Sunteți pe pagina 1din 3

C.E.C.C.A.R.

Filiala Constanta
PROGRAM PREGATIRE STAGIARI
Consultatii lucrari pregatire profesionala
Semestrul I anul 201
! EC " e#pert conta$il si CA " conta$il autori%at
Nota : Componenta grupelor &
' anul I( grupa 1 " EC )*e la litera A la litera I+( promotia e#amen acces sept,'oct, 201-
' anul I( grupa 2 " EC )*e la litera M la .+ si CA( promotia e#amen acces sept,'oct,
201-
EC - semestre( promotia sept,'oct, 201-
EC sistem intensi/( promotia sept,'oct, 201-
' anul II grupa 1 " EC )*e la litera A la 0+( promotia e#amen acces sept,'oct, 2012
' anul II grupa 2 " EC )*e la litera M la .+ si CA (promotia e#amen acces sept,'oct,
2012
EC - semestre( promotia e#amen sept,'oct, 2012
' anul III grupa 1 " EC ) *e la litera A la 1+( promotia septem$rie 2011
' anul III grupa 2 " EC ) *e la litera M la .+ si CA( promotia septem$rie 2011
DATA ORA
ANUL SI GRUA DE
STAGIU
CATEGORIA
ROFESION
ALA
LECTOR DISCILINA
2 martie
201
12
00
Anul I grupa 1
EC
G3erman 1elioara
4aleria
Stu*ii *e fe%a$ilitate
Analia%a *iagnostic a intreprin*erii
2 martie
201 15
00
Anul I grupa 1 EC
Aragea Isa$ela
6u%iuni si *i/i%ari *e intreprin*eri
Au*it
E/aluarea intreprin*erilor
2 martie
201
17
00
Anul I grupa 1 EC
8o$re Elena
E#perti%a conta$ila
Controlul intern al intreprin*erii
2 martie
201
19
00
Anul I grupa 1 EC
Ca*ar 6uat
Consultanta fiscala acor*ata
contri$ua$ililor
2 martie
201
20
00
Anul I grupa 1 EC
Mitea :eluta
Ela$orarea situatiilor financiare anuale
Tinerea conta$ilitatii unei entitati
2 martie
201
12
00
Anul I grupa 2
EC;CA
G3erman 1elioara
4aleria
Stu*ii *e fe%a$ilitate
Analia%a *iagnostic a intreprin*erii
2 martie
201 15
00
Anul I grupa 2 EC;CA
Aragea Isa$ela
6u%iuni si *i/i%ari *e intreprin*eri
Au*it
E/aluarea intreprin*erilor
2 martie
201
17
00
Anul I grupa 2 EC;CA
8o$re Elena
E#perti%a conta$ila
Controlul intern al intreprin*erii
2 martie
201
19
00
Anul I grupa 2 EC;CA
Mi3u7 Stefan
Consultanta fiscala acor*ata
contri$ua$ililor
2 martie
201
20
00
Anul I grupa 2 EC;CA
Mitea :eluta
Ela$orarea situatiilor financiare anuale
Tinerea conta$ilitatii unei entitati
2< martie
201
12
00
Anul II grupa 1
EC
Aragea Isa$ela
6u%iuni si *i/i%ari *e intreprin*eri
Au*it
E/aluarea intreprin*erilor
2< martie
201
15
00
Anul II grupa 1 EC
Ca*ar 6uat
Consultanta fiscala acor*ata
contri$ua$ililor
2< martie
201
17
00
Anul II grupa 1 EC
8o$re Elena
E#perti%a conta$ila
Controlul intern al intreprin*erii
2< martie
201 19
00
Anul II grupa 1
EC
G3erman 1elioara
4aleria
Stu*ii *e fe%a$ilitate
A*ministrarea si lic3i*area intreprin*erilor
Analia%a *iagnostic a intreprin*erii
2< martie
201
20
00
Anul II grupa 1 EC
Mitea :eluta
Ela$orarea situatiilor financiare anuale
Tinerea conta$ilitatii unei entitati
2< martie 12
00
Anul II grupa 2 EC;CA Aragea Isa$ela 6u%iuni si *i/i%ari *e intreprin*eri
201
Au*it
E/aluarea intreprin*erilor
2< martie
201
15
00
Anul II grupa 2 EC;CA
Mi3u Stefan
Consultanta fiscala acor*ata
contri$ua$ililor
2< martie
201
17
00
Anul II grupa 2 EC;CA
8o$re Elena
