&e de Aa% Bo( Dn care con(%deraC% c
$or)%toru& 0%/a e5pr%Aat c&ar dor%nCa de a (e .ace ce$a
anuAe#
=# Vreau ( .%% re(pectuo(#
2# A0 $rea ( .%% atent &a A%ne cDnd $or)e(c#
8# Vreau (/A% (pu% ce DnCe&e*% tu Dn &e*tur cu
o)%ect%$e&e ace(tu% pro%ect#
I# A0 $rea ( $%% &a t%Ap1 pe $%%tor#
4# A0 $rea (/A% (pu% dac puteA (ta)%&% o DntD&n%re
pentru a d%(cuta ce (/a DntDAp&at cu t%ne 0% cu To)Q
aH%#
:# A0 $rea ( te (trdu%e0t% Aa% Au&t#
7# A0 $rea (a &a0% deoparte Aater%a&e&e &a care &ucreH%1
t%Ap de c%nc% A%nute#
9# A0 $rea (/C% .o&o(e0t% propr%%&e cu$%nte ca (/% (pu%
ce (/a DntDAp&at#
6# A0 $rea ( r%d%caC% ADna de cDte or% nu DnCe&e*eC% ce$a#
E(te c%ne$a care nu dore0te ( .ac a(taJ
=3# A0 $rea ( BucA corect#
)at" care snt r"spunsurile mele la Exerciiul =4
=# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 nu (DnteA de acord#
Pentru A%ne1 cu$%nte&e K( .%% re(pectuo(L nu
e5pr%A c&ar o acC%une anuAe care e(te cerut#
Vor)%toru& ar .% putut (pune: KA0 $rea (/A% r(punH%
&a Dntre)are (au (/A% (pu% ce te DAp%ed%c ( .ac%
a(taL#
2# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 nu (DnteA de acord#
Pentru A%ne1 cu$%nte&e K.%% atentL nu e5pr%A c&ar
acC%unea care (e cere e.ectuat# Vor)%toru& ar .D putut
(pune: KDup ce terA%n ce aA de (pu(1 a0 $rea (/A%
repeC% ceea ce a% auH%tL#
8# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 (DnteA de acord c
enunCu& e5pr%A c&ar ceea ce cere $or)%toru&#
I# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 nu (DnteA de acord#
Pentru A%ne cu$%nte&e K( $%% &a t%ApL nu e5pr%A
c&ar o acC%une anuAe care (e cere e.ectuat#
Vor)%toru& ar .% putut (pune: KA0 $rea (/A% (puneC%
dac1 de acuA Dnco&o1 $reC% ( a$eC% ha%ne&e 0%
*h%oHdane&e pu(e &a &ocur%&e &or 0% $o% ( .%C% &a
&ocur%&e $oa(tre1 Dna%nte ( (une c&opoCe&u&L#
4# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 (DnteA de acord c
enunCu& e5pr%A c&ar ceea ce cere $or)%toru&#
:# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 nu (DnteA de acord#
Pentru A%ne1 cu$%nte&e K( te (trdu%e0t% Aa% Au&tL nu
e5pr%A c&ar o acC%une anuAe care (e cere e.ectuat#
Vor)%toru& ar .% putut (pune: KSpune/A% ce pot .ace
ca tu ( te concentreH% a(upra ace(tu% &ucru pDn ce/&
$e% .% terA%natL#
7# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 (DnteA de acord c
enunCu& e5pr%A c&ar ceea ce $or)%toru& cere#
9# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 nu (DnteA de acord#
Pentru A%ne1 e5pre(%a K.o&o(e0te cu$%nte&e ta&eL
nu e5pr%A c&ar o acC%une care (e cere e.ectuat#
Vor)%toru& ar .% putut (pune: L A0 $rea (/% (pu% ce a
.cut 0% C%e nu C%/a p&cut1 cuA te (%AC% 0% ce ne$o%e a
ta nu a .o(t (at%(.cutL#
6# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 (DnteA de acord c
enunCu& e5pr%A c&ar ceea ce cere $or)%toru&#
=3# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 nu (DnteA de acord#
Pentru A%ne1 cu$%nte&e K( BucA corectL nu e5pr%A
c&ar o acC%une care (e cere e.ectuat# Vor)%toru& ar .%
putut (pune: KA0 $rea (/A% (pu% dac e0t% de acord
ca .%ecre% per(oane (/% $%n rDndu& o (%n*ur datL#
'rocesul este o(iectivul
Dac o)%ect%$u& no(tru e(te doar (ch%A)area coAporta/
Aentu&u% oaAen%&or (au o)C%nerea a ceea ce $reA1 atunc%
coAun%carea non$%o&ent nu e(te &%A)aBu& potr%$%t pentru no%#
Ace(ta e(te un &%A)aB pentru ce% care $or ca oaAen%% ( (pun
KdaL &a cer%nCe&e &or nuAa% dac (Dnt d%(pu0% ( .ac a(ta de
)un$o%e 0% cu dep&%n coApa(%une#
De $reAe ce o)%ect%$u& coAun%cr%% non$%o&ente e(te ace&a
de a crea o cone5%une de ca&%tate1 nece(ar pentru ca ne$o%&e
tuturor ( .%e (at%(.cute1 e(te c&ar c atunc% cDnd ap&%cA ace(t
t%p de coAun%care1 nu DncercA doar (/% .aceA pe oaAen% (
e5ecute ceea ce $reA no%# Atunc% cDnd oaAen%% $or a$ea
Dncredere c preocuparea noa(tr e(te .aC de ca&%tatea re&aC%e%1
.aC de one(t%tate 0% eApat%e1 0% c (copu& no(tru e(te ca
ne$o%&e .%ecru%a ( .%e (at%(.cute1
atunc% e% $or a$ea Dncredere c no% eA%teA cer%nCe1 nu
pretenC%%#
Pro.e(oara care $o%a ( (ch%A)e a0eHarea e&e$%&or Dn c&a(
ar .% putut de(coper%1 pr%n de(ch%derea e% de a DnCe&e*e &%p(a
dor%nCe% e&e$u&u% de a/0% (ch%A)a &ocu&1 c ace(ta a$ea
pro)&eAe cu $ederea 0% c $o%a ( rADn Dn )anca d%n .aC# In
acea(ta con$er(aC%e1 un a&t e&e$ (/ar .% putut o.er% ( (e Aute Dn
(pate 0% ( .ac &oc pentru Aa(a cu .o(%&e# Dn ace(t .e&1 ne$o%&e
tuturor ar .% .o(t (at%(.cute 0% n%Aen% n/ar .% .o(t cr%t%cat (au
Dn$%no$C%t#
Cop%%% Ae% A/au Dn$Cat care e (%tuaC%a cu pretenC%%&e1 @A%
%ntra(e Dn cap c1 Dn ca&%tate de pr%nte1 pot a$ea cDte pretenC%%
$reau# Cop%%% Ae% A/au Dn$Cat c puteaA a$ea pretenC%% cDte
Dn &un 0%/n (te&e1 dar nu/% puteaA o)&%*a ( .ac n%A%c#
Acea(ta e(te doar o uA%& &ecC%e de(pre putere atunc% cDnd
Dncep% (/C% %Aa*%neH% c1 pentru c e0t% pr%nte (au pro.e(or1
or% d%rectoru& une% 0co&%1 e(te trea)a ta (/% (ch%A)% pe oaAen%
0% (/% Dn$eC% cuA ( (e poarte# Iat c propr%%% Ae% cop%% A
educau pe A%ne 0% A Dn$Cau c nu pot (/% o)&%* ( .ac
n%A%c# Tot ce puteaA .ace era (/% .ac (/0% dorea(c (
rea&%HeHe ce$a# E% A/au Dn$Cat c1 de cDte or% eraA de(tu& de
.ra%er ( .ac acea(t *re0ea&1 e% A .ceau (/A% dore(c ( n/o
.% coA%(#
,amenii pot au#i pretenii indiferent
de ce spunem noi
De(%*ur1 un%% oaAen% $or a$ea %Apre(%a c tot ce aud (Dnt
nuAa% pretenC%% 0% cr%t%c%1 %nd%.erent cDt ne/aA (trdu% no% (
e$%tA ace(te .orAe de coAun%care# SDnteA Aa%
pa(%)%&% de a .% )nu%C% c eA%teA pretenC%% atunc% cDnd ne
a.&A pe poH%C%% de autor%tate 0% ce% cu care $or)%A au a$ut
e5per%enCe anter%oare cu oaAen% care 0%/au e5erc%tat a(t.e&
autor%tatea#
De p%&d1 conducerea unu% &%ceu A/a ru*at ( .ac o
deAon(traC%e de(pre cuA (e poate ap&%ca &%A)aBu& coAun%cr%%
non$%o&ente Dn d%a&o*u& cu e&e$%% care nu cooperau a0a cuA ar
.% $rut pro.e(or%%# S/a or*an%Hat o DntD&n%re a Aea cu I3 de
e&e$% care erau caracter%HaC% de conducere ca .%%nd K%nadaptaC%
(oc%a& 0% eAoC%ona&L#
D%n e5per%enC 0t%u c1 atunc% cDnd &e ap&%cA oaAen%&or
a(t.e& de et%chete1 a$eA porn%rea de a ne purta cu e% Dntr/un .e&
care contr%)u%e tocAa% &a apar%C%a coAportaAentu&u% care ne
Dn*r%BoreaH# Apo%1 no% .o&o(%A ace& coAportaAent ca pe o
con.%rAare a .aptu&u% c d%a*no(t%cu& no(tru era corect# Dac
a% .% e&e$ 0% C% (/ar (pune c e0t% K(oc%a& 0% eAoC%ona&
%nadaptatL1 nu a% .% Dnc&%nat ( te opu% &a tot ceea ce C% (e cereJ
N/aA .o(t dec% de&oc (urpr%n( cDnd aA %ntrat Dntr/o c&a( p&%n
cu e&e$% care (tteau atDrnaC% de .ere(tre 0% ur&au o)(cen%tC% &a
adre(a co&e*%&or &or d%n curtea 0co&%%#
AA Dnceput pr%n a/A% e5pr%Aa o cerere: KA0 $rea ( $en%C%
0% ( $ a0eHaC% Dn )nc%1 ca ( $ pot (pune c%ne (Dnt 0% ce
$reau ( .aceA aH%L# CaA BuAtate d%ntre e&e$% (/au
con.orAat1 dar nu eraA (%*ur c A/a auH%t toat &uAea1 a0a c
aA repetat cer%nCa# R% ce%&a&C% e&e$% (/au a0eHat treptat Dn )nc%1
Dn a.ar de do% e&e$% care au rAa( &a .erea(tr# D%n pcate
pentru A%ne1 e% erau ce% Aa% Aar% d%ntre e&e$%% d%n c&a(#
Adre(Dndu/A ce&or do%1 aA (pu(: K! (cuHaC%1 unu& d%ntre
$o% poate (/A% (pun ce A/a auH%t (punDndJL Unu& d%ntre e% (/
a u%tat &a A%ne urDt 0% a H%(: KDa1 aC% (pu( c
tre)u%e ( $en%A 0% ( ne a0eHA Dn )nc%L# AA rea&%Hat c e&
auH%(e cererea Aea ca pe o pretenC%e#
I/aA (pu( apo%: KDoAnu&e###L ;AA Dn$Cat ( A adre(eH cu
KdoAnu&eL ce&or care au )%cep0%% cDt D% a$ea e& 0% Aa% a&e(
atunc% cDnd Aa% au 0% un tatuaB pe e%#< K###$re% (/A% (pu% cuA
C%/a0 .% putut da de DnCe&e( ce $reau ( .ac% .r ( par c e0t%
o)&%*at ( .ac% a(taJL Era neduAer%t# ,%%nd o)%0nu%t ( aud
nuAa% pretenC%% eA%(e de autor%tC%1 era c&ar c nu/% era de&oc
u0or ( aud cer%nCa Aea ca atare 0% ( n/o %a ca pe o pretenC%e#
AA Dncercat ( A e5pr%A a&t.e&1 Dntre)Dndu/&: KCuA pot
(/C% (pun ce $reau de &a t%ne1 .r ( (une c .ac pe 0e.u& cu
t%neJL
S/a *Dnd%t puC%n &a ce/% (pu(e(eA eu 0% apo% A%/a r(pun(:
KNu 0t%uL#
Atunc% eu %/aA (pu(: KCeea ce (e DntDAp& Dntre no% do%
acuA e(te un )un e5eAp&u pentru ceea ce $o%aA ( d%(cutA
aH%# Cred c oaAen%% (/ar (%AC% Aa% )%ne DApreun1 dac ar
putea (pune ceea ce $or1 .r a .ace pe 0e.%% cu ce%&a&C%# Cu
toate ace(tea1 nu 0t%u cuA (/C% (pun ceea ce $reau ca tu ( a%
Dncredere c nu $reau (/C% %Apun n%A%c (au c1 dac nu .ac%
ce/C% (pun1 o (/C% .ac $%aCa un co0AarL# Spre u0urarea Aea1 e&
a prut a DnCe&e*e ce/% (puneaA# E& 0% pr%etenu& &u% (/au
a&turat *rupu&u% 0% aA a$ut o H% .oarte product%$#
PuteA (/% aButA pe a&C%% ( a%) Dncredere c ceea ce
eA%teA no% e(te o cerere 0% nu o pretenC%e1 adu*Dnd enunCu&u%
cDte$a cu$%nte care ( arate c $reA ca oaAen%% ( .ac ceea
ce &e cereA no% nuAa% dac o .ac de )un$o%e# In con(ec%nC1
puteA (pune: KVre% ( 0ter*% ta)&aJL 0% nu KA0 $rea ( 0ter*%
ta)&aL# Dar ce& Aa% )un Aod de a &e arta
oaAen%&or c cer%nCe&e noa(tre nu (Dnt pretenC%% e(te DnCe&e/
*erea .aC de ace0t%a Dn caHu& Dn care nu (e (upun cer%nCe&or
noa(tre#
S re$en%A &a e&e$u& care nu $o%a ( c%tea(c >uc?le-(err@
%inn$ I/a% (pu( c te (%AC% neduAer%t ;te (%AC% 0% de(curaBat1
dar KneduAer%tL e(te un cu$Dnt care e(te Aa% puC%n pro)a)%& (
.%e %nterpretat ca o Dncercare de a/& .ace ( (e (%At $%no$at< 0%
c $re% ( contr%)u% &a educaC%a &u%1 dar nu 0t%% cuA ar putea
Dn$Ca e& .r a c%t% cartea# R% acuA $%ne cer%nCa ta care e(te
poH%t%$1 e(te concret1 e(te %Aed%at 0% e o cer%nC1 nu o
pretenC%e: KA% $rea (/A% (pu% ce te DAp%ed%c ( c%te0t%
>uc?le(err@ %innl&
PDn acuA1 aA parcur( pr%Aa BuAtate a Aode&u&u% de
coAun%care non$%o&ent1 aceea care (e re.er &a &%A)aBu& pu(
Dn (&uB)a DAp&%n%r%% V%eC%%# Cea&a&t BuAtate (e re.er &a a
a(cu&ta Dn ace&a0% (p%r%t1 pentru a 0t% ce ( (pu% atunc% cDnd
e&e$u& DC% r(punde: >uc?le(err@ %inn e o carte p&%ct%(%toare#
C1 n educaie
+istractiv pentru toat" lumea
, profesoar" preda comunicarea nonviolent" unui
grup de .A copii cu vrste cuprinse ntre A i B ani! ntr-un
program suplimentar$ Crupul se ntlnea n sala de sport
n fiecare #i! dup" orele de coal"$ n primele 0/ de
minute! luau o gustare! vor(eau i se *ucau$ -poi!
profesoara d"dea tonul unui *oc care! spera ea! era
distractiv pentru toat" lumea i-i a*uta pe copii s" nvee
despre comunicarea nonviolent"$
ntr-o #i! ei *ucau un *oc care consta n ae#area unei
pungi cu fasole pe cap i! n timp ce mu#ica se au#ea n
continuare! ei tre(uiau s" mearg" sau s" alerge prin sal"
ncercnd s" in" punga cu fasole pe cap$ +ac" punga c"dea!
ei tre(uiau s" se opreasc" n acel loc$ 1u-i puteau lua
singuri punga de *os! ci tre(uiau s" atepte s" vin" altcineva
s" o ia i s" le-o pun" pe cap! nainte de a se putea mica din
nou$ +up" ce *ocul s-a *ucat aa o vreme! doi ("iei au
nceput s" le dea *os pungile de pe cap colegilor lor i! foarte
curnd! toi copiii f"ceau acelai lucru$
'rofesoara era frustrat" i nelinitit"$ oia s" fie din nou
ordine i voia s" se asigure c" nimeni nu p"ete nimic$ Ea a
strigat4 KVreau ca toat &uAea ( (e a0eHe pe podea1 Dn cerc1
ch%ar acuAWL
Dum"tate dintre copii s-au ae#at n cerc pe podea! dar
cealalt" *um"tate a continuat s" alerge i de*a ncepuser" s"
arunce cu pungile cu fasole unii ntr-alii$
KStaC% Bo( %Aed%atWL1 a strigat profesoara! mai tare ca
nainte$ KVreau ( $ a0eHaC% %Aed%atWL
)n timp ce elevii se ndreptau spre locurile lor! un puti de
E ani! pe nume Sean! s-a ndreptat c"tre profesoar" i a avut
loc urm"torul dialog4
Sean4 DoAn%0oar !arQ1 (DnteC% (uprat1 nu/% a0aJ
'rofesoara 2surprins" i mulumit" c" a fost au#it"34 Da1
Sean1 (Dnt .oarte .ru(trat Dn ace(t AoAent# @A%
pare .oarte )%ne c A/a% auH%t# SDnt cur%oa(### De
unde a% 0t%ut c a0a A (%AtJ
Sean4 !%/aA dat (eaAa1 dup .e&u& Dn care adunaC% pun*%&e
de .a(o&e de pe Bo(#
'rofesoara 2r#nd34 Dec% (e $edea .oarte c&ar c (Dnt
(upratJ
Sean4 Da###
'rofesoara4 ! aBut .oarte Au&t .aptu& c a% o)(er$at
a(ta# DeBa A (%At Aa% re&a5at#
Pe urA1 pro.e(oara %/a ru*at pe toC% cop%%% ( .ac &%n%0te#
'rofesoara 2adresndu-se tuturor elevilor! care st"teau
acum n cerc34 AcuA cDte$a A%nute1 cDnd aA (tr%*at
&a $o% ( $ opr%C% 0% ( $en%C% ( $ a0eHaC% Dn cerc1 A
(%ACeaA de(tu& de .ru(trat# Vreau ( ne BucA 0% (
Dn$CA DApreun# Vreau ( .%e d%(tract%$1 dar ceea ce
(e DntDAp&a nu era d%(tract%$ pentru A%ne1 Dn Aare
parte pentru c DA% .ceaA *r%B% c c%ne$a ar putea
a$ea de (u.er%t# @A% poate (pune c%ne$a ce A/a auH%t
(punDndJ
Elevul .4 AC% (pu( c aC% creHut c o ( ne &o$%A unu& pe
a&tu&#
Elevul 04 R% aC% (pu( 0% c eraC% .ru(trat#
'rofesoara4 V Au&CuAe(c c aC% auH%t ce aA (pu(# E
p&cut ( 0t%% c te aude &uAea# SDnt1 de a(eAenea1
Au&CuA%t c Sean a $en%t &a A%ne 0% A/a Dntre)at
dac (Dnt (uprat# Ch%ar aA .o(t cDte$a A%nute#
AcuA (Dnt Aa% re&a5at1 dar $reau ( $edeA cuA ne
puteA d%(tra DApreun .r ca eu (/A% .ac *r%B%
pentru (%*uranCa $oa(tr# A0 $rea (/A% (puneC%
cuA $% (/a prut Bocu& ace&a# Elevul <4 !%e A% (/a
prut d%(tract%$# Vo%aA (/& Aa%
BucA# Elevul =4 Da1 0% n%Aen% nu ar .% .o(t &o$%t#
Elevul A4 Pe A%ne A/a durut cDnd A/a% &o$%t &a cap# Elevul
=4 "a nu te/aA &o$%t# 'rofesoara4 Se pare c un%% d%ntre
$o% (e d%(trau1 %ar
a&C%% nu (e d%(trau# E corectJ Elevii dau din cap$
'rofesoara4 A0 $rea ( *(%A o ca&e de a ne Buca 0% de
a .% cu toC%% Dn (%*uranC1 0% de a ne d%(tra cu toC%%#
Are c%ne$a $reo %dee cuA aA putea .ace a(taJ
'rofesoara i elevii au continuat prin a discuta n
leg"tur" cu felul n care se pot distra cu toii$ -a cum se
ntmpla de o(icei! aceast" situaie real" a fost mai
instructiv" pentru grup! dect *ocurile pe care le avea n
plan pentru acea #i profesoara$ ,ra s-a ncheiat cu
deci#ia de a ncerca trei variante ale aceluiai *oc la
urm"toarea lor ntlnire! pentru a vedea care le satisf"cea
mai (ine nevoile$
CAPITOLUL 9
-scultarea cu empatie a mesa*elor
Empatia
@n ace(t cap%to&1 $o% $or)% de(pre Aodur%&e Dn care puteA auH%
Ae(aBe&e e5pr%Aate de ce%&a&C% cu eApat%e1 de(pre cuA (
a(cu&tA Dntr/un Aod ce poate duce &a DA)untC%rea $%eC%%#
EApat%a e(te un Aod aparte de DnCe&e*ere1 care nu tre)u%e
con.undat cu DnCe&e*erea %nte&ectua& 0% n%c% ch%ar cu (%Apat%a#
EApat%a %Ap&%c a(cu&tarea cu toat .%%nCa1 e(te *enu& de
a(cu&tare &a care (e re.er .%&o(o.u& Chuan*/THu Dn pa(aBu&
urAtor:
-scultarea care are leg"tur" doar cu urechile este
una$ -scultarea ce implic" nelegere este alta$ +ar
ascultarea cu spiritul nu se limitea#" la o singur"
facultate! la ureche sau la minte$ +e aceea! ea
necesit" golirea tuturor facult"ilor$ Cnd acestea
snt goale! atunci ntreaga fiin" ascult"$ -tunci se
poate percepe ceea ce e acolo! n faa ta! i nu
poate fi au#it cu urechile i nici neles cu mintea$
Cartea &u% ThoAa( !oore de(pre &ucrr%&e &u%
Chuan*/THu
O coAponent a eApat%e% e(te cunoa0terea (ent%Aente&or 0%
a ne$o%&or ce&e%&a&te per(oane 0% nertc%rea Dntr/o ceaC de
d%a*no(t%ce 0% %nterpretr%# A(ta pre(upune c A%nC%&e noa(tre
nu (e p%erd pe crr%&e ana&%He% Dn t%Ap ce no% preA a a(cu&ta
per(oana d%n .aCa noa(tr# Nu $reA ( .%A ca ace& per(onaB d%n
de(ene&e an%Aate cru%a pr%etenu& &u% D% (pune: KAA
(ent%Aentu& c nu A a(cu&C% cDnd $or)e(c cu t%neL1 %ar e& D%
r(punde: KA% dreptate# Pre.er ( a(cu&t ceea ce $o% (pune eu
Dn cont%nuare1 decDt ceea ce (pu% tu acuAL#
Acea(t preHenC tota& pre(upune 0% curCarea con0t%%nCe%
de %de%&e preconcepute (au de BudecC%&e anter%oare &e*ate de
per(oana care $or)e0te# N/a0 $rea ( par c (u(C%n (upr%Aarea
(au repr%Aarea (ent%Aente&or per(ona&e# Totu& C%ne Aa%
de*ra) de o concentrare atDt de Aare a(upra (ent%Aente&or
%nter&ocutoru&u%1 DncDt ( nu Aa% %nter$%n (ent%Aente&e
noa(tre#
UrAtoarea ana&o*%e A% (e pare .oarte ut%& pentru a &Aur%
natura concentrr%% de care e(te ne$o%e Dn caHu& eApat%e%# @C%
aA%nte0t% cDnd te/a durut ce$a1 capu& (au poate o A(ea1 0% te/
a% cu.undat Dn &ectura une% crC%J Ce (/a DntDAp&at cu durereaJ
N/a% Aa% (%AC%t/o# Nu a% (upr%Aat/o# Concentrarea ta a(upra
crC%% pe care o c%tea% era atDt de Aare1 DncDt nu Aa% era%
con0t%ent de (u.er%nCa .%H%c# In caHu& eApat%e%1 atenC%a noa(tr
e(te atDt de Au&t concentrat a(upra (ent%Aente&or 0% ne$o%&or
ce&e%&a&te per(oane1 DncDt Dn ace& AoAent no% nu Aa% (DnteA
con0t%enC% de *Dndur%&e noa(tre &e*ate de %nter&ocutor#
Acea(t ana&o*%e cu durerea ne poate aButa ( ne &Aur%A 0%
d%.erenCa d%ntre eApat%e 0% (%Apat%e# In AoAentu& Dn care D%
(puneA une% a&te per(oane: KDA% pare ru c te doare a0a de
tareL1 nu ne conectA eApat%e &a durerea
ce&u%&a&t# Nu .aceA a&tce$a decDt ( ne e5pr%AA durerea
produ( de durerea ce&u%&a&t# Acea(ta e(te (%Apat%a# Un r(/
pun( p&%n de (%Apat%e poate .% 0% un dar pentru cea&a&t per/
(oan1 dac e(te AoAentu& potr%$%t# Dac r(pundeA cu
(%Apat%e dup o conectare eApat%c1 cone5%unea cu per(oana
d%n .aCa noa(tr poate de$en% Aa% pro.und# Cu toate ace(tea1
dac r(pundeA cu (%Apat%e cDnd cea&a&t per(oan are ne$o%e
de eApat%e1 (/ar putea ca &e*tura ( (e rup#
;eflectarea ver(al" a ceea ce au#im
A(cu&tarea cu atenC%e e(te doar o parte a eApat%e%# Cea&a&t
parte e(te a(%*urarea c aA auH%t ceea ce credeA no% c aA
auH%t# KRt%u c tu creH% c a% DnCe&e( ceea ce creH% c aA (pu(
eu1 dar nu cred c/C% da% (eaAa c ceea ce a% auH%t tu nu e(te
ceea ce aA (pu( euL# Un pro.e(or de &a un ate&%er condu( de
A%ne A%/a dat ace(t c%tat care are or%*%n% necuno(cute# !%/a
p&cut .e&u& e5treA de c&ar Dn care n% (e atra*e atenC%a a(upra
.aptu&u% c no% (/ar putea ( .%A con$%n0% c 0t%A e5act ce a
$rut ( (pun cea&a&t per(oan1 cDnd1 de .apt1 (%tuaC%a nu (t
ch%ar a0a# E5pr%Aarea Dn cu$%nte a ceea ce aA DnCe&e( no%
de(pre (ent%Aente&e 0% ne$o%&e ce&e%&a&te per(oane e(te o ca&e
de a $er%.%ca dac aA DnCe&e( (au nu pe de/a Dntre*u&#
PuteA ( D% r(pundeA unu% cop%& de *rd%n%C care p&Dn/*e:
KVreau aca(WL cu K?%/e dor de AaAa 0% $re% ( .%% cu eaJL 0%
r(pun(u& &u% ( .%e KNuW AA *(%t un cu%) de pa(re %er% 0%
$reau ( A duc aca( 0% (/& %au ca (/& pot arta tuturorL#
E5%(t dou Aot%$e pentru care $reA ( .aceA acea(t
$er%.%care $er)a&# Pr%Au& e(te $er%.%carea DnCe&e*er%% e5acte
a ceea ce (%Ate 0% nece(%ta per(oana d%n .aCa noa(tr# Dac ne
e5pr%AA $er)a&1 ce%&a&C% ne pot corecta Dn caHu& Dn care nu
aA DnCe&e( ceea ce au $rut e% ( (pun#
Un a& do%&ea Aot%$ a& re.&ectr%% $er)a&e a ceea ce aA DnCe&e(
no% e(te %deea c $or)%toru& ar aprec%a o con.%rAare a .aptu&u%
c a .o(t DnCe&e(# Atunc% cDnd e5pr%AA $er)a& eApat%a1 e(te
Aa% )%ne ( )nu%A ce (%Ate (au nece(%t cea&a&t per(oan1 nu
(/% (puneA ace(te &ucrur%# Dac *re0%A1 o &(A ( ne
corecteHe# Nu $reA ( (u*erA cuA$a c no% 0t%A Aa% )%ne ce
(e DntDAp& Dn .oru& e% %nter%or# Ace(t &ucru e(te $a&a)%& ch%ar
dac per(oana .aC de care $reA (a artA eApat%e nu a (pu(
n%A%c# A(t.e&1 c%ne$a ar putea Dntre)a un cop%& care (t (%n*ur
pe Aar*%nea terenu&u% de Boaca: KTe (%AC% (%n*ur pentru c a%
$rea ( a% pr%eten% cu care ( te Boc% 0% ce%&a&C% cop%% nu (e Boac
cu t%neJL 0% nu ca 0% cuA aA enunCa un ade$r: KVd c te (%AC%
(%n*ur pentru c $re% (a a% pr%eten% cu care ( te Boc%L# Uneor%1
eApat%a noa(tr poate .% coAun%cat pe o ca&e non/$er)a&1
e5pr%Aarea $er)a& ne.%%nd nece(ar# Atunc% cDnd (DnteA .oarte
con0t%enC% de ceea ce (e DntDAp& cu ce%&a&C%1 a$eA o a&t
e5pre(%e decDt atunc% cDnd ana&%HA Aenta& o per(oan (au ne
*Dnd%A &a ceea ce $a (pune ea Dn cont%nuare# Ind%.erent de .e&u&
Dn care e(te e5pr%Aat eApat%a1 ea (at%(.ace ne$o%a pro.und a
.%%nCe&or uAane de a (%AC% c o a&t per(oan te poate auH% cu
ade$rat 0%
.r a te Budeca#
Atunc% cDnd ne conectA eApat%e &a (ent%Aente&e 0% ne$o%&e
ce&or care n% (e adre(eaH1 DncercA ( DnCe&e*eA ce $or ace%
oaAen% de &a no%# Uneor%1 $or)%tor%% trec repede &a cer%nCe# Cu
toate ace(tea1 pr%Ae&e (ent%Aente 0% ne$o% e5pr%Aate pot a$ea
&e*tur cu a&te&e 0% (/ar putea ca %nter/
&ocutor%% ( a%) ne$o%e de Aa% Au&t eApat%e pentru a trece &a
cer%nCe&e &or# ;Cop%&u& (%n*ur (/ar putea ( (e (%At (per%at (au
.ur%o(1 pentru c a a$ut $reo neDnCe&e*ere cu $reunu& d%ntre
co&e*%% (%<#
E5%(t dou (eAne care arat c $or)%tor%% (Dnt *ata ( D0%
e5pr%Ae cerer%&e# Pr%Au& e(te u0urarea pe care o (%At oaAen%%
atunc% cDnd au parte de eApat%a de care au ne$o%e# De o)%ce%1
acea(t u0urare (e poate (%AC% d%n a.ar# Un a&t (eAn Au&t Aa%
$%H%)%& e(te .aptu& c e% DnceteaH ( Aa% $or)ea(c# Nu (tr%c
(/% Dntre)%: K!a% $o%a% ( (pu% ce$aJL Dna%nte de a trece &a
cer%nCe&e &or#
-scultarea cerinelor
Care pot .% cer%nCe&e oaAen%&or dup ce ne/au (%AC%t
eApat%aJ Uneor%1 e% pot dor% ( 0t%e ce prere a$eA de(pre
ceea ce ne/au (pu(# A&teor%1 (/ar putea ( $rea ( 0t%e dac
(DnteA *ata ( .aceA anuA%te acC%un% care &e/ar Dndep&%n% &or
ne$o%&e pe care &e/au e5pr%Aat# O ca&e de a o)C%ne ace(te
%n.orAaC%% e(te ( (%AC% ceea ce cer 0% ( $er%.%c% dac a% DnCe&e(
)%ne (au nu# A(t.e&1 %/aA putea (pune cop%&u&u% (%n*ur: KVre%
( A aBuC% (/C% *(e(c un partener de BoacJL
Dac nu puteA ( (%AC%A care (Dnt (ent%Aente&e1 ne$o%&e
(au cerer%&e a&tora1 puteA1 de(%*ur1 (/% Dntre)A# ;De p%&d1
pe cop%&u& (%n*urat%c1 D& puteA Dntre)a: KS/a DntDAp&at ce$aJ
Vre% (/A% po$e(te0t%JL< A&C%%1 ade(ea1 nu au capac%tatea de a/
0% e5pr%Aa c&ar (ent%Aente&e1 ne$o%&e 0% cerer%&e# D%n acea(t
cauH1 n% (e pare Aa% ut%& ca1 or% de cDte or% e(te po(%)%&1 (
(%AC%A (ent%Aente&e 0% ne$o%&e care (Dnt e5pr%Aate 0% (
$er%.%cA dac aA DnCe&e( )%ne#
Conectarea empatic"
Pentru a/% aButa pe pro.e(or% (/0% deH$o&te capac%tatea de a
%ntra Dntr/o cone5%une eApat%c cu e&e$%% &or1 Boc ade(ea ro&u&
unu% e&e$ care nu 0%/a .cut teAa dat 0% care1 atunc% cDnd e(te
Dntre)at1 (pune: KNu/A% p&ace ( .ac acea(t teA1 e
p&%ct%(%toare# Vreau ( .ac a&tce$aL# In ace(t AoAent1
pro.e(oru& cu care &ucreH poate (pune: KE(te o pro(t%e ( o.er
eApat%e pentru a0a ce$a# E(te c&ar ce (%Ate 0% de ce are ne$o%e
e&e$u&L# Atunc% D% cer pro.e(oru&u% ( $er%.%ce pr%n eApat%e .aC
de ceea ce eu ;Dn ro&u& e&e$u&u%< aA (pu(# Pro.e(oru& Dncearc
( ap&%ce eApat%a: KDec% nu $re% ( .ac% n%A%c d%n ceea ce
%Ap&%c AuncaJL Ace(ta e(te AoAentu& Dn care D% (pun c un
a(t.e& de r(pun( e(te o %nterpretare %nte&ectua& a
(ent%Aente&or (tudentu&u%1 0% nu o Dncercare de a (e conecta
eApat%e &a (ent%Aente&e 0% ne$o%&e &u%#
@ncercA d%n nou# Eu repet ;Dn ro&u& (tudentu&u%<: KNu/A%
p&ace ( .ac teAa a(ta1 e p&%ct%(%toare# Vreau ( .ac a&tce$aL#
Pro.e(oru& poate (pune: KDec% $re% ( te &a( ( .ac% ce/C%
trece pr%n cap1 aH%JL Tre)u%e ( accentueH c pro.e(oru&
aAe(tec ceea ce ar putea .% cer%nCa e&e$u&u% cu ne$o%&e
ace(tu%a# @% reaA%nte(c pro.e(oru&u% c ne$o%&e nu conC%n n%c% o
re.er%re &a anuA%C% oaAen% care ( .ac anuA%te &ucrur%#
Nu e(te ce$a %e0%t d%n coAun ca pro.e(oru& ( a%) ne$o%e
de patru (au c%nc% Dncercr% pentru a re.&ecta1 cu acurateCe1
(ent%Aente&e 0% ne$o%&e e&e$u&u%#
Iat1 Dn cont%nuare1 cDte$a reacC%% d%n partea pro.e(or%&or &a
Ae(aBu&: KNu/A% p&ace ( .ac acea(t teA# E p&%ct%(%toare#
Vreau ( .ac a&tce$aL#
Dustificativ sau explicativ4 KAcea(t teA e(te .oarte
%Aportant pentru t%ne dac $re% ( Aer*% &a co&e*%uL#
Cercet"tor 2ntre("ri care ncearc" s" o(in" o informaie!
