Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR


DEPARTAMENTUL DE MARKETING
DISCIPLINA: MARKETINGUL PRODUSELOR AGROALIMENTARE
Priv!" #$%i&'i(&r&: Economie agroalimentar i a mediului anul III
PROGRAMA ANALITIC)
an universitar 2012-2013
C&$i"*'+' , C&-r+' !i $r*.'/' /&r0"i12+'+i $r*-+#'*r &2r*&'i/1"&r
1.1 Rolul marketingului produselor agroalimentare
1.2 Deosebiri ntre problematica marketingului !i a producerii produselor agroalimentare
1.3 "rsturile de ba# ale marketingului produselor agroalimentare
1.$ Elementele marketingului produselor agroalimentare
C&$i"*'+' 3: S"+-i+' %rrii - $r*-+# &2r*&'i/1"&r
2.1 %o&iunile de nevoie !i cerere de consum de produse agroalimentare
2.2 'ererea de produse agroalimentare !i particularit&ile ei
2.3 (actorii determinan&i ai mrimii !i structurii cererii de produse
agroalimentare
2.$ )etode de studiere a cererii de produse agroalimentare
2.*. +opula&ia !i cererea de produse agroalimentare
C&$i"*'+' 4 E'&#"i%i"&"& %rrii - $r*-+# &2r*&'i/1"&r
3.1 %o&iunea de elasticitate
3.2 Elasticitatea cererii cantitative n ,unc&ie de venit
3.3. Elasticitatea cererii cantitative n ,unc&ie de pre&
3.$ Rela&ia dintre cererea n e-presie bneasc !i cererea cantitativ
3.* '.eltuiala marginal a consumatorului pentru cumprturi de
produse agroalimentare
3./ 'onsecin&e ale elasticit&ii ,a& de pre& !i a c.eltuielilor marginale
asupra produc&iei agricole !i comerciali#rii ei
3.0 Elasticitatea cererii de produse alimentare n ,unc&ie de mrimea ,amiliei
3.1 Elasticitatea cererii n ,unc&ie de calitatea produselor agroalimentare
3.2 3tili#area coe,icien&ilor de elasticitate n practica comerciali#rii
produselor agroalimentare
3.10 Identi,icarea ,actorilor comuni ce determin cererea de produse agroalimentare cu a4utorul
anali#ei ,actoriale
C&$i"*'+' 5 Pr*21*(&r& %rrii - $r*-+# &2r*&'i/1"&r
*.1 5ariabilele cererii de produse agroalimentare
*.2 Ipote#e cu privire la provenien&a curbei cererii
*.3 )etode de progno# a cererii de produse agroalimentare
C&$i"*'+' 6 D"r/i1&r& *7r"i - $r*-+# &2r*&'i/1"&r
/.1 (actorii de ba# ce determin o,erta de produse agroalimentare !i
costurile acesteia
/.2 Determinarea o,ertei optimale n ,unc&ie de costuri
/.3 Determinarea o,ertei minime n ,unc&ie de costuri
C&$i"*'+' 8 F*r/&r& $r9+ri'*r !i *#%i'&9ii' '*r %&r&%"ri#"i%
0.1 (ormarea pre&urilor !i adaptarea nt6r#iat a o,ertei de produse
agricole
0.2 7scila&iile caracteristice ale pre&urilor pe pie&ele agricole
C&$i"*'+' : Crr& - 7&%"*ri - $r*-+%9i $1"r+ &2ri%+'"+r;
1.1 'au#ele determinante !i tendin&e ale cererii de ,actori de produc&ie
pentru agricultur
1.2 'ererea privind ,actorii de produc&ie pentru sporirea ,ertilit&ii solului 1.2 Ra&ionamente
economico-matematice re,eritoare la cererea de
ngr!minte c.imice
1.3 'ererea pentru ,or&a de munc sau mi4loace au-iliare ale muncii
1.$ 'ererea de ,ura4e concentrate
C&$i"*'+' < V=1(&r& &'i/1"'*r 1-2r*## !i 1--"&i'
2.1 8c.imbri principale n v6n#area alimentelor
2.2 56n#area en-gross 9cu ridicata:
2.3 56n#area en-detail 9cu amnuntul:
2.$ 'oncuren&a !i pre&urile n v6n#area en-detail
2.* Implica&ii pe pia& ale de#voltrii v6n#rii en-detail
2./ +ia&a serviciilor alimentare !i comportamentul cumprtorilor de alimente
C&$i"*'+' > Pr'+%r&r& &'i/1"'*r
10.1 Inova&ii !i marca de ,abric n prelucrarea alimentelor
10.2 +robleme ale ,irmelor de prelucrare ale produselor alimentare
C&$i"*'+' ,? Pr*.'/&"i%& /&r0"i12+'+i 7ir/i &2ri%*' %*/r%i&'
11.1 +robleme care l preocup pe ,ermier
11.2 ;ntrebrile la care rspunde marketingul agroalimentar
11.3 +lanul de marketing al ,ermierului

BIBLIOGRAFIE:
1. Demetrescu< ). '. )etode cantitative n marketing< Editura =tiin&i,ic< >ucure!ti< 1201
2. Demetrescu< ). '. Elasticitatea cererii popula&iei< Editura ?cademiei< >ucure!ti< 12/0
3. Dubois +. @.< Aolibert< ?. )arketing teorie !i practic< Imprimeria ?rdealul< vol. I<
1223< vol. II< 122$
$. @a#r< D. D. >a#ele marketingului< Editura 'asa cr&ii de !tiin&< 'lu4-%apoca< 2001
*. @a#r< D. D. 'ercetri de marketing< Editura 8tar 8o,t< ?lba-Iulia< 2001
/. @a#r< D. D. )arketingul produselor agroalimentare< Editura 8tar 8o,t< ?lba-Iulia< 2002
Dir%"*r - -$&r"&/1"@ Ti"+'&r - -i#%i$'i1;@
+ro,.univ.dr. Ioan +@BI?= @ect.univ.dr. 'osmin 5oicu %I8"7R