Sunteți pe pagina 1din 17

LUCRARE DE STAGIU ANUL I (ex.

acces 2013)
SEMESTRUL I de stagiu
Semestrul I 2014 (experti contabili)
GRUPA I Categoria I Elaborarea situatiilor financiare anuale
1. (30.) Efectuati inregistrarile contabile aferentei situatiei de mai jos:
Capitalul social este de 2.000.000
Rezultat brut profit: 1.000.000
Cot impozit pe profit: 1!".
#rofitul se repartizeaz astfel:
1 la rezer$e legale%
0 1" la rezer$e statutare%
1 10.000 la alte rezer$e.
Restul se reporteaz &n e'erci(iul urmtor) fiind utilizat pentru distribuirea
di$idendelor.
Rezolvare:
Rezerva legala 1.000.000 x 5% = 50.000 lei
INREGISTRARI CONTABILE
*nul +
12 = 10!1 50.000 lei
I"#ozi$ #ro%i$ 1!% x & 1.000.000 ' 50.000 ( =152.000 lei
!1 = ))1 152.000 lei
121 = !1 152.000 lei
*nul +,1
121 = 12 50.000
121 = 11* *+.000 &1.000.000 , 152.000 ' 50.000(
11* = % *+.000
10!- *.+0 & *+.000 x 1 %(
10!+ 10.000
)5* *+0.020
2. (-..) /ntreprinderea *lfa de(ine o cldire e$aluat la $aloarea just de 120.000
lei) amortizare cumulat 30.000 lei. Rezer$a din ree$aluare disponibil este de 10.000 lei.
0a 31.12.+) managerii iau decizia s $1nd cldirea &n anul +,1. Ca urmare acti$ul $a fi
reclasificat &n categoria stocurilor de mrfuri. 0a 31.12.+ se estimeaz c $aloarea
realizabil net a acestui stoc este de 23.000 lei.
4e cere:
a) s se precizeze care sunt regulile din 567# 30338200. aplicabile rezol$rii acestui
caz%
b) s se prezinte &nregistrrile contabile aferente e'erci(iului +.
Raspuns:
a) Acte normative utilizate:
Ordin nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cudirectivele
europene.
revederile O!" 3055/2009 aplicabile ace#tui caz #unt:
$53. % &$' Atunci c(nd e)i#ta o modificare a utilizarii unei imobilizari corporale* +n #en#ul ca acea#ta
urmeaza a fi +mbunatatita +n per#pectiva v(nzarii* la momentul luarii deciziei privind modificarea
de#tinatiei* +n contabilitate #e +nregi#treaza tran#ferul activului din categoria imobilizari corporale +n
cea de stocuri. ,ran#ferul #e +nregi#treaza la valoarea neamortizata a imobilizarii. -aca imobilizarea
corporala a fost reevaluata* concomitent cu recla#ificarea activului #e procedeaza la nchiderea
contului de rezerve din reevaluare aferente ace#tuia.
b) % +nregi#trarile contabile aferente e)ercitiului . #unt:
1.Reclasificarea cladirii in categoria stocurilor :
" 9 2112 120.000)00 lei
/on#tructii
2:12 Amortizarea con#tructiilor 30.000)000 lei
321 !arfuri .0.000)00 lei
2. Realizarea rezer$ei din ree$aluare
103 9 10!3 10.000 lei
Rezerve din reevaluare Rezerve reprezentand #urplu#ul realizat
-in rezerve din reevaluare
3. *justarea pentru deprecierea cladirii destinata $anzarii
& .aloarea realiza/ila 0e$a = *5 000 =1 0000'*5000=15000 (
!:1- 9 3.2.01 13.000 lei
/0eltuieli de e)ploatare privind A1u#tarea valorii cladirilor
a1u#tarile pentru deprecierea de#tinate vanzarii
activelor circulante
3. (31.) /ntreprinderea *lfa $inde societ(ii mam un stoc de marf la pre(ul de
100.000 lei cu op(iunea de a;l putea rscumpra dup 12 luni.
4e cere:
a) s se precizeze care sunt regulile din 567# 30338200. aplicabile rezol$rii
acestui caz%
b) s se prezinte &nregistrrile contabile dac op(iunea de rscumprare este sau
nu e'ercitat.
Rezol$are:
Conform OMFP 3055/2009
$55. % &$' 2nregi#trarea +n contabilitate a intrrii #tocurilor #e efectueaz la data
tran#ferului ri#curilor 3i beneficiilor.
