Sunteți pe pagina 1din 26

Introducere 'in latura financiar-contabilii a administratiei parohiale

Pr. lect. Alexandru Gabriel GHERASIM


fn mod traditional, ca prelungire a intreitei slujiri a Mhtuitorului Hristos, puterea,
respectiv activitatea Bisericii, se manifest5 in trei laturi: inviitiitoreascii, sfintitoare gi c ~ u i t o a r e .
Aceastii ,,putere cu care Hristos a inzestrat Biserica ... in mod v&ut o detin gi o exercitii in
numele Bisericii episcopii gi ceilalfi membrii ai clerului, fiecare in propoflie corespunz5toare
staii lui harice gi functiei pe care o indeplinegte in ~iserici"' . La riindul ei, cea de-a treia laturfi a
puterii bisericegti a fost impFu$itii, la fel ca gi puterea statalii, in trei subramuri: legiuitoare,
executivii sau administrativs gi judeciitoreascii. Functia sau activitatea administrativi are ~i o
component5 financiar-contabilii care s-a dezvoltat gi s-a diversificat abia in ultimele douii veacuri,
inspirhdu-se dupii modelul administratiei statale. Prin urmare, slujitorii Bisericii, incepiind chiar
de la nivelul parohiei trebuie s5 aibii anumite cunogtinte gi in acest domeniu. La nivelul parohiei,
responsabilul principal este preotul paroh care ,,administreazi patrimoniul parohiei in
conformitate cu hotMrile Aduniirii parohiale gi ale Consiliului parohial" (art. 50 lit. k din
Statutul B. 0. R.).
Prin uAare, preotul paroh ,,in activitatea administrative este conduciitorul adrninistratiei
parohiale" (art. 49 al. 1 Statut). At& numirea, c&t gi revocarea din oficiul de paroh se fac ,,de
chiriarh, intr-o gedintii a Permanenfei Consiliului eparhial, aviind in vedere calitatea activititii
desEgurate" (art. 49 al. 2 Statut). in momentul numirii, cel numit in oficiul de paroh s-ar putea
afla intr-una din urmiitoarele situafii:
1. ' S9 fie mirean; evident, cu pregiitirea necesarii gi indeplinind toate conditiile pentru ocuparea
unui oficiu de paroh. in acest caz, va fi hirotonit, mai intiii intru diacon, apoi intru preot;
2. S5 fie diacon. Acesta va primi gi hirotonia intru preot;
3. SB fie deja preot. in acest caz apar douii sub-situatii:
a. Sii nu fi ocupat piing atunci (sau cel putin in momentul numirii) un oficiu de paroh;
b. Sii ocupe deja un oficiu de paroh, nurnirea sa echivalhd cu un tranfer pe un postloficiu
similar.
Cei numiti Err8 a avea hirotonia intru preot la momentul numirii (situatiile 1 gi 2), dupii ce
o primesc, vor avea de implinit un stagiu de practicii liturgicii, la catedrala chiriarhal5 sau intr-o
alt5 biserici pe care o va indica chiriarhul.
Apoi, in oricare dintre situafii s-ar afla cel numit intr-un oficiu de paroh, dup5 numire,
piing sii ajungii sii conducii efectiv administratia parohiei in care a fost numit, el va mai trece prin
douii etape disticte:
1. Una de ordin mai mult ceremonial, anume instalarea in oficiul de paroh. De regulii,
instalarea se face de protoiereu, de consilierul adrninistrativ-bisericesc sau de un alt
delegat a1 chiriarhului;
2. Cealaltii de ordin practic, anume preluarea gestiunii gi a inventarului parohiei pentru care
a fost numit paroh. Aceast5 operatiune desEguratii in fala unei comisii de predare-primire
este supravegheatii gi supervizat4 de regulii, de protoiereu sau de un delegat a1 Centrului
eparhial, reprezentant a1 compartimentului de control financiar gi audit intern. Predarea
&itre parohul nou-numit se face fie de parohul care gi-a incheiat mandatul (dacii este in
via@ gi sgnitatea ii perrnite acest lucru), fie de Consiliul parohial in frunte cu
epitropullepitropii.
' Arhid. prof. dr. Ioan N. FLOCA, Drept canonic ortodox, legisla{ie gi administra{ie bisericeasca', Ed. I.B.M.B.O.R.,
Bucure~ti, 1990, vol. I, p. 2 17.
Dupii ce a preluat gestiunea gi inventarul parohiei, preotul paroh va fi nevoit sii invete
foarte repede sii inregisteze gi s i lucreze cu toate registrele care i-au fost incredinfate. Chiar daci
bagajul cunogtintelor teoretice dobihdite in aceasti privinfi - in timpul anilor de studii gi cu
prilejul pregitirii examenului de capacitate preoteasci - este considerabil, inevitabil, in practici
va i nt bpi na unele dificultiili. Pentru depigirea acestor dificultiti, am gindit o prezentare
sistematicii a celor mai importante registre gi documente financiar-contabile, a modului in care
trebuie operat in ele, precum gi a neajunsurilor pricinuite de unele formulare gi formule mai vechi
care n-au fost incii puse in acord cu noile legiuiri ale Bisericii noastre, in primul r h d cu noul
Statut pentru organizarea ~i funclionarea Bisericii Ortodoxe Romdne, intrat in vigoare la 22
ianuarie 2008, gi c h i a i-au fost aduse mai multe complet5-i gi modificai prin Hotiirdrea
Sfdntului Sinod nr. 385/17.02.2011.
I. Bugetul de venituri gi cheltuieli - Cu prilejul prelu5rii gestiunii parohiei, c k d a semnat
procesul-verbal pentru ,,primirea averii mobile gi imobile a parohiei", noul preot paroh a luat act
de situatia financiarii a parohiei, mai exact de soldul de care dispune parohia, in bancii ~i in casi.
Apoi, primul document pe care ar trebui sii-1 cerceteze preotul paroh este bugetul de venituri ji
cheltuieli, mai exact cele dou5 formulare, de cite patru pagini fiecare, intitulate Buget de venituri
~i cheltuieli, unul de executie - pentru anul precedent, celilalt de prevederi - pentru anul in curs.
