Sunteți pe pagina 1din 14

ORDIN nr. 692 din 23 mai 2013 privind modificarea cap.

1 din anexa la Ordinul


ministrului muncii, familiei i e!alit"#ii de anse i al ministrului s"n"t"#ii pu$lice nr.
%62&1.992&200% pentru apro$area criteriilor medico'psi(osociale pe $a)a c"rora se
sta$ilete *ncadrarea *n !rad de handicap
+"),nd referatele de apro$are nr. -.N. ..2/0&2013 al Direc#iei asisten#" medical" i
politici pu$lice din cadrul 0inisterului 1"n"t"#ii i nr. 12.112 din 23 mai 2013 al Direc#iei
protec#ia persoanelor cu (andicap din 0inisterul 0uncii, 3amiliei, 4rotec#iei 1ociale i
4ersoanelor +,rstnice,
av,nd *n vedere prevederile art. 2. alin. 5106 din 7e!ea nr. //2&2006 privind protec#ia i
promovarea drepturilor persoanelor cu (andicap, repu$licat", cu modific"rile i
complet"rile ulterioare,
*n temeiul prevederilor art. 12 din Hot"r,rea 8uvernului nr. 10&2013 privind or!ani)area
i func#ionarea 0inisterului 0uncii, 3amiliei, 4rotec#iei 1ociale i 4ersoanelor +,rstnice,
cu modific"rile ulterioare, i ale art. % alin. 5/6 din 9ot"r,rea 8uvernului nr. 1//&2010
privind or!ani)area i func#ionarea 0inisterului 1"n"t"#ii, cu modific"rile i complet"rile
ulterioare,
ministrul sntii i ministrul muncii, familiei, proteciei sociale i persoanelor
vrstnice emit urm"torul ordin:
;rt. I
1.<apitolul 1 =3unc#iile mentale= din anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei i
e!alit"#ii de anse i al ministrului s"n"t"#ii pu$lice nr. %62&1.992&200% pentru apro$area
criteriilor medico'psi(osociale pe $a)a c"rora se sta$ilete *ncadrarea *n !rad de
(andicap, pu$licat *n Monitorul Oficial al Rom,niei, 4artea I, nr. 22. i 22. $is din 2%
decem$rie 200%, cu modific"rile ulterioare, se modific" i va avea urm"torul cuprins:
=' <;4I>O7?7 1: 3unc#iile mentale
I.1. -+;7?;R-; 4-R1O;N-7OR <? D-@+O7>;R- IN<O047->A ;
3?N<BII7OR 0-N>;7-, CN +-D-R-; CN<;DRARII CN 8R;D D- 9;NDI<;4D
4;R;0->RI 3?N<BION;7I
1. -valuarea comportamentului adaptativ, respectiv:
a6 capacitatea de *nv"#are 5EI, memorie, aten#ie6F
$6 nivelul de de)voltare $io'psi(o'comportamental"
5v,rsta mental", nivelul de)volt"rii lim$aGului6F
c6 nivelul de autonomie social".
2. Instrumente de lucru:
a6 examen psi(iatricF
$6 teste psi(olo!iceF
c6 scala 8;31 58lo$al ;ssesment of 3unctionin! 1cale6.
D-3I<I-NBA
?HO;RA
9;NDI<;4
?HOR
a6 *nt,r)ierea mintal" uoar" 5nivel EI .0'.. p,n" la %06F
$6 scor 8;31 61'20F
c6 pre)int" capacitate de comunicare oral" i scris", dar
manifest" o *nt,r)iere de 2'3 ani *n evolu#ia colar", f"r"
ca aceasta s" fie determinat" de caren#e educative,
dificult"#i de *nv"#are i !,ndire deficitar". <aren#ele se
manifest" numai *n ca)ul solicit"rii intelectualeF
d6 se pot antrena *n activit"#i simpleF
e6 pot desf"ura activit"#i lucrative dac" $eneficia)" de
servicii de spriGin.