&2' 2n general* datele de tran#fer al controlului* de tran#fer al propriettii #i de livrare
coincid. ,otu#i* pot e)i#ta decala1e de timp* de e)emplu* pentru:
% bunuri v(ndute +n con#ignatie #au #tocurile la di#pozitia clientului4
% #tocuri ga1ate livrate creditorului beneficiar al ga1ului* care rm(n +n evidenta
debitorului p(n la v(nzarea lor4
% bunuri receptionate pentru care nu #%a primit +nc factura* care trebuie +nregi#trate +n
activele cumprtorului4
% bunuri livrate #i nefacturate* care trebuie #coa#e din evident* tran#ferul de proprietate
av(nd loc4
% bunuri v(ndute #i nelivrate +nc* pentru care a avut loc tran#ferul propriettii.
-e e)emplu* la v(nzrile cu condigia de livrare 5e)%6or75* bunurile v(ndute ie# din #tocul
v(nztorului din momentul punerii lor la di#pozitia cumprtorului etc.
$58. % &$' -etinerea* cu orice titlu* de bunuri materiale* precum #i efectuarea de
operatiuni economice* fr # fie +nregi#trate +n contabilitate* #unt interzi#e.
&2' 2n aplicarea alin. &$' e#te nece#ar # #e a#igure:
a' receptionarea tuturor bunurilor materiale intrate +n entitate #i +nregi#trarea ace#tora la
locurile de depozitare. 9unurile materiale primite pentru prelucrare* +n cu#todie #au +n con#ignatie #e
receptioneaz #i +nregi#treaz di#tinct ca intrri +n ge#tiune. 2n contabilitate* valoarea ace#tor bunuri
#e +nregi#treaz +n conturi +n afara bilantului4
b' +n #ituatia unor decala1e +ntre aprovizionarea 3i receptia bunurilor care #e dovede#c a fi +n
mod cert +n proprietatea entittii* #e procedeaz a#tfel:
% bunurile #o#ite fr factur #e +nregi#treaz ca intrri +n ge#tiune at(t la locul de
depozitare* c(t #i +n contabilitate* pe baza receptiei #i a documentelor +n#otitoare4
% bunurile #o#ite #i nereceptionate #e +nregi#treaz di#tinct +n contabilitate ca intrare +n
ge#tiune4
c' +n cazul unor decala1e +ntre v(nzarea #i livrarea bunurilor* ace#tea #e +nregi#treaz ca
ie#iri din entitate* nemaifiind con#iderate proprietatea ace#teia* a#tfel:
% bunurile v(ndute #i nelivrate #e +nregi#treaz di#tinct +n ge#tiune* iar +n contabilitate
+n conturi +n afara bilantului4
% bunurile livrate* dar nefacturate* #e +nregi#treaz ca ie#iri din ge#tiune at(t la locurile de
depozitare* c(t #i +n contabilitate* pe baza documentelor care confirm ie#irea din
ge#tiune potrivit legii4
d' bunurile aprovizionate #au v(ndute cu clauze privind dreptul de proprietate #e
+nregi#treaz la intrri #i* re#pectiv la ie#iri* at(t +n ge#tiune* c(t #i +n contabilitate*
potrivit contractelor +nc0eiate.
Proceduri de consolidare
A. 9ilant con#olidat
30. % Activele #i datoriile entittilor inclu#e +n con#olidare #e +ncorporeaz +n totalitate +n
bilantul con#olidat* prin +n#umarea elementelor #imilare.
3$. % :tocurile pot fi prezentate ca un #ingur element +n #ituatiile financiare anuale
con#olidate* dac e)i#t circum#tante #peciale care ar putea determina c0eltuieli
ne1u#tificate
;0. % :ituatiile financiare anuale con#olidate prezint activele* datoriile* pozitia
"inanciar #i profiturile #au pierderile entittilor inclu#e +n con#olidare* ca #i cum ace#tea ar
fi o #ingur entitate. 2n #pecial:
a' datoriile #i creantele dintre entittile inclu#e +n con#olidare #e elimin din #ituatiile
financiare anuale con#olidate4
b' veniturile #i c0eltuielile aferente tranzactiilor dintre entittile inclu#e +n con#olidare #e
elimin din #ituatiile financiare anuale con#olidate4
So2ie$a$ea Al%a vi03e %ir"ei 4a"a S$o2 3e "ar%a 100 000 lei
4ocietatea fiica 4ocietatea 6ama
a( 5ara ra6270#arare:
)!1
4
= *0* 100 000 -*1 = )01
5
100 000
&)51
4
( &)51
5
(
!0* = -*1 100 000
/( O#$i70e ra627"#arare:
)!1
4
= *0* ' 100 000 -*1 = )01
5
' 100 000
!0* = -*1 ' 100 000

:%au anulat deci ca operatiuni <
Ca in bilantul de C5+4<0<=*RE > la firma 6ama se fac operatiuni de
eliminare > +?6*< <+ $arianta
a) fara rascumparare .
