Sunteți pe pagina 1din 23

NORMATIV 

PENTRU CALCULUL COEFICIENTULUI 
GLOBAL DE IZOLARE TERMICĂ LA 
CLĂDIRI CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT CELE DE LOCUIT 
INDICATIV C107/2­97 

Elaborat de INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE­DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII Şl 
ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR 
DIRECTOR DEPARTAMENT:....  Dr.ing. Şerban PETRE LAZĂR 
ŞEF LABORATOR:.............  fiz. Constanta MARIN PERIANU 
RESPONSABIL TEMĂ: ......  fiz. Constanţa MARIN PERIANU 
ing. Adrian ŢABREA 

C U P R I N S 

1.  GENERALITĂŢI 
a.  Obiect. 
b.  Convenţii 
c.  Clasificarea clădirilor cu altă destinaţie decât cea de locuire 
2.  CALCULUL COEFICIENTULUI GLOBAL DE IZOLARE TERMICĂ EFECTIV, G1 
3.  CALCULUL COEFICIENTULUI GLOBAL G1 DE REFERINŢĂ. 
a.  Relaţia generală de calcul 
b.  Valorile coeficienţilor de control a,b,c,d,e 
c.  Aporturile solare 
4.  ANEXA A: REGLEMENTĂRI TEHNICE CONEXE 
5.  ANEXA B: CLASA DE INERŢIE TERMICĂ 
a.  B1: CALCULUL CLASEI DE INERŢIE TERMICĂ 
b.  B2: EXEMPLU DE CALCUL AL INERŢIEI TERMIC 
6.  ANEXA C: INDICELE SOLAR 
c.  CALCULUL INDICELUI SOLAR 
d.  EXEMPLU DE CALCUL AL ÎNĂLŢIMII MEDII 
PONDERATE Şl AL COEFICIENTULUI a. 
7.  ANEXA D: EXEMPLU DE CALCUL AL COEFICIENTULUI 
G1ref
NORMATIV  PENTRU  CALCULUL  Indicativ C 
COEFICIENTULUI GLOBAL DE IZOLARE  107/2­97 
TERMICĂ  LA CLĂDIRI  CU ALTĂ 
DESTINAŢIE DECÂT LOCUIREA 

1 GENERALITĂŢI 
1.1  Obiect 
Prezentul  normativ  are  ca  obiect  stabilirea  metodei  de  calcul a  caracteristicii  de  performanţă 
termoenergetică globală a clădirilor cu altă destinaţie decât locuirea, al căror regim de înălţime 
nu depăşeşte P+10 etaje. 
Această caracteristică este denumită «COEFICIENT GLOBAL DE IZOLARE TERMICĂ , este 
notată cu simbolul G1 şi are unitatea de măsură W/(m 3 K). 
Verificarea criteriului de satisfacere a exigenţei de performanţă termoenergetică globală a unei 
clădiri cu altă destinaţie decât locuirea, sau a unei părţi de clădire, se face pe baza relaţiei: 
G1 £ G1ref  [W/(m 3 K)]    (1) 
Coeficientul G1 este un indicator convenţional al nivelului de performanţă termoenergetică «de 
iarnă», al unei clădiri în ansamblul ei, sau al unei părţi de clădire, distinctă din punct de vedere 
funcţional. 
Prin calculul coeficientului global de referinţă G1 ref se stabilesc performanţele termoenergetice 
ale clădirii conform proiectului de arhitectură, performanţe ce trebuie asigurate prin proiectul de 
execuţie şi menţinute pe toată durata de viaţă a clădirii. 
Coeficientul global de izolare termică, G1, al unei clădiri sau al unei părţi de clădire reprezintă 
pierderile orare de căldură prin transmisie prin  elementele de închidere ale  acesteia, pentru o 
diferenţă  de temperatură de un  grad  între  interior şi  exterior,  raportate  ia  volumul  încălzit  al 
acesteia. 

