Sunteți pe pagina 1din 15

CECCAR Filiala Timis

Nr. 1011/16.09.2014
Program pregatire stagiari 2014 anul III
In conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul privind efectuarea stagiului si
examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil
autorizat, stagiarii in sistem colectiv (anul III, semestrul II) sunt invitati in data de 11
OCTOMBRIE 2014 ora 9,00, la sediul filialei CECCAR imis, situat in imisoara, str. !oise
"icoara, nr. 2#, cu intrare si de pe str. Andrei $aguna, sa depuna in scris si sa sustina raspunsurile
la cele %& exercitii propuse de lectorii ' formatori de stagiu si redate mai (os. In aceeasi zi, de la
ora 14,00 sunt programati a efectua cursurile de pregatire te)nica, stagiarii din anul III de
stagiu , indiferent de forma de pregatire.
*a facem cunoscut ca pentru consultatii in vederea rezolvarii exercitiilor primite s'a fixat
data de 30 SEPTEMBRIE 2014 ora 9,00 (anul III, semestrul II), la sediul filialei CECCAR
imis, situat in imisoara, str. !oise "icoara, nr. 2#, cu intrare si de pe str. Andrei $aguna.
+easemenea in aceeasi zi, de la ora 14,00 sunt programati a efectua cursurile de pregatire
deontologica, comportament profesional si doctrina profesionala stagiarii din anul III de stagiu ,
indiferent de forma de pregatire.
I !a"a Adresei CECCAR nr. 764/22.01.2014, i a#l 2014, $%al#ar$a s$m$s&riala a
s&a'iarilor s$ or'ai"$a"a (o(omi&$& la &oa&$ )ilial$l$ CECCAR, as&)$l*
+ ,$&r# s$m$s&r#l I -&o&i aii .$ s&a'i#/ i "il$l$ .$ sam!a&a 10 mai 2014 1 ,ro!a s(risa si
sam!a&a 24 mai 2014 ,ro!a orala2
+ ,$&r# s$m$s&r#l II -aii I si II .$ s&a'i#/ i "i#a .$ sam!a&a 13 .$($m!ri$ 2014 1 ,ro!a
s(risa si ,ro!a orala2
+ ,$&r# s$m$s&r#l II -a#l III .$ s&a'i#/ i "i#a .$ sam!a&a 13 o(&om!ri$ 2014 1 ,ro!a
s(risa si ,ro!a orala.
Par&i(i,a la testul semestrial de ealuare &o&i s&a'iarii, i.i)$r$& .$ )orma .$
,r$'a&ir$, (ar$ si+a# i.$,lii& o!li'a&iil$ a)$r$&$ s$m$s&r#l#i r$s,$(&i%, si a#m$*
,ar&i(i,ar$a la or$l$ .$ ,r$'a&ir$ &$4i(a si .$o&olo'i(a, r$"ol%ar$a si ,r$"$&ar$a
l#(rarilor ,ro)$sioal$, ,r$(#m si a(4i&ar$a &a5$i .$ s&a'i# ,$&r# a#l i (#rs.
I a,li(ar$a ar&. 2 .i !orme priind organi"area si des#asurarea testului semestrial
de ealuare a stagiarilor, s&a'iarii ,rim$s( i "i#a .$ 12 mai 2014, ,$&r# s$m$s&r#l I, si i
"il$l$ .$ 3 .$($m!ri$ 2014 -s&a'iarii a#l I si II/ si 13 o(&om!ri$ 2014 -s&a'iarii a#l III/,
,$&r# s$m$s&r#l II, s#!i$(&$l$ l#(rarilor .$ r$"ol%a&.

1
*a reamintim ca pentru acoperirea c)eltuielilor cu organizarea pregatirii in sistem
colectiv se percepe un tarif anual de #,& euro. -lata se face in lei la cursul de sc)imb leu.euro
comunicat de /"R, din ziua platii. -entru anul acesta termenul de plata era 30.04.2014.
