Sunteți pe pagina 1din 71

ReŃea de distribuitoare automate de

produse

– plan de afaceri –

Numele societăŃii:
Adresa:
Localitatea:
Codul poştal:
Telefonul:
Faxul:
Adresa de e-mail:
1. Sinteza planului........................................................................................................... 4
2. Descrierea afacerii ...................................................................................................... 6
2.1. Obiective ............................................................................................................. 6
2.2. Misiunea.............................................................................................................. 7
2.3. Aspectele cheie ................................................................................................... 7
3. Descrierea societăŃii .................................................................................................... 7
3.1. Proprietarii societăŃii........................................................................................... 8
3.2. Demararea afacerii .............................................................................................. 8
4. Distribuitoarele automate.......................................................................................... 10
4.1. AchiziŃionarea distribuitoarelor ........................................................................ 10
4.2. Caracteristici tehnice......................................................................................... 10
4.3. Utilizarea distribuitoarelor ................................................................................ 11
4.4. ÎntreŃinerea şi repararea distribuitoarelor.......................................................... 11
5. Produsele................................................................................................................... 12
5.1. Descriere ........................................................................................................... 12
5.2. Asigurarea calităŃii ............................................................................................ 14
6. Analiza de piaŃă......................................................................................................... 14
6.1. Segmentarea pieŃei ............................................................................................ 14
6.2. Strategia de urmărire a segmentelor de piaŃă.................................................... 16
6.3. Analiza industriei .............................................................................................. 16
6.3.1. CompetiŃia şi comportamentele de achiziŃie ............................................. 18
7. Strategie şi implementare.......................................................................................... 19
7.1. Avantaje competitive ........................................................................................ 19
7.2. Strategia de marketing ...................................................................................... 19
7.2.1. Aspecte demografice ale pieŃei ................................................................. 19
7.2.2. Nevoile pieŃei ............................................................................................ 19
7.2.3. TendinŃe pe piaŃă....................................................................................... 20
7.2.4. Creşterea pieŃei.......................................................................................... 20
7.2.5. Obiective de marketing ............................................................................. 20
7.2.6. PoziŃionare ................................................................................................ 21
7.2.7. Mixul de marketing................................................................................... 21
7.2.8. Cercetare de marketing ............................................................................. 22
7.3. Analiza SWOT.................................................................................................. 22
7.3.1. Puncte tari ................................................................................................. 22
7.3.2. Puncte slabe .............................................................................................. 22
7.3.3. OportunităŃi ............................................................................................... 23
7.3.4. AmeninŃări ................................................................................................ 23
7.4. Strategia de vânzări........................................................................................... 23
7.4.1. Previzionarea vânzărilor ........................................................................... 23
8. Conducerea societăŃii ................................................................................................ 27
8.1. Planul de personal ............................................................................................. 27
9. Plan Financiar ........................................................................................................... 29
9.1. FinanŃarea iniŃială.............................................................................................. 29

Pagina 2 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane
fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a citirii materialelor din această lucrare.
9.2. Ipoteze importante ............................................................................................ 29
9.3. Planul de rambursare a creditului ..................................................................... 29
9.4. Contul de rezultat.............................................................................................. 30
9.5. Costuri............................................................................................................... 31
9.6. BilanŃ................................................................................................................. 31
9.7. Fluxul de numerar ............................................................................................. 31
9.8. Analiza pragului de rentabilitate....................................................................... 32
10. Anexe .................................................................................................................... 34
10.1. Anexa 1: Listă de locaŃii posibile...................................................................... 34
10.2. Anexa 2: Listă de produse ce pot fi vândute..................................................... 35
10.3. Anexa 3: Descrierea distribuitoarelor propuse pentru achiziŃionare................. 36
10.4. Anexa 4: Listă consultativă de produse şi preŃuri............................................. 39
10.5. Anexa 5: Planul de rambursare a creditului...................................................... 41
10.6. Anexa 6: Contul de rezultat .............................................................................. 44
10.7. Anexa 7: Descrierea costurilor de exploatare ................................................... 47
10.8. Anexa 8: BilanŃ previzionat .............................................................................. 49
10.9. Anexa 9: Fluxul de numerar ............................................................................. 52
10.10. Anexa 10: Indicatori de analiză a afacerii......................................................... 54
10.11. Anexa 11: Grafice suplimentare ....................................................................... 55
10.12. Anexa 12: SocietăŃi din domeniu........................................................................65

S.C. Carbon Consult S.R.L. 2005


Toate drepturile rezervate. Nici o parte din această lucrare nu poate fi reprodusă, arhivată
sau transmisă sub nici o formă şi prin nici un fel de mijloace mecanice, electronice,
fotocopiere, înregistrare audio sau video fără permisiunea în scris din partea autorilor în
vederea comercializării sau punerii în utilizare publică.
Lucrarea are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere
ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni
ca urmare a citirii materialelor din această lucrare.

Pagina 3 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane
fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a citirii materialelor din această lucrare.
DESPRE CARBON CONSULT

SC Carbon Consult SRL oferă servicii de consultanŃă în afaceri şi


management din anul 2004. Serviciile firmei se adresează în special
întreprinderilor mici şi antreprenorilor aflaŃi la început de drum. Firma are o
bogată experienŃă în realizarea de planuri de afaceri, acest domeniu
reprezentând un punct forte în relaŃia cu clienŃii. În cadrul firmei au fost
realizate planuri de afaceri din domenii diverse, în formate variate, mai
simple sau complexe.

Serviciile oferite de Carbon Consult constau în:

- Realizarea planurilor de afaceri;

- Identificarea surselor de finanŃare;

- Monitorizarea surselor de finanŃare;

- Furnizarea de informaŃii relevante referitoare la finanŃarea proiectelor;

- Completarea documentaŃiilor pentru finanŃări;

- Realizarea de analize economice;

- Realizarea de studii de piaŃă;

- AsistenŃă în elaborarea strategiilor firmei;

- Realizarea de rapoarte şi prezentări.

Pentru mai multe detalii poate fi consultată pagina de internet a firmei


www.carbon-consult.ro sau pot fi contactaŃi reprezentaŃii firmei la adresa de
email contact@carbon-consult.ro.

Pagina 4 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane
fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

1. Sinteza planului

Descrierea societăŃii

Societatea comercială Popescu SRL va fi înfiinŃată special pentru implementarea conceptul de afacere prezentat în acest plan. Localizarea
societăŃii va fi în judeŃul Vrancea iar sediul va fi în locuinŃa proprietarilor. Obiectul principal de activitate al societăŃii va fi “comerŃul cu
amănuntul care nu se efectuează prin magazine”, conform codului CAEN 5263. Strategia companiei vizează dezvoltarea unei reŃele de 20 de
distribuitoare automate de produse şi exploatarea eficientă a acestora.

Conceptul şi oportunitatea afacerii

Administrarea distribuitoarelor automate de produse, cunoscută şi prin termenul englezesc de vending, este o afacere cu potenŃial ridicat în
România. Afacerea propusă de noi constă în achiziŃionarea unor astfel de distribuitoare, amplasarea lor în diferite locuri, aprovizionarea lor cu
materii prime şi produse şi întreŃinerea lor.

Magazinele în miniatură, automatele care nu se închid niciodată, nu au nevoie de personal fix şi se aprovizionează repede reprezintă o
modalitate de a servi rapid şi eficient clientul, atunci şi acolo unde are el nevoie, cu ceea ce are nevoie. Conform AsociaŃiei Europene de
Vending în Europa există aproximativ 4 milioane de distribuitoare automate de băutură şi mâncare. Potrivit unor statistici românesti, în Ńara
noastră se găsesc doar între 4.000 – 10.000 de distribuitoare automate, mult sub media europeană (raportat la populaŃie).

Descrierea produselor

Societatea noastră îşi propune să vânda băuturi calde şi reci precum şi diverse snacks-uri prin intermediul unei reŃele de distribuitoare
automate. Varietatea de produse distribuite va fi destul de mare, depinzând de capacitatea distribuitoarelor achiziŃionate. În general, produsele
oferite sunt aceleaşi cu cele care pot fi găsite la orice magazin alimentar sau cafenea. DiferenŃa constă în aducerea produselor cât mai aproape
de locul unde sunt solicitate de către client. Prin alegerea celei mai bune locaŃii se face şi deosebirea faŃă de celelalte societăŃi locale care
operează distribuitoare automate.

Pagina 4 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

PiaŃa

Societatea se bazează în principal pe două categorii de consumatori:

1. “Consumatorii ocazionali” şi anume călătorii care se află în gări, autogări, cumpărători din magazinele aglomerate. Privim acest tip de
consumator ca pe un client care face o singură dată o achiziŃie (chiar daca în unele situaŃii acesta va repeta procesul de cumpărare într-
un număr de ocazii separate). De aceea, acest tip de consumator este atras în primul rand de aspectul automatelor societăŃii noastre
(exceptând bineînŃeles factorul de amplasare la locul potrivit al distribuitorului), de încrederea inspirată de acestea cu privire la faptul
că vor livra produsele solicitate (nu se vor bloca) şi că produse livrate vor fi de calitatea aşteptată sau chiar mai bune.
2. “Consumatorii captivi” care se află într-un spaŃiu restrâns ce nu le permite plecarea şi întoarcerea convenabilă pentru căutarea de
băuturi şi gustări; astfel de consumatori vor fi căutati în unităŃi de învăŃământ, spitale, diverse instituŃii cu un numar mare de angajaŃi.
Acest tip de consumatori va reveni - posibil frecvent - cu achiziŃii suplimentare, atâta timp cât aşteptările calitative nu sunt înşelate.

Strategie

Ne bazăm pe dezvoltarea unor abilităŃi deosebite de găsire a locaŃiilor care sa atragă un număr mare de clienŃi în mod constant. Vom căuta să
valorificăm cunoaşterea detaliată a zonei în care intenŃionăm dezvoltarea reŃelei, precum şi bunele relaŃii avute cu persoanele care pot sprijini
iniŃiativele noastre. Astfel, vom reuşi să găsim locaŃii bune, ieftine şi în care aparatele noastre să fie protejate, creându-se astfel premisele unei
activităŃi cu profitabilitate ridicată.

Conducerea societăŃii

Societatea va avea 2 angajaŃi (cei 2 asociaŃi ai societăŃii), care se vor ocupa de toate aspectele afacerii. Cei doi asociaŃi îsi vor împărŃi sarcinile
în funcŃie de experienŃa şi abilităŃile personale. Aspectele tehnice, cele care solicită efort fizic substanŃial şi deplasări mai lungi vor fi asumate
de dl. Popescu, în timp ce aspectele ce Ńin de contabilitate, de discuŃiile şi negocierile cu furnizorii şi proprietarii spaŃiilor în care sunt
amplasate automatele vor cădea în sarcina d-nei Popescu. În cadrul societăŃii deciziile se vor lua prin consensul asociaŃilor.

InformaŃii cheie

Demararea afacerii necesită investiŃii de 20.000 euro. Trei sferturi din aceşti bani vor fi aduşi de către asociaŃi iar pentru restul se va obŃine un
credit bancar. Potrivit calculelor realizate apreciem o creştere a cifrei de afaceri de la 30.000 euro în primul an la aproape 190.000 în al
cincilea an. Profitul net va creşte şi el de la 1.900 euro în primul an la peste 35.000 în al cincilea an.

Pagina 5 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

2. Descrierea afacerii

Administrarea distribuitoarelor automate de produse, cunoscută şi prin termenul englezesc de vending, este o afacere cu potenŃial ridicat în
România. Afacerea propusă de noi constă în achiziŃionarea unor astfel de distribuitoare, amplasarea lor în diferite locuri, aprovizionarea lor cu
materii prime şi produse şi întreŃinerea lor.

Deseori am vrea să bem o cafea sau un suc dacă ne-ar fi oferite sau dacă ar fi uşor de obŃinut. De asemenea, deseori am vrea să mâncăm rapid
ceva dacă ar fi disponibil imediat. În astfel de situaŃii ceea ce ne împiedică să satisfacem aceste nevoi şi dorinŃe este de obicei faptul că ar
implica un efort prea mare. Majoritatea oamenilor daca ar avea acasă distribuitoare de astfel de produse ar consuma cantităŃi semnificative;
insuficient însă pentru a asigura eficienŃa economică a unei astfel de întreprinderi. Amplasarea automatelor de băuturi sau snacks-uri în locuri
aglomerate poate asigura însa un număr suficient de clienŃi pentru a genera profituri substanŃiale.