De fapt, formularul este unic (Anexa nr. 1); imediat sub titlul cu litere mari a1 formularului sunt
tipalrite cuvintele ,,executieW gi ,,prevederi", urmind ca la intocmirea bugetului s i se suprime
situatia care nu corespunde scopului urmiirit. gi s i se indice anul. Astfel, la inceputul fiecgruia an,
in fiecare parohie se completeazii doui astfel de formulare: bugetul de execulie pe anul care s-a
incheiat (suprimindu-se c u v ~ t u l prevederi, de sub titlul formularului) gi bugetul de prevederi pe
anul care tocmai incepe (suprimindu-se cuviintul execufie, de sub titlul formularului). in subsolul
primei pagini a formularului se indics ce sume trebuie inscrise in cele doui coloane de completat
ale formularului. Astfel, la intocmirea bugetului de executie in prima coloani sunt trecute pentru
fiecare capitol gi subcapitol bugetar prevederile aprobate la inceputul anului care tocmai s-a
incheiat; iar in cea de-a doua coloanii sunt trecute realizirile la finele anului care tocmai s-a
incheiat (la data de 3 1 decembrie). La intocmirea bugetului de prevederi in prima coloani se trec
realizaile la finele anului care tocmai s-a incheiat, adicii se transcriu exact sumele de pe cea de-a
dou5 coloanii a bugetului de executie a anului incheiat; iar in cea de-a doua coloanii se trec
prevederile pe anul care tocmai incepe.
in practicl, existi o oarecare dificultate in identificarea dispozitiilor Statutului pentru
organizarea ji funclionarea Bisericii Ortodoxe Romhne referitoare la cele douii bugete, din
pricina termenilor diferiti utilizafi. Ciutarea reglementiirilor privind celor doui bugete trebuie
pomitii de la dispozitiile statutare referitoare la Consiliul Parohial. Mai exact de la doul atributii
ale acestui organ care: ,,intocmegte bugetul parohial gi urrni3regte modul de chivernisire a
acestuia" (art. 61 al. I lit. b) gi ,,intocmegte raportul anual privind situatia economico-financiari a
parohiei" (art. 61 al. 1 lit. c). Prima dintre aceste doui atribuiii se referii expres la ,,bugetul
parohial" gi la douii actiuni ale Consiliului care au ca obiect bugetul: intocmirea gi urmiirirea
modului de chivernisire. Cea de-a doua actiune, in perspectivi, ne indici faptul c2 este vizat
bugetul de prevederi. Cat privegte ,,raportul anual privind situalia economico-financiari a
parohiei", acesta se materializeazi in bugetul de executie2. Dupi stabilirea corespondenlei dintre
* Sintagma ,,raportul anual privind situatia econornico-financiarg a parohiei" a inlocuit, prin HotGrircirea Sfdntului
Sinod nr. 385/17.02.20/1, sintagma ,,raportul privind contul de executie ~i bilanful financiar-contabil al parohiei" din
forma initialti a noului Statut; deyi nici forma initial3 a textului nu facea o trimitere clara catre bugetul de execulie,
cele doug bugete cu cele douii atributii statutare ale Consiliului Parohial, se impun ciiteva
observatii:
1. Expresiile ,,intocmegte bugetul" gi ,,intocmegte raportul" nu sunt cele rnai potrivite pentru
a desemna o atributie a unui organ colectiv, pentru cii in realitate bugetul gi raportul sunt
intocmite de o persoan$ anume de preotul paroh, cel mai adesea cu sprijinul unuia dintre
epitropi sau a1 unui contabil. Abia dupii ce proiectul de buget sau raport prinde contur, el
este prezentat gi dezbiitut in Consiliul Parohial, care Pn final trebuie s5-1 avizeze, pentru a
se putea continua procedurile de aprobare.
2. in mod firesc, mai intiii se intocmegte bugetul de executie (raportul privind situatia
economico-financiarii in anul incheiat) gi apoi se intocmegte bugetul de prevederi pentru
anul care incepe, pornind tocmai de la soldul anului precedent, stabilit prin bugetul de
executie. Or, in dispozifiile statutare aceast5 ordine logic2 privind intocmirea bugetelor
este inversatii.
3. Formularea ,,dezbatut gi aprobat (sic!) in gedinfa Consiliului parohial din data...", de sub
titlul formularului Buget de venituri ~ . i cheltuieli, nu este concordant2 cu realitatea gi nici
n-a fost vreodatii. Chiar in partea superioar: a primei pagini a formularului este prevkut
un loc pentru viza Protopopiatului gi, deasupra acestuia, un loc pentru viza Centrului
Eparhial. Or, vizele acestea, in special cea de deasupra, echivaleazii cu aprobarea propiu-
zisii, orice aprobare anterioarii acestei aprobkii finale avind valoarea doar a unui aviz.
Prin urmare, Consiliul Parohial nu are competenta sii aprobe, ci doar sii avizeze bugetele
care sunt inaintate pe linie ierarhic2, adunhd alte avize, piinii la aprobarea data de Centrul
Eparhial.
Pe de altii parte, modificiirile succesive ale dispozitiilor statutare au ajuns, treptat, la o
terminologie care exprima mai exact ceea ce se inthplii in fapt, de la intocmirea
bugetelor p h 8 la aprobarea lor la Centrul Eparhial.
in vechiul Statut, aprobarea bugetului de executie era indicatii in mod expres ca
atributie a Aduniirii Parohiale (art. 53 al. 1 lit. i: ,,verificii gi aprobii gestiunea anualii a
parohiei"), subintelegindu-se cii acest buget este intocmit de Consiliul Parohial. in
privinta bugetului de prevederi, intocmirea sa era prevkutii printre atributiile Aduniirii
Parohiale (art. 53 al. 1 lit. d); Pnsii aceasti3 atributie nu era trecutii printre atributiile
Aduniirii pe care Consiliul Parohial nu le-ar fi putut exercita ,,pe timpul cat Adunarea
Parohialii nu este intrunitii" (art. 63 al. 1). Prin urmare, Consiliul avea Pndreptiilirea sii
intocmeascii bugetul de prevederi a1 parohiei, gi chiar aga se intiimpla in practicii. in ceea
ce privegte A aprobarea acestui buget, nu exista nicio prevedere statutarii expres5.
In Noul Statut, forma initialii, degi printre atributiile Permanenlei Consiliului Eparhial
s-a previizut gi faptul cii ,,aprobii proiectele de buget gi conturile de executie bugetara ale
protopopiatelor, ale parohiilor gi ale m5in5istirilor" (art. 102 lit. k), in sectiunea consacratii
parohiei, aprobarile celor douii bugete de la nivelul parohiei au fost previbute in
cornpetenla Aduniirii Parohiale (art. 55 al. 1 lit. d gi i). Prin HotGrdrea Sfdntului Sinod nr.