D-3I<I-NBA
0-DI-
9;NDI<;4
0-DI?DD
a6 *nt,r)ierea mintal" uoar", asociat" cu o alt"
deficien#" fi)ic", sen)orial", epilepsie i&sau tul$ur"ri
comportamentale 5care necesit" tratament i
monitori)are de specialitate6F
$6 *nt,r)ierea mintal" moderat" 5nivel EI 3.'/0 p,n" la
.0'..6F
c6 scor 8;31 .1'60F
d6 *i *nsuesc cu dificultate opera#iile elementare, *ns"
pot *nv"#a s" scrie i s" citeasc" cuvinte scurteF au
deprinderi elementare de autoservire i se adaptea)" la
activit"#i simple de rutin"F au capacit"#i de autoprotec#ie
suficiente, put,nd fi inte!ra#i *n comunitate i s"
desf"oare activit"#i lucrative *n condi#ii proteGate.
D-3I<I-NBA
;<<-N>?;>A
9;NDI<;4
;<<-N>?;>DDD
a6 *nt,r)ierea mintal" accentuat" 5nivel EI 20'2. p,n" la
3.'/06F
$6 scor 8;31 31'.0F
c6 adaptarea la situa#ii noi nu se reali)ea)" conform
v,rstei cronolo!iceF
d6 persoana are un ritm de de)voltare lent, cur$a de
perfec#ionare este plafonat", av,nd loc $locaGe psi(iceF
e6 sunt capa$ili s" efectue)e sarcini simple su$
suprave!(ere, au nevoie de servicii de spriGin i se pot
adapta la via#a de familie, comunitate.
D-3I<I-NBA
8R;+A
9;NDI<;4
8R;+
a6 *nt,r)ierea mintal" profund" 5nivel EI su$ 20'2.6F
$6 scor 8;31 21'30 !rav, f"r" asistent personalF
c6 scor 8;31 1'20 !rav, cu asistent personal.
0inim" de)voltare sen)itivo'motorie, reac#ionea)" la
comen)i simple *ndelun! executate, au nevoie de
asisten#" permanent" fiind incapa$ili de autoconduc#ie
i autocontrol.
D 1e refer" la retardul mintal&*nt,r)ierea mental".
<riterii de dia!nostic ' I<D 10 pentru retardarea&*nt,r)ierea mental":
;.func#ionarea intelectual" !eneral" semnificativ su$medieF
I.dificult"#i semnificative *n func#ionarea adaptativ" *n cel pu#in dou" din urm"toarele
domenii: comunicare, auto*n!riGire, familie, aptitudini sociale&rela#ii interpersonale, u) de
resursele comunit"#ii, autoconducere, aptitudini colare, ocupa#ie, timp li$er, s"n"tate,
securitateF
<.de$ut *nainte de v,rsta de 12 ani.
DD Cn func#ie de severitatea deficien#ei asociate se va trece la (andicap accentuat sau !rav.
DDD Cn func#ie de severitatea deficien#ei asociate se va trece la (andicap !rav.

;<>I+I>ABI ' 7I0I>ARI 4;R>I<I4;R- ' N-<-1I>ABI
9;NDI<;4
?HOR
a6 de)volt", de re!ul", aptitudini sociale
i de comunicare *n timpul anilor
precolari, au o deteriorare minim" *n
ariile sen)itivo'motoriiF
$6 pot ac(i)i#iona cunotin#e colare
corespun)"toare nivelului clasei a +I'a,
cap"t" aptitudini sociale i profesionale
adecvate pentru auto*ntre#inere, pot tr"i
satisf"c"tor *n societate, dac" nu exist" o
tul$urare asociat"F
c6 uneori asocia)" tul$ur"ri de
comportament care pot atin!e
intensitatea unor acte antisociale, adic#ii
de su$stan#e psi(oactive.
a6 au nevoie de spriGin pentru
inser#ie social" pe pia#a muncii
pentru a do$,ndi a$ilit"#i de trai
independent, prin serviciile de
consiliere i orientare
voca#ional"&profesional"F
$6 monitori)are de specialitate i
m"suri educative *n ca)ul celor cu
comportament deviant.
9;NDI<;4
0-DI?
a6 pot $eneficia de pre!"tire
profesional" i, cu suprave!(ere
moderat", pot avea !riG" de ei *niiF
$6 pot efectua activit"#i lucrativeF
a6 au nevoie de spriGin pentru
*nsuirea unei meserii, *n func#ie
de a$ilit"#i&aptitudiniF
$6 implicarea a!en#iei de formare
profesional" este necesar" pentru
c6 au nevoie de servicii de spriGin. inser#ia social" pe pia#a munciiF
c6 suport psi(oterapeutic pentru
cei cu tul$ur"ri de comportament,
care necesit" monitori)are de
specialitate.