-01
7
9 -!1
6
100.000
121 9 !02 100.000
707 9 121 101.000
<n $arianta b) +u sunt modificari .
-. (33.) /ntreprinderea *lfa majoreaz capitalul social prin aport &n natur.
*portul const &ntr;un teren e$aluat la 10.000 euro. Cursul la data subscrierii este de -)3
lei8euro. 0a data $rsrii aportului) cursul este de 3 lei8euro. @aloarea nominal a unei
ac(iuni este de 100 lei.
4e cere:
a) s se precizeze care sunt regulile din 567# 30338200. aplicabile rezol$rii acestui
caz%
b) s se prezinte &nregistrrile contabile.
Ra6#706:
a(
2;;. % &$' Actiunile proprii r#cumprate* potrivit legii* #unt prezentate +n bilant ca o
corectie a capitalului propriu.
&2' /(#tigurile #au pierderile legate de emiterea* r#cumprarea* v(nzarea* cedarea cu
titlu gratuit #au anularea in#trumentelor de capitaluri proprii ale entittii &actiuni* prti
#ociale' nu vor fi recuno#cute +n contul de profit #i pierdere. /ontravaloarea primit #au
pltit +n urma unor a#tfel de operatiuni e#te recuno#cut direct +n capitalurile proprii #i #e
prezint di#tinct +n bilant* re#pectiv :ituatia modificrilor capitalului propriu* a#tfel:
% c(#tigurile #unt reflectate +n contul $;$ 5/(#tiguri legate de v(nzarea #au anularea
in#trumentelor de capitaluri proprii54
% pierderile #unt reflectate +n contul $;9 5ierderi legate de emiterea* r#cumprarea*
v(nzarea* cedarea cu titlu gratuit #au anularea in#trumentelor de capitaluri proprii5.
&3' .u reprezint c(#tiguri #au pierderi legate de emiterea* r#cumprarea* v(nzarea*
cedarea cu titlu gratuit #au anularea in#trumentelor de capitaluri proprii ale entittii*
diferentele de cur# valutar dintre momentul #ub#crierii actiunilor 3i momentul vr#rii
contravalorii ace#tora* ace#tea fiind recuno#cute la venituri #au c0eltuieli financiare* dup
caz.
&;' /(##tigurile legate de in#trumentele de capitaluri proprii #e determin ca diferent
+ntre pretul de v(nzare al in#trumentelor de capitaluri proprii #i valoarea lor de
r#cumprare* re#pectiv +ntre valoarea nominal a in#trumentelor anulate #i valoarea lor
de r#cumprare.
&5' ierderile legate de in#trumentele de capitaluri proprii #e determin ca diferent
+ntre valoarea de r#cumprare a in#trumentelor de capitaluri proprii #i pretul lor de
v(nzare* re#pectiv +ntre valoarea de r#cumprare a in#trumentelor anulate 3i valoarea lor
nominal.
&8' /0eltuielile legate de emiterea in#trumentelor de capitaluri proprii #unt reflectate
direct +n capitalurile proprii &cont $;9 5ierderi legate de emiterea* r#cumprarea*
v(nzarea* cedarea cu titlu gratuit #au anularea in#trumentelor de capitaluri proprii5' atunci c(nd
nu #unt +ndeplinite conditiile pentru recunoa3terea lor ca imobilizri necorporale
&cont 20$ 5/0eltuieli de con#tituire5'.
&=' :oldul creditor al contului $;$ 5/(3#tiguri legate de v(nzarea #au anularea
in#trumentelor de capitaluri proprii5* re#pectiv #oldul debitor al contului $;9 5ierderi
legate de emiterea* r#cumprarea* v(nzarea* cedarea cu titlu gratuit #au anularea
in#trumentelor de capitaluri proprii5* poate ma1ora* re#pectiv diminua* #uma altor rezerve
&cont $08> 5Alte rezerve5'.
