Sunteți pe pagina 1din 6

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA

12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.PE LUCRAREA
PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE
ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
LUCRARE DE STAGIU SISTEM INTENSIV
Semestrul I 2013 (experti contabili)
GRUPA II Categoria II Auditul statutar al situatiilor financiare
1. (11). Imaginea fidela este:
a) o consecinta a regularitatii si sinceritatii conturilor;
b) o conditie pentru a emite o opinie fara rezerve;
c) un criteriu de apreciere a situatiilor financiare.
2. (18). Societatea Alfa a evaluat n decembrie anul !"# un ansamblu imobiliar ac$izi%ionat n
anul !"11 cu #&&.&&& lei (din care 8&.&&& lei pentru teren)' amortizabil n 2& ani; cu aceast( ocazie a
eliminat amortismentele din valoarea contabil(. )aloarea de utilitate a ansamblului imobiliar a fost
stabilit( cu aceast( ocazie la #*&.&&& lei (din care 1*&.&&& lei terenul); durata de via%( nu a fost
modificat(.
+a 1 iulie anul !' ansamblul imobiliar a fost v,ndut cu *&&.&&& lei.
-are este diferen%a din reevaluare ce trebuia nregistrat( de societate:
a) 1.8.&&& lei;
b) 1/2.&&& lei;
c) 1.&.&&& lei.
0. 0#. Auditorul poate fi f(cut r(spunz(tor de prevenirea non"respectului te1telor legislative n
cadrul b(ncii auditate2
a) da;
b) nu;
c) da' numai n anumite cazuri.
#. (0/). 3lementele probante reprezinta informatii care au la baza:
a) numai documente 4ustificative si documente contabile;
b) documente 4ustificative' documente contabile si alte surse;
c) surse interne si surse e1terne.
*. (/0). 31plicati principiul integritatii si obiectivitatii in audit.
/. (/*). 31plica%i principiul confiden%ialit(%ii n audit.
.. /.. 5rezenta%i cinci situa%ii de amenin%are la adresa independen%ei.
8. (86). 3lementele de baza ale raportului de audit intr"o misiune de audit statutar.
6. (11#). 31amenul situatiilor financiare.
1&. (1#2). 7iscul de audit: componentele si relatiile intre acestea.
5age 1 of 6
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.PE LUCRAREA
PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE
ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
GRUPA II Categoria IV Evaluarea intreprinderilor
1. (2&). Activul net corectat prin metoda aditiva se determina dupa formula:
a) capitaluri permanente 89" diferentele din reevaluare;
b) capitaluri proprii 89" diferentele din reevaluare;
c) activul reevaluat cori4at 89" total datorii.
2. (2#). -are este valoarea patrimonial: de baz: a unei ntreprinderi sau a unui activ:
a) activul net contabil;
b) activul net cori4at (corectat);
c) activul net reevaluat.
0. (#.). -are este valoarea activului net cori4at al unei ntreprinderi care' dup: reevaluarea
bunurilor' prezint: urm:toarea situatie patrimonial:: capital social 0.&&&.&&&; imobiliz:ri 8.&&&.&&&;
stocuri 2&.&&&.&&&; creante 1*.&&&.&&&; rezerve *&&.&&&; profit 1.&&&.&&&; diferente din reevaluare
1#.&&&.&&&; disponibilit:ti *&&.&&&; obligatii nefinanciare 2*.&&&.&&&; instalatii luate cu c$irie
1&.&&&.&&&:
a) #0.*&&.&&&;
b) 18.*&&.&&&;
c) 28.*&&.&&&.
#. (.0). ; intreprindere neredresabila' cu un activ net pozitiv' intra in lic$idare avand
urmatoarele date estimative:
" activ net contabil < 12&.&&& mii lei;
" plus valoarea imobilizarilor < *.&&& mii lei;
" minus valoarea imobilizarilor < /.&&& mii lei; (plusul si minusul sunt estimate a fi rezultate
in urma lic$idarii vanzarii imobilizarilor);
" c$eltuielile de dezafectare si functionare in timpul lic$idarii < 2.&&& mii lei.
)aloarea estimata a trezoreriei disponibila dupa lic$idare este de:
a) 11..&&& mii lei;
b) 118.&&& mii lei;
c) 11/.&&& mii lei.
*. (.*). )aloarea patrimonial: a ntreprinderii (A!-) este de 8.&&& lei' capacitatea
beneficiar: este de 1.&&& lei' rata neutr: (i) este de 11=' iar rata de actualizare a superprofitului este
2*=. )aloarea global: a ntreprinderii va fi de:
a) 8./&& lei;
b) 8.8&& lei;
c) 8.#8& lei.
/. (82). -lasificati diferitele tipuri de evalu:ri.
.. (1#1). -um se determina si ce semnificatie au flu1urile de trezorerie in evaluarea unei
intreprinderi2
8. (18*). Societatea A' cotata la bursa' prezinta caracteristicile financiare urmatoare:
5age 2 of 6
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.PE LUCRAREA
PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE
ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
" capitaluri proprii 1&& milioane u.m.