Pe lângă performanţa termoenergetică globală, clădirea în ansamblu şi elementele de închidere 
trebuie  să  răspundă  şi  celorlalte  criterii  de performanţă  privind  confortul  interior  din punct  de 
vedere  termotehnic  şi  transferul  de  căldură  şi  masă  prin  elementele  de  închidere,  conform 
legislaţiei în vigoare. 
De asemenea, permeabilitatea  la aer a elementelor de închidere ale unei clădiri trebuie să  fie 
astfel încât rata de ventilare suplimentară (calculata conform STAS 6472/7 în raport cu rata de 
ventilare  specifică  (conform  «Normativ  privind  igiena  compoziţiei  aerului  în  spaţii  cu  diverse 
destinaţii, în funcţie de activităţile desfăşurate, în regim de vară ­ iarnă») să nu fie mai mare, în 
medie, de 0,2 schimburi pe oră, în sezonul de încălzire. 
Prevederile prezentului normativ se aplică la proiectarea, verificarea şi expertizarea proiectelor 
noi de clădiri cu altă destinaţie decât cea de locuire şi are caracter de recomandare pentru 
amenajări sau modernizări ale clădirilor existente. Prezentul normativ cuprinde: 
­  metoda  de  calcul  a  coeficientului  global  G1  efectiv,  pe  baza  proiectului  de  clădire,  pentru 
stabilirea  performanţei  termoenergetice  globale  reale  ale  acesteia;  ­metoda  de  calcul  a 
coeficientului  global  de  referinţă,  G1ref,  pe  baza  coeficienţilor  de  control  ai  elementelor  de 
închidere,  stabiliţi prin prezentul  normativ în  funcţie de tipul de clădire  şi zona climatică  şi  pe 
baza suprafeţelor aferente acestor elemente. 

Elaborat de:  Aprobat de: 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN  MLPAT 
ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR  cu ordinul nr.24/N 
INCERC  din 19.02.1997
1.2 Convenţii 
1.2.1 Volum încălzit 
Prin  convenţie,  pe  lângă  spaţiile  încălzite  direct,  sunt  considerate  "încălzite"  şi  holurile, 
camerele  de  depozitare,  dulapurile  din  pereţi,  spaţiile  de  circulaţie  comună,  scările, 
ascensoarele, dacă sunt în comunicare cu spaţiile încălzite sau sunt situate la un nivel unde 
majoritatea spaţiilor sunt încălzite, chiar dacă ele nu sunt prevăzute cu elemente de încălzire. 
Volumul ocupat de o vitrină face parte din volumul încălzit chiar dacă este despărţit de acesta 
printr­un  geam  şi,  în  acest  caz,  se  consideră că  peretele  exterior  al  volumului  încălzit  este 
geamul exterior al vitrinei. 

1.2.2 Volumul neîncălzit 
Spaţiile reprezentând pivniţe,  garaje, subsoluri tehnice,  ganguri (durhiuri), poduri, etc, care 
nu sunt prevăzute cu elemente de încălzire şi nici nu îndeplinesc condiţiile de la oct.1.2.1 sunt 
considerate ca "neîncălzite". 
Volumul  ocupat  de  un  windfang  sau  sas  nu  este  considerat  ca  făcând  parte  din  volumul 
încălzit. 

1.3 Clasificarea clădirilor cu altă destinaţie decât cea de locuire 
Clădirile la care se aplică prevederile prezentului normativ se împart în două categorii: 
­ clădiri de categoria 1, în care intră clădirile cu "ocupare continuă" şi clădirile cu "ocupare 
discontinuă" de clasă de inerţie mare (definită conform anexei B); 
­ clădiri de categoria 2, în care intră clădirile cu "ocupare discontinuă"cu excepţia celor din 
clasa  de  inerţie  mare.  Clădirile  cu  "ocupare  continuă"  sunt  acele  clădiri  a  căror 
funcţionalitate impune ca temperatura mediului interior să nu scadă (în intervalul "ora 0 ­ ora 
7")  cu  mai  mult  de  7"C  sub  valoarea  normală  de  exploatare.  Din  această  categorie  fac 
parte: creşele, internatele, spitalele, etc. 
Clădirile cu "ocupare discontinuă" sunt acele clădiri a căror funcţionalitate permite ca 
abaterea de la temperatura normală de exploatare să fie mai mare de 7 C C pe o perioadă de 10 
ore pe zi, din care cel puţin 5 ore în intervalul "ora 0 ­ ora 7". Din această categorie fac parte: 
şcolile,  amfiteatrele,  sălile  de  spectacole,  clădirile  administrative,  restaurantele,  clădirile 
industriale  cu  unul  sau  două  schimburi,  etc,  de  clasă  de  inerţie  medie  şi  mică  (definite 
conform anexei B). 

2. CALCULUL   COEFICIENTULUI   GLOBAL   DE   IZOLARE TERMICĂ EFECTIV. G1 
Coeficientul global efectiv G1 al unei clădiri sau al unei părţi dintr­o clădire se calculează 
cu relaţia: 
1  å i · A · q
G1=  · 
VV            R
Rm mj  [w/(m 3 K)]  (2) 