alta dect cea legat" de sentimentele i nevoile per-
soanei34 KCe e a0a p&%ct%(%tor &a eaJL
'retin#nd c" nelegi! dar neverificnd ce ai neles4 K@nCe&e*L
(au KR% eu (%ACeaA &a .e&L#
ncerend o scu#" sau simpati#nd cu elevul4 K@A% pare ru c
a0a con(%der%L (au K! Dntr%(teaH .aptu& c (%AC% a(taL#
Dudecind4 KE(te o pro(t%e# >uc?le(err@ %inn e(te o po$e(te
c&a(%cL# %iind de acord4 KSDnt de acord cu t%ne# N%c% A%e
nu A%/a
p&cut cartea a(taL# 1efiind de acord4 KNu (Dnt de acord#
>uc?le(err@ %inn e
cartea Aea pre.eratL# )nterpretnd4 KTot ce $re% e (
(cap% de AuncL# Sf"tuind4 KCe/ar .% ( a0tepC% cDte$a A%nute 0%
( $eH% dac
$e% a$ea a&t prereJL 'ersonali#nd4 KCred c (Dnt un
pro.e(or tare (&a)1 dac
nu te pot .ace (/C% p&ac >uc?le(err@ %inn&$ )ntrnd
direct n pro(lem" i re#olvnd-o4 KCe/aA putea
.ace ca po$e(tea ( .%e Aa% %ntere(ant pentru t%neJL
In ce&e d%n urA1 pro.e(oru& $a (pune: KDec% te p&%ct%(e0t%
cDnd c%te0t% >uc?le(err@ %inn 0% te/a% (turat (/o tot
.runHre0t%JL
KDa1 0% n%c% Acar nu e Dntr/o en*&eH prea corectL# KTe
p&%ct%(e(c 0% te o)o(e(c prC%&e care (Dnt Dn d%a&ectJL KDa1 nu
&e pot DnCe&e*e#L KDec% te (%AC% .ru(trat 0% a% a$ea ne$o%e de
aButorJL
O pro)&eA .oarte de( r%d%cat Dn &e*tur cu eApat%a e(te:
KOare e&e$u& nu $a crede c e0t% de acord cu *Dndur%&e 0%
(ent%Aente&e &u%1 dac &e re.&ecteH% de .%ecare datJL Ca
r(pun( &a acea(t Dntre)are $o% Dncerca ( &Aure(c .aptu& c
e(te o d%.erenC c&ar Dntre DnCe&e*erea eApat%c 0% acord# Pot
arta DnCe&e*ere .aC de (ent%Aente&e 0% ne$o%&e unu% (tudent1
.r a (u*era c (Dnt de acord (au c DA% p&ac (ent%Aente&e 0%
*Dndur%&e &u%#
O a&t *r%B pe care o au pro.e(or%% e(te aceea c dac arC%
eApat%e1 a(ta duce &a &un*% d%(cuC%% care nu (Dnt pract%ce1 a$Dnd
Dn $edere t%Apu& (curt pe care D& a$eA &a ore# Ade(ea1
pro.e(or%% A Dntrea): KR% ce .ac ce%&a&C% e&e$% Dn t%Ap ce eu D%
art eApat%e unu%a d%ntre e%JL Eu cred c eApat%a poate .% un
proce( care DC% econoA%(e0te t%Ap1 nu unu& care D& con(uA#
SDnt &a curent cu (tud%%&e care (/au .cut Dn doAen%u&
Aana*eAentu&u% Aunc%% care arat c t%Apu& nece(ar pentru
reHo&$area d%(pute&or e(te Au&t redu( dac (e re(pect o re*u&
(%Ap&: .%ecare part%c%pant tre)u%e ( para.raHeHe ce/a (pu( ce&
d%na%ntea &u% Dna%nte de a (pune ce$a1 ca
r(pun(#
Cred c ace&a0% proce( apare 0% &a c&a(# Dac e&e$u& $ede
c pro.e(oru& Dncearc ( DnCe&ea*1 0% nu ( con(trDn*1 e& $a
a$ea o at%tud%ne cooperant 0% a(ta $a duce &a acce&erarea1 nu
&a Dncet%n%rea reHo&$r%% pro)&eAe%# Atunc% cDnd pro.e(or%% DA%
(pun c Dn c&a( tre)u%e ( &e (pu% e&e$%&or ce ( .ac1 dec% nu/C%
poC% p%erde t%Apu& artDndu/&e c/% DnCe&e*%1 &e atra* atenC%a c
e% petrec o )un )ucat d%n H% (punDndu/&e de Aa% Au&te or%
e&e$%&or ce ( .ac# De ce&e Aa% Au&te or% t%Apu& petrecut de
pro.e(or pentru a/% (pune e&e$u&u% ce ( .ac1 ace(ta
cont%nuDnd ( nu .ac ce % (/a
cerut1 e(te Aa% &un* decDt dac pro.e(oru& ar .% Dncercat (+
DnCe&ea* (ent%Aente&e e&e$u&u% 0% ne$o%&e (a&e#
AA DntD&n%t 0% pro.e(or% care con.undau eApat%a c% (%Ap&a
repetare papa*a&%cea(c (au cu o*&%nd%rea e5acC% a cu$%nte&or
$or)%toru&u%# Eu de.%ne(c eApat%a ca pe o tra ducere a
cu$%nte&or d%ntr/o &%A) K(tr%nL Dn propr%a &%A) Dn
traducere1 (copu& e(te ace&a de a *(% (en(u& e5act a Ae(aBu&u%
or%*%na& 0% de a/& traduce apo% Dn terAen% .aA%&%ar%1 Dn Aod
(%A%&ar1 atunc% cDnd o.er% eApat%e1 (copu& e ace&a de a traduce
Ae(aBu& tran(A%( Dn (ent%Aente 0% ne$o% O parte (au ch%ar
.oarte Au&te d%ntre cu$%nte&e re.&ectate pot .% e5act ce&e pe care
&e/a .o&o(%t $or)%toru& atunc% cDnd 0%/a e5pr%Aat (ent%Aente&e 0%
ne$o%&e# De(%*ur1 %ntenC%a noa(tr e(te Aa% %Aportant decDt
cu$%nte&e pe care &e .o&o(%A# IntenC%a noa(tr e aceea de a ne
conecta &a cea&a&t per(oan# Uneor%1 o pr%$%re1 o at%n*ere
coAun%c acea(t &e*tur eApat%c1 .r a Aa% .% ne$o%e de
cu$%nte#
O pr%eten1 d%rectoarea une% 0co&% pe care o tran(.orAaA
Dntr/o 0coa& ce a$ea &a )aH pr%nc%p%%&e coAun%cr%%
non$%o&ente1 A%/a po$e(t%t urAtoarea DntDAp&are#
K!/aA Dntor( Dntr/o H% d%n pauHa de Aa(1 0% aA *(%t/o pe
!%dred ;o e&e$ &a 0coa&a e&eAentar< (tDnd pe un (caun 0%
a0teptDndu/A# !/aA a0eHat pe un (caun &Dn* ea 0% ea a
Dnceput ( H%c: VDn Ander(on1 aC% a$ut $reodat $reo
(ptADn Dn care1 or%ce aC% .% .cut1 (.Dr0eaC% pr%n a rn% pe
c%ne$a .r %ntenC%eJX
VDaX1 %/aA r(pun(1 VCred ca DnCe&e*X# !%dred a cont%nuat pr%n
a/A% po$e(t% ce pC%(e Dn acea (ptADn cu (ora e% 0%1 Dn c&a(1
cu co&e*%% 0% cu pro.e(oara# Eu DntDrH%a(eA &a o DntD&n%re .oarte
%Aportant1 a$eaA Dnc
ha%na pe A%ne 0% nu $o%aA ( A a0tepte o (a& Dntrea* de
oaAen%# AA Dntre)at/o: K!%&dred1 ce pot .ace pentru t%neJL
!%&dred (/a A%0cat Dn (caun 0% A/a &uat pe dup uAer%1 (/a
u%tat Dn och%% Ae% 0% A%/a (pu( .oarte c&ar: KDn Ander(on1 nu
$reau ( .aceC% n%A%c# Vreau doar ( A a(cu&taC%L#
Acea(ta a .o(t una d%ntre ce&e Aa% (eAn%.%cat%$e &ecC%% d%n
$%aCa Aea1 o &ecC%e pr%A%t de &a un cop%&# AA dec%( c nu A
Aa% %ntere(a a0a de tare (a&a p&%n de oaAen%# !%&dred 0% cu
A%ne ne/aA Autat pe o )anc1 unde a$eaA Aa% Au&t
%nt%A%tate 0% aA (tat aco&o1 eu C%nDnd/o pe dup uAer%1 ea cu
capu& pe p%eptu& Aeu 0% cu ADna pe dup A%B&oc1 0% a $or)%t
pDn ce a terA%natL#
Conexiunea empatic" cu ceilali atunci cnd ei nu tiu
cum s" se exprime sau nu vor s-o fac"
D%n pcate1 nu *(e(c Au&C% e&e$% care ( $rea (/0% e5pr%Ae
(ent%Aente&e 0% ne$o%&e a0a cuA a .cut/o !%&dred# E% au
Dn$Cat &%A)aBu& (%(teAe&or DoA%natoare 0% 0t%u ( a(cund
Ae(aBe&e Dn d%.er%te .e&ur%# De aceea DA% p&ace ca pro.e(or%% (
poat a.&a (ent%Aente&e 0% ne$o%&e e&e$%&or1 ch%ar dac e% nu
0t%u cuA ( &e e5pr%Ae de(ch%(#
Pentru a Dn$Ca (a art eApat%e atunc% cDnd ce%&a&C% nu (e
e5pr%A d%rect Dn &e*tur cu (ent%Aente&e 0% ne$o%&e &or1 DA%
aA%nte(c c e(te po(%)%& ca tot ceea ce eu %nterpreteH ca atac1
cr%t%c (au %n(u&t ( .%e Aa% )%ne DnCe&e( cDnd un $or)%tor are
ne$o% pe care nu 0% &e poate (at%(.ace 0% (u.er d%n acea(t
cauH# A0a cuA a e5pr%Aat Hu*h Prather acea(t %dee: KDac
c%ne$a A cr%t%c1 eu nu $a&oreH Aa% puC%n# Nu e(te o cr%t%c &a
adre(a Aea1 c% o *Dnd%re cr%t%c d%n partea &u%# E& D0% e5pr%A
*Dndur%&e 0% (ent%Aente&e &u%1
nu e5pr%A .%%nCa AeaL# ;KNote( to !Q(e&.O1 Hu*h Prather1
=673<
Pentru a arta eApat%e atunc% cDnd un e&e$ nu D0% e5pr%A
de(ch%( ne$o%&e1 pro.e(oru& tre)u%e ( Dn$eCe ( a.&e care (Dnt
(ent%Aente&e 0% Aot%$aC%%&e d%n (pate&e &or Dn caHu&
urAtoare&or t%pur% de Ae(aBe: pretenC%%1 BudecC%1 Dntre)r%1
Ae(aBe non/$er)a&e 0% cer%nCe#
A$eC% Dn cont%nuare cDte$a e5eAp&e de eApat%e o.er%ta de
un pro.e(or pentru o ne$o%e (au un (ent%Aent nee5pr%Aat:
Sit$aia ,' Pro.e(oru& D0% e5pr%A .ru(trarea .aC de un anuAe
coAportaAent a& unu% e&e$# Fesa*ul elevului4 KSDnteC%
ruWL
Empatia profesorului4 KE0t% rn%t 0% a% ne$o%e de Aa% Au&t
re(pect decDt a% pr%A%t1 a$Dnd Dn $edere .e&u& Dn care
A/aA adre(at ctre t%neJL
Sit$aia -' E&e$a %ntr Dn c&a( d%A%neaCa1 nu $or)e0te cu
n%Aen% 0% (e a0aHa (%n*ur1 unde$a# Fesa*ul elevei4 E&e$a
e(te tcut 0% are o e5pre(%e pe
care pro.e(oru& o %nterpreteaH ca .%%nd durere# Empatia
profesorului4 KTe (%AC% (uprat (au a% ne$o%e de
DnCe&e*ere d%n partea cu%$aJL
Sit$aia /' Un *rup de e&e$% %/au (pu( unu% a&t e&e$ (/% &a(e
Dn pace# Fesa*ul elevului4 KN%Aen% nu A p&aceWL
Empatia profesorului4 KTe (%AC% tr%(t 0% a% ne$o%e de
acceptarea ce&or&a&C%JL
Sit$aia 3' Un pr%nte a cerut o DntD&n%re cu pro.e(oru& pentru
a d%(cuta de(pre pro)&eAe&e .%%ce% (a&e cu ace(ta# Fesa*ul
p"rintelui4 K,%%ca Aea (/a DnCe&e( )%ne cu toC%
pro.e(or%%WL Empatia profesorului4 KSDnteC% deranBat 0% a$eC%
ne$o%e de a(%*urr% c .%%ca d$(# pr%Ae0te toat atenC%a de
care are ne$o%eJL
LucraA cu un *rup de e&e$% de c&a(a a opta1 &a o 0coa& d%n
Za(h%n*ton1 0%/% Dn$CaA ( (e conecteHe &a (ent%Aente&e 0%
ne$o%&e de d%nco&o de Ae(aB# I/aA ru*at (a .ac o &%(t de
&ucrur% pe care &e (pun pr%nC%%1 pro.e(or%% 0% co&e*%% &or 0% pe
care e% &e %nterpreteaH ca .%%nd cr%t%c% 0% &e/aA deAon(trat Dn
ce .e& pot Dn$Ca ( (%At ce (ent%Aente 0% ne$o% (Dnt d%nco&o
de ace(te enunCur%# Le/aA (pu( c .%ecare Ae(aB care prea a .%
o cr%t%c era ca un cDntec pe care a$eaA (/& cDnt pentru e%#
CDntecu& era KVeH%/A .ruAoa(L de PathQ 0% Red GraAAer#
VeH%/A .ruAoa(
Caut ce/% Aa% .ruAo( Dn A%ne1
A(ta (Dnt eu1 cea rea&1
N%c% c $reau ( .%u Aa% )%ne#
Poate $a dura o $reAe1
Poate $a .% *reu1
Dar $eH%/A .ruAoa(W
VeH%/A .ruAoa( @n
.%ecare H%1 CreH% c
poC% r%(ca1
creH% c o ca&e $e% *(% ca (
A $eH% (tr&uc%toare Pr%n tot
ce .ac eu 0% ( A $eH%
.ruAoa(J
O &un Aa% tDrH%u1 aA re$en%t Dn ace&a0% ora0 0% (tteaA de
$or) cu un pro.e(or# Ace(ta A%/a (pu(1 cu repro0: KTu 0t%% ce
Aon0tr% a% creatJ De .%ecare dat cDnd DncepeA ( ur&A &a
cop%%1 e% D0% une(c cu toC%% )raCe&e 0% cDnt VVeH%/A
.ruAoa(XL#
ExerciiulA
+iferena ntre primirea mesa*ului cu empatie i f"r"
empatie
Dac $reC% ( .aceC% un e5erc%C%u pentru a $edea dac
(DnteA (au nu de acord Dn pr%$%nCa eApat%e%1 $ ro* (
Dncercu%C% nuAru& d%n .aCa .%ecre% a.%rAaC%% Dn care
Per(oana " r(punde cu eApat%e .aC de ceea ce (e
DntDAp& cu Per(oana A#
=# 'ersoana - 2elev34 N%Aen% nu A p&ace# 'ersoana 5
2profesor34 "a da1 nuAa% c nu te cuno(c prea )%ne1
pentru c e0t% t%A%d#
2# 'ersoana - 2elev34 Nu pot .ace pro)&eAe&e a(tea de
AateAat%c# SDnt pro(t#
'ersoana 5 2profesor34 Te (%AC% .ru(trat 0% $re% (
DnCe&e*% Aa% )%neJ
8# 'ersoana - 2p"rinte34 ,%%ca Aea nu $or)e0te cu
A%ne de(pre n%A%c#
'ersoana 5 2profesor34 AC% Dncercat (/o a(cu&taC%
Aa% Au&tJ
I# 'ersoana - 2director34 Tre)u%e ca note&e e&e$%&or
t% ( .%e Aa% Aar%#
'ersoana 5 2profesor34 V .aceC% *r%B% 0% $reC% ( ne
proteBaC% de or%ce .e& de con(ec%nCe nep&cute care ar
putea aprea dac nu (e %au note Aa% Aar%J
4# 'ersoana - 2elev34 Pat e(te Dntotdeauna pre.erata
pro.e(oare%#
'ersoana 5 2profesor34 E0t% (uprat c o ro* pe
ea ( A aButeJ
:# 'ersoana - 2elev34 Ur(c 0coa&aW
'ersoana 5 2profesor34 Rt%u ce (%AC%# N%c% A%e nu/A%
p&cea &a 0coa& cDnd eraA ca t%ne#
7# 'ersoana - 2elev34 Cred c e nedrept c cea&a&t
c&a( are pauHa Aa% &un* decDt no%#
'ersoana 5 2profesor34 A(ta (e DntDAp& pentru c
e% (Dnt Aa% A%c%#
9# 'ersoana - 2p"rinte34 Le daC% prea Au&te teAe
e&e$%&or# ,%%ca Aea p&Dn*e Dn .%ecare (ear
DncercDnd (/0% terA%ne teAa#
'ersoana 5 2profesor34 V .aceC% *r%B% pentru )%ne&e
0% (ntatea .%%ce% d$(#J
6# 'ersoana - 2elev34 Nu $reau ( $or)e(c de(pre
a(ta#
'ersoana 5 2profesor34 Nu $d cuA $oA &Aur%
pro)&eAa1 dac nu $re% (/o d%(cutA#
=3# 'ersoana - 2elev34 Nu $reau ( (une c&opoCe&u&# Nu
$o% terA%na n%c%odat po$e(tea# 'ersoana 5
2profesor34 Te (%AC% .ru(trat pentru c $re% ( terA%n%
po$e(tea acuA1 c e0t% atDt de aproape de .%na&J
)at" care snt r"spunsurile mele la Exerciiul A4
=# Nu aA Dncercu%t ace(t nuAr1 pentru c Per(oana " a
DncuraBat 0% apo% a o.er%t o ana&%H Dn &oc ( pr%Aea(c
eApat%c Ae(aBu& &e*at de ceea ce (e DntDAp& cu
Per(oana A# Per(oana " ar .% putut (pune: KE0t% tr%(t1
pentru c $re% ( a% pr%eten%JL
2# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 (DnteA de acord#
Per(oana " pr%Ae0te cu eApat%e Ae(aBu& tran(A%( de
Per(oana A#
8# Nu aA Dncercu%t ace(t nuAr1 pentru c Per(oana "
o.er (.atur% Dn &oc ( pr%Aea(c cu eApat%e Ae(aBu&
tran(A%( de Per(oana A# Per(oana " ar .D putut (pune:
KV (%AC%C% tr%(t pentru c nu puteC% a$ea o &e*tur
Aa% )una cu .%%ca d$(#JL
I# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 (DnteA de acord#
Per(oana " pr%Ae0te cu eApat%e Ae(aBu& tran(A%( de
Per(oana A#
4# Per(oana " D0% a(uA re(pon(a)%&%tatea pentru
(ent%Aente&e Per(oane% A1 Dn &oc ( pr%Aea(c cu
eApat%e Ae(aBu& ace(te%a# Per(oana " ar .% putut
(pune: K E0t% (uprat pentru c a% $rea ( a% Aa%
Au&te ocaH%% ( aBuC%JL
:# Per(oana " pre(upune c a DnCe&e( 0% $or)e0te apo% Aa%
de*ra) de(pre propr%%&e (ent%Aente Dn &oc ( pr%Aea(c cu
eApat%e Ae(aBu& Per(oane% A# Per(oana " ar .% putut
(pune: KTe (%AC% .ru(trat 0% a% ne$o%e de Aa% Au&t aButor &a
acea(t Aater%eJL
7# Per(oana " e5p&%c1 Dn &oc ( pr%Aea(c cu eApat%e
Ae(aBu& Per(oane% A# Per(oana " ar .% putut (pune: KE0t%
(uprat pentru c a% $rea ca toat &uAea d%n 0coa& ( .%e
tratat Dn Aod e*a&JL
9# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 (DnteA de acord#
Per(oana " pr%Ae0te cu eApat%e Ae(aBu& tran(A%( de
Per(oana A#
6# Per(oana " $or)e0te de(pre prer%&e e% Dn &oc (
pr%Aea(c eApat%e Ae(aBu& tran(A%( de Per(oana A#
Per(oana " ar .% putut (pune: KE0t% (uprat 0% a% ne$o%e de
ce$a t%Ap pentru a/C% da (eaAa ce (%AC%JL
=3# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 (DnteA de acord#
Per(oana " pr%Ae0te cu eApat%e Ae(aBu& tran(A%(
de Per(oana A#
CAPITOLUL :
CreareaG de relaii de parteriat ntre profesori i
elevi
'arteneriatul n sta(ilirea de o(iective i n
evaluare
n AaBor%tatea 0co&%&or Dn care (%(teAu& e(te unu& DoA%nator1
ro&u& pro.e(or%&or e(te ace&a de a contro&a act%$%tC%&e
e&e$%&or# Se pre(upune c pro.e(or%% 0t%u ce tre)u%e ( Dn$eCe
cop%%% 0% cuA tre)u%e (a (e poarte# Porn%nd de &a ace(te
cuno0t%nCe1 pro.e(or%% au dreptu& de a .o&o(% tact%c% de .orC
;recoApen(e1 pedep(e1 $%no$C%e1 ru0%ne1 dator%e1 o)&%*aC%e<
pentru a contro&a acC%un%&e e&e$%&or# R%1 porn%nd de &a acea(t
pre(upunere1 autor%tC%&e 0co&are (ta)%&e(c pro*raAe de (tud%u
un%&atera&e# Acea(ta .ace ca e&e$%% ( a%) dou $ar%ante:
(upunerea (au re$o&ta1 %ar pro.e(or%% care nu (e (%At de&oc )%ne
Dn acea(t po(tur de conducere (e (%At neput%nc%o0% Dn a
produce o (ch%A)are#
I
Dar dac/% pre*t%A pe e&e$% ( creeHe 0% ( AenC%n
or*an%HaC%% pu(e Dn (&uB)a une% V%eC% DAp&%n%te1 propun (a &e
o.er%A po(%)%&%tatea de a %nteracC%ona cu pro.e(or%% 0% d%rector%%
de 0co&% pe )aHe&e unu% partener%at# Una d%ntre Aan%.e(tr%&e
ace(tu% partener%at are &e*tur cu (ta)%&%rea de o)%ect%$e de
(tud%u#
,(iective care duc la o educaie
pentru o iaa mplinita
Pentru ca ace(te o)%ect%$e ( poate .% (ta)%&%te de coAun
acord1 tre)u%e ca pro.e(or%% ( coAun%ce c&ar Dn ce .e& $or .%
DA)untC%te $%eC%&e e&e$%&or dac $or re(pecta o)%ect%$e&e
a&e(e# Ace(t &ucru e(te e(enC%a&1 pentru c educaC%a pu( Dn
(&uB)a une% V%eC% DAp&%n%te cere ca acC%un%&e pro.e(or%&or 0% a&e
e&e$%&or ( .%e Aot%$ate de %ntenC%a de a DA)untC% $%aCa1 0% nu
de teaAa de pedeap( (au de (peranCa de a pr%A% $reun .e& de
recoApen( ;o not Aare (au o )ur( 0co&ar<1 0% cu (%*uranC
nu de un ed%ct care (pune c ace%a care conduc (tructur%&e
0co&are 0t%u ce e Aa% )%ne pentru no%# S .%e acea(ta1 oare1
%deea une% 0co&% Dn care e&e$%% Dn$aC ce 0% cDnd $or1 %deea de
a)(o&ut Dn*du%nCJ Nu Aa% Au&t decDt (u(C%nerea p(trr%%
(%(teAu&u% DoA%nator#
Poate c nu e5%(t n%c% o ca&e Aa% c&ar de a .ace d%.erenCa
Dntre DoA%naC%e1 Dn*du%nC 0% educaC%a pentru o V%aC
DAp&%n%t decDt o)(er$area Aodu&u% Dn care (e (ta)%&e(c
o)%ect%$e&e de (tud%u:
U In educaC%a DoA%natoare1 o)%ect%$e&e pro.e(oru&u% (Dnt
urAate .r a .% nece(ar %Ap&%carea e&e$u&u%# In educaC%a
Dn*du%toare1 o)%ect%$e&e e&e$u&u% (Dnt urAate .r a .%
nece(ar %Ap&%carea pro.e(oru&u%# In educaC%a pentru
DAp&%n%rea V%eC%%1 nuAa% ace&e o)%ect%$e cu care (Dnt de acord
0% e&e$%% 0% pro.e(or%% (Dnt urAate# Proce(u& pr%n care pro.e(or%%
0% e&e$%% (ta)%&e(c de coAun acord o)%ect%$e&e poate Dncepe cu
recoAandarea de ctre pro.e(or Dn &e*tur cu un doAen%u de
(tud%u 0% cu e5p&%carea ne$o%&or pe care crede pro.e(oru& c &e/
ar (at%(.ace a)ordarea ace(tu% doAen%u# Dac e&e$u& $ede 0% e&
$a&oa/
rea cur(u&u% propu( 0% e(te de acord1 atunc% o)%ect%$e&e
Autua&e au .o(t (ta)%&%te# Ace(tea pot .% (ta)%&%te 0% dup ce
e&e$u& propune un doAen%u de (tud%u pe care pro.e(oru& $rea
(/& a)ordeHe#
Capac%tatea de a d%a&o*a de(cr%( Dn cap%to&e&e 2 0% 8 e(te
e(enC%a& pentru ca pro.e(or%% ( poate aBun*e &a un nuA%tor
coAun cu e&e$%% &or# Pentru a Ar% %Ap&%carea e&e$%&or Dn ceea
ce pr%$e0te o)%ect%$e&e propu(e1 pro.e(or%% nu nuAa% c tre)u%e
( .%e con0t%enC% de natura poH%t%$ a o)%ect%$e&or recoAandate1
dar tre)u%e ( poat e5p&%ca Dn ce .e& ace(te o)%ect%$e $or duce
&a DA)untC%rea $%eC%% e&e$%&or#
CDnd 0% dac e&e$%% nu $or ( a)ordeHe anuA%te o)%ect%$e1
pro.e(or%% au ne$o%e de ace(te a)%&%tC% de coAun%care pentru a
DnCe&e*e ret%cenCe&e e&e$%&or 0% a/0% da (eaAa dac e5%(t $reo
ca&e de a .ace ca o)%ect%$e&e ( .%e Aa% atract%$e# Dator%t
ace(te% capac%tC% de DnCe&e*ere1 pro.e(oru& (/ar putea ( aBun*
&a conc&uH%a c a&te o)%ect%$e ar .% Aa% potr%$%te pentru e&e$
decDt ce&e propu(e de e& %n%C%a&#
Pr%$%nd Dn urA &a o)%ect%$e&e educaC%ona&e pe care edu/
cator%% Ae% au (ta)%&%t c ar .% ut%&e pentru A%ne1 pot (pune c
nu au aprec%at prea corect# Nu cred c $%aCa Aea a .o(t
.undaAenta& DA)untC%t de AaBor%tatea (u)%ecte&or pe care
A% &e/au propu( e%# AcuA1 *(e(c Au&te ar%% de cunoa0tere pe
care a0 .% $rut ( &e a)ordeH 0% care cred c A%/ar .% (er$%t Aa%
)%ne decDt ce&e a&e(e de A%ne#
De(%*ur1 e(te Au&t Aa% (%Ap&u pentru pro.e(or% 0% e&e$% (
(ta)%&ea(c o)%ect%$e&e de coAun acord1 dac 0co&%&e (Dnt
(tructurate Dn a0a .e& DncDt ( D% (u(C%n Dn ace(t (en(# Dn caHu& Dn
care conducerea 0co&%% a (ta)%&%t c&ar Aater%%&e de (tud%u1
pro.e(or%% 0% e&e$%% au dou a&ternat%$e# E% pot dec%de de
coAun acord ( %*nore ace&e Aater%% de (tud%u pre(ta)%&%te1
cuno(cDnd e.ecte&e ne*at%$e pe care ace(t .apt &/ar putea a$ea
;de p%&d1 o per.orAanC (&a) &a te(te<# Sau pot dec%de (
urAeHe pro*raAa (ta)%&%t1 pentru a e$%ta con(ec%nCe&e
ne*at%$e# Poate c $or *(% Aodur% %n$ent%$e de a preda 0% a
Dn$Ca Aater%%&e a&e(e pentru e%#
Elevii au avut ntotdeauna de ales
IAp&%carea e&e$%&or Dn (ta)%&%rea o)%ect%$e&or &or de (tud%u
nu e(te ce$a atDt de rad%ca& pe cDt pare# ,%e c dreptu& e&e$%&or
de a .% partener% Dn a&e*erea (u)%ecte&or de (tud%u e(te
recuno(cut1 .%e c nu1 e% tot au de a&e(# E5per%enCa A%/a
deAon(trat c AaBor%tatea e&e$%&or (Dnt Aa% dorn%c% ( urAeHe
o)%ect%$e&e propu(e de pro.e(or% (au d%rector% atunc% cDnd
ace(tea (Dnt preHentate ca opC%un% 0% (Dnt recoAandate
;pre(upunDnd1 de(%*ur1 c o)%ect%$e&e o.er 0an(e pentru o
V%aC DAp&%n%t<1 decDt atunc% cDnd (Dnt preHentate drept ce$a
ce tre)u%e .cut#
Cu a&te cu$%nte1 d%.erenCa Dntre pro*raAe&e educaC%ona&e
pu(e Dn (&uB)a DAp&%n%r%% per(ona&e 0% ce&e a&e (%(teAe&or
DoA%natoare nu con(t Dn .aptu& c pr%Aa o.er po(%)%&%tatea
