Sunteți pe pagina 1din 4

n Romnia promovarea si publicitatea ofertei turistice rurale se face la nivel

national prin Asociatia Nationala de Turism Rural, Ecologic si Cultural (ANTREC), care
editeaza cataloage cu pensiunile turistice rurale, participa la trguri si epozitii interne si
internationale, organizeaza seminarii, !or"s#op$uri, sc#imburi de eperienta, asigura
legatura cu presa si mass$media, %n general& 'e plan local, filialele ANTREC si asociatiile
locale(familiale de turism %si promoveaza oferta proprie prin prospecte, pliante, presa
locala etc& )e asemenea, *ederatia Romna pentru )ezvoltare +ontana (*R)+) are
propriul sau sistem de promovare si publicitate prin cataloage, pliante, postere etc&
,,&'romovarea -i mar"etingul la nivelul unei pensiuni turistice rurale
Cele mai cunoscute -i folosite mi.loace de promovare a unei mici afaceri(pensiuni) sunt/
$Panourile de reclam;
-Materialele de reclam (pliante, brouri, cri de vizit);
-Publicitate n pres, mass media;
-Publicitatea din ghidurile turistice sau revistele de specialitate;
-omunicarea verbal;
$Realizarea unor invita0ii c1tre agen0ii turistice, institu0ii publice2
'rezentarea materialelor de promovare turistic1 a pensiunii turistice se pot realiza %n
urm1toarele modalit10i/
$ 3rganizarea unor mese pe anumite trasee turistice cunoscute cu mnc1ruri tradi0ionale,
cu degustare de vinuri, mnc1ruri specifice, prile. cu care pot fi distribuite -i materiale de
promovare a pensiunii turistice2
$ Realizarea promov1rii pensiunii turistice prin intermediul celor 45 de 6irouri de
'romovare Turistic1 din cadrul Autorit10ii Na0ionale pentru Turism2
$ 'ublicitate realizat1 cu prile.ul unor trguri, s1rb1tori tradi0ionale, manifest1ri privind
obiceiuri locale2
$ 3rganizarea unor epozi0ii cu imagini din diferite pensiuni turistice, trguri de art1
popular1 tradi0ional1 (vase de lut, %mpletituri etc&)2
$ 'articiparea la trgurile de promovare turistic1 realizate %n 0ar1 -i str1in1tate2
Avnd %n vedere aspectele prezentate, a.ungem la concluzia c1 turistul, consumatorul de
presta0ii turistice, realizate de o pensiune turistic1 din mediul rural, intr1 %n posesia
informa0iilor privind turismul rural prin intermediul urm1toarelor c1i de promovare/
$Agen0ii de turism specializate2
$+i.loace publicitare2
$Re0ele -i forme de organizare a turismului rural2
$'rin reclama realizat1 de turi-tii care au beneficiat de serviciile unei pensiuni turistice
rurale2
$'rin intermediul distribuitorilor de produse turistice din mediul rural&
0
!biectivele campaniei de promovare a pensiunii turistice "#marald$
a)!biective economice
$ cre-terea num1rului turi-tilor %n etrasezon (prin atragerea oamenilor de afaceri) de la
45 (dou1 grupuri de 75 persoane) la 85 (patru grupuri de 75 persoane sau 4 grupuri de
cte 45 de persoane) de clien0i pe lun1&
b)!biective comunicaionale
$ dezvoltarea unei colabor1ri eficiente cu autorit10ile locale -i centrale ale ora-ului
Trgu 91pu- -i a .ude0ului +aramure-, agen0ii de turism din 0ar1 -i firme de formare
profesional1 locale, regionale, na0ionale2
$ informarea -i atragerea interesului altor categorii de turi-ti (firme de formare
profesional1)2
:copul acestei promov1ri este de a cre-te num1rul de turi-ti (cre-terea
veniturilor pensiunii) prin atragerea -i fidelizarea acestui segment de pia01&
#tabilirea bugetului destinat activitii de promovare
'entru ca promovarea pensiunii turistice ;:marald;s1 se desf1-oare %n cele mai bune
condi0ii, conducerea societ10ii a decis alocarea unui buget care s1 permit1 acoperirea