385/17.02.2011, se indreaptii aceastii inadvertent$ in aga fel "icit, atiit pentru bugetul
anual a1 parohiei (i.e. bugetul de prevederi), ciit gi pentru raportul anual privind situa[ia
economico-Jinanciard (i.e. bugetul de execufie), ambele intocmite de Consiliul Parohial,
se prevede cii, dup: ce fiecare este avizat de Adunarea Parohialii, este inaintat ,,spre a fi
aprobat de ciitre Permanenla Consiliului eparhial" (art. 55 al. 1 lit. d gi i). Se creazii ins5 o
totuyi conjinea termenul ,,executieV care ar fi putut sugera aceastg trimitere. h vechiul Statut, sintagma
corespondent2 bugetului de executie era ,,gestiunea anual2 a parohiei" (art. 53 al. 1 lit. i).
altii inadvertentii: adaosul: ,,iar o copie a acestui raport se va inainta spre informare
Centrului eparhial", la atributia Consiliului Parohial de a intocmi raportul anual privind
situatia economico-financiarii (art. 6 1 al. 1 lit. c), nu concordii cu dispozitiile statutare care
previid inaintarea respectivului raport spre a Ji aprobat de Permanenla Consiliului
Eparhial, nu spre informare (art. 55 al. 1 lit. i gi art. 102 lit. n)).
Bugetul de venituri 3.i cheltuieli este structurat pe patru pagini. Pe prima pagin$ de titlu,
aga cum s-a v&ut, se inscriu datele referitoare la felul bugetului, anul pentru care s-a intocmit,
datele de identificare a parohiei, in partea superioarii a paginii vizele Protoieriei ~i Centrului
Eparhial, iar in partea inferioarii instructiuni privind modul de completare.
Pe cea de-a doua paginii se trec veniturile; mai intsi veniturile proprii, adicii cele care
a pqi n parohiei gi pe care parohia le utilizeazii pentru buna ei functionare; apoi sunt trecute
veniturile numite tranzitorii, adicii acelea pe care parohia le realizeazii, dar nu pentru a fi folosite
de ea, ci pentru a fi transmise mai departe in vederea indeplinirii unor obligatii legale sau
contractuale.
La ribdul lor, cheltuielile sunt gi ele de douii feluri; pe cea de-a treia paging sunt inscrise
cheltuielile efective, adicii cele ficute de parohie pentru propria ei functionare gi activitate; pe
prima jumiitate a paginii a patra sunt inscrise cheltuielile tranzitorii, acestea corespunziind
intrutotul veniturilor tranzitorii. Adicii, aceste cheltuieli sunt de fapt pliitile sumelor care s-au
constituit venituri tranzitorii ale parohiei. in practicii este posibil ca rnai inti% sii se realizeze
venitul tranzitoriu ~i apoi sii se face cheltuiala tranzitorie4, dar gi ordinea inversii a operatiunilor,
adicii sii se facii mai inti% cheltuiala tranzitorie qi apoi sii se realizeze venitul tranzitoriu5.
3
De asemenea, ordinea in care sunt prezentate cele doua bugete, gi in articolul care prevede intocmirea lor de catre
Consiliul Parohial (art. 61 al. 1 lit. b gi c), gi in articolul care prevede avizarea lor de cgtre Adunarea Parohialii (art.
55 al. 1 lit. d gi i), precum gi in cel care prezinta atribufia Permanenfei Consiliului Eparhial de a le aproba (art. 102
lit. n), a ramas aceeagi din vechiul Statut, nefiind cea logic&
4
e.g. Parohia organizead o colectg pentru sinistrati; banii adunafi sunt inregistrati in contabilitatea parohiei ca venit
tranzitoriu (art. 772.01.05), foarte curfind parohia transmitand respectiva sum& catre Protoierie, deci mcfind o plats pe
care o va inregistra in contabilitate ca fiind cheltuialfi tranzitorie (672.01.05). Sau cazul refinerilor din salarii: in
momentul in care preotul paroh primegte statul de plat6 salarii, reline impozitul gi cele trei contributii aferente din
salariile brute ale angajatilor parohiei, adica emite o chitant5 pentru intreaga sum& chitanta o transcrie in Jurnalul de
venituri $i cheltuieli, apoi in registrul Partizi Venituri, defalcat de la art. 772.02.01 la 772.02.04. Dar, in aceeagi zi
sau foarte curfind, preotul paroh va plgti catre Protoierie aceastg sum2 retinut2 din salarii, inregistrfind in contabilitate
cheltuiala tranzitorie aferenta acestor retineri; adica va emite un ordin de plat& (aceasta plat2 va cumula ins2 retinerile
din salarii, adica contribufiile angajatilor, cu suma reprezentand contributia angajatorului, adicg a parohiei, aceasta
din urn8 fiind o cheltuiala efectivg) pe care il va transcrie in Jurnalul de venituri gi cheltuieli, apoi in registrul
Partizi Cheltuieli, defalcat de la art. 672.02.01 la 672.02.04 (restul sumei, reprezentsnd contribufia angajatorului,
deci cheltuiala efectivg, fiind defalcat de la art. 645.01 la 645.06).
5
e. g. Preotul paroh aprovizioneaza pangarul parohiei cu lumfin2ri; plategte Protoieriei lumfinilrile, adicg face o
cheltuialg tranzitorie, pentru cB aceastg sum5 plgtitg (prewl de cost) va fi recuperata odatg cu distribuirea
lumSm5rilor; ordinul de plata emis va fi transcris in Jurnalul de venituri gi cheltuieli, apoi in registrul Partizi
Cheltuieli, la art. 672.01.01. LumfinBrile sunt distribuite la pangar cu un adaos ce reprezintg contribufia parohiei la
distribuirea lumini%rilor. fn momentul inregistrgrii in contabilitate a lurnfin5rilor distribuite ("or fi cu siguranta rnai
multe inregistrari pentru a se acoperi intreaga cantitate de IumlnBri achizitionatg) se emite o chitanfa pentru
cantitatea distribuitg, cu valoarea integral2 (preful de cost + contribufia parohiei); chitanta se transcrie in Jurnalul de
venituri gi cheltuieli, apoi in registrul Partizi Venituri, defalcat la art. 73 1.01.03 (contributia parohiei, adica venitul
propriu) gi la 772.01 .O1 (venitul tranzitoriu, adicg pretul de cost incasat, corespunz5tor cheltuielii tranzitorii ficute la
achizitionarea lumfinilrilor).
Pe ultima jumiitate a paginii a patra a formularului Buget de venituri ~i cheltuieli, care se
completeazii doar in cazul bugetului de executie, se inscriu stocurile la finele anului gi situatia
lumbiirilor vbdute in cursul anului. La final semneazii epitropii gi preotul paroh.