9;NDI<;4
;<<-N>?;>
a6 au o de)voltare psi(omotorie redus"F
$6 pot do$,ndi deprinderi i!ienice
elementareF
c6 pot efectua sarcini simple.
a6 pot desf"ura activit"#i simpleF
$6 au nevoie de spriGin pentru a
efectua activit"#ile pentru care au
fost pre!"ti#i.
9;NDI<;4
8R;+
' dependen#" par#ial" sau total" de
aGutorul altei persoane
' *n func#ie de re)ultatul evalu"rii
complexe i de sta$ilirea !radului
de autonomie personal", pot
$eneficia de asistent personal.
I.2. -+;7?;R-; 4-R1O;N-7OR <? +JR1>; <RONO7O8I<A D- 4-1>- 12
;NI <? >?7I?R;R- D- 14-<>R? ;?>I1>, CN +-D-R-; CN<;DRARII CN
8R;D D- 9;NDI<;4
>ul$urarea autist" este o tul$urare perva)iv" de de)voltare caracteri)at" prin: deteriorarea
calitativ" *n interac#iunea social", deterior"ri calitative *n comunicare, precum i
patternuri stereotipe i restr,nse de comportament, preocup"ri i activit"#i. -ste de
asemenea caracteri)at" de *nt,r)ieri, cu de$ut *naintea v,rstei de 3 ani, *n cel pu#in unul
din urm"toarele domenii:
' interac#iune social"F
' lim$aG, aa cum este utili)at *n comunicarea social"F
' Goc ima!inativ sau sim$olic.
Rela#iile interpersonale !enerea)" anxietate mai ales c,nd interac#ionea)" cu persoane
necunoscute. ;nxietatea este !enerat" i de sc(im$"rile am$ientale. ;ceste persoane au
a$ilit"#i afective i co!nitive *n limite varia$ile, dar nu au capacitatea de inte!rare
constructiv" a func#iilor mentale, cu rol determinant *n formarea de deprinderi
interpersonale, necesare sta$ilirii de interac#iuni sociale.
4;R;0->RI 3?N<BION;7I
1. -valuarea se va centra pe surprinderea !radului de
de)voltare a:
a6 a$ilit"#ilor socioafectiveF
$6 a$ilit"#ilor co!nitive i a$ilit"#ilor dependente de
func#iile executive centraleF
c6 a$ilit"#ilor somatice i motorii.
2. Instrumente de lucru:
a6 examen psi(iatricF
$6 teste psi(olo!ice specifice.
D-3I<I-NBA
?HO;RA
9;NDI<;4
?HOR
a6 sociali)are: afectarea calitativ" uoar" a interac#iunii
socialeF
$6 lim$aG: afectarea calitativ" a lim$aGului expresivF
c6 auto*ntre#inere: afectarea calitativ" a a$ilit"#ilor de
auto*ntre#inereF
D-3I<I-NBA
0-DI-
9;NDI<;4
0-DI?
a6 sociali)are: afectarea calitativ" moderat" a interac#iunii
socialeF
$6 lim$aG: afectarea calitativ" i cantitativ" a lim$aGului
expresivF
c6 auto*ntre#inere: afectarea calitativ" i cantitativ" a
a$ilita#ilor de auto*ntre#inere.
D-3I<I-NBA
;<<-N>?;>A
9;NDI<;4
;<<-N>?;>
a6 sociali)are: afectarea calitativ" i cantitativ" accentuat"
interac#iunii sociale, cu interac#iune social" posi$il" *ntr'
un mediu controlatF
$6 lim$aG: afectarea calitativ" i cantitativ" a lim$aGului
expresiv i receptivF
c6 auto*ntre#inere: afectarea calitativ" i cantitativ" a
a$ilit"#ilor de auto*ntre#inere, cu nevoia de aGutor din
partea adultului.
D-3I<I-NBA
8R;+A
9;NDI<;4
8R;+
a6 sociali)are: afectarea calitativ" i cantitativ" sever" a
interac#iunii sociale, interac#iune social" limitat" la
familie, interac#iunea cu mediul social exterior familiei
este mediat" de adultF
$6 lim$aG: a$sen#a de)volt"rii lim$aGului 5expresiv i
receptiv6 sau de)voltarea lim$aGului cu afectarea rolului
de comunicareF
c6 auto*ntre#inere: a$sen#a a$ilit"#ilor de autoconducere i
autodeterminare sau efectuarea su$ suprave!(erea
adultului a activit"#ilor de auto*n!riGire i autoservire.