6r#,a 1 -&o&al 30 $5$r(i&ii/ 1 23 s&a'iari EC
1 BACIU MIHAELA
2 BAICI CRISTIAN OVIDIU
3 BAKOS FLORENTINA
4 BANCIU GABRIELA OANA
5 BOGHICI ADINA MARIA
6 BORCOS LAURA OANA
7 BORSOS EMILIA RAMONA
8 BOT DANIEL
9 BOTA VALENTINA GEORGETA
10 BUDAI DAN ALEXANDRU
11 BUTNARIUC MARINELA
12 CODRIANU DANIELA MONICA
13 CONDURACHE IULIANA GEORGIANA
14 COTUNA MELINDA RAMONA
15 DENES EDINA GABRIELA
16 DREVE RALUCA MADALINA
17 FARCAS CORINA
18 FLOREA V! MARIA
19 GABRIAN LOREDANA
20 GHANNOUM NADIA AMIRA
21 GIURGIU MARIA
22 GOICOV DELIA
23 GRADOE GEORGIANA ELENA
24 HOSU SIMONA MARIANA
25 HREBENACI MIHAI
26 INN DAIANA
27 IVAS CARMEN
28 LABOS DANIELA
E5$r(i&ii ,$&r# a#l III s$m. II 0rupa #
II. A#.i& s&a&#&ar al si&#a&iilor )ia(iar$ -7 i&r$!ari/
#. Elementele de baz1 ale raportului de audit 2ntr'o misiune de audit statutar.
2. 3pinia defavorabil14 motive, mod de prezentare.
%. -rin ce se caracterizeaz1 raportul auditorului asupra situa5iilor financiare condensate6
2
7. $tructura dosarului exerci5iului.
,. ermenul de fraud1 2n audit semnific14
a) un act voluntar emis de una sau mai multe persoane din conducere, salaria5i sau ter5i, care
conduce la situa5ii financiare eronate8
b) un act involuntar dar care are drept consecin51 ob5inerea de informa5ii false8
c) o 2nc1lcare a normelor legale definit1 ca atare prin legea penal1.
I8. E%al#ar$a i&r$,ri.$rii -3 i&r$!ari/
1. Care este valoarea unei 2ntreprinderi dac9 are o capacitate beneficiar9 exprimat9 prin profitul
net de #&.&&&, iar costul capitalului acestei 2ntreprinderi este de #,:6
2. $e dau urm9toarele informatii despre o 2ntreprindere4 total active #,&.&&&, din care c)eltuieli
anticipate #&.&&&8 total datorii ;,.&&&8 diferente din reevaluare ,&.&&&8 capitaluri proprii 2,.&&&.
+eterminati activul net cori(at al acestei 2ntreprinderi
3. Aplica5ie.
$e cunosc urm1toarele date din bilan5ul contabil al unei 2ntreprinderi pe care'l vom folosi pentru
a determina diferitele valori patrimoniale4
"r.
crt.
-osturile $old la
"& "#
#. Imobiliz1ri necorporale #;.&&& %&.&&&
2. Imobiliz1ri corporale 2.2<,.=72 #.>=>.;#=
%. Imobiliz1ri financiare %2.<=& 7&.=>7
I. ACI*E I!3/I?I@AE A 3A?
(#B2B%)
2.%7,.=&2 #.<%<.7&&
7. $tocuri Ci produc5ie 2n curs de execu5ie =&%.#;> #.===.=>&
,. Alte active circulante (crean5e, casa Ci
banca 2n lei)
<7%.%&& #.7,%.=>=
II. ACI*E CIRCD?A"E A 3A?
(7B,)
#.,7=.7;> %.#2&.%==
III. +A3RII CE RE/DIE -?EIE
F"R'3 -ERI3A+E +E -G"E ?A
D" A"
#.227.&,2 #.,27.7&&
I*. +A3RII CE RE/DIE -?EIE
F"R'3 -ERI3A+E !AI !ARE +E
D" A"
,&&.7&& #.&&&.&,7
*. -rovizioane pentru riscuri Ci c)eltuieli 7;.=>& ,&.27&
=. Capital 2.&&&.&&& 2.&&&.&&&
;. Rezerve ##<.<7> 7>,.&;2
>. Rezultatul exerci5iului financiar 2<,.<&7 %;,.,,&
<. Repartizarea profitului 2<,.<&7 %;,.,,&
*I. 3A? CA-IA?DRI -R3-RII
(=B;B>'<)
2.##<.<7> 2.7>,.&;2
*II 3A? CA-IA?DRI 2.##<.<7> 2.7>,.&;2
3
P$&r# $5$r(i9i#l )ia(iar ,r$($.$&*
C)eltuielile de constituire sunt de ;.&&& lei, iar indicele mediu calculat pe baza cursului
de sc)imb folosit 2n reevaluare este #,&2<%.