11. Chitantierul - Dup5 vizualizarea prevederilor bugetare, preotul paroh trebuie sii se
familiarizeze cu documentele financiar-contabile ce se emit pentru veniturile realizate de parohie,
atiit pentru incaskile in nurnerar, ciit ~i pentru sumele intrate, prin virament, in contul bancar a1
parohiei. Documentul care se emite pentru fiecare venit realizat este chitanta. Chitantele sunt
prinse in carnete de chte 50 sau de ciite 150 - cite trei pe o paginii (Anexa nr. 2A), numite
chitanfiere. Acestea se procurii de la Protoierie. La nivelul parohiei, care tine o contabilitate in
partid5 simplii, fiecare chitantii are un original gi o copie; adicii carnetul, fie c5 are 50 de chitante,
fie 150 - c8te trei pe paginii, va avea 100 de file. Pe fiecare chitanf5, in partea st hg5 sus este
tipkit antetul in care este indicatii cel putin Protoieria (unitatea in subordinea directg a ciireia se
afl5 parohia), indicatie ce poate fi precedata gi de menfionarea Eparhiei, a Mitropoliei sau a
apartenenlei de Patriarhia Romiinii; sub denumirea Protoieriei urmeazii trei-patru rhduri punctate
pe care preotul paroh va completa datele de identificare a parohiei: denumirea, sediul, codul de
identificare fiscalii gi contul bancar. Pentru simplificarea operatiunii de completare a acestor date,
se poate confections o mic5 gtampilii dreptunghiular5 care sii se aplice pe fiecare chitan@. in
partea dreapt2 sus, fiecare chitantii (din chitantierele actuale) are imprimat5 seria gi un numir.
Acest numk nu-1 intereseaz5 pe preotul paroh deciit pentru a utiliza chitanfierele piistrind ordinea
numerelor; de fapt, atunci c h d parohia solicit5 Protoieriei noi chitanfiere, Protoieria le vizeaz5i gi
le numeroteaz5, urmiirindu-se cursivitatea numerelor chitantelor. Preotul paroh, in momentul
c b d trece la un alt chitantier, urm2regte cursivitatea numerelor date de Protoierie chitantierelor;
insii este indicat sii verifice ~i cursivitatea numerelor de pe ultima chitan@ a chitanlierului
terminat gi de pe prima chitantti a celui pe care i1 incepe, pentru a se asigura cii Protoieria nu a dat
o numerotare eronat5 chitanf.ierelor, degi acest5 verificare ar trebui s-o fac5 pe loc, in momentul
in care Protoieria elibereazii chitantierele solicitate.
Pentru contabilitatea parohiei numiiml chitantei se inscrie de preotul paroh, imediat sub
titlul ,,ChitantaV, in fiecare an reincepiindu-se numerotarea de la 1. Chitanla nr. 1 reprezintii
intotdeauna soldul anului precedent (disponibilul din anul precedent in banc5 gi in casii). Apoi
chitanfele sunt numerotate de preotul paroh in ordinea cronologicii a realiziirii veniturilor.
Exceptie de la regula emiterii chitantelor in ordinea cronologic5 a realiziirii veniturilor se
face pentru sumele pe care parohia le primegte prin virarnent bancar. Despre unele venituri prin
intermediul biincii preotul are cunogtintg dinainte de a fi %cut virarnentu16; ins8 in cazul altora,
preotul paroh nu gtie cu exactitate c8nd vor intra in contul parohiei. Apoi gi cele ciirora le
cunoagte, teoretic, data scadentii, ar putea fi pliitite cu intirziere. De aceea, pentru ca preotul
paroh s2 nu fie nevoit s5 urmkeasc5 zilnic la banc5 intr5irile in contul parohiei, la sfkgitul lunii,
primind extrasul de cont pentru intreaga lung, va emite chitante pentru toate sumele intrate in
contul parohiei, in ordinea cronologicii a realizkii veniturilor (ordinea din extrasul de cont),
datiindu-le cu ultima zi a lunii in care s-a realizat venitul respectiv sau cu ziua 'in care i se
elibereazii extrasul de cont7.
Chitanfierele actuale sunt realizate din hirtie autocopiativii, nemaifiind necesarii utilizarea
hiirtiei-carbon (indigo) intre original gi copie. Pentru a avea in permanent5 reprezentarea exact5 a
veniturilor realizate de parohie, precurn gi pentru a ugura verificiirile, pe copii se inscrie totalul.
e. g. plata unei chirii la data stabilitg in contract; o donalie despre care donatorul a h~t i i nl at mai inainte c k d o va
face.
Extrasul de cont pentru Pntreaga lung nu poate fi obtinut de la banc5 decdt fn prima zi lucriltoare a lunii urm5toare.
Nu este necesarii inscrierea totalului pe fiecare chitanfa; in cazul chitantierelor care au cite trei
chitante pe pagin$ totalul se inscrie, de regulii, la finalul fieciirei pagini; in cazul chitantierelor
simple, totalul se inscrie secvential, de regula din cinci in cinci chitante. Copiile chitantelor din
chitantierele actuale nu mai au prev5izut5 rubric5 pentru inscrierea articolului bugetar pentru care
se realizeazii venitul, precum cele vechi (Anexa nr. 2B); se ugureazii, oarecum, emiterea chitanfei,
ins5 se ingreuiazii operatiunea de transcriere a chitantelor in Yurnalul de venituri ji cheltuieli,
dup5 cum se va vedea mai jos.
111. Carnetul ordinelor de plat5 - Aga cum pentru fiecare venit realizat se emite o chitanla,
pentru fiecare cheltuiala %cut5 se emite un ordin de plats. Un carnet de ordine de platii, ca gi un
chitantier contine 100 de file: 50 pentru originale, 50 pentru copii, informafie tipiiritii pe coperta
carnetului (Anexa nr. 3A). Pe fiecare filii sunt ciite trei ordine de plat5 (Anexa nr. 3B), in total
fiecare carnet avhd 150 ordine de platii. Fiecare ordin de plat5 este numerotat de emitent, in
ordinea cronologic5 a efectukii pl5filor, numerotarea reluhdu-se de la 1, ca $i in cazul
chitantelor, la inceputul fieciirui an. Imediat sub titlul ,,Ordin de plat5 nr. ...", emitentul trebuie sii
inscrie nur nhl articolului bugetar pentru care se face plata; apoi se indic5 cui s-a pliitit, suma
plfititk in cifre gi in litere, gi pentru ce s-a plgtit. Urmeazii apoi semniitura casierului, adicii a
preotului paroh, data gi mentionarea anexelor, adicii a actelor justificative care pot fi: facturile pe
baza c5rora s-au ficut pliitile, insofite de chitante (dac5 pliifile s-au ficut in numerar) sau de
ordinul de plat& de banc5 (dacii pliitile s-au %cut prin virament bancar); bonuri fiscale; chitante de
mh 5 primite in baza unei hotkiiri a Consiliului Parohial sau insotite de un referat intocmit de
unul din serviciile Comitetului Parohial $.a.
Dupii emiterea sa, originalul ordinului de plat5 se taie din carnet, se capseazii deasupra
actelor justificative gi se indosariazii in ordinea emiterii, dosarul actelor justificative fiind anexat
carnetului in care r h h copiile ordinelor de platii.