€ 200,000
€ 180,000
€ 160,000
€ 140,000
€ 120,000
Cifra de afaceri
€ 100,000
Marja brută
€ 80,000
€ 60,000 Profit net
€ 40,000
€ 20,000
€0
ANUL ANUL ANUL ANUL ANUL
2005 2006 2007 2008 2009

2.1. Obiective

Principalele obiective ale societăŃii noastre pentru următorii cinci ani sunt:

1. Dezvoltarea unei reŃele locale de 20 de distribuitoare automate de băuturi (calde şi reci) şi snacks-uri;

Pagina 6 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

2. Crearea unui sistem eficient de întreŃinere şi aprovizionare a distribuitoarelor şi colectare a încasărilor;


3. Găsirea unor locaŃii care să asigure un număr minim de 100 de clienŃi zilnic pentru fiecare aparat.

2.2. Misiunea

Misiunea noastră este să satisfacem nevoile imediate de băuturi răcoritoare şi calde şi de snacks-uri ale clienŃilor noştri. Dorim să le
oferim produsele de care au nevoie, în condiŃii de calitate ridicată, în locul în care au nevoie de ele. Credem că persoanele aflate în locuri
aglomerate, în săli de aşteptare, în diverse instituŃii trebuie să beneficieze de o ofertă consistentă şi calitativ superioară de băuturi şi
snacks-uri.

2.3. Aspectele cheie

Aspectele cheie pentru succesul afacerii sunt:

1. Găsirea unor locaŃii1 care să asigure un minim de 100 de clienŃi/zi pentru fiecare distribuitor automat. Acest număr de clienŃi este
necesar pentru a asigura profitabilitatea afacerii. De asemenea locurile alese pentru amplasarea aparatelor trebuie să asigure
accesul la utilităŃile necesare şi siguranŃa menŃinerii integrităŃii fizice a aparatelor.
2. MenŃinerea aparatelor într-o bună stare de funcŃionare. FuncŃionarea optimă a aparatelor este esenŃială pentru servirea clienŃilor,
pentru oferirea de produse de calitate, pentru menŃinerea unui nivel ridicat de satisfacŃie în rândul clienŃilor.
3. Punerea în vânzare a unor produse căutate2, de calitate şi la preŃuri competitive. Calitatea produselor Ńine în final de persoana care
se ocupă de întreŃinerea aparatelor şi care le aprovizionează cu materia primă, proporŃia ingredientelor adăugate fiind esenŃială.

3. Descrierea societăŃii

Ne propunem să oferim un serviciu de valoare comunităŃii în care trăim, asigurând satisfacerea convenabilă şi calitativ superioară a unor nevoi
alimentare.

1
În Anexa 1 sunt enumerate posibile locaŃii pentru distribuitoarele automate
2
În Anexa 2 sunt enumerate produse ce pot fi vândute prin distribuitoarele automate

Pagina 7 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

Societatea noastră va fi specializată în distribuirea de produse alimentare şi băuturi prin intermediul distribuitoarelor automate. În consecinŃă,
obiectul principal de activitate al societăŃii îl reprezintă “comerŃul cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine”, conform codului CAEN
5263. Societatea va fi localizată în judeŃul Vrancea şi va fi înfiinŃată în luna martie anul curent.

Sediul societăŃii va fi în locuinŃa proprietarilor, nefiind necesară închirierea unui spaŃiu suplimentar. Atunci când va fi nevoie, distribuitoarele
vor fi depozitate în garajul familiei, iar produsele cu care vor fi aprovizionate aparatele vor fi Ńinute de asemenea în garaj, în condiŃii
corespunzătoare.

3.1. Proprietarii societăŃii

Societatea comercială Popescu SRL va fi organizată ca o societate cu răspundere limitată şi va fi deŃinută în proporŃii egale de doi
asociaŃi: d-na şi dl. Popescu. Cei doi asociaŃi se vor ocupa de dezvoltarea afacerii, realizând toate sarcinile aferente operaŃiunilor curente
şi urmărind atingerea obiectivelor strategice ale societăŃii.

IniŃial afacerea va fi privită ca o activitate suplimentară, urmând ca în timp întregul efort profesional al celor doi asociaŃi să fie direcŃionat
către aceasta.

3.2. Demararea afacerii

Cheltuielile care vor apărea înainte ca societatea să producă venituri sunt descrise mai jos. Societatea va porni cu un capital de 20.000 de
euro din care 15.000 vor fi furnizaŃi de către asociaŃi iar restul de 5.000 vor fi obŃinuŃi prin intermediul unui credit bancar. Banii vor fi
cheltuiŃi după cum urmează:

• cheltuielile de înfiinŃare totalizează 1.200 de euro şi sunt împărtiŃe astfel:


o 400 de euro pentru cheltuielile propriu-zise de înfiinŃare a societăŃii (taxe, onorariu jurist, diverse formalităŃi);
o 250 de euro pentru închirierea iniŃială a spaŃiilor şi pentru amplasarea automatelor;
o 200 de euro pentru realizarea unui plan de afaceri profesionist, care să urmăreasca realităŃile exacte ale societăŃii;
o 350 de euro pentru diverse cheltuieli neprevăzute;
• de asemenea este necesară asigurarea sumei de 2.200 de euro sub formă de lichidităŃi pentru a asigura finanŃarea în situaŃii
neprevazute;
• pentru umplerea aparatelor cu produse şi menŃinerea unui nivel minim de stocuri este necesară suma de 2.000 de euro;
• pentru achiziŃionarea de diverse mici obiecte de inventar utile sunt necesari 200 de euro;

Pagina 8 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

• pentru investiŃii este necesară suma de 14.400 de euro, utilizată astfel:


o 2.800 de euro pentru achiziŃionarea unei maşini cu care se vor face deplasările la locaŃiile distribuitoarelor;
3
o 11.600 de euro pentru achiziŃionarea distribuitoarelor ;

Sumele menŃionate mai sus nu includ şi taxa pe valoare adăugata, care este plătita în momentul efectuării cheltuielilor şi în consecinŃă
trebuie prevăzută în calculul cu privire la finanŃarea necesară. Ulterior TVA aferentă acestor cheltuieli va fi reŃinută din TVA încasată şi
menŃinută sub formă de lichidităŃi. Tot ceea ce se vinde prin distribuitoare se taxează cu TVA la rata standard.

Transformările din lei în euro au fost efectuate în funcŃie de cursul mediu ROL/EUR pentru luna februarie comunicat de Banca NaŃională
a României (1 EUR = 36.764,65 lei). Nu a fost utilizat leul greu în calculele efectuate.
Cheltuieli de demarare

Necesar

Cheltuieli de înfiinŃare €400


Chirie €250
ConsultanŃă - plan de afaceri €200
Diverse €350
Total Cheltuieli de ÎnfiinŃare €1.200

LichidităŃi necesare €2.200


Stocuri €2.000
Obiecte de inventar €200
InvestiŃii €14.400
Total €18.800

Total cheltuieli de demarare €20.000

3
Distribuitoarele achiziŃionate cu acesti bani sunt descrise în Anexa 3

Pagina 9 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

Demarare

€ 16,000
€ 14,000
€ 12,000
€ 10,000
€ 8,000
€ 6,000
€ 4,000
€ 2,000
€0
Cheltuieli, Echipamente InvestiŃie Împrumuturi
stocuri, cash proprie

4. Distribuitoarele automate

4.1. AchiziŃionarea distribuitoarelor

AchiziŃionarea distribuitoarelor se va face în urma selectării celor mai bune oferte existente pe piaŃă. În primul an, 3 dintre aparatele
achiziŃionate vor fi second hand, câştigarea experienŃei în amplasarea optimă a acestora facându-se astfel cu costuri mai mici. Pe lânga acestea
vor fi achiziŃionate şi două distribuitoare noi, complexe, prin care se vor putea vinde atât băuturi calde cât şi băuturi reci şi snacks-uri.

4.2. Caracteristici tehnice

La modul general, principiul de funcŃionare al unui distribuitor de băuturi calde este urmatorul:
• Introducerea monezii (monezilor) şi apăsarea butonului generează prin intermediul unui circuit începerea ciclului de vânzare;
• Mecanismul de eliberare a paharelor permite alunecarea unui pahar care cade în locul de umplere;

Pagina 10 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

• Apa fierbinte curge din rezervorul de apă către vasul de amestec, în timp ce rezervorul este umplut cu apă rece pentru încălzire;
• Motoarele pentru ingrediente eliberează dozele prestabilite în vasul de amestec;
• Ingredientele sunt amestecate;
• Curgerea apei continuă după ce se opreşte motorul pentru ingrediente, pentru a completa umplerea paharului şi pentru a curăŃa vasul de
amestec şi a-l pregăti pentru următoarea băutură;
• Circuitul se opreşte şi programul revine în faza de aşteptare.

4.3. Utilizarea distribuitoarelor

Distribuitoarele trebuie amplasate în spaŃii luminate, uscate, ferite de intemperii şi praf, pe o suprafaŃă care le poate susŃine greutatea. În
spaŃiul respectiv trebuie ca temperatura şi nivelul umidităŃii aerului să se afle în limite acceptabile, descrise în cartea tehnică a aparatelor.
Distribuitoarele trebuie aplasate în apropierea unei surse de curent electric şi alimentare cu apă.

Tehnicile de alimentare cu produse şi de extragere a încasărilor specifice fiecărui aparat în parte vor fi învăŃate de la furnizorul acestora. În
urma trainingului oferit de furnizorul automatelor vor fi cunoscute ingredientele şi proporŃiile ce trebuie folosite pentru prepararea băuturilor
calde (vom solicita şi testarea acestora).

În general este utilă respectarea indicaŃiilor producătorului ingredientelor cu privire la dozarea acestora. În afară de gustul bun mai există
câteva criterii care trebuie urmărite în cazul ingredientelor pentru distribuitoare:

• Densitatea – deoarece automatele eliberează mai degrabă în funcŃie de volum decât de greutate, este important ca densitatea produselor
să fie constantă pentru a se evita producerea de băuturi cu calitate variabilă;
• Curgerea uşoară – ingredientele nu trebuie să se întărească şi să producă blocaje, care pot afecta calitatea produselor;
• Solubilitatea – ingredientele trebuie să se dizolve instantaneu în apă la ajungerea în vasul de amestec.

4.4. ÎntreŃinerea şi repararea distribuitoarelor

Se va urmări obŃinerea unor condiŃii de service cât mai bune din partea furnizorilor de distribuitoare. Pentru aceasta vom Ńine cont de faptul că
unii furnizori de echipamente preferă să le vândă cu adaos minim, urmând să-şi obŃină profiturile prin activităŃi de service.

Pagina 11 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

În special pentru distribuitoarele achiziŃionate la mâna a doua, se vor depune eforturi pentru găsirea unei societăŃi care oferă servicii de
reparaŃii de calitate, la preŃuri convenabile.

Suplimentar ne vom proteja împotriva riscurilor – de accidente, vandalizare, furt etc. – prin încheierea unor poliŃe de asigurare pentru
echipamente.

În sarcina persoanei responsabile cu întreŃinerea aparatelor vor cădea şi:

• Manipularea alimentelor şi ingredientelor cu evitarea riscului de contaminare (condiŃii de igienă);


• Extragerea şi înregistrarea banilor primiŃi de automate şi completarea registrelor privind vânzările aparatelor şi curăŃările acestora;
• Manipularea stocurilor, umplerea automatelor şi când este necesar scoaterea şi înlocuirea conŃinutului pentru a se asigura prospeŃimea
produselor.

FrecvenŃa inspectării şi aprovizionării aparatelor este determinată şi de capacitatea acestora de a stoca marfa şi vânzarile specifice, pentru a se
evita epuizarea unuia sau mai multor produse. Spre exemplu, luând cazul distribuitorului combi Saeco, acesta poate fi încarcat cu 310 pahare
pentru băuturi calde. La o vânzare zilnică medie de 50 de pahare rezulta că aparatul trebuie realimentat cu pahare după maxim 6 zile.