de a a&e*e (u)%ecte&e de (tud%u1 %ar cea de/a doua nu#
D%.erenCa $%ne d%n .aptu& c acea(t a&e*ere e(te re(pectat de
pro*raAe&e educat%$e pentru o V%aC DAp&%n%t 0% e(te ne*&%Bat
de pro*raAe&e (%(teAe&or DoA%natoare#
AA a$ut de/a .ace cu un d%rector de &%ceu d%ntr/un Aare
ora0 d%n State&e Un%te care a .o(t e5treA de (uprat Dn Ao/
Aentu& Dn care aA $or)%t de(pre po(%)%&%tatea ca e&e$%% ( .%e
partener% Dn &uarea unor dec%H%% &e*ate de ceea ce (tud%aH e%#
E& a prote(tat1 (punDnd c e5%(t &ucrur% pe care e&e$%% nu au
$o%e ( &e dec%d# I/aA cerut un e5eAp&u#
!%/a (pu(: KDn ace(t (tat1 &e*ea cere ca e&e$%% ( Aear* &a
0coa& pDn &a $Dr(ta de =: an%1 dec% nu pot a&e*e dac ( $%n
(au nuL#
!% (/a prut de(tu& de aAuHant# De ce aBun(e(eA oare &a
0coa&a &u%J CoA%(%a pentru Dn$CADnt A cheAa(e ( &ucreH
cu ace&e 0co&% d%n ora0 &a care rata a)(enCe&or neAot%$ate era
de pe(te 83[ H%&n%c# Ce% d%n coA%(%a pentru Dn$CADnt (perau
ca eu ( &e pot o.er% ce&or care &ucrau Dn ace(te 0co&% %de%
&e*ate de .e&u& Dn care puteau .ace educaC%a Aa% p&cut pentru
e&e$%# Cu toate c d%rectoru& (pu(e(e c e&e$%% nu pot a&e*e
dac ( $%n (au nu &a 0coa&1 ce& puC%n 83[ d%ntre e&e$%% &u%
erau con0t%enC% de acea(t opC%une 0% .cu(er deBa o a&e*ere#
In t%Apu& une% pauHe1 Aa% tDrH%u1 Dn aceea0% H%1 unu& d%ntre
pro.e(or% a $en%t &a A%ne 0% A%/a (pu(: KDac $reC% ( $edeC%
ce$a aAuHant1 tre)u%e ( $en%C% (/% $edeC% pe e&e$% cuA r%d
atunc% cDnd d%rectoru& 0co&%% anunC c toC% e&e$%% tre)u%e ( .%e
preHenC%# TocAa% ace% 83[ care ar tre)u% ( aud a(ta nu (Dnt
aco&oL#
Heama profesorilor fa" de implicarea elevilor n
sta(ilirea o(iectivelor
Un%% d%ntre pro.e(or%% 0% d%rector%% d%n (%(teAe&e de Dn$/
CADnt DoA%natoare (Dnt 0ocaC% dac &e (u*ereH c e&e$%% ar
tre)u% ( .%e pr%$%C% ca partener% e*a&% Dn (ta)%&%rea de o)%ect%$e#
Pro.e(or%% (Dnt Dn*r%BoraC% d%n dou Aot%$e# Pr%Au& der%$ d%n
teaAa &or c %*noranCa e&e$%&or ar putea %nter$en% Dn ceea ce
0t%u pro.e(or%% c e Aa% )%ne pentru Dn$Cce%#
De p%&d1 %/aA auH%t pe Dn$Ctor%% de &a c&a(a DntD% (pu/nDnd:
KNu $d cuA poC% (ta)%&% o)%ect%$e cu ce% de c&a(a DntD%# E% nu
0t%u de(tu&e de(pre po(%)%&%tC%&e &or pentru a .ace a&e*er%
e.%c%enteL# De a(eAenea1 %/aA auH%t pe pro.e(or%% de &a
.acu&tC%: KNu $d cuA poC% (ta)%&% de coAun acord o)%ect%$e
&e*ate de Aater%%&e tehn%ce cu (tudenC%% care nu 0t%u n%A%c
de(pre doAen%u& re(pect%$L# Nu cred c %*noranCa e&e$%&or e(te
un Aot%$ (u.%c%ent pentru ca pro.e(or%% ( dec%d un%&atera&
care (Dnt o)%ecte&e de (tud%u# Dac un pro.e(or e(te .erA
con$%n( de un o)%ect%$ anuAe1 A%/ar p&cea ca ace(ta ( .%e
re(pon(a)%& Dn pr%$%nCa educaC%e% date e&e$u&u% Dn a(eAenea
A(ur1 DncDt ( $rea ca e&e$u& ( part%c%pe act%$ &a a)ordarea
ace&u% o)%ect de (tud%u#
A& do%&ea Aot%$ de Dn*r%Borare a& pro.e(or%&or Dn &e*tur cu
(ta)%&%rea o)%ect%$e&or de coAun acord cu e&e$%% e(te
po(%)%&%tatea ca e&e$%% ( re.uHe $a&or%&e care (Dnt e(enC%a&e d%n
punctu& de $edere a& pro.e(oru&u%# De acea(t dat1 (%tuaC%a
e(te d%.er%t .aC de pr%Aa $ar%ant1 pentru c nu (e porne0te
de &a %*noranCa e&e$u&u%# Pur 0% (%Ap&u1 e&e$u& nu e(te de acord
c o)%ect%$e&e (ta)%&%te (Dnt %Aportante1 Dntr/o a(t.e& de (tare de
&ucrur%1 Au&C% pro.e(or% cred Dn ceea ce (e cheaA a)ordarea
con.orA Kteor%e% (panacu&u%L# Acea(ta poate .% reHuAat caA
a0a: KCh%ar dac nu $or ( AnDnce (panacu& acuA1 dac D%
o)&%* (/& AnDnce1 $a $en% o $reAe cDnd $or .% recuno(ctor%
c %/aA o)&%*atL#
! Dn*r%BoreaH ace(t Aod de *Dnd%re d%n dou Aot%$e# In
pr%Au& rDnd1 A Dntre) cDC% oaAen% (.Dr0e(c pr%n a &e p&cea
K(panacu&L dup ce tre)u%e (/& accepte Dntr/un a(eAenea
Aod# La .%ecare pro.e(or care (e &aud cDtor e&e$% &e/a p&cut
K(panacu&L1 aud Hece e&e$% care po$e(te(c cDt de Au&t 0%/au urDt
pro.e(or%% pentru c ace(ta &e/a .o(t )*at pe *Dt#
@n a& do%&ea rDnd1 ch%ar dac Au&tor e&e$% aBun*e ch%ar ( &e
p&ac K(panacu&L %Apu( Dn ace(t .e&1 A Dn*r%BoreaH .aptu&
c e% Dn$aC de &a pro.e(or% c1 atunc% cDnd creH% Dn ce$a cu
putere1 e(te Dn ord%ne (/& %Apu% 0% a&tcu%$a K(pre )%ne&e &u%L#
AA tot $Hut cDt ru poate .ace o a(t.e& de *Dnd%re pentru a
Aa% $rea ca ea ( (e perpetueHe#
Dac pro.e(oru& nu poate aBun*e &a o DnCe&e*ere Autua&
cu e&e$u& pr%$%nd %AportanCa o)%ect%$e&or1 (per ca pro.e(oru&
( .%e de(ch%( &a or%care d%ntre urAtoare&e tre% $ar%ante:
=# O)%ect%$e&e nu au $a&oare pentru e&e$1 dec% nu tre)u%e
( .%e preHentate ca .%%nd e(enC%a&e (au o)&%*ator%%#
2# O)%ect%$e&e (Dnt %Aportante1 dar pro.e(oru& nu a reu0%t
(/% coAun%ce e&e$u&u% $a&oarea ace(tora# In ace(t caH1
pro.e(oru& tre)u%e ( recunoa(c nece(%tatea cont%nur%%
d%a&o*u&u%#
8# Pro.e(oru& coAun%c atDt con$%n*erea c o)%ect%$e&e
(Dnt %Aportante1 cDt 0% dor%nCa ca e&e$u& ( &e Dndep&%/
nea(c1 dar 0% .aptu& c e&e$u& nu $a .% pedep(%t dac nu
reu0e0te#
Exemple de o(iective sta(ilite de comun acord
La o c&a(1 Dn pr%Au& an de (tud%u d%n !ontana1 Dn$/
Ctoarea Dncepe tr%Ae(tru& e5p&%cDndu/&e e&e$%&or c $rea (/%
Dn$eCe cDt de Au&t c%t%re1 AateAat%c1 0t%%nCe 0% &%A) $or e%
( Dn$eCe# Apo%1 ea deAon(treaH cDt ar putea Dn$Ca .%ecare
e&e$ pDn &a .%na&u& tr%Ae(tru&u%# De e5eAp&u1 ea &e arat o
carte pe care e% $or putea (/o c%tea(c (au e5erc%C%% de
AateAat%c pe care $or putea ( &e reHo&$e# Dn ace(t .e&1
ea Dncearc ( (ta)%&ea(c ce per.orAanCe pot rea&%Ha e% Dn
.%ecare doAen%u1 Dn parte#
In cont%nuare1 Dn$Ctoarea &e (u*ereaH e&e$%&or (a o anunCe
cDnd $or .% dec%( ce $or ( (tud%eHe# In tot ace(t t%Ap1 e&e$%%
(Dnt &%)er% ( (e p&%A)e pr%n c&a( 0% ( (e u%te &a Aater%a&e&e pe
care &e/a p&a(at ea Dn d%.er%te Hone a&e c&a(e%# Dup ce e&e$%% D%
(pun ce au a&e( ( Dn$eCe1 cadru& d%dact%c (ta)%&e0te o)%ect%$e&e
.%ecru%a#
De e5eAp&u1 dac e&e$%% (pun c $or ( Dn$eCe ( c%tea(c
acea carte artat de Dn$Ctoare1 ea D% poate Dntre)a dac 0t%u
con(oane&e ;deAon(trDndu/&e1 de(%*ur1 ce (Dnt ace&ea
con(oane<# Dac e&e$%% nu 0t%u con(oane1 e% 0% Dn$Ctoarea pot
cdea de acord ( Dn$eCe 0a(e con(oane Dn acea H%#
Un a& do%&ea e5eAp&u &e*at de cuA (e poate aBun*e &a
(ta)%&%rea de coAun acord a o)%ect%$e&or %Ap&%ca un cur( de
0t%%nCe po&%t%ce pentru Dnceptor%1 de &a Un%$er(%tatea d%n
!%((our%# De ce&e Aa% Au&te or%1 un pro.e(or are c%rca 833 de
(tudenC% &a cur(1 a0a c (ta)%&%rea o)%ect%$e&or pentru .%ecare Dn
parte poate con(uAa e5treA de Au&t t%Ap# In pr%Aa H% de cur(1
pro.e(oru& &e d tuturor (tudenC%&or o hDrt%e pe care (Dnt trecute
=2 o)%ect%$e# StudenC%% (Dnt DndeAnaC% ( a&ea* unu& d%ntre
ce&e =2 o)%ect%$e1 care D% atra*e Aa% Au&t1 0% (/& (cr%e pe o
)ucat de hDrt%e1 ( (e (eAneHe 0% ( dea acea hDrt%e
pro.e(oru&u%# Acea(t coa& de hDrt%e e(te ca un .e& de contract
Dntre pro.e(or 0% (tudent1 repreHentDnd DnCe&e*erea &or Autua&
Dn &e*tur cu o)%ect%$e&e# Dac (tudenC%% nu (Dnt %ntere(aC% de
n%c% unu& d%ntre ce&e =2 o)%ect%$e (u*erate1 pro.e(oru& &e cere
( $%n &a o con(u&taC%e Dntre patru och%1 pentru a *(% o)%ect%$e
ad%C%ona&e care ( &e treHea(c %ntere(u&#
Cum s" au#i nevoia de dincolo de 6nu&
Pentru a aBun*e &a o)%ect%$e de %ntere( coAun1 ade(ea e(te
nece(ar ca pro.e(oru& ( aud ne$o%a e5pr%Aat de e&e$u& care
(pune KnuL (au Knu $reau ceea ce a$eC% de o.er%tL# Dac
pro.e(or%% au cuno0t%nCe Dn ceea ce pr%$e0te coAun%carea
non$%o&ent1 e% (%At ne$o%&e de d%nco&o de a.%rAaC%%# Ade(ea1
ace(te Ae(aBe (Dnt K! teA ( nu dau *re0 0% tre)u%e ( A
proteBeH de durerea tr%t Dn trecut1 cDnd nu aA .o(t Dn (tare (
Dn$CL (au KAA pro)&eAe per(ona&e 0% aA ne$o%e de
DnCe&e*ere# PDn ce nu/A% (at%(.ac acea(t ne$o%e1 aA prea
puC%na ener*%e ( Dn$C ce$aL#
Dup ce pro.e(oru& (ta)%&e0te care e(te ne$o%a de d%nco&o
de KnuL1 e& $a putea Aa% )%ne ( (at%(.ac acea ne$o%e Dntr/un
.e& care (/% perA%t e&e$u&u% ( adopte de )un$o%e
act%$%tC%&e educaC%ona&e (u*erate de pro.e(or#
De(%*ur1 pro.e(oru& tre)u%e ( .%e Aereu de(ch%( .aC de
po(%)%&%tatea ca ace& KnuL ( Dn(eAne c ne$o%&e e&e$u&u% nu
$or .% (at%(.cute de ceea ce/% o.er ace(ta 0% c poate .% Dn
%ntere(u& pro.e(oru&u% 0% a& e&e$u&u% ( *(ea(c a&ternat%$e &a
re(pect%$a o.ert#
O pro.e(oar A%/a dat un e5eAp&u de .o&o(%re a a)%&%tC%&or
de coAun%care Dn reHo&$area unu% con.&%ct cu un e&e$ d%n c&a(a
a 0a(ea# S%tuaC%a a aprut Dn a doua H% de 0coa&# Pro.e(oara a
e5pu( cDte$a o)%ect%$e &e*ate de &ecC%a de AateAat%c# ToC%
e&e$%% c&a(e% a&e(e(er un o)%ect%$ a(upra cru%a ( (e
concentreHe1 Dn a.ar de un )%at care (ttea 0% (e u%ta pe
.erea(tr# Pro.e(oara D0% aA%ntea d%a&o*u& pe care =/a a$ut cu
e&e$u&#
'rofesoara4 Par% p&%ct%(%t 0% ne%ntere(at de o)%ect%$e&e pe care
&e/aA (u*erat eu pentru &ecC%a de AateAat%c# Se pare c
a% $rea ( .ac% a&tce$a#
Elevul 2enervat34 !ateAat%ca e o pro(t%eW
'rofesoara4 !% (e pare c tu ch%ar ur0t% AateAat%ca 0% a% $rea
( .ac% ce$a Aa% ut%& pentru t%ne#
Elevul4 Da#
'rofesoara4 SDnt deHaA*%t de A%ne# Vo%aA ca AateAat%ca
( p&ac tuturor1 dar $ad c C%e nu pot .ace (/C% p&ac#
Elevul4 Or%cuA1 nu 0t%u de ce tre)u%e ( Dn$CA AateAat%c#
'rofesoara4 Vre% ( DnCe&e*% %AportanCa une% Aater%% Dna%nte
de a o (tud%aJ Nu $eH% n%c% un Aot%$ pentru care a%
Dn$Ca AateAat%caJ
Elevul4 E5act#
'rofesoara4 SDnt neduAer%t1 pentru c nu (Dnt (%*ur dac nu
$eH% Dn ce .e& ar putea .% ut%& AateAat%ca (au dac1 pur 0%
(%Ap&u1 nu/C% p&ace# A0 $rea ( 0t%u care $ar%ant e
ade$rat#
Elevul4 E(te prea *rea###
'rofesoara4 Vre% ( (pu% c te (%AC% .ru(trat 0% a% ne$o%e de
Aa% Au&t aButor Dn a DnCe&e*e cuA ( reHo&$% pro)&eAe&eJ
Elevul4 Da1 0% e 0% p&%ct%(%toare#
'rofesoara4 Dec% te p&%ct%(e0t% 0% a% $rea ( .%e Aa% %nc%/tant###
Elevul4 Da#
'rofesoara4 SDnt con$%n( c puteA ( .aceA ( .%e Aa%
(%Ap& 0% Aa% d%(tract%$# A0 $rea ( Dncerc#
Elevul4 CuAJ
'rofesoara4 AA ne$o%e de aButoru& tu# Vreau (/A% (pu% or%
de cDte or% &ucru& &a AateAat%c de$%ne p&%ct%(%tor (au
d%.%c%&# Atunc%1 aA putea ( e5per%AentA DApre/
un pentru a *(% Aodur% de a o .ace Aa% (%Ap& 0% Aa%
pe DnCe&e(u& tu#
'rofesoara 2ncercnd s" trate#e cu empatie comportamentul
non-ver(al al elevului34 Dnc Aa% a% Dndo%e&%J
Elevul4 R% dac (DnteC% ocupatJ
'rofesoara4 Vre% ( 0t%% cuA $oA procedaJ
Elevul4 Da###
'rofesoara4 In ace& caH1 te $o% ru*a ( .ac% ce$a ce 0t%% ( .ac%
pDn ce $o% a$ea t%Ap# Nu $reau ( &ucreH% &a
AateAat%c1 dac te/a% DApotAo&%t#
A$Dnd acea(t a(%*urare c pro.e(oara $a .ace tot po(%)%&u&
(a adapteHe &ucru& pentru n%$e&u& de coApetenC a& e&e$u&u% 0%
(e $a (trdu% ( .ac o)%ectu& de (tud%u Aa% %ntere(ant1 e&e$u&
e(te dorn%c ( &ucreHe pentru rea&%Harea o)%ect%$u&u% propu( &a
AateAat%c#
Nu $reau ( (pun1 pr%n ace(t e5eAp&u1 c reHo&uC%%&e
Autua&e (.Dr0e(c Aereu &a .e&: e&e$%% .ac ceea ce $or pro.e(or%%#
La .e& ca Dn caHu& or%cror %nteracC%un% cu (copu& DA)untC%r%%
$%eC%%1 ceea ce .ace ca reHo&uC%a rec%proc acceptat ( .%e
con0t%%nCa da(c&u&u% c o)%ect%$u& nu e(te ace&a de a/&
deterA%na pe e&e$ ( .ac ceea ce $re% tu1 c% de a crea ca&%tatea
cone5%un%% care &e perA%te atDt pro.e(oru&u%1 cDt 0% e&e$u&u% (/0%
(at%(.ac ne$o%&e#
In (%tuaC%%&e Dn care pro.e(oru& 0% e&e$u& (Dnt de acord (
a&ea* dor%nCe&e e&e$u&u%1 0% nu pe ce&e a&e pro.e(oru&u%1 Dntr/o
(%tuaC%e de con.&%ct1 aA con(tatat ca (Dnt Au&C% pro.e(or% care
%nterpreteaH a(ta ca .%%nd o KcedareL 0% Au&C% e&e$% care o
con(%der Kun cD0t%*L# O a(t.e& de %nterpretare e(te dureroa(
pentru ce% care cred c e(te Kde dator%aL pro.e(oru&u% ca e&e$%%
( .ac Kceea ce e(te ce& Aa% )%ne
pentru e%L ;ad%c ceea ce $rea pro.e(oru&<# Dar eu cred c
pro.e(or%% Kp%erdL nuAa% atunc% cDnd (e (upun une% reHo&uC%%
DApotr%$a $o%nCe% &or1 nu atunc% cDnd (Dnt %n.&uenCaC% Dn a/0%
(ch%A)a poH%C%a Dn urAa DnCe&e*er%% (ent%Aente&or 0% ne$o%&or
e&e$u&u%#
Exerciiul I
-u#irea nevoii de dincolo de 6nuJ
Pentru a aBun*e &a o)%ect%$e coAune 0% pentru a crea
3 atAo(.er de re(pect rec%proc1 Dn &ocu& %Apuner%%
dor%nCe&or noa(tre a(upra ce&or&a&C%1 e(te ut%& ( e5er(aA
capac%tatea de a auH% Dntr/ade$r ne$o%&e &a care oaAen%%
(pun KdaL atunc% cDnd (pun KnuL &a cer%nCe&e noa(tre#
V ro* (a Dncercu%C% nuAru& d%n .aCa .%ecru% enunC Dn
care Per(oana " aude ne$o%&e Per(oane% A1 atunc% cDnd
ace(ta (pune KnuL#
= 'ersoana - 2elev34 N/o (/A% p%erd tot t%Apu& &%)er
pentru a o aButa pe eaW
'ersoana 5 2profesor34 Cu toC%% tre)u%e ( ne aButA
Dntre no%#
2# 'ersoana - 2elev34 Nu (Dnt o)&%*at ( (a&ut (tea*u&#
'ersoana 5 2profesor34 Dac n/o .ac%1 $a tre)u% (/%
da% e5p&%caC%% d%rectoru&u%#
8# 'ersoana - 2p"rinte34 Nu/A% $o% o)&%*a .%%ca ( .ac
ce$a Dn care nu crede#
'ersoana 5 2profesor34 Cred c $reC% ( $ (u(C%neC%
.%%ca Dn a de$en% one(t 0% (%ncer .aC de ea Dn(0%#
I# 'ersoana - 2director34 Nu1 nu poC% renunCa &a note
&a c&a(a taW
'ersoana 5 2profesor34 Nu pot .% prta0 &a un (%(teA
care D% noteaH pe e&e$% 0% contr%)u%e &a (tre(u& &or 0% &a
na0terea une% coApet%C%% acer)e#
4# 'ersoana - 2elev43 Nu $reau (a &ucreH &a un pro%ect
de *rup#
'ersoana 5 2profesor34 Dncearc Acar#
:# 'ersoana - 2elev34 TeAa a(ta e o pro(t%eW N/o $o%
.aceW
'ersoana 5 2profesor34 Vre% ( te a(%*ur% c ceea ce .ac%
are un (en( pentru t%neJ
7# 'ersoana - 2elev34 Nu (pun c/A% pare ru daca
nu e a0aW
'ersoana 5 2profesor34 ! teA c $e% re*reta dac n/o
.ac%#
9# 'ersoana - 2p"rinte34 Nu $reau ( (tau a%c% 0% (
a(cu&t cuA DA% (puneC% d$(# ce e Dn nere*u& cu
cop%&u& AeuW
'ersoana 5 2profesor34 !% (e pare c aC% $rea ( e5%(te
un ech%&%)ru Dn con$er(aC%a noa(tr1 0% c aC% $rea (
auH%C% 0% ce/A% p&ace 0% adA%r &a cop%&u& d$(#1 nu doar
ceea ce A Dn*r%BoreaH#
6# 'ersoana - 2elev34 Nu A $eC% .ace pe A%ne (
rec%t poeH%%W
'ersoana 5 2profesor34 CreH% c nu e potr%$%t pentru
t%neJ
=3# 'ersoana - 2elev34 E p&%ct%(%tor ( co&oreH% hrC%W
'ersoana 5 2profesor34 Vre% ( *(%A o a&t ca&e
de a Dn$Ca *eo*ra.%eJ
)at" care snt r"spunsurile mele la Exerciiul I4
=# Nu aA Dncercu%t ace(t nuAr1 pentru c Per(oana " D%
$or)e0te Per(oane% A Dntr/un .e& Dn care %nduce
$%no$C%a1 0% nu o a(cu&t pe acea(ta# Cred c Per/
(oana A are ne$o%e de re(pect pentru autonoA%a (a 0%
de (u(C%nere pentru .e&u& Dn care a&e*e (/0% petreac
t%Apu&#
2# Con(%der c Per(oana " o aAen%nC pe Per(oana A1 Dn
&oc (/o a(cu&te# Cred c Per(oana A are ne$o%e (/0%
proteBeHe autonoA%a#
8# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 (DnteA de acord c
Per(oana " Dncearc ( aud ne$o%&e Per(oane% A#
I# Con(%der c Per(oana " D0% (pune prerea Dn a0a .e&
DncDt ( (u*ereHe c Per(oana A *re0e0te1 Dn &oc (/%
a(cu&te ne$o%&e# Cred c Per(oana A are ne$o%e de
Dncredere 0% e.%c%enC#
4# Con(%der c Per(oana " r(punde cu o (u*e(t%e1 Dn
&oc ( a(cu&te ce ne$o%e are Per(oana A# Pre(upun c
Per(oana A are ne$o%e de protecC%e contra .ru(trr%% 0%
a %n(at%(.acC%%&or pe care &e/a (%AC%t Dntr/o e5per%enC
(%A%&ar anter%oar#
:# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 (DnteA de acord c
Per(oana " Dncearc ( re(pecte $a&or%&e Per(oane% A#
7# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 nu (DnteA de acord#
!% (e pare c Per(oana " (u*ereaH o aAen%nCare
0% %nduce teaA Dn &oc ( a(cu&te ne$o%&e Per(oane%
A# Ar .% putut Dntre)a: KA% ne$o%e de eApat%e
pentru durerea pe care o (%AC%JL
9# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 (DnteA de acord c
Per(oana " Dncearc ( aud ne$o%&e Per(oane% A#
6# Con(%der c Per(oana " Aa% de*ra) cere o prere
decDt ( a(cu&te ne$o%&e Per(oane% A# Un r(pun( care
( (u*ereHe c Per(oana " a(cu&t de ne$o%&e
Per(oane% A ar putea .%: KVre% ( te aper% de
(ent%Aente dureroa(e1 cuA ar .% Bena 0% teaAaJL
=3# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 (DnteA de acord c
Per(oana " Dncearc ( aud ne$o%&e Per(oane% A#
Cea mai important" parte a nv"atului
AA part%c%pat &a un AoAent dat &a un cur( de p(%hoterap%e
(u(C%nut de Car& Ro*er( 0% aA Dn$Cat o &ecC%e %Aportant
de(pre $a&oarea %Ap&%cr%% e&e$%&or Dn (ta)%&%rea o)%ect%$e&or de
(tud%u d%n pr%Ae&e Hece A%nute de cur(#
Ro*er( a Dnceput cur(u& Dntr/un Aod care nu/A% era de&oc
.aA%&%ar# In &oc ( $%n 0% ( conduc proce(u& de a(%A%&are de
%n.orAaC%%1 e& a (tat pur 0% (%Ap&u 0% a a0teptat ( (puneA ce
$o%aA no% de &a ace& cur(# Unu& d%ntre co&e*%% Ae% 0%/a
e5pr%Aat %n(at%(.acC%a .aC de Aetoda non/d%rect%$ de predare
a &u% Ro*er( 0% a (pu( c e& p&t%(e ta5a pentru a Dn$Ca ceea ce
a$ea Ro*er( de o.er%t 0% $o%a ( 0t%e de ce Ro*er( nu ne ddea
%n.orAaC%%&e de(pre p(%hoterap%e# Ro*er( =/a a(cu&tat .oarte
atent pe (tudentu& neAu&CuA%t 0% apo% %/a r(pun(: KCred c
oaAen%%1 %nd%.erent cDt ar .% de cuno(ctor% (au creat%$% Dntr/un
anuA%t doAen%u1 nu au
Aa% Au&t decDt o %dee (au dou care (Dnt Dn e5c&u(%$%tate a&e
&or# V/a0 putea preHenta ace&e %de% pentru care A% (e cu$%ne
tot cred%tu& Dn c%rca c%nc% A%nute# R% apo%1 ce aA .ace tot re(tu&
(eAe(tru&u%JL
A.%rAaC%a &u% Ro*er( a prut a/& ener$a pe (tudentu& care a
r(pun(: KDa1 (Dnt de acord c n%Aen% nu 0t%e totu& de(pre un
(u)%ect1 dar d$(# 0t%C% Aa% )%ne decDt no% ce (/a DntDAp&at Dn
ace(t doAen%u 0% 0t%C% ce Aer%t ( Dn$CaAL#
D%n nou1 Ro*er( a a(cu&tat cu atenC%e (pu(e&e (tudentu&u%1
dup care %/a rep&%cat: KS/ar putea ca eu ( aA cuno0t%nCe Aa%
Au&te de(pre ceea ce (/a .cut Dn doAen%u& p(%ho/terap%e% decDt
a% duAneata# R% poate c 0t%u Aa% )%ne ce (e pred de o)%ce% Dn
ace(t doAen%u# Cu toate ace(tea1 nu $reau ( dec%d (%n*ur ce
e(te %Aportant pentru $o% ( Dn$CaC%1 pentru c eu cred c ce&
Aa% %Aportant a(pect a& Dn$Catu&u% e(te a&e*erea a ceea ce e
%Aportant ( Dn$eC%# Dac eu Dn(uA% .ac acea(t a&e*ere1 Dn
.%ecare H%1 $o% reHer$a cea Aa% %Aportant parte a H%&e% pentru a
Dn$Ca ce$a pentru A%ne#L
AA reC%nut acea &ecC%e pe(te an% 0% an% de H%&e1 0% A aBut
(/A% aA%nte(c de %AportanCa partener%atu&u% pro.e(or/e&e$
atunc% cDnd (e (ta)%&e0te ceea ce Aer%t Dn$Cat#
Hemerile elevilor n ceea ce privete implicarea lor n
sta(ilirea de o(iective
Nu e(te ce$a %e0%t d%n coAun ca e&e$%% care au trecut pr%n
Au&C% an% de .orAare Dntr/o 0coa& d%ntr/un (%(teA DoA%nator
( nu (e (%At Dn &ar*u& &or atunc% cDnd &% (e d po(%)%&%tatea (/
0% (ta)%&ea(c propr%%&e o)%ect%$e de (tud%u# Un%% d%ntre e% ar
putea (pune: KU%te care e trea)a1 nu $reau
( part%c%p &a toat acea(t ne*oc%ere# Spune/A% ce tre)u%e (
Dn$CL#
Atunc% cDnd predau 0% aud un a(t.e& de coAentar%u1 Dn
pr%Au& rDnd D% o.er e&e$u&u% eApat%e pentru d%(con.ortu& &u%# @%
(u*ereH ( ne )ucurA de o a)ordare nou 0% rad%ca&# !