" datorii financiare 2&&
" imobilizari nete 22&
" nevoie de fond de rulment 8&
" rezultatul e1ploatarii *&
Se mai stie ca:
- rata dobanzii fara risc pe piata *'.=;
- prima de risc mediu pe piata actiunilor #=;
- rata medie a dobanzii la datoriile societatatii .'*=;
- cota de impozit #&=;
- coeficientul > 1'1;
- capitalizarea bursiera a societatii este actualmente de 22* milioane u.m.;
- imobilizarile nete cuprind o participare minoritara' in suma de 2& milioane' intr"o
alta societate cotata' a carei valoare de piata (pe baza mediei cursurilor ultimei luni
bursiere) este de 0* milioane u.m.;
- investitiile realizate de societate in cursul ultimului e1ercitiu au fost de *& milioane
si nevoia de fond de rulment a crescut cu 1& milioane. -$eltuielile cu amortizarea au
fost de #* milioane u.m.
Sa se determine costul mediu ponderat al capitalului ca si referinta a ratei de actualizare.
5age 3 of 6
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.PE LUCRAREA
PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE
ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
GRUPA III Categoria III Eperti!e conta"ile
1. (0). -e n%elege%i prin competen%a e1pertului contabil2
2. (*). In ce consta secretul profesional si confidentialitatea e1pertului contabil2
0. (12). -um procedeaza e1pertul contabil verificator privind indeplinirea atributiilor sale2
#. (1.). -are sunt principiile deontologice dup( care se g$ideaz( e1pertul contabil n
efectuarea e1pertizelor contabile 4udiciare ?i e1tra4udiciare2
*. (2#). -um se men%ine calitatea de e1pert contabil ?i calitatea de contabil autorizat2
/. (2.). Incompatibilit(%i n e1ercitarea profesiei.
... (0&). 3numerati faptele ce constituie abateri disciplinare ale membrilor -orpului2
8.(0*). ;norariile si independenta2
5age # of 6
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.PE LUCRAREA
PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE
ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
GRUPA III Categoria VIII Anali!a diagnostic a intreprinderii
1. (11.) O ntreprindere este caracterizat de situaia bilanier descris n tabelul de mai jos.
tiind c imobilizri necorporale n valoare de 200 sunt aferente chelnuielilor de constituire ale ntreprinderii
datorii pe termen lun! n valoare de "00 reprezint rate scadente n anul curent iar 10# din creane sunt
!aranii de bun e$ecuie ce vor fi ncasate peste 20 de luni s se analizeze poziia financiar a ntreprinderii
pe baza bilanului contabil %i a bilanului financiar %i s se e$plice diferenele constatate.
&ndicator '1.12.n
&mobilizri corporale '000
&mobilizri necorporale (00
)tocuri 1000
*reante 2000
+isponibiliti 1000
*apitaluri proprii 2000
+atorii mai mari de un an '000
+atorii de e$ploatare 2"00
+atorii bancare pe termen foarte scurt "00
2. (,-.) O ntreprindere produce anual un numr de 1.0000 de produse la un pre unitar de .
u.m. ntreprinderea nre!istreaz cheltuieli cu materii prime %i materiale n valoare de 2.0000 u.m. cheltuieli
de personal de 200000 u.m. din care ,.# reprezint salariile personalului direct productiv cheltuieli cu utiliti
%i chirii n cuantum de "0000 u.m. cheltuieli cu amortizarea de .0000 u.m. %i cheltuieli cu dob/nzi de .0000
u.m. s se calculeze %i s se interpreteze pra!ul de rentabilitate financiar %i opera ional e$primat n unit i
fizice %i valorice.
0. (*2). -alculati si interpretati modificarea situatiei nete a unei intreprinderi care prezinta
urmatoarea situatie financiara:
Indicator 31$12$n%1 31$12$n
Imobilizari 1.&&& 1.*&&
Stocuri *&& #&&
-reante 2&& 2*&
@isponibilitati 2& 0&
@atorii mai mari de un an 2.&&& 2.*&&
@atorii mai mici de un an #&& 0*&
#. (.8). Sa se calculeze capacitatea de autofinantare si autofinantarea pornind de la
informatiile prezentate mai 4os:
Indicator u$&$
)enituri din vanzarea marfurilor 1.&&&
5roductia vanduta 18.&&&
5roductia stocata 2.*&&
Subventii de e1ploatare 2.&&&
)enituri din vanzarea mi4loacelor fi1e /&&
-$eltuieli cu materii prime 2.*&&
-ostul marfurilor vandute .&&
5age ' of 6
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.PE LUCRAREA
PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE
ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
-$eltuieli salariale 1&.&&&
-$eltuieli cu amortizarea /&&
-$eltuieli cu provizioane 2&&
-$eltuieli cu c$irii 2&&
-$eltuieli cu asigurari sociale 1.2&&
)aloarea neta contabila a elementelor de activ cedate #&&
Impozite si ta1e 0&&
)enituri din dobanzi 2&&
)enituri din diferente favorabile de curs valutar 2&&
-$eltuieli cu dobanzi 8&&
-$eltuieli cu provizioane financiare 1&&
Impozit pe profit 0&&
7ata de distribuire a profitului #&=
5age 6 of 6