5. Produsele

5.1. Descriere

Societatea noastră îşi propune să vânda băuturi calde şi reci precum şi diverse snacks-uri prin intermediul unei reŃele de distribuitoare
automate. Varietatea de produse distribuite va fi destul de mare, depinzând de capacitatea distribuitoarelor achiziŃionate. Principalele categorii
de produse oferite la vânzare sunt enumerate mai jos4:

• băuturi calde (preŃul mediu, fără TVA, cu care aceste produse sunt vândute va fi de 8.400 de lei [10.000 lei cu TVA], adică
aproximativ 23 eurocenti)
o cafea, expresso, ciocolată caldă
o ceaiuri
o supe

4
O listă consultativă de produse şi preŃuri este prezentată în Anexa 4

Pagina 12 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

• băuturi reci (preŃul mediu, fără TVA, cu care aceste produse sunt vândute va fi de 12.600 de lei [15.000 lei cu TVA], adică
aproximativ 34 eurocenti)
o sucuri
o apă minerală
• produse alimentare (preŃul mediu, fără TVA, cu care aceste produse sunt vândute va fi de 12.600 de lei [15.000 lei cu TVA], adică
aproximativ 34 eurocenti)
o snacks-uri (ciocolată, napolitane, biscuiŃi, chips, seminŃe etc)

Distribuitoarele vor fi amplasate în spaŃii din interiorul gărilor şi autogărilor, spitale, instituŃii de învăŃământ ş.a.m.d. În cazul amplasării în
clădirile de birouri (sedii de firmă) vor fi de preferat acelea unde salariile angajaŃilor sunt mari şi care astfel vor permite practicarea unor
adaosuri comerciale mai mari. Cu administratorii acestor incinte se negociază contracte de închirere a spaŃiului; spaŃiul necesar este foarte mic
(aproximativ un metru pătrat). În unele situaŃii se va putea amplasa gratuit aparatul în locaŃia dorită – în special când este vorba de o firmă –
alteori se va negocia plata unei chirii. SpaŃiul închiriat trebuie să fie foarte vizibil şi uşor accesibil clienŃilor. Aparatul amplasat în acest spaŃiu
trebuie sa fie ferit de intemperii şi de actele de vandalism (trebuie să se afle într-un loc supravegheat). Trebuie urmărit şi faptul că este
necesară o sursă de energie electrică cu împământare.

În viitor este posibilă şi dezvoltarea reŃelei de distribuitoare automate cu aparate pentru vânzarea altor categorii de produse (cum ar fi ziarele).
Această posibilă dezvoltare se va face în urma reconsiderării strategiei de afaceri, peste o perioada de 3-5 ani. În acest interval vom acumula
experienŃa necesară realizării unui astfel de demers şi vom putea analiza în mod realist implicaŃiile acestei dezvoltări.

În general, produsele oferite sunt aceleaşi cu cele care pot fi găsite la orice magazin alimentar sau cafenea. DiferenŃa constă în aducerea
produselor cât mai aproape de locul unde sunt solicitate de către client. Prin alegerea celei mai bune locaŃii se face şi deosebirea faŃă de
celelalte societăŃi locale care operează distribuitoare automate.

Produsele destinate vânzării şi materiile prime vor fi achiziŃionate periodic din magazine en gros tip cash & carry precum şi de la furnizorii
specializaŃi. Aprovizionarea din aceste locuri va asigura un cost de achiziŃie scăzut şi o marjă comercială mai ridicată.

Este esenŃială menŃinerea aparatelor în parametrii tehnici optimi, funcŃionarea continuă fiind foarte importantă pentru păstrarea clienŃilor.

Pagina 13 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

5.2. Asigurarea calităŃii

Materiile prime şi produsele vândute vor fi achiziŃionate printr-o reŃea de furnizori atent verificată. Se va urmări respectarea valabilitătii
ingredientelor folosite pentru prepararea băuturilor calde, manipularea acestora în condiŃii de igienă totală, alimentarea aparatelor cu apă de la
surse verificate precum şi curăŃarea lor regulată. Prin respectarea strictă a acestor norme vom reuşi să oferim produse de o calitate ireproşabilă,
care să ne menŃină fidelitatea şi aprecierea clienŃilor, cu îndeplinirea prevederilor legale în domeniu.

6. Analiza de piaŃă

Societatea se bazează în principal pe două categorii de consumatori:

3. “Consumatorii ocazionali” şi anume călătorii care se află în gări, autogări, cumpărători din magazinele aglomerate. Privim acest tip de
consumator ca pe un client care face o singură dată o achiziŃie (chiar daca în unele situaŃii acesta va repeta procesul de cumpărare într-
un număr de ocazii separate). De aceea, acest tip de consumator este atras în primul rand de aspectul automatelor societăŃii noastre
(exceptând bineînŃeles factorul de amplasare la locul potrivit al distribuitorului), de încrederea inspirată de acestea cu privire la faptul
că vor livra produsele solicitate (nu se vor bloca) şi că produse livrate vor fi de calitatea aşteptată sau chiar mai bune.
4. “Consumatorii captivi” care se află într-un spaŃiu restrâns ce nu le permite plecarea şi întoarcerea convenabilă pentru căutarea de
băuturi şi gustări; astfel de consumatori vor fi căutati în unităŃi de învăŃământ, spitale, diverse instituŃii cu un numar mare de angajaŃi.
Acest tip de consumatori va reveni - posibil frecvent - cu achiziŃii suplimentare, atâta timp cât aşteptările calitative nu sunt înşelate.

6.1. Segmentarea pieŃei

Vânzarea produselor se va face cu precădere către două categorii de consumatori: cei “ocazionali” şi cei “captivi”. Accesul la aceste
segmente distincte de piaŃă se va face prin acelasi sistem de bază: distribuitoare automate vor fi amplasate în spaŃiile care vor asigura
atragerea unui număr maxim de clienŃi în condiŃii de siguranŃă pentru distribuitoare.

Prin “consumatori ocazionali” ne referim la persoanele care parcurg sau asteaptă în zone aglomerate (gări, autogări) şi pentru care este
mai rapid şi mai comod să cumpere produsele noastre, aflate în imediata lor vecinatate decât să se deplaseze până la un magazin
specializat. Un aspect important este acela că distribuitoarele în sine, prin prezenŃa în locul de aşteptare conjugată cu plictiseala inerentă
pot determina dorinŃa de cumpărare, generând astfel o vânzare care nu ar fi apărut la un magazin specializat. De aceea se spune ca
vizibilitatea generează achiziŃiile prin impuls.

Pagina 14 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

“Consumatorii captivi” sunt acele persoane care petrec o perioadă semnificativă de timp într-un spaŃiu în care nu au acces convenabil la
un magazin cu o varietate largă de produse. Astfel de potenŃiali consumatori sunt elevii şi cadrele didactice dintr-o unitate de învăŃământ,
pacienŃii, vizitatorii şi personalul medical dintr-un spital, angajaŃii dintr-o întreprindere etc.
Analiza pieŃei
2005 2006 2007 2008 2009
ClienŃii potenŃiali Creştere
Consumatorii ocazionali 0% 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000
Consumatorii captivi 0% 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Total 0.00% 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000

Consumatori captivi
Consumatori ocazionali

Nu am luat în calcul o creştere a pieŃei Ńintă, presupunând ca toate distribuitoarele vor fi amplasate la o distanŃă de maxim 20 km de sediul
firmei pentru a minimiza cheltuielile de întreŃinere. Aceste aspecte sunt detaliate în cadrul discuŃiei despre strategia de marketing. Cei
2.000 de clienŃi captivi sunt cei din clădirile în care vor fi amplasate distribuitoarele noastre. După ce părăsesc clădirile respective – la
terminarea programului de lucru, de exemplu – ei se transformă în consumatori ocazionali. De aceea au fost incluşi şi în această categorie.

Pagina 15 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

6.2. Strategia de urmărire a segmentelor de piaŃă

Principala strategie de vânzare dezvoltată de societatea noastră constă în aducerea cât mai aproape de client a cât mai multor produse de
care acesta are nevoie. Pentru a asigura eficienŃa economică a acestei întreprinderi amplasarea distribuitoarelor este fezabilă în locurile în
care se găsesc relativ multe persoane, care petrec destul de mult timp în acel loc.

• în cazul călătorilor dintr-o gară sau al pacienŃilor şi vizitatorilor dintr-un spital aşteptarea poate provoca plictiseală iar
achiziŃionarea unei pungi de chips-uri, de exemplu, poate fi o sursă de divertisment;
• în cazul elevilor, profesorilor, cadrelor medicale o cafea sau o băutură răcoritoare poate fi binevenită - şi chiar asteptată - în cursul
unei pauze.

Avand în vedere aceste ipoteze considerăm că amplasarea unor distribuitoare automate în spaŃiile cele mai potrivite poate duce la un
volum semnificativ de vânzări. De altfel, amplasamentul este - după părerea noastră - cheia succesului în acest tip de afacere.

Vor fi luate în calcul aspecte precum:

• numărul de persoane care vor avea acces la automate şi intervalul orar în care vor avea acces;
• produsele solicitate în locaŃia respectivă;
• preŃul pe care clienŃii respectivi sunt dispuşi să-l plătească pentru produse (acesta poate varia în funcŃie de locaŃie);
• vor exista perioade lungi în care automatele nu vor fi utilizate (de exemlu vacanŃele şcolare)?;
• ce alte surse de produse similare există în zonă, cât costă şi ce servicii suplimentare se oferă?;
• unde vor fi amplasate automatele?;
• vor fi ele uşor accesibile tuturor celor care vor dori să le utilizeze?;
• există o sursă utilizabilă de electricitate în apropiere?;
• există o sursă utilizabilă de apă potabilă în apropiere?;

6.3. Analiza industriei

Magazinele în miniatură, automatele care nu se închid niciodată, nu au nevoie de personal fix şi se aprovizionează repede reprezintă o
modalitate de a servi rapid şi eficient clientul, atunci şi acolo unde are el nevoie, cu ceea ce are nevoie. Activitatea de vânzare de produse

Pagina 16 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

(uneori şi de servicii) prin intermediul distribuitoarelor automate este cunoscută şi sub numele de “vending”. Conform AsociaŃiei
Europene de Vending în Europa există aproximativ 4 milioane de distribuitoare automate de băutură şi mâncare.

Principalii jucători din industria distribuitoarelor automate sunt:

• producătorii de echipament şi piese de schimb;


• furnizorii de produse: cafea, ciocolată, băuturi, snacks-uri;
• operatorii care amplasează şi administrează automatele.

ApariŃia distribuitoarelor automate (vending machines) în România s-a făcut relativ târziu iar dezvoltarea activităŃii de administrare a
acestor aparate a fost destul de greoaie. Acest lucru s-a datorat câtorva inconveniente destul de mari. Un astfel de inconvenient ar fi
dificultatea utilizarii fiselor metalice pentru achiziŃionarea produselor. Aceste fise fie au avut o valoare prea mică fie au avut un format
necorespunzator. Bineînteles, pot fi utilizate şi bancnote pentru procurarea produselor, însă adaptarea aparatelor pentru acceptarea
bancnotelor este mai costisitoare. Acest dezavantaj este eliminat odata cu introducerea leului greu, care face mult mai uşoară utilizarea
acestor aparate.

Potrivit unei estimări publicate în revista Capital în anul 2004 în România existau aproximativ 4.000 de automate care acopereau mai
puŃin de un sfert din potenŃialul actual al pieŃei (alte aprecieri indică existenŃa a aproximativ 10.000 de aparate în Ńară). Chiar şi potrivit
celor mai optimiste estimări, în România revine un distribuitor la aproximativ 2.200 persoane, faŃa de o medie europeană de un
distribuitor la 100-120 de persoane.

În general se apreciază că un distribuitor automat de cafea, de exemplu, devine rentabil în momentul în care vinde un minim de 1.500 -
2.000 de porŃii pe lună. Persoanele implicate în industria distribuitoarelor automate din România apreciază că o afacere cu acest tip de
aparate devine profitabila în momentul în care se plasează 20 sau mai multe aparate. PreŃurile distribuitoarelor automate noi variază între
1.500 şi 5.000 de euro (în funcŃie de produsele oferite şi capacitate), iar cele second hand pot fi achiziŃionate şi la jumătate din acest preŃ.

La achiziŃionarea aparatelor se va acorda atenŃie şi serviciilor de service oferite de furnizor. Cheltuielile cu service-ul ar putea fi
semnificative mai ales în cazul distribuitoarelor second hand.

Pagina 17 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

6.3.1. CompetiŃia şi comportamentele de achiziŃie

Caracteristica definitorie a competiŃiei în această afacere o reprezintă alegerea locaŃiei. Cel mai important aspect al strategiei de
marketing îl constituie închirierea unor spaŃii în locuri cu vad, pe cât posibil locuri în care să nu existe deja distribuitoare ale
competitorilor. În cazul în care în acelaşi perimetru există distribuitoare de la mai multe firme care oferă aceleaşi produse
intervin alte două aspecte importante: designul aparatului - încrederea pe care o inspiră - şi preŃul produselor.

Potrivit unei analize publicate în revista Capital în anul 2004 cei mai importanŃi operatori de distribuitoare automate din România
sunt:

• ALOIS DALLMAYR AUTOMATEN-SERVICE – operează aproximativ 1.200 de automate prin 100 de parteneri în
franciză;
• NESTLé (NESCAFe) – deŃine aproximativ 1.000 de aparate în marile oraşe din Ńară;
• ELITE – îşi derulează activitatea de operare a distribuitoarelor automate prin intermediul unor parteneri.