adre(eH c&a(e% 0% Dntre): KSpuneC%/A%1 cDC% d%ntre $o% au $en%t
a%c% pentru c 0t%u care e(te Aater%a pe care ch%ar $or (/o
Dn$eCeJL ToC% ace0t%a $or .orAa *rupa A# KR% cDC% d%ntre $o% au
$en%t a%c% pentru c (e teA de ceea ce ar putea pC% dac nu ar
$en% a%c%JL Ace0t%a $or .orAa *rupa "#
Pot (pune c Dn aproape toate 0co&%&e &a care aA .o(t1 c%rca
tre% (.ertur% d%ntre e&e$% %ntr Dn *rupa "# Dup ce (e r%d%c
AD%n%&e1 (u*ereH ( nu Dnceap cur(u& pDn ce nu (Dnt cu toC%% Dn
*rupa A1 .r ca $reunu& d%ntre e&e$% ( treac Dn acea(t *rup
d%n teaA (au d%n o)&%*aC%e# D%(cuC%%&e care apar Dn urAa
ace(tu% .apt Dntre ce&e dou *rupe nu au &e*tur nuAa% cu
Aater%a de (tud%u1 c% 0% cu $a&or%&e per(ona&e a&e Ae&e 0% a&e
e&e$%&or#
Un%% e&e$% nu (e o)%0nu%e(c n%c%odat ( aprec%eHe acea(t
a)ordare (au1 ce& puC%n1 nu adA%t ace(t &ucru1 dar AaBor%tatea
aBun* ( $ad c Aer%t# De ce&e Aa% Au&te or%1 ch%ar e&e$u&
care a r%d%cat pro)&eAa o.er ce&e Aa% con$%n*toare Aot%$e
pentru care ace& cur( e(te ut%& 0% $a duce &a o V%aC @Ap&%n%t
;ch%ar dac e& nu cunoa0te ace(t d%n urA terAen< 0%/% $a
con$%n*e pe ce% d%n *rupa " ( treac Dn *rupa A# O $a .ace
ch%ar Aa% )%ne decDt A%ne#
'arteneriatul n evaluare
Re&aC%a de partener%at d%ntre e&e$% 0% pro.e(or% Dn ade/$arata
EducaC%e pentru DAp&%n%rea V%eC%% (e re.&ect 0% Dn
a&e*erea Aodu&u% Dn care (e (ta)%&e0te AoAentu& Dn care (e $or
at%n*e anuA%te o)%ect%$e educaC%ona&e# Ace(t &ucru cere
a)%&%tatea de a crea o)%ect%$e care ( poat .% at%n(e 0%
A%B&oace&e nece(are pentru a e$a&ua dac e&e au .o(t
at%n(e#
Dac pro.e(oru& Dn$aC ( (ta)%&ea(c o)%ect%$e&e de coAun
acord cu e&e$%%1 o)%ect%$e care ( .%e c&are1 atract%$e 0%
re&e$ante1 con(%der c e5%(t 0a(e con(ec%nCe care accentueaH
autonoA%a 0% %nterdependenCa 0% (u(C%n partener%atu& d%ntre
e&e$% 0% pro.e(or%#
=# Atunc% cDnd o)%ect%$e&e (Dnt pe A(ura puter%&or e&e$%&or
0% (ta)%&%te de coAun acord1 e&e$%% de$%n Aa% puC%n
dependenC% de pro.e(or%# De .apt1 o dat ce e&e$%% 0t%u
care (Dnt o)%ect%$e&e 0% cr%ter%%&e pe )aHa crora e% pot
(ta)%&% dac ace(tea au .o(t at%n(e1 e(te de Au&te or%
po(%)%& ca e&e$%% ( aBun* aco&o (%n*ur%1 .r a Aa% .%
ne$o%e de aButoru& pro.e(oru&u%# In caH contrar1 dac
o)%ect%$e&e rADn nuAa% Dn A%ntea pro.e(oru&u%1 e&e$%% nu
au a&t $ar%ant decDt ( a0tepte %n(trucC%un%&e
ace(tu%a# 2# Atunc% cDnd o)%ect%$e&e (Dnt pe A(ura puter%&or
e&e$%&or 0% (Dnt (ta)%&%te de coAun acord1 e$a&uarea poate .%
o)%ect%$1 nu (u)%ect%$# Unu& d%ntre a$antaBe&e (ta)%&%r%%
o)%ect%$e&or Dn .uncC%e de coAportaAentu& e&e$%&or e(te
ace&a c (e poate .%5a un cr%ter%u pentru a deterA%na
AoAentu& Dn care o)%ect%$u& a .o(t at%n(# In Aarea
AaBor%tate a caHur%&or1 e&e$%% (e pot te(ta (%n*ur% pentru a
$edea unde (e a.& .aC de punctu& Dn care $or ( aBun*#
Acea(ta D% perA%te pro.e(oru&u% ( (cape de e$a&ur%&e
ar)%trare pe care &e %Ap&%c Kproce(u& de notareL# O dat ce
cr%ter%%&e
au .o(t (ta)%&%te de coAun acord1 e&e$%% &ucreaH pDn ce/
0% at%n* o)%ect%$u&#
<$ Atunc% cDnd o)%ect%$e&e (Dnt pe A(ura puter%&or e&e$%&or
0% (Dnt (ta)%&%te de coAun acord1 e&e$u& poate Buca un ro&
Au&t Aa% act%$ Dn autoe$a&uare# Acea(ta der%$ d%n
a$antaBe&e de(pre care aA $or)%t Aa% de$reAe# O dat ce
o)%ect%$e&e (Dnt e5pr%Aate cu c&ar%tate1 e&e$%% (Dnt Aa%
capa)%&% (/0% aprec%eHe per.orAanCa 0% Boac un ro& Aa%
act%$ Dn propr%a e$a&uare#
I# Atunc% cDnd o)%ect%$e&e (Dnt pe A(ura puter%&or e&e$%&or
0% (ta)%&%te de coAun acord1 e&e$%% au Aa% Au&te 0an(e (
a%) (ent%Aentu& une% DAp&%n%r%# De $reAe ce e&e$%% 0t%u
care (Dnt o)%ect%$e&e 0% cuA (a (e auto/e$a&ueHe1 e% $or
cont%nua ( &ucreHe pDn &a at%n*erea o)%ect%$e&or# In
(ch%A)1 A% (e pare .oarte po(%)%& ca e&e$%% ( treac pr%n
=2 an% de 0coa& 0% ( nu at%n* n%c%odat n%c% un o)%ect%$1
dac ace(tea (Dnt $a*% 0% dac e$a&uarea e(te ar)%trar#
Tot ceea ce tre)u%e ( .ac un e&e$ e(te ( %a note Aar% &a
te(te Dn coAparaC%e cu ce%&a&C% e&e$%# In ace(t (en(1 un e&e$
poate &ua o not de Hece &a o Aater%e1 .r a (%AC% c a
Dn$Cat ce$a &a acea Aater%e# Nota (e poate &ua dac
e&e$u& Dn$aC Aa% Au&t decDt ce%&a&C% (au dac are
re(pect%$a %n.orAaC%e d%na%nte# !%e per(ona& nu A% (/a
prut n%c%odat o)C%nerea une% note Aar% ca .%%nd &a .e& de
%Aportant ca at%n*erea o)%ect%$u&u% pe care A% &/aA
propu(#
4# Atunc% cDnd o)%ect%$e&e (Dnt pe A(ura puter%&or e&e/
$%&or 0% (Dnt (ta)%&%te de coAun acord1 e&e$%% (Dnt Aa%
dorn%c% ( &e at%n* decDt atunc% cDnd ace(tea &e (Dnt
%Apu(e# Cred c apat%a de &a anuA%te cur(ur% poate
.% pu(1 Dn Aare A(ur1 pe (eaAa &%p(e% de %Ap&%care a
e&e$%&or Dn (ta)%&%rea o)%ect%$e&or pentru care &ucreaH# De
.apt1 a0a cuA aA Aa% (pu(1 de Au&te or%1 e&e$%% n%c% nu 0t%u
care (Dnt o)%ect%$e&e &or# P(%ho&o*%% au (ta)%&%t *radu& Dn care
Aora&u& 0% product%$%tatea au &e*tur cu %AportanCa dat
o)%ect%$e&or# Con(%der c e(te o *re0ea& ( Dncep% or%ce .e&
de cur( Dna%nte ( te a(%*ur% c .%ecare d%ntre e&e$%% de &a ace&
cur( e(te %ntere(at de (copur%&e propu(e# Atunc% cDnd
(tudenC%% (Dnt %Ap&%caC% Dn ceea ce .ac1 (e reduc (eAn%.%cat%$
0% pro)&eAe&e de d%(c%p&%n# Cu cDt e(te Aa% Aare (upra/
punerea d%ntre o)%ect%$e&e pro.e(oru&u% 0% ce&e a&e e&e$u&u%1
cu atDt Aa% A%c $a .% pro)&eAa contro&u&u% a(upra c&a(e%# :#
Atunc% cDnd o)%ect%$e&e (Dnt pe A(ura puter%&or e&e$%&or 0%
(Dnt (ta)%&%te de coAun acord1 atDt e&e$u&1 cDt 0% pro.e(oru& nu
r%(c ( at%n* %re&e$anCa# Dac pro.e(oru& Dncearc (/%
deAon(treHe e&e$u&u% Dn ce .e& $%aCa &u% $a .% (ch%A)at Dn
)%ne de at%n*erea unu% anuA%t o)%ect%$1 e& $a de(coper% c
e5%(t Hone a&e Aater%e% de (tud%u care nu Aa% (at%(.ac
ne$o%&e e&e$u&u%# Poate c e&e erau re&e$ante cu 43 de an% Dn
urA1 atunc% cDnd (/a (ta)%&%t acea pro*raA1 dar nu Aa% (Dnt
&a .e& 0% a(tH%#
D%n pcate1 de(coper%rea .aptu&u% c un (u)%ect nu Aa% e(te
re&e$ant pentru e&e$% nu $a duce &a (coaterea &u% d%n pro*raAu&
de Dn$CADnt# Uneor%1 r%*%d%tatea %n(t%tuC%%&or 0co&are .ace ca
anuA%te Aater%% ( (e (tud%eHe ch%ar 0% dup ce 0%/au p%erdut
coAp&et re&e$anCa# Dn a(t.e& de caHur%1 con(%der c (%ncer%tatea
.aC de e&e$% e(te cea Aa% )un
po&%t%c# Acea(t one(t%tate (e poate e5pr%Aa a(t.e&: KV
recoAand urAtoru& o)%ect de (tud%u pentru (%n*uru& Aot%$ c
e(te .oarte aprec%at de ace(t (%(teA 0co&ar# Cu toate c eu nu
$d ca e& ( a%) $reun .e& de $a&oare %ntr%n(ec1 $ (u*ereH (
Dn$CaC% pentru a $ proteBa Dn cadru& ace(tu% (%(teA# !%/ar .ace
o deo(e)%t p&cere ( cutA DApreun Aoda&%tC% de a .ace
at%n*erea ace(tu% o)%ect%$ cDt Aa% p&cut cu put%nCL#
Vreau ( $ dau un e5eAp&u a& unu% pro.e(or care (e
(trdu%a ( (ta)%&ea(c o)%ect%$e de coAun acord Dntr/o
Aater%e pe care un (tudent care nu o con(%dera ca .%%nd
capa)%& (/% DA)o*Cea(c Dn $reun .e& $%aCa1 dar care era
cerut de (%(teAu& de Dn$CADnt# Ace(t d%a&o* (/a purtat &a
c&a(a a 0aptea1 Dntr/o (a& cu 83 de e&e$% care nu a$eau
reHu&tate )une Dn (%(teAu& c&a(%c de predare# Eu aA aButat &a
crearea pro*raAu&u% (pec%a& 0% &/aA pre*t%t pe pro.e(oru& care
a .o(t a&e( pentru a preda &a acea c&a(#
Atunc% cDnd e&e$%% 0% pro.e(oru& au d%(cutat de(pre o)%ec/
t%$e&e ctre care ( (e Dndrepte e&e$%%1 pro.e(oru& &e/a reco/
Aandat ( Dn$eCe (a DnAu&Cea(c 0% ( DApart .racC%%# Un e&e$
a Dntre)at de ce era %Aportant ( 0t%e a(ta#
Pro.e(oru& %/a r(pun(: KE5%(t &ocur% de Aunc1 pe care (/
ar putea ca $reunu& d%ntre $o% ( &e ocupe1 unde e(te ne$o%e (a
0t%% ( DnAu&Ce0t% 0% ( DAprC% .racC%%# De e5eAp&u1 te poate
aButa cDnd DAprC% (au DnAu&Ce0t% cant%tC%&e pentru o reCet# De
a(eAenea1 e(te ut%& Dn tDAp&r%e dac tre)u%e ( reduceC% ce$a
&a d%Aen(%un% de (ch%C (au tre)u%e ( Ar%C% &a d%Aen(%un%
norAa&eL#
In ace& AoAent1 e&e$u& a (pu( c e& nu a$ea (a .%e n%c%
)uctar 0% n%c% tDAp&ar#
Pro.e(oru& (/a *Dnd%t un AoAent 0% %/a (pu(: KAcuA1 dac
(tau )%ne ( A *Dnde(c1 n%c% eu nu aA a$ut ne$o%e n%c%odat
de DnAu&C%r% 0% DAprC%r% de ace(t *en dup ce aA terA%nat
0coa&aL# Dup ce (/a Aa% *Dnd%t puC%n1 pro.e(oru& a adu*at:
KDar 0t%u un &ucru### In AaBor%tatea te(te&or pe care &e $eC% da1
$or .% pro)&eAe cu DnAu&C%r% 0% DAprC%r% de .racC%% 0%1 dac nu
$ de(curcaC% )%ne &a te(te1 $eC% rADne Dntre c&a(e&e coda0e d%n
0coa&# Pro)&eAe&e care cer Au&t%p&%carea (au DAprC%rea de
.racC%% (Dnt preHente 0% &a e5aAene# Dac nu $eC% 0t% ( &e
reHo&$aC%1 $ $eC% d%A%nua 0an(e&e de a o)C%ne un &oc de Aunc
Dn $%%torL# Dn ace& AoAent1 e&e$u& care punea &a Dndo%a&
o)%ect%$u& a dec%( c Aer%t totu0% ( Dn$eCe DnAu&C%rea 0%
DAprC%rea cu .racC%%# Dac nu ar .% a&e( ace(t o)%ect%$1
pro.e(oru& %/ar .% re(pectat a&e*erea 0% (/ar .% (trdu%t (/%
propun un a&t o)%ect%$#
Atunc% cDnd pro.e(or%% 0% e&e$%% nu *(e(c n%A%c care (
duc &a DAp&%n%rea V%eC%% Dn Aater%%&e cerute de (%(teAu& de
Dn$CADnt d%n care .ac e% parte1 e(te o $ar%ant )un ca e&e$%%
0% pro.e(or%% ( co&a)oreHe Dn Dncercarea de a (coate Aater%a
d%ntre o)%ecte&e de (tud%u#
;eali#are! 6da&! notare! 6nu&
Dn pro*raAe&e educaC%ona&e *Dnd%te 0% create pentru o V%aC
DAp&%n%t (e dau te(te pentru a (e (ta)%&% dac o)%ect%$e&e au
.o(t (au nu at%n(e (au te(te care ( o.ere %n.orAaC%% de(pre
ceea ce Aa% are e&e$u& de Dn$Cat# Nu (e dau te(te &a .%na& de
(tad%u de %n(tru%re nuAa% pentru a (e da note#
Dntr/o c&a( care a %ntrat Dn pro*raAu& de educaC%e pentru
DAp&%n%rea V%eC%%1 aprec%erea per.orAanCe% e&e$u&u% (e .ace
pr%n de(cr%erea apt%tud%n%&or pe care &e/a cptat un e&e$#
Acea(ta (e poate rea&%Ha cu aButoru& unu% carnet de aprec%er%
(au Dn cadru& unor 0ed%nCe cu pr%nC%%1 dac (e con(%der
nece(ar# @n caHu& Dn care (e a&e*e $ar%anta cu 0ed%nCe&e cu
pr%nC%%1 e(te de pre.erat ca 0% e&e$%% ( .%e %Ap&%caC%#
@n pro*raAe&e educaC%ona&e pu(e Dn (&uB)a $%eC%% nu (e dau
note1 c% (e (pune e5act ceea ce e(te Dn (tare un e&e$ ( .ac &a
.%na&u& une% per%oade de (tud%u 0% nu putea .ace &a Dnceputu&
e%#
Ade(ea aud pro.e(or% (punDnd: KDar1 Dn (%(teAu& no(tru1
tre)u%e ( (e dea noteL#
@nCe&e* (%tuaC%a &a care (e re.er e%# DA% aA%nte(c de
per%oada Dn care aA predat eu &a co&e*%u& d%n St# Lou%(# Un
d%rector a $en%t &a A%ne1 &a dou H%&e dup ce ar .% tre)u%t
Dnche%ate Aed%%&e1 0% A%/a cerut ner$o( (/% dau note&e e&e/
$%&or# I/aA e5p&%cat c eu a&e(e(eA un (%(teA a&ternat%$ de
e$a&uare# E& a .o(t u%A%t de r(pun(u& Aeu 0% A%/a (pu(: KDar
tre)u%e ( da% noteWL I/aA (pu( c eu aA a&e( ( nu dau note1
pentru c a(ta ar .% .o(t Dn con.&%ct cu $a&or%&e Ae&e#
D%rectoru& A%/a cerut (/% e5p&%c ce $a&or% a&e Ae&e nu ar .%
re(pectate dac a0 da note#
I/aA e5p&%cat c BuAtate d%ntre e&e$%% 0co&%% erau de
cu&oare 0% 93[ d%ntre e% nu pr%Aeau note de trecere# I/aA
(pu( c nu $reau ( part%c%p &a un (%(teA de e$a&uare care
d%(cr%A%na oaAen%% Dn .uncC%e de ra(1 pentru c ar .% .o(t
DApotr%$a pr%nc%p%%&or Ae&e#
I/aA Aa% e5p&%cat 0% c eu con(%der note&e ca .%%nd ne/
drepte pentru c e&e C%n rareor% (eaAa de n%$e&u& d%.er%t de
pre*t%re de &a care Dncepe %n(trucC%a# Dac e&e$u& e(te de &a
Dnceput dea(upra ce&or&a&C% d%n c&a(1 e(te c&ar c e& $a &ua
note Aa% Aar% ;dac nu cuA$a D& ener$eaH cu ce$a pe
pro.e(or<1 ch%ar dac e& a Dn$Cat .oarte puC%n (au ch%ar
n%A%c Dn t%Apu& tr%Ae(tru&u%# @n ace&a0% t%Ap1 e&e$%% care
Dncep tr%Ae(tru& Dn urAa ce&or&a&C%1 $or &ua pro)a)%& note
A%c%1 ch%ar dac e$o&uC%a &or a .o(t )una#
De a(eAenea1 %/aA e5p&%cat c note&e D% Aot%$au e5tr%n(ec
pe e&e$% 0% c eu1 &a ore&e Ae&e1 $o%aA ca e&e$%% ( $ad
$a&oarea %ntr%n(ec a ceea ce Dn$Cau# !%/aA e5pr%Aat
Dn*r%Borarea .aC de acea(t Aot%$are e5tr%n(ec# Nu e5%(t
ca&e Aa% (%*ur pentru ca e&e$%% ( .%e a*%taC% 0% preocupaC% de
ce% d%n Bur decDt de (ta)%&%rea de o)%ect%$e $a*%1 %Apu(e de
ctre pro.e(or1 0% pedep(%rea e&e$%&or pr%n opro)r%u& (oc%a&
;(u) .orAa une% note A%c%< atunc% cDnd nu at%n* ace(te
o)%ect%$e#
Apo%1 %/aA (pu( ca eu con(%deraA c (%(teAu& de notare
care (ta)%&e0te coApet%t%$%tatea tre)u%a ( nu a%) n%c% o
&e*tur cu %deea de %nterdependenC# In 0co&%&e care .o&o(e(c
note&e ca A(ur a coApet%t%$%tC%%1 e&e$%% Dn$aC nu doar c
e(te potr%$%t1 dar ch%ar (e a0teapt de &a e% ( ca&ce pe or%c%ne
Dn p%c%oare nuAa% ca ( o)C%n o not Aare# I/aA (pu( c
pre.er (a pun accentu& pe %nterdependenC1 (/% $d pe e&e$%
c (Dnt con0t%enC% c )un(tarea &or are &e*tur cu )un(tarea
ce&or&a&C%# Intr/o a(t.e& de c&a(1 accentu& nu (e $a pune pe
Dntrecerea pentru a o)C%ne o not Aare1 c% pe cooperarea Dntre
co&e*% pentru ca o)%ect%$e&e ( .%e at%n(e#
In ce&e d%n urA1 %/aA e5p&%cat c notarea (e .ace pentru
c e(te nece(ar o aprec%ere1 dar c eu con(%der note&e un
(%(teA de(tu& de pro(t de aprec%ere# I/aA (pu( d%rectoru&u% c/
% pre*teaA o de(cr%ere a ceea ce putea .ace .&ecare e&e$ ca
reHu&tat a& ore&or pe care &e C%neaA1 d%n ceea ce nu putea .ace
Dna%nte de cur(# In ace(t (en(1 aA atra( atenC%a a(upra .aptu&u%
c aprec%erea Aea era Aa% e5act decDt a ace&orpro.e(or%
care ddeau note N o re.&ecC%e .oarte (&a) a ceea ce
Dn$Ca(er e&e$%%#
AA reu0%t (/& con$%n* pe d%rector de DnCe&epc%unea %de%/
&or Ae&e# A&C% pro.e(or%1 care nu au reu0%t (/% con$%n* pe
d%rector% ca note&e nu (Dnt Dn %ntere(u& e&e$%&or1 au Dncercat
( *(ea(c a&te (o&uC%%# !orr%e SchTartH ;de &a KZ%&e&e de
AarC% cu !orr%eL<1 pro.e(or &a Un%$er(%tatea "rande%(1 Dn
t%Apu& rH)o%u&u% d%n V%etnaA1 nu $o%a1 &a .e& ca Au&C% a&C%
pro.e(or%1 ( acorde note proa(te (tudenC%&or pentru c a(ta
putea duce &a Ao)%&%Harea &or 0% &a Aoartea &or Dn rH)o%#
A0a c1 toat &uAea pr%Aea note de Hece#
Stud%%&e rea&%Hate Dn State&e Un%te arat c e&e$%% de Hece
Dn$aC &a .e& de Au&t Dntr/un tr%Ae(tru ca 0% ce% care %au note
de patru (au c%nc%1 dac e(te ( aprec%eH% e$o&uC%a de &a
Dnceput pDn &a .%na&# De ceJ E&e$%% de Hece deBa 0t%u Aate/
r%a# Pr%nC%% &or D% pre*te(c1 &e an*aBeaH pro.e(or% Dn part%/
cu&ar 0% &e o.er e5per%enCe educaC%ona&e ut%&e pentru ca e%1
cop%%% &or1 ( pr%Aea(c nuAa% note de Hece# Ace0t%a (Dnt
e&e$%% care r%d%c Aereu ADna# E% (Dnt ce% care 0t%u
r(pun(ur%&e#
Dar nuAa% Dn aparenC D% educA# Nu $reau ( (u*ereH c ar
tre)u%1 pur 0% (%Ap&u1 ( nu dA note# La .e& ca Dn caHu&
or%cru% con.&%ct Dn care .o&o(%A coAun%carea non$%o&ent1
$reA ( rea&%HA cone5%un% uAane care ( duc &a
(at%(.acerea ne$o%&or tuturor# In caHu& trad%C%%&or (tr$ech%1
cuA ar .% ace(t d%a&o* Dntre pro.e(or%% care pre.er ( nu dea
note 0% d%rector%% care %n(%(t ca e&e ( (e acorde1 ace(t
proce( (/ar putea ( dureHe Au&t# Dar1 cuA no% &e
coAun%cA pre.er%nCe&e noa(tre nu nuAa% d%rector%&or1 c% 0%
e&e$%&or1 pr%nC%&or 0% ce&or&a&C% pro.e(or%1 Dncetu& cu Dncetu& D%
educA1 &e de(ch%deA och%% pentru a $edea po(%)%&%tC%&e
A%nunate a&e $%H%un%% noa(tre1 Dn care e&e$%% Dn$aC de
)un$o%e 0% cu ner)dare1 nu doar pentru a o)C%ne note de
Hece 0% pentru a e$%ta note&e de patru#
C1 n educaie
Hestul
Un profesor de liceu ne povestete urm"toarea
ntmplare
C&a(a Aea e(te una d%ntre ce&e cDte$a c&a(e autonoAe d%n
d%(tr%ct# E(te o c&a( pentru cop%%% care nu/0% *(e(c &ocu& Dn
c&a(e&e o)%0nu%te de &%ceu1 Dn Aare parte d%n cauHa
coAportaAentu&u% de o a*re(%$%tate cron%c (au d%n cauHa une%
depr%Ar% atDt de Aar%1 DncDt nu pot .uncC%ona cuA tre)u%e#
C&a(a e(te ca un .e& de oa& (u) pre(%une1 AoAente&e de
Dncordare aprDnd &a tot pa(u&1 @na%nte de pr%Aa Aea or de
coAun%care non$%o&enta1 A )aHaA pe tehn%c%&e de Aod%.%care
a coAportaAentu&u% pentru a putea ( p(treH ord%nea Dn c&a(#
A(ta Dn(eAna c DA% %ro(eaA o *roaH de t%Ap A%tu%ndu/% pe
e&e$% cu tot .e&u& de recoApen(e (au aAen%nCDndu/% cu d%.er%te
pedep(e# Ch%ar dac ace(te tehn%c%1 Aa% a&e( aAen%nCr%&e1
.uncC%onau pentru a .ace ord%ne pe AoAent1 aA con(tatat Dn
t%Ap c e&e cauHau re(ent%Aente1 .ur%e 0% un re(pect de (%ne
.oarte (cHut1 atr%)ute caracter%(t%ce pentru ace0t% cop%%# D%n
pcate1 nu a$eaA a&te %n(truAente pentru a (tpDn% c&a(a1
Dna%nte de a de(coper% coAun%carea non$%o&enta#CDnd &/aA
auH%t pentru pr%Aa dat pe (pec%a&%(tu& Dn coAun%carea
non$%o&enta c tot ce (pun oaAen%% Dn or%ce AoAent e(te Kte
ro*L 0% KAu&CuAe(cL1 aA rD( Dn *ura Aare# Era ne$o%e de un
Aare e.ort de %Aa*%naC%e pentru a/% auH% pe e&e$%% Ae%
(punDnd Acar una d%ntre ce&e dou e5pre(%%# Dar cred c
eraA de(tu& de d%(perat pentru a .ace ace& e.ort de
%Aa*%naC%e1 deoarece .oarte curDnd %/aA auH%t pe e&e$%% Ae%
(punDnd Kte ro*1 a(cu&/t/AL (au Kte ro*1 aBut/AL Dn toate
pretenC%%&e &or 0% %e0%r%&e &or ner$oa(e# ,aptu& c aA Dnceput (
aud Dn ace(t Aod nou 0% c A%/aA e5pr%Aat propr%%&e (ent%/
Aente 0% ne$o% Dn .aCa e&e$%&or a (ch%A)at atAo(.era Dn c&a(a
Aea de &a una de perAanent ten(%une1 &a una de de(ch%dere
0% Dncredere#
Una d%ntre pr%Ae&e ocaH%% cDnd aA (%AC%t acea(t
(ch%A)are a .o(t atunc% cDnd ne pre*teaA pentru un te(t
(tandard (eAe(tr%a&# !aBor%tatea e&e$%&or Ae% &uau note .oarte
A%c% &a a(t.e& de te(te 0% urau ( &e dea# Dn trecut1 at%tud%nea
Aea era ce$a de *enu&: KAce(t &ucru tre)u%e (/& .aceA1 %ar
.aptu& c ne p&Dn*eA Dn acea(t pr%$%nC nu ne poate aButa cu
n%A%cL# R% de acea(t dat1 ca 0% cu a&te ocaH%%1 aA (%AC%t
Dncordarea Dn aer1 &e/aA $Hut trupur%&e ca arcur%&e 0% un *rad
cre(cut de %r%ta/)%&%tate &a .%ecare d%ntre e%# Ceea ce (e
(ch%A)a(e era .aptu& c eu reu0eaA ( (%At Aa% )%ne ceea ce
era d%nco&o de acea(t (upra.aC# Cu aButoru& cuno0t%nCe&or
Ae&e de(pre coAun%carea non$%o&enta1 puteaA ( *h%ce(c
ce (%ACeau cu ade$rat 0% ce ne$o% a&e &or nu erau (at%(.cute#
In tcere1 aA tratat cu eApat%e (ent%Aente&e 0% ne$o%&e
&or nee5pr%Aate: KPre(upun c (DnteC% (per%aC% 0% $reC% ( $
apraC% de per(pect%$a unu% nou e0ecL### KCred c (DnteC%
rn%C% 0% aC% $rea ( .%C% pr%$%C% de oaAen% Dn an(aA)&u1 nu
doar ca e&e$% (&a)%L### KAud c (DnteC% .ur%o0% 0% cred c
$reC% ( $ proteBaC% autonoA%a1 $reC% ( puteC% a&e*e .e&u&
Dn care ( $ petreceC% t%Apu&L### In p&u(1 eraA aproape
(%*ur ca Aare parte d%ntre e&e$%% Ae% nu a$eau n%c% o
(peranC c ne$o%&e &or $or .% $reodat (at%(.cute &a
0coa&# R% n%c% a&tunde$a1 de .apt# O)&%*at%$%tatea de a da
ace&e te(te (tandard aducea &a (upra.aC toate ace(te
(ent%Aente dureroa(e 0% toate ne$o%&e ne(at%(.cute#
,aptu& c/% DnCe&e*eaA Dn ace(t .e& A/a aButat (/A%
de(ch%d %n%Aa 0% A/a .cut ( A opre(c puC%n atunc% cDnd1
Dn t%Ap ce &e e5p&%caA care $a .% pro*raAu& de te(tr%
pentru Dntrea*a (ptADn1 unu& d%ntre e&e$%1 urAat 0% de
a&C%%1 a (tr%*at###
Elevul .4 De ce tre)u%e ( dA ace(t te(t (tup%dJ
Elevul 04 Da1 daC%/ne un Aot%$W
Elevul <4 Ca ( (e $ad c%ne e de0tept 0% c%ne e pro(t#
Elevul =4 Da1 ce% care au %n$entat te(tu& (Dnt %a pro0t%W
'rofesorul 2ascultnd sentimentele i nevoile lor34 SDnteC%
%r%taC% pentru c aC% $rea ( $% (e (pun c&ar Dn ce .e&
$ aBut pe $o% ace(te te(teJ
Elevul .4 Da### De ce &e dAJ Rt%A care $or .% reHu&tate&eW
E(te o p%erdere de t%ApW
'rofesorul 2reflectnd la nevoile lui34 Cred c $reC% ( 0t%C%
care (Dnt Aot%$e&e pentru care &uAea $ cere ( .aceC%
anuA%te &ucrur%# Elevul A4 Nu ne KcereL1 ne o)&%*W
'rofesorul 2au#ind i mai multe sentimente i nevoi34 Dec%
(DnteC% ner$o0% pentru c aC% $rea ( a&e*eC% ce .aceC% 0% nu (
.%C% o)&%*aC% ( .aceC% ce$a# Elevul A4 Da1 0% a%c%1 0% Dn a&te
prC%W Ce puteA no% (a a&e*eAJ N%c% Acar nu ne puteA
DA)rca a0a cuA $reA &a 0coa&W 'rofesorul 2cu un ton
care exprima curio#itatea34 V/aC% (turat ( (e dec%d atDtea
&ucrur% pentru $o%J AC% $rea ( a$eC% de a&e(J Elevul A4 E o
pro(t%e 0% ( d%(cutA de(pre a(ta# Nu
a$eA ce ( .aceA# 'rofesorul 2continund s" ghiceasc"
sentimente i nevoi34 !% (e pare c (DnteC% de(tu& de
de(curaBaC% 0% nu credeC% c $eC% .% auH%C% $reodat de adu&C%#
Elevul A4 Da### De ce (/A% rce(c *ura de poAanJ
'rofesorul4 Dec% nu a$eC% n%c% o (peranC 0% (DnteC% (upraC%
c n%Aen% nu $ o.er DnCe&e*ere cDnd a$eC% ne$o%e de ea#
Elevul A4 2Las" capul n *os! n t"cere! i ochii i se umplu
de lacrimi3
Toat &uAea a tcut o $reAe# Era c&ar c ener*%a (e
(ch%A)a1 de &a una ten(%onat1 &a una tr%(t 0% ca&A# SDnt
con$%n( c a(ta (/a Dnt-Ap&at pentru c eu doar %/aA
a(cu&tat1 .r a opune reH%(tenC1 .r a aduce contra/
ar*uAente (au a da r(pun(ur%# Apo%1 pr%Au& e&e$ care
$or)%(e a pu( d%n nou aceea0% Dntre)are#
Elevul .4 Dec% de ce tre)u%e ( dA ace(te te(teJ A$eC%
%deeJ 'rofesorul4 Ade$ru& e(te c nu 0t%u de ce tre)u%e (
&e daC%# !% (/au dat cDte$a Aot%$aC%% pentru acea(t te(tare1
dar &ucrur%&e nu/A% (Dnt atDt de c&are pe cDt a0 $rea (/A% .%e#
A0 pre.era ( nu d%(cutA a(ta acuA# V proA%t c o ( A
%n.orAeH cu pr%$%re &a Aot%$aC%a ace(tor te(te 0% aA ( $/o
(pun# Vreau ( 0t%C% de ce $% (e cere ( .aceC% tot ce $ cer#
Vreau ( $ .%e c&ar de ce $ cer eu ( .aceC% tot ce $ cer#
DA% pare 0% A%e .oarte ru1 pentru c1 pentru A%ne1
autonoA%a e(te .oarte %Aportant 0% $reau ( a$eC% de a&e( Dn
acea(t $%aC# A0 $rea ( .ac ce$a Dn acea(t pr%$%nC#
Aprec%eH c aC% de(ch%( acea(t d%(cuC%e 0% c A%/aC%
DAprt0%t ne$o%&e $oa(tre 0% (ent%Aente&e care (e &ea* de
e&e#
In urAa ace(tu% (ch%A) de prer%1 &e/aA (pu( e&e$%&or Ae%:
KE(te c&ar c (Dnt Au&te (ent%Aente dureroa(e a(oc%ate cu
ace(te te(tr%# De a(eAenea1 &%p(e0te c&ar%tatea Dn ceea ce
pr%$e0te (copu& &or# Vreau ( a.&u 0% pe Aa% departe de(pre
ne$o%&e $oa(tre1 de(pre neduAer%r% 0% de(pre ce&e&a&te
(ent%Aente care au &e*tur cu e&e# Se Dndo%e0te c%ne$a de
d%(pon%)%&%tatea Aea de a .ace a(taJL CuA n%Aen% nu a (pu(
n%A%c1 aA cont%nuat: KIn ace&a0% t%Ap1 pentru ca &ucrur%&e
( .%e Aa% (%Ap&e pentru toat &uAea1 a0 $rea ( DncepeA 0%
( terA%nA ace(te
te(tr% care au .o(t pro*raAate# E c%ne$a care nu $rea ( .%e
a&tur% de A%ne Dn acea(t acC%uneJL DA% aA%nte(c c A/aA
(%AC%t atDt de u%A%t 0% de recuno(ctor cDnd aA con(tatat c
nu era n%Aen% care ( nu $rea ( treac pr%n cuAp&%ta
Dncercare#
AcuA1 de(%*ur c/A% dau (eaAa c e&e$%% Ae% DA%