&>' 2n notele e)plicative trebuie cuprin#e informatii referitoare la operatiunile care au
afectat in#trumentele de capitaluri proprii ale entittii
/( Tere0 valoare = 10 000 E7ro x )85 lei 9 e7ro la 67/62riere
CS8 .N : 100 lei 9 a2$
NR. A2$. = )5 000 lei : 100 lei 9 a2$ = )50 a2$i70i
)5! = 1011 )5 000 67/62riere
10 000 e7ro x 5 211 = %
)5! )5 000 & 10000 e7ro x )85 (
*!5 5 000
1011 = 1012 )5 000
3. (!0.) 4ocietatea *lfa la 31 decembrie + detine o cladire pe care intentioneaza sa
o cedeze. Cladirea este libera si societatea a intreprins actiuni pentru gasirea unui
cumparator. 4ocietatea clasifica cladirea la data bilantului ca disponibila pentru
$anzare. @aloarea de intrare a cladirii este de 100.000 lei iar amortizarea cumulata
20.000 lei.
Situatia a 0a data bilantului societatea stabileste $aloarea justa a cladirii la 120.000
lei. Costurile estimate pentru organizarea licitatiei de $anzare sunt estimate la 3.000 lei
iar cAeltuielile de cadastru la 3.000 lei.
Situatia ! 0a data bilantului societatea stabileste $aloarea justa a cladirii la :2.000
lei. Costurile estimate pentru organizarea licitatiei de $anzare sunt estimate la 3.000 lei
iar cAeltuielile de cadastru la 3.000 lei.
Situatia c *cti$ul prezentat la punctual b) nu a fost $andut pana la sfarsitul
e'ercitiului financiar +,1. 0a aceasta data societatea estimeaza $aloarea justa la .0.000
lei iar costurile $anzarii estimate a a$ea loc in anul +,1 sunt de 2.:00 lei.
4a se efectueze inregistrarile contabile conform <7R4 3 pentru fiecare din cele trei
situatii.

Raspuns:
Atunci cand #e efectueaza reevaluarea imobilizarilor corporale* valoarearea evaluata #e #ub#tituie
valorii de intrare a imobilizarilor corporale. A#adar* valoarea rezultata din reevaluare va fi atribuita
activului #upu# reevaluarii. /u alte cuvinte* in locul co#tului de ac0izitie/co#tului de productie #au al
oricarei alte valori atribuite inainte de efectuarea reevaluarii acelui activ* vom avea valoarea
rezultata din reevaluare. ?n ace#t caz* amortizarea activului re#pectiv #e va efectua avand in vedere
valoarea ace#tuia*determinata in urma reevaluarii. -aca rezultatul reevaluarii e#te o cre#tere fata de
valoarea contabila neta* atunci #urplu#ul din reevaluare fata de valoarea contabila neta #e va
inregi#tra in contul $05 @Rezerve din reevaluareA. Baloarea contabila neta #e determina ca diferenta
dintre valoarea de intrare #i amortizarea inregi#trata.
?.".R.: 5
Obiectiv C pre#crie tratament contabil pentru evaluare #i prezentarea activelor imobilizate
detinute pentru a fi vandute #i activitati intrerupte.
Activitate intrerupta C o componenta a unei entitati care a fo#t* fie cla#ificata ca detinuta
pentru vanzare #i care : % reprezinta un #egment #ingur al afacerii
' face parte dintr%un plan unic de ca#are a unui #egment ma1or al
afacerii
' e#te #ucur#ala ac0izitionata pentru revanzare.
Activele imobilizate detinute in vederea vanzarii :
trebuie evaluate la !?. & valoare contabila 4 Baloarea 1u#ta D co#t vanzare
.u #e amortizeaza
O #ocietatea va con#idera un activ imobilizat D ca detinut pentru vanzare daca D valoarea #a
contabila va fi recuperata in principal pentru o vanzare imediata in #tarea #a prezenta* iar
vanzarea trebuie #a aiba o probabilitate ridicata* in #en#ul ca managementul #i%a manife#tat
intere#ul pentru un plan de vanzare #i%a initiat un plan de cautare a unui cumparator #i de
finalizare a planului.
Banzarea ar trebui #a #e realizeze intr%un an de la data cla#arii activului ca di#ponibil pentru
vanzare . Anumite evenimente pot prelungi perioada nece#ara pe#te un an. e#te acea#ta
#ituatie activul poate fi cla#ificat pentru vanzare daca intarziarea e#te cauzata de evenimente
care nu pot fi controlate de entitate* fiind #uficiente dovezi ca entitatea e#te anga1ata in planul
de vanzare a activului.
?A: 38
Baloarea recuperabila C !AE & prFG net de vanzare* Baloare utilitate'
& cand nu avem piata activeC nu e#te prFt de vanzare ' CH valoarea recuperabila C valoarea
utilitate.
ret vanzare C prFt contract #au prFt piata
Baloare utilitate CH e#timarea valorii de utilitate implica pa#ii.
a' I#timarea intrarilor #i ie#irilor de numerar din folo#irea activului #i ultima lui
ie#ire
b' Aplicarea ratei de actualizare adecvata pentru ace#te flu)uri viitoare de numerar.