Un studiu de piaŃă realizat de Daedalus Consulting în iunie 2004 relevă faptul că 84.5% din persoanele adulte din mediul urban din
România au consumat cel puŃin o dată cafea în ultima săptămână, cu o pondere mai mare a femeilor - 91.1% - faŃă de bărbaŃi - doar
77.4%. S-a constatat, de asemenea, că ness-ul, cafeaua instant şi cappuccino sunt consumate mai frecvent de către persoanele între
18-30 ani şi de către rezidenŃii oraşelor cu peste 200.000 de locuitori.

În ceea ce priveşte snacks-urile, un alt studiu realizat de Daedalus Consulting, în 2003, relevă faptul că 28.8% din respondenŃi
consumaseră snacks-uri cel puŃin o dată în ultimele 4 săptămâni. Dintre aceştia, jumătate le-au consumat ca gustare de după-amiaza
şi 22.9% ca gustare până în prânz.

Într-un interviu acordat Ziarului Financiar în 2003 dl. Nir Livni, director la departamentul servicii în cadrul Elite - una dintre
societăŃile cu mare experienŃă în operarea de distribuitoare automate din România afirma: “Cred cã foarte curând [acest
business]se va dezvolta, deoarece românii nu sunt vandali. Se poate spune orice despre români, dar cã sunt vandali nu.”

Pagina 18 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

7. Strategie şi implementare

7.1. Avantaje competitive

Ne bazăm pe dezvoltarea unor abilităŃi deosebite de găsire a locaŃiilor care sa atragă un număr mare de clienŃi în mod constant. Vom căuta
să valorificăm cunoaşterea detaliată a zonei în care intenŃionăm dezvoltarea reŃelei precum şi bunele relaŃii avute cu persoanele care pot
sprijini iniŃiativele noastre. Astfel vom reuşi să găsim locaŃii bune, ieftine şi în care aparatele noastre să fie protejate, creându-se astfel
premisele unei activităŃi cu profitabilitate ridicată.

7.2. Strategia de marketing

7.2.1. Aspecte demografice ale pieŃei

ReŃeaua de distribuitoare automate va fi dezvoltată în judeŃul Vrancea, judeŃul de reşedinŃă al asociaŃilor societăŃii. Distribuitoarele
vor fi amplasate în municipiul Focşani şi în localităŃile din apropiere. Se va avea în vedere ca amplasarea distribuitoarelor să se
facă într-un perimetru relativ restrâns, pentru a se evita cheltuielile excesive de aprovizionare, service şi colectare a banilor.

Recensământul populaŃiei din anul 2002 a indicat faptul că populaŃia totală a judeŃului Vrancea este de aproximativ 388 mii
persoane, la o suprafaŃă a judeŃului de 4,833 kmp, cu o densitate medie de 80 locuitori/kmp. Numărul locuitorilor aflaŃi între
limitele de vârstă ale clienŃilor Ńintă (între 15 şi 65 ani) este de aproximativ 254 mii. În consecinŃă, rezultă o densitate medie a
locuitorilor Ńintă de aproximativ 52 persoane/kmp. ÎmpărŃirea pe sexe este aproape egală (48.9% bărbaŃi şi 51.1% femei).

Pentru a asigura eficienŃa exploatării reŃelei se va avea în vedere amplasarea distribuitoarelor pe o rază de maxim 20 km de sediul
firmei, rezultând o suprafaŃă maximă acoperită de aproximativ 1.257 kmp. Având în vedere densitatea medie a clienŃilor Ńintă de
53 persoane/kmp concluzionăm că numărul total al potenŃialilor clienŃi este de aproximativ 67 mii. La aceştia s-ar putea adăuga
turiştii sau persoanele aflate în tranzit.

7.2.2. Nevoile pieŃei

Ce oferim clienŃilor noştri? Căror nevoi ale acestora încercăm să le găsim rezolvarea?

Pagina 19 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

• Le oferim posibilitatea de a economisi timp, aducându-le mai aproape produsele de care au nevoie;
• Le oferim acces la produse la care altfel nu ar putea ajunge, date fiind condiŃiile în care se află;
• Le oferim posibilitatea de a scăpa de marunŃişul din buzunar într-un mod plăcut şi util.

7.2.3. TendinŃe pe piaŃă

PiaŃa distribuitoarelor automate este încă la început în România. De-a lungul timpului au existat diverşi factori care au îngreunat
dezvoltarea acestei pieŃe, în momentul actual fiind exploatat doar aproximativ 10% din potenŃialul de dezvoltare.

Introducerea leului greu va duce probabil la apariŃia unor monede şi bancnote care să facă mai uşoara utilizarea şi întreŃinerea
distribuitoarelor automate.

Creşterea puterii de cumpărare a populaŃiei va duce la o creştere a achiziŃiilor prin acest sistem şi o dezvoltare a reŃelelor de
distribuitoare automate.

Este foarte posibil să înceapă să capete amploare şi amplasarea de distribuitoare de snacks-uri sau a altor tipuri de distribuitoare,
până în prezent distribuitoarele de băuturi calde având o preponderenŃă covârşitoare.

Până în prezent firmele de pe piaŃă s-au ocupat îndeosebi de clienŃii “captivi” din birouri şi diverse sedii de instituŃii - deşi şi în
aceste locuri mai sunt suficiente spaŃii neexploatate. Aparatele de vending din spaŃiile publice sunt mult mai puŃine.

7.2.4. Creşterea pieŃei


PiaŃa distribuitoarelor automate se află în expansiune şi acest proces probabil că va avea loc şi în viitor având în vedere faptul că în
prezent există încă mult loc pe piaŃă. Acest proces de creştere va duce la apropierea raportului de distribuitoare la numărul de
locuitori din Ńara noastră de raportul existent în restul Europei. Procesul de creştere este limitat de puterea de cumpărare a
locuitorilor din zonă. Un lucru este cert însă: este loc pentru cel puŃin câte un distribuitor în fiecare şcoală, liceu, spital, dipensar,
gară, autogară, sediu de poliŃie, primărie din judeŃ etc.

7.2.5. Obiective de marketing

Strategia noastră de marketing se bazează pe coordonarea obiectivelor financiare ale societaŃii cu cerinŃele pieŃei..

Pagina 20 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

Distribuitoarele de băuturi vor fi decorate cu branduri cunoscute (Elite, Coca-Cola etc.), asigurând astfel o imagine
corespunzătoare care să atragă clienŃii şi să inspire încredere. Obiectivul nostru de marketing principal este să devenim cea mai
cunoscută firmă de vending din judeŃ, întrecând dacă nu prin numărul distribuitoarelor amplasate măcar prin calitatea locaŃiilor şi
numărul vânzărilor/distribuitor/zi marii competitori locali. Dorim sa ajungem la 100 de clienŃi zilnic pentru fiecare distribuitor
amplasat.

7.2.6. PoziŃionare

Pentru consumatorii captivi, din şcoli, birouri, spitale etc., care au nevoie de produsele noastre (băuturi calde şi reci, snacks-uri)
oferim posibilitatea de a achiziŃiona aceste produse prin intermediul distribuitoarelor noastre automate în condiŃii de calitate
ridicată şi acolo unde sunt acestea solicitate. Considerând magazinele tradiŃionale ca fiind principalii competitori în acest caz noi
oferim mai multă valoare clienŃilor nostri aducându-le aproape produsele.

În ceea ce priveşte cea de-a doua mare categorie de consumatori - consumatorii ocazionali - aflaŃi în punctele de mare circulaŃie
(gări, autogări, centre comerciale) care au nevoie să obŃină rapid produsele dorite acolo unde se află, distribuitoarele noastre vor
crea din nou valoare prin poziŃionarea în punctele de maximă solicitare pentru produsele oferite. PoziŃionarea mai bună va fi
principala caracteristică ce ne va demonstra superioritatea în faŃa competiŃiei.
Nu dorim ca produsele noastre să sugereze ideea de “scump” sau “luxos” ci cea de “convenabil” şi “bun”. Politica de preŃ şi
alegerea produselor distribuite vor fi făcute în concordanŃă cu aceste deziderate.

7.2.7. Mixul de marketing

Amplasarea aparatelor se va face în funcŃie de următoarele criterii:

• în gări, autogări, staŃii de metrou: în sălile de aşteptare sau lângă scările de acces pe peron; menŃinerea acestor aparate în faŃa
persoanelor care aşteaptă declanşează în mod frecvent imboldul unei achiziŃii care altfel nu ar fi avut loc (vizibilitatea declanşează
achiziŃia prin impuls);
• în diverse clădiri (şcoli, spitale, firme, instituŃii): lângă scări, lifturi, spaŃiile cu fotocopiatoare, lângă locurile unde mănâncă
angajaŃii şi pe cât posibil în vecinătatea spaŃiilor pentru fumat (fie acestea special amenajate sau pur şi simplu locurile unde se

Pagina 21 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

întâlnesc persoanele din zona pentru fumat); nu trebuie neglijat faptul că “excursia” la distribuitor se poate constitui într-o evadare
din rutina zilnică şi un prilej de socializare;
• se va încerca amplasarea aparatelor şi în cadrul întreprinderilor care au un bufet propriu; se poate demonstra angajatorilor că este
mai ieftin să găzduiasca un distribuitor automat decât să plătească un angajat la bufet; de asemenea vor fi discutate cu angajatorii
costurile acestora legate de întarzierile la serviciu ale angajaŃilor pentru că au stat să bea o cafea pe care nu o aveau disponibilă la
locul de muncă sau timpul petrecut la magazinele din zonă pentru cumpărarea unor gustări de prânz.

7.2.8. Cercetare de marketing


Trebuie urmărite nevoile clienŃilor. Vom face o analiză sistematică a produselor vândute în fiecare locaŃie pentru a şti ce mărci sunt
cele mai solicitate, ce dimensiuni ale produselor, şi cum variază acestea în funcŃie de caracteristicile locaŃiilor. Această analiză o
vom realiza în timp şi ne va furniza informaŃii esenŃiale pentru politica de vânzari. Vom discuta şi cu clienŃii – sau cu potenŃialii
clienŃi – pentru a înŃelege mai bine nevoile acestora.

7.3. Analiza SWOT

7.3.1. Puncte tari

Punctele noastre tari sunt:

• Faptul că este vorba de o afacere de familie va duce la creşterea valorii afacerii printr-o implicare profundă a asociaŃilor;
• Dezvoltarea afacerii până la o reŃea cu 20 de automate va crea premisele unei profitabilităŃi ridicate;
• FinanŃarea iniŃială din fonduri majoritar proprii va permite păstrarea veniturilor în cadrul societăŃii şi accelerarea dezvoltării
acesteia;
• Buna cunoaştere a zonei va facilita amplasarea corectă a distribuitoarelor.

7.3.2. Puncte slabe

Punctele noastre slabe sunt:

• Lipsa de experienŃă în acest domeniu de activitate, care poate duce la greşeli în administrarea afacerii;
• Numărul mic de aparate în primii ani care va duce la o profitabilitate redusă;

Pagina 22 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

• Utilizarea de aparate second hand poate duce la probleme de calitate a produselor şi costuri de service ridicate.

7.3.3. OportunităŃi
• Introducerea leului greu va duce la dezvoltarea comerŃului prin intermediul automatelor de vânzare;
• PiaŃa automatelor de vanzare este în expansiune chiar şi independent de leul greu;
• Aprecierea monedei naŃionale duce la creşterea posibilităŃilor de achiziŃionare cu “monedă metalica”.

7.3.4. AmeninŃări
• ApariŃia în regiune a unui competitor puternic, care să obtină locaŃii mai bune sau care să vină cu aparate mai performante şi mai
atractive;
• Încetarea creşterii economiei naŃionale şi intrarea într-o noua recesiune, limitându-se puterea de cumpărare a populaŃiei.
• Modificări legislative care să ducă la limitarea vânzărilor de acest tip.

7.4. Strategia de vânzări

Vânzările în acest tip de afacere presupun utilizarea unor automate şi nu a unor oameni. În afară de designul prietenos şi atrăgător şi de
prezenŃa produselor dorite în aparat, vânzările pot fi impulsionate prin locaŃie, preŃ şi calitate.

Despre alegerea corectă a locaŃiei am vorbit deja. Este probabil cel mai important element în atingerea unui număr maxim de clienŃi.

Politica de preŃ permite utilizarea unor marje substanŃiale atâta timp cât acestea nu sunt totuşi exagerate sau când în imediata vecinătate
nu se află distribuitoare sau magazine concurente care să comercializeze aceeaşi gamă de produse la preŃuri inferioare.

Calitatea are o legătură directă cu vânzările repetate. Este puŃin probabil ca un client căruia nu i-a fost livrat produsul după ce a introdus
banii în aparat să revină cu o nouă comandă. Aceeaşi situaŃie este şi în cazul în care produsul livrat a fost de o calitate nesatisfăcătoare. În
plus, astfel de situaŃii pot atrage şi reclamaŃii sau/şi anularea contractului de închiriere a spaŃiului în care sunt amplasate distribuitoarele.