(pu(e(er d%ntotdeauna ce (%ACeau# Eu aA .o(t ce& care (/a
purtat a&t.e& Dn acea H%1 pentru c aA a(cu&tat ceea ce
(puneau e% 0% aA .o(t dorn%c (/A% e5pr%A de(ch%(
(ent%Aente&e 0% ne$o%&e Dn .aCa &or#
@n acea H%1 ch%ar aA DnCe&e( puterea coAun%cr%%
non$%o&ente Dn educaC%e#
CAPITOLUL ;
Crearea unei comunit"i educaionale
interdependente
Etica secular"
&e$%% capt e5per%enCe .oarte %Aportante d%n .e&u& Dn care
(Dnt or*an%Hate c&a(e&e 0% 0co&%&e &or# Or*an%Harea c&a(e&or
0% 0co&%&or poate (u(C%ne proce(u& de a(%A%&are nece(ar
(tudenC%&or pentru a deH$o&ta 0% (u(C%ne .%e (tructur%&e care
(u(C%n %nterdependenCa1 .%e pe ace&ea care (u(C%n coApet%C%a 0%
DoA%naC%a#
E
EducaC%a pentru o V%aC @Ap&%n%t (tructureaH 0coa&a ca pe
o coAun%tate Dn care .%ecare e&e$ e(te preocupat de contr%)uC%a
(a &a at%n*erea de ctre ce%&a&C% e&e$% a o)%ect%$e&or de (tud%u1
Dn e*a& A(ur cuA e(te preocupat de propr%a (a reu0%ta
pr%$%nd ace(te o)%ect%$e# O a(t.e& de coAun%tate de (tud%u nu
nuAa% c o.er cuno0t%nCe care (Dnt ut%&e pentru (tudenC% ca
adu&C% Dn crearea 0% AenC%nerea une% .aA%&%%1 a unu% &oc de
Aunc1 a une% or*an%HaC%% *u$ernaAenta&e care ( re(pecte
pr%nc%p%%&e or*an%HaC%%&or pu(e Dn (&uB)a $%eC%%# In ace&a0% t%Ap1
ea .ac%&%teaH deH$o&tarea a ceea ce Da&a% LaAa nuAea Ket%ca
(ecu&arL:
-l"turi de educaia care! n general! are de-a face
numai cu reali#"rile academice! noi tre(uie s"
de#volt"m un mai accentuat altruism i un sim al
nelegerii i al responsa(ilit"ii fa" de
ceilali! n minile generaiei tinere care studia#" n
diferite instituii$ -cest lucru se poate face i f"r" a
fi implicat" religia$ Se poate numi 6etica
secular"&! c"ci este vor(a de calit"i umane
eseniale! cum snt (un"tatea! compasiunea! sin-
ceritatea i onestitatea$
No%1 AaBor%tatea1 aA .% de acord cu Da&a% LaAa 0% cu %deea
(a c tre)u%e ( (u(C%neA tDnra *eneraC%e Dn deH$o&tarea unu%
Aa% accentuat a&tru%(A 0% a unu% (%AC a& atenC%e% 0% a&
re(pon(a)%&%tC%% .aC de a&C%%# Cu toate ace(tea1 tr%A Dntr/o
cu&tur care (u(C%ne coApet%C%a nuAa% pentru a $edea c%ne %e(e
Dn .runte1 Dntr/o Dntrecere nedreapt Dn care ce% pr%$%&e*%aC% au
$%ctor%a aproape *arantat# Rco&%&e noa(tre re.&ect .oarte c&ar
ace(t .apt# PrecuA aA artat Dn cap%to&u& anter%or1 e&e$%% care
%au ce&e Aa% Aar% note nu (Dnt neaprat ce% care au Dn$Cat ce&
Aa% Au&t# E% (Dnt ce% care au Dn$Cat Dna%nte ceea ce (e pred1
pentru c1 dator%t (%tuaC%e% .%nanc%are a .aA%&%e%1 &% (/a o.er%t
po(%)%&%tatea ( a.&e Dna%ntea ce&or&a&C% ceea ce (e pred Dn 0co&%#
A0 $rea ca o c&a( Dn care coApet%C%a pr%AeaH ( .%e
tran(.orAat Dntr/o coAun%tate educaC%ona& Dn care toC%
AeA)r%% (Dnt preocupaC% nu doar de ceea ce Dn$aC e%1 c% de
ceea ce Dn$aC 0% ce%&a&C%#
+e#voltarea unei comunit"i educaionale
interdependente
Rco&%&e 0% c&a(e&e Dn care e5%(t coAun%tC% %nterdependente
D% DncuraBeaH pe e&e$%% care au aBun( ( at%n* anuA%te
o)%ect%$e (/% a(%(te pe ce%&a&C%1 care $or (a at%n*
ace&ea0% o)%ect%$e# Dac e&e$%% (e aBut unu& pe a&tu&1 acea(ta
contr%)u%e &a deH$o&tarea une% coAun%tC% educaC%ona&e
%nterdependente# O dat ce anuA%C% e&e$% au at%n( anuA%te
o)%ect%$e de (tud%u1 e% (Dnt pe poH%C%a de a putea (/% aBute pe
ce%&a&C%#
Acea(t act%$%tate poate a$ea Aa% Au&te .orAe# Pentru
Dnceput1 poate &ua o .orA tutor%a& 0% e&e$%% care au Dn$Cat
ce$a D% pot Dn$Ca 0% pe co&e*%% &or# E5%(t nenuArate do$eH%
c e&e$%% (e pot Dn$Ca unu& pe a&tu& &a .e& de e.%c%ent cuA o .ac
0% pro.e(or%%# De(%*ur1 ace(ta nu e(te un concept nou pentru ce%
care &ucreaH &a $reo 0coa& de Car1 Dn 0co&% d%n Hone %Ho&ate
(au Dn c&a(e cu e&e$% de Aa% Au&te $Dr(te# @n a(t.e& de Aed%%1 Dn
care e&e$% de Au&te $Dr(te pot .% adunaC% Dntr/o (%n*ur c&a(1
e(te ce$a o)%0nu%t ca e&e$%% ( (e Dn$eCe un%% pe ce%&a&C%#
UrAr%nd o a(t.e& de c&a( d%ntr/o 0coa& Dn care (e ap&%c
pr%nc%p%%&e coAun%cr%% non$%o&ente1 d%n I(rae&1 aA
o)(er$at un )%at care era %n(tru%t de o .at caA de $Dr(ta &u%#
! u%taA &a e% 0% aA o)(er$at c1 Dn t%Ap ce )%atu& reHo&$a
n%0te pro)&eAe pe care % &e ddu(e ea1 .ata (/a Dntor( pentru a
pr%A% %n.orAaC%% de(pre un a&t (u)%ect de &a un e&e$ Aa% Aare#
ToC% e&e$%% d%n acea c&a( erau %Ap&%caC% Dn proce(u& de o.er%re
0% pr%A%re de %n.orAaC%%1 Dn a.ar de patru care &ucrau cu
pro.e(oara# Ace%a erau e&e$% cu ne$o% de Dn$Care (pec%a&e#
Pro.e(oara a$ea t%Ap ( (e ocupe de e% pentru ca toC% ce%&a&C%
e&e$% Dn$Cau .r aButoru& e%#
PerA%CDnd ca e&e$%% d%ntr/o c&a( ( &ucreHe (%n*ur% (au unu&
cu ce&&a&t1 pro.e(oara (e poate ocupa de ce% cu d%.%cu&tC%#
Pro)&eAe&e pot nece(%ta %n(tru%re Dn part%cu&ar (au pot Dn(eAna
o (%Ap& d%(cuC%e cu ce% care au Aa% Aare ne$o%e ( (tea de
$or) cu c%ne$a Dntr/o anuA%t H% decDt
( Dn$eCe ce$a# Se Aa% poate $or)% 0% de %nteracC%unea cu ce%
care nu Dn$aC e.%c%ent pentru a (ta)%&% care (Dnt
ne$o%&e &or#
AA cuno(cut pro.e(or% care D0% .ceau *r%B% Dn pr%$%nCa
e&e$%&or care (e Dn$Cau unu& pe ce&&a&t1 pentru c e%
con(%derau c e(te nedrept pentru ce% care dau %n.orAaC%a# In
ace&a0% t%Ap1 pro.e(or%% (Dnt de acord c n%Aen% nu Dn$aC Aa%
Au&te de(pre un (u)%ect decDt ace&a care D& e5p&%c a&tcu%$a#
Ce& care e5p&%c are Aa% Au&te a$antaBe decDt ace&a cru%a % (e
e5p&%c# Pro.e(or%% care pract%c ace(t *en de a)ordare &a
c&a(e&e &or A%/au (pu( c e&e$%% care D% aBut pe co&e*%% &or
de$%n Aa% con0t%enC% de proce(u& de a(%A%&are1 ceea ce pare a &e
.ac%&%ta proce(u& de Dn$Ctur#
'rofesorul ca agent de voia*
&/aA Aa% auH%t pe pro.e(or% e5pr%ADnd 0% Dn*r%Borarea c
nuA%rea unu% e&e$ ca da(c& pentru un a&tu& poate accentua
coApet%C%a 0% poate duce &a un a&t *en de %erarh%e# Dar Dntr/o
c&a( Dn care .%ecare are un a&t o)%ect%$ de (tud%u 0% Dn care nu
e5%(t n%c% o %erarh%e a rea&%Hr%&or e(te .oarte po(%)%& ca un
e&e$ ( poat Dn$Ca pe a&tu& &a o anuA%t Aater%e1 dar (a a%)
ne$o%e de aButor &a o a&ta 0% ( (e (%At Dn &ar*u& &u% atDt (
o.ere1 cDt 0% ( pr%Aea(c aButor#
Poate pentru c eu c&tore(c atDt de Au&t 0% %ntru Aereu Dn
contact cu a*enC%% de $o%aB1 DA% p&ace ( cred c Dntr/o a(t.e& de
c&a(1 pro.e(oru& e(te a*entu& de $o%aB1 %ar e&e$%% (Dnt c&tor%%#
Un a*ent de $o%aB nu/A% (pune unde ( A duc# Dar1 uneor%1
dac D% (pun care (Dnt ne$o%&e Ae&e1 e& DA% poate (u*era une&e
&ocur% &a care nu A/aA *Dnd%t 0% de(pre care nu 0t%aA# R%
pro.e(oru&1 &a .e& ca 0% a*entu& de
$o%aB1 poate (u*era1 poate DncuraBa cu toat con$%n*erea1 dar
nu &e $a (pune n%c%odat e&e$%&or Dncotro (a (e Dndrepte1 Dn
ace&a0% t%Ap1 un e&e$/c&tor D% poate (pune a&tu%a de(pre un
&oc A%nunat Dn care e& a .o(t 0% (/& %nc%te pe ace(ta ( Aear*
0% e& aco&o#
!a% e(te ce$a ce DA% p&ace &a %Aa*%nea acea(ta cu a*entu&
de $o%aB 0% anuAe .aptu& ca a*entu& 0% c&toru& nu Aer*
DApreun &a druA1 dec% c&tor%a nu dep%nde de d%(pon%/
)%&%tatea a*entu&u% de $o%aB# Dn 0coa&a d%n I(rae& de(pre care
$or)eaA Aa% de$reAe1 &a un AoAent dat1 Dn .%ecare H%1 .%ecare
e&e$ D0% a&e*e pro.e(or%% 0% :3[ d%ntre e&e$% a&e* a&C% e&e$%#
Stud%%&e e.ectuate Dn State&e Un%te arat c un e&e$ care
tocAa% a Dn$Cat ce$a e(te un Aa% )un pro.e(or pentru un a&t
e&e$ decDt poate .% un pro.e(or cu pre*t%re peda*o*%c# De ce
ar .D (urpr%nHtorJ Cop%%% $or)e(c aceea0% &%A)1 e% (e cuno(c
Dntre e%1 (e (%At Dn &ar*u& &or unu& cu ce&&a&t 0% e5per%enCa de a
.% Dn$Cat ce$a pentru pr%Aa dat e(te Dnc proa(pt# Dac un
cop%& 0t%e ( Aear* pe )%c%c&et1 e& poate (/0% Dn$eCe
pr%etenu&# Dac un cop%& 0t%e ( .ac pro)&eAe de ar%tAet%c1 e&
D% poate arta 0% pr%etenu&u%#
A*entu& de $o%aB nu (e a0teapt ca toC% c&%enC%%1 ch%ar dac au
ace&ea0% o)%ect%$e1 ( aBun* &a de(t%naC%e Dn ace&a0% t%Ap (au (
aBun* aco&o Dn ace&a0% .e&# Dac unu& d%ntre e% nu are de(tu%
)an%1 Aer*e cu trenu&# A&C%% ar putea Aer*e cu a$%onu&1 0% a0a
Aa% departe# Pro.e(oru& poate adapta c&tor%a pentru a (e
potr%$% c&toru&u%# Dac e&e$u& are pro)&eAe cu c%t%tu&1 pDna ce
$a aBun*e &a de(t%naC%e1 pro.e(oru& D& Dn$aC a&tce$a# Dac unu&
d%ntre o)%ect%$e&e (a&e e(te ( Dn$eCe ce$a ce a $Hut Dn cartea
de 0t%%nCe1 pro.e(oru& D& pune pe un e&e$ care 0t%e ( c%tea(c (/
& aBute .r (/& .ac pe
e&e$u& cu pro)&eAe Dn a c%t% dependent de o a)%&%tate pe care n/
o are#
Dec% a*entu& de $o%aB nu/C% (pune unde ( te duc% 0% nu
Aer*e cu t%ne# E& te a(%(t1 DC% o.er a&ternat%$e 0% DC% arat .e&u&
Dn care ace(te a&ternat%$e DC% pot DAp&%n%1 cu ade$rat1 $%aCa#
Fateriale care le permit elevilor s" nvee singuri
Dup ce e&e$u& 0% pro.e(oru& au (ta)%&%t de coAun acord
care (Dnt o)%ect%$e&e de (tud%u1 pro.e(oru& &ucreaH cu e&e$%%
pentru a o)C%ne %n.orAaC%%&e 0% Aater%a&e&e nece(are ca e% (/0%
at%n* cu (ucce( o)%ect%$e&e# Idea& ar t% ca Aater%a&e&e ( .%e de
a0a natur1 DncDt e&e$%% ( &e poat .o&o(% e% Dn0%0%# Acea(ta
pre(upune ca pro.e(oru& ( %dent%.%ce coApetenCe&e 0%
concepte&e care con(t%tu%e )aHa educaC%e% e&e$%&or (%1 pentru a
putea Dncepe ( &ucreHe Dn (copu& at%n*er%%
o)%ect%$e&or#
In cont%nuare1 pro.e(oru& 0% e&e$%% &ucreaH DApreun &a
%dent%.%carea 0% de.%n%rea concepte&or aButtoare1 a act%$%tC%&or
de %n(tru%re1 &a data &%A%t 0% $oca)u&aru& de care are ne$o%e
e&e$u& pentru a/0% at%n*e o)%ect%$u&# Pro.e(oru& a0aH apo%
toate ace(te e&eAente Dn ord%nea (ec$enC%a& cea Aa% potr%$%t
pentru pro*re(u& e&e$u&u%# ,%ecare e&eAent $a .% de.%n%t Dntr/o
.orA care D% $a (pune ace(tu%a tot ce tre)u%e ( 0t%e (au (
poat .ace 0% D% %nd%c Aater%a&e&e 0% e5per%enCe&e nece(are
pentru a Dn$Ca#
Ace(te Kpachete de c&tor%eL1 pentru a .o&o(% d%n nou
%Aa*%nea cu a*entu& de $o%aB1 $or .% pu(e &a d%(poH%C%a e&e/
$u&u%1 de pre.er%nC .r a (e crea $reun .e& de dependenC de
%n%C%erea pro.e(oru&u% 0% cu un (et de %n(trucC%un% care
(/% e5p&%ce e&e$u&u% Dn ce .e& (a &e .o&o(ea(c# Pro.e(or%% D0%
pot pre*t% propr%%&e Aater%a&e d%dact%ce (au &e pot .o&o(% pe
ce&e care (e coAerc%a&%HeaH# Pentru ace% pro.e(or% care au
)u*et pentru Aater%a&e&e d%dact%ce1 e5%(t o Au&t%tud%ne de
o.erte# Cu aButoru& e&e$%&or1 a& $o&untar%&or 0% a& pr%nC%&or1 (e
pot .ace Aater%a&e a(t.e& DncDt e&e$u& ( nu dep%nd de
d%(pon%)%&%tatea pro.e(oru&u%#
Contri(uia elevilor i a p"rinilor la reali#area de
material didactic
E&e$%% 0% pr%nC%% &or (Dnt re(ur(e &a care (e poate ape&a Dn
proce(u& de pre*t%re a Aater%a&e&or# E&e$%% 0% pro.e(or%% nu
nuAa% c pot econoA%(% t%Apu& 0% e.ortu& pro.e(oru&u%1 dar pot
)ene.%c%a1 Dn ace&a0% t%Ap1 de pe urAa e5per%enCe%#
@ntr/o c&a( a 0aptea a unu% pr%eten1 e&e$%% &ucrau cu o Aap
pentru &ectur care (e coAerc%a&%Ha# Dar e5%(ta o (%n*ur Aap
pentru toat c&a(a# Pr%etenu& Aeu &e/a (u*erat e&e$%&or (/0% .ac
propr%%&e Aape1 .o&o(%nd Aode&u& e5%(tent1 cu aButoru&
art%co&e&or d%n re$%(te# P&%n% de entuH%a(A1 cDC%$a e&e$% au
Dnceput ( &ucreHe &a pro%ect# La Dnceput1 pr%etenu& Aeu 0%/a
.cut *r%B%1 pentru c e&e$%% .ceau Aape&e .o&o(%nd art%co&e pe
care e& &e con(%dera prea d%.%c%&e pentru e%# De p%&d e% (e&ectau
art%co&e pe teAe de %ntere( per(ona&1 cuA ar .% dro*ur%&e# !u&te
a(t.e& de art%co&e erau &uate d%n Burna&e care erau Au&t pe(te
n%$e&u& de &ectur a& e&e$%&or# Spre (urpr%nderea pr%etenu&u%
Aeu1 nu nuAa% c au .o&o(%t Aapa .cut de e% pentru a/0%
DA)untC% n%$e&u& de &ectur1 dar ch%ar o pre.erau ce&e% d%n
coAerC# !% (/a cerut &a un AoAent dat ( Aer* &a o DntD&n%re
pr%nC%/pro.e(or% &a *rd%n%Ca .%u&u% Aeu Aa% A%c# Scopu&
Dnt-&n%r%% era punerea &a curent a pr%nC%&or cu pro*raAu&# CDnd
aA aBun( aco&o1 n% (/a (pu( c 0% pr%nC%%1 0% e&e$%% Dn$aC ce&
Aa% )%ne dac &ucreaH pract%c# A0adar1 Dn &oc ( (tA pa(%$% 0%
( a(cu&tA ce ne (punea pro.e(oru& de(pre pro*raA1 n% (/a
o.er%t po(%)%&%tatea (/& cunoa0teA &ucrDnd Aater%a&e&e nece(are#
Pro.e(or%% aduna(er Aater%a pr%A1 de&oc (cuAp1 cuA ar .%
re$%(te $ech%1 &%p%c%1 $op(ea1 cartona0e co&orate1 .oar.ece etc#
Apo% pro.e(oru& a dat %n(trucC%un%&e 0% a e5p&%cat &a ce .o&o(eau
Aater%a&e&e e5%(tente# Eu tre)u%a ( .ac (etur% de cartona0e de
concepC%e# Tre)u%a ( A u%t pr%n re$%(te1 ( *(e(c patru
.oto*ra.%% care (e potr%$eau una cu cea&a&t ;de e5eAp&u1 patru
.oto*ra.%% a patru t%pur% d%.er%te de $eh%cu&e: Aa0%n1 a$%on1
$apor1 tren< 0% una care nu (e potr%$ea cu (etu& ;de p%&d o
portoca&<# ,oto*ra.%%&e erau a0eHate &a un &oc Dntr/un %nde51 %ar
cea care nu (e potr%$ea cu ce&e&a&te ;portoca&a1 Dn e5eAp&u&
no(tru< era co&orat cu ro0u pe (pate#
N% (/a (pu( c a(t.e& de (etur% a$eau ( .%e .o&o(%te pentru a/%
aButa pe cop%%% no0tr% ( Dn$eCe d%.er%te&e concepte# E&e$%%
pr%Aeau un (et de cartona0e 0% tre)u%au (/& p&a(eHe pe ce& care
nu (e potr%$ea dea(upra1 %ar apo% $er%.%cau ( $ad dac pe
$er(o era ro0u# @n ace(t Aod aA a.&at Dn Aod act%$ de(pre
pro*raA 0% pro.e(oru& a .o&o(%t Aunca noa(tr $o&untar
pentru a o)C%ne o Au&C%Ae de Aater%a&e d%dact%ce Dntr/un t%Ap
re&at%$ (curt#
Servicii voluntare de asistare a elevului
Pr%n (er$%c%% $o&untare DnCe&e* .o&o(%rea Dn pr%nc%pa& a
pr%nC%&or1 )un%c%&or 0% a a&tor per(oane d%n $ec%ntatea cop%/
&u&u% ca (u(C%ntor a& coAun%tC%% de (tud%u# Ace0t% oaAen%
(Dnt de aButor Dn caHu& cop%%&or care nu pot Dn$Ca cu aButoru&
procedur%&or aA%nt%te Aa% de$reAe# Cuno(c un centru pentru
tratarea cop%%&or cu pro)&eAe eAoC%ona&e care .o&o(ea oaAen%
Dn $Dr(t pe po(t de Aed%tator%#
E5per%enCa o)C%nut pDn Dn preHent a .o(t )ene.%c atDt
pentru ce% t%ner%1 cDt 0% pentru ce% Dn $Dr(t# D%rectoru& 0co&%%
A%/a e5p&%cat c ade(ea ce% Aa% Dn $Dr(t au r)darea de care
au ne$o%e per(oane&e t%nere 0% au 0% t%Apu& nece(ar ( (e
ded%ce &or#
Comunitatea geografic"! o resurs" educaional"
O a&ta (ur( care poate .% .o&o(%t pentru (u(C%nerea
coAun%tC%% educaC%ona&e e(te Hona *eo*ra.%c Dn care (e a.&
0coa&a# AA o)(er$at .e&u& Dn care (e pot .o&o(% re(ur(e&e
coAun%tC%% *eo*ra.%ce Dn proce(u& de educare a e&e$%&or Dn
cadru& Pro*raAu&u% ParGTaQ d%n Ph%&ade&ph%a# In ace(t
pro*raA1 0coa&a e(te $Hut ca Dn(u0% ora0u&# Cur(ur%&e (e pot
C%ne or%unde Dn ora01 dac o anuA%t Hon poate o.er% o
%n.orAaC%e (eAn%.%cat%$# A(t.e&1 e&e$%% pot Aer*e &a *rd%na
Hoo&o*%c1 &a AuHeu& de art (au &a $reo uH%n pentru a/0% C%ne
ore&e de cur(#
Ace(te %n(t%tuC%% cu potenC%a& au .o(t contactate de auto/
r%tC%&e 0co&are pentru a (e deterA%na d%(pon%)%&%tatea &or de a
o.er% per(ona& pentru (upra$e*here1 re(ur(e1 .ac%&%tC% 0% au .o(t
con(%derate partenere Dn proce(u& de educare a cop%%&or d%n
Hon1 nu doar (%Ap&e &ocaC%% pentru e5cur(%% %Ho&ate#
-gentul de voia* n aciune
In cap%to&u& precedent1 aA de(cr%( o c&a( DntD% d%n !ontana
0% aA (u)&%n%at proce(u& pe care D& urAeaH pro.e(oru& Dn
(ta)%&%rea o)%ect%$e&e de coAun acord cu .%ecare e&e$ Dn parte#
AA &(at de(cr%erea proce(u&u% Dn punctu& Dn care cDC%$a e&e$% D%
(pu(e(er Dn$Ctoare% c $or ( Dn$eCe
0a(e con(oane#
A0 $rea ( $ de(cr%u acuA ce (e DntDAp& d%n ace& punct1
pentru c a(ta $a deAon(tra $a&oarea unor (u*e(t%% pe care &e/
aA .cut Dn ace(t cap%to&#
In AoAentu& Dn care (e aBun*e &a o)%ect%$u& de a Dn$Ca 0a(e
con(oane1 Dn$Ctoarea are Aa% Au&te opC%un%#
=# @n$Ctoarea poate (ta)%&% daca are $reun Boc pe care D&
pot Buca e&e$%% 0% a& cru% (cop e(te (/% aBute pe ace0t%a (
Dn$eCe con(oane&e ;e5%(t cDte$a a(t.e& de Bocur%<# Dac
un a(t.e& de Boc nece(%t Aa% Au&C% Buctor%1 ea D% poate
ru*a 0% pe ce%&a&C% e&e$% ( &% (e a&ture1 Dn caHu& Dn care
Aa% e(te c%ne$a %ntere(at ( Dn$eCe con(oane1 ca un
Dnceput a& proce(u&u% de a Dn$Ca ( c%tea(c#
2# Dn$Ctoarea poate (ta)%&% dac are $reun Aater%a&
d%dact%c care (/% aBute pe cop%% ( Dn$eCe con(oane&e#
8# Dn$Ctoarea poate (ta)%&% dac Aa% (Dnt 0% a&C% e&e$% Dn
c&a( care 0t%u con(oane&e 0% care ar putea (/% Dn$eCe pe
ce% care nu &e 0t%u#
I# Dn$Ctoarea poate (ta)%&% dac are t%Ap ea Dn(0% (
D% Dn$eCe ace&e (unete pe e&e$%#
Dn$Ctoarea Dn cauH A%/a po$e(t%t c1 de o)%ce%1 pDn a
doua H%1 toC% e&e$%% D0% a&e* un o)%ect%$ 0% Dncep ( &ucreHe
&a at%n*erea &u%# A0 $rea ( Aer* Dn cont%nuare cu ce% care au
a&e( ( Dn$eCe 0a(e con(oane# S pre(upuneA c e% a&e* (
Boace un Boc1 Loto pentru Con(oane1 0% c acuA e% cred c 0t%u
ce&e 0a(e con(oane# E% pot Aer*e &a Dn$Ctoare (/% (pun:
KCredeA c 0t%A ce&e 0a(e con(oaneL#
Dac Dn$Ctoarea nu a (ta)%&%t n%c% un .e& de procedeu pr%n
care e&e$%% (/0% poat A(ura per.orAanCa1 ea poate $er%.%ca
dac e&e$%% ch%ar au Dn$Cat con(oane&e# Dac e% deAon(treaH
c 0t%u (unete&e1 Dn$Ctoarea noteaH ace(t &ucru Dn do(are&e
&or# Dup ce e&e$%% Dn$aC ( (cr%e1 e% (Dnt ce% care D0% C%n
do(are&e &a H% Dn pr%$%nCa .%ecru% o)%ect%$ at%n(# De dou or% Dn
.%ecare (eAe(tru1 e&e$%% tre)u%e ( aranBeHe o DntD&n%re Dntre e%1
Dn$Ctoare 0% pr%nC%# E&e$%% (Dnt ce% care conduc 0ed%nCa 0% D0%
.o&o(e(c do(are&e pentru a/% %n.orAa pe pr%nC% 0% pe
Dn$Ctoare ce au Dn$Cat#
ToC% e&e$%% d%n c&a( (e (upun ace&e%a0% procedur%# Pe
A(ur ce e&e$%% terA%n de &ucrat Dn $ederea at%n*er%% unu%
o)%ect%$1 e% (au Dn$Ctoarea noteaH Dn do(ar ace& o)%ect%$
at%n(1 (e a&e*e de coAun acord un a&t o)%ect%$ 0% proce(u& (e
repet# Dac Dn$Ctoarea o)(er$ c un%% d%ntre e&e$% &ucreaH
Au&t &a c%t%re1 dar e$%t AateAat%ca1 ea tre)u%e (a/0% e5pr%Ae
Dn*r%Borarea .aC de deHech%&%)ru& produ( 0% (/& DncuraBeHe pe
e&e$u& re(pect%$ ( (ta)%&ea(c Aa% Au&te o)%ect%$e &e*ate de
AateAat%c# N%c%odat Dn( Dn$Ctoarea nu &e %Apune
o)%ect%$e e&e$%&or#
Pr%nC%% au .o(t Au&CuA%C% de .&e5%)%&%tatea 0% &%)ertatea
ace(tu% (t%& de predare# E% au .o(t Au&CuA%C% 0% de cDt au Dn$Cat
cop%%% &or 0% de cDt de Au&t &e/a p&cut ( Dn$eCe# De .apt1 au
.o(t atDt de DncDntaC%1 DncDt au cerut conducer%% 0co&%% ca e&e$%%
( cont%nue ace&a0% pro*raA Dnc un an# SDnt )ucuro( ( $ pot
(pune c 0% conducerea 0co&%% a aprec%at
a0a de Au&t reHu&tate&e o)C%nute de Dn$Ctoare1 DncDt %/a cerut
(/% %n(tru%a(c 0% pe a&C% pro.e(or% care erau dorn%c% (/0%
or*an%HeHe c&a(e&e &a .e&#
@A% dau (eaAa c eu nu $ (pun &ucrur% pe care ( nu &e Aa%
.% auH%t# DeBa aud o)%ecC%%&e1 Dn .uncC%e de &ocu& unde (e a.&
0coa&a d$(# 0% de re(ur(e&e pe care &e are#
@n caHu& Dn care $/aA dat cuA$a %Apre(%a c trecerea de &a o
c&a( )aHat pe pr%nc%p%u& DoA%naC%e% &a una Dn care (e
rea&%HeaH ade$rata educaC%e pentru DAp&%n%rea V%eC%% e(te una
(%Ap&1 daC%/A% $o%e ( $ a(%*ur acuA c nu e(te a0a# Eu aA
.o(t %Ap&%cat per(ona& Dn &upta acea(ta 0% aA .o(t de de(tu&e or%
deHaA*%t de e0ecur%&e Ae&e pentru a 0t% cDt de *reu poate .%# A
Dnota DApotr%$a curentu&u%1 a Aer*e DApotr%$a (%(teAu&u%
trad%C%ona&1 nu e(te n%c%odat (%Ap&u# Ceea ce da o 0an( %de%%
de educaC%e pentru o V%aC DAp&%n%t nu (Dnt a(pecte&e tehn%ce1
Aater%a&e&e .cute de no% Dn0%ne (au pro.e(oru& Ka*ent de $o%aBL
de(pre care aA $or)%t# Ceea ce e(te nece(ar ( .ac% ca ace(te
tehn%c% ( .uncC%oneHe1 nu doar Dn cDte$a 0co&% %Ho&ate1 c% Dn toate
0co&%&e1 e(te ce (e a.& Dn centru& une% 0co&% (au a& une%
or*an%HaC%% pu(e Dn (&uB)a $%eC%%: dor%nCa de DntraButorare1 dor%nCa
de a .ace $%aCa Aa% )un 0% Aa% .ruAoa( pentru no% 0% pentru
a&C%%#
,o&o(%rea coAun%cr%% non$%o&ente1 perAanenta Dntre)are
adre(at e&e$%&or1 pro.e(or%&or1 d%rector%&or de 0co&% 0% nou
Dn0%ne: KCe (%AC% 0% de ce a% ne$o%eJL ne poate aButa (
(at%(.aceA ne$o%&e tuturor# Scopu& no(tru nu $a Aa% .% doar
reducerea $%o&enCe% 0% a $anda&%(Au&u%1 Dncercarea de a/% C%ne
pe cop%% cDt Aa% Au&t &a 0coa&1 o)C%nerea de note Aa% Aar% &a
te(te decDt ce% d%n ora0u& $ec%n1 tr%A%terea cDt
Aa% Au&tor e&e$% &a co&e*%u decDt Dn an%% precedenC% 0% DA)u/
ntC%rea per.orAanCe% e&e$%&or no0tr% &a e5aAene#
E&e$%% 0% pro.e(or%% nu $or Aa% a$ea doar dou $ar%ante: (e
(upun (au (e re$o&t# Atunc% cDnd e5%(t un (%n*ur (cop1
(at%(.acerea ne$o%&or tuturor1 c&a(e&e 0% 0co&%&e (e pot (ch%A)a#
VoA de(coper% c ne$o%&e tuturor (Dnt ace&ea0%#
CAPITOLUL <
Hransformarea colilor
'ro(lemele cu care ne confrunt"m
(te c&ar c a$eA ne$o%e de or*an%HaC%% .undaAenta&
d%.er%te de ce&e care contro&eaH acuA ca&%tatea $%eC%% pe
p&anet# !%&%oane de oaAen% Aor de .oaAe Dn .%ecare an1 cu
toate c pe p&anet e5%(t hran pentru toat &uAea# Tr%A Dn
A%B&ocu& unor $%o&enCe .%H%ce1 p(%ho&o*%ce 0% %n(t%tuC%ona&e
Dn*roH%toare#
E
Eu (Dnt de acord cu p(%ho&o*u& Geor*e !%&&er care (punea
c: KCe&e Aa% *ra$e pro)&eAe a&e &uA%% de aH% (Dnt ace&ea pe
care no% Dn0%ne &e/aA creat# E&e nu au .o(t create de natura rea
0% dur 0% n%c% %Apu(e nou de $o%a DoAnu&u%# E&e (Dnt
pro)&eAe uAane1 a&e cror (o&uC%% pre(upun (ch%A)area
coAportaAentu&u% no(tru 0% a %n(t%tuC%%&or noa(tre (oc%a&eL#
EducaC%a pentru o V%aC DAp&%n%t (e concentreaH a(upra
.e&u&u% Dn care pro.e(or%% pot o.er% oportun%tC% educat%$e care
(/% aBute pe e&e$% ( de$%n o .orC act%$ Dn reHo&$area
ace(tor pro)&eAe# E% pot Dn$Ca cuA (/0% DA)o*Cea(c $%aCa
0% cuA (/o DA)o*Cea(c 0% pe cea a a&tora d%n Buru& &or#
,rgani#aiile +ominatoare
CuA aA aBun( &a pro)&eAe&e care creeaH (u.er%nCe 0%
$%o&enCaJ In cartea e%1 'otirul i lama! 0% Dn cea Aa% recent1
%ora parteneriatului! (pec%a&%(tu& Dn %(tor%a cu&tur%% 0% .%&o(o.u&
e$o&uC%on%(t R%ane E%(&er ne arat c ceea ce ea %dent%.%c drept
&upta Dntre Aode&u& partener%atu&u% 0% Aode&u& DoA%nator (e
poart de A%% de an%# R%ane E%(&er1 care a cuno(cut per(ona&
(pa%Aa de a .u*% de naH%0t% pe cDnd era cop%&1 a artat Dn (tud%u&
e% a(upra a 83 333 de an% de e$o&uC%e uAan K'otirul i lama!
=697< c pro)&eAe&e noa(tre (/au n(cut Dn urAa cucer%r%&or 0%
a Dn&ocu%r%% Aode&u&u% partener%a& t%Apur%u de cu&tura
DoA%naC%e% d%n
pre%(tor%e#
In(p%rat de &ucrarea &u% E%(&er1 autoru& 0% teo&o*u& Za&ter
Z%nG (u(C%ne 0% e& c1 de c%rca =3 333 de an%1 or*an%HaC%%&e de
pe Dntrea*a noa(tr p&anet .uncC%oneaH ca (tructur%
DoA%natoare1 care ne contro&eaH (p%r%tua&1 (oc%a&1 educaC%ona&1
d%n punct de $edere a& deH$o&tr%% uAane K%orele existente!