Situatia a
trebuie evaluat la !?. & valoare contabila 4 Baloarea 1u#ta D co#t vanzare
la -1. 12.N = valoare :76$a = 120 000 8 2o6$ e6$i"a$ li2i$a$ie = 50008 2;el$. 2a3a6$r7 -000 lei
.. 2o0$a/ila=.i'A" = 100 000 , 20 000 = +0 000
. aloarea :76$a , 2o6$ va0zare = 120 000 , & 5000 < -000 ( = 112 000 .
4i0 & .2 = .: , 2o6$ va0zare ( = 4i0 & +0 000 = 112 000 ( = +0 000
Cla3irea va %i #reze0$a$a 3i6$i02$ i0 /ila0$ 2a a2$iv 3i6#o0i/il #e0$r7 va0zare = eval7a$
la .2 : +0 000.
Cla6i%i2area a2$iv7l7i 2a 3i6#o0/il #e0$r7 va0zare
:0 000 cladirii 8 disponibile pentru $anzare 9 cladiri8imobilizari 100.000
20 000 *mortizarea cladirii
Situatia !
La 3a$a /ila0$7l7i N<1 .aloarea :76$a = +2 0008 2o6$ e6$i"a$e va0zare li2i$a$ie = 5 000
.2 = .i ' A" = 100 000 , 20 000 = +0 000
.: , 2o6$ va0zare = +2 000 , & 5 000 < - 000 ( = *) 000
4i0 & .2 8 .: 2o6$ va0zare ( = 4i0 & + 2008 *) 000 ( = *) 000
Cla3irea e6$e 3e#re2ia$a #e0$r7 67"a 3e ! 000 & +0 000 , *) 000 (.
Cla3irea va %i #reze0$a$a 3i6$i02$ i0 /ila0$ 2a a2$iv 3i6#o0i/il #e0$r7 va0zare %ii03
eval7a$ la *) 000.
4i0 & valoarea 2o0$a/8 valoarea :76$a , 2o6$ va0zare ( = "i0 &+0 0008 *) 000 ( = *) 000
Cla6i%i2area a2$iv7l7i 2a 3i6#o0i/il #e0$r7 va0zare.
2- 000 cladiri 8acti$e disp. $anzarii9 cladiri 8imobiliare corp 100 000
20 000 *mortizare
!000 CA pri$ deprec cladirii.
Situatia c
A2$iv7l 07 a #7$7$ %i va037$ la 6% ex N < 1
.: = 0 0008 2o6$ va0z e6$i"a$e * +00
.2 & la N < 1 ( = va %i 2o0%. #702$ /( = *)000 &.al :76$a , 2o6$ va0zare(
A27" la -1.12.N<1 : .: , 2o6$ va0zare e6$i"a$ = 0 000 , * +00 = +2 200.
.2 >& .: , 2o6$ va0zare ( =1 a2$iv7l 07 "ai e6$e 3e#re2ia$ 6i #ier3erea 3i0 3e#re2iere
re270o627$a i0 a0 N8 i0 N<1 va %i rel7a$a .

O e0$i$a$e va re270oa6$e 70 2a6$ig 3i0 ori2e 2re6$ere 7l$erioara a & .: , 2o6$ va0zare
e6$i"a$ (8 3ar %ara a 3e#a6i #ier3erea 3i0 3e#re2iere 2are a %o6$ re270o627$a a0$erior %ie
i0 2o0%or"i$a$e 27 I5RS5 %ie a0$erior 8 i0 2o0% 27 IAS -! & 3e#re2ierea a2$ivelor(.
Cladiri 8 acti$e disp. pt. $anzare 9 $enituri din reluarea deprecierii cladirii !000
Cla3irea va %i #revaz7$a 3i6$i02$ i0 /ila0$ 2a a2$iv 3i6#o0i/il #e0$r7 va0zare %ii03
eval7a$ la +0 000 lei8 67"a 2are re#rezi0$a .al. 2o0$a/ila #e 2are 2la3irea ar %i av7$'o
3a2a 07 ar %i %o6$ 3e#re2ia$a.
Situatia d
La 3a$a /ila0$7l7i 6o2ie$a$ea 6$a/ile6$e .: = +2 000.
Se e6$i"eaza 2a va0zarea 2la3irii 6e va realiza #e6$e 1 a0 .