în  care:  V  ­  voiumul  încălzit  al  ciădirii  sau  părţii  de  clădire,  calculat  conform  "Normativ 
privind  calculul  termotehnic  al  elementelor de  construcţie  ale  clădirilor  "  şi  "  Ghid  pentru 
calculul performantelor termotehnice ale clădirilor de locuit", exprimat în m 3 ; 
Aj  ­ aria suprafeţei elementului de construcţie j, prin care se produce schimb de căldură, calculată 
conform "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor" şi 
"Normativ  privind  calculul  termotehnic  al  elementelor  de  construcţie  în  contact  cu  solul", 
exprimată în m 2 ;
q j  ­  factor  de  corecţie  a  diferenţei  de  temperatură  între  mediiie  separate  de  elementul  de 
construcţie  j,  calculat  conform  "Normativ  privind  calculul  termotehnic  al  elementelor  de 
construcţie ale clădirilor" şi "Ghid pentru calculul performanţelor termotehnice ale clădirilor de 
locuit"; 
Rmj  ­  rezistenţa  termică  specifică  corectată,  medie,  a  elementului  de  construcţie  j,  calculată 
conform "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor" 
şi  "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie în contact cu solul", 
exprimată în m 2 K/W;
3.  CALCULUL COEFICIENTULUI GLOBAL G1 DE REFERINŢĂ 
3.1.  Relaţia generală de calcul 
Valoarea limită a coeficientului global G1, denumită coeficient global de referinţă, G1 ref ,se 
calculează cu relaţia: 
G1ref=1/V[A,/a+A2/b+A3/c+d­P+A4/e]    [W/(m 3 K)]    (3) 
în care: 
A1  ­ aria suprafeţelor componentelor opace ale pereţilor verticali care fac cu planul orizontal un 
unghi mai mare de 60°, aflaţi în contact cu exteriorul sau cu un spaţiu neîncălzit, exprimată 
în m 2 , calculată luând în considerare dimensiunile interax. 
A2  ­ aria suprafeţelor planşeelor de la ultimul nivel (orizontale sau care fac cu planul orizontal un 
unghi  mai  mic  de  60°),  aflate  în  contact  cu  exteriorul  sau  cu  un  spaţiu  neîncălzit,  calculată 
luând în considerare dimensiunile interax, exprimată în m 2 ; 
A3  ­aria suprafeţelor planşeelor inferioare aflate în contact cu exteriorul sau cu un spaţiu 
neîncălzit, calculată luând în considerare dimensiunile interax, exprimată în m 2 ; P  ­ 
perimetrul exterior al spaţiului încălzit aferent clădirii, aflat în contact cu solul sau îngropat, 
exprimat în m; 
A4  ­ aria suprafeţelor pereţilor transparenţi sau translucizi aflaţi în contact cu exteriorul sau cu un 
spaţiu neîncălzit, calculată luând în considerare dimensiunile nominale ale golului din perete, 
exprimată în m 2 ; 

NOTĂ: Un perete este considerat transparent sau translucid dacă factorul de transmisie a iuminii 
corespunzător  acestui  element  este  cel  puţin  0,15.  în  caz  contrar  el  este  considerat  opac.  V  ­ 
volumul încălzit, calculat pe baza dimensiunilor exterioare ale clădirii, exprimat în m 3 ; 
a,b,c,d,e  ­  coeficienţi  de  control  pentru  elementele  de  construcţie  menţionate  mai  sus,  ale 
căror valori sunt date în tabelele 1 şi 2, în funcţie de: 
*  categoria de clădire: categoria 1 sau categoria 2; 
*  tipul de clădire; 
*  zona climatică: definită conform STAS 6472/2. 

3.2 Valorile coeficienţilor de control a.b.c.d.e 

Tabelul 1 
Valorile coeficienţilor a.b.c.d.e pentru clădiri de categoria 1 

Tipul de  Zona  a 
:2 
b  c 
:2 
d  e [m 2 K/W] 
climatică  [m  K/  [m  [m  K/W  [m2K/W 
clădire  W]  2 K/W]  ]  ) 
I  1,30  2,30  1,50  1,30  0,39 

Spitale,  II  1,40  2.50  1.60  1.30  0,39 


creşe şi 
policlinici 
III  1.50  2,70  1.70  1.30  0,43 

I  0,90  2.30  0,90  1.30  0,39 

Clădiri de 
învăţământ şi  II  1,00  2.50  1.00  1.30  0,39 
pentru sport 
III  1.10  2.70  1,10  1.30  0,43
I  0.80  2.10  0,90  1,30  0.30 

Birouri 
clădiri  II  0.90  2.30  1,00  1,30  0.30 
comerciale 
şi hoteliere 
III  1.00  2.50  1.10  1.30  0,30 

I  0.65  1.80  0,90  1,30  0,25 

Alte clădiri 
(industriale cu  II  0,70  2,00  1,00  1.30  0.25 
regim normal 
de
exploatare)  III  0.75  2,20  1,10  1,30  0,25 