=666<# Z%nG de.%ne0te or*an%HaC%%&e DoA%natoare ca .%%nd
caracter%Hate de o d%(tr%)u%re %ne*a& a re(ur(e&or 0% a
pr%$%&e*%%&or1 de re&aC%% pe (car %erarh%c 0% de .o&o(%rea
$%o&enCe% pentru AenC%nerea ord%n%%# E&e (Dnt (%(teAe Dn care ce%
puC%n% D% doA%n pe ce% Au&C%# A$eA ace(te (%(teAe
repreHentate Dn .aA%&%e1 Dn 0co&%1 Dn or*an%HaC%%&e re&%*%oa(e1 &a
&ocur%&e de Aunca 0% &a n%$e& de *u$erne# Toate .uncC%oneaH
pe ace&ea0% pr%nc%p%%#
La .e& ca 0% E%(&er1 Z%nG (u(C%ne c a(t.e& de (%(teAe (e
)aHeaH pe o (p%r%tua&%tate care/% de.%ne0te pe oaAen% ca .%%nd1
Dn e(enC1 e*o%0t% 0% $%o&enC%# A$Dnd Dn $edere ace(t a(pect1
a$eA ne$o%e de (%(teAe DoA%natoare Dn care ce& Aa% puC%n ru
d%ntre no% (/% contro&eHe pe ce%&a&C%# De/a &un*u& (eco&e&or1 (/
au purtat .oarte Au&te d%(cuC%% pe teAa Kc%ne tre)u%e ( .%e Dn
capu& &%(te%L#
Ace0t% oaAen% D% pot contro&a pe ce%&a&C% cu aButoru& tac/
t%c%&or de .orC: pedep(e&e 0% recoApen(e&e# E% D% pot pedep(%
pe ce% care nu (e (upun# Acea(ta e(te (%n*ura ca&e de a/% educa
pe oaAen%1 de a &e da o &ecC%e1 de a &e arta cDt de r% (Dnt 0% de
a deAon(tra ce Aer%t .%ecare# Acea(t de(cr%ere a .%%nCe&or
uAane Bu(t%.%c DoA%naC%a 0% contro&u& ce&or care (e pret%nd a
.% (uper%or%#
Z%nG nu de(cr%e1 Dn Aod e$%dent1 nuAa% *u$erne tota&%tare1
cuA a .o(t ce& naH%(t1 atunc% cDnd $or)e0te de(pre (%(teAe&e
DoA%natoare# Ch%ar 0% Dn State&e Un%te a$eA o Au&C%Ae de
e5eAp&e de *rupur% pr%$%&e*%ate de oaAen% a.&aC% pe poH%C%% de
putere1 care au ce&e Aa% )une &ocur% de Aunc1 (tau Dn ce&e
Aa% )une cart%ere 0% au parte de cea Aa% )un educaC%e 0% totu&
cu un aer care .ace ca %deea de K0an(e e*a&eL ( par o Aare
A%nc%un#
O dat ce de$en%A con0t%enC% de puterea (%(teAe&or
DoA%natoare1 e(te Aa% (%Ap&u ( DnCe&e*eA c tran(.or/Aarea
&or Dn (%(teAe pu(e Dn (&uB)a DAp&%n%r%% V%eC%% o.er o Aa% )un
oportun%tate pentru ca ne$o%&e tuturor cetCen%&or ( .%e
(at%(.cute# A0 $rea ( educ acea(t *eneraC%e 0% *eneraC%%&e
$%%toare de cop%% pentru a .% capa)%&% ( creeHe or*an%HaC%% a&e
cror (copur% ( .%e (at%(.acerea ne$o%&or uAane1 o.er%rea une%
$%eC% Aa% )une pentru no% Dn0%ne 0% pentru ce% d%n Buru& no(tru#
Dn ace(t (cop1 puteA .o&o(% educaC%a cop%%&or no0tr% ca pe un
punct de p&ecare#
;e#olvarea conflictelor
Dou pro)&eAe e(enC%a&e Dn or%ce 0coa& (Dnt .e&u& Dn care (e
p(treaH ord%ne 0% Aodu& Dn care (e reHo&$ con.&%cte&e# Una
d%ntre coAponente&e nece(are pentru crearea une% 0co&% pu(e Dn
(&uB)a une% V%eC% DAp&%n%te e(te arta Dn reHo&$area con.&%cte&or
Dntr/un Aod (at%(.ctor pentru aA)e&e prC%# In 0co&%&e d%n
(%(teAu& DoA%nator1 pro.e(or%% 0% d%rector%% dec%d1 porn%nd de
&a e5per%enCa &or1 c Ke% 0t%u ce e Aa% )%neL pentru un e&e$ 0%
.ac re*u&% 0% &e*% care (Dnt AenC%nute cu aButoru& pedep(e&or 0%
recoApen(e&or# CDnd .o&o(e(c acea(t Aetod de a (ta)%&%
re*u&% 0% &e*%1 pro.e(or%% 0% d%rector%% (e con(u&t (au nu cu
e&e$%%# In ce&e d%n urA1 or%care ar .% (%tuaC%a1 pro.e(or%% 0%
d%rector%% %au o dec%H%e un%&atera& porn%nd de &a dreptu& &or de
a .ace ace(t &ucru dator%t coApetenCe% 0% e5per%enCe%#
Dn caHu& educaC%e% pu(e Dn (&uB)a $%eC%%1 or%care ar .% re*u&%&e
0% &e*%&e care tre)u%e re(pectate pentru AenC%nerea ord%n%%1 e&e
(Dnt (ta)%&%te pr%n d%a&o*u& d%ntre per(ona&u& 0co&%% 0% e&e$%#
Ace(t proce( nu nece(%t n%c% o cedare d%n partea n%Anu%1
n%c% un .e& de coAproA%(#
Pentru a p(tra ord%nea 0% pentru a reHo&$a con.&%cte&e Dn
ace(t Aod1 e(te ne$o%e ca per(ona&u& 0% e&e$%% ( cunoa(c
pr%nc%p%%&e coAun%cr%% non$%o&ente# Per(ona&u& 0% e&e$%%
tre)u%e ( 0t%e cuA (/0% a(cu&te unu& a&tu%a (ent%Aente&e 0%
ne$o%&e# Dup ce (e aBun*e &a acea(t ca&%tate a &e*tur%%
%nteruAane1 aA)e&e prC% (e pot an*aBa Dn reHo&$area
pro)&eAe&or pr%n *(%rea de (o&uC%% care ( (at%(.ac ne$o%&e
aA)e&or prC%#
E(te %Aportant ca or%c%ne ar $rea (a .ac ace(t &ucru1 (
$er%.%ce Dna%nte c e(te Aot%$at ( acC%oneHe doar pentru
(at%(.acerea ne$o%&or1 0% ( nu e5%(te n%c% o 0an( de a .ace
totu& nuAa% pentru a e$%ta pedep(e&e1 $%no$C%a (au ru0%nea#
De a(eAenea1 nu tre)u%e ( (e acC%oneHe d%n (%ACu& dator%e%1
d%n o)&%*aC%e (au pentru a o)C%ne $reo not )un (au $reo a&t
recoApen( e5tr%n(ec#
Ce% care o)%ecteaH .aC de p(trarea ord%n%% 0% a reHo&$r%%
con.&%cte&or Dn ace(t Aod (pun ade(ea: KAce0t% cop%% tre)u%e (
Dn$eCe ( re(pecte autor%tateaW Iat ce tre)u%e ( .aceA pentru
ca ace0t% cop%% ( re(pecte autor%tateaWL R(pun(u& Aeu e(te1 de
o)%ce%1 urAtoru&: KVre% (/% Dn$eC% pe cop%% ( re(pecte
autor%tatea (au $re% ( (e teaA de ce &e/a% putea .ace atunc%
cDnd e0t% pe poH%C%e de autor%tateJL !u&C% d%ntre no%1 educaC%
Dntr/un (%(teA DoA%nator1 nu .ac d%.erenCa Dntre ce&e doua
$ar%ante#
Eu a0 de.%n% re(pectu& .aC de autor%tate dup cuA urAeaH:
Dntr/o c&a(1 dac pro.e(oara 0t%e ce preCu%e(c e&e$%% 0% (e o.er
(/% Dn$eCe ace& &ucru Dntr/un Aod non$%o&ent1 e% $or Dn$Ca (/%
re(pecte autor%tatea# Dar ea a cD0t%*at ace(t re(pect1 nu =/a
cerut# E&e$u& e(te autor%tatea pr%nc%pa& Dn a (ta)%&% dac un
pro.e(or are (au nu are autor%tate1 un ade$r pe care e&e$%% D&
deAon(treaH .oarte c&ar Dn .%ecare H%# TeaAa de autor%tate1
Aa(cat ca re(pect .aC de acea(ta1 e(te (%Ap&u de o)C%nut# E(te
(u.%c%ent ( &e da% ce&or care au Dn ADn puterea1 po(%)%&%tatea
( DApart recoApen(e 0% pedep(e#
O a&t ca&e de a de(cr%e acea(t d%(t%ncC%e e(te e5p&%carea
d%.erenCe% Dntre autod%(c%p&%n 0% a(cu&tare1 (upunere# Dac
(upunerea e(te ceea ce a&e*%1 atunc% pedep(e&e 0% recoApen(e&e
.uncC%oneaH .oarte )%ne# Dn ace(t .e& e(te Dn$Cat ( a(cu&te 0%
un cD%ne# R% un *Dndac de )uctr%e poate .% pu( Dntr/un &a)%r%nt
Dn .orA de T 0%1 dac o %a &a dreapta1 ( pr%Aea(c ADncare1
%ar dac o %a &a (tDn*a1 ( (e a&ea*
cu un 0oc e&ectr%c# A(t.e&1 e& $a Dn$Ca ce Dn(eaAn (upunerea#
Dar1 dac ceea ce $re% e(te autod%(c%p&%na1 atunc% e(te Aa% )%ne
( nu .o&o(e0t% tact%c% de .orC1 pentru c ace(tea (e %nterpun Dn
ca&ea autod%(c%p&%ne%# Un e&e$ auto/d%(c%p&%nat (au un AeA)ru
a& per(ona&u&u% acC%oneaH porn%nd de &a o con0t%%nC a
propr%%&or $a&or%1 a .aptu&u% c ceea ce .ace e& contr%)u%e &a
)un(tarea &u% 0% a ce&or&a&C%1 0% n/o .ace pentru c D0% dore0te (
pr%Aea(c un preA%u (au (e teAe ( nu .%e pedep(%t#
!u&C% pro.e(or% (e (%At neaButoraC% cDnd &% (e (pune ( nu/%
Aot%$eHe pe e&e$% .o&o(%nd pedep(e&e1 recoApen(e&e1 $%no$C%a
(au ru0%nea1 or% un (%AC a& dator%e% pDn &a o)&%*aC%e# Ce a Aa%
rAa(J Dntrea) e% ade(ea# Ceea ce a rAa( (Dnt cone5%un%&e
Dntre oaAen% 0% dor%nCa de a contr%)u% &a DAp&%n%rea rec%proc 0%
&a )un(tarea ce&or&a&C%# E5per%enCa A/a Dn$Cat c ace(te
ne$o%e uAane pot .% at%n(e cu aButoru& coAun%cr%%
non$%o&ente# DAprt0%A ceea ce e(te de $a&oare pentru no%1
ceea ce aA $rea ca 0% ce%&a&C% ( 0t%e1 0% &e a(cu&tA
(ent%Aente&e 0% ne$o%&e Dn (ch%A)#
ReC%neC% c pentru acea(ta e(te ne$o%e ca pro.e(or%% (
cunoa(c .oarte )%ne pr%nc%p%%&e coAun%cr%% non$%o&ente1
ch%ar dac e&e$%% cu care &ucreaH pro$%n d%n (%(teAe DoA%/
natoare# Autod%(c%p&%na1 (pre deo(e)%re de o)ed%enC ;(au &%p(a
o)ed%enCe%<1 nu (e o)C%ne pe(te noapte# ,oarte ade(ea1 pr%Ae&e
H%&e Dntr/o 0coa&1 care Dncearc ( (e *h%deHe dup pr%nc%p%%&e
educaC%e% pentru DAp&%n%rea V%eC%%1 pot .%
haot%ce#
!% (/a cerut &a un AoAent dat ( pun )aHe&e une% a(t.e& de
0co&% pentru e&e$%% care renunCa(er &a (tud%% (au .u(e(er daC%
a.ar de &a 0co&%&e de (tat# AA $rut ( deAon(trA c educaC%a
pu( Dn (&uB)a $%eC%% D% poate atra*e ch%ar 0%
pe ce% care nu au .cut .aC Dntr/o 0coa& pu)&%c# Trea)a Aea
era (/% pre*te(c pe pro.e(or%% care a$eau ( &ucreHe Dn
acea(t 0coa&#
D%n Aot%$e .%nanc%are1 aA a$ut doar patru H%&e pentru a/%
pre*t% pe ace0t% pro.e(or%# Ca urAare a ace(tu% .apt1 nu aA
putut ( &e tran(A%t toate aAnunte&e nece(are pentru o a(t.e&
de pre*t%re# N%c% Acar nu a$eaA de/a .ace cu pro.e(or% de
Ae(er%e# D%n cauHa re(tr%cC%%&or )u*etare1 a tre)u%t ( ape&A
&a $o&untar% de &a un%$er(%tC% care ( $%n ( predea Dn acea
0coa&# Dec% a$eaA de/a .ace cu e&e$% Dn caHu& crora (%(teAu&
pu)&%c de Dn$CADnt ddu(e *re0 0% cu un *rup de oaAen% care
erau $o&untar% .oarte )%ne$o%tor%1 Dn p&u(1 a$eaA doar patru
H%&e de pre*t%re#
N/a .o(t n%c% un .e& de A%rare c o parte d%ntre e% nu au
DnCe&e( cuA ( (ta)%&ea(c re*u&% 0% re*&eAentr% 0% cuA (
reHo&$e con.&%cte&e cu e&e$%%#
Dn pr%Ae&e H%&e de .uncC%onare a 0co&%%1 eu nu eraA Dn ora0#
CDnd A/aA Dntor(1 pr%Au& Ae(aB a .o(t de &a d%rectoru& 0co&%%1
care A cheAa de ur*enC1 pentru c (e $o%a Dnch%derea
un%tC%%# !/aA du( repede &a 0coa&# Era un ade$rat hao(#
"%eC%% pro.e(or% artau de parc ar .% DA)trDn%t cu 23 de an% Dn
Aa% puC%n de o (ptADn#
CDnd aA auH%t de &a d%rectoru& 0co&%% ce (e DntDAp&a(e1 %/aA
cerut (/A% aduc Hece d%ntre cop%%% care creau ce&e Aa% Aar%
pro)&eAe1 ca ( .aceA un p%c de ord%neW
Au .o(t a&e0% opt e&e$% cu $Dr(te Dntre == 0% =I an%# !/aA
preHentat e&e$%&or 0% a Dnceput urAtoarea d%(cuC%e:
F5;4 SDnt .oarte (uprat de ceea ce A%/au (pu( pro.e(or%%1 c
&ucrur%&e au (cpat de (u) contro& &a ore# Vreau .oarte
Au&t ca acea(t 0coa& ( .%e un (ucce(# DA%
puteC% (pune care e pro)&eAa 0% A puteC% aButa (/o reHo&$J Lill4
Pro.e(or%% d%n acea(t 0coa& (Dnt o aduntur de
pro0t%W F5;4 Nu DnCe&e*1 Z%&&1 ce au .cut ca ( te
deterA%ne (
(pu% a(taJ PoC% (/A% da% un e5eAp&uJ Lill4 Or%ce ar .ace
e&e$%%1 e% (tau 0% HDA)e(c ca pro0t%%# F5;4 E0t% deH*u(tat pentru
c a% $rea ( .%e Aa% Au&t
ord%ne Dn c&a(J Lill4 E5act1 oAu&eW Or%ce ar .ace or%c%ne1
e% (tau 0% HDA)e(c
ca pro0t%%# De e5eAp&u e& ;artDnd (pre un e&e$ d%n *rup<1
a $en%t &a 0coa& %er% cu o (t%c& de Th%(GQ Dn )uHunar#
Pro.e(oru& care (ttea &a u0 a $Hut/o1 dar (/a .cut
c n/o $ede 0% a (pu( doar: K"una d%A%neaCaWL
@n ace(t punct a& d%(cuC%e%1 toC% au (r%t (/A% dea e5eAp&e
de(pre cDt de pa(%$% (Dnt pro.e(or%%#
F5;4 "%ne1 Au&CuAe(c1 aBun*e# !%/aC% r(pun( &a Dntre)are1
dar acuA aA ne$o%e de aButoru& $o(tru ca ( .ac ord%ne
Dn 0coa&#
Doe4 Pro.e(or%% ar tre)u% (/0% .ac ro(t de o )Dt ;a0a au
adA%n%(trator%% 0co&%&or pu)&%ce d%n Hon pentru a putea
adA%n%(tra pedep(e corpora&e<#
F5;4 Moe1 $re% ( (pu% c $re% ca pro.e(or%% (/% )at pe ce%
care D% deranBeaH pe a&C%%J
Doe4 A(ta e (%n*ura ca&e pentru a/% .ace ( DnceteHe#
F5;4 SDnt de(curaBat dac a(ta e (%n*ura ca&e# Ca&ea a(ta A
caA Dn*r%BoreaH 0% a0 $rea ( *(%A a&te Aetode#
Ed4 De ceJ
F5;4 D%n Aa% Au&te Aot%$e# Dac $ .ac ( $ poto&%C%
&o$%ndu/$ cu o )Dt1 DA% puteC% (pune ce (e $a DntDA/
p&a dac tre% (au patru d%ntre $o% (e a.& pr%n preaBAa
Aa0%n%% Ae&e cDnd p&ec aca(J
Ed 2#m(ind34 Ar .% )%ne ( a$eC% o )Dt Aare de totW
F5;4 A(ta A deranBeaH &a ace(t Aod de a .ace ord%ne# VoA
aBun*e ( .%A du0Aan%# Nu u%taC% c atunc% cDnd $/aA
cheAat &a acea(t 0coa& aA (pu( c $reA ( creA o
0coa& Dn care toat &uAea ( co&a)oreHe# Dac .aceA
ord%ne &o$%ndu/% pe oaAen%1 Aa teA c nu $oA Aa%
rea&%Ha &e*tur%&e Dntre e&e$% 0% pro.e(or% pe care $reau eu
( &e a$eA Dn 0coa&###
Ed4 &/aC% putea da a.ar d%n 0coa& pe ce% care .ac pro)&eAe#
F5;4 R% acea(t $ar%ant A de(curaBeaH# Vreau (
deAon(treH c e5%(t Aodur% de a reHo&$a d%.erende&e
Dntr/o 0coa& 0% .r a e5Aatr%cu&a e&e$%%#
Lill4 Dac un t%p nu .ace a&tce$a decDt ( creeHe pro)&eAe1 de
ce nu/& tr%A%teC% Dn caAera de pedeap(J
F5;4 Nu prea DnCe&e* ce (u*ereH%1 Z%&&# Vre% (/A% e5p&%c%J
Lill4 Uneor%1 $%% &a 0coa& 0% a% che. ( creeH% doar pro)&eAe#
Poate c te/a )tut ta%c/tu de C%/au %e0%t och%% Dna%nte (
$%% &a 0coa&# A0a c a% che. ( cauHeH% 0% tu nep&cer%# Ar
.% )%ne ( %n$entaC% o caAer Dn care ( (tea 0t%a pDn ce
D0% re$%n 0% $or ( .ac &ecC%%#
;AA o)(er$at c 0% ce%&a&C% artau o apro)are 0% o DnCe&e*ere
tac%te .aC de (u*e(t%a &u% Z%&&<#
F5;4 Vre% ( (pu% c tre)u%e ( a$eA o caAer Dn care (/%
duceA pe oaAen% dac purtarea &or nu D% &a( pe ce%&a&C%
( Dn$eCeJ
Lill4 E5actW Nu au de ce ( (tea Dn c&a( dac nu .ac a&tce$a
decDt ( creeHe nep&cer%#
F5;4 SDnt DncDntat de %deea ta1 atDta t%Ap cDt &e e5p&%cA
e&e$%&or care nu/% &a( pe ce%&a&C% ( Dn$eCe c nu $reA (a/
% pedep(%A cerDndu/&e ( Aear* Dn acea caAer1 c% $reA
doar ( aprA dreptur%&e ce&or care $or (a Dn$eCe#
Dup ce aA cont%nuat acea(t d%(cuC%e1 aA cHut de acord
ca ace% e&e$% care $or)%(er cu A%ne ( Aear* Dn ce&e&a&te
c&a(e 0% ( &e (pun co&e*%&or urAtoare&e: dac era c%ne$a
prea (uprat ca ( Dn$eCe ce$a Dntr/o H% 0% purtarea ace&e%
per(oane D% DAp%ed%ca pe ce%&a&C% (/0% $ad de trea)a1
pro.e(oru& D% cerea ace&u% e&e$ ( Aear* Dn KcaAera de (tat
de*ea)aL1 unde D0% putea re$en% .r (/% deranBeHe pe
ce%&a&C%#
AA accentuat %AportanCa .aptu&u% c e&e$%% tre)u%au ( 0t%e
c acea(t re*u& era (u*e(t%a &u% Z%&& ;nu una creat
un%&atera& de pro.e(or%<# AA accentuat1 de a(eAenea1 .aptu& c
era %Aportant ( (e 0t%e c %ntenC%a noa(tr era doar de a/%
proteBa pe ce% care $o%au ( Dn$eCe 0% nu de a/% pedep(% pe ce%
care nu a$eau che. de &ecC%%#
E&e$%% (/au de(curcat .oarte )%ne Dn a &e e5p&%ca tuturor
ce&or&a&C% ce&e dou %de% 0% p&anu& no(tru a Aer( .oarte )%ne1
.cDndu/(e Aa% Au&t ord%ne Dn c&a(# S/a (ta)%&%t o KcaAer de
(tat de*ea)aL# Dac $reun e&e$ crea pro)&eAe1 pro.e(oru& (au1
.oarte ade(ea1 ch%ar e&e$%% deranBaC%1 D% cereau e&e$u&u%/
pro)&eA ( Aear* Dn ace& K%Ho&atorL adaptat# De .apt1 Dn
KcaAera de (tat de*ea)aL erau Au&te de .cut# Se putea a(cu&ta
AuH%c1 erau crC% de c%t%t### Vo%aA ( .aceA tot po(%)%&u&
pentru a coAun%ca e&e$u&u% c %ntenC%a noa(tr nu era aceea de
a/& pedep(%#
Dn KcaAera de (tat de*ea)aL (e putea coAun%ca ch%ar .oarte
ut%&# E&e$%% care creau pro)&eAe &a ore a$eau Aot%$e per(ona&e
care duceau &a ace(t coAportaAent d%(rupt%$# S/a nuA%t un
pro.e(or care ( (tea Dn acea caAer# AA a&e( unu& care ( 0t%e
( a(cu&te 0% ( .o&o(ea(c poH%t%$ ceea ce auHea#
In pr%Ae&e dou (ptADn% dup (ta)%&%rea ace(te% re*u&%1
KcaAera de (tat de*ea)aL era p&%n# Totu0%1 d%n ce Dn ce Aa%
puC%n% e&e$% a$eau un coAportaAent care ( nece(%te preHenCa
&or aco&o#
Ade(ea1 cDnd po$e(te(c acea(t e5per%enC a Aea 0% aBun* &a
partea cu )Dta1 aud: KDe(%*ur1 a(ta ne arat c e&e$%% $or ( .%e
pedep(%C% atunc% cDnd *re0e(c cu ce$a# A0a 0t%u e% ca no% C%neA
&a e%L# DnCe&e* .aptu& ca oaAen%% pot crede a(ta atunc% cDnd e%
con(%der c e5%(t doar dou $ar%ante: ord%ne 0% hao(# Anarh%a1
a)(enCa or%cre% ord%n% e(te Dn(p%ADn/ttoare1 %ar dac e% cred
c $ar%ante&e pentru (Dnt &%p(a de autor%tate care duce &a anarh%e
(au pedeap(a1 dec% ord%nea1 aA con(tatat c pDn 0% e&e$u& care
$a .% &o$%t pre.er )Dta1 hao(u&u%# Dar1 d%n .er%c%re1 e5%(t 0% o a
tre%a $ar%ant: re*u&%&e (ta)%&%te de coAun acord#
Atunc% cDnd re*u&%&e (Dnt (ta)%&%te de oaAen%% care $or .%
a.ectaC% de e&e 0% nu %Apu(e de o autor%tate1 atunc% cDnd toat
&uAea $ede Dn e&e %ntenC%a de a proteBa1 0% nu aceea de a pedep(%1
%ar re*u&%&e (Dnt Aa% ade(ea re(pectate# Ace(t &ucru e(te $a&a)%&1
%nd%.erent de $Dr(ta oaAen%&or N .%e c (Dnt cop%%1 .%e c (Dnt
adu&C%#
Fedierea
Dac part%c%panC%% &a un con.&%ct d%ntr/o c&a( nu au
a)%&%tC%&e coAun%cat%$e nece(are pentru a reHo&$a con.&%ctu&1
(e pot .o&o(% terCe per(oane ca Aed%ator%# De e5eAp&u1 Dntr/o
0coa& d%n I(rae&1 Dn care (e ap&%c pr%nc%p%%&e educaC%e% pe care
&e/aA enuAerat Dn acea(t carte1 aA o)(er$at do% )%eC% de
Hece an% care cereau un Kpeace/AaGerL1 nuAe&e dat
Aed%atoru&u% Dn acea 0coa&# E% (e certa(er pe terenu& de Boac
0% nu prea reu0eau (/0% reHo&$e pro)&eAe&e (%n*ur%1 a0a c au
a&e( ( cear un Aed%ator#
!ed%atoru& de (er$%c%u Dn acea H% era un )%at de == an%#
CDnd toat &uAea (/a a0eHat1 )%atu& %/a cerut pr%Au&u% )%at:
KO)(er$aC%aL#
Pr%Au& )%at a 0t%ut c a(ta Dn(eAna c % (e cerea ( (pun
ce a o)(er$at e& &a coAportaAentu& care nu era Dn acord cu
ne$o%&e (a&e# E& %/a r(pun(: K!/a DAp%n( pe teren1 .r n%c% un
Aot%$L# !ed%atoru& %/a atra( atenC%a c K.r n%c% un Aot%$L era
o e$a&uare1 nu o o)(er$aC%e# "%atu& (/a corectat 0% a (pu(: K!/
a DAp%n( pe terenu& de BoacL#
Fediatorul4 Sent%AenteJ
5"iatul .4 ! (%At rn%t#
Fediatorul4 Ne$o%J
5"iatul .4 AA ne$o%e ( .%u tratat cu re(pect#
Fediatorul4 Cer%nCeJ
5"iatul .4 Vreau (/A% (pun Aot%$e&e pentru care A/a
DAp%n(#
!ed%atoru& (/a Dntor( apo% (pre a& do%&ea )%at 0% %/a cerut (
repete 0% e& o)(er$aC%%&e1 ne$o%&e 0% cer%nCe&e pe care &e a$ea# R%
e& a .cut ace&a0% &ucru cu Aare u0ur%nC# Dac nu ar .% putut
.ace a(ta1 Aed%atoru& 0t%a cuA (/& aBute ( re.&ecteHe &a ceea
ce (pu(e(e pr%Au& )%at# Apo%1 Aed%atoru&=/a Dntre)at pe
pr%Au& )%at dac (e (%ACea DnCe&e( 0% e& a (pu( c da#
Dup aceea1 Aed%atoru& (/a Dntor( ctre a& do%&ea )%at 0% =/a
ru*at ( D0% c&ar%.%ce o)(er$aC%%&e1 (ent%Aente&e 0% cer%nCe&e1 %ar
apo% %/a cerut pr%Au&u% )%at ( repete ce (pu(e(e ace(ta# De
Dndat ce aA)%% )%eC% au DnCe&e( $ar%anta ce&u%&a&t1 Aed%atoru&
%/a Dntre)at dac puteau *(% o ca&e care ( (at%(.ac ne$o%&e
aADndurora# A Aa% durat doar cDte$a A%nute pDna ce ace0t%a au
*(%t o (o&uC%e (at%(.ctoare#
Apo%1 Aed%atoru& %/a Dntre)at pe aADndo% cuA (e (%At 0%
pr%Au& )%at %/a (pu(: K! (%At )%ne# Era pr%etenu& Aeu
Dna%nte ( (e DntDAp&e a(ta 0% nu $o%aA (/& p%erd ca pr%etenL1 Dn
ace(t punct a& d%(cuC%e%1 ce% do% )%eC% 0% Aed%atoru& au re$en%t
Dn c&a(#
C1 n educaie
Eti un om mortM
Un consilier de la un liceu organi#ea#" n fiecare
s"pt"mn" un atelier pentru elevii interesai de comu-
nicarea nonviolent"$ Una dintre elevele din acest grup!
Nim! a venit n (iroul consilierului! ntr-o (un" #i! foarte
speriat"$ Consilierul a invitat-o s" stea *os i a ntre(at-o
ce se ntmplase$ Nim i-a spus c" Hess! o alt" elev" din
coal" 2care nu f"cea parte din grupul de C13! trecuse
pe hol pe ling" Nim i-i spusese! uitndu-se direct la ea4
6Eti un om mortM& Nim a spus c" mai avusese i alte
altercaii violente cu Hess! dar c" asta chiar o speriase$
Consilierul4 P%A### Vd c treAur%###
Nim 2dnd din cap i respirnd adnc pentru a se calma34
Da1 A%/e .r%ca# Dac $or)e0te (er%o(J
Consilierul 2ascultnd cu empatie ceea ce simea i voia
Nim34 Te Dntre)% ce (e DntDAp&a Dn (u.&etu& &u% Te((
de a (pu( a0a ce$aJ Vre% ( 0t%% dac ea ch%ar $rea
(/C% .ac ce$a ruJ
Nim4 Ar putea# Are pr%eten%### R% prea .oarte .ur%oa(#
Consilierul 2ncercnd s" clarifice situaia mai mult34
! Dntre)aA &a ce a reacC%onat a0a de $%o&entJ Nim4 E
(uprat pentru ce$a ce &e/aA (pu( a&tor cop%%
de(pre ea#
Consilierul4 A0a###
Nim4 E ade$rat ce aA (pu( eu# R% ea (pune &ucrur% de(pre
A%ne# !u&te &ucrur%W 2(rusc enervat"3 Nu are n%c% un drept
(/A% aAen%nCe $%aCaW Consilierul 2au#ind furia interioar"
a lui Nim34 E cuAp&%t pentru t%ne ( auH% a0a ce$a 0% ( te
*Dnde0t% c poate $or)e0te (er%o(J Nim4 Da1 nu $reau (a
pCe(c ce$a# Consilierul4 Da### 2reflectnd nevoia lui Nim3
Vre% (
.%% Dn (%*uranC# Nim4 Da# Vreau (/A% $d de $%aCa
Aea1 ( $%n &a 0coa&1
nu ( (tau ( A u%t tot t%Apu& pe(te uArW Consilierul4 !%
(e pare c a% $rea ( .%% Dn (%*uranC pentru a te putea
concentra a(upra a&tor &ucrur% &a 0coa&1 nu a(upra
(%*uranCe% ta&e# De p%&d1 a% $rea ( %e0% cu pr%eten%%1 (
Dn$eC% 0% ( Boc% .ot)a&### Nim4 Da### E(te o p%erdere de
$reAe# Nu 0t%u cuA a (cpat totu& de (u) contro&# Rt%u c
e(te 0% $%na Aea1
pentru c (pun porcr%% de(pre ea# Nu 0t%u de ce .ac a(ta# E o
pro(t%eW Consilierul 2traducnd *udecata lui Nim n
sentimente i nevoi34 !% (e pare c DC% pare ru c a% 0% tu
$%na ta 0% a% $rea ( .ac% &ucrur%&e a&t.e& pe $%%tor# Nim4 Da###
Nu $reau (a D% )Dr.e(c pe oaAen%# E nep&cut pentru toat
&uAea# Te(( (pune porcr%% de(pre A%ne 0% eu ur(c a(taW
Consilierul4 !% (e pare ca DC% da% (eaAa cDt de durero( e(te
pentru toat &uAea atunc% cDnd oaAen%% $or)e(c unu& de(pre
ce&&a&t Dn ace(t .e&# Nim 2dnd din cap34 Da1 ch%ar a0 $rea (
DnceteHe totu&# Consilierul4 2o(servnd c" fata e mai
relaxat" i c" a primit destul" empatie pentru a-i exprima
sentimentele i nevoile34 CDnd te aud (punDnd a(ta1 (%At
u0urare 0% eAoC%e1 pentru c aA Dncredere c poC% pune capt
ace(tu% con.&%ct cu Te(( .cDnd &ucrur%&e a&t.e&1 cu a&te
cu$%nte1 $e% $%ndeca1 Dn &oc ( rne0t%# Totu& Dncepe1 precuA
0t%%1 cu dor%nCa de a rea&%Ha o &e*tur# ! Dntre) dac e0t%
pre*t%t ( rea&%HeH% acea &e*tur cu Te(( a(tH%1 (au Aa% a%
ne$o%e de puC%n DnCe&e*ereJ Nim 2f"cnd o pau#" de
gndire34 Cred c (Dnt *ata# !%/e .r%c Dn( ( $or)e(c cu ea#
A0 $rea (a .%C% 0% d$(# a%c%#
Consilierul4 A0 $rea ( .%u a%c%# A0 $rea ( te aud
(punDndu/% care (Dnt (ent%Aente&e ta&e 0% ce $re%1 a0a
cuA a% .cut cu A%ne# AA con$%n*erea c 0% ea are
ne$o%e de puC%n eApat%e Dna%nte de a te auH%#
E0t% pre*t%t ( te conecteH% &a (ent%Aente&e 0% &a ne$o%&e e%
Dn acea(t pro)&eAJ Nim4 A0 $rea ( Dncerc#
Consilierul este de acord ca Hess i Nim s" se ntl-
neasc" mai tr#iu n (iroul ei$ Nim este cea care vine
prima i se afl" pe un scaun atunci cnd vine Hess i se
uit" n (irou$ Hess se uit" la Nim! intr" i se aa#" n faa
ei! cu umerii mpini n fa"! cu (raele ncruciate i cu
ochii n p"mnt$
Consilierul4 ! )ucur c aC% aBun( aADndou# Cred c
(DnteC% puC%n (per%ate ( .%C% a%c% acuA 0% $ Dntre)aC%
cuA $or Aer*e &ucrur%&e# 2Uitndu-se la Hess3 Te((1 a0
$rea ( (ta)%&e(c eu conte5tu& Dn care a% .o(t cheAat
a%c%# !a% de$reAe1 P%A a $en%t &a A%ne pentru c a$ea
ne$o%e de eApat%e Dn &e*tur cu (ent%Aente&e
pro$ocate de ceea ce (e DntDAp& Dntre $o%# Dup ce a
pr%A%t eApat%a de care a$ea ne$o%e1 ea A%/a (pu( c ar
$rea ( (tea de $or) cu t%ne# !/a ru*at ( .%u 0% eu de
.aC ca ( $ aBut pe aADndou ( $ auH%C% a0a cuA aC%
$rea1 pentru a auH% (ent%Aente&e pro.unde 0% ne$o%&e
.%ecre%a# Ceea ce $o% .ace eu $a .% ( $ aBut (
traduceC% or%ce poate (una a cr%t%c (au Dn$%no$C%re Dn
(ent%Aente 0% ne$o%# CuA $% (e pare propunerea
AeaJ Hess 2privind nc" n *os34 "%ne### Consilierul4
!%nunatW Vreau ca .%ecare d%ntre no% (
(e (%At Dn (%*uranC1 a0a c $ ro* pe aADndou
( (puneC% dac e ce$a care nu $ .ace ( $ (%AC%C% Dn
&ar*u& $o(tru# "%neJ 2v"#ndu-le pe am(ele fete dnd din
cap! ea se ntoarce spre Nim3 P%A1 $re% ( Dncep% pr%n a/%
(pune &u% Te(( ce (%AC% 0% care (Dnt ne$o%&e ta&eJ Nim4
"%ne### 2uitndu-se la Hess3 Te((1 A (%At caA (per%at
acuA1 dar nu &a .e& de tare cuA aA .o(t cDnd te/aA auH%t pe
ho& (punDndu/A% c (Dnt un oA Aort# AA $en%t &a Pau&a
\con(%&%eru&] pentru c ea A aBut (/A% &Aure(c
(ent%Aente&e1 a(cu&tDn/du/A# AcuA a0 $rea .oarte Au&t (
DnceteHe rH)o%u& d%ntre no%#
Consilierul 2amintindu-i lui Nim s" formule#e i o
cerin" dup" ce a spus attea! pentru a vedea cum
recepionea#" Hess mesa*ul34 P%A1 ce a% $rea de &a Te((
acuA1 Dn raport cu ceea ce a% (pu( Aa% de$reAeJ
Nim4 Cred c a0 $rea ( 0t%u ce (%AC% tu cDnd A auH%
(punDnd a(ta# Hess 2uitndu-se pentru prima dat" n
ochii lui Nim34
Ceea ce a% (pu( de(pre A%ne era o A%nc%un 0%
acuA toat &uAea o crede#
2,(servaie4 r"spunsul lui Hess nu a l"murit ntre(area
lui Nim n leg"tur" cu ceea ce simea ea$ n schim(! Hess
i-a exprimat durerea! sta(ilind clar c" avea nevoie de
empatie3$
Nim 2trecnd de la exprimare la ascultare34 !% (e pare
c e0t% .oarte (uprat pentru ceea ce aA (pu(# Vre%
ca &uAea ( 0t%e ade$ru& 0% nu ( cread ce$a ce
nu e(te ade$rat#
Hess4 Da### LuAea e (uprat pe A%ne acuA1 %nc&u(%$
pr%etenu& Aeu1 d%n cauHa a ceea ce a% (pu( tu# Nim4 E
cuAp&%t cDnd oaAen%% aprop%aC% (Dnt (upraC% pe t%ne# R% e
.ru(trant dac (Dnt (upraC% pentru ce$a ce nu e ade$rat#
Hess4 Da### De ce a% (pu( a0a ce$aJ Nim 2respirnd adinc!
pentru a se conecta la propriile-i sentimente34 Nu 0t%aA
dac e(te (au nu ade$rat ceea ce aA (pu( de(pre t%ne# R% de
ce aA (pu(/oJ Cred c (u.ereaA d%n cauHa &ucrur%&or pe care
&e/a% (pu( tu 0% d%n cauHa re&aC%e% d%ntre no%# CDnd aA (pu(/o1
$o%aA (/C% .ac ru &a rDndu& Aeu# !