;<>I+I>ABI ' 7I0I>ARI 4;R>I<I4;R- ' N-<-1I>ABI
9;NDI<;4
?HOR
a6 de)volt" aptitudini sociale i de
comunicare, cu limitare uoar"
$6 cap"t" aptitudini profesionale
adecvate pentru auto*ntre#inere
' au nevoie de spriGin pentru
inser#ie social" pe pia#a muncii
pentru a do$,ndi a$ilit"#i de trai
independent prin serviciile de
orientare i consiliere
voca#ional"&profesional"
9;NDI<;4
0-DI?
a6 de)volt" aptitudini sociale i de
comunicare, cu limitare moderat"
$6 cap"t" aptitudini profesionale limitate
i, cu suprave!(ere moderat", pot avea
!riG" de ei *nii
c6 pot efectua activit"#i lucrative
d6 au nevoie de servicii de spriGin
a6 au nevoie de spriGin pentru
*nsuirea unei meserii, *n func#ie
de a$ilit"#i&aptitudini
$6 consiliere i orientare
profesional" pentru inser#ia pe
pia#a muncii
9;NDI<;4
;<<-N>?;>
a6 de)volt" aptitudini sociale i de
comunicare limitate, cu interac#iune
social" posi$il" *ntr'un mediu controlat
$6 pot asocia tul$ur"ri afective,
emo#ionale i de conduit"
a6 pot desf"ura activit"#i simple,
stereotipe
$6 au nevoie de spriGin i
suprave!(ere pentru a efectua
activit"#i de terapie ocupa#ional"
c6 monitori)are i m"suri
educative i terapeutice *n ca)ul
celor cu comportament deviant
9;NDI<;4
8R;+
a6 inte!rare social" pertur$at", limitat" la
un !rup restr,ns de persoane din mediul
familial i extrafamilial
$6 lim$aG cu rol de comunicare restr,ns"
c6 pot do$,ndi deprinderi de autoservire,
*n condi#ii de spriGin
d6 pot efectua sarcini simple
' *n func#ie de re)ultatul evalu"rii
complexe i de sta$ilirea !radului
de autonomie personal", pot
$eneficia de asistent personal
II. -+;7?;R-; 4-R1O;N-7OR <? R-8R-1I- 5D->-RIOR;R-6 ;
3?N<BII7OR IN>-7-<>?;7- CN +-D-R-; CN<;DRARII CN 8R;D D-
9;NDI<;4D
4;R;0->RI 3?N<BION;7I
' examen psi(iatricF
' teste psi(olo!ice 5001-, Reis$er!6F
' scala 8;31F
' <>F R0N.
D-3I<I-NBA
?HO;RA
9;NDI<;4
?HOR
' scor 001- 21'2.F
' scor 8;31 61'20F
' deteriorare co!nitiv"F
' uit" evenimentele recenteF
' e)itare *n a r"spunde la *ntre$"ri.
D-3I<I-NBA
0-DI-
9;NDI<;4
0-DI?
' scor 001- 1.'20F
' scor 8;31 .1'60F
' tul$ur"ri de memorie i tul$ur"ri psi(ice de intensitate
medieF
' orientarea se reali)ea)" cu dificultate, informa#iile sla$
fixateF
' deteriorare social" moderat" cu dificult"#i *n activitatea
profesional".
D-3I<I-NBA
;<<-N>?;>A
9;NDI<;4
;<<-N>?;>
' scor 001- 10'1/F
' scor 8;31 31'.0F
' deteriorare sever" *n func#ionarea social", profesionala
i familial"F
' uitarea conversa#iei recente, a evenimentelor curenteF
' pot s" existe modific"ri marcate ale personalit"#ii,
afectului i comportamentuluiF
' se *nso#esc frecvent de (alucina#ii, delir, depresie i
anxietate.
D-3I<I-NBA 9;NDI<;4
' scor 001- KL 9F
8R;+A 8R;+ ' scor 8;31 21'30 !rav f"r" asistent personalF
' scor 8;31 1'20 !rav cu asistent personalF
' uitarea numelor celor apropia#i i a datelor personaleF
' incapacitate de memorareF
' deteriorarea Gudec"#ii, a controlului pulsionalF
' lipsa capacit"#ii de autodeterminare i autoservire.