Tabelul 2 

Valorile coeficienţilor a.b.c.d.e pentru clădiri de categoria 2 

Tipul de  Zona  a  b  c  d  e 
climatică  [m :2 K/W]  [m :2 K/W  [m 2 K/W]  [m 2 K/W] 
clădire  ]  [m 2 K/W] 
1  1,05  2,45  1,30  1.40  0,39 

Policlinici,  II  1,15  2,70  1.40  1,40  0,39 


dispensare 
Creşe 
III  1,25  2,95  1,50  1,40  0,43 

I  0,75  2,00  0,90  1.40  0,39 


Clădiri de 
învăţământ  II  0.80  2,25  1,00  1.40  0,39 
şi pentru 
sport 
III  0,85  2,45  1,10  1.40  0,43 

I  0,75  2.00  0.90  1,40  0,30 


Birouri 
clădiri  II  0.80  2.25  1,00  1,40  0.30 
comerciale 
şi hoteliere 
III  0.85  2,45  1.10  1,40  0,30 

I  0 55  1.40  0.85  1,40  0.25 


Alte clădiri 
(industriale 
cu II  0.60  1.50  0.90  1,40  0.25 
regim 
normal de 
exploatare)  III  0.65  1,60  0.95  1,40  0,25
3.3 Aporturi solare 
Pentru clădirile la care suprafaţa pereţilor transparenţi sau translucizi reprezintă cel puţin 50% 
din suprafaţa elementelor verticale de închidere, coeficientul global de referinţă G1ref poate fi 
mărit cu o cantitate, D G1 ref, a cărei valoare este dată în tabelul nr. 3, în funcţie de categoria 
clădirii,  de  indicele  solar,  ls,  determinat  conform  anexei  C  şi  eventual  de  inerţia  termică  a 
clădirii (determinată conform anexei B). 

Tabelul nr. 3 
Valorile D G1ref. în W/(m' 3 K) 
Indicele solar, ls  [m ] 
Categoria  Tipul  Inerţia 
clădirii  clădirii  termică  do la 0.010  0,020 Şt 
pană 1.1 0  ao.ois  nxfu mull 
OM 
Clădiri de  Clădiri  Oarecare  0  0.06  0,12 
categoria 1  pentru 
sport 
Mică  0  0,03  0,06 

Alte  Medie  0  0.05  0,10 


clădiri 
Mare  0  0.06  0,12 

Clădiri 
Clădiri de  pentru  Oarecare  0  0.03  0.06 
sport şi 
categoria 2  şcoli 
Alte 
clădiri  Oarecare  0  0.04  0,08 

ANEXA A REGLEMENTĂRI TEHNICE CONEXE 
1 .STAS 7109  Termotehnica construcţiilor. Terminologie, simboluri şi unităţi de măsură" 
2. ST AS 6472/2 "Fizica construcţiilor. Higrotermica. Parametrii climatici exteriori" 
3.STAS 6472/4 "Fizica construcţiilor. Termotehnica. Comportarea la difuzia vaporilor de apă a 
elementelor de construcţie" 
4.STAS 6472/7 "Fizica construcţiilor. Termotehnica. Calculul permeabilităţii la aer a elementelor 
şi materialelor de construcţii" 
5.STAS  13149  "Fizica  construcţiilor.  Termotehnica.  Ambianţe  termice  moderate.  Calculul 
indicilor PMV şi PPD" 

6.STAS 4908  "Arii şi volume convenţionale" 

7.C 107/1  "Normativ   privind   calculul   coeficienţilor globali de izolare termică la 


clădirile de locuit" 

8.  ***  "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale 


clădirilor" 
9.  ***  "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie în
contact cu solul" 

10.***  "Ghid   pentru   calculul   performanţelor termotehnice ale clădirilor de locuit" 

11.***  "Normativ privind igiena compoziţiei aerului 
în spaţii cu diverse destinaţii, în funcţie de activităţile desfăşurate, în regim de vară ­iarnă" 

ANEXA B 
CLASA DE INERTIE TERMICA 

B.1  CALCULUL CLASEI DE INERŢIE TERMICĂ 

Stabilirea clasei de inerţie a clădirilor cu altă destinaţie decât locuirea este necesară pentru 
determinarea încadrării în categoria 1 sau 2. 
La determinarea clasei de inerţie calculul se face astfel: 
­ pe  întreaga  clădire,  dacă  aria  desfăşurată  a  spaţiului  încălzit  corespunzător  clădirii 
analizate este mai mică sau egală cu 200m s ; 
­ în caz contrar, pe o porţiune mai restrânsă, considerată reprezentativă pentru acea clădire 
sau parte de clădire. 