E#perti%a conta$ila
Controlul intern al intreprin*erii
2< martie
201 19
00
Anul II grupa 2 EC;CA
G3erman 1elioara
4aleria
Stu*ii *e fe%a$ilitate
A*ministrarea si lic3i*area intreprin*erilor
Analia%a *iagnostic a intreprin*erii
2< martie
201
20
00
Anul II grupa 2 EC;CA
Mitea :eluta
Ela$orarea situatiilor financiare anuale
Tinerea conta$ilitatii unei entitati
22 martie
201
12
00
Anul III grupa 1
EC
G3erman 1elioara
4aleria
Stu*ii *e fe%a$ilitate
A*ministrarea si lic3i*area intreprin*erilor
Analia%a *iagnostic a intreprin*erii
22 martie
201
15
00
Anul III grupa 1 EC
Ca*ar 6uat
Consultanta fiscala acor*ata
contri$ua$ililor
22 martie
201
17
00
Anul III grupa 1 EC
8o$re Elena
E#perti%a conta$ila
Controlul intern al intreprin*erii
22 martie
201 19
00
Anul III grupa 1 EC
Aragea Isa$ela
6u%iuni si *i/i%ari *e intreprin*eri
Au*it
E/aluarea intreprin*erilor
22 martie
201
20
00
Anul III grupa 1 EC
Mitea :eluta
Ela$orarea situatiilor financiare anuale
22 martie
201 12
00
Anul III grupa 2
EC;CA
G3erman 1elioara
4aleria
Stu*ii *e fe%a$ilitate
A*ministrarea si lic3i*area intreprin*erilor
Analia%a *iagnostic a intreprin*erii
22 martie
201
15
00
Anul III grupa 2 EC;CA
Mi3u Stefan
Consultanta fiscala acor*ata
contri$ua$ililor
22 martie
201
17
00
Anul III grupa 2 EC;CA
8o$re Elena
E#perti%a conta$ila
Controlul intern al intreprin*erii
22 martie
201 19
00
Anul III grupa 2 EC;CA
Aragea Isa$ela
6u%iuni si *i/i%ari *e intreprin*eri
Au*it
E/aluarea intreprin*erilor
22 martie
201
20
00
Anul III grupa 2 EC;CA
Mitea :eluta
Ela$orarea situatiilor financiare anuale
-1 martie
201
1<
00
Anul I grupa 1
EC Aragea Isa$ela Pregatire te3nica
-1 martie
201
17
00
Anul I grupa 2
EC ; CA 8o$re Elena Pregatire te3nica
01 aprilie
201
1<
00
Anul II grupa 1
EC Aragea Isa$ela Pregatire te3nica
01 aprilie
201
17
00
Anul II grupa 2
EC ; CA 8o$re Elena Pregatire te3nica
02 aprilie
201
1<
00
Anul III grupa 1 EC Aragea Isa$ela Pregatire te3nica
02 aprilie
201
17
00
Anul III grupa 2
EC ; CA 8o$re Elena Pregatire te3nica
0- aprilie
201
1<
00
Anul I grupa 1
EC Aragea Isa$ela Pregatire te3nica
0- aprilie
201
17
00
Anul I grupa 2
EC ; CA 8o$re Elena Pregatire te3nica
0 aprilie
201
1<
00
Anul II grupa 1
EC ; CA Aragea Isa$ela Pregatire te3nica
0 aprilie
201
17
00
Anul II grupa 2
EC 8o$re Elena Pregatire te3nica
05 aprilie
201
1<
00
Anul III grupa 1
EC ; CA Aragea Isa$ela Pregatire te3nica
05 aprilie
201
17
00
Anul III grupa 2
EC 8o$re Elena Pregatire te3nica
07 aprilie
201
15
00
Anul I grupa 1
EC ; CA =u%oescu 4asile Pregatire *eontologica
09 aprilie
201
15
00
Anul II grupa 1
EC =u%oescu 4asile
Pregatire *eontologica
10 aprilie
201
15
00
Anul III grupa 1
EC ; CA =u%oescu 4asile
Pregatire *eontologica
11 aprilie
201
15
00
Anul I grupa 2
EC ; CA =u%oescu 4asile
Pregatire *eontologica
1 aprilie
201
15
00
Anul II grupa 2
EC =u%oescu 4asile
Pregatire *eontologica
1< aprilie
201
15
00
Anul II grupa 2
EC =u%oescu 4asile
Pregatire *eontologica

8irector e#ecuti/( Sef $irou stagiu(
Ec, =u%oescu 4asile Co>ocaru Constantin