Sunteți pe pagina 1din 4

LISTA MEMBRILOR A.I.C.P.S.

AUTORIZAI N CONFORMITATE
CU NOUL REGULAMENT PENTRU TREAPTA I ING.PROIECTANT
INDEPENDENT
si TREAPTA a II-a ING.PROIECTANT SENIOR /9 noi!"#i $%&$
NR.CR
T
PRENUMELE I NUMELE SERIA
AICPS NR.
CERTIFICA
T
LOCUL Treapta a II-a
Inginer
proiectant
SENIOR
&. PETRE IONI'( &% O#). Po*oan+, -./. B.01.
C
o
!
2

n
4


2
#
o
5

s
i
o
n
a
+


/
o
"
6
n
/
i
3

7
A
.
3
o
#
i
0
a
3


2

n
3
#
.



T
O
A
T
E

S
P
E
C
I
A
L
I
T
(

I
L
E



:

C
o
n
f
.

R
e
g
u

a
!
e
n
t

a
u
t
o
r
i
"
a
r
e

A
I
C
P
S


A
r
t
.

#

a

i
n
.
$

p
c
t
.

c
%
F
u
n
&
a
'
i
i
(



)
t
r
u
c
t
u
r
i



&
i
n



*
e
t
o
n



a
r
!
a
t
(



)
t
r
u
c
t
u
r
i



&
i
n



!
e
t
a

(



"
i
&
+
r
i
i
(

c
o
!
p
o
"
i
t
e

,
i

e
!
n
.
$.
RODICA ANGELESCU $$ M.n. B#a)o8, -./. B#a)o8
9.
:ICTOR GIONCU $9 M.n. A#a/, -./. A#a/
;.
EUGEN PAN'EL $< O#). B.)3ni, -./. P#a=o8a
<.
:IOREL BISTRICEANU 9> Co!. P#i)o#, -./. Do+?
>.
G@EORG@E GA:RIL( 9A LoB. C=i)in1., R2."+iBa
Mo+/o8a
A.
FLORICA TALOESCU ;% M.n. B.01., -./. B.01.
C.
GRIGORE PRUNESCU ;& M.n. D#o"3a T.#n. S8#in,
-./. M=/inDi
9.
BERNADETA MARIANA
ALBU
<$ M.n. L.2ni, -./. @.n/oa#a
&%.
EALMAN ANDRAS
CZISZTER
<9 M.n. A#a/( ?./.A#a/
&&.
COSTEL MI@ALAC@E >> M.n. BF#+a/, ?./. :as+.i
&$.
MIRCEA MIRONESCU C> O#). O/o")3i, -./. :#anBa
&9.
TEODOR MARIAN
BROTEA
CC M.n. B.B.#)3i
&;.
ADRIAN MIRCEA
ST(NESCU
9$ M.n. B.B.#)3i
&<.
TRAIAN POPP &%< M.n. B.B.#)3i
&>.
LUCIAN DOGARIU &$> M.n. A#a/
&A.
DINU DAN :ASILESCU &9; M.n. Ia)i, -./. Ia)i
&C.
MI@AI T(ZL(OANU &>; Co!. Gi2o3, -./. Ia)i
&9.
EUGEN DOROBAN'U &C; O#). B.!")3i--i., -./. Go#?
$%.
ROMANI'A B(L(HOIU &C< M.n. Ro!an, -./. Na!D
$&.
GELU CUTAH $%C M.n. Ia)i, -./. Ia)i
$$.
FLORIN I. P(UN $A< O#). C1+i!1n)3i, -./. :F+Ba
$9.
MARIUS C@II $A> LoB. S1+iJ3a , -./. Ma#a!.#)
$;.
DOINA N(STASE $A9 Co!. Mo01Bni, -./. A#*)
$<.
BOGDAN GOILA: $C& M.n. B.B.#)3i
$>.
CRISTIAN MORARU 9$$ M.n. D#1*1)ani, -./. :F+Ba
$A.
M(D(LIN :ASILE
COMAN
99; Co!. C#n13)3i, -./.B.01.
$C.
MIRCEA CRISTIAN SAIU 9<9 M.n. B.B.#K3i
$9.
SORIN MIRCEA
:ASILESCU
9<< M.n. B.B.#)3i
9%.
IOAN SMBOTIN 9>$ Co! L.nBa Ban.+.i, -./.
:as+.i
9&.
:ALENTIN GERALD
R(D(CEANU
9C$ M.n. B.B.#)3i
9$.
CONSTANTIN COIOFREL 9C9 M.n. BaB1.
99.
IOANA ISABELA
BRNDAI
99$ M.n. On)3i, -./. BaB1.
9;.
DRAGOI TIBERIU
PREOTEASA
999 M.n. CF!2.+.n*, -./. A#*)
9<.
AUREL ROIU 99< M.n. B.B.#)3i
9>.
ANDREI :ASILESCU 99> M.n. B.B.#)3i
9A.
IONUL BOGDAN NICA ;%% M.n. FoB)ani, -./. :#anBa
9C.
RAREI BENTU ;%$ M.n. Baia Ma#, -./.
Ma#a!.#)
99.
ZENAIDA TREAP ;%< Co!. O#o/+, -./.Do+?
;%.
:ICTOR EMILIAN
G@EORG@E