D 1e refer" la demen#e atrofico'de!enerative i la cele or!anice, caracteri)ate prin
alterarea persistent" i pro!resiv" at,t a func#iilor co!nitive 5memorie, intelect, lim$aG,
Gudecat"6, c,t i a celor nonco!nitive 5afectivitate, percep#ie, comportament6. 1indromul
demen#ial apare *n $oala ;l)(eimer i *n $oala cere$rovascular" 5demen#a cortical"
postinfarcte cere$rale multiple, encefalopatia aterosclerotic" su$cortical" ' $oala
IinsMan!er, forma mixt"6, dar i *n alte condi#ii medicale care afectea)" primar sau
secundar creierul: $oala 4icN, $oala <reut)feldt'Oaco$, $oala 9untin!ton, $oala
4arNinson, maladia 9I+, (idrocefalie, traumatismele cere$rale, tumorile cere$rale.
-xplor"rile ima!istice confirm" dia!nosticul etiolo!ic al afec#iunii, dar exist" ca numitor
comun reducerea popula#iei neuronale, eviden#iat" prin atrofia cortical" i&sau
su$cortical".
<riterii I<D 10:
;.De)voltarea mai multor deficite co!nitive, dintre care o$li!atoriu:
a6afectarea memoriei 5afectarea capacit"#ii de *nv"#are a informa#iilor noi sau de evocare
a informa#iilor *nv"#ate anterior6F
$6una 5sau mai multe6 dintre urm"toarele tul$ur"ri co!nitive:
1.afa)ie 5tul$urare a lim$aGului6F
2.apraxie 5afectarea a$ilit"#ii de a efectua activit"#i motorii, cu toate c" func#ia sen)orial"
este indemn"6F
3.a!no)ie 5incapacitatea de a recunoate sau de a identifica o$iecte, cu toate c" func#ia
sen)orial" este indemn"6F
/.pertur$area func#ion"rii executive 5planificare, or!ani)are, secven#iali)are,
a$stracti)are6.
I.Deficitele co!nitive men#ionate cau)ea)", fiecare, afectarea semnificativ" a func#ion"rii
sociale sau ocupa#ionale i constituie un declin semnificativ fa#" de un nivel anterior de
func#ionare.
<.;fectarea memoriei tre$uie s" fie pre)ent", *ns", uneori, poate s" nu fie simptomul
predominant.
D.-volu#ia se caracteri)ea)" prin de$ut !radat i declin co!nitiv continuu.
Cn procesul evalu"rii complexe este necesar s" fie identificate elemente precum: factorii
motiva#ionali sau emo#ionali 5idea#ia delirant", (alucina#iile, depresia, tul$ur"rile de
comportament6, factori care pot influen#a nivelul !eneral de func#ionare co!nitiv",
capacitatea adaptativ" i !radul de autonomie personal" i social" a persoanei evaluate.
;fa)ia, cu dificultatea *n#ele!erii comen)ilor sau a exprim"rii r"spunsului corect la o
*ntre$are, poate influen#a interpretarea unei examin"ri.
<erin#a de $a)" pentru demen#" este dovada declinului memoriei i a !,ndirii, declin care
s" ai$" un !rad suficient pentru a afecta autonomia personal" i social" 5capacitatea de
auto*n!riGire ' inclusiv controlul sfincterian ' i capacitatea de autoservire,
auto!ospod"rire, mo$ili)are, comunicare6.
-valuarea statusului func#ional i psi(oafectiv se reali)ea)" av,ndu'se *n vedere condi#ia
o$li!atorie de inte!ritate psi(ic" i mental" a persoanei pentru a fi apt" s" efectue)e
activit"#ile de $a)" i instrumentale ale vie#ii de )i cu )i, astfel *nc,t este necesar s" se
identifice urm"toarele elemente:
a6!radul deterior"rii co!nitive prin examenul 001-, raportat la nivelul de studii al
persoanei evaluateF
$6!radul func#ionalit"#ii adaptative sociale prin scala de evaluare clinic" i func#ional"
8;31F
c6alte elemente care furni)ea)" informa#ii despre contextul sociofamilial *n care persoana
tr"iete.