$1 se determine ACI*D? "E REE*A?DA.
8I. A.miis&rar$a si li(4i.ar$a i&r$,ri.$rii -4 i&r$!ari/
#. Ac5ionarii sunt nevoi5i s1 accepte lic)idarea societ15ii comerciale pe care o de5in. /alan5a
de verificare 2nainte de 2nceperea procedurii se prezint1 astfel4
$im%ol
&ont
'enumire &ont
$old #inal
de%itor
$old #inal
&reditor
#&#2 Capital subscris v1rsat #,&.&&&
#&, Rezerve din reevaluare #.#<,.&&&
#&=# Rezerve legale %&.&&&
#&=> Alte rezerve 2.=2,.&&&
##; Rezultatul reportat
'
2<.%&&.&&&
#,## -rovizioane #.#;7.&&&
#=2 Credite bancare pe termen mediu Ci lung <.=&&.&&&
#=; Alte datorii pe termen mediu Ci lung #,.#=>.&&&
2&> Alte imobiliz1ri necorporale #,<.&&&
2#% Ec)ipamente te)nologice ##.%;%.&&&
2>&>
Amortizarea altor imobiliz1ri
necorporale #7#.&&&
2>#% Amortizarea ec)ipamentelor te)nologice ,.%<,.&&&
%&# !aterii prime %%%.&&&
%&2 !ateriale consumabile %&.&&&
%7, -roduse finite ,,,.&&&
%<7 A(ust1ri pentru deprecierea produselor %%&.&&&
4
7&# Hurnizori =.>;>.&&&
7&< Hurnizori'debitori #,&.&&&
7### Clien5i %7&.&&&
7##> Cien5i incer5i sau 2n litigiu <.>&&.&&&
772% *A de plat1 #,<.&&&
7,, $ume datorate asocia5ilor #.<&&.&&&
7=2 Creditori diverCi #.,&&.&&&
7;# C)eltuieli 2n avans #2=.&&&
7<#
A(ust1ri pentru deprecierea crean5elor
clien5i ,.%2&.&&&
,#2# Conturi la b1nci 2n lei ,&&.&&&
,#<# Credite bancare pe termen scurt #.2&2.&&&
,%## Casa 2n lei #.&&&
,72 Avansuri de trezorerie #&&.&&&
To&al 23.460.000 23.460.000
+espre activele Ci pasivele firmei mai Ctim4
' capitalul social este format din aporturi efective ale asocia5ilor (#&&.&&& lei), plus
profituri nete capitalizate de ,&.&&& lei8
' firma a fost pl1titoare de impozit pe profit de'a lungul 2ntregii existen5e Ci rezerva legale
s'a constituit 2n acest context8
' rezerva din reevaluare existent1 2n sold este aferent1 unor reevalu1ri de dup1 #.&#.2&&7,
toate efectuate 2n condi5iile legii8
' provizioanele se 2nc)id dup1 cum urmeaz14
' se 2nc)ide un litigiu prin plata sumei de ,&.&&& lei (provizionul corespunz1tor
era de de #;7.&&& lei)8
' se anuleaz1 integral, f1r1 vreun cost suplimentar, provizioane de #.&&&.&&& lei8
5
' la alte datorii pe termen mediu Ci lung avem o parte (>#2.&&& lei) generat1 de contracte de
leasing financiar referitoare la mi(loace fixe cu valoarea de intrare de #.&&&.&&& lei Ci cu
amortizarea cumulat1 de 27<.,&& lei8 societ15ile de leasing g1sesc al5i utilizatori8 celelalte datorii
s2nt c)irografare8
' la alte imobiliz1ri necorporale avem programe informatice care nu mai pot fi valorificate8
' mi(loacele fixe r1mase s2nt v2ndute 2n bloc cu pre5ul f1r1 *A de ;.<<&.&&& lei, *A
27:8
' materiile prime Ci consumabilele se v2nd 2mpreun1 cu ,&&.&&& lei, la care se adaug1 *A
27:8
' produsele finite se v2nd cu 7,&.&&& lei8