Ra$a 3e a2$7alizare e6$e 3e 10 % 2o6$7rile e6$i"a$e vor %i 67#r$a$e #e6$e 70 a0 27
orga0izarea li2i$a$iei 3e va0zare = *000 lei8 2a3a6$r7 )00.

.2 = .i , A" =100 000 , 20 000 = +0 000
.: = 2o6$ va0zare a2$7aliza$ = +2 000 , *000 < )000 = *2000
1<081
4i0 & .2o0$8 .: , 2o6$ va0zare ( = "i0 & +0 000 8 *2 000 ( = *28 000
Cla3irea e6$e 3e#re2ia$a #e0$r7 +000 & +0 000 ' *2 000 ( 6i va %i #reze0$a$a 3i6$72$ i0
/ila0$ 2a a2$iv 3i6#o0i/il #e0$r7 va0zare %ii03 eval7a$ la *2 000 lei8 67"a 2are re#rezi0$a .: ,
2o6$ va0zare a2$7aliza$.
Cla6i%i2are a2$iv7l7i 3i6#o0i/il #e0$r7 va0zare.
22 000 cladiri 8 acti$e disp.$anzari 9 Cladiri8imob corp 100 000
20 000 *mortizare
:000 Cl$ pri$ind deprecierea cladirii.
A2$ivele 2are a7 %o6$ reeval7a$e 2% IAS 1! 6i IAS -! ar $re/7i $ra$a$e 2a 6i 27" i0ai0$ea
2la6i%i2arii 3e$i07$e #e0$r7 va0zare 07 ar %i %o6$ reeval7a$e. Alo2area 70ei #ier3eri 707i gr7#
3e6$i0a$ va0zarii 6e a#li2a 07"ai la %o037l 2o"er2ial 6i a#oi 3e #rora$e la a2$ive i"o/liza$e.
BR?#* < > Categoria C< > Dinerea contabilitatii unei entitati
1. (!2.) 4ocietatea 0easing a$and ca obiect de acti$itate acordarea de bunuri in
leasing financiar) acAizitioneaza la data de 20.12.+;1 un autoturism in $aloare de 1!.223
lei) D@* 2-") pe care il acorda in leasing financiar societatii C5+D*. Contractul de
leasing financiar este incAeiat pe data de 01.01.+ in urmatoarele conditii:
; perioada de leasing este de 3 ani iar durata utila de $iata a acti$ului predate in leasing
este de ! ani%
; platile de leasing $or fi efectuate pe data de 31 decembrie ale fiecarui an) se $or emite 3
facturi%
; la inceputul contractului de leasing societatea C5+D* plateste 10.000 lei , D@*%
; la sfarsitul contractului de leasing utilizatorul isi $a e'ercita optiunea de cumparare la
$aloarea reziduala care reprezinta 10" din $aloarea de intrare a bunului.
4a se faca inregistrarile contabile aferente anului + si +,-) atat la locator) cat si la la
locatar.

R :
S2 lea6i0g = 1 a7$o$7ri6" = .aloare 1!.*25 lei < T.A
Ex N9 2o0$ra2$ 9 5 a0i8 ?N. = ! a0i 8 Ava06 10.000 < T...A
01.01.N .aloarea rezi37ala & 10 % x 1! *25 ( = 1!*285
A"or$izarea = 1! *25 : ! a0i = 2*+*850
.aloarea ra"a6a 3e %i0a0$a$ = 1!.*25 , 10.000 ava06 , 1!*285 val. Rezi3. =5 052850
I"#ar$i$a #e 5 a0i = 505285 : 5 = 101085 9 a0i
.ALOAREA ACT@ALIAATA = A.ANS ACOR?AT < & 5l7x7ri 9 1 < ra$a 3e a2$7aliz.(
0
<
.aloarea rezi391<ra$a a2$ (
0
.
= &10.000( < 101085 < 101085 < &1010(5 < 101085 < 101085 < 1!*28!
&1<10%(
1
&1<10%(
2
&1<10%(
-
&1<10%(
)
1<10%(
5
&1<10%(
5
Ava06 ............................5 ra$e........................................................... valoare rezi37ala
= 1)+*2.