DnCe&e*%J Hess4 Da1 0t%u cuA e ( .%% rn%t 0% ( $re% ( .ac%
ru &a rDndu& tu# O $reAe1 a(ta te .ace ( te (%AC% Aa%
)%ne# Nim4 Da1 (Dnt .oarte tr%(t pentru toate rn%&e pe
care
n% &e/aA produ(# A0 $rea ( nu .% (pu( tot ce aA
(pu(# A0 $rea ( nu ne Aa% certA 0% ( $edeA
dac ne puteA DnCe&e*e# Hess4 R% A%nc%un%&e pe care
&e cred oaAen%% de(pre
A%neJ Nim4 Vre% ( d%(cutA ce puteA .ace ca (
&Aur%A
(%tuaC%aJ Hess4 Da### CreH% c puteA .ace a(taJ Nim
2#m(ind! cu lacrimi n ochi34 Da1 ch%ar cred#
-cest dialog demonstrea#" felul n care o situaie
foarte ncordat" i poate chiar periculoas" poate fi
de#amorsat" cu a*utorul unui simplu schim( de empatie i
onestitate$ 1ivelul de ncredere i conectarea la care s-a
a*uns n timpul acestei discuii ntre Hess i Nim este tipic
pentru dialogurile C1! chiar dac" procesul poate dura
mai mult i poate implica mai multe schim("ri ale
situaiei$ 'recum se vede! conexiunea se poate face chiar
i atunci cnd numai unul dintre participani cunoate
principiile comunic"rii nonviolente$
Evitarea *udec"ilor i a diagnosticelor
Proce(u& de coAun%care care &e d oaAen%&or puterea (/0%
reHo&$e con.&%cte&e Dntr/un Aod care ( (at%(.ac ne$o%&e
tuturor nu e(te a*reat de pro.e(or%% pe care (%(teAu&
DoA%nator %/a Dn$Cat ( .ac BudecC% de $a&oare 0% ( dea
$erd%cte &e*ate de e&e$%# MudecC%&e Aora&%Hatoare 0% $erd%cte&e
(u*ereaH c e(te ce$a Dn nere*u& cu (tudenC%% care nu Dn$aC
0% nu coopereaH (au care e0ueaH ( acC%oneHe Dn arAon%e cu
ne$o%&e pro.e(oru&u%#
AA o)(er$at c e5%(ta c%nc% t%pur% de cate*or%% de
d%a*no(t%ce .o&o(%te de pro.e(or% pentru a e5p&%ca purtarea
e&e$%&or Dn c&a(e&e &or1 dac ace0t%a nu (e poart a0a cuA ar
$rea pro.e(or%%#
+ateg#ria 0: 1Inca$acitate de asimilare2 sau
1nev#i s$eciale2
AA auH%t pro.e(or% care .o&o(e(c ace(t d%a*no(t%c atunc%
cDnd de(cr%u e&e$%% pe care e% D% con(%der %ncapa)%&% ( Dn$eCe
(au care nu Dn$aC a0a de repede cuA ar $rea pro.e(or%%#
+ateg#ria 3: 1%r#bleme c#m$#rtamentale2
I/aA auH%t pe pro.e(or% .o&o(%nd un a(t.e& de d%a*no(t%c
pentru a/% de(cr%e pe e&e$%% pe care e% D% con(%der capa)%&% (
Dn$eCe1 dar care cred e% c nu au Aot%$aC%a (au autocontro&u&
nece(ar ( .ac a(ta# Ade(ea (e (u*ereaH c un a(t.e& de e&e$
nu a .o(t de(tu& de d%(c%p&%nat aca( 0% are pro)&eAe de
caracter#
+ateg#ria 4: 1+u $r#bleme em#i#nale2
AA auH%t pro.e(or% care .o&o(e(c un a(t.e& de d%a*no(t%c
pentru a/% de(cr%e pe e&e$%% de(pre care e% cred c au capa/
c%tatea de a Dn$aC1 dar care au pro)&eAe eAoC%ona&e ce D%
DAp%ed%c ( o .ac1 de re*u&1 ca urAare a pro$en%enCe% d%ntr/
o .aA%&%e deHor*an%Hat#
+ateg#ria 5: 1De/avanta6ai cultural2
AA auH%t pro.e(or% care .o&o(e(c un a(t.e& de d%a*no(t%c
pentru a/% de(cr%e pe e&e$%% de(pre care e% cred c au capa/
c%tatea %nte&ectua& de a Dn$Ca1 dar a cror e5per%enC cu&/
tura& nu %/a pre*t%t (u.%c%ent pentru a .ace .aC &a 0coa&#
+ateg#ria 7: 1A.eciunea de.icitului de atenie ,i a
sur$lusului de energie2
AA auH%t pro.e(or% care .o&o(e(c un a(t.e& de d%a*no(t%c
pentru a/% de(cr%e pe e&e$%% care au .oarte Au&t ener*%e0% par
%ncapa)%&% ( (e concentreHe a(upra unu% &ucru o per%oad Aa%
&un*a de t%Ap#
A&C% e&e$% aBun* &a pro.e(or cu et%cheta deBa pu(# !u&C%
pr%nC% (/ar putea (/0% tr%A%t cop%&u& &a *rd%n%C cu pa(t%&e&e
Dn *eant pentru un d%a*no(t%c pu( &a cre0 ;de e5eAp&u1
(%ndroAu& ADHD1 a& de.%c%tu&u% de atenC%e 0% a& h%per/
act%$%tC%%<#
ToC% ce% care trec pr%n (%(teAu& de Dn$CADnt pr%n care aA
trecut eu ch%ar cred c e5%(t e&e$% cu Kne$o% (pec%a&eL 0% c (e
poate (a .%% )un (au (&a) &a AateAat%c1 un c%t%tor Aed%ocru
(au unu& .oarte )un# AtDt de Au&C% e&e$% )un% au o %Aa*%ne
ne*at%$ de(pre propr%a per(oan 0% (Dnt Dn*r%BoraC% c ce% d%n
Buru& &or D% con(%der pro0t%W
Dac (DnteA a0a de concentraC% a(upra a ceea ce crede
&uAea de(pre no% 0% a(upra a ceea ce credeA no% Dn0%ne dac
.aceA *re0e&%1 atunc% or%ce .orA de Dn$CADnt ne (per%e#
TocAa% de aceea =4[ d%ntre e&e$% Aer* pe pr%nc%p%u& Knu a%
cuA ( caH% d%n pat dac dorA% pe Bo(L# !u&C% d%ntre ce% care
(e autonuAe(c %ncapa)%&% ( a(%A%&eHe (e teA a0a de tare c nu
$or .ace totu& cuA tre)u%e1 DncDt au dec%( c e Aa% (%Ap&u 0%
Aa% (%*ur ( nu .ac n%A%c#
SDnt de acord cu Penneth C&arG atunc% cDnd e& (u*ereaH c
a(t.e& de d%a*no(t%ce duc ade(ea &a pro.eC%% cu care ne
Au&CuA%A# KO dat ce c%ne$a or*an%HeaH un (%(teA de
Dn$CADnt Dn care e&e$%% (Dnt a&%n%aC% (au unde anuA%te BudecC%
de(pre capac%tatea &or deterA%n ceea ce (e .ace pentru e% (au
cDt de Au&t &% (e pred (au nu &% (e pred d%ntr/o Aater%e1 partea
cuAp&%ta e(te c reHu&tate&e par a Bu(t%.%ca pre(upuner%&e#
,o&o(%rea te(te&or de %nte&%*enC pentru a/% cate*or%(% pe
cop%%1 pentru a deterA%na Aetode&e educat%$e ce au &a )aH
*rupur%&e oAo*ene de cop%% %Apune Dn (%(teAu& no(tru 0co&ar
o %erarh%e nedeAocrat%c 0% %nto&era)%& 0% Dnca&c (copu&
pr%nc%pa& a& educaC%e% pu)&%ce#
Ace(te te(te %nduc 0% perpetueaH Dn(0% pato&o*%a pe care
pret%nd c $or (/o reAed%eHe# Cop%%% care (Dnt trataC% ca 0% cuA
nu ar putea .% educaC%1 aproape %n$ar%a)%& (.Dr0e(c pr%n a de$en%
de needucat# !u&C% cop%% (Dnt acuA DAprC%C% pe cate*or%%1
c&a(%.%caC% Dn *rupur%1 con(%deraC% &enC%1 educa)%&%1 needuca)%&%1
cate*or%a A1 Cate*or%a "1 Vp%(%cuCeX1 V%epura0%X etc# Dar totu&
(e reduce &a .aptu& c e% nu (Dnt educaC% 0%1 dac nu (Dnt
educaC%1 dau *re0L# C&arG 2Chetoul ntunecat! =6:41 p# =29<
!%e A% (e pare c pro.e(or%% nu (e (%At DncuraBaC% (
*(ea(c po(%)%&%tC% pentru a/0% deH$o&ta propr%%&e acC%un%
con(truct%$e atunc% cDnd au de/a .ace cu a(t.e& de d%a*no(t%ce#
De .apt1 un a&t per%co& pe care/& (%At eu Dn acea(t punere de
d%a*no(t%ce e(te pre(upunerea nero(t%t c pro.e(oru&1 pentru a
(cpa de o cor$oad1 pa(eaH pro)&eAa a&tcu%$a# De p%&d1
atunc% cDnd un e&e$ a .o(t d%a*no(t%cat ca .%%nd K%ncapa)%& (
a(%A%&eHeL1 (e (%Ate deBa propunerea ca e& ( Aear* &a un
pro.e(or (pec%a&%Hat Dn a &ucra cu a(t.e&
de e&e$%#
R% cDnd e&e$%% (Dnt et%chetaC% ca .%%nd Kcu pro)&eAe
eAoC%ona&eL1 ce& Aa% ade(ea (e (u*ereaH tr%A%terea &or &a un
a(%(tent (oc%a&1 &a un p(%ho&o* (au &a p(%h%atru1 a cror trea)
e(te (/% aBute (/0% reHo&$e pro)&eAe&e1 pentru a (e putea
Dntoarce Dn c&a( *ata ( Dn$eCe# Dac pro.e(or%% ar pr%A%
aButoru& nece(ar pentru a crea un (%(teA care (
preCu%a(c a(t.e& de e.ortur%1 e% ar putea crea un Aed%u de
(tud%u poH%t%$ potr%$%t pentru e&e$%% cu d%.er%te ne$o%e#
%olosirea forei n scopul proteciei
Atunc% cDnd e&e$%% 0% pro.e(or%% pot ( (e conecteHe eA/
pat%c &a (ent%Aente&e 0% ne$o%&e &or rec%proce Dntr/o (%tuaC%e de
con.&%ct1 aA)e&e prC% pot aBun*e &a o reHo&uC%e care ( D%
(at%(.ac1 (au ce&e dou prC% (e pot DnCe&e*e c nu (Dnt de
acord#
Cu toate ace(tea1 Dn une&e (%tuaC%%1 0an(a de a aBun*e &a un
a(t.e& de d%a&o* nu e5%(t 0% .o&o(%rea .orCe% poate .% nece(ar
pentru a proteBa $%aCa (au dreptur%&e unor %nd%$%H%# De p%&d1 un
pro.e(or poate ( $rea ( (tea de $or) cu e&e$%% de(pre un
anuAe .apt pe care ace0t%a D& .ac1 per%cu&o( 0% pentru e% 0%
pentru ce% d%n Buru& &or# Dar poate c e&e$%% nu $or ( d%(cute
(au poate c aAen%nCarea .aC de un %nd%$%d (au o propr%etate
e(te atDt de %A%nent1 DncDt nu Aa% e(te t%Ap pentru d%(cuC%%# Dn
a(t.e& de (%tuaC%%1 pro.e(oru& poate a&e*e ( recur* &a .orC# In
ace(t caH1 e(te %Aportant ca pro.e(oru& ( .ac d%.erenCa Dntre
.orCa protectoare 0% cea pun%t%$#
O ca&e de a .ace d%.erenCa Dntre .o&o(%rea protectoare 0% cea
pun%t%$ a .orCe% e(te e5aA%narea *Dndur%&or ce&u% care
.o&o(e0te .orCa# Ce& care .o&o(e0te .orCa Dn (copur% de protecC%e
nu Budec cea&a&t per(oan Dntr/un Aod Aora&%(t# GDnd%rea &u%
e(te concentrat a(upra proteBr%% )un(tr%% (a&e 0% a ce&or&a&C%#
De e5eAp&u1 dac un e&e$ a&ear* (pre (trad1 pro.e(oru&
care .o&o(e0te .orCa pentru a proteBa e&e$u& nu (e *Dnde0te decDt
cuA (/& reC%n .%H%c pe e&e$ ( nu %a( Dn (trad#
Acea(ta (e poate .ace .r .o&o(%rea pun%t%$ a .orCe%1 care ar
Dn(eAna &o$%rea cop%&u&u% (au un atac p(%ho&o*%c a(upra (a1
pr%ntr/o .raHa de *enu&: KCe e cu t%ne1 cuA poC% .% a0a de
pro(tJL (au KAr tre)u% (a/C% .%e ru0%neWL
AcC%unea pun%t%$ (e )aHeaH pe .aptu& c (e crede c oaAen%%
.ac &ucrur% care (Dnt re&e pentru e% Dn0%0% (au pentru ce%&a&C%1 d%n
o)rHn%c%e 0%1 cDnd cre(c1 ch%ar d%n rutate# Dn caHu& ace(tu% Aod
de a *Dnd% (e crede c1 pentru a corecta (%tuaC%a1 tre)u%e ( D%
artA ce&u% care *re0e0te eroarea (a1 (/& .aceA ( re*rete 0% (
(e (ch%A)e cu aButoru& une% acC%un% pun%t%$e# Dar rareor%
acea(ta .uncC%oneaH 0% Dn rea&%tate# AcC%un%&e pun%t%$e1 Dn &oc (
duc &a re*rete 0% &a Dn$Carea &ecC%e%1 au ca reHu&tat .aptu& c
%nd%$%du& care a *re0%t de$%ne ce& Aa% ade(ea p&%n de
re(ent%Aente 0% o(t%&1 0% ch%ar (e opune %de%% de a/0% (ch%A)a
coAportaAentu&# ,o&o(%rea .orCe% Dn (copu& a(%*urr%% protecC%e%
porne0te de &a %deea c oaAen%% .ac &ucrur% care &e .ac ru &or
Dn0%&e (au a&tora1 d%n %*noranC# Acea(t %*noranC poate der%$a
d%n .aptu& ca %nd%$%du& nu 0t%e c acC%un%&e &u% pot .ace ru
a&tora1 (au nu 0t%e cuA (/0% (at%(.ac propr%%&e ne$o% .r a &e
Dnc&ca pe a&e a&tora# ;De p%&d1 con$%n*erea c oaAen%% tre)u%e
( (u.ere pentru ceea ce au .cut<#
O a&t ca&e de a .ace d%.erenCa Dntre .o&o(%rea protectoare 0%
cea pun%t%$ a .orCe% e(te urAr%rea %ntenC%e% ce&u% care
.o&o(e0te .orCa# IntenC%a ce&u% care .o&o(e0te .orCa Dn (copur%
protectoare e(te ca n%Aen% ( nu .%e rn%t (au ( nu % (e Dnca&ce
dreptur%&e# IntenC%a ce&u% care .o&o(e0te .orCa pun%t%$ e(te
aceea de a/% .ace pe %nd%$%H% ( (u.ere pentru pre(upu(e&e &or
*re0e&%#
Exerciiul E
%olosirea forei punitive i
folosirea forei protectoare
O d%(t%ncC%e e(enC%a& Dntre .o&o(%rea pun%t%$ 0% .o&o(%rea
protectoare a .orCe% e(te %ntenC%a ce&u% care .o&o(e0te .orCa
protectoare pentru a apra1 0% ce&u% care .o&o(e0te .orCa
pun%t%$ pentru a pedep(%# ;Pr%n aAen%nCr% (au pr%n
ap&%carea de pedep(e corpora&e (au pr%n Dncercarea de a
%nduce teaAa (au ru0%nea#< In (%tuaC%%&e de Aa% Bo(1 tre)u%e
( Dncercu%C% nuAru& d%n .aCa or%cre% (%tuaC%% Dn care $% (e
pare c .o&o(%rea .orCe% de ctre pro.e(or e(te protectoare#
=# In pauHa de prDnH1 pro.e(oara $ede un e&e$ care/&
&o$e0te pe un a&tu&# Pro.e(oara (e teAe c $reunu&
d%ntre e% ar putea .% rn%t1 a0a c/% (pune e&e$u&u% care
ddea ( Aear* Dn )%rou& d%rectoru&u% pDn ce $a
aBun*e ea ( d%(cute cu ace(ta#
2# Un pro.e(or D% pune o Dntre)are unu% e&e$ 0% ace(ta nu
r(punde# Pro.e(oru& (e *Dnde0te: KCe nepo&%t%co(W IC%
art eu C%eWL 0% D% (pune e&e$u&u% ( rrnDn dup ore#
8# Un pr%nte a $en%t Dn c&a( pentru a preHenta n%0te
.oto*ra.%% cu e5cur(%a .aA%&%e% Dn "raH%&%a# Dn t%Apu&
preHentr%%1 un e&e$ .ace H*oAot pentru a atra*e
atenC%a ce&or&a&C%1 ch%ar dac pro.e(oru& %/a (pu( ( (e
poto&ea(c# Pro.e(oru&1 .ru(trat 0% $rDnd ca re(tu&
c&a(e% ( .%e atent1 D% cere e&e$u&u% ( (tea a.ar pDn
&a terA%narea preHentr%%#
I# Atunc% cDnd un pro.e(or $ede un *rup de e&e$% care
(e &o$e(c cu )eCe1 &e (pune: KDncetaC% Dna%nte ca
$reunu& ( (e &o$ea(c# Vreau ( $en%C% ( (taC% Bo( 0%
( $ BucaC% .ruAo( unu& cu ce&&a&tL#
4# Un pro.e(or D% (pune unu% e&e$: KDe o (ptADn1 DC%
tot (pun ( nu Aa% arunc% cu A%n*ea Dn ce%&a&C% cop%%1
dar tu o .ac% Dn cont%nuare# Dn urAtoare&e dou
pauHe1 $e% (ta Dn c&a( 0% $e% 0ter*e ta)&aL#
:# Un pro.e(or p&eac d%n c&a( pentru c%nc% A%nute 0%1
cDnd (e Dntoarce1 e&e$%% a&ear*1 Dn &oc ( c%tea(c a0a
cuA &e ceru(e e&# Pro.e(oru& (pune: KNu 0t%C% ( (taC%
&ocu&u% Dn )nc%1 a0a ca o ( e5er(aC% a(ta Dn pr%Ae&e
Hece A%nute de pauHL#
7# Un pro.e(or (pune une% c&a(e c e(te deHaA*%t de
note&e A%c% de &a u&t%Au& te(t# Apo%1 d &ucrr%&e
e&e$%&or anunCDnd .%ecare not# Dn t%Ap ce DAparte
&ucrr%&e cu note A%c%1 A%0c d%n cap deHapro)ator#
9# Un e&e$ a&ear* repede pe ho& 0% (e &o$e0te de un
pro.e(or# Ace(ta D& opre0te1 apo% D% e5p&%c Aot%$u&
pentru care nu e(te perA%( ( a&er*% Dn c&d%rea
0co&%%1 aA%nt%ndu/% cDC% (/au rn%t a&er*Dnd pe ho&ur%#
)at" care snt r"spunsurile mele la Exerciiul E4
=# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 (DnteA de acord c Dn
acea(t (%tuaC%e .orCa e(te .o&o(%t pentru a proteBa1
pre(upunDnd c pro.e(oru& 0t%e c d%rectoru& nu/& $a
pedep(% pe e&e$#
2# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 nu (DnteA de acord#
GDndur%&e pro.e(oru&u% arat c .ace BudecC% care (Dnt
a(oc%ate ade(ea cu %ntenC%a de a pedep(%#
8# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 nu (DnteA de acord c
ace(ta e(te un e5eAp&u c&ar de .o&o(%re a .orCe%
protectoare# D%n date&e pe care &e aA1 nu/A% e(te c&ar
care e(te %ntenC%a pro.e(oru&u%#
I# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 (DnteA de acord c Dn
acea(t (%tuaC%e .orCa e(te .o&o(%t pentru a proteBa#
4# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 nu (DnteA de acord#
Nu DA% e(te c&ar care e(te %ntenC%a pro.e(oru&u% d%n
date&e pe care &e aA# Pre(upun c %ntenC%a era aceea
de a pedep(% e&e$u&#
4# Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 nu (DnteA de acord# Ca
0% Dn (%tuaC%a precedent1 nu (Dnt c&are %ntenC%%&e
pro.e(oru&u%# Eu cred c %ntenC%a &u% e(te de a
pedep(%#
:$ Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 nu (DnteA de acord c
ace(ta e(te un e5eAp&u c&ar de .o&o(%re a .orCe%
protectoare# AnunCDnd cu *&a( tare note&e de &a te(t 0%
cont%nuDnd (/0% arate deHaA*%rea .aC de ce% care au
&uat note A%c%1 cred c pro.e(oru& Dncearc (/%
pedep(ea(c pe e&e$%1 %nducDndu/&e (ent%Aentu& de
$%no$C%e#
Dac aC% Dncercu%t ace(t nuAr1 (DnteA de acord c Dn
acea(t (%tuaC%e .orCa e(te .o&o(%t pentru a proteBa#
Crearea de echipe de susinere
!aBor%tatea aAer%can%&or (Dnt con0t%enC% de %nech%tatea 0% de
de.%c%enCe&e (%(teAu&u% no(tru de Dn$CADnt d%n 0co&%&e
pu)&%ce1 0co&% care D% &a( pe ce% Knepr%$%&e*%aC%L ( rADn
e5act &a .e&1 0co&% d%n care %e( a)(o&$enC% care nu (Dnt Dn (tare
( c%tea(c1 care nu pot .D an*aBaC%1 de(t%naC% ( .%e (rac% (au
( .%e %Ap&%caC% Dn act%$%tC% cr%A%na&e1 a(ta Dn caHu& Dn care
terA%n 0coa&a# Se aud d%n cDnd Dn cDnd (tr%*te care cer o
re.orA educaC%ona&1 care apo% aAuCe(c N 0%1 de puC%ne or%1
e&e (/au auH%t Aa% tare ca Dn ace(t AoAent#
Una d%ntre *re0e&%&e pe care &e/aA .cut eu a .o(t aceea de a
pre(upune c1 dac aA a$ea o 0coa& Dn care e&e$%% ( capete
Aa% Au&te cuno0t%nCe Dntr/un r%tA Aa% a&ert1 unde ar .% Aa%
puC%n $%o&enC 0% Aa% Au&t cooperare1 atunc% a(ta ar .% tot ce
ar tre)u% (a .aceA# AA creHut c &uAea $a (pune: KIa u%te ce
pro*raA )un1 D& $reA 0% no%WL
O dat ce $oA .% creat pro*raAe ca ce& de(cr%( Dn acea(t
carte1 $a .% ne$o%e ( creA ech%pe care ( &e aBute (
(upra$%eCu%a(c# C&a(e&e 0% 0co&%&e care .uncC%oneaH pe
pr%nc%p%u& educaC%e% pentru o V%aC DAp&%n%t (e $or &upta d%n
*reu Dntr/un Aed%u care nu &e aBut de&oc# In or%ce (%(teA
DoA%nator1 (copu& e(te ace&a de a perpetua o (tare de .apt1 un
(%(teA econoA%c Dn care .oarte puC%n% oaAen% D0% p(treaH
a$erea 0% pr%$%&e*%%&e1 Dn t%Ap ce toC% ce%&a&C% rADn (rac% (au &a
un pa( de (rc%e#
A(t.e& de (%(teAe nu $or r(punde poH%t%$1 Dn per(pect%$1
&a %deea de %no$aC%e educaC%ona& pe care o propun eu# PuteA
&an(a pro*raAe educaC%ona&e1 dar dac nu a$eA ech%pe de
oaAen% pre*t%C% care ( &e (u(C%n1 e(te .oarte pro)a)%& c
0co&%&e $or re$en% &a (tructur%&e 0% procedur%&e %n%C%a&e#
Dac c%t%C% crC%&e &u% !%chae& PatH K)ronia reformei n
-merica e(te una d%ntre e&e< $eC% DnCe&e*e de ce# Dac Dn/
cercA ( (ch%A)A doar (%(teAu& de Dn$CADnt1 nu $edeA
%Aa*%nea Dn an(aA)&u# No% nu $oA .ace a&tce$a decDt (
repetA ceea ce (pune e& c au .cut toate A%0cr%&e re.or/
Aatoare de &a Dnceputur%&e educaC%e% pu)&%ce Dn AAer%ca1 pDn
acuA: e&e au creat pro*raAe care .uncC%oneaH Aa% )%ne decDt
ce&e $ech%1 dar care d%(par Dn c%nc% an%#
PatH (pune c pro)&eAa cu a(t.e& de re.orAe Dn educaC%e
e(te c e&e porne(c de &a pre(upunerea c nuAa% (%(teAu& de
Dn$CADnt tre)u%e (ch%A)at# Nu (Dnt (o.%(t%cate d%n punct de
$edere po&%t%c# Vd nuAa% ceea ce nu e(te Dn re*u& cu 0co&%&e1
dar nu $d ceea ce e(te Dn re*u& cu e&e 0% anuAe c rea&%HeaH
ceea ce tre)u%e: =# AenC%nerea unu% (%(teA de ca(t ;cop%%% d%n
c&a(e&e pr%$%&e*%ate $%n &a 0coa& Aa% )%ne pre*t%C% pentru ceea
ce/% $a a0tepta1 dec% au Aa% Au&te 0an(e ( reu0ea(c<1 2# D%
Dn$aC pe e&e$% ( Auncea(c pentru recoApen(e e5tr%n(ec%
;Dn$aC pentru note1 nu pentru .e&u& Dn care Dn$Ctura &e poate
DA)untC% $%aCa1 a0a c Aa% tDrH%u1 $or &ucra pentru (a&ar%%< 0%
ceea ce e ce& Aa% %Aportant 8# p(treaH acea(t $er(%une de
o)ed%enC .aC de autor%tate#
Or%cDt de Au&C% pro.e(or% aA Dntre)at KCare e(te A(ura
coApetenCe% ta&eJL1 e% A%/au r(pun(: KL%n%0tea Dn c&a(L#
Ace(ta e(te o)%ect%$u& nuAru& unu1 %ar a& do%&ea e(te
Kcata&oa*e .ruAoa(eL# In u&t%Aa $reAe aA tot auH%t un (tr%*t
Dn &e*tur cu o Aa% Aare Dncredere1 cu un (%(teA de notare
Aa% )un1 dar pentru Aarea AaBor%tate1 o)%ect%$u& e(te ( a%)
&%n%0te Dn c&a( 0% ( %a e&e$%% note )une#
ToC% re.orAator%%1 %nd%.erent de .%&o(o.%a &or educaC%ona&1
au e$a&uat pro*raAe&e 0co&are d%n per(pect%$a educator%&or#
Nea$Dnd o per(pect%$ po&%t%c1 e% nu au $Hut c educaC%a Dn
State&e Un%te a .o(t or*an%Hat Dn a0a .e& DncDt ( (e
con.orAeHe Aode&u&u% or*an%HaC%%&or DoA%natoare econoA%ce
0% *u$ernaAenta&e1 care conduc ace(te 0co&%# Or%ce re.orA
care nu recunoa0te ace(t &ucru nu are n%c% o 0an( (
(upra$%eCu%a(c#
IAportanCa crer%% une% ech%pe care ( (u(C%n ade$rata
educaC%e pentru o V%aC DAp&%n%t a de$en%t e$%dent Dn cadru&
unu% pro%ect Dn care aA .o(t %Ap&%cat1 &a o 0coa& d%n
RocG.ord1 I&&%no%(# Era pr%Aa dat cDnd a$eaA ocaH%a (
contr%)u% &a crearea une% 0co&% pu(e Dn (&uB)a $%eC%%#
PrecuA (cr%aA Dn %ntroducere1 un d%rector $%H%onar $%(a (
rea&%HeHe o a(t.e& de 0coa& pentru a deAon(tra a$antaBe&e e%
.aC de 0co&%&e trad%C%ona&e# Apo%1 dup ce toat &uAea ar .%
$Hut cDt de e.%c%ent e(te1 p&anu& era ca a(eAenea un%tC% de
Dn$CADnt ( .%e create pe(te tot#
La (curt $reAe dup ce a .o(t %n%C%at pro%ectu&1 a aprut 0%
reH%(tenCa .aCa de e&# CoAun%tatea nu era o)%0nu%t cu o 0coa&
care ( a%) a(t.e& de $a&or%# D%rectoru& 0% adA%n%(tratoru&
0co&%% erau ade(ea o)%ectu& cr%t%c%&or 0% (/au .cut Au&te
Dncercr% de a/% .ace (/0% dea deA%(%a# D%n .er%c%re1 pro%ectu& a
putut .% cont%nuat pentru c (/a or*an%Hat o ech%p de pr%nC% 0%
pro.e(or% care %/au (u(C%nut pe ce% do%# Eu aA .o(t %n$%tat de
acea(t ech%p pentru a/% pre*t% pe pro.e(or% 0% *rupu& de
pr%nC%#
Dup (tandarde&e educaC%ona&e1 0coa&a a .o(t de Aare
(ucce(# Rea&%Hr%&e acadeA%ce au cre(cut1 $anda&%(Au& (au a&te
.orAe de $%o&enC 0co&ar (/au redu( .undaAenta&# In c%uda
.aptu&u% c 0coa&a a a$ut (ucce(1 patru oaAen% au .o(t a&e0%
Dntr/o a&t coA%(%e care a &uptat pentru de(.%%nCarea 0co&%%# Se
pare c oaAen%% d%n acea Hon nu puteau DnCe&e*e
o 0coa& care .uncC%ona dup pr%nc%p%% atDt de rad%ca& d%.er%te de
ce&e a&e ce&or&a&te 0co&%#
Ech%pa de pr%nC% care a Dncercat ( (u(C%n crearea no%%
0co&% a con(%derat c acuA tre)u%a ( &ucreHe pentru (u(C%nerea
e%# E% au pu( &a ca&e o DntD&n%re cu per(oane&e d%n conducere1 Dn
(peranCa c D% $or putea aButa ( DnCe&ea* Aa% )%ne pr%nc%p%%&e
no%% 0co&%#
Nu a .o(t de&oc (%Ap&u pentru e% ( aranBeHe acea DntD&n%re#
A .o(t ne$o%e (a treac Hece &un%# Pre0ed%nte&e con(%&%u&u%
re.uHa ( r(pund &a Ae(aBe&e &(ate de ce% d%n ech%p (au &a
(cr%(or%&e &or# D%n .er%c%re1 una d%ntre .eAe%&e d%n ech%p
cuno0tea pe c%ne$a d%n cercu& de pr%eten% a% pre0ed%nte&u%
con(%&%u&u% de conducere# Pr%nC%% %/au e5p&%cat ace&e%
cuno0t%nCe de(pre 0coa& 0% ea a reu0%t (/& .ac pe pre0ed%nte (
accepte DntD&n%rea# R% acea(ta a a$ut reHu&tatu& (contat: con(%&%u&
de conducere a .o(t de acord ( (u(C%n pro%ectu& ch%ar dac e%
.u(e(er pu0% ( (cape de e&# E(te c&ar Dn( c1 dac nu e5%(ta
ech%pa aceea de pr%nC%1 0coa&a ar .% d%(prut#
AA .o(t 0% eu preHent &a acea DntD&n%re# Unu& d%ntre AeA)r%%
con(%&%u&u% era Aed%c1 un oA cu educaC%e1 0% DncercaA ( A
&Aure(c de ce era a0a de porn%t DApotr%$a 0co&%%# !%/a (pu(
c/& deranBa .aptu& c e&e$%% (e p&%A)au d%n c&a( Dn c&a( 0% c
nu erau condu0% de pro.e(or# I/aA Aa% cerut un e5eAp&u 0% e& a
adu*at: KIntr/una d%ntre c&a(e1 e&e$%% Bucau un BocL# Apo%1 a
(pu( n%0te cu$%nte pe care &e/aA tot auH%t de/a &un*u& $reA%%:
KRco&%&e nu (Dnt pentru d%(tracC%eW Nu Dn$eC% n%A%c dac te Boc%
0% te )ucur% de $%aCL# Era totu& .oarte d%.er%t .aC de ceea ce 0t%a
e& c (Dnt 0co&%&e#
Hransformarea colilor noastre
Cu toate c druAu& ctre %no$aC%e nu e(te (%Ap&u1 cred c e&
e(te (%n*ura ca&e de a a$ea pace pe p&anet# Dac pe $%%tor
*eneraC%%&e pot .% educate Dn 0co&% (tructurate Dn a0a .e&1 DncDt
ne$o%&e tuturor ( .%e (at%(.cute1 e&e $or .% Aa% capa)%&e (
creeHe .aA%&%%1 &ocur% de Aunc 0% *u$erne pu(e
Dn (&uB)a $%eC%%#
E5%(ta Au&te re(ur(e Dn (oc%etatea noa(tr care D% (u(C%n pe
%nd%$%H% ( D0% (ch%A)e $%aCa# Vreau ( $ (u*ereH c 0co&%&e 0%
ce&e&a&te %n(t%tuC%% tre)u%e (ch%A)ate Dn Aod (%A%&ar cu aButoru&
proce(u&u% 0% porn%nd de &a pr%nc%p%%&e coAun%cr%%
non$%o&ente# PuteA crea un (%(teA care ( (u(C%n $a&or%&e une%
V%eC% DAp&%n%te1 Dn care no% toC% ( a$eA 0an(a de a .ace ceea ce
ne p&ace Aa% Au&t ca or%ce1 ( .aceA $%aCa Aa% .ruAoa(
pentru no% 0% pentru ce%&a&C%1 ( ne (at%(.aceA ne$o%&e per(ona&e
0% pe a&e a&tora# Ind%.erent ce (/a DntDAp&at Dn trecut Dntr/o
0coa& (au un (%(teA 0co&ar1 dac e&e$%% 0% pro.e(or%%1 0%
d%rector%% de 0co&% $or Dn$Ca ( %ntre Dntr/o re&aC%e pentru o
V%aC DAp&%n%t1 e(te %ne$%ta)%& c $oA crea coAun%tC% pu(e Dn
(&uB)a $%eC%%1 Dn ce&e d%n urA#
AA $Hut ace(t &ucru DntDAp&Dndu/(e de Aa% Au&te or% 0%1
atunc% cDnd (e DntDAp&1 e(te %nde(cr%pt%)%& de .ruAo(W
5i(liografieG
A&)ert1 L%nda# Cooperative +iscipline$ C%rc&e P%ne(1 !N: AAer%can
Gu%dance Ser$%ce1 =66:# A&)oA1 !%tch# Huesda@s Oith Forrie$
Dou)&edaQ1 NeT ^orG1 =667# "e)erAeQer1 Ruth# KI ZonderL ;a&)uA
LP<# La Cre(centa1 CA: Center
.or Non$%o&ent CoAAun%cat%on1 =67=# "e)erAeQer1 Ruth# KG%$en
ToL# La Cre(centa1 CA: Center .or
Non$%o&ent CoAAun%cat%on1 =672# "enne1 Penneth D# KAuthor%tQ %n
Educat%onL1 Dn >arvard Educaional
;evieO$ Vo%# I31 nr# 8# CaA)r%d*e1 !A1 au*u(t =673# "ernano(1
Geor*e# C%tat Dn C%$%& D%(o)ed%ence: Hheor@ and
'ractice$ Hu*o AdaA "edon1 ed# NeT ^orG: Pe*a(u(1 =6:6# "u)er1
!art%n# - 5elieving >umanism4 F@ Hestament! =632 / =6:4#
NeT ^orG: S%Aon and Schu(ter1 =6:7# Ch%&d De$e&opAent ProBect#
KStart the ^ear#L San RaAon1 CA:
De$e&opAenta& Stud%e( Center1 =66=#
KDA% p&ace Aodu& Dn care Ch%&d De$e&opAent ProBect de(cr%e c&a(a ca
pe o coAun%tate# E% (pun c e(te un &oc Dn care K*r%Ba 0% Dncrederea (Dnt
DncuraBate Aa% pre(u( de re(tr%cC%% 0% aAen%nCr%1 unde un%tatea 0% ADndr%a
;pentru rea&%Hr%&e o)C%nute< Dn&ocu%e(c (ent%Aente&e de cD0t%*tor 0%
perdant1 0% Dn care .%ecare per(oan e(te Dntre)at1 aButat 0% %n(p%r%t (
a(p%re &a %dea&ur% 0% $a&or% precuA )untate1 corect%tud%ne 0%
re(pon(a)%&%tate# A(t.e&1 coAun%tatea pe care o .orAeaH c&a(a caut (
r(pund ne$o%&or 0% (ent%Aente&or tuturor e&e$%&or de a (e (%AC%
coApetenC%1 conectaC% un%% cu a&C%% 0%1 Dn ace&a0% t%Ap1 autonoA%# E&e$%% nu
(Dnt doar .aA%&%ar%HaC% cu $a&or%&e uAane .undaAenta&e1 e% au 0%
oportun%tatea de a Aed%ta1 de a d%(cuta 0% acC%ona con.orA ace(tor $a&or%1
Dn t%Ap ce cD0t%* e5per%enCe ce proAo$eaH eApat%a 0% DnCe&e*erea
ce&or&a&C%#L
Ch%&d De$e&opAent ProBect# KZaQ( Ze Zant Our C&a(( to "e: C&a((
!eet%n*( That "u%&d CoAA%tAent to P%ndne(( and Learn%n*#L
OaG&and1 CA: De$e&opAenta& Stud%e( Center1 =66:#
In &ocu& crer%% unor re*u&% concrete1 ace(t pro%ect (u*ereaH d%(cuC%%
de(pre KcuA dor%A ( .%e c&a(a noa(trL 0% de(pre cuA (e poate rea&%Ha
ace(t &ucru#
Chuan* THu1 Hhe La@ of Chuang H#u$
C&arG1 EdTard T# Mr# +esigning and )mplementing -n )ntegrated
Curriculum$ "randon1 VT: Ho&%(t%c Educat%on Pre((1 =667#
C&arG (u(C%ne o Aetod de &ucru pr%n care Kpro.e(or% 0% e&e$%
co&a)oreaH pentru a (e a(%*ura c .%ecare a)(o&$ent are o educaC%e
.uncC%ona&1 a(t.e& DncDt e(te pre*t%t ( r(pund de&%)erat 0% creat%$ &a
cer%nCe&e (%tuaC%e% econoA%ce1 ( .%e %n.orAat 0% re(pon(a)%& d%n punct de
$edere (oc%a& 0% _ca&%.%cat` ca cetCean p&anetar#L;p#4=<
Dn d%(cuC%a de(pre pr%nc%p%%&e care opereaH Dn (%(teAe&e $%%1 C&arG
dec&ara c KInterdependenCa e(te pr%nc%p%u& un%.%cator care opereaH Dn
toate (%(teAe&e# Ca pr%A pr%nc%p%u a& eco&o*%e%1 e& de.%ne0te natura
coAp&e5%tC%% reCe&e% de re&aC%% care e5%(t Dntre prC%&e %nd%$%dua&e a&e unu%
(%(teA 0% Dntre ace(te prC% 0% (%(teA1 ca Dntre*1 ;p# =33< KInterdependenCa
e(te o caracter%(t%c un%$er(a& recuno(cut ca .undaAenta& pentru
(ucce(u& tuturor (%(teAe&or (oc%a&e1 econoA%ce 0% po&%t%ce# Odat ce un
cop%& DnCe&e*e ce Dn(eaAn %nterdependenCa1 e&'ea e(te capa)%&1 pr%n
tran(.er de cuno0t%nCe1 ( opereHe cu ace(t concept Dntr/un nuAr
ne&%A%tat de ap&%caC%%#L ;p# =3=<
C&arG1 Penneth# +ar? Chetto$ NeT ^orG: Harper a RoT1 =6:4# CoA)(1
Arthur Z# KSee%n* %( "e&%e$%n*#L ASCD Annua& Con.erence
Addre((1 =649# Co$a&e(G%e1 Mohn1 ,# KD%(c%p&%ne and !ora&%tQ:
"eQond Ru&e( and
Con(ebuence(#L EducaC%ona& ,oruA1 =662# $o%# 4:1 =78/&98#
KUn pro*raA care Dn$aC cop%%% c (e a0teapt de &a e% ( (e (upun
re*u&%&or1 ch%ar 0% ce&or &e*%t%Ae 0% corect (ta)%&%te1 duce &a nereu0%t atDt
pentru cop%%1 cDt 0% pentru (oc%etate#L Da&a% LaAa1 !e(aB d%n partea
Da&a% LaAa1 Centra& T%)etan AdA%n%(trat%on1 DepartAent o.