Spre deosebire de venituri, in cazul ciirora exist5 situajii de necunoagtere exact5 a datei
intrgrii lor prin virament in contul parohiei, chitanfele emitiindu-se pentru acestea odatii cu
oblinerea extrasului de cont de la bancii, in cazul cheltuielilor se cunoagte intotdeauna cu
exactitate momentul pliifii, ordinul de plat5 emifiindu-se in aceeagi zi in care se face plata, fie in
numerar, fie prin virarnent. Existii totuqi o situatie in care ordinul de plat5 se emite la final de
lunii, odat5 cu obtinerea extrasului de cont lunar de la bancii, aceasta fiind plata comisioanelor
bancare. Dup2 fiecare operatiune bancarii, atiit de intrare, cat gi de iegire din contul parohiei a
unei sume de bani, banca percepe un comision care variaz5 de la bancii la banc5 gi in functie de
suma intratdiegitii. Pentru pl5tile %cute prin banc5, teoretic, preotul paroh poate verifica care este
comisionul perceput de banc5, indata dupii ce a %cut plata respectivii. Aceasta ar insemna ca, in
ziua in care a %cut plata (dacii a %cut-o in prima parte a zilei) sau a doua zi (dacii a %cut-o spre
finalul zilei de Iucru), preotul paroh s8 se deplaseze din nou la bancii pentru a solicita un extras
sau o fijii de interogare cont pentru a afla care este comisionul perceput de banc5 pentru
respectiva operatiune, urmfind ca el sii emit9 in aceeagi zi un nou ordin de platii corespunziitor
acelui comision. Ar fi impoviiriitor gi inutil de procedat astfel; gi, in final, tot ar riimiine
comisioanele percepute de bancii pentru sumele intrate in contul parohiei a c5ror data de intrare
nu este cunoscutii de preotul paroh, precum gi comisionul lunar perceput de bancii pentru
administrarea contului, operatiune care, de regul8, se face 'in mod automat in aceeagi zi a fieciirei
luni, chiar dacii este zi nelucriitoare. Agadar, degi preotul paroh poate cunoagte cu exactitate data
la care banca igi trage din contul parohiei respectivul comision, totugi el nu poate gti valoarea
exact5 a comisionului deoarece acesta variazii (nu foarte mult) in funclie de numiirul zilelor lunii
gi de nur nhl operatiunilor %cute. Prin urmare, pentru a rezolva corect gi eficient problema
inregistriirii comisioanelor bancare, preotul paroh va agtepta finalul de lung c b d , obfinfind
extrasul de cont lunar, va insuma valoarea comisioanelor bancare percepute (pentru intriiri, pentru
iegiri gi pentru gestionarea contului) gi va emite un singur ordin de plat2 pentru swna total2 a
comisioanelor percepute de bancil in luna respectivi.
Carnetele de ordine de plat2 nu sunt realizate din hiirtie autocopiativil, astfel inciit este
necesar2 utilizarea hgrtiei-carbon (indigo) intre original gi copie. Ca gi in cazul chitantelor, pentru
a avea in permanent2 reprezentarea exact5 a pl2tilor %cute de parohie, precurn gi pentru a ugura
verifickile, pe copiile ordinelor de plat2 se inscrie totalul, la fiecare final de paging.
i n privinia semnbii ordinelor de plat2, pe fiecare ordin de plat2 exist2 loc pentru doug
semn2turi: cea a casierului, in partea de jos, st hga; gi cea de aprobare, En extremitatea superioarfi,
dreapta. Formularul ordinului de plat2 cu aceste doug sernn2turi era in concordan$2 cu dispozifiile
vechiului Statut, care prevedea c2 ,,epitropul este administratorul averii parohiale sub controlul
parohului (art. 66 al. I), printre atribufiile sale reggsindu-se gi aceea de ,,a incasa sumele cuvenite
parohiei gi a face pl2iile curente, cu aprobarea parohului" (art. 66 al. 2 lit. f). Astfel c2, pe ordinul
de plat2 epitropul avea de semnat in calitate de casier, iar preotul paroh pentru aprobarea
respectivei plilji. Or, noul Statut a diminuat rolul epitropului, preotul paroh fiind ,,administratom1
intregii averi parohiale mobile gi imobile impreun2 cu Consiliul parohial, sub controlul Centrului
eparhial" (art. 64 al. 1). A~adar, pe fiecare ordin de plat2 preotul paroh va avea de aplicat doui
semngturi, cu exceptia cazului in care parohia ar avea un administrator-casier angajat care s2 se
ocupe de pl2ji.
IV. Jurnalul de venituri ~i cheltuieli - in acest registru sunt trecute in ordine cronologic2 toate
veniturile gi toate cheltuielile parohiei, adic2 fiecare chitant2 gi fiecare ordin de plat& imediat ce
au fost emise. Altfel spus, acest registru este oglinda tuturor veniturilor realizate gi a tuturor
plilfilor acute de parohie htr-un an. Pentru ugurarea calculelor gi a transcrierilor care unneazil a
se mai face, dac2 intr-o zi se realizeaz2 mai multe venituri gi se fac mai multe cheltuieli, preotul
paroh ar trebui s5 transcrie in Jurnalul de venituri $i cheltuieli mai inthi toate chitantele gi apoi
toate ordinele de plat2 din ziua respectiv2 (chiar dac2, in fapt, operafiunile de incasare gi cele de
plat2 s-au %cut intercalat). Pagina din Jurnalul de venituri qi cheltuieli are 10 coloane (Anexa nr.
4). in prima coloan2 se trece numilrul curent a1 operatiunii (in mod cursiv, fie c2 e vorba de un
venit sau de o cheltuialg); in urrn2toarele dou2 coloane se trece luna gi ziua (anul se inscrie in
capul paginii; de altfel Jurnalul se incheie la finele f i echi an, odat2 cu noul an incepbdu-se un
alt Jurnal). Ciind e vorba de un venit, in coloana a patra se trece n u mb 1 chitantei; c h d e vorba
de o cheltuial2, coloana a patra se lass liberg gi se inscrie in coloana a cincea num2rul ordinului
de plat2. in coloana a gasea se trece n u mh l articolului bugetar pentru care se realizeazg venitul
sau se face cheltuiala. in coloana a gaptea se descrie succint operafiunea facut2. in coloana a opta
se inscrie suma realizat2 venit, c5nd e vorba de un venit. Ciind e vorba de o cheltuial2, coloana a
opta se las2 liberg gi se inscrie in coloana a noua suma de pe ordinul de plats. Ultima coloanii este
pentru sold, care nu trebuie calculat in mod obligatoriu dups fiecare operafiune, ci la final de
pagin4 reportfindu-se la inceputul paginii unn2toare, precum gi atunci c h d se doregte o
verificare la o anumitii datii. Ultimele trei coloane, in care se inscriu sume, sunt impifiite in doug,
pentru a delimita cifra miilor de cifra sutelor, inlesnindu-se astfel orientarea pentru calcule.