7.4.1. Previzionarea vânzărilor

Pentru demararea afacerii vor fi achiziŃionate 5 distribuitoare automate. Având în vedere necesitatea de a acumula experientă în
domeniu cu costuri cât mai reduse, trei dintre acestea vor fi aparate de băuturi calde recondiŃionate, achiziŃionate la un preŃ mult

Pagina 23 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

mai redus decât aparatele noi. Celelalte 2 vor fi distribuitoare combinate de băuturi calde, reci şi snacks-uri care vor fi amplasate în
cele mai bune locaŃii descoperite. Astfel, aparatele vechi vor fi folosite pentru testarea locaŃiei (din punct de vedere al vânzărilor,
seriozităŃii celui de la care se închiriază spaŃiul, protecŃiei faŃă de actele de vandalism) iar cele noi vor fi amplasate pentru creşterea
vânzărilor.

Pentru realizarea unor proiecŃii apreciem că în primul an, în medie, prin fiecare distribuitor se vor vinde aproximativ 50 de unitati
de băuturi calde pe zi iar prin distribuitoarele mixte de băuturi calde, reci şi snacks-uri se vor vinde câte 20 de sticle de suc şi 20
snacks-uri zilnic. În anii următori va creşte atât numărul de distribuitoare cât şi volumul zilnic al vânzărilor pe unitate datorită
creşterii experienŃei în amplasarea aparatelor. La sfârşitul celui de-al cincilea an prognozăm atingerea unei medii de 100
clienŃi/zi/aparat.

Mediile de vânzare prezentate anterior au fost obŃinute cu luarea în calcul a zilelor de week-end, a sărbătorilor, concediilor şi
vacanŃelor.

În anul 2006 se va dubla numărul de distribuitoare, ajungându-se astfel la 6 automate de băuturi calde (ultimele achiziŃii fiind noi,
nu second-hand) şi 4 mixte, de băuturi calde, reci şi snacks-uri. În anul 2007 se vor mai adăuga 5 distribuitoare (2 de băuturi calde
şi 3 mixte) iar în anul 2008 reŃeaua se va completa cu încă 5 automate (tot 2 de băuturi calde şi 3 mixte) ajungându-se în final la 10
automate de băuturi calde şi 10 mixte.

Astfel, am apreciat următoarea evoluŃie a vânzărilor pe aparate şi produse:

• media de băuturi calde vândute zilnic prin fiecare aparat:


o 2005 - 50
o 2006 - 60
o 2007 - 65
o 2008 - 70
o 2009 - 70
• media de băuturi reci vândute zilnic prin fiecare aparat care distribuie acest tip de produse:
o 2005 - 20
o 2006 - 25
o 2007 - 27.5

Pagina 24 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

o 2008 - 27.5
o 2009 - 30
• media de snacks-uri vândute zilnic prin fiecare aparat care distribuie acest tip de produse:
o 2005 - 20
o 2006 - 25
o 2007 - 27.5
o 2008 - 27.5
o 2009 - 30

Pentru calculul vânzărilor prin fiecare aparat s-a luat în considerare şi faptul că un numar de aparate sunt mixte, distribuind atât
băuturi calde cât şi băuturi reci şi snacks-uri.

În cazul distribuitoarelor de băuturi calde, firmele care amplasează astfel de aparate în birouri utilizează şi un calcul care foloseşte
următoarea proporŃie: 0.5 cafele/angajat/zi. Astfel, într-o firmă cu 100 de angajaŃi (prezenŃi la sediu) s-ar consuma în medie 50
cafele (sau alte asemenea băuturi) pe zi. Acest calcul urmează însă să fie verificat în practică.

Am apreciat costul produselor vândute la 40% din preŃul de vânzare în cazul băuturilor calde şi la 57,5% din preŃul de vânzare în
cazul băuturilor răcoritoare şi al snacks-urilor. Acestea au fost cifrele folosite pentru previzionarea vânzarilor; preŃurile finale vor fi
stabilite în funcŃie de caracteristicile fiecărei locaŃii.

Pagina 25 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

Previzionarea vânzărilor
ANUL 2005 ANUL 2006 ANUL 2007 ANUL 2008 ANUL 2009
UnităŃi vândute
Băuturi calde 90,000 216,000 351,000 504,000 504,000
Băuturi reci 14,400 36,000 69,300 99,000 108,000
Snacks-uri 14,400 36,000 69,300 99,000 108,000
Total unităŃi vândute 118,800 288,000 489,600 702,000 720,000

PreŃuri unitare ANUL 2005 ANUL 2006 ANUL 2007 ANUL 2008 ANUL 2009
Băuturi calde €0.23 €0.23 €0.23 €0.23 €0.23
Băuturi reci €0.34 €0.34 €0.34 €0.34 €0.34
Snacks-uri €0.34 €0.34 €0.34 €0.34 €0.34

Vânzări
Băuturi calde €20,520 €549,248 €80,028 €114,912 €114,911
Băuturi reci €4,935 €12,337 €23,749 €33,926 €37,012
Snacks-uri €4,935 €12,337 €23,749 €33,926 €37,012
Total vânzări €30,390 €73,921 €127,525 €182,764 €188,933

Cheltuieli directe unitare ANUL 2005 ANUL 2006 ANUL 2007 ANUL 2008 ANUL 2009
Băuturi calde €0.09 €0.09 €0.09 €0.09 €0.09
Băuturi reci €0.20 €0.20 €0.20 €0.20 €0.20
Snacks-uri €0.20 €0.20 €0.20 €0.20 €0.20

Cheltuieli directe vânzări ANUL 2005 ANUL 2006 ANUL 2007 ANUL 2008 ANUL 2009
Băuturi calde €8,208 €19,699 €32,011 €45,965 €45,965
Băuturi reci €2,838 €7,094 €13,656 €19,507 €21,281
Snacks-uri €2,838 €7,094 €13,656 €19,507 €21,281
Subtotal cheltuieli directe vânzări €13,883 €33,887 €59,322 €84,979 €88,526

Pagina 26 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

Vânzări anuale

€ 200,000
€ 180,000
€ 160,000
€ 140,000
€ 120,000 Snacks-uri
€ 100,000 Băuturi reci
€ 80,000 Băuturi calde
€ 60,000
€ 40,000
€ 20,000
€0
ANUL 2005 ANUL 2006 ANUL 2007 ANUL 2008 ANUL 2009

8. Conducerea societăŃii

Societatea are 2 angajaŃi (în persoana celor 2 asociaŃi ai societăŃii), care se vor ocupa de toate aspectele afacerii. Cei doi asociaŃi îsi vor împărŃi
sarcinile în funcŃie de experienŃa şi abilităŃile personale. Aspectele tehnice, cele care solicită efort fizic substanŃial şi deplasări mai lungi vor fi
asumate de dl. Popescu, în timp ce aspectele ce Ńin de contabilitate, de discuŃiile şi negocierile cu furnizorii şi proprietarii spaŃiilor în care sunt
amplasate automatele vor cădea în sarcina d-nei Popescu. În cadrul societăŃii deciziile se iau prin consensul asociaŃilor.

8.1. Planul de personal

Derularea afacerii în bune condiŃii nu necesită aportul în muncă a mai mult de 2 persoane. Cele 2 persoane sunt şi cei doi asociaŃi ai
societăŃii: doamna şi domnul Popescu.

Sarcinile aferente derulării afacerii vor fi împărŃite în felul următor:

Pagina 27 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

1. Doamna Popescu se va ocupa de contabilitatea întreprinderii, de relaŃiile cu furnizorii, de achiziŃionarea mărfii, precum şi de
căutarea locurilor pentru amplasarea distribuitoarelor. Dat fiind rolul său în societate, doamna Popescu trebuie să posede
capacitatea de a identifica locaŃiile potrivite, de a realiza contracte, de a conduce activitatea de promovare a companiei.
2. Domnul Popescu se va ocupa de verificarea şi aprovizionarea distribuitoarelor, de ridicarea încasărilor din acestea precum şi de
repararea lor când apar probleme tehnice. Pentru aceste deplasări va fi folosită maşina societăŃii. Pentru îndeplinirea corectă a
atribuŃiilor sale, domnul Popescu trebuie să se implice (şi să fie capabil să desfăşoare) în deplasări şi intervenŃii frecvente, mutări
şi instalări de aparate. De asemenea este necesar ca domnul Popescu să fie instruit de către furnizorii distribuitoarelor cu privire la
tehnicile de întreŃinere şi eventual reparare a acestora.

În primul an de derulare a afacerii, atâta timp cât numărul de distribuitoare puse în funcŃiune este mic, activitatea se va derula în paralel cu
ocupaŃia anterioară a proprietarilor. Acest lucru este necesar pentru a se menŃine sursele de venit ale familiei în condiŃiile în care salariile
plătite vor fi modeste. Banii economisiŃi astfel vor contribui la dezvoltarea afacerii şi la generarea de venituri suplimentare în anii
următori.

În primul an salariile brute ale celor 2 angajaŃi vor fi de câte 150 euro lunar, urmând ca în anii 2 şi 3 să crească cu câte 20%, în anul 4 cu
30% iar în al cincilea an cu încă 20%. În acest fel se va ajunge în anul 5 la un salariu lunar brut de aproape 340 euro pe angajat.

Cheltuielile totale cu salariile sunt descrise în tabelul de mai jos precum şi în Anexa 7 referitoare la costurile de exploatare ale afacerii.
Planul de personal
ANUL 2005 ANUL 2006 ANUL 2007 ANUL 2008 ANUL 2009
D-na Popescu €2.560,5 €3.072,5 €3.687 €4.792 €5.752
D-l Popescu €2.560,5 €3.072,5 €3.687 €4.792 €5.752
Total angajaŃi 2 2 2 2 2

Total cheltuieli cu personalul €5.121 €6.145 €7.374 €9.584 €11.504

Pagina 28 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

9. Plan Financiar

9.1. FinanŃarea iniŃială

Fondurile necesare pentru demararea afacerii sunt furnizate în proporŃii egale de către cei doi proprietari, la care se adaugă un credit
bancar. O mică parte din aceşti bani se va cheltui pentru înfiinŃarea societăŃii iar restul vor fi investiŃi în utilaje, aşa cu s-a specificat
anterior. Creditul obŃinut va fi de 5.000 de euro şi va fi rambursat în termen de 5 ani, aşa cum reiese şi din Anexa 5, care detaliază planul
de rambursare.

9.2. Ipoteze importante

Pentru fundamentarea calculelor necesare am facut un număr de presupuneri:

1. Am presupus că rata cursului de schimb leu-euro va rămâne constantă pe parcursul perioadei (a fost folosit cursul mediu comunicat
de Banca NaŃională a României pentru luna februarie 2005);
2. Nu am luat în calcul inflaŃia la previzionarea veniturilor şi cheltuielilor;
3. AsociaŃii nu vor retrage bani din societate pe parcursul perioadei analizate;
4. Rata impozitului pe profit va fi de 16% în întreaga perioadă cuprinsă în acest plan de afaceri;
5. Vor fi realizate următoarele investiŃii5:
1. 2005 – 14.400 euro pentru 5 distribuitoare (2 noi şi 3 second hand) şi o maşină;
2. 2006 – 18.500 euro pentru 5 distribuitoare noi;
3. 2007 – 29.400 euro pentru 8 distribuitoare noi (cele 3 distribuitoare second hand sunt vândute);
4. 2008 – 19.500 pentru 5 distribuitoare noi.

9.3. Planul de rambursare a creditului

Pentru finanŃarea afacerii este necesară obŃinerea unui credit de 5.000 de euro care să completeze resursele asociaŃilor. Pentru realizarea
planului de rambursare a creditului am considerat că acesta va fi obŃinut pe o durată de 5 ani, cu o perioadă de graŃie de 6 luni şi cu o rată
a dobânzii de 10%. Planul de rambursare detaliat este prezentat în Anexa 5.

5
Am realizat calculele la următoarele preŃuri ale distribuitoarelor: 1) Second hand de băuturi – 1.000 euro bucata; 2) Aparat băuturi calde nou – 3.300 euro bucata; 3) Aparat
combi nou – 4.300 euro bucata.

Pagina 29 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

9.4. Contul de rezultat

În Anexa 6 este prezentat Contul de Rezultat Lunar pentru primul an de activitate şi Contul de Rezultat Anual pentru cei 5 ani analizaŃi în
acest plan de afaceri. Cifrele privind veniturile din vânzarea produselor şi costurile acestora au rezultat în urma calculelor făcute pe baza
informaŃiilor prezentate şi în cadrul capitolului privind previzionarea vânzărilor.