B.1.1    Modul de stabilire a clasei de inerţie termică 

Clasa de inerţie termică a unei clădiri sau părţi de clădire se stabileşte conform tabelului 
B.1 de mai jos, în funcţie de valoarea raportului: 

å  jmj · Aj 
Ad 
(B.1) 

în care: 
mj ­ masa unitară a fiecărui element de construcţie component j, care intervine în inerţia termică 
a acestuia, calculată conform B.1.2 (vezi fig. B.1.1.... B.1.12), în kg/m 2 ; 
Aj ­ aria utilă a fiecărui element de construcţie j, determinată pe baza dimensiunilor interioare 
ale acestuia, în m 2 ; 
Ad ­ aria desfăşurată a clădirii sau părţii de clădire analizate, calculată conform STAS 4908, în 
m 2 . 
Tabelul B.1 
Clasa de inerţie 

Raportul  Inerţia termică 
å  jmj · Aj 
Ad 

Până la 149  mică 

De la 150 la 399  medie 

400 şi mai mult  mare
B.1.2 Modul de evaluare a masei unitare, mj 

Modul în care se calculează masa unitară a elementelor de construcţie este prezentat 
schematic în figurile B. 1.1... B. 1.12. în aceste figuri: 
reprezintă un element de construcţie fără  izo laţie  sau   cu 
izolaţie distribuită; reprezintă un element de construcţie cu un strat izolant distinct (interior, 
exterior sau median); marcheză porţiunea de element de construcţie care intervine în inerţia 
termică. 

­schema 

­schema 

­linia

NOTĂ: Un strat din structura unui element de construcţie se 
consideră strat izolant dacă este realizat dintr­un material cu 
conductivitatea termică mai mică de 0,065 W/(mK) şi cu grosimea astfel încât rezistenţa 
specifică la permeabilitatea termică a lui să fie mai mare de 0,5 (m z K)/W. 

B.1.2.1Element de construcţie exterior 
Daca  elementul  de  construcţie  nu  are  izolaţie  termică  sau  are  izolaţie termică distribuită 
(de  exemplu: perete din zidărie de  cărămidă),  se  calculează  jumătate  din  masa  unitară  a 
acestuia (m/2) (vezi figurile B.1.1a; B.1.1c; B.1.2a; B.1.3a). 
Dacă elementul de construcţie conţine un strat izolant distinct, se calculează  numai masa 
părţii  de  element  situată  până  la  suprafaţa  interioară  a  stratului  izolant  (m,int(vezi  figurile 
B.1.1 b; B.1.1d;B.1.2b;B.1.3b). 
B.1.2.2Element de construcţie în contact cu solul, cu un spaţiu închis îngropat sau cu_un.subsol 
tennic 
Dacă  elementul  de  construcţie  nu  are  izolaţie  termică  (de  exemplu  un  planşeu  peste 
pământ  fără  izolaţie  sau  cu  izolaţie  verticală  de  jur  împrejur  sau  un planşeu  peste  subsol 
tehnic),  se  consideră masa unitară de 150  kg/m' 2 , oricare  ar  fi  structura  elementului (vezi 
figurile  B.1.4a;  B.1.5a;  B.1.6a).  Dacă  elementul  de  construcţie  conţine  un  strat  izolant 
distinct  (de  exemplu un planşeu direct  peste  pământ  cu  izolaţie  termică orizontală  sau un 
planşeu  cu  izolaţie  termică  peste  un  subsol  tehnic),  se  calculează  numai  masa  unitară  a 
părţii  de  element  situată  până  la  suprafaţa  interioara  stratului  izolant  (m,int)  (vezi  figurile 
B.1.4b; B. 1,5b: B.1.6b). 
B.1.2.3 Element_.de construcţie _în_ contact cu un_şpaţiu de aceeaşi natură sau cu un spaţiu închis 
neîngropat (casa scării, spaţiu teh nic, depozit etc.) 
(caz ce intervine atunci când calculul se face pentru o porţiune reprezentativă a clădirii sau 
părţii de clădire analizate) Dacă elementul de construcţie nu are izolaţie termică (cazul 
general al pereţilor şi planşeelor între spaţii de aceeaşi natură) sau are izolaţie termică 
distribuită (de exemplu un perete din zidărie de cărămidă), se calculează jumătate din masa 
lui (m/2) (vezi figurile B.1.7a; B.1.8a; B.1.9a: B.1.10a). Dacă elementul are un strat izolant 
distinct, se calculează numai masa părţii de element situată până la suprafaţa interioară a 
stratului izolant, corespunzătoare spaţiului respectiv (m,) (vezi figurile B.1.7b; B.1,8b; 
B.1.9b; B.1.10b). Aceste mase m/2 sau mint  se limitează la 150 kg/m 2 . 
B. 1.2.4 Elementele construcţie interior 
(caz ce intervine atunci când calculul se face pentru clădirea în ansamblu) 
Se  ia  în  considerare  masa  peretelui  (m),  limitându­se  această  masă  la  300  kg/m 2  (vezi 
figurile B. 1.11a; B. 1.11b; B. 1.12a; 
B.1.12b). 
B.1.2.5  Element  de  construcţie  interior  sau  exterior  placat  la  interior  cu  un  strat  care  împiedică 
contactul  cu  aerul  Pentru  elementele  de  construcţie  interioare  sau  exterioare  placate  la 
interior  cu  un  strat  care  împiedică  contactul  cu  aerul  (ca      de      exemplu      tavane 
suspendate,  placări      interioare,  îmbrâcăminţi  de  pardoseli,  etc.)  masa  ce  se  ia  în 
considerare la determinarea clasei de inerţie termică se calculează cu formula: 
150 / (1+Rst) ­ pentru elementele interioare 
300 / (1+Rst) ­ pentru elementele exterioare 
unde Rst  este rezistenţa specifică la permeabilitatea termică a stratului de placare. 