Dup2 ce au fost transcrise in Jurnalul de venituri qi cheltuieli, chitanfele se transcriu gi in
registml Partizi Venituri, iar ordinele de plat% gi in registml Partizi Cheltuieli. Registrele Partizi
Venituri gi Partizi Cheltuieli sunt o dezvoltare a Bugetului de venituri qi cheltuieli.
V. Registrul Partizi Venituri - in capul fieciirei pagini (Anexa nr. 5) se inscrie un numiir de
articol bugetar ~i nomenclatura acelui articol, precum gi prevederea bugetarii pentru respectivul
articol, f"acut5 gi aprobatii la inceputul anului. Registrul se incepe cu primul articol din capitolul
,,VenituriW din Bugetul de prevederi a1 anului, lasbdu-se pa ini suficiente pentru articolele
!
bugetare pentru care se preconizeaz5 cii vor fi rnai multe incasiki ~i aviind grijii s5 riimbii pagini
pentru toate articolele pentru care exist5 prevedere bugetarii9. La nevoie, se poate utiliza gi un a1
doilea registru, in cazul in care se constat5 cii cele 24 de file sunt insuficiente; sau, pentru a
economisi spatiu, evitiind crearea a douii registre Partizi Venituri, in cazul veniturilor pentru care
exist5 certitudinea cii nu se va inregistra rnai mult de o operatiune pe lung, adicii cel mult 12 in
intregul an, se poate impiifli o paging in dou5, pentru dou5 articole bugetarelo.
Transcrierea chitantelor in acest registru se face indat5 dup5 transcrierea lor In Jurnalul de
venituri gi cheltuieli, deci tot in ordine cronologic&, ins5 trecbdu-se fiecare venit realizat sub
articolul s5u bugetar. in momentul unei verificiiri, se calculeaz5 totalul veniturilor pe fiecare
articol bugetar, dup& care se calculeazii totalul general a1 tuturor articolelor bugetare. Suma
rezultat5 trebuie s5 fie identicii cu totalul veniturilor calculat dup5 Jurnalul de venituri gi
cheltuieli, la ziua la care se face verificarea, precum gi cu suma total9 a chitantelor, calculat5 pe
copiile chitantelor r h a s e in chitantier, piing la ultima chitantii emis5 inainte de verificare.
VI. Registrul Partizi Cheltuieli - Ca gi la registrul Partizi Venituri, in capul fieciirei pagini
(Anexa nr. 6) se inscrie un numa de articol bugetar gi nomenclatura acelui articol, precum gi
prevederea bugetar5 pentru respectivul artical, fZcut5 gi aprobatii la inceputul anului. Toate
regulile aplicabile pentru transcrierea chitantelor in registrul Partizi Venituri se aplicii, in mod
similar, pentru transcrierea ordinelor de plat5 in registrul Partizi Cheltuieli. in cazul cheltuielilor
sunt mai multe articole bugetare pentru care existii certitudinea c5 nu se vor face mai mult de 12
operatiuni pe an"; prin ma r e , acestea pot fi grupate c5te douii pe paginii, economisindu-se rnai
8
e.g. De regulg, o paging are 35 de rdnduri; daca veniturile din distribuirea lumdn5rilor se inregistreaza in fiecare
s8pt&mdng, anul avdnd 52 de sSiptiimdni, o paging va fi insuficient2; deci vor trebui rezervate cdte doug pagini, atdt
pentru venitul propriu realizat din contributia la distribuirea lumdn&rilor (i.e. adaosul de prej pe care este indrituita
fiecare parohie sB-l pun8 peste prewl de cost, fiind vorba de art. 731.01.03), c6t $i pentru venitul tranzitoriu
reprezentat de prewl de cost (art. 772.0 1.0 I), cu care, de fapt, sunt achitate lumdnilrile achizitionate $i distribuite.
9
e.g. Cele mai multe parohii nu au cimitir, deci nu vor avea prevedere in buget la articolul ,,Contributii pentru
concesionarea ~i ingrijirea locurilor in cimitir" (73 1 .01.06); de asemenea, cele rnai multe dintre parohii nu au venituri
din activitgti agricole, deci nici prevedere in buget (739.04). Neavdnd prevederi bugetare, pentru aceste articole nu
trebuie rezervate pagini in registrul Partizi Venituri, sgrindu-se peste fiecare dintre aceste articole la urmiitorul articol
cu prevedere bugetarg.
l o A
In cazul veniturilor, o astfel de impgqire a paginilor poate fi ficutii pentru veniturile din retinerile salariale (adicg
impozitul $i celelate contribujii ale angajafilor pe care angajatorul, adic% parohia, le reline Bcdndu-le venituri
tranzitorii, pentru ca in final sB le transmit2 Protoieriei, care la rdndu-i le vireazg catre Stat). Acestea sunt aferente
salariilor, deci 12 pe an. Fiind in numar de patru: impozite salarii (772.02.01), fondul s&nFitate(772.02.02), ajutorul de
~omaj (772.02.03) $i contribufia individuals la asigurgrile sociale (772.02.04), ele pot fi grupate cdte doug pe o
paging a registrului Partizi Venituri, economisindu-se astfel doua pagini pentru articolele bugetare pentru care se
y,re?onizea& rnai multe operajiuni.
In afara cheltuielilor tranzitorii reprezentate de pltilile retinerilor salariale (de la art. 672.02.01 la 672.02.04)
corespondente veniturilor tranzitorii din retinerile salariale (de la art. 772.02.01 la 772.02.04), rnai sunt cheltuielile
privind asigurarea $i protecfia social2, adica contributiile angajatorului (parohiei) aferente salariilor, deci tot 12 pe
an, in numgr de Sase, putdnd fi grupate cdte douSi pe paging, ocupdnd in total trei pagini. in privinfa acestor
contributii ale angajatorului, formularul Buget de venituri ~i cheltuieli este depti~it, avdnd doar trei rubrici pentru ele,
anume: contributia la asigurgri sociale (645.01), contributia la ajutor de ~omaj (645.02) $i contribufia la Fond
sgngtate (645.03); pe statele de plat6 salarii apar insSl inca trei contribufii ale angajatorului: contributia la fond
accidente, contributia la fond indemnizatie copil ~i contributia la fond garanfie, numerotate in registrul Partizi
multe pagini, de care este intr-adeviir nevoie, pentru cii numk-ul total a1 articolelor bugetare ale
sectiunii ,,CheltuieliV (cuprinse in pagina a treia gi prima jumiitate a paginii a patra a Bugetului de
venituri gi cheltuieli) este mai mare decdt n u mh l total a1 articolelor bugetare ale sectiunii
,,VenituriV (cuprinse in pagina a doua a Bugetului de venituri gi cheltuieli).