tuturor c#eltuielilor prev1zute&
Avnd ca baz1 de calcul rezultatele anului 455<, adic1 4==&555 lei CA am stabilit
c1, procenta.ul destinat promov1rii produsului turistic >'ensiunea turistic1 :marald;, este
de ?@ din CA& Astfel, bugetul destinat activitii de promovare a pensiunii turistice
>:marald; este de %&'( lei &n realizarea campaniei promo0ionale se va apela la
urm1toarele te#nici promo0ionale/ publicitatea, promovarea vnz1rilor -i publicitate
direct1&
Publicitate
$ prin reclame plasate %n ziarul >apital; s1pt1mnal economic -i financiar, apare
miercurea, distribu0ie/ na0ional1, cu un tira. de <A&555 de eemplare, destinat -i
oamenilor de afaceri -i %n revista distribuit1 gratuit ")ile i *opi$, apare de dou1 ori pe
lun1, cu un tira. lunar de A?5&555 eemplare, avnd distribu0ie %n ?? de ora-e ale 01rii, -i
se plaseaz1 %n/ #oteluri, restaurante, cafenele, cinematografe, institu0ii culturale, centre
de a+aceri, cluburi de recreere, centre culturale etc&&
$ prin tip1rituri grafice/ pliante -i bro-uri cu informa0ii despre pac#etele turistice
oferite de pensiunea >:marald;, localizare, alte facilit10i&
Promovarea v,nzrilor
$ prin oferirea de pac#ete turistice la tarife reduse pentru grupuri&
Publicitate direct
$ realizare site !eb care s1 con0in1 toate datele necesare pentru g1sirea pensiunii,
poze, contact email, optimizare pentru motoarele de c1utare, %nscriere %n motoare de
c1utare romne-ti&
1
-etalierea campaniei promoionale
:loganul pensiunii >:marald; este/
Vino s te convingi i vei vedea c nu o s ne uii. Fii bine venit n casa
noastr!
Etapele se deruluaz1 dup1 cum urmeaz1/
n luna ianuarie se contacteaz1 furnizorilor de servicii -i se realizeaz1 site$ul !eb,
care trebuie s1 con0in1 toate informa0iile utile privitoare la pensiune, inclusiv imagini,
precum -i posibilitatea rezerv1rilor on line&
n luna +ebruarie-martie-aprilie se fac reduceri la pac#etele turistice contnd
%n/
$ reduceri de tarife pentru grupuri %ntre 75$45 de persoane, pac#etul de
servicii cuprinznd cazare, mas1, ecursii, sal1 de conferin0e B =55$7A55 lei(zi2
- reduceri de tarife pentru se.ur de A zile la grupuri de A persoane B 4555 lei(se.ur
2
- reduceri de tarife %n !ee"$end (vineri$duminic1), pac#etul de servicii cuprinznd
%n plus o ecursie gratuit1 cu vizitarea m1n1stirii :f&Ana din Ro#ia situat1 la C "m de
ora-ul Tg&91pu-2
Aceste reduceri de tarife vor fi trimise agen0iilor de turism din 0ar1 -i firmelor de
formare profesional1 locale, regionale, na0ionale&
'liantele cuprind scurte informa0ii despre pensiunea turistic1 >:marald;, care
vor fi distribuite att agen0iilor de turism ct si clien0ilor -i firmelor sosite la pensiune %n
mod direct& +en0ion1m c1, %n prezent firma :&C& :+ARA9) :&R&9& face transmiterea
mesa.ului publicitar prin intermediul unui pliant care cuprinde pensiunile turistice
clasificate, din Dara 91pu-ului, care con0ine date sumare despre pensiuni&
6ro-urile se va face pe parcursul a lunii +ebruarie la agen0iile de turism din toat1
0ara -i la firme de preg1tire profesional1 din marile .ude0e cu distribuirea acestora prin
po-t1&
Reclama %n ziarul >apital; se face s1pt1mnal cu 8 apari0ii, de la .um1tatea lui
+ebruarie pn1 %n martie timp de o lun1&
Reclama %n revista ")ile i nopi$ se face s1pt1mnal cu < apari0ii, a-ezarea
reclamei se face %n partea de .os a paginii interioare cu date utile despre pensiune cu
poz1, oferte de servicii, adresa site -i email -i numere de telefon, pentru lunile
+ebruarie$martie-aprilie&
2
3