Perete  Pereţi  Planşeu  Planşeu  å mj. Aj  Inerţia 


exterior  interiori  inferior  superior  Ad  termică 
(vezi fig.  (vezi fig.  (vezi fig.  (vezi fig. 
B.2.2.a  B.2.2.b}  B.2.2.C1  B.2.2.d 
Masa  0,02x170  0,015x17  0,03x190  0.03x190 
unitară  0  00  0  0 
(kg/m 2  =34  =25,5  =57  =57 
)  0,365x18  0,24x180  0.12x240  0.12x250 
00  0  0  0 
Total  =432  =288  =300 
716.5  0,015x17  Total 345  Total 357 
00 
Masa  358,25  150  150  150 
unitară 
considerat 
ă 
(kg/m') 
Suprafaţa  6,90  33,36  14,07  14,07 
utilă a 
elementel 
or 
(m 2 ) 
m.A  2471,92  5004  2110,5  2110,5  730,14  mare
Tabelul B.2
ANEXA C 
INDICELE  SOLAR 

C.1  CALCULUL INDICELUI SOLAR 
Indicele solar ls, este mărimea ce caracterizează capacitatea unei clădiri sau a unei părţi de 
clădire de a capta energia solară. El se calculează cu relaţia: 

å A
ls= S . s  [m ­1 ]  (C.1) 

în care:
å  ­ suma produselor A j  • S j  • s  j  calculate pentru fiecare din pereţii transparenţi sau 
translucizi verticali sau care fac un unghi mai mare de 608 în raport cu planul orizontal; 
A j  ­ suprafaţa peretelui transparent sau translucid, măsurată prin proiecţie într­un plan 
paralel cu elementul respectiv, în m 2 ; 
S j  ­ factorul solar al peretelui transparent sau translucid, care este dat de raportul dintre 
energia solară transmisă prin acest perete şi energia solară incidenţă, determinat conform 
pct.C.1.1.
s  j  ­ coeficient ce caracterizează condiţia de receptare a energiei solare pe o faţadă, 
determinat conform pct. C.1.2.; 
V  ­ volumul încălzit al clădirii sau părţii de clădire considerate, în m 3  determinat conform 
pct.3.1. 

C. 1.1  Valoarea factorului solar S 
Factorul solar se stabileşte în funcţie de natura tâmplâriei, tipul elementului vitrat, tipul de 
tâmplărie,  categoria  de  clădire  şi  poziţia  elementului  vitrat  în  raport  cu  peretele,  conform 
tabelului C.1. 
Valorile din tabel se referă la elemente vitrate utilizate în mod curent, prevăzute cu geamuri 
din sticlă clară. Pentru elemente vitrate  netradiţionale, cu sticle  speciale,  valorile factorului 
solar vor fi luate din documentele de certificare a acestor produse. 
In valorile date ale factorului solar este luată în considerare eventuala umbrire data de buiandrugi 
şi de şpaleţii verticali. Aceasta explică de ce factorul solar al unui element vitrat poziţionat la faţa 
exterioară  a peretelui  este mai mare decât cel  al  elementului  vitrat poziţionat  la  faţa  interioară  a 
peretelui. Elementele vitrate montate în pereţi subţiri (a căror grosime este apropiată de grosimea 
elementelui vitrat) sunt considerate ca montate la faţa exterioară a peretelui. 
Modul de poziţionare a elementului vitrat în raport cu peretele este prezentat în fig. C.1.
Tabelul nr.C.1 