VII. Registrul special de evident% a lumEin%rilor - Una dintre cele mai importante surse de
venit pentru parohie este distribuirea lumh&rilor. De aceea i se acord5 o atenfie deosebitii,
situatia lumiin5rilor vbdut e in cursul anului cerdndu-se a fi evidentiatii separat (cantitZifi gi valori)
la finalul Bugetului de venituri gi cheltuieli, in Carnetul de pangar (toate cantiwile intrate ~i
valoarea acestora), precum gi in Registrul special de evidenlfi a lumdnLirilor, fiecare intrare gi
fiecare iegire, pentru diferitele tipuri de lumhiiri. in privinta intriirilor (Anexa nr. 7A), fiecare
parohie se aprovizioneazii in functie de necesitiiti de la Protoierie sau, direct, de la fabrica de
lumdn5-i a eparhiei. in privinta iegirilor (Anexa nr. 7B) exist5 rihduiala, cel pufin in
Arhiepiscopia Bucuregtilor, ca ele s5 fie evideniiate s5pthlinal; adic$ in fiecare s5pt5mhii se
emite o chitant2 pentru cantitatea de lumiin5ri distribuite, chitanla se transcrie in Jurnalul de
venituri gi cheltuieli, apoi in registrul Partizi Venituri (defalcat la cele douii articole bugetare:
73 1 .01.03 gi 772.01.01) gi in Registrul special de evidenfa' a lumcin6rilor, in care sunt evidentiate
gi stocurile (cantitatea riimasii).
VIII. Carnetul de pangar - Acest carnet are trei secfiuni: 1. Lumhiiri (Anexa nr. 8A), in care
sunt evidentiate cantitiiiile gi tipurile de lumhiiri procurate, precum gi valoarea acestora; 2.
Colportaj (Anexa nr. SB), in care sunt evidentiate toate obiectele cu care parohia se
aprovizioneazii spre a fi distribuite la pangar; 3. Resturi lumiiniiri (Anexa nr. SC), In care sunt
evidentiate resturile de lumbiiri pe care parohia le predii qi valoarea acestora care, in cele mai
multe cazuri, nu se incaseazii faptic, ci se deduce din pretul pe care parohia il are de achitat
pentru cantitatea de lumiin5ri cu care se aprovizioneaz5 dupii ce a predat resturile; ins5 in
contabilitatea parohiei aceastii valoarea trebuie inregistrat5 la venituri, iar pretul integral a1
lumdniirilor achizitionate inregistrat la cheltuieli.
Este adevilrat cii misiunea principal8 a Bisericii este aceea de sfinfi gi de a conduce pe
calea mhtuirii, in agteptarea Dreptului JudecBtor ,,a Ciirui imp8riitie nu va avea sfhgit". La fel de
adeviirat este cii ,,Dumnezeu nu locuiegte in temple Ecute de mdini omenegti" (FAp 17,24). ins5
in Iumea aceasta, in traversarea sa citre ,,vista veacului ce va sii fie", Biserica are nevoie gi de
ziduri, gi de toate cele necesare trupurilor, gi de o evident5 financiar-contabilg, care se va
desfiinta gi ea atunci c8nd va r5miine doar dragostea care nu cade niciodatii (1 Cor 13, 8).
Cheltuieli, in mod firesc, de la 645.04 la 645.06. Problema apare la intocmirea bugetelor, la inceput de an, c k d
neavfind rubrici pentru aceste trei contributii, trebuie g5sit& o solutie de a le prinde in bugete. in practic5, cel pufin in
Arhiepiscopia Bucuregtilor, sumele aferente acestor trei contributii ale angajatorului care n-au rubric& in formularul
Buget de venituri ~i cheltuieli se adaug3 la suma primei contributii a angajatorului: asigurgri sociale, atfit in bugetul
de executie, c2t 7i in cel de prevederi. 0 alt5 problem& o constituie schimbarea ordinii contribufiilor datorate de
angajator pe statele de plat6 salarii; astfel, de mai multa vreme, contribufia la Fondul de sgngtate a urcat de pe
pozitia a treia pe a doua, iar contribufia la ajutorul de gomaj a coborfit de pe pozitia a doua pe a treia; in ianuarie
2014, cel pufin in Arhiepiscopia Bucureytilor, contributia la fond indemnizatie copil a urcat de pe pozitia a cincea pe
a patra, iar contribufia la fond accidente a coborfit de pe pozilia a patra pe a cincea. Agadar, piing la actualizarea
formularului Buget de venituri ~i cheltuieli, transcrierea acestor cheltuieli din statele de plat; salarii in registrul
Partizi Cheltuieli necesita o atenfie sporit3. Alte cheltuieli pentru care exist3 certitudinea c2 nu se fac rnai mult de 12
plgti pe an, gi deci pot fi comasate cfite doua articole bugetare pe paging, sunt cele pentru utilit3ti: fncglzire, iluminat,
ap2 gi canal, salubritate (de la 605.01 la 605.04).
PATRIARHIA R O @ ~
(ioc pentru vizii)
......................................................................................................
PROTOPOPIATUL
(loc pentru vi d)
...............................................................................................................
PAROHlA
...................................................... ....................................... LOCAUTATEA JUDEPL
BUGET DE VENlTURl SI CHELTUlELl
3
(DEZBAM$1 APROBAT @J SEDINTA CONSIUUUII PAROHW.
DIN DATA DE ............................... )
PREVEDERI
PE AHUL M.....
EXEMfTIE
Mot& Coloanele 1 gi 2 se conrplebwii cu anniitoarele date:
- pCatm "PREVEMRI": col. 1 - Re a i i r i preliminare (pe anui 'in curs)
col. 2 - Prewderi (pe anul pentru care selntocslagte bogaitul)
- pentru "mlE" wi. 1 - Pmvederi aprobate @ e m anul 'in care se raportmzfi)
wl. 2 Realilziki la data de ............................................
Arhiepisceph Bucuregtllor
LEI
fond sMtate 42 02
ajutcf de wmaj 43 03
mntrib@e individuate asigursri sodale 44 04
AIte venituri txcept,ionale din ope@iuni de capital - Altevenituri (din rate tZ chidit 45 03
(Cont de subtotal: rd. 45)
TOTAl. VENlTURl TRAWZlTORU (rd. 31+32) 46
cheltuieli cu iluminatul si forma motrid 60 02
dtekuieli cu apa 61 03
cheltoieii cu salubritatea 62 04
CHELTUIEU CU REPARAFI CURENTE 81CAPITALE LA U.&~RI, IWM $1 UTlLAlE
63 611
(Cont de btal: rd. 64+65+65+67)
cheltuieli cu reparatii curenfe la didin 64 01
cheftuieii cu reparavi mpitale la clsdiri 65 02
cheltuieli cu lucrari $ restaurari de pictura 66 03
chdtuieli cu repara# auto 67 04
CHaTUlEU CU REOE-, UICAVI DE GESTIUNE $1 CHHUi 68 612
CHaTUlEU CU PRlMEU DL ASfCURARE 69 613
CHELTUIELI CU CWLBORATORII 70 621
(Cont de total: rd. 71 t72)
plata cu ora 71 01
activiaji ocazionaie - sezoniere, traduceri, expertize etc.