In.orAat%on and Internat%ona& Re&at%on(1 2333#
Odat cu educaC%a1 care (e reduce de ce&e Aa% Au&te or% nuAa% &a
rea&%Hr%&e acadeA%ce1 a$eA ne$o%e ( deH$o&tA Aa% Au&t a&tru%(A 0% (%AC
a& *r%B%% 0% re(pon(a)%&%tC%% pentru a&C%% Dn A%nC%&e t%ner%&or care (tud%aH Dn
d%$er(e %n(t%tuC%%# Ace(t &ucru (e poate rea&%Ha .r ca re&%*%a ( (e %Ap&%ce1
Dn Aod nece(ar# AA putea/o nuA% Ket%ca (ecu&arL1 cea care con(t1 de
.apt1 Dn ca&%tC%&e uAane .undaAenta&e: )untate1 coApa(%une1 (%ncer%tate 0%
one(t%tate#
Dec%1 E#L#1 0% R%chard RQan# )ntrinsic Fotivation and Self-+eter-mination
in >uman 5ehavior$ NeT ^orG: P&enuA1 =694#
RecoApen(e&e (Dnt doar Kcontro& pr%n (educC%eL#
Denn%(on1 Geor*e# Hhe Lives ofChildren$ NeT ^orG: RandoA Hou(e1
=6:6# DeVr%e(1 Rheta 0% "ettQ Zan# Foral Classrooms! Foral
Children4
Creating a Constructivist -tmosphere in Earl@ Education$ NeT
^orG: Teacher( Co&&e*e Pre((1 =66I#
In acea(t carte1 autor%% dec&ar c toC% cop%%% ar tre)u% ( .%e DndruAaC%
(pre propr%a con0t%ent%Hare a $a&or%&or et%c%%#
DeTeQ1 Mohn# Experience and Education$ NeT ^orG: Co&&%er "ooG(1 =689#
E%(&er1 R%ane# Hhe Chalice and the 5lade$ San ,ranc%(co: Harper a RoT1
=697#
R%ane E%(&er e(te AeA)ru a& Genera& E$o&ut%on Re(earch Group1 a&
Zor&d AcadeAQ o. Art and Sc%ence 0% a& Zor&d CoA%((%on on
G&o)a& Con(c%ou(ne(( and Sp%r%tua&%tQ# E(te1 de a(eAenea1 pre0e
d%nta Center .or Partner(h%p Stud%e( ; <
E%(&er1 R%ane# Hhe 'oOer of 'artnership$ No$ato1 CA: NeT Zor&d L%)rarQ1
2332# PreA%u& Naut%&u( Dn 2338#
E%(&er1 R%ane# HomorroOPs Children$ "ou&der1 CO: Ze(t$%eT1 2333#
@n acea(t carte (Dnt ap&%cate cercetr%&e autoare% a(upra partener%atu&u%
0% a Aode&e&or DoA%natoare Dn educaC%e# 2itl$l a *ost selectat %rintre
%rimele ,4 cele mai im%ortante c#ri %entr$ "iitor !e c#tre %$blicaia
5$t$re St$!ies
E&&%(1 A&)ert 0% Ro)ert A# Harper# - Cuide to ;aional Living$
Ho&&QTood1 CA: Z%&(h%re "ooG Co#1 =6:=# ,ar)er1 MerrQ# Student as
1igger$ NeT ^orG: Paper)acG "ooG(1 =673# ,re%re1 Pau&o# 'edagog@ of
the ,pressed$ NeT ^orG: Herder a
Herder1 =67=# ,roAA1 Er%ch# Hhe ;evolution of>ope$ NeT ^orG:
"antaA "ooG(1
=6:9# Gatto1 Mohn TaQ&or# - +ifferent Nind of Heacher$ "erGe&eQ1 CA:
"erGe&eQ H%&&( "ooG(1 233=# Gardner1 Her)# A Hhousand CloOns$ NeT
^orG: RandoA Hou(e1
=6:2# G&aHer1 Ste$en1 ed# Hhe >eart ofLearning4 Spiritualit@ in
Education$
NeT ^orG: Pen*u%n PutnaA1 =666# Gordon1 ThoAa(# 'arent
E*fectiveness Hraining$ NeT ^orG:
ZQden1 Inc#1 =673# GraAAer1 PathQ 0% Red GraAAer# KTeach%n*
Peace#L SA%&%nO Atcha
!u(%c1 ASCAP1 =69:# HaApden/Turner1 Char&e(# ;adical Fan$
CaA)r%d*e1 !A:
SchenGAan Pu)# Co#1 =673# Ho%t1 Mohn# >oO Children %ail$ NeT
^orG: P%ttAan Pu)&%(h%n* Corp#1
=6:I# HoTe1 Rue&&# Firacle of+ialogue$ NeT ^orG: The Sea)urQ
Pre((1
=6:8#
I&&%ch1 I$an#
PatH1 !%chae&# Hhe )ron@ of Earl@ School ;eform4 Educaional
)nnovation in Fid-1ineteenth Centur@ Fassachusetts$ CaA)r%d*e:
Har$ard Un%$er(%tQ Pre((1 =6:9# Pe&&eQ1 Ear& C# )n +efense ofQouth$
En*&eTood C&%..(1 N# M#: Prent%ce/
Ha&&1 =6:2# Poh&1 Her)ert# Hhe ,pen Classroom$ NeT ^orG1 V%nta*e
"ooG(1
=6:6#
Pohn1 A&.%e# 5e@ond +iscipline4 %rom Compliance to Communit@$
A&e5andr%a1 VA: A((oc%at%on .or Super$%(%on and Curr%cu&uA
De$e&opAent1 =66:#
KSo.%(t%carea et%c Dn(eaAn1 de .apt1 un aAe(tec de pr%nc%p%% precuA
*r%Ba pentru ce%&a&C%1 cunoa0terea %ntenC%%&or rea&e de a acC%ona a&e cu%$a 0%
preocuparea pentru )%ne&e a&tora#L;p# 26< R(p&ata1 ca 0% pedeap(a1 poate
doar ( Aan%pu&eHe acC%un%&e cu%$a+ Dn n%c% un caH ace(tea nu aBut un
cop%& ( de$%n o per(oan Aa% )un (au Aa% re(pon(a)%&#L ;p# 8I< KCeea
ce tre)u%e ( recunoa0teA e(te .aptu& c1 cu cDt DncercA Aa% Au&t (
contro&A coAportaAentu& e&e$%&or 0% (/% .aceA ( reacC%oneHe cuA &e
cereA no%1 cu atDt Aa% d%.%c%& e(te pentru e% ( de$%n per(oane cu un (%AC
Aora& deH$o&tat1 care *Dnde(c pentru e% 0% crora &e pa( de ce% d%n Buru&
&or#L ;p# :2< KA.DrADnd c o c&a( (au o 0coa& repreH%nt o coAun%tate1
(pun de .apt c ace(ta e(te &ocu& Dn care .%ecare e&e$ (%Ate c c%ne$a are
*r%B de e& 0% unde e(te DncuraBat ( a%) 0% e& *r%B de a&C%%#L ;p# =3=<
Pohn1 A&.%e# Pun%(hed )Q ReTard(1 NeT ^orG: Hou*hton/!%..&%n1
=668# Lant%er%1 L%nda 0% Manet Patt%# Laging 'eace in ,ur Schools$
"o(ton:
"eacon Pre((1 =66:#
KSoc%etatea noa(tr are ne$o%e de un nou Aod de *Dnd%re a(upra a ceea
ce Dn(eaAn ( .%% o per(oan educat# Nu Aa% puteA cont%nua (
Aode&A eAoC%ona& $%eC%&e cop%%&or or% ( ne a(uAA c Dn$Ctura poate
.% %Ho&at de (ent%Aente&e &or# A$eA ne$o%e de o $%H%une a(upra educaC%e%
care ( recunoa(c .aptu& c a)%&%tatea de a ne contro&a eAoC%%&e1 de a
reHo&$a con.&%cte&e (Dnt a)%&%tC% .undaAenta&e / a)%&%tC% care pot 0% tre)u%e
( .%e Dn$Cate#L ;p#8< KNo% credeA Dntr/un Aode& educaC%ona&1 unu& care
( %nc&ud Dn$Carea (oc%a& 0% eAoC%ona& d%ntr/o per(pect%$
Au&t%cu&tura&# Dn ace(t Aode&1 0co&%&e aBut t%ner%% ( de$%n per(oane
preocupate de )%ne&e a&tora1 care ( part%c%pe ca cetCen% Dntr/un proce(
deAocrat%c1 Dntr/o coAun%tate p&ura&%(t#L ;p#7<
!a*er1 Ro)ert# 'reparing )nstructional ,(*ectives$ Pa&o A&to1 CA:
,earon Pu)&%(her(1 =6:2#
+espre C1
Com$nicarea Non"iolent# 6CN78 e(te o Aoda&%tate de %nter/
acC%une care .ac%&%teaH .&u5u& coAun%cr%% pentru (ch%A)ur% de
%n.orAaC%% 0% reHo&$area neDnCe&e*er%&or Dn Aod pa0n%c# Se
concentreaH a(upra $a&or%&or 0% ne$o%&or *enera& uAane 0%
DncuraBeaH .o&o(%rea unu% &%A)aB ce (pore0te )un$o%nCa 0% nu
*enereaH re(ent%Aente#
Com$nicarea Non"iolent# p&eac de &a preA%(a c m(og"irea
vieii e(te cea Aa% (at%(.ctoare Aot%$aC%e a acC%un%&or uAane1 (pre
deo(e)%re de .r%c1 Dn$%no$C%re (au ru0%ne# Pune accentu& pe
a(uAarea re(pon(a)%&%tC%% a&e*er%&or 0% DA)untC%rea ca&%tC%%
re&aC%%&or ca (cop pr%or%tar# E(te e.%c%ent ch%ar 0% atunc% cDnd
per(oane&e %Ap&%cate nu (Dnt .aA%&%ar%Hate cu proce(u&#
Prin Com$nicarea Non"iolent# "ei &nele+e c#'
Or%ce acC%une e(te o Dncercare de a $en% Dn DntDAp%narea unor
ne$o% ne(at%(.cute#
Sat%(.acerea ne$o%&or pr%n cooperare1 nu pr%n coApet%C%e1 e(te
Aa% (ntoa( pentru toat &uAea#
OaAen%&or &e p&ace ( contr%)u%e &a (tarea de )%ne a ce&or&a&C%
atunc% cDnd o pot .ace de )un$o%e#
Prin Com$nicarea Non"iolent# ai )ansa'
S c&de0t% re&aC%% Aa% )une#
S/C% (at%(.ac% ne$o%&e Dn Aodur% care re(pect $a&or%&e ta&e
0% $a&or%&e ce&or&a&C%#
S te $%ndec% de e5per%enCe&e 0% re&aC%%&e dureroa(e d%n trecut#
Abilit#ile !e Com$nicare Non"iolent# te "or a($ta'
S dep0e0t% (ent%Aente de $%na1 ru0%ne1 .r%c 0% depr%Aare#
S tran(pu% .ur%a (au .ru(trarea Dn crearea de coa&%C%% 0% Dn
o)C%nerea de reHu&tate pr%n cooperare#
S *(e0t% (o&uC%% )aHate pe (%*uranC1 re(pect rec%proc 0%
con(en(#
S (at%(.ac% ne$o%&e %nd%$%dua&e1 coAun%tare1 a&e .aA%&%e%1
0co&%% 0% (oc%etC%% Dn Aodur% care DA)o*Ce(c $%aCa#
Cteva sentimente de (a#"
pe care le avem cuGtoii
Sentimente %e care le tr#im
c&n! ne"oile noastre 9s&nt: satis*#c$te
"ucuro( Intr%*at Recuno(ctor
Con.orta)%& DAp&%n%t St%Au&at
D%(pon%)%& DncreHtor Surpr%n(
S Ener*%c !Dndru U%A%t
S IApre(%onat !%0cat U0urat
U IApu&(%onat Opt%A%(t Ve(e&
In(p%rat P&%n de (peranC
Sentimente %e care le tr#im
c&n! ne"oile noastre 9n$ s&nt: satis*#c$te
`R
A*a(at ,ur%o(
;
Pe(%A%(t
;
Con.uH Ir%tat
;
ReHer$at
<
Cop&e0%t Dn*r%Borat
;
S%n*ur
<
Derutat Menat
;
StDnBen%t
=
De(curaBat NeaButorat
;
Tr%(t
;
DeHaA*%t S Ner)dtor
;
Tu&)urat
=
,ru(trat Ner$o(
Cteva nevoi de (a#" pe care
le avem cuGtoii
A$tonomie
de a ne a&e*e $%(ur%&e1 o)%ect%$e&e1 $a&or%&e
de a a&e*e un p&an pentru DAp&%n%rea $%(e&or1 o)%ect%$e&or1
$a&or%&or per(ona&e
Celebrare
a *eneHe% $%eC%% 0% a
$%(ur%&or DAp&%n%te a
p%erder%&or: per(oane
dra*%1 $%(ur% etc# ;do&%u<
Inte+ritate
autent%c%tate
creat%$%tate re(pect
de (%ne (en(
Inter!e%en!en#
acceptare
aprec%ere
aprop%ere
a(%*urare
c&dur
coAun%une
con(%deraC%e
contr%)uC%e &a DA)o*C%rea
$%eC%% ;ne$o%a de a/0% e5erc%ta
puterea o.er%nd ce$a ce
contr%)u%e &a DntreC%nerea
$%eC%%< eApat%e %u)%re
Dncredere DnCe&e*ere
one(t%tate ;care ne perA%te
( Dn$CA d%n &%A%tr%&e
noa(tre<
re(pect
(%*uranC eAoC%ona&
(pr%B%n
S$b>isten#
adpo(t U
aer
ap
at%n*ere
hran
A%0care1 (port
od%hn
protecC%e .aC de ent%
care per%c&%teaH $%a
ru0%1 )acter%%1 %n(ecte
Aa&e de prad c
(e5
?oc
d%(tracC%e
n(
Com$ni$ne s%irit$al
.ruAu(eCe
arAon%e
%n(p%raC%e
ord%ne
pace
CumGpoti(UnvprRceOlGC1
Accept empatie
ce trieti tu %r s aud acuzaii
sau critici
OBSER7A@II
=# Ce o)(er$ 2v"d! aud! mi =# Ce o)(er$% tu 2ve#i! au#i! i
amintesc! mi repre#int! f"r" s" aminteti! i repre#ini! f"r" s
evalue#3 care contr%)u%e (au nu evalue#i3 care contr%)u%e (au
&a (tarea Aea de )%ne: Cnd nu &a (tarea ta de )%ne: Cnd
v"dGaud$$$ ve#iGau#i$
SEN2IMEN2E
2# Ce (%At 2emoie sau sen#aie! 0$ Ce (%AC% 2emoie sau sen#aie!
nu gnd3 Dn &e*tur cu ce nu gnd3 Dn &e*tur cu ce
o)(er$: !F" simt$$$& o)(er$%: 6He simi$$$&
NE7OI
8# Ce ne$o%e (au $a&oare
2nu o preferin" sau o aciune
specific"3 (e a.& &a or%*%nea
(ent%Aente&or ta&e: 6$$$pentru c" ai
nevoieGvalori#e#i$$$&
Accept empatie acel lucru care
i3ar &mbo!i viaa %r s aud
nici o pretenie
CERERI
",prim onest
ce triesc eu %r s acuz
sau s critic
Ce ne$o%e (au $a&oare
8
2nu o preferin" sau o aciune
specific"3 (e a.& &a or%*%nea
(ent%Aente&or Ae&e: 6$$$pentru c"
Cer clar acel lucru care mi3ar
&mbo!i viaa %r s emit
o pretenie
I#
A
c
C%
u
n
%&
e
c
o
n
c
r
e
t
e
c
a
r
e
C%
/
a
r
p
&

c
e
a
(

.
D
e
D
n
t
repr%n
(e:
6Si-ar
pl"ce
a
s"$$$8&
2Uneori renun"m
)a asta cnd
oferim empatie3
I# AcC%un%&e concrete care A%/ar I
p&cea ( .De Dntrepr%n(e: 6Eti dispus
s"$$$8&
F"rturii despre C1
KCoAun%carea Non$%o&ent e(te o Aetod (%Ap&1 dar putern%c de
a coAun%ca Dntr/un Aod care (at%(.ace ne$o%&e aA)e&or prC%# E(te
una d%n ce&e Aa% ut%&e crC% pe care &e $eC% c%t% $reodat#L
ZILLIA! UR^1 coautor &a cartea Cetting to Qes 0%
autoru& crC%% Hhe Hhird Side
KCartea &u% !ar(ha&& Ro(en)er* Comunicarea 1onviolent"4 un
lim(a* al vieii e(te o &ectur de )aH pentru toC% ce% care $or (/0%
DA)o*Cea(c a)%&%tC%&e de coAun%care# Ap&%carea concepte&or d%n
carte D& $a aButa pe c%t%tor (/% DnCe&ea* pe ce%&a&C% 0% (
%nteracC%oneHe Dntr/un Aod Aa% p&%n de %u)%re1 coApa(%une 0% Aa%
&%p(%t de $%o&enC#L
!ARIANNE ZILLIA!SON1 autoarea crC%% Ever@da@ Crace!
pre0ed%nte&e A&%anCe% pentru Rena0tere G&o)a&
KL%A)aBu& e5traord%nar a& CoAun%cr%% Non$%o&ente (ch%A)a Aodu&
Dn care pr%nC%% %nteracC%oneaH cu cop%%%1 pro.e(or%% cu e&e$%%1 .e&u&
Dn care %ntrA Dn re&aC%e un%% cu a&C%% 0% ch%ar cu no% Dn0%ne# Iar ce&
Aa% %Aportant a(pect e ace&a c1 o dat ce (tud%eA CNV1 nu puteA
%*nora potenC%a&u& de tran(.orAare e5%(tent Dn or%ce re&aC%e d%.%c%&
N dac (DnteA d%(pu0% ( depuneA e.ort pentru a coAun%ca cu
a)%&%tate 0% eApat%e#L
"ERNIE GLASS!AN1 pre0ed%nte 0% co.ondator a&
CoAun%tC%% pentru Pace
KCoAun%carea Non$%o&ent e(te un %n(truAent putern%c ce poate .%
pu( Dn (&uB)a pc%% 0% a partener%ate&or# Ne arat cuA ( a(cu&tA
eApat%e 0% ( ne coAun%cA (ent%Aente&e 0% ne$o%&e
autent%ce# !ar(ha&& Ro(en)er* are un ta&ent deo(e)%t de a deH$o&ta
0% .orAa a)%&%tC% pract%ce e5treA de nece(are pentru crearea une%
&uA% Aa% puC%n $%o&ente 0% Aa% p&%ne de a.ecC%une#L
RIANE EISLER1 autoarea crC%&or Hhe Chalice and Hhe
5lade! HomorroOPs Children 0% Hhe 'oOer of
'artnership
6 !ar(ha&& Ro(en)er* ne o.er ce&e Aa% e.%c%ente %n(truAente
pentru a ne AenC%ne (ntatea 0% re&aC%%&e# CoAun%carea Non/
$%o&ent pune Dn &e*tur un (u.&et cu a&tu&1 ducDnd &a $%ndecare#
E(te e&eAentu& care &%p(e0te d%n ceea ce .aceA#L
DEEPAP CHOPRA1 autoru& crC%% -geless 5od@! Himeless
Find
6 Cred c pr%nc%p%%&e 0% tehn%c%&e d%n acea(t carte pot (ch%A)a
e.ect%$ &uAea1 dar1 Aa% %Aportant1 ne pot (ch%A)a ca&%tatea $%eC%%
a&tur% de (oC%e1 cop%%1 $ec%n%1 co&e*% 0% de toC% ce% cu care %ntrA Dn
contact# Nu aA cu$%nte pentru a o recoAanda atDt de c&duro( pe
cDt A%/a0 dor%#L
Dr# MOHN GRA^1 autoru& crC%% 5"r(aii snt de pe
Farte!
femeile de pe enus
KRo(en)er* Dncepe cu o Dntre)are: ce anuAe (e DntDAp& atunc%
cDnd p%erdeA contactu& cu coApa(%unea d%n no% 0% aBun*eA ( ne
coAportA $%o&ent 0% e5p&oatatorJ E& (u(C%ne cDte$a %de%
%ntere(ante: c Bu(t%.%cr%&e 0% coAp&%Aente&e .uncC%oneaH Dn
cadru& unu% (%(teA opre(%$+ c recoApen(e&e (Dnt &a .e& de noc%$e
ca pedep(e&e+ c oAoru& e (o&uC%a cea Aa% (%Ap&# D%(t%ncC%a pe
care o .ace Dntre .o&o(%rea .orCe% Dn (cop protector 0% .o&o(%rea e% Dn
(cop pun%t%$ N 0% Aodu& cuA ne dA (eaAa cDnd e nece(ar .orCa
N ar tre)u% ( .%e &ectur o)&%*ator%e pentru ce% %Ap&%caC% Dn
po&%t%ca e5tern (au Dn Aunca de po&%C%e# DndeAnDnd &a .orAa
(upreA de re(pon(a)%&%tate N 0% $u&nera)%&%tate N nu e de A%rare
c Ro(en)er* a pr%A%t .oarte puC%n atenC%e d%n
partea pre(e% 0% a Aare&u% pu)&%c# "%ne (cr%( 0% conceput1 acea(t carte e
acce(%)%& 0% u0or de c%t%t#L
D# PILLIAN1 Cleveland %ree Himes
KS (ch%A)% .e&u& Dn care .uncC%oneaH &uAea (un de(curaBant1 dar
CoAun%carea Non$%o&ent ne aBut ( ne e&%)erA de $ech%&e t%pare de
$%o&enC#L
,RANCIS LE,POZITZ1 5od@ R Soul
K!e(aBu& deo(e)%t a& &u% !ar(ha&& o.er pro.e(or%&or cDC%$a pa0% u0or%
pentru o coAun%care pa0n%c 0% o nou Aoda&%tate de &ucru cu cop%%% 0%
pr%nC%%#L
"AR"ARA !O,,TTT1 d%rector e5ecut%$ a&
Centru&u% NaC%ona& pentru Peda*o*%% !onte((or%
KAA tr%t AoAente trauAat%Hante %ar 0% %ar1 AoAente de .r%c 0% pan%c1
neDnCe&e*ere1 .ru(trr%1 deHaA*%r% 0% nedreptC% de tot .e&u&1 .r n%c% o
(peranC de a (cpa# Ce% care au part%c%pat &a cur(u& &u% !ar(ha&&
Ro(en)er* au o dor%nC putern%c ( .o&o(ea(c CNV ca a&ternat%$
pa0n%c pentru a pune capt ace(tu% %nterA%na)%& con.&%ct d%n Ruanda#L
THEODORE N^ILIDANDI1
!%n%(teru& de E5terne d%n RTanda N P%*a&%1 Ruanda
+espre autor
MARSHALL B ROSENBERG e(te .ondatoru& 0% d%rectoru&
(er$%c%%&or de educaC%e a& Centru&u% pentru CoAun%care Non$%o&ent
;CNVC<#
Cre(cDnd Dntr/un cart%er tur)u&ent d%n Detro%t1 dr# Ro(en)er* a
deH$o&tat un %ntere( putern%c pentru no% .orAe de coAun%care Aen%te (
o.ere $ar%ante pa0n%ce &a $%o&enCa pe care a DntD&n%t/o# Ace(t %ntere( (/a
Aater%a&%Hat Dntr/un doctorat Dn p(%ho&o*%e c&%n%c &a Un%$er(%tatea d%n
Z%(con(%n1 o)C%nut Dn =6:=# E5per%enCa u&ter%oar de $%aC 0% (tud%u&
re&%*%%&or coAparate &/au Aot%$at ( deH$o&te CoAun%carea Non$%o&ent
;CNV<#
Dr# Ro(en)er* a .o&o(%t pr%Aa oar CNV Dn pro%ecte .%nanCate de (tatu&
aAer%can pentru .orAarea de a)%&%tC% de Aed%ere 0% coAun%care Dn an%%
O:3# A .ondat Centru& pentru CoAun%care Non$%o&ent ;CNVC< Dn =69I#
De atunc%1 CNVC a de$en%t o or*an%HaC%e nonpro.%t %nternaC%ona& cu
pe(te o (ut de tra%ner%# Ace0t%a o.er pro*raAe de .orAare Dn tre%Hec% de
Cr% Dn AAer%ca de Nord 0% de Sud1 Europa1 A(%a1 Or%entu& !%B&oc%u 0%
A.r%ca 0% (u(C%n (eA%nare pentru cadre d%dact%ce1 con(%&%er%1 pr%nC%1 cadre
Aed%ca&e1 Aed%ator%1 Aana*er% d%n (oc%etC% coAerc%a&e1 deC%nuC% 0%
*ard%en% d%n pen%tenc%are1 po&%C%0t%1 cadre A%&%tare1 c&er%c% 0% .uncC%onar%
pu)&%c%#
Dr# Ro(en)er* a %n%C%at pro*raAe de %n(taurare a pc%% Dn Hone
Ac%nate de rH)o%1 pr%ntre care Ruanda1 "urund%1 N%*er%a1 !a&a%eH%a1
IndoneH%a1 Sr% LanGa1 S%erra Leone1 Or%entu& !%B&oc%u1 Co&uA)%a1 Ser)%a1
CroaC%a 0% Ir&anda de Nord# ,%nanCat de UNESCO1 ech%pa CNVC d%n
Iu*o(&a$%a a %n(tru%t Hec% de A%% de e&e$% 0% pro.e(or%# Gu$ernu& %(rae&%an a
recuno(cut o.%c%a& CNV 0% o.er acuA cur(ur% Dn (ute de 0co&% d%n Car#
Dr# Ro(en)er* &ocu%e0te Dn preHent Dn Za((er.a&&enho.1 E&$eC%a1 0%
c&tore0te re*u&at pentru a (u(C%ne cur(ur% de CNV 0% pentru a Aed%a
con.&%cte#