Un aspect important ce a fost surprins în cadrul Contului de Rezultat se regăseşte la rubrica privind cheltuielile şi veniturile financiare. În
prima lună planificată am înscris o cheltuială financiară de 2.736 de euro. Aceasta reprezintă TVA-ul plătit pentru echipamentele
achiziŃionate. Acest TVA urmează să fie reŃinut din TVA-ul încasat, în cadrul planului această operaŃiune fiind înscrisă sub forma unui
venit financiar de 2.736 de euro în luna a 6-a a afacerii. În rest, în rubrica de cheltuieli financiare apar dobânzile plătite la creditul obŃinut.
Aceleaşi operaŃiuni sunt înregistrate şi în anii următori, cu menŃiunea că la venituri financiare au fost înscrise pentru anul 2007 şi
veniturile rezultate din vânzarea distribuitoarelor second hand achiziŃionate în primul an (1.500 de euro).

Profit anual

€ 40,000
€ 35,000
€ 30,000
€ 25,000
€ 20,000
€ 15,000
€ 10,000
€ 5,000
€0
ANUL 2005 ANUL 2006 ANUL 2007 ANUL 2008 ANUL 2009

Pagina 30 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

Din această rubrică reiese şi profitabilitatea afacerii, fiind grăitoare evoluŃia rezultatului net. În ultimul an rezultatul net se plafonează ca
urmare a creşterii salariilor plătite angajaŃilor.

9.5. Costuri

Costurile de exploatare, aşa cum sunt detaliate în Anexa 7, au câteva caracteristici importante. În primul rând, ele se bazează pe nişte
estimări care vor putea fi corectate pe parcurs în funcŃie de cheltuielile reale. Despre costul produselor vândute am discutat în cadrul
rubricilor anterioare. Am apreciat nivelul cheltuielilor cu consumabilele (birotică, produse de curăŃat etc.) şi obiectele de inventar la 2%
din cifra de afaceri. Similar, am apreciat cheltuielile cu energia electrică la 8% din cifra de afaceri, costul serviciilor de reparaŃii şi
întreŃinere la 2% din cifra de afaceri iar costul cu alte servicii executate de terŃi (de exemplu asigurarea echipamentelor) la 1% din cifra de
afaceri. Cheltuielile cu chiria pe locaŃiile de amplasare a distribuitoarelor le-am estimat la 20 de euro lunar pentru fiecare distribuitor.
Aceasta este o medie estimată, deoarece vor exista situaŃii în care distribuitoarele vor fi amplasate gratuit sau cu chirii mai mari sau mai
mici. Pentru planificarea cheltuielilor cu amortizarea am considerat că distribuitoarele trebuie să fie amortizate complet în 5 ani de la data
achiziŃionării. De asemenea am realizat şi o estimare a cheltuielilor cu comunicaŃiile şi a serviciilor bancare.

Trebuie acordată o atenŃie deosebită consumului de energie electrică, care poate deveni una din cele mai importante cheltuieli în cazul
distribuitoarelor automate. În locaŃiile în care acest lucru este posibil – şcoli, licee, birouri – se va solicita administratorilor deconectarea
aparatelor pe timpul nopŃii, când acestea nu sunt utilizate. Există şi alte variante de reducere a consumului de energie electrică. De
exemplu, se pot scoate lămpile neesenŃiale, care sunt folosite doar pentru reclamă, acolo unde este cazul – cum ar fi în cazul
consumatorilor captivi. De asemenea, pot fi instalaŃi senzori de activitate şi mişcare, care pornesc aparatul doar când se află cineva în
apropierea acestuia. Rata de funcŃionare a aparatelor în birouri, de exemplu, poate fi apreciată la 10-12 ore pe zi, 5 zile pe săptămână,
plus funcŃionarea ocazională noaptea sau în week-end.

9.6. BilanŃ

Analizând bilanŃul previzionat pentru perioada studiată, prezentat în detaliu în Anexa 8, se constată evolutia satisfăcatoare a situaŃiei
patrimoniale a societăŃii. Această evoluŃie a patrimoniului pune baze solide viitoarei dezvoltări a afacerii.

9.7. Fluxul de numerar

O atenŃie deosebită va fi acordată fluxului de numerar, care în anii 2006 – 2007 va genera lichidităŃi scăzute, potenŃial periculoase.
Această situaŃie se datorează investiŃiilor semnificative din această perioadă, care vor produce fluxuri de numerar negative. Începând din

Pagina 31 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

2008 situaŃia se va ameliora, ajungându-se în 2009 la un nivel al lichidităŃilor mai mult decât satisfăcător. Sunt de remarcat iarăsi fluxurile
de numerar provocate de plata TVA-ului pentru echipamentele achiziŃionate şi reŃinerea acestuia din TVA-ul încasat. Fluxurile de
numerar sunt prezentate detaliat în Anexa 9.

Cash flow 2005


€ 9,000
€ 8,000
€ 7,000
€ 6,000 Cash flow net
€ 5,000
€ 4,000 LichidităŃi la
€ 3,000 sfârşitul perioadei
€ 2,000
€ 1,000
€0
(€ 1,000)
Mart Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec Ian Feb

9.8. Analiza pragului de rentabilitate

Am realizat analiza pragului de rentabilitate în primul an de activitate, pe baza planificării vânzărilor şi cheltuielilor. Potrivit analizei
realizate este necesară vânzarea a 8.228 unităŃi produse lunar pentru a înregistra profit. Acesta este pragul de vânzări peste care valoare
cumulată a diferenŃei între preŃul de vânzare şi cel de achiziŃie al produselor acoperă cheltuielile fixe de derulare a afacerii (salarii, utilităŃi
etc).

Pagina 32 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

Analiza pragului de rentabilitate 2005

BucăŃi/lună – rentabilitate 8,228


Venit lunar – rentabilitate €2,104

Ipoteze:
Venit mediu pe unitate vândută €0.256
Cost variabil mediu pe unitate vândută €0.117
Costuri fixe lunare estimate €1,143

Analiza pragului de rentabilitate 2005

€ 800
€ 600
€ 400
€ 200
€0
(€ 200)
(€ 400)
(€ 600)
(€ 800)
(€ 1.000)
(€ 1.200)
0

1200

2400

3600

4800

6000

7200

8400

9600

10800

12000

13200

Pragul lunar de rentabilitate


Pragul de rentabilitate = locul unde linia intersectează 0

Pagina 33 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

10. Anexe

10.1. Anexa 1: Listă de locaŃii posibile

• UnităŃi de învăŃământ • Vulcanizări


• Spitale şi policlinici • Benzinării
• Gări şi autogări • Şantiere
• StaŃii de metrou • InstituŃii publice
• Sedii firme o Primării

• Hoteluri o AdministraŃii financiare

• Centre sportive şi stadioane o Sedii poliŃie etc.

• Mall-uri • Saloane cosmetice, frizerii

• Întreprinderi cu un număr mediu şi mare de angajaŃi • Cinematografe, teatre, săli de spectacol

• Spălătorii auto

Pagina 34 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

10.2. Anexa 2: Listă de produse ce pot fi vândute


• Gumă de mestecat

• Cafea • CD-uri

• Ceai • Ziare şi reviste

• Supe • CărŃi de vizită

• Sandwich-uri • Cartele de telefon


• Sucuri • Efecte poştale

• Snacks-uri • Prezervative

• Cartofi prăjiŃi • łigări (nu în România)

• ÎngheŃată • Medicamente

• Floricele • Teste alcoolemie

Pagina 35 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

10.3. Anexa 3: Descrierea distribuitoarelor propuse pentru achiziŃionare

Distribuitoare băuturi calde second hand

• Producător: Zanussi

• ÎnălŃime: 1.830 mm

• Lungime: 800 mm

• LăŃime: 755 mm

• Greutate: 225 kg

• Putere: 2 kw

• Număr sortimente: 15

• PreŃ estimativ: 1.000 euro fără TVA

Distribuitoare băuturi calde noi

• Producător: Saeco

• ÎnălŃime: 1.700 mm

• Lungime: 674 mm

• LăŃime: 600 mm

• Greutate: 115 kg

Pagina 36 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

• Putere: 1.5 kw

• PreŃ estimativ: 3.300 euro fără TVA

Distribuitoare combi

• Producător: Saeco

• ÎnălŃime: 1.892 mm

• Lungime: 833 mm

• LăŃime: 720 mm

• Greutate: 240 kg

• Putere: 1.7 kw

• Număr sortimente băutură: 9

• Capacitate băuturi răcoritoare: 36 doze

• Capacitate snacks-uri: 19-75 produse diferite cu câte x bucăŃi

• PreŃ estimativ: 4.300 euro fără TVA

Pagina 37 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

Pagina 38 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

10.4. Anexa 4: Listă consultativă de produse şi preŃuri

(preŃurile de vânzare şi marja sunt orientative; în calculul ce fundamentează planul s-a considerat că băuturile calde se vor vinde în medie cu 8,400 lei iar cele
reci şi snacks-urile cu 12,600 lei – preŃuri fără TVA.)
PreŃ PreŃ PreŃ PreŃ
Marja
Tip produs Marca Greutate achiziŃie achiziŃie vânzare vânzare
comercială
cu TVA fără TVA cu TVA fără TVA

Diverse PerniŃe Viva 100 g. 32%


7,604 6,390 10,000 8,403
Napolitane Joe Crunch 35 g. 28%
7,842 6,590 10,000 8,403
Snacks Snacks Krax 40 g. 53%
6,545 5,500 10,000 8,403
SeminŃe floarea
SeminŃe 50 g. 34%
soarelui 7,485 6,290 10,000 8,403
Chips Chio Chips 75 g. 20%
16,648 13,990 20,000 16,807
Snacks Snacks Lotto 35 g. 77%
4,510 3,790 8,000 6,723
Diverse Turtă dulce 130 g. 26%
7,961 6,690 10,000 8,403
SeminŃe floarea
SeminŃe 200 g. 25%
soarelui 16,000 13,445 20,000 16,807
Snacks Sticks 80 g. 93%
4,150 3,487 8,000 6,723
Coca Cola,
Suc 0.5 l. 27%
Fanta 15,800 13,277 20,000 16,807
Suc Pepsi, 7UP 0.5 l. 23%
16,300 13,697 20,000 16,807
Apă minerală Bucovina 0.5 l. 100%
7,500 6,303 15,000 12,605
Apă minerală Borsec 0.5 l. 58%
9,500 7,983 15,000 12,605
Apă minerală Poiana Negri 0.5 l. 46%
10,300 8,655 15,000 12,605

Pagina 39 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

Apă minerală Izvorul Minunilor 0.5 l. 114%


7,000 5,882 15,000 12,605
Ciocolată Milka 70 g. 46%
20,500 17,227 30,000 25,210
Ciocolată Primola 100 g. 39%
18,000 15,126 25,000 21,008
Ciocolată Poiana 100 g. 34%
18,700 15,714 25,000 21,008
Ciocolată Lion 65 g. 68%
14,900 12,521 25,000 21,008
Ciocolată Albeni 40 g. 90%
7,900 6,639 15,000 12,605
Ciocolată Mars 54 g. 61%
15,500 13,025 25,000 21,008
Diverse Croissant 60 g. 47%
10,200 8,571 15,000 12,605
Diverse BiscuiŃi 80 g. 43%
3,500 2,941 5,000 4,202
Diverse Eugenii 30 g. 88%
1,600 1,345 3,000 2,521

Pagina 40 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

10.5. Anexa 5: Planul de rambursare a creditului

Plan de rambursare - lunar

Anul Luna Anuitate Dobânda Rambursare Sold credit INTRĂRI


1 42 42 0 5,000 5,000
2 42 42 0 5,000
3 42 42 0 5,000
4 42 42 0 5,000
5 42 42 0 5,000
2005 6 42 42 0 5,000
7 134 42 93 4,907
8 133 41 93 4,815
9 133 40 93 4,722
10 132 39 93 4,630
11 131 39 93 4,537
12 130 38 93 4,444
1 130 37 93 4,352
2 129 36 93 4,259

Pagina 41 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

3 128 35 93 4,167
4 127 35 93 4,074
5 127 34 93 3,981
2006 6 126 33 93 3,889
7 125 32 93 3,796
8 124 32 93 3,704
9 123 31 93 3,611
10 123 30 93 3,519
11 122 29 93 3,426
12 121 29 93 3,333
1 120 28 93 3,241
2 120 27 93 3,148
3 119 26 93 3,056
4 118 25 93 2,963
5 117 25 93 2,870
2007 6 117 24 93 2,778
7 116 23 93 2,685
8 115 22 93 2,593
9 114 22 93 2,500
10 113 21 93 2,407
11 113 20 93 2,315
12 112 19 93 2,222
1 111 19 93 2,130
2 110 18 93 2,037
3 110 17 93 1,944
4 109 16 93 1,852
5 108 15 93 1,759
2008 6 107 15 93 1,667
7 106 14 93 1,574
8 106 13 93 1,481
9 105 12 93 1,389
10 104 12 93 1,296

