Sunteți pe pagina 1din 4

Nume i prenume stagier: Paraschivescu Elena Mihaela

Categ. Profesionala EC, An de stagiu I


1. Se primeste prin subventie guvernamentala un agregat frigorific evaluat
la 6000 lei. Durata de viata utila 4 ani. Se amortizeaza liniar. Sa se precizeze care sunt
regulile din OMFP 0!!"#00$ aplicabile rezolvarii acestui caz si sa se prezinte
inregistrarile contabile.
%ezolvare&
%eguli din OMFP 0!!"#00$ aplicate rezolvarii&
In cadrul OMP !"##$%""& e'ista sectiune ( )*eguli de evaluare+, in cadrul acestei sectiuni
sunt pre,entate su-ventiile.
In categoria su-ventiilor se cuprind su-ventiile aferente activelor si su-ventiile aferente
veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu.,is, agentii guvernamentale si alte
institutii similare nationale si internationale.
In cadrul su-ventiilor se reflecta distinct:
. su-ventii guvernamentale/
. imprumuturi neram-ursa-ile cu caracter de su-ventii/
. alte sume primite cu caracter de su-ventii.

0u-ventiile aferente activelor repre,inta su-ventii pentru acordarea carora principala
conditie este ca entitatea -eneficiar1 sa cumpere, sa construiasca sau achi,itione,e active
imo-ili,ate.
O su-ventie guvernamentala poate im-raca forma transferului unui activ nemonetar 2de
e'emplu, o imo-ili,are corporala, in ca,ul de fata avem un agregat frigorific3, ca, in care
su-ventia si activul sunt conta-ili,ate la valoarea 4usta.
In conturile de su-ventii pentru investitii se conta-ili,ea,a si donatiile pentru investitii,
precum si plusurile la inventar de natura imo-ili,arilor corporale si necorporale.
0u-ventiile aferente veniturilor cuprind toate su-ventiile, altele decat cele pentru active.

0u-ventiile se recunosc, pe o -a,a sistematica, drept venituri ale perioadelor
corespun,atoare cheltuielilor aferente pe care aceste su-ventii urmea,1 sa le compense,e.
In ca,ul in care intr.o perioada se incasea,a su-ventii aferente unor cheltuieli care nu au
fost inca efectuate, su-ventiile primite nu repre,inta venituri ale acelei perioade curente.