Clădiri cu ocupare  Clădiri cu ocupare 
continuă  discontinuă 
Natura  Tipul 
Tipul de 
elementului  tâmplărie  Poziţia  Poziţia 
tâmplăriei  vitrat 
La faţa  La faţa  La faţa  La faţa 
interioară a  exterioară a  interioară a  exterioară 
peretelui  peretelui  peretelui  a peretelui 

simplă  0.51  0,56  0,53  0,59 


Fereastră  cuplată  0.44  0,48  0,46  0,51 
Tamplarie  dublă  C.44  0.44  0,46  0,46 
din lemn cu  Uşâ cu  simplă  0.53  0,59  0,56  0.62 
deschidere  geam fâră 
tăblie 
cuplată  0.46  0.51  0,48  0,53 
pe balamale  dublă  0,46  0,46  0,48  0,48 
sau glisanta  Uşă cu  simpla  0.46  0,51  0,49  0,54 
geam cu  cuplată  0.40  0,44  0,42  0,46 
tăblie  dublă  0.40  0.40  0,42  0.42 
simplă  0.58  0,64  0,60  0,67 
Tamplarie  Fereastră  cuplată  0.50  0,55  0,52  0,58 
metalica  dubla  0.50  0,50  0,52  0,52 
culisanta  Usă cu  simplă  0.60  0,67  0,64  0,71 
geam fără  cuplată  0.52  0,58  0,55  0,61 
tăblie  dublă  0.52  0.52  0,55  0,55 
Tâmplărie  simplă  0.54  0,60  0,57  0,63 
metalică  Fereastră  cuplată  0.47  0.52  0,49  0,54 
cu dublă  0.47  0,47  0,49  0,49 
deschidere  Uşă cu  simplă  0,56  0,62  0,59  0,65 
pe balamale  geam fără  cuplată  0,48  0,53  Q,S1  0,56 
tăblie  dublă  0.48  0.48  0,51  0.51 
Tâmplărie metalică  simplă  ­  ­  0,62  0,69 
pentru hale  industriale  dublă  ­  _­  0,53  0,53
C.1.2 Determinarea coeficientului s 
Coeficientul s  pentru un element vitrat se determină în funcţie de orientarea lui şi înălţimea 
obstacolelor  ce  pot  umbri  elementul.  Pentru  orientarea  vest,  coeficientul  o  depinde  şi  de 
modul  de  ocupare  a  clădirii,  ţinându­se  seama  de  faptul  că  energia  solară  primită  pe  o 
faţadă  este  mai  bine  recuperată  în  spaţiile  cu  ocupare  continuă  decât  în  cele  cu ocupare 
discontinuă.  Valorile  coeficientului  o  sunt  date  în  tabelul  nr.  C.2  în  funcţie  de  înălţimea 
obstacolelor,  de  orientarea  elementului  şi,  pentru  orientarea  vest,  de  modul  de  ocupare  a 
clădirii. 
Înălţimea medie ponderată a obstacolelor este suma înălţimilor medii din cele patru sectoare 
de  azimut,  notate  1,  2,  3, 4  specificate  în  fig.C.2., determinată  conform  exemplului de  la 
pct.C.2. 
Tabelul nr. C.2 
Orientarea elementului 
de la SV la NV 
Inălţimea 
medie ponderata  de la SV la SE  de la SE la NE  ocupare  ocupare  de la NE 
a obstacolelor  continuă  discontinuă  laNV 
1  0,6  0,6  0,4  0,3 
până la 158 

de la 15 la 258  0,8  0,4  0,4  0,3  0,2 


0  0  0  0  0
258 şi mai mult 
Coeficienţii de ponderare a înălţimilor corespunzătoare 
celor patru zone de azimut sunt conform tabelul nr. C.3.

Tabelul nr. C.3 

Orientarea  S e c t o r u l  de  a z i m u t 
elementului 
vitrat  1  2  3  4 
de la SV la SE  0.10  0.40  0,40  0,10 
de la SE la NE  0,05  0.20  0,45  0.30 
de la SV la NV  0,30  0,45  0,20  0,05 
de la NE la NV  0,20  0.30  0,30  0,20 

Calculul  se  efectuează  faţadă  cu  faţadă,  prin  amplasarea  centrului  geometric  al  fiecăreia. 
Totodată,  dacă  o  parte  a  faţadei  are  o  umbrire  net  diferită  de  a  restului  faţadei,  ea  se  tratează 
separat. 