' avansurile pl1tite furnizorilor se recupereaz1, suport2ndu'se totuCi, o penalizare de #,.&&&
lei8 se a(usteaz1, 2n acelaCi timp, Ci taxa pe valoarea ad1ugat1 din facturile primite pentru
avansuri8
' de la clien5ii curen5i se recupereaz1 toate sumele8
' de la clien5ii incer5i (nefalimentari Ci cu scaden5e dep1Cite cu mai pu5in de 2;& zile) se mai
recupereaz1 ,.,2<.&&& lei, renun52ndu'se la diferen51 (toate facturile au fost cu *A)8
' creditorii diverCi renun51 la #&&.&&& lei 2n favoarea 2ntreprinderii8
' c)eltuielile 2n avans reprezint1 repara5ii eCalonate de firm1 pe mai multe luni8
' avansurile de trezorerie se (ustific1 par5ial (>#.&&& lei) cu documente f1r1 *A, se
recupereaz1 ,.&&& lei, diferen5a fiind nerecuperabil18
' din exerci5iile precedente se reporteaz1 o pierdere fiscal1 de 2,.&&&.&&& lei, din care
pentru #2.&&&.&&& lei a expirat perioada de reportare fiscal18
' datoriile r1mase neac)itate s2nt c)irografare Ci se pl1tesc din banii ob5inu5i de pe urma
lic)id1rii, propor5ional.
$e cere4
a) s1 se prezinte 2nregistr1rile contabile aferente opera5iunilor de lic)idare8
b) s1 se 2ntocmeasc1 bilan5ul 2nainte de parta(8
c) s1 se prezinte 2nregistr1rile contabile aferente opera5iunilor de parta(, dac1 este
cazul, precum Ci 2nc)iderea conturilor.
6
2. Creditoarea +0H- $atu !are a solicitat desc)iderea procedurii insolven5ei prev1zute
de ?egea nr. >,.2&&=, 2mpotriva debitoarei $C IA.I $R? $atu !are, invocJnd o crean51 cert1,
lic)id1 Ci exigibil1 2n sum1 de >=.22> lei reprezentJnd crean5e fiscale.
Reprezentantul debitoarei a invocat excep5ia necompeten5ei ribunalului $atu !are '
$ec5ia comercial1 Ci de contencios administrativ 2n solu5ionarea cererii, avJndu'se 2n vedere
sc)imbarea sediului societ15ii sale 2n /ucureCti, ulterior introducerii ac5iunii la instan51.
ribunalul $atu !are ' $ec5ia comercial1 Ci de contencios administrativ, prin $entin5a nr.
,#&.H din #; decembrie 2&&>, a admis excep5ia necompeten5ei ribunalului $atu !are Ci a
declinat competen5a solu5ion1rii cauzei 2n favoarea ribunalului /ucureCti 2n raport de sediul
actual al debitoarei $C IA.A.I $R? (fost1 $C IA.I $R? $atu !are).
ntrebare:
Anali"a(i temeini&ia solu(iei pronun(at) de instan(). Argumenta(i.
%. -rin ac5iunea 2nregistrat1 pe rolul Cur5ii de Apel 3radea ' $ec5ia comercial1,
contencios administrativ Ci fiscal, prin declinare de competen51 de la ribunalul /i)or,
reclamanta $.C. I3.C.I $.R.?. 3radea a solicitat, 2n contradictoriu cu pJrJta +irec5ia 0eneral1 a
Hinan5elor -ublice /i)or ' Comisia pentru aplicarea procedurii de anga(are a r1spunderii
solidare, anularea +eciziei nr. %7, din %#.&>.2&&;, emis1 de pJrJt1, Ci restabilirea situa5iei
anterioare anga(1rii r1spunderii solidare pentru societatea reclamant1.