0u-ventiile nu tre-uie inregistrate direct in conturile de capital si re,erve.
0u-ventiile pentru active, inclusiv su-ventiile nemonetare la valoarea 4usta, se inregistrea,a
in conta-ilitate ca su-ventii pentru investitii si se recunosc in -ilant ca venit amanat 2contul
56# 70u-ventii pentru investitii73. 8enitul amanat se inregistrea,a in contul de profit si
pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amorti,area sau la casarea ori cedarea
activelor.
'MO%()*'%+' )MO,)-)*.%)-O% /O%PO%'-+
Amorti,area unei imo-ili,ari corporale depinde de trei parametri: -a,a amorti,arii, durata
amorti,arii si regimul de amorti,are ales.
1. ,aza de evaluare a amortizarii imobilizarilor corporale
9imita de amorti,are a unei imo-ili,ari amorti,a-ile este costul istoric sau alta valoare
care a inlocuit costul istoric cu valoarea conta-ila intrata 2valoarea ramasa actuala, costul de
achi,itie, costul de productie, valoarea de piata, valoarea de aport3, mai putin valoarea
re,iduala. Ca sistem de referinta pentru diminuarea limitei de amorti,are privind valoarea
ramasa actuali,ata si reevaluarea activelor corporale se face apel la prevederile 0tandardului
de Conta-ilitate Internationala :; )Imo-ili,ari corporale+. Potrivit acestui standard,
reevaluarea, ca modalitate de atenuare a efectelor fiscalitatii in lipsa unei conta-ilitati de
inflatie, are la -a,a urmatoarele reguli:
. reevaluarea nu tre-uie sa ai-a ca re,ultat cresterea valorii nete conta-ile cu o valoare
superioara valorii sale actuale/
. cand reevaluarea imo-ili,arilor corporale conduce la o ma4orare a valorii nete conta-ile,
amortismentele anterioare reevaluarii nu tre-uie sa fie trecute la re,ultate. <n alt aspect legat
de valoarea amorti,a-ila este repre,entat de valoarea re,iduala, care repre,inta valoarea neta
pe care o intreprindere estimea,a ca o va o-tine pentru un activ, la sfarsitul duratei de viata
utila, dupa deducerea preala-ila a costurilor de cesiune previ,ionate 2IA0 :;3.
#. Durata de amortizare a imobiliz0rilor corporale
=urata de amorti,are e'prima perioada in care o imo-ili,are corporala se asteapta sa fie
utili,ata din punct de vedere economic, sau numarul de unitati de productie sau similare care
se asteapta a fi o-tinute din utili,area imo-ili,arilor corporale. =uratele normelor de utili,are
luate in calculul amorti,arii, in principiu, tre-uie sa coincida cu durata utila, adica durata >n
care -unul poate asigura intreprinderii o structura a costurilor, serviciilor care sa o faca
competitiva in fata concurentei. O perioada prea scurta inseamna incorporarea in costuri a
unei parti mai mari decat necesarul de amorti,at, deci o povara consimtita pentru costuri care
diminuea,a competitivitatea intreprinderii pana la anulare. Alegerea unei perioade prea lungi
inseamna privarea de potentialul financiar pentru a -eneficia la timp de evolutiile tehnice care
ar putea duce la cresterea productivitatii, implicit la micsorarea costurilor si mentinerea
competitivitatii.
=urata de viavt a imo-ili,arilor corporale se poate e'prima in numar de ani de utili,are
sau in numar de produse sau unitati similare care asteapta a fi o-tinute din utili,area activului.
. %egimul de amortizare imobilizarilor corporale
Prin regim de amorti,are se intelege un ansam-lu corelat si coerent de reglementari
normative ale unei tari privind modul de calcul al amorti,arii capitalului imo-ili,at in active
corporale si necorporale, precum si a conditiilor concrete de aplica-ilitate a acestora.
Intreprinderile din *omania sunt o-ligate sa amorti,e,e imo-ili,arile corporale si necorporale
potrivit 9egii privind amorti,area capitalului imo-ili,at in active corporale si necorporale
utili,and unul din regimurile:
. amorti,area liniara/
. amorti,area degresiva/
. amorti,area accelerata.
In re,olvarea pro-lemei de fata se aplica amorti,area liniara.
)nregistrarile contabile&
:. Primirea su-ventiei guvernamentale
%:!: ? 56#: ;.""" lei
Imo-ili,ari corporale >n curs de e'ecutie 0u-ventii guvernamentale pentru investitii
%. Amorti,area agregatului frigorific.
Amorti,area lunara liniara ?valoarea de achi,itie$durata de utili,are normala e'primata in luni
Amorti,area liniara pentru agregatul frigorific ? ;."""$25 ani@:% luni3 ? :%# lei pe luna
Amorti,area liniara pentru agregatul frigorific ? :%# lei @ :% luni ? :.#"" lei pe an
;(:: ? %(:! :.#"" lei
Cheltuieli de e'ploatare privind Amorti,area instalatiilor, mi4. de transport,
amorti,area imo-ili,arilor animalelor si plantatiilor
!. Inregistrarea venitului din su-ventii
56#: ? 6#(5 :.#"" lei
0u-ventii guvernamentale pentru investitii 8enituri din su-ventii pentru investitii
#. O entitate dispune de urmatoarele informatii&
1 venituri totale .$20.000 lei3 din care venituri din anularea datoriilor in sc4imbul
titularilor de participare la o persoana 5uridica 110.000 lei.
1 c4eltuieli totale 6fara c4eltuieli cu impozitul pe profit7 #.8#0.000 lei3 din care&
c4eltuieli inregistrate in contabilitate care nu au la baza documente 5ustificative
1#.000 lei9
c4eltuieli cu sponsorizarile 4.00 lei9
c4eltuieli cu ta:a pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor
sub forma unor avanta5e in natura 4.$0 lei3 fara ca valoarea bunurilor sa fi fost
impozitata prin retinere la sursa9
penalitati prevazute in cadrul contractelor economice #.00 lei9
amenzi datorate autoritatilor romane 2.000 lei.
1 cifra de afaceri 1.200.000 lei.
Se cere stabilirea impozitului pe profit de platit de catre entitate.
%ezolvare&
8enituri impo,a-ile ? !.&(".""" lei A ::".""" lei ? !.(6".""" lei
Cheltuieli nededucti-ile cu B8A aferente -unurilor acordate ca avanta4e ? 5.&!" ' %5C ?
:.:(!,%" lei
Cheltuieli nededucti-ile ? :%.""" lei D5.!"" lei D:.:(!,%" lei D(.""" lei ? %#.5(!,%" lei
Cheltuieli deducti-ile ? %.6%".""" lei A %#.5(!,%" lei ? %.;&5.#:;,(" lei
Profitul impo,a-il ? !.(6".""" lei A %.;&5.#:;,(" lei ? :.:6#.5(!,%" lei
Impo,itul pe profit inainte de scaderea cheltuielilor deducti-ile de sponsori,are ?
:.:6#.5(!,%" ' :;C ? :((."66,!: lei
!E din CA ? :.("".""" ' !$:""" ? #.5"" lei
%"C din impo,itul pe profit ? :((."66,!: lei ' %"C ? !6.;:#,5; lei
Impo,itul pe profit de platit ? :((."66,!: lei A 5.!"" ? :(!.666.!: lei