;<>I+I>ABI ' 7I0I>ARI 4;R>I<I4;R- ' N-<-1I>ABI
9;NDI<;4
?HOR
' 4ot desf"ura activit"#i suprasolicit"ri
fi)ice&psi(ice, *n condi#ii de confort
psi(ic i fi)ic, *n mediu colectiv.
' 1priGin pentru a fi men#inu#i *n
activitate sau pentru desf"urarea
acesteia la domiciliu ori *n
cola$orare.
9;NDI<;4
0-DI?
' 4ot desf"ura activit"#i speciali)ate,
av,nd nevoie de *ndrumare periodic".
' 1priGin pentru a fi men#inu#i *n
activitate sau pentru desf"urarea
acesteia la domiciliu ori *n
cola$orare.
9;NDI<;4
;<<-N>?;>
' 1priGin pentru autoservire, *n!riGire,
via#" social", autodeterminare.
' 1priGin *n desf"urarea
activit"#ilor cotidiene i implicare
*n via#a social" prin asi!urarea
particip"rii la anumite ac#iuni
preferate.
9;NDI<;4
8R;+
' Dependen#" par#ial" sau total" de
aGutorul altei persoane.
' Cn func#ie de re)ultatul evalu"rii
complexe i de sta$ilirea !radului
de autonomie personal", pot
$eneficia de asistent personal.
III. -+;7?;R-; 4-R1O;N-7OR <? >?7I?RARI D- 4-R1ON;7I>;>- CN
+-D-R-; CN<;DRARII CN 8R;D D- 9;NDI<;4D
4;R;0->RI 3?N<BION;7I
a6 examen psi(iatric
$6 examen psi(olo!ic: testarea func#iilor co!nitive,
afective, a comportamentului i a personalit"#ii 5prin teste
psi(ometrice i pro$e proiective6
D-3I<I-NBA
?HO;RA
9;NDI<;4
?HOR
decompens"ri de scurt" durat" cu frecven#" rar" 51'2&an6,
de intensitate nevrotic", cu remisiuni $une, spontan sau
su$ tratament
D-3I<I-NBA
0-DI-
9;NDI<;4
0-DI?
a6 decompens"ri mai dese 52'3&an6, de durat" mai lun!",
nevrotice, cu exacer$"ri comportamentale, eventual cu
asocierea consumului de su$stan#e toxice
$6 tul$ur"rile pot fi compensate par#ial prin tratament
D-3I<I-NBA
;<<-N>?;>A
9;NDI<;4
;<<-N>?;>
a6 decompens"ri frecvente 5peste 3&an6 de intensitate
psi(otic", eventuale elemente deteriorative, eficien#"
terapeutic" sla$", asociere cu consumul de su$stan#e
toxice
$6 dificultate maGor" de rela#ionare socio'profesional" i
familial", conflictualitate marcat"
<onform I<D 10, personalitatea poate fi descris" drept confi!ura#ia pattern'urilor
r"spunsurilor comportamentale, vi)i$ile *n via#a de )i cu )i, caracteristic" unei persoane,
o totalitate care este de o$icei sta$il" i predicti$il".
D 1e refer" la tipurile de tul$ur"ri de personalitate 5$oli structurale'psi(opatii6:
a6tul$urare de personalitate paranoid"F
$6tul$urare de personalitate sc(i)oid"F
c6tul$urare de personalitate antisocial"F
d6tul$urare de personalitate insta$il'emo#ional"
' de tip impulsiv i
' de tip $orderline.
1unt caracteri)ate prin:
1.controlul incomplet al sferelor afectiv'voli#ionale i instinctiveF
2.nerecunoaterea deficitului structuralF
3.incapacitatea de inte!rare armonioas" i constant" *n mediul socialF
/.de$utul poate fi trasat retrospectiv cel pu#in p,n" *n adolescen#".
Cn practic" se *nt,lnesc aspecte clinice polimorfe care asocia)" dou" sau mai multe
tr"s"turi di)armonice reali),nd ta$louri simptomatolo!ice complexe ' tul$ur"ri de
personalitate mixte 5polimorfe6.
N.I. Cn sta$ilirea deficien#ei func#ionale se vor avea *n vedere:
a6tipul tul$ur"rii de personalitateF
$6frecven#a i intensitatea decompens"rilor 5de tip psi(otic6F
c6durata decompens"rilor,
d6r"spunsul terapeutic i calitatea remisiunilorF
e6inte!rarea socio'comunitar" i profesional"F
f6toxicofilia asociat".