C.2 EXEMPLU DE CALCUL AL ÎNĂLTIMII_MEDII PONDERATE  SI 


AL COEFICIENTULUI s 
Considerăm porţiunea retrasă ABCD a clădirii reprezentate în fig.C.3, pentru care obstacolele 
sunt constituite din clădirea aflată vis ­ă vis şi partea ieşită în afară a clădirii însăşi. 
Pentru determinarea înălţimii medii ponderate şi al coeficientului o pentru porţiunea ABCD se 
procedează astfel: 
­ Se fixează poziţia centrului geometric al porţiunii considerate (în plan vertical şi orizontal). 
­ Se decupează câmpul vizual al centrului geometric în cele patru sectoare de azimut (vezi 
fig.C.3). 
­  Se  măsoară  înălţimile  unghiulare  (a)  ale  obstacolelor  corespunzătoare  fiecărui  sector  de 
azimut,  pe  întreg  sectorul  (conform  fig.C.4),  prin  figurarea  acestor  înălţimi  unghiulare  într­o 
diagramă ce redă profilul obstacolelor văzute din  centrul geometric al faţadei respective, ca în 
fig.C.5. 

­ Pentru  fiecare  din  cele  patru  sectoare  de  azimut  se  determină  din  diagramă  înălţimea  medie 
unghiulară a obstacolelor aferente. 
­ Se  înmulţeşte  înălţimea  medie  unghiulară  a  obstacolelor  din  fiecare  sector  de  azimut  cu 
coeficientul de ponderare corespunzător, luat din tabelul C.3. 
­ Se determină înălţimea medie ponderată 
­ Pentru  fiecare  din  cele  patru  sectoare  de  azimut  se  determină  din  diagramă  înălţimea  medie 
unghiulară a obstacolelor aferente. 
­ Se  înmulţeşte  înălţimea  medie  unghiulară  a  obstacolelor  din  fiecare  sector  de  azimut  cu 
coeficientul de ponderare corespunzător, luat din tabelul C.3. 
­ Se determină înălţimea medie ponderată a obstacolelor aferente faţadei analizate ca sumă a 
înălţimilor medii unghiulare ponderate din cele patru sectoare de azimut. 
­ Valoarea coeficientului a se extrage din tabelul C.2. în funcţie de înălţimea medie ponderată 
determinată ca mai sus şi de orientarea faţadei. 
Considerând că se discută o clădire cu ocupare continuă, calculul înălţimii medii ponderate şi a 
coeficientului a corespunzător este prezentat în tabelul C.4.
Tabelul nr. C.4. 
S e c torul de azimut 
1  2  3  4 
Inălţimea medie  0  8,5  18  52 
Coeficientul de ponderare  0.30  0,45  0,20  0,05 
Produsul  0  3,8  3,6  2,6 
înălţimea medie ponderată  1    0 
Valoarea lui s  0 ,6 

ANEXA D 

EXEMPLU DE CALCUL AL COEFICIENTULUI  G1ref 
POLICLINICĂ 

Se consideră aceeaşi clădire de policlinică, conform fig. B.2.1, pentru care s­a calculat în ANEXA 
B inerţia termică. 

CARACTERISTICILE   PRINCIPALE  ALE  CLĂDIRII  (vezi fig.B.2.1) 

Categoria ...................................................... :I 


Zona climatică...............................................: II 
• suprafaţa pereţilor exteriori ........................... : 381,15m 2 
2x[2x8x(3,60x3,17 ­ 2,10x1,50)]+2x2x4,45x3,17+2x[2x(1,80x x3,17­ 1,55x3,05)]=381,15 m 2 
• suprafaţa planşeului de acoperiş .................. : 313,51 m 2 
29,30x10,70 = 313,51 m 2 
. suprafaţa planşeului la nivelul parterului ........: 313,51 m 2 
29,30x10,70=313,51 m 2 
. suprafaţa vitrată ............................................ : 119,11 m 2 
2x2x8x2,10x1,50+2x2x1,55x3,05=119,11 m 2 
• perimetrul exterior ........................................: 82 m 
2x[(29,30+0,50)+(10,70+0,50)]=82m 
• volumul încălzit............................................ : 2196,14 m 3 
2x[(29,30+0,50)x(10,70+0,50)x(3,17+0,12)]=2196,14m 3 

în tabelul D.1  sunt prezentate rezultatele calculelor pentru determinarea coeficientului G1 ref al 


clădirii descrise mai sus. 

Suprafaţa (m 2 )  Coloan  Coloane 


Tipul de  sau  Coeficienţii  ele 1:2  le 1x2 
element  perimetrul(m)  de control  (W/K)  (W/K) 
0  1  2  3  4 
pereţi exteriori  381.15  a=1,40  272.25 

planşeu de  313.51  b=2.50  125,40


acoperiş 
planşeu la  313.51  c=1.60  195.94 
nivelul 
parterului 
perimetrul  82  d=1,30  106,60 
exterior 
suprafaţa  119.11  e=0,39  305.41
vitrată 

å =10005,60 W/K 

1 1005 , 60 
G1ref=  × å = = 0 , 458 W  /(m 3  K)
V  2196 , 14