= 10.000 < 101085 < 101085 < 101085 < 101085 < 101085 < 101085
181 1821 18-- 18)! 18!1 18!1
=10.000 < 1+8!) < +-5812 < *58**< !2812 < !2*8!) < 10-+8+2 = 1- :22
?ATA Bla$i ?o/a03a Bla$i 2a#i$al ?a$oria
019019N ' ' ' 1-:22
01.01.N 10.000 ' 10.000 )+*2
-1.12.N 1010.5 )+*82 52-.- )-)+8*
N<1* 1010.5 )-)8 5*58! -**-81
N<2 1010.5 -**8- !--.1 -1-81
N<- 1010.5 -1) !!.5 2))-8)1
N<) 1010.5 2)) *!!.5 1!*2 val rez
N<5 1!*2.5 ' ' '
1:33 1!.*25
?i%ere0$a 1!*25 , 1).+*2 = 1:33 = 3o/a03a
Rate dobanda 10 "
<nregistrari la 7<+*+D*D5R :
*cAizitie autoturism:
% = )0) 20 *-
21- 1! *25
))2! ) 01)
01.01.+
)11 = % 12 )00
)1 10 000
))2* 2 )00
5121 = )11 12 )00
Dransmiterea autoturismului : proces $erbal
2!*5 = 21-- 1!*25
=obanda de inregistrat
+052 =. ........1+5-
Regularizare a$ans
)1 = 2!*5 10 000
31.12.+ R*D* <
)11 = % 125-
*0! 52-8-
*!! )+*82
))2* 2)285

..... = +052 )+*82
!5+- = 2!*5 52-8
. A6a i0regi6$ra" $oa$e ra$ele8
.
..
.
.
31.12. +,- R*D* 3
)11 = % 125-
*0! *!!85
*!! 2))
))2* 2)285
5121 = )11 125-
!5+- = 2!*5 *!!85
...?.. .= +052 2))
6i la %i0al .AL@AREA REAI?@ALA
)11 = % 20*-8
*0! 1!*285
))2* )018)
5121 = )11 20*-8
<+REB<4DR*R< 0* ?D<0<E*D5R:
01.01.N % = )0) 12)00
)0 10000
))2! 2)00
)0) = 5121 12)00
RECEBTIE 4ICLOC TRANSBORT .
21-- = 1!5 1!*25
? = +051 1+5- 3o/a03a
REG@LARIAARE A.ANS.
1!* = )0 10 000
31.12 +) R*D* <
% = )0) 125-8 00
1!* 52-8-
!!! )+*82
))2! 2)2850
)0) = 5121 125-800
+051 = .... C )+*82
SI !+11 = 2+1- 2*+*85
& 1!*25 : ! a0i (
31.12.+ , - Rata 3
% = )0) 125-
1!* *!!85
!!! 2))
))2! 2)285
)0) = 5121 125-
+051 = C 2)) 3o/a03a

6i !+11 = 2+1- = 2*+* a"or$izarea
@aloarea reziduala
% = )0) 20*-8
1!* 1!*285
))2! )018)
)0) = 5121 20*-8

2. (21.) 4ocietatea Comercial FGH specializat &n comer(ul cu amnuntul de(ine
&n stoc la &nceputul anului mrfuri la pre(ul cu amnuntul &n $aloare de 13 000 lei.
*daosul comercial aferent mrfurilor din stoc este de 3 000 lei) iar D@* 2 .03 lei. /n
cursul perioadei de gestiune se acAizi(ioneaz mrfuri la pre(ul fr D@* de 30 000 lei
(D@* 2-"). *daosul comercial practicat de unitate este de 20". 4e $1nd mrfuri &n
cursul lunii prin magazinul cu amnuntul &n $aloare de -2 000 lei) (inclusi$ D@*). 4e
descarc gestiunea. E$iden(a se (ine la pre( de $1nzare cu amnuntul.
Ra6#706: Co"er$ 27 a"a070$7l
4ar%7ri 2o0$ -*1
Si -*1 = 15 000
I -*1 = & -0.000 < 20 % < 2)% T.A ( = )) !)0
E -*1 = )2 000 & i02l76 9 T.A (
S% -*1 = 1* !)0 , 2)% $va = 1) 22!
