Sunteți pe pagina 1din 3

Obligatiile vanzatorului

De regula vanzatorul are doua obligatii principale: sa predea cumparatorului luc


rul vandut si sa-l garanteze pentru evictiune si pentru viciile lucrului.
Obligatia de predare a lucrului vandut
Cadrul conceptual al obligatiei de predare
Prin predare se intelege obligatia vanzatorului de a pune la dispozitia cumparat
orului bunul vandut, in asa fel incat cumparatorul sa intre in detentia bunului.
Obiectul predarii si conformitatea
Daca bunul este individual determinat acesta se va preda in starea in care se af
la la momentul realizarii acordului de vointa, iar daca bunul este determinat pr
in caractere generice el se va preda in starea existenta in momentul individuali
zarii lui prin cantarire, masurare, numarare.
Daca bunul vandut este un imobil, mai cu seama teren, se pune problema clarifica
rii conditiei de conformitate stabilita de legiuitor in art. 1327 C. civil pe ata
t masura.
Locul predarii
In lipsa unei stipulatii exprese in contract, predarea se va face la locul situa
tiunii bunului vandut, in momentul incheierii contractului (art.1319 C.civil).
In cazul bunurilor determinate prin caractere generice in lipsa unei stipulatiun
i, plata se va face la domiciliul sau sediul debitorului.
Obligatia de garantie pentru evictiune in dreptul civil
Potrivit art. 1336 C. civil, vanzatorul este obligat sa-l garanteze pe cumparato
r pentru linistita si utila posesie a bunului.
Evictiunea intervine in cazul in care o terta persoana sau vanzatorul insusi pre
tinde ca are un drept asupra bunului vandut.
Obligatia de garantie a vanzatorului rezultand din fapte personale
Sediul materie este articolul 1339 C. civil potrivit caruia vanzatorul raspunde
fata de cumparator pentru faptul personal care poate sa insemne fie o tulburare de
drept, fie de fapt. De exemplu, vazatorul si-a rezervat dreptul de uzufruct, de
servitute asupra bunului vandut, fie il deposedeaza pe cumparator de o parte di
n terenul vandut. Indiferent ca este o tulburare de drept sau de fapt cumparator
ul se poate apara printr-o exceptie personala numita exceptia de garantie.
Daca vanzatorul vinde de doua ori acelasi imobil, va raspunde fata de primul cum
parator daca cel de-al doilea si-a intabulat titlul in cartea funciara.
Totodata, obligatia de garantie pantru evictiune a vanzatorului se transmite si
mostenitorilor acestuia.
Obligatia de garantie a vanzatorilor pentru evictiunea care rezulta din fapta un
ei terte persoane
Vanzatorul raspunde pentru evictiunea care provine din fapta tertei persoane, da
ca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a)Fapta tertei persoane sa fie o tulburare de drept
Exista tulburare de drept ori de cate ori terta persoana revendica de la cumpara
tor bunul vandut considerand ca are un drept legitim asupra lui. Daca exista tul
burare de fapt, cumparatorul se poate apara singur prin intermediul actiunilor
posesorii.
b)Cauza evictiunii sa fie anterioara vanzarii.
Vanzatorul raspunde fata de cumparator daca evictiunea are o cauza anterioara va
nzarii.
c)Cauza evictiunii sa nu fi fost cunoscuta de cumparator.
Obligatia de garantie pentru evictiune exista numai daca, in momentul cumpararii
, cumparatorul nu a cunoscut faptul ca o terta persoana are un drept asupra lucr
ului cumparat.
Efectele obligatiei de garantie pentru evictiune
Evictiunea poate fi totala sau partiala.
a)Evictiunea totala
Cumparatorul are dreptul sa pretinda vanzatorului valoarea fructelor pe care le-
a predat tertului evingator, fructe percepute dupa ca a luat cunostinta de adeva
ratul proprietar, pentru ca din acel moment el este consierat de rea credinta.
Cumparatorul are dreptul sa pretinda vanzatorului cheltuielile de judecata pe ca
re le-a platit cu ocazia cererii prin care a fost evins de catre tert plus chelt
uielile facute cu incheierea contractului.
Cumparatorul are dreptul sa pretinda si daune interese (despagubiri ) in baza ar
t. 1314 pct. 4 C.civ. coroborat cu art. 1350 C.civ.
b)Evictiunea partiala
In cazul evictiunii partiale cumparatorul isi pierde o fractiune (parte) din luc