Fn motivarea ac5iunii s'a ar1tat c1 $.C. I3.I $.A. a fost o societate pe ac5iuni, 2nfiin5at1
conform ?egii nr. %#.#<<& Ci dizolvat1 ca urmare a nema(or1rii capitalului social. Fn aceast1
situa5ie, anga(a5ilor li s'a desf1cut contractul de munc1, iar contractele 2nc)eiate cu beneficiarii
serviciilor $.C. I3.I $.A. au fost reziliate.
$'a mai ar1tat c1 anga(a5ii disponibiliza5i s'au anga(at la o alt1 societate ' $.C. I3.C.I
$.R.?., dar acest fapt nu poate constitui o preluare a anga(a5ilor de la o societate la alta, ci o
2ncetare a raporturilor de munc1 dintre un anga(ator Ci anga(at, respectiv naCterea unui nou Ci
individual raport de munc1. $'a sus5inut, de asemenea, c1 derularea contractelor de prest1ri
servicii 2ntre $.C. I3.C.I $.R.?. Ci foCtii beneficiari ai serviciilor ce au fost prestate de $.C. I3.I
$.A. este un simplu act de op5iune Ci libertate economic1, ce nu poate fi asimilat drept cauz1 a
r1spunderii solidare Ci nu poate duce la crearea unei situa5ii 2mpov1r1toare pentru persoana
(uridic1 reclamant1.
-rin $entin5a nr. #;2.CA ' -.I. din #% octombrie 2&&>, Curtea de Apel 3radea ' $ec5ia
comercial1, contencios administrativ Ci fiscal a respins ca nefondat1 ac5iunea formulat1 de
reclamanta $.C. I3.C.I $.R.?.
7
-entru a )ot1r2 astfel, instan5a de fond a re5inut c1 prin +ecizia nr. 2># din ## iulie 2&&;,
emis1 de +irec5ia 0eneral1 a Hinan5elor -ublice /i)or ' Comisia pentru aplicarea r1spunderii
solidare, s'a dispus, 2n temeiul prevederilor art. 2; Ci 2> coroborate cu art. #;2 din Codul de
procedur1 fiscal1, atragerea r1spunderii solidare a $.C. I3.C.I $.R.?. pentru datoriile $.C. I3.I
$.A. 2n sum1 de #.&%=.=%2 lei. A mai re5inut c1, prin +ecizia nr. %7, din %#.&>.2&&;, pJrJta
+.0.H.-. /i)or a respins contesta5ia formulat1 de reclamanta $.C. I3.C.I $.R.?. 2mpotriva primei
decizii, cu motivarea c1 sunt respectate prevederile Codului de procedur1 fiscal1, respectiv art.
2; alin. (2) lit. b) Ci c) Ci alin. (%) lit. a).
-rima instan51 a re5inut c1 potrivit datelor primite de la 3.R.C. de pe lJng1 ribunalul /i)or,
cotele de participare ale administratorului !.H. la $.C. I3.I $.A. Ci la $.C. I3.C.I $.R.?. sunt 2n
propor5ie de <&:, iar cele dou1 societ15i au acelaCi C3+ CAE"4 ;7=& ' activit15i de investiga5ie
Ci protec5ie a bunurilor Ci persoanelor Ci, mai mult, au acelaCi sediu.
A mai constatat c1 2n ultimii trei ani, principalii clien5i ai ambelor societ15i au fost aceiaCi, iar
potrivit borderourilor depuse de societate, care eviden5iaz1 salaria5ii celor dou1 societ15i, anga(a5i
2n ultimii trei ani, arat1 c1 salaria5ii $.C. I3.I $.A. sunt 2n prezent anga(a5ii $.C. I3.C.I $.R.?.
Ha51 de aceast1 situa5ie, instan5a de fond a concluzionat c1 pJrJta +irec5ia 0eneral1 a
Hinan5elor -ublice /i)or a f1cut aplicarea corect1 a prevederilor art. 2; alin. (2) lit. b) Ci c) Ci
alin. (%) lit. a) din Codul de procedur1 fiscal1, prin emiterea deciziei de atragere a r1spunderii
solidare, neputJnd fi vorba de un abuz de drept din partea autorit15ii pJrJte, fiind evident c1
neob5inJndu'se avizele solicitate, din cauza datoriilor acumulate, s'a preferat 2nfiin5area unei noi
societ15i cu acelaCi ac5ionar.asociat 2n cote de <&:, desf1CurJnd aceeaCi activitate.