Pagina 42 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

11 103 11 93 1,204
12 103 10 93 1,111
1 102 9 93 1,019
2 101 8 93 926
3 100 8 93 833
4 100 7 93 741
5 99 6 93 648
2009 6 98 5 93 556
7 97 5 93 463
8 96 4 93 370
9 96 3 93 278
10 95 2 93 185
11 94 2 93 93
12 93 1 93 0
6,396 1,396 5,000

Plan de rambursare - anual


2005 2006 2007 2008 2009 Total
Rambursare 556 1,111 1,111 1,111 1,111 5,000
Dobânda 488 394 282 171 60 1,396
Anuitate 1,044 1,505 1,394 1,282 1,171 6,396

Pagina 43 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

10.6. Anexa 6: Contul de rezultat

Contul de rezultat lunar pentru anul 2005

EXPLICAłII LUNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL


Venituri din vânzarea
1. produselor 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 30,390
2. Venituri din vânzarea serviciilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Cifra de afaceri (1+2) 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 30,390
4 Alte venituri din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total venituri din exploatare
5 (3+4) 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 30,390
6 Costul produselor vândute 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 13,883
Cheltuieli cu materiale, energie,
7 combustibil 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 3,039
Lucrări şi servicii executate de
8 terŃi 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 2,676
Impozite şi vărsăminte
9 asimilate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu remuneraŃiile
10 personalului 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600
Cheltuielile societăŃii cu
11 contribuŃiile sociale 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 1,521

Pagina 44 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

Total cheltuieli cu personalul


12 (10+11) 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 5,121
Cheltuieli cu amortizări şi
13 provizioane din exploatare 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2,880
Total cheltuieli din exploatare
14 (6+7+8+9+12+13) 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 27,599
15 Rezultat din exploatare (5-14) 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 2,791
16 Venituri financiare 0 0 0 0 0 2,736 0 0 0 0 0 0 2,736
17 Cheltuieli financiare 2,778 42 42 42 42 42 42 41 40 39 39 38 3,224
18 Rezultat financiar (16-17) -2,778 -42 -42 -42 -42 2,694 -42 -41 -40 -39 -39 -38 -488
Rezultatul curent al
19 exercitiului (15+18) -2,545 191 191 191 191 2,927 191 192 192 193 194 195 2,303
20 Venituri totale (5+16) 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 5,268 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 33,126
21 Cheltuieli totale (14+17) 5,078 2,342 2,342 2,342 2,342 2,342 2,342 2,341 2,340 2,339 2,338 2,338 30,823
22 Rezultatul brut (15+18) -2,545 191 191 191 191 2,927 191 192 192 193 194 195 2,303
23 Impozit pe profit 0 0 0 0 0 183 31 31 31 31 31 31 368
24 Rezultat net (22-23) -2,545 191 191 191 191 2,744 160 161 162 162 163 164 1,934

repartizări dividende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contul de rezultat anual pentru perioada 2005 - 2009

EXPLICAłII 2005 2006 2007 2008 2009

Venituri din vânzarea


1. produselor 30,390 73,921 127,525 182,764 188,933
2. Venituri din vânzarea serviciilor 0 0 0 0 0
3. Cifra de afaceri (1+2) 30,390 73,921 127,525 182,764 188,933

Pagina 45 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

4 Alte venituri din exploatare 0 0 0 0 0


Total venituri din exploatare
5 (3+4) 30,390 73,921 127,525 182,764 188,933
6 Costul produselor vândute 13,883 33,887 59,322 84,979 88,526
Cheltuieli cu materiale, energie,
7 combustibil 3,039 7,392 12,752 18,276 18,893
Lucrări şi servicii executate de
8 terŃi 2,676 5,182 7,990 10,847 11,032
Impozite şi vărsăminte
9 asimilate 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu remuneraŃiile
10 personalului 3,600 4,320 5,184 6,739 8,087
Cheltuielile societăŃii cu
11 contribuŃiile sociale 1,521 1,825 2,190 2,847 3,417
Total cheltuieli cu personalul
12 (10+11) 5,121 6,145 7,374 9,587 11,504
Cheltuieli cu amortizări şi
13 provizioane din exploatare 2,880 6,580 12,460 16,360 16,360
Total cheltuieli din exploatare
14 (6+7+8+9+12+13) 27,599 59,186 99,898 140,049 146,315
15 Rezultat din exploatare (5-14) 2,791 14,735 27,626 42,716 42,618
16 Venituri financiare 2,736 3,515 7,086 3,705 0
17 Cheltuieli financiare 3,224 3,909 5,868 3,876 60
18 Rezultat financiar (16-17) -488 -394 1,218 -171 -60
Rezultatul curent al
19 exercitiului (15+18) 2,303 14,342 28,844 42,544 42,557
20 Venituri totale (5+16) 33,126 77,436 134,611 186,469 188,933
21 Cheltuieli totale (14+17) 30,823 63,095 105,767 143,925 146,375
22 Rezultatul brut (15+18) 2,303 14,342 28,844 42,544 42,557
23 Impozit pe profit 368 2,295 4,615 6,807 6,809
24 Rezultat net (22-23) 1,934 12,047 24,229 35,737 35,748

Pagina 46 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

10.7. Anexa 7: Descrierea costurilor de exploatare

Costuri de exploatare lunare pentru anul 2005

DETALIERE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2,005
I. Costuri de producŃie (Directe) 1,837 1,837 1,837 1,837 1,837 1,837 1,837 1,837 1,837 1,837 1,837 1,837 22,043
Costul produselor vândute 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 13,883
Consumabile, obiecte de inventar 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 608
Energie electrică şi termică 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 2,431
Salarii direct productive 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600
Asigurări sociale 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 1,521
II. Costuri indirecte variabile 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 2,112
Servicii de reparaŃii şi întreŃinere 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 608
Alte servicii executate de terŃi 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 304
Chirii 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200
III. Costuri indirecte fixe 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 3,444
Amortizare indirect productivă 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2,880
Salarii personal indirect productiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxe postale şi de telecomunicaŃii 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 540
Servicii bancare 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Taxe şi impozite indirecte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL CHELTUIELI DE
EXPLOATARE(I+II+III) 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 27,599

Pagina 47 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

Costuri de exploatare anuale pentru perioada 2005 - 2009

DETALIERE 2005 2006 2007 2008 2009


I. Costuri de producŃie (Directe) 22,043 47,424 79,449 112,842 118,923
Costul produselor vândute 13,883 33,887 59,322 84,979 88,526
Consumabile, obiecte de inventar 608 1,478 2,550 3,655 3,779
Energie electrică şi termică 2,431 5,914 10,202 14,621 15,115
Salarii direct productive 3,600 4,320 5,184 6,739 8,087
Asigurări sociale 1,521 1,825 2,190 2,847 3,417
II. Costuri indirecte variabile 2,112 4,618 7,426 10,283 10,468
Servicii de reparaŃii şi întreŃinere 608 1,478 2,550 3,655 3,779
Alte servicii executate de terŃi 304 739 1,275 1,828 1,889
Chirii 1,200 2,400 3,600 4,800 4,800
III. Costuri indirecte fixe 3,444 7,144 13,024 16,924 16,924
Amortizare indirect productivă 2,880 6,580 12,460 16,360 16,360
Salarii personal indirect productiv 0 0 0 0 0
Taxe postale şi de telecomunicaŃii 540 540 540 540 540
Servicii bancare 24 24 24 24 24
Taxe şi impozite indirecte 0 0 0 0 0
TOTAL CHELTUIELI DE
EXPLOATARE(I+II+III) 27,599 59,186 99,898 140,049 146,315

Pagina 48 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

10.8. Anexa 8: BilanŃ previzionat

SituaŃia patrimonială lunară pentru anul 2005

EXPLICAłII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
ACTIVE
Active fixe
Active brute 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400
Amortizări aferente 240 480 720 960 1,200 1,440 1,680 1,920 2,160 2,400 2,640 2,880 2,880
ACTIVE FIXE NETE 14,160 13,920 13,680 13,440 13,200 12,960 12,720 12,480 12,240 12,000 11,760 11,520 11,520
Active curente
Stocuri 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
CreanŃe-clienŃi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte active curente 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Numerar utilizabil 1,695 2,126 2,557 2,988 3,419 6,586 6,741 7,080 7,420 7,668 8,010 8,352 8,352
TOTAL ACTIVE CURENTE 3,095 3,526 3,957 4,388 4,819 7,986 8,141 8,480 8,820 9,068 9,410 9,752 9,752
TOTAL ACTIVE 17,255 17,446 17,637 17,828 18,019 20,946 20,861 20,960 21,060 21,068 21,170 21,272 21,272

PASIVE
Capital
Capital social 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800
Rezultatul exerciŃiului -2,545 -2,354 -2,163 -1,972 -1,781 962 1,123 1,284 1,445 1,608 1,771 1,934 1,934
- Repartizarea profitului
la dividende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagina 49 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

- Repartizarea profitului
la rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,934 1,934
Rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,934 1,934
TOTAL CAPITAL 12,255 12,446 12,637 12,828 13,019 15,762 15,923 16,084 16,245 16,408 16,571 16,734 16,734
Datorii pe termen mediu şi
lung
Datorii străinatate
Datorii în Ńară 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4,907 4,815 4,722 4,630 4,537 4,444 4,444
TOTAL DATORII PE
TERMEN MEDIU ŞI LUNG 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4,907 4,815 4,722 4,630 4,537 4,444 4,444
Pasive curente
Furnizori şi conturi asimilate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impozit pe profit 0 0 0 0 0 183 31 61 92 31 62 93 93
Dividende datorate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte pasive curente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVE CURENTE 0 0 0 0 0 183 31 61 92 31 62 93 93
TOTAL PASIVE 17,255 17,446 17,637 17,828 18,019 20,946 20,861 20,960 21,060 21,068 21,170 21,272 21,272
Verificare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BilanŃ previzionat pentru perioada 2005 - 2009

Anul
PoziŃia 2005 2006 2007 2008 2009
ACTIVE
Active fixe
Active brute 14,400 32,900 62,300 81,800 81,800
Amortizări aferente 2,880 9,460 21,920 38,280 54,640
ACTIVE FIXE NETE 11,520 23,440 40,380 43,520 27,160
Active curente

Pagina 50 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

Stocuri 1,200 2,919 5,036 7,217 7,460


CreanŃe-clienŃi 0 0 0 0 0
Alte active curente 200 5,838 10,071 14,434 14,921
Numerar utilizabil 8,352 492 900 26,390 76,657
TOTAL ACTIVE CURENTE
9,752 9,249 16,006 48,041 99,038
TOTAL ACTIVE 21,272 32,689 56,386 91,561 126,198

PASIVE
Capital
Capital social 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800
Rezultatul exerciŃiului 1,934 12,047 24,229 35,737 35,748
- Repartizarea profitului
la dividende 0 0 0 0 0
- Repartizarea profitului
la rezerve 1,934 12,047 24,229 35,737 35,748
Rezerve 1,934 13,981 38,210 73,947 109,695
TOTAL CAPITAL 16,734 28,781 53,010 88,747 124,495
Datorii pe termen mediu şi
lung
Datorii străinatate 0 0 0 0 0
Datorii în Ńară 4,444 3,333 2,222 1,111 0
TOTAL DATORII PE
TERMEN MEDIU ŞI LUNG 4,444 3,333 2,222 1,111 0
Pasive curente
Furnizori şi conturi asimilate 0 0 0 0 0
Impozit pe profit 93 574 1,154 1,702 1,702
Dividende datorate 0 0 0 0 0
Alte pasive curente 0 0 0 1 1
TOTAL PASIVE CURENTE 93 574 1,154 1,702 1,703
TOTAL PASIVE 21,272 32,689 56,386 91,561 126,198

Pagina 51 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

10.9. Anexa 9: Fluxul de numerar


Flux de numerar lunar pentru anul 2005
275.3096733

EXPLICAłII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
1) Fluxul de numerar din exploatare 1,073 473 473 473 473 473 289 473 473 381 473 473 5,996
Profitul/pierderea activităŃii de exploatare 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 2,791
+ Cheltuiala cu amortizarea şi provizioanele în
exerciŃiul curent 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2,880
- Impozitul pe profit plătit 0 0 0 0 0 0 183 0 0 92 0 0 275
± VariaŃia Necesarului de fond de rulment
(∆NFR) 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600
2) Fluxul de numerar din activitatea de
investiŃii -14,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14,400
- AchiziŃiile de imobilizări 14,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,400
3) Fluxul de numerar din activitatea
financiară 12,822 -42 -42 -42 -42 2,694 -134 -133 -133 -132 -131 -130 14,556

+ Creşterea creditelor pe termen lung şi scurt 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000