;%C M.n. C1+1#a)i, -./. C1+1#a)i
;&.
ANA MARIA POPA ;%9 M.n. RF!niB. :F+Ba, -./.
:F+Ba
;$.
GABRIEL NELOIU ;&% M.n. B.B.#)3i
;9.
MARIUS MI@AI MARIAN ;&9 M.n. T#*. M.#), -./. M.#)
;;.
IOAN STOIAN ;&; B.B.#)3i
;<.
GABRIELA COSMINA
ST(NCIOI
;&C M.n. CM!2ia T.#0ii, -./.C+.?
;>.
EMIL :ICTOR ZEGREANU ;&9 M.n. B.B.#)3i
;A.
O:IDIU IULIAN ;$& Sa3 IB+1n0+, -./. M.#)
MUNTEANU
;C.
LUCIAN CONSTANTIN
MAZDRAG
;$$ M.n. Ia)i, -./. Ia)i
;9.
MI@AI LUCIAN DUN( ;$9 M.n. B.B.#)3i
<%.
DAN CRISTIAN MI@AI ;$; M.n. Cons3anDa, -./.
Cons3anDa
<&.
AUGUSTINA MARIA
CALOT(
;$< O#). :1+nii / M.n3, -./.
P#a=o8a
<$.
CRISTIAN :ASILE
IANCULESCU
;$> Co!. PF#sBo8, -./. B.01.
<9.
ALIN GABRIEL UDRIITE ;$A M.n.TF#*. -i., -./. Go#?
<;.
GABRIEL CONSTANTIN
SFETCU
;9% M.n.BF#+a/, -./. :as+.i
<<.
BOGDAN RADU ROICA ;9& M.n. O#a/a, -./. Bi=o#
<>.
@ORTENSIU LI:IU CUCU ;9$ M.n. C+.?-Na2oBa, -./. C+.?
<A.
CAMELIA :ISALON ;99 M.n. B#1i+a, -./. B#1i+a
<C.
:ALERIU :ALENTIN
DOMIA
;;& O#). Ti.), -./. A+"a
<9.
GIC( ROTARU ;;$ Sa3. G=i/i*ni, -./. Ga+aDi
>%.
FLORIN ROMAN ;;; M.n. B#1i+a, -./. B#1i+a
>&.
SORIN ADRIAN IORITEU ;;A M.n. A#a/, -./. A#a/
>$.
DORIN MARIUS IO:ICI ;;C M.n. A#a/, -./. A#a/
>9.
:IOREL IOSIF BOLDOR ;;9 Co!. Mi)Ba, -./. A#a/
>;.
MI@NEA @ORIA TRUL( ;<% M.n. A#a/, -./. A#a/
><.
IUDITA OLAR ;<& M.n. Baia Ma#, -./.
Ma#a!.#)
>>.
MARIUS MOIOARC( ;<$ M.n. Ti!i)oa#a, -./. Ti!i)
>A. D(NU' UNGUREANU ;<A M.n. RF!niB. S1#a3,
-./.B.01.
>C. DARIUS BAB(U ;>; M.n. A#a/, -./. A#a/
>9. LADISLAU @E-A ;>> Co!. Mi)Ba, -./. A#a/
A%. LADISLAU @E-A ;>A M.n. A#a/, -./. A#a/
A&. TAMARA :IORICA
MEDRII
;A% O#). L./.), -./. M.#)
A$. CONSTANTIN
ADOMNIC(I
;A& M.n. A#a/, -./. A#a/
A9. AURELIAN FLORIN
ROGOZ
;A$ M.n. L.*o?, -./. Ti!i)
A;. RADU FLORIN
COM(NESCU
;AA Li!a, P#.
A<. DANIEL DUMITRU
PURDEA
;AC M.n. Ga+aDi, -./. Ga+aDi
A>. SIL:IU C(LIN G@IURA ;A9 M.n. D8a, -./. @.n/oa#a
AA. GABOR @UBER ;C% M.n. A#a/, -./.A#a/
AC. LIULA GR(MAD( ;C& Co!. D.!"#18iDa, -./. B#a)o8
A9. MANUELA FRUNZ( ;C$ M.n. B#a)o8, -./. B#a)o8
C%. ATALA -UDIT@ SALANEI ;C9 M.n. O#a/a, -./. Bi=o#
C&. NICOLETA GABOR ;C; M.n. O#a/a, -./. Bi=o#
C$. OCTA:IAN LUPEA ;CC Co!. Ia#a, -./. C+.?
C9. LUCIAN TRL( ;9& M.n.O#a/a, -./. Bi=o#
C;. PETRE O:IDIU CEAUIU ;99 Sa3 Si+i)3ni NCo!. L.nBa
Co#".+.iO, -./. A#*)
C<. ALEPANDRU :ASILE
SILAG@I
;99 O#J. A+)/, -./. Bi=o#
C>. DACIAN IOAN PLEI <%& M.n. O#a/a, -./. Bi=o#
CA. CONSTANTIN SULTANA <%$ Co!. N*oiJ3i, -./. P#a=o8a
CC. FLORIN P(UNE <%9 Co!. B+i3o#i, -./. T+o#!an
C9. ELENA ADRIANA
TROCAN
<%; SB3.< M.n B.B.#J3i TREAPTA I
IN-.
PROIECTANT
IN.EPEN.ENT

S-ar putea să vă placă și