Fmpotriva acestei sentin5e a declarat recurs, 2n termen legal, reclamanta $.C. I3.C.I $.R.?.,
care, invocJnd dispozi5iile art. %&7 pct. > Ci < din Codul de procedur1 civil1, sus5ine c1 )ot1rJrea
atacat1 este nelegal1 Ci netemeinic1.
Fn motivarea recursului, 2n temeiul art. %&7 pct. < din Codul de procedur1 civil1,
recurenta'reclamant1 a ar1tat c1 au fost greCit aplicate dispozi5iile art. 2; alin. (2) din Codul de
procedur1 fiscal1, 2ntrucJt potrivit dispozi5iilor ?egii nr. >,.2&&=, atJt pentru $.C. I3.I $.A., cJt
Ci pentru $.C. I3.C.I $.R.?. s'a dispus de ribunalul /i)or desc)iderea procedurii insolven5ei, la
cererea +irec5iei 0enerale a Hinan5elor -ublice /i)or, astfel c1 nu i se pot aplica dispozi5iile
speciale din cele dou1 acte normative.
$e invoc1 Ci faptul c1 $.C. I3.I $.A. a fost dizolvat1 de drept, ca urmare a nema(or1rii
capitalului social, conform dispozi5iilor ?egii nr. %,<.2&&7, modificat1 Ci completat1 prin
3rdonan5a de urgen51 a 0uvernului nr. ;,.2&&7, astfel c1 nu mai poate r1spunde solidar.
Recurenta reclamant1 a apreciat c1 2n mod greCit au fost interpretate Ci aplicate
dispozi5iile art. 2; alin. (2) lit. b) Ci c) coroborate cu dispozi5iile art. 2; alin. (%) din Codul de
procedur1 fiscal1, deoarece aceste prevederi nu pot 2ngr1di dreptul de a munci Ci de a alege locul
8
de munc1, libertatea contractual1, 2n sensul de a 2nc)eia contracte cu oricine. +e asemenea, arat1
c1 $.C. I3.I $.A. nu de5ine nici o calitate 2n $.C. I3.C.I $.R.?. Ci nici invers.
ntrebare:
Anali"a(i temeini&ia &ererii de re&urs #ormulat) de re&lamant) . Argumenta(i.
7. -rin cererea 2nregistrat1 la ribunalul $uceava, creditoarea A.".A.H. /ucureCti, prin
+.R.*. IaCi, a solicitat desc)iderea procedurii insolven5ei fa51 de debitoarea $C IA.C.I $R?
CJmpulung !oldovenesc pentru o crean51 de =2.>>= lei, stabilit1 potrivit actelor constatatoare
nr. ,&7 Ci ,&=.2&&#.
-rin $entin5a nr. %%% din 2<.&,.2&&;, ribunalul $uceava a respins cererea, re5inJnd c1 cele
dou1 crean5e prezentate de creditor nu satisfac cerin5a de a fi exigibile fa51 de prevederile
3rdonan5ei 0uvernului nr. <2.2&&%, republicat1.
Fmpotriva sentin5ei a declarat recurs creditoarea, ar1tJnd c1 a comunicat debitoarei titlurile
executorii la sediul declarat, acestea fiind primite Ci semnate de patron la data de #%.#&.2&&#,
astfel 2ncJt crean5a satisface condi5ia de a fi exigibil1.
ntrebare:
Anali"a(i temeini&ia &ererii de re&urs #ormulat) de re&lamant) . Argumenta(i.
8II. S&#.ii .$ )$"a!ili&a&$ -3 i&r$!ari/
#. +e ce este influentata marimea ratei de actualizare 6
2. Care sunt elementele care dau valoare ratei de actualizare6
%. Care este modul de calcul si continutul rentabilitatii medii6
7. Ce reprezint1 durata de via5a a unui proiect investitional6
,. Care este modul de calcul Ci con5inutul indicatorului Ktermenul de recuperareL, Dnul
din indicatorii utiliza5i 2n evaluarea bazat1 pe actualizare a proiectelor investi5ionale.