;<>I+I>ABI ' 7I0I>ARI 4;R>I<I4;R- ' N-<-1I>ABI
9;NDI<;4
?HOR
' 4ot presta orice activitate profesional"
*n func#ie de calificare, cu evitarea celor
care impun responsa$ilitate i contact cu
pu$licul.
' 4articipare f"r" restric#ii '
activitatea profesional" *ntr'un loc
de munc" accesi$il, av,nd un rol
psi(oterapeutic important.
' 0onitori)are medico'
psi(osocial" pentru prevenirea
decompens"rilor de tip psi(otic.
9;NDI<;4
0-DI?
' 4ot efectua numeroase activit"#i
profesionale *n func#ie de calificare, f"r"
suprasolicitare psi(ic", *ntr'o am$ian#"
rela#ional" adecvat".
' >ransferul activit"#ilor de v,rf, de
responsa$ilitate i mai ales deci)ionale,
altor mem$ri ai ec(ipei.
' 4articipare cu condi#ia reali)"rii
unui climat profesional tolerant
din partea conducerii i a
colectivului de munc", f"r"
tensiuni psi(ice *n scopul inser#iei
profesionale sau men#inerii *n
activit"#i or!ani)ateF
' 0onitori)are medico'
psi(osocial".
9;NDI<;4
;<<-N>?;>
' 4ot executa nenum"rate activit"#i
profesionale *n func#ie de calificarea
*nsuit" sau *n curs de formare, f"r"
solicitare psi(ic" accentuat",
responsa$ilit"#i sau contact cu pu$licul.
' 3acilitarea rela#iilor
interpersonale *n colectivul de
lucru, *n vederea inser#iei sociale.
I+. -+;7?;R-; 4-R1O;N-7OR <? 41I9O@- 0;OOR- CN +-D-R-;
CN<;DRARII CN 8R;D D- 9;NDI<;4D
4;R;0->RI 3?N<BION;7I
' examen psi(iatric 5aprecierea clinic" a intensit"#ii
tul$ur"rii psi(ice i a pro!nosticului apropiat al
afec#iunii6F
' examen psi(olo!ic: testarea func#iilor co!nitive,
afective, a comportamentului i a personalit"#ii 5prin teste
psi(ometrice i pro$e proiective6F
' scala 8;31F
D-3I<I-NBA
?HO;RA
9;NDI<;4
?HOR
' scor 8;31 61'20F
Cn forme clinice re)iduale.
D-3I<I-NBA
0-DI-
9;NDI<;4
0-DI?
' scor 8;31 .1'60F
Cn remisiuni cu dispari#ia fenomenelor delirante i
(alucinatorii permi#,nd reluarea activit"#ii la un nivel
inferior.
D-3I<I-NBA
;<<-N>?;>A
9;NDI<;4
;<<-N>?;>
' scor 8;31 31'.0.
Cn formele catatonice, de)or!ani)ate 5(e$efrenice6,
paranoide, nediferen#iate, necontrolate terapeutic.
D-3I<I-NBA
8R;+A
9;NDI<;4
8R;+
' 1cor 8;31 21'30, !rav f"r" asistent personal.
' 1cor 8;31 1'20 !rav, cu asistent personal.
Cn formele cu evolu#ie pro!redient" sever" a personalit"#ii
i a comportamentului, cu poten#ial antisocial
D 1e refer" la psi(o)e maGore, care se manifest" prin pierderea capacit"#ii de testare a
realit"#ii, de o$icei cu (alucina#ii, deliruri sau tul$ur"ri de !,ndire i pierderea limitelor
e!oului:
a6sc(i)ofrenie 5de$ut p,n" la *mplinirea v,rstei de 3. de ani, cu persisten#a simptomelor
timp de cel pu#in 6 luni, conform I<D 106F
$6alte psi(o)e maGore cu de$ut precoce 5copil"rie'adolescen#"6: tul$urarea sc(i)oafectiv"
de tip depresiv sau de tip $ipolar, psi(o)e afective 5depresia maGor" cronic", tul$urarea
afectiv" $ipolar"6F
c6psi(o)e !refate pe o *nt,r)iere mental", indiferent de !radul acesteia i de v,rsta
solicitantuluiF
d6psi(o)e la care se asocia)" o tul$urare de personalitate 5structural"6F
e6psi(o)e maGore, indiferent de v,rst", la persoane f"r" venituri.
