Sunteți pe pagina 1din 6

SOLUII PENTRU ACOPERIREA RISCULUI VALUTAR

1. OPIUNI PE CURS VALUTAR


O opiune pe cursul de schimb ofer drep!ul" d#r nu $i obli%#i#" de # &inde 'PUT( s#u #
cumpr# 'CALL( o #numi! sum e)prim#! *n!r+o &#lu! A" *n schimbul sumei *n &#lu!# ,"
l# un curs de schimb $i o d#! de sc#den 's#u perio#d( s!#bili!e de comun #cord *n!re
pri" *n urm# ne%ocierii !ermenilor con!r#c!ului-
Opiune# pro!e.e#/ clien!ul de e&oluiile #d&erse #le pieei" d#r !o!od#! oferindu+i
#&#n!#.ul de # pro0!# d#c e&olui# #ces!ei# e f#&or#bil- Pen!ru #ce#s!#" cumpr!orul
unei opiuni se #n%#.e#/ s pl!e#sc &1n/!orului o prim l# momen!ul #%rerii
con!r#c!ului" prim c#re repre/in! o #si%ur#re *mpo!ri&# unei po!eni#le pierderi" *n !imp
ce pro0!ul rm1ne pr#c!ic nelimi!#!- Aces!e oper#iuni" c# $i cele de s2#p &#lu!#r s#u
schimb &#lu!#r l# !ermen" sun! %u&ern#!e de condiiile con!r#c!u#le %ener#le pre&/u!e
*n Con!r#c!ul c#dru pen!ru !r#n/#cii cu ins!rumen!e 0n#nci#re deri&#!e-
Caracteristicile unei opiuni pe cursul de sci!"#