A3.2o"er2ial 2$ -*+
Si -*+ = - 000
I -*+ = ! 000 & -0 000 x 20 % (
S.% = 2!!2 &2al27la$a "ai :o6(
E-*+ = !33:
T.A 0eexigi/il 20$ ))2+
Si ))2+ =2200
I ))2+ = +!)0
D = T6 -*+ = - 000 <! 000 = 000 = 0.1+*.2
T6-*1'T6))2+ &15 000 < )) !)0( , & 2 0- < + !)0 ( )+ 0*
S% -*+ = D x S% -*1 & %ara T.A ( = 081+*12 x 1) 22! = 2!!2 &a3. 2o" la 6ol3 "%(
I0regi6$rari 2o0$a/ile :
1. A2;izi$ie
% = )01 -* 200
-*1 -0 000
))2! * 200
-*1 = % 1) !)0
-*+ ! 000
))2+ + !)0
2. .a0zare
)11 = % )2 000
*0* -- +*1
))2* + 12
% = -*1 )2 000
!0* 2* 5--
-*+ ! --+
))2+ + 12
E-*1 E
15000
))!)0
)2000
1*!)0
E-*+E
-000
!000
!--+
5* = 2!!2
E))2+E
2200
+!)0
+12
3. (:2.) ?n salariat ob(ine pentru 12 zile lucrate &n cursul unei luni) $enituri
pentru munca prestat &n sum de :30 lei. /n cursul lunii salariatul beneficiaz de 1- zile
calendaristice de concediu medical pentru boal obiInuit) din care 10 zile lucrtoare.
4alariul de baz minim brut pe (ar este de !00 lei) iar luna are un numr de 22 zile
lucrtoare.
4tabilirea bazei de calcul a contribu(iei de asigurri socialeJ 4tabilirea
contribu(iei de asigurri sociale datorat de angajatorJ
R:
.e0i$7ri o/$i07$e #e0$r7 :
a( 12 zile l72ra$e = +50 lei
b) 1) zile 2o02e3i7 "e3i2al &10 zile l72ra$oare ( = 6alari7 !00922 zle = 2*82* lei x 10
zile = 2*- lei
TOTAL = +50 < 2*- = 112- lei
Baza 3e 2al27l :
1. La 0ivel 6o2ie$a$e
20):0 " 3i0 112- lei = 2-)
2. La 0ivel A0ga:a$
10)3 " x 112- = 11+
-. (11!.) 0a o societate comercial ce are un capital social de 130.000 u.m. profitul
brut este de :0.000 u.m. 4e decide utilizarea sumei astfel:
; se constituie rezer$e legale &n limita ma'im admis de lege%
; constituire de rezer$e statutare &n procent de 10 " din profitul net%
; profitul net este utilizat pentru majorarea capitalului social cu suma de .00 u.m.
respecti$ acordarea de di$idende 30 mii. u.m. #resupunem c printre asocia(i a$em doar
persoane fizice.
R:
Ca#$al7l 6o2ie$a$ii = 150.000 7"
Bro%i$ /r7$ = +0.000 7"
Rezerve legale 5% 3i0 #ro%i$
Rezerve 6$a$are 10 % #ro%i$ 0e$.
-1.12.N 12 N = 10!1 ) 000
& 5 % x +0.000 = )000 (
I"#ozi$ #ro%i$ 1!% x *! 000 = 12 1!0
01.01.N<1 121 N = 12 N ) 000
121 N = 11* N & *!000 ' 12 1!0 ( = !- +)0.
11* N = % 5* 2+)
10!+ ! -+)
)5* 50 000
1012 00
Bro%i$ 0ere#ar$iza$. S2 11* N = ! 55!
& !- +)0 , 5* 2+) ( .
3. (13:.) 4e acAizi(ioneaz &n $ederea reproduc(iei tineret bo$in &n $aloare de
300.000 u.m. plus D@* 2-". 4e ob(in astfel din produc(ie proprie animale tinere
e$aluate la -0.000 u.m. iar dup 3 luni se constat un spor de greutate e$aluat la 30.000
u.m. Cu ocazia in$entarului de control gestionar se constat lipsa unui $i(el e$aluat la
3.000 u.m. Considerat $ino$at de lipsa acestuia &ngrijitorului Ii i se imput $aloarea lui.
Kumtate din $aloare se depune de ctre acesta &n casierie) iar restul se re(ine din
salariu.
Ra6#706:
a( A2;izi$ia $i0ere$ /ovi0 #e0$r7 re#ro372$ie -00 000 < T.A

% = )0) -*2 000
2134 -00 000
))2! *2 000
a( Bro372$ie )0 000
-!1 = *11 )0 000
b) S#or #ro372$ie -0 000
-!1 = *11 -0 000
2( Li#6a i0ve0$ar 1 vi$el 5 000 lei =1 i"#7$are
50 % ' 2a6erie
50 % re$i0ere #e 6$a$
62a3 ge6$i70ea 3e vi$el li#6a:
*11 = -!1 5000
I"#7$a" 6alaria$7l7i:
)2+2 = % !200
*5+ 5000
))2* 1200
I02a6are 2rea0$a:
50 % ' 2a6erie
5-11 = )2+2 -100 6i
50 % re$i0ere #e 6$a$
)21 = )2+2 -100