- Rambursarea creditelor pe termen lung şi
scurt 0 0 0 0 0 0 93 93 93 93 93 93 556
+ Creşterea capitalului social 10,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,600
- PlăŃi pentru dividende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Venituri financiare încasate 0 0 0 0 0 2,736 0 0 0 0 0 0 2,736
- Cheltuieli financiare plătite 2,778 42 42 42 42 42 42 41 40 39 39 38 3,224
Cash flow net -505 431 431 431 431 3,167 155 339 340 249 341 342 6,152
LichidităŃi la începutul perioadei 2,200 1,695 2,126 2,557 2,988 3,419 6,586 6,741 7,080 7,420 7,668 8,010 2,200
LichidităŃi la sfârşitul perioadei 1,695 2,126 2,557 2,988 3,419 6,586 6,741 7,080 7,420 7,668 8,010 8,352 8,352

Pagina 52 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

Flux de numerar anual pentru perioada 2005 - 2009

EXPLICAłII 2005 2006 2007 2008 2009

1) Fluxul de numerar din exploatare 5,996 12,145 29,701 46,273 51,438


Profitul/pierderea activităŃii de exploatare 2,791 14,735 27,626 42,716 42,618
+ Cheltuiala cu amortizarea şi provizioanele în
exerciŃiul curent 2,880 6,580 12,460 16,360 16,360
- Impozitul pe profit plătit 275 1,814 4,035 6,259 6,809
± VariaŃia Necesarului de fond de rulment
(∆NFR) 600 -7,357 -6,350 -6,544 -731

2) Fluxul de numerar din activitatea de - - - -


investiŃii 14,400 18,500 29,400 19,500 0
- AchiziŃiile de imobilizări 14,400 18,500 29,400 19,500 0

3) Fluxul de numerar din activitatea


financiară 14,556 -1,505 106 -1,282 -1,171
+ Creşterea creditelor pe termen lung şi
scurt 5,000 0 0 0 0
- Rambursarea creditelor pe termen lung şi
scurt 556 1,111 1,111 1,111 1,111
+ Creşterea capitalului social 10,600 0 0 0 0
- Retragerea capitalului social 0 0 0 0 0
- PlăŃi pentru dividende 0 0 0 0 0
+ Venituri financiare încasate 2,736 3,515 7,086 3,705 0
- Cheltuieli financiare plătite 3,224 3,909 5,868 3,876 60
Cash flow net 6,152 -7,860 408 25,491 50,267
LichidităŃi la începutul perioadei 2,200 8,352 492 900 26,390
LichidităŃi la sfârşitul perioadei 8,352 492 900 26,390 76,657

Pagina 53 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

10.10. Anexa 10: Indicatori de analiză a afacerii

Sinteza indicatorilor de analiză a afacerii pe perioada previzionată


DENUMIRE 2005 2006 2007 2008 2009
INDICATORI DE LICHIDITATE
LICHIDITATE GLOBALĂ 104.60 16.12 13.87 28.22 58.16
LICHIDITATEA IMEDIATĂ 89.59 0.86 0.78 15.50 45.02
INDICATORI DE ÎNDATORARE
RATA DATORIILOR 0.21 0.12 0.06 0.03 0.01
RATA DE SOLVABILITATE 0.27 0.12 0.04 0.01 0.00
RATA DE ACOPERIRE A CAPITALULUI PROPRIU (GRADUL DE ÎNDATORARE) 0.27 0.14 0.06 0.03 0.01
RATA DE ACOPERIRE A SERVICIULUI DATORIILOR 1.36 3.18 4.31 7.94 30.57
INDICATORI DE GESTIUNE
VITEZA DE ROTAłIE A ACTIVELOR CIRCULANTE PRIN CIFRA DE AFACERI (zile) 117.13 45.67 45.81 95.94 191.33
VITEZA DE ROTAłIE A STOCURILOR (zile) 14.41 14.41 14.41 14.41 14.41
INDICATORI DE RENTABILITATE
MARJA PROFITULUI DE EXPLOATARE (%) 9.18 19.93 21.66 23.37 22.56
MARJA PROFITULUI NET (%) 6.36 16.30 19.00 19.55 18.92
RENTABILITATEA CAPITALULUI PROPRIU (%) 11.56 41.86 45.71 40.27 28.71
RENTABILITATEA ACTIVELOR TOTALE (%) 25.98 55.83 61.56 50.70 33.77

Pagina 54 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

10.11. Anexa 11: Grafice suplimentare

Ratele de lichiditate

120.00
104.60

100.00 89.59

80.00

58.16
60.00
45.02

40.00 28.22

16.12 13.87 15.50


20.00
0.86
0.78

0.00
2005 2006 2007 2008 2009

LICHIDITATE GLOBALĂ LICHIDITATEA IMEDIATĂ

Pagina 55 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

Rata datoriilor

0.25 0.21

0.20

0.15 0.12

0.10
0.06

0.03
0.05
0.01

0.00
2005 2006 2007 2008 2009

Pagina 56 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

Rata de acoperire a capitalului

0.27
0.30

0.25

0.20
0.14

0.15
0.06
0.10
0.03
0.01
0.05

0.00
2005 2006 2007 2008 2009

Pagina 57 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

Marja profitului din exploatare


23.37
25.00 22.56
21.66
19.93

20.00

15.00

9.18
10.00

5.00

0.00
2005 2006 2007 2008 2009

Pagina 58 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

Marja profitului net


19.00 19.55
18.92
20.00
16.30
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
6.36
8.00

6.00
4.00
2.00
0.00
2005 2006 2007 2008 2009

Pagina 59 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

Rentabilitatea capitalului propriu

45.71
50.00 41.86
40.27
45.00
40.00
35.00 28.71

30.00
25.00
20.00
11.56
15.00
10.00
5.00
0.00
2005 2006 2007 2008 2009

Pagina 60 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

Rentabilitatea activelor totale

70.00 61.56

55.83
60.00 50.70

50.00

33.77
40.00
25.98
30.00

20.00

10.00

0.00
2005 2006 2007 2008 2009

Pagina 61 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

EvoluŃia comparativă a Profitului net, Cash Flow-ului din exploatare, şi


Cash Flow-ului net înainte de plata dividendelor
Profitul net

60,000
Cash Flow din
exploatare
50,000

40,000 Cash Flow net


înainte de plata
dividendelor
30,000
Mii Lei

20,000

10,000

-10,000
2005 2006 2007 2008 2009
Profitul net 1,934 12,047 24,229 35,737 35,748
Cash Flow din exploatare 5,996 12,145 29,701 46,273 51,438
Cash Flow net înainte de plata 6,152 -7,860 408 25,491 50,267
dividendelor

Pagina 62 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

EvoluŃia comparativă a Cifrei de Afaceri şi a Rezultatului Net

188,933
200,000 182,764

180,000

160,000
127,525
140,000

120,000
Mii Lei

100,000
73,921
80,000

60,000 35,737 35,748


30,390
24,229
40,000
1,934 12,047
20,000

0
2005 2006 2007 2008 2009

Cifra de afaceri Rezultatul net

Pagina 63 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

EvoluŃia Cash Flow-ului din exploatare şi a Serviciului datoriei

60,000
51,438

46,273
50,000

40,000
29,701
M ii Lei

30,000

20,000 12,145

6,980
5,996 5,020 4,987
10,000 3,780
1,171

0
2005 2006 2007 2008 2009

Fluxul de numerar din exploatare Serviciul datoriei

Pagina 64 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

10.12. Anexa 12: SocietăŃi din domeniu

1. Nume societate: Alcor Holding


Adresă: Bd. Mircea Vodă 40/130, sector 3, Bucureşti
Telefon: (021) 321 68 52; 0722 256 610
Fax: (021) 321 68 52
E-mail: office@alcor-holding.ro
Adresă internet: http://www.alcor-holding.ro
Domeniu: Produse cafea şi automate distribuŃie

2. Nume societate: Delmario SRL


Adresă:
Telefon: 0740 319 870
Fax:
E-mail: office@cafeexpert.ro
Adresă internet: http://www.cafeexpert.ro
Domeniu: Produse cafea şi automate distribuŃie

3. Nume societate: Kaferom Automatic


Adresă: Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 4A, sector 3, Bucureşti
Telefon: 021 340 39 01
Fax: 021 340 39 01
E-mail: kaferom_automatic@yahoo.com
Adresă internet: http://www.kaferom.ro
Domeniu: Instalare distribuitoare automate

4. Nume societate: Accesso SRL


Adresă: Str. Iuliu Maniu, nr. 72, Arad
Telefon: 0257 270 850
Fax: 0257 270 850

Pagina 65 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

E-mail: office@accesso.ro
Adresă internet: http://www.accesso.ro
Domeniu: Produse cafea şi automate distribuŃie

5. Nume societate: Dannytech SRL


Adresă: Str. Martir Ioan Stanciu, nr. 11, Timişoara
Telefon: 0256 487 896; 0724 538 752
Fax: 0256 487 896
E-mail: info@dannytech.net
Adresă internet: http://dannytech.net
Domeniu: Instalare distribuitoare automate

6. Nume societate: Comir Grup SRL


Adresă: Bd. Timişoara nr. 84, sector 6, Bucureşti
Telefon: 021 444 31 70
Fax: 021 444 31 70
E-mail: automatecafea@comirgrup.ro
Adresă internet: http://www.comirgrup.ro
Domeniu: Amplasare, gestionare, comercializare automate de cafea şi consumabile

7. Nume societate: Unicom Systems


Adresă: Str. Trotuşului, nr. 25, sect. 1, Bucureşti
Telefon: 021 223 30 95; 021 223 30 99; 0723 588 280; 0745 188 420
Fax: 021 223 27 74; 021 223 26 43
E-mail: danbogdan@unicom.ro
Adresă internet: http://www.automatedecafea.ro
Domeniu: Vânzare şi instalare automate băuturi calde, consumabile

8. Nume societate: Danemar Trading SA


Adresă: Str. Grigore Alexandrescu, nr. 76, sector 1, Bucureşti
Telefon: 021 230 03 09

Pagina 66 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

Fax: 021 231 46 39


E-mail: info@tonomat.com
Adresă internet: http://tonomat.danemartrading.ro
Domeniu: Instalare distribuitoare automate diverse

9. Nume societate: Dair Comexim 2000 SRL


Adresă: Str. Acvila, nr. 27-29, sect. 5, Bucureşti
Telefon: 021 410 98 36
Fax: 021 410 96 63
E-mail: dair@saeco-romania.com
Adresă internet: http://www.saeco-romania.com
Domeniu: Importator autorizat Saeco în România

10. Nume societate: Mac Icrist Trade SRL


Adresă: Str. Frasinului, nr. 1, Timişoara
Telefon: 0256 426 100; 0722 206 582
Fax: 0256 426 100
E-mail: sales@mac-icrist-trade.com
Adresă internet: http://www.mac-icrist-trade.com
Domeniu: Exploatare a automatelor de băuturi calde şi reci

11. Nume societate: Smart Vending SRL


Adresă:
Telefon: 021 326 51 24
Fax: 021 326 51 24
E-mail: cmanu@smartvending.ro
Adresă internet: http://www.smartvending.ro
Domeniu: Comercializare automate băuturi şi servicii de service

12. Nume societate: Tecno Vending SRL


Adresă: Str. Andrei Mureşanu, nr. 59, com. Voluntari, jud. Ilfov

Pagina 67 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

Telefon: 0745 042 856


Fax:
E-mail: info@tecnovending.ro; sales@tecnovending.ro; service@tecnovending.ro
Adresă internet: http://www.tecnovending.ro
Domeniu: Aparate vending, consumabile, piese de schimb, cu plata în rate

13. Nume societate: Rom Euro Service


Adresă: Str. Sf. Atanasie, nr. 48B
Telefon: 0232 216 893; 0232 261 875; 0744 514 443
Fax: 0232 216 893
E-mail: office@saecoiasi.ro; service@saecoiasi.ro
Adresă internet: http://www.saecoiasi.ro
Domeniu: AsistenŃă tehnică şi piese de schimb aparate Saeco

14. Nume societate: Rolass SRL


Adresă: Str. Lotrului, nr. 11, Iaşi
Telefon: 0723 586 449
Fax: 0232 436 337
E-mail: vending@rpi.ro
Adresă internet: http://vending.rpi.ro
Domeniu: Amplasare, vânzare automate cafea – inclusiv second hand, consumabile

15. Nume societate: Alois Dallmayr Automaten-Service SRL


Adresă: Str. Mihai Viteazu, nr. 166, 500183, Braşov
Telefon: 0268 428 488
Fax: 0268 428 482
E-mail: contact@dallmayr.ro
Adresă internet: http://www.dallmayr.ro
Domeniu: Instalare distribuitoare produse

Pagina 68 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.
ReŃea de distribuitoare automate de produse

Pagina 69 din 68
Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a
citirii materialelor din această lucrare.