=. Dn proiect investi5ional, cu o valoare total1 a investi5iei de #,.&&& lei Ci o rat1 de
actualizare de #<: prezint1 urm1toarea structur1 a fluxurilor de numerar4
A Cos& i%$s&i9i$ Cos&#ri .$
$5,loa&ar$
To&al (os& To&al :(as;ri
& #,,&&& #,,&&&
9
# =,72& =,72& <,77&
2 =,=2& =,=2& <,=7&
% ;,,&& ;,,&& #&,;&&
7 =,,&& =,,&& ##,;&&
, >,,&& >,,&& 22,;&&
To&al 11,447 37,740 70,740 64,130
Calcula5i termenul de recuperare aferent proiectului.
;. Care sunt principalele p1r5i ale unui studiu de fezabilitate, piese scrise6
>. Enumera5i costurile de func5ionare curent1 a activit15ii unei 2ntreprinderi.
8III. Aali"a+.ia'os&i( a i&r$,ri.$rii -6 i&r$!ari/
#. $e cunosc urm1toarele informa5ii financiare pentru o societate comercial14
8ENIT<RI
S<ME
C=E>T<IE>I
S<ME
0 1 0 1
-roduc5ia vJndut1 22&&& 2%&&& C)eltuieli cu materii
prime
7&&& =&&&
*enituri din vJnzarea
m1rfurilor
#,&& 2&&& C)eltuieli salariale ;>&& >%&&
-roduc5ia imobilizat1 #&&& ,&& C)eltuieli cu
amortizarea
7&& =&&
*enituri financiare #&&& #,&& C)eltuieli cu c)irii #,&& 22&&
C)eltuieli privind
m1rfurile
##&& #7&&
C)eltuieli cu dobJnzile #,&& #;&&
TOTA> 27700 20000 TOTA> 16300 20200
IN?ICATORI 8A>ORI
0 1
10
Imobiliz1ri corporale #2&&& #22&&
Imobiliz1ri
necorporale
,&& =&&
$tocuri 2&&& 22&&
Crean5e #<,&& 2#&&&
+isponibilit15i %&& 2&&
Capitaluri proprii 2&&&& 2#,&&
+atorii mai mari de
un an
#2&&& #22&&
+atorii de exploatare 2%&& 2,&&
C$ri9$*
#. $1 se determine performan5a 2ntreprinderii prin indicatorii4
a) Rata medie a c)eltuielilor totale
b) Rata medie a c)eltuielilor pe categorii de c)eltuieli
c) Rezultatul din exploatare
d) Rezultatul financiar
e) Rezultatul global
f) Rata rentabilit15ii comerciale
g) Rata rentabilit15ii economice
)) Rata rentabilit1 ii financiare
2. $1 se determine pozi5ia financiar1 a 2ntreprinderii prin indicatorii4
a) $itua5ia net1
b) Ec)ilibrul financiar
c) Ratele de structur1 patrimonial1
d) $olvabilitate, lic)iditate
%. $1 se efectueze analiza 2n dinamic1 a activit15ii firmei evaluat1 prin indicatorii de la pct. #
Ci 2.
2. Pentru o ntreprindere se cunosc urmtoarele informaii financiare:
I.i(a&or N 1 N
11
Imobiliz1ri =&& ,,&
$tocuri 7&& 7;&
Crean e 2&& 2&&
+isponibilit1 i ,& =&
3A? ACI* #2,& #2>&
Capitaluri proprii 7&& 72&
+atorii financiare 7&& %%&
Hurnizori 2&& 2,&
+atorii salariale Ci fiscale 27& 2,&
Credite de trezorerie #& %&
I.i(a&or #.m.
Cifra de afaceri %&&&
C)eltuieli materiale #&&&
C)eltuieli salariale #7&&
C)eltuieli fiscale Ci sociale #,&
C)eltuieli cu amortizarea #&&
C)eltuieli cu dobJnda ,&
Impozit pe profit 2,
S se calculeze fluxul de numerar de gestiune i disponibil i s se explice destinatile acestuia
din urm.
%. 3 2ntreprindere produce anual un num1r de >&&& de produse la un pre5 unitar de 2& u.m.