I
iq
................... I. SlTUA'fIA STOCURILORLA 31 MCENlBRlE
1. MlJUlACE FIXE LEI ..................................
din care:
- TERENURI LEI .................................
- CLADIRI LEI ................... ... ........
- FOND ~lBll0TECji LEI .................................
- MTUE LEI .................................
2. OBtECTE INVEIYtAR LEI .....................................
3. LW~N&I IN STOC KG. .......................... LEI ...................... .. .............
4. COLPORTAJ LEI .....................................
i n cazul I n care s-au primit subveafii de la linisterul Gulturli gi Cultelor MI destlwa: constma$, reparatre, plctnrS
bi i ceasci i se va mentions:
-
data, nr. chitanfei emise gi sum primM
-
valoarea cheltuielilor ?n anul curent (exercQiul ffuanciar ce are Pncheie)
- smna rWiss4 necheltuita
n. SITUA'~IA U I ~ I L O R VANDUTE i~ CURSLIL ANUUI
................................ ..................... UwuiiRi .................... KG. LEI
................................ ..................... .................... UIM&&I CW CURATA KG. LEI
Riispund de corectiidinea datelor w o n a t e i n prezentul bug&
EPITROPI, PREOTPAROH,
.....................................
..................................... ........................................
....................................
I
P ~ U A R H I A R O ? ~ A N I
' 2h ARHEPlSCOPL4 BiJCURE$TXOR
PROTOIERLAZ CAPI TU
PARORIA ........ ...
. ...-...... . ........................... + .................
C.I.F. .-.-
BAN
CRITAWA
......................................... NR.
DATA ............................ -.--..- 20 ..........
CHnTAmA
.............................. NfL .. .........
..................................... .......... DATA 20
PATRIARHLA ROMAN& .-..
ARMEPISCOPIA BU-OR
PROTOLERIA 2 CAPKXLii
PAROIII A ............... .- ............ -. ........
.-
C.I.F.
IBAN -- .... ..........
CH3TANTA
......................................... ML
...................................... .......... DATA 20
Sumade ..................................... adid .............................................................................. -, .......................
..................................................................................
(unitatea qi localitatea)
........................ Chitanfa nr.
Data ..................... 200 ..........
Am prirnit de la ..........................................
Adresa ................................ .........................
ReprezenGnd .............................................
.....................................................................
Regim special
Copie
..................................................... ........................... -
(unitatea si localitatea)
........................ Chitanta nr.
..................... ........ Data 200 .:
...................... ................... Am primit de la ;
............. Adresa .....................................,...z.
Su m de lei .........
Reprerenand .............................................
.....................................................................
Re gh special
Copie
................. ................................*................. - ........-...
(unitatea $i localitatea)
.-
........................ Chitanfa nr.
.......... Data ..................... 200
Am primit de la ..........................................
Ad resa ........................................................
Suma de lei ........
Reprezentiind .............................................
.. r . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . ~ . . . . I * . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . .
Art. alin. ................ ;
Regim special
Copie
Semngtura Art. alin. ................
Art. alin. ................
.................................
Art.alin .................
L.S.
TOTAL
................ Art. alin. i
I I
I , , : : : : :
I ; ; I ; ; I ; I ~ ~ I , ~ I
I I
i ! ! i i !
: : : : 1 : : T
Semngtura Artaiin ...,...........
................ Art. alin.
.................................
Art. alin. ................
L.S.
TOTAL
Art. alin. ................
1 ,
: , , : : : ; :
I l l : ; ; ; ;
, , , I I 1
I
f i :
:
: : : : j : : :
Semn2tura Art. alin. ................
................ Art. alin.
.................................
Art.aiin .................
L. S.
TOTAL
1 1 I
, , ; , : I :
, ~ l c ~ ; ; l ; , , I , , ,
I j f i 1 : i :
: : : : j : :
b r a nr . 3
ARFEPISCOmA BUCKE$TIU)R Rep
Se apmb3,
................... ..........- .............................
...................... LAMditatea .........................................
Judefdl .................. .............................. .....................
Ordin de plat5 nc ..................
Art bugetar nr. .................
S-a putit ..................................................................
...................,................. ...................... soma de lei .
cf! reprezintii ........-..................................... .............
.. ..........-.......................................... ...........................
200,,luna , --. . "...zioa,...,
........................... Anexe ........................................ ....
........ .......................-.-......-.-...-..... ........ ...-.............
.............. .. ........ -... ..*--........ ... ...... -.. . ..-..-...-........ .. .......................................'..................-. + .....
......-....... * -...... . ...............-.---..-..........-...-- ................. *. . *. . . * - ...--......-.-.---............-...--
r
AWEPISCOPLA BUCURE$TZOR Rep.
Se aprobH,
......................................................... ....
Cocalibttea ....... ..........-..................... .......................
Jilde(ut ..; ..................................................................
.................. Ordin de pIa% nr.
............. ... Aft. bugetar nr. ;
S-a pEtit ....................................-..........................
...................... ........................ .., ........... suma de lei
....................... adid Iei
ce reprezint5 ....,..........................................*.. .........
............_........._I .....-.............................................
Casier*
200-. luna ......--.-, ziua ,-,
......... .................................... ..................... Anexe - -.
..........-............................................... - ..-.................
r
ARHIEPISCOPIA BUCURE$TIUIR Rep.
Se aprob9,
...................................... ......................
Mt a t e a ................................. .....-.... ...................
Jadepl .............................................-................ - ...-.
.................. Ordin de platti nr.
Art. bngetar nr. .................
Sa pmt ........................................ .........................
........................................................... suma de lei
ce reprezinta ...........................................................
...................................................................................
Casier,
200-., luna ...-...............-. ziua .. ......
....................................................................... Anexe
...................................................................................
3
F
1
k
r
a
F
$ !
2
s
P
B
i
?
i
i
L
I
Anexa nr. 5
I
I
I
VENITURI
......................... Art. bugetar nr.
Prevedere lei ..........................
Nomenclatura art. ......................
--
1
De reportat ...
--
TOTAL
.&
Suma incast3
%
EXP LI CATI I
Report ...
Nr.
CHITANTA
Luna Ziua
I Art. bugetar nr. ..................... Prevedere lei ......................... 1
I Nomenclatura art. ..................... I