Sunteți pe pagina 1din 2

ARTICOL

ASUPRA PUNCTELOR G DIN VARIANTELE DE BACALAUREAT-PROFIL


MATEMATICA-INFORMATICA
In ultimul timp , am incecat !a eiau !i !a e"#l$ inte%al t#ata !uta &e $aiante &e 'ac
, &e la p#(ilul mate-in(#) Mi-au placut (#ate mult anumite $aiante , pin (#mulaea
l# , ce pemitea e"#l$aea in m#& %a&at a un# p#'leme (#ate %ele &e al%e'a !au
anali"a matematica * ni$el &e (acultate + )
T#tu!i , a,un%an& la punctele % !au c-ia - , p#'lema !e c#mplica 'u!c)
Am intalnit !ituatii , in cae , punctul % , ea a'!#lut 'anal * &a !e (#l#!ea punctul (
&e e.emplu , cae ea (#ate %eu + , !au !ituatii in cae punctul % ea t#tal /upt0 &e
e!tul p#'lemei , in !en!ul ca celelalte !u'puncte nu te a,utau &el#c)
C#n!i&e ca unele puncte % !au - !unt cel putin &e ni$elul #limpia&el# ,u&etene !au
c-ia nati#nale , nece!itan& un timp in&elun%at &e %an&ie !i &e e&actae)
V#i ilu!ta ace!t lucu , in e.emplul umat# 1
ENUNT 1 N#tam cu M multimea (#mata &in t#ate maticele cu 2 linii !i 2 c#l#ane ,
a$an& t#ate elementele numee natuale)
SUBPUNCT G 1 Sa !e aate ca &aca maticea 3M e!te in$e!a'ila , !i 3
4
M ,
atunci !uma elementel# &e pe (iecae linie a !a e!te e%ala cu 4 , !i !uma elementel#
&e pe (iecae c#l#ana a !a e!te e%ala cu 4)
SOLUTIE 1 V#m c#n!i&ea ca 35*a ij + , 3
4
5*' ij + cu I !i 6 &in multimea 4,7,2 , ia
elementele a ij , ' ij N ) Din &e(initia in$e!ei unei matice a$em 3 3
4
5I
2
*8+)
N#tam 35A !i 3
4
5B)
OBSERVATIE 1 &etA5&etB594 !au -4 * !e #'!e$a u!# , &e#aece &etA, &etB: !i
p#&u!ul l# e!te 4 +) T#tu!i nu $#i (#l#!i ace!t lucu in &em#n!tatia pe cae # $#i
pe"enta)
4 ETAPA 1 V#i aata ca #ice linie * !au c#l#ana + &in A ae un !in%u element nenul)
Ma $#i e"uma in cele ce umea"a , la a &em#n!ta p#pietatea &#a pentu liniile
maticei A , &e#aece pentu c#l#ane e!te anal#%)
Mai peci! $#i aata ace!t lucu pentu 4 linie a maticei A * anl#% pentu celelalte 7
linii ale lui A +)
a+ Sa pe!upunem ca linia 4 &in A ae 7 elemente nenule !i unul nul ) Fie ace!tea a
44

!i a
47
* iaa!i , anal#% pentu #icae alte 7 elemente ale liniei 4 +) Deci a
44
; , a
47
;
!i a
42
5; ) Tinan& c#nt &e elatia *8+ , #'tinem 1
a
44
'
44
9 a
47
'
74
9 a
42
'
24
54 *4+
a
44
'
47
9 a
47
'
77
9 a
42
'
27
5; *7+
a
44
'
42
9 a
47
'
72
9 a
42
'
22
5; *2+
Da a
42
5; !i elatiile &e mai !u! &e$in 1
a
44
'
44
9 a
47
'
74
54
a
44
'
47
9 a
47
'
77
5;
a
44
'
42
9 a
47
'
72
5;
4
ARTICOL
Din pima elatie #'tinem a
44
'
44
54 !i a
47
'
74
5; * !au in$e! a
44
'
44
5; !i a
47
'
74
54 +)
In pima !ituatie #'tinem '
74
5; ) Da , &in celelalte 7 elatii , a$em e$i&ent '
47
5 '
77
5 '
42
5 '
72
5; *a$an& !uma &e numee natuale e%ala cu ; +)
Deci linia a 7 a &in B a (i nula ) Atunci &etB5; *a'!u& , &e#aece B e!te
in$e!a'ila +)
In a &#ua !ituatie , a$em '
44
5; , &eci linia 4 &in B a (i nula *a'!u&+)
'+ Daca linia 4 &in A ae 2 elemente nenule , !ituatia e!te mult mai !impla)
Sa pe!upunem ca a
44
; , a
47
; , a
42
; ) Din elatiile *7+ , *2+ a e"ulta ca 1
'
47
5 '
77
5 '
27
5; !i '
42
5'
72
5'
22
5; !i maticea B a a$ea c-ia 7 c#l#ane nule
* a'!u&+)
7 ETAPA1 V#i aata ca !in%uele elemente nenule &e pe (iecae linie *!au c#l#ana + ,
!unt e%ale cu 4)
Sa pe!upunem ca a
44
; *anal#% celelalte ca"ui +) Atunci '
44
; *alt(el &aca '
44
5; , a e"ulta ca '
47
; !au '
42
; !i atunci unul &in temenii a
44
'
47
!au a
44
'
42
a (i &i(eiti &e ; , !i !-a c#nta"ice una &in elatiile *7+ !au *2+ +) Deci a
44
'
44

; , !i &in elatia *4+ , #'tinem a
44
'
44
54 , &eci a
44
5 '
44
54 )
In c#nclu"ie elementul nenul al (iecaei linii *!au c#l#ane+ , e!te e%al cu 4)
POST SCRIPTUM 1 A!tept !#lutii mai !imple * &e la ceilalti c#le%i + , cae !a !e
inca&e"e int-un timp mai !cut , &e#aece c#n!i&e ca pentu e"#l$aea ace!tui
!u'punct pin met#&a mea , a (i nece!a minim 4 #a) *pentu a ,u!ti(ica pe(ect
t#tul +)
P#( 1 Macu Ste(an Fl#in
7