Sunteți pe pagina 1din 1

&22013 Buletin0lCasaliei Cuprins

Drept Admioistrrtiv
1. Carira judecitorilor
ti
procurorilor
Hotzirar a PlenuluiConsiliului Superior a'
Magistm0rii de respingere a cererii de traosfer.
Condi l i i de l egal i t at e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Drepl Civil
2. Acliun in constata.ea nulitiliiunui conEacl
de vinzare-cumparare pentru prel neserios. Vililatea
prefului. Acordul de voinli al p64ilor la stabilirea
pref ul ui . Respi ngcrea ac1i uni i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Drept Comercial
3. Contmclc de vdnzere-cumpdrare succesive
incheiate cu privire la acclaii bun. Acliune in
constatarea nuliltrfii absolute. Invocarea reli-credinle
apd4i l or. Sanct i uneaapl i cabi l ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 12
4. Acliune in pretentii. Autorizali emis! in
vedcrea participlrii h licit6lie. Natura
juridicn....................
| 7
Drept Flnrnchr
ll
Flscrl
5. TVA. Socielate comerciah cu obiect unic
de activilate. Imposibilitatea dobandirii calittrlii
de persoanl i mpozabi l a cu regi m mi xt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Drept Pen.l
6. Aplicara leSii penale mai favorabil. Art. 74i C.pen,.,.,.22
7. Infmctiuni contra confidenlialitatii
si
integriteii
datelor
$i
sistemelor informatice. InFactiuni informatice....25
Drept Procesual Civil
t. Acliune in constatarea nulit4ii certificatului de
mogtenitor;i in codstatare3 crliglii de moflenitor
Ultimul dohiciliu al defunctului situat intr-un stat
ncmbru al Uniunii Europen. Aplicara dispoziliilor
Lf9ii r'LJ. 10511992........... .......-.-.-.-.-.....33
9. Utilizarea succesiv, sau concomite[li a
procedurilor de combatere a discriminerii reglementate
de an. 20
ii
an. 27 din O.O. nr. 1372000. Exceplie
de la prinaipirl electa una via non datur recursus
ad al t eran , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . . , . . , . -. , -. . -, , -. . . , . 37
10. Procedura concilierii prealabile. Cercre
de chemare in gamnlie. Subieclii sctivi ai obligatiei
parcurgeri i proceduri i prea1abi 1c. . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Drept Procesusl Penrl
ll. Acliune civili. Asiguralor de rrspunderc civiltr .............41
12. Judecata in cazul recunoatlcrii vinovtrliei.
Infracliune care se pedepselte cu detenliune pe viali.
Tcnladve. Concurs de infracliun i .........................................44
hdexa| f rbet i c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
LI st r cronol ogl c! r dec12111or. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Bibliohd
B.ruiui Constanla
l{r.ln'i