rul cumparat, fie o cota ideala din dreptul de proprietate, fie ca terta persoa
na si-a valorificat un drept cu privire la lucru (de exemplu un drept de abitati
e , superficie, servitute)
Rezolutia vanzarii intervine in cazul in care evictiunea unei parti din lucru sa
u drept este atat de importanta, ca daca ar fi stiut, cumparatorul n-ar fi cumpa
rat.
Obligatia de garantie pentru evictiune in dreptul comercial
Este stiut ca vanzarea comericala are ca obiect bunuri mobile, asa inca
t este interesant de stiut daca dispozitiile din Codul comercial referitoare la
bunuri mobile vandute se aplica si in materie comerciala.
Fata de imprejurarea ca in legislatia comerciala nu exista dispozitii sp
eciale referitoare la obligatia de garantie pentru evictiune, evident ca se vor
aplica dispozitiile din C.civ.
Este interzis vanzatorului sal tulbure pe cumparator in linistita folosin
ta a dreptului de proprietate asupra fondului de comert prin fapta de exercitare
a aceluiasi comert sau a unuia asemanator in vecinatatea fondului de comert van
dut.
Obligatia cumparatorului
Obligatia de plata a pretului
Locul si data platii
Plata pretului se face la locul si in momentul in care se face predarea bunului
vandut daca nu s-a prevazut altfel in contract (art. 1326 C.civ.) Predarea se fa
ce la locul unde se afla bunul sau domiciliul ori sediul vanzatorului.
Trebuie spus ca vointa partilor este suverana in privinta locului si datei plati
i pretului, dispozitiile Codului civil fiind supletive.
Plata pretului se face integral, potrivit principiului indivizibilitatii platii.
Plata pretului se poate face in rate (pe credit), dar si in acest caz plata pret
ului este o prestatie unica, plata in rate fiind o modalitate de executare, deci
nu este o vanzare succesiva. Astfel, termenul de prescriptie pentru plata pretu
lui incepe sa curga de la data stabilita prin contract pentru plata ultimei rate
si pentru ratele neplatite anterior.
Cumparatorul poate face plata si anticipat insa dobanda va fi calculata si dator
ata pana la termenul prevazut in contract cu exceptia cazului cand vanzatorul co
nsimte recalcularea ei in functie de data platii.
Dovada platii se va face potrivit art. 46 C.com. Daca plata pretului s-a facut p
rin virament bancar dovada se va face numai prin extras de cont bancar.
Obligatia cumparatorului la plata dobanzilor
In dreptul civil, art. 1363 C.civ. prevede obligatia pentru cumparator de a plat
i vanzatorului dobanda pana la achitarea integrala a pretului, daca sunt indepli
nite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
- Exista conventie in sensul obligarii cumparatorului si la plata unei dobanzi;
- Lucrul vandut, prin natura lui, este producator de fructe naturale sau civile;
- In toate celelate cazuri numai din momentul punerii in intarzirere a cumparato
rului printr-o notificare. Dobanda se va calcula din momentul notificarii facute
cumparatorului.
Sanctiunea neplatii pretului (art. 1365 C.civ.)
Neexecutarea obligatiei de plata a pretului de catre cumparator da dreptul vanza
torului sa aleaga intre:
- Executarea in natura (fortata) a obligatiei de catre cumparator, actiunea puta
nd fi intentata in termenul de prescriptie de 3 ani.
- Invocarea exceptiei de neexecutare a contractului daca vanzatorul insusi nu si
-a indeplinit obligatia de predare a bunului vandut;
- Rezolutiunea contractului, in conditiile art. 1020, 1021, si 1101 C.civ. si al
e legislatiei speciale.
In dreptul comercial, rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare se produce
de drept (ope legis), potrivit art. 67 C.com. care prevede: cand mai inainte de e
xpirarea termenului fixat pentru executarea conventiunii, una din parti a oferit
celeilalte predarea lucrului vandut sau plata pretului, si acesta nu-si indepli
neste la termenul fixat obligatiunea sa, atunci conditiunea rezolutorie se impli
neste de drept in favoarea partii care isi executase obligatiunea sa.
Obligatia de primire a lucrului vandut
Luarea in primire a lucrului se va face la locul si la termenul la care vanzator
ul era obligat sa-l predea, cumparatorul urmand sa suporte si cheltuielile ridic
arii bunului de la locul predarii.