N.I: 7a evaluarea !radului de (andicap *n sc(i)ofrenie se vor avea *n vedere:
a6forma clinic": catatonic", (e$efrenic", paranoid", nediferen#iat", re)idual", simpl"F
$6tipul de evolu#ie:
' cronic", cu sau f"r" episoade de acuti)areF
' *n remisiune 5c,nd o persoan" cu sc(i)ofrenie nu mai pre)int" niciun semn de
tul$urare6F
c6cooperarea la monitori)area medical" i eficien#a ac#iunilor psi(oterapeuticeF
d6climatul familial i socioprofesionalF
e6spitali)"ri frecvente, institu#ionali)are.

;<>I+I>ABI ' 7I0I>ARI 4;R>I<I4;R- ' N-<-1I>ABI
9;NDI<;4
?HOR
' 4ot presta activit"#i *n condi#ii de
confort psi(ic i fi)ic din punct de
vedere al am$ian#ei rela#ionale i
materiale.
' 1priGin pentru men#inerea *n
activitate, activit"#i or!ani)ate,
accesi$ile.
' 0onitori)area medico'
' 1unt contraindicate activit"#ile care
implic" suprasolicitare psi(ic", stresante
i cu responsa$ilitate ridicat".
psi(osocial" la serviciul teritorial
de psi(iatrie.
9;NDI<;4
0-DI?
' 4ot desf"ura activit"#i, cu pro!ram
inte!ral sau par#ial, *n acelai loc de
munc".
' 1c(im$area locului de munc" se va
face numai dac" acesta este
corespun)"tor din punctele de vedere ale
solicit"rii psi(ice i al rela#iilor
interpersonale.
' -vitarea profesiunilor cu risc de
acuti)are a tul$ur"rii.
' 1priGin pentru men#inere *n
acelai loc de munc" sau pentru
eventuala sc(im$are a locului de
munc".
' 3acilitarea rela#ion"rii
interpersonale *n colectivul de
lucru.
' 1priGin pentru monitori)area
medicopsi(osocial".
9;NDI<;4
;<<-N>?;>
' Nu pot desf"ura activit"#i profesionale
or!ani)ate, indiferent de natura i nivelul
de solicitare.
' -ventual activit"#i *n sec#ii de
er!oterapie'terapie ocupa#ional", cu rol
psi(oterapeutic.
' ;u afectat" par#ial capacitatea de
autodeterminare i autoservire.
' Nu necesit" suprave!(ere permanent"
din partea altei persoane.
' 1priGin familial pentru
respectarea tratamentului de
specialitate, cooperare la
activit"#ile de psi(oterapie sau&i
terapie ocupa#ional".
' ;si!urarea unui climat
comunitar i familial de
*n#ele!ere, spriGin, f"r" factori
stresan#i psi(oafectivi.
9;NDI<;4
8R;+
' Dependen#" par#ial" sau total" de
aGutorul altei persoane.
' Cn func#ie de re)ultatul evalu"rii
complexe i de sta$ilirea !radului
de autonomie personal", poate
$eneficia de asistent personal.=
=
;rt. II
Direc#ia protec#ia persoanelor cu (andicap, <omisia superioar" de evaluare a persoanelor
cu (andicap din cadrul 0inisterul 0uncii, 3amiliei, 4rotec#iei 1ociale i 4ersoanelor
+,rstnice, serviciile de evaluare complex" a persoanelor adulte din cadrul direc#iilor
!enerale de asisten#" social" i protec#ia copilului Gude#ene, respectiv ale sectoarelor
municipiului Iucureti, precum i comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu (andicap
Gude#ene, respectiv ale sectoarelor municipiului Iucureti, vor duce la *ndeplinire
prevederile pre)entului ordin.
;rt. III
4re)entul ordin se pu$lic" *n 0onitorul Oficial al Rom,niei, 4artea I.
'DDDD'
0inistrul s"n"t"#ii,
Gheorghe-Eugen Nicolescu
0inistrul muncii, familiei, protec#iei sociale i persoanelor v,rstnice,
Mariana mpeanu
4u$licat *n 0onitorul Oficial cu num"rul 313 din data de 30 mai 2013