2ntreprinderea 2nregistreaz1 c)eltuieli cu materii prime Ci materiale 2n valoare de %&&&& u.m.,
c)eltuieli de personal de ;&&&& u.m. din care >&: reprezint1 salariile personalului direct
productiv, c)eltuieli cu utilit15i Ci c)irii 2n cuantum de ,&&& u.m., c)eltuieli cu amortizarea de
7&&& u.m. Ci c)eltuieli cu dobJnzi de ,&&& u.m. s1 se calculeze Ci s1 se interpreteze pragul de
rentabilitate financiar Ci opera5ional exprimat 2n unit15i fizice Ci valorice Ci nivelul rezultatului de
exploatare Ci curent aCteptat la o creCtere cu ,&& a num1rului de produse vJndute.
12
7. $1 se calculeze fluxul de numerar generat de 2ntreprinderea / 2n exerci5iul nB# Ci s1 se
interpreteze fluxurile de numerar aferente activit15ilor opera5ionale, financiare Ci de investi5ii,
cunoscJnduse urm1toarele informa5ii din situa5iile financiare4
Indicator " "B#
Imobiliz1ri #&&& ##&&
$tocuri %&& %,&
Crean5e 7&& 7%&
+isponibilit15i #&& ;&
3A? ACI* #>&& #<=&
Capitaluri proprii ,&& =&&
+atorii financiare =&& =,&
Hurnizori 2&& %&&
+atorii salariale Ci fiscale 7,& %<&
Credite de trezorerie ,& #&
Indicator u.m.
Cifra de afaceri #&&&
C)eltuieli materiale %&&
C)eltuieli salariale 7&&
C)eltuieli fiscale Ci sociale ,&
C)eltuieli cu amortizarea #&&
C)eltuieli cu dobJnda ,&
Impozit pe profit 2,
,. Elementele din bilan5ul contabil al unei societ15i comerciale se prezint1 sub forma4
13
IN?ICATORI
8A>ORI
0 1
Imobiliz1ri 2&&& 22&&
$tocuri #&&& #2&&
Crean5e 2&&&& #;=&&
+isponibilit15i %&& 2&&
Capitaluri proprii 2&&&& #;,&&
+atorii mai mari de
un an
2&&& 22&&
+atorii de exploatare #%&& #,&&
S$ ($r$*
#. Retratarea elementelor din bilan5ul contabil sub forma bilan5ului financiar
2. +eterminarea pozi5iei financiare a 2ntreprinderii prin indicatorii4
a) $itua5ia net1
b) Ec)ilibrul financiar
=. S se calculeze i s se interpreteze soldurile intermediare de gestiune pentru ntreprinderea
ale crei informa ii financiare sunt prezentate mai jos:
Indicator u.m.
*enituri din vJnzarea m1rfurilor 7&&&
-roduc ia vJndut1 27&&&
-roduc ia stocat1 ,&&
$ubven ii de exploatare 2%&&
C)eltuieli cu materii prime #&&&&
14
Costul m1rfurilor vJndute 72&&
C)eltuieli salariale ,&&&
C)eltuieli cu amortizarea #&&&
C)eltuieli cu c)irii 2&&
Impozite Ci taxe %&&
*enituri din dobJnzi #&&
;. Fn prezent raportarea financiar1 2n RomJnia are la baz14
a) o singur1 reglementare pentru toate entit15ile8
b) dou1 reglement1ri diferite pe categorii de entit15i clasificate dup1 m1rime8
c) o si'#r; r$'l$m$&ar$ .ar a,li(a&; .i)$r$9ia& ,$ $&i&;9i (lasi)i(a&$ .#,; m;rim$.
@. Or'ai"ar$a a#.i&#l#i si (o&rol#l#i i&$r al i&r$,ri.$rii -4 i&r$!ari/
#. Care sunt particularit15ile inventarierii imobiliz1rilor corporale 2n curs de execu5ie6
2. 3rganizarea Ci elaborarea procedurilor pentru controlul financiar preventiv
%. Fntocmi5i o list1 de verificare pentru activitatea de conducere a contabilit15ii
7. Care sunt etapele realizarii misiunii de audit
+irector executiv, $ef birou stagiu,
ec. Ignea "icolae ec. $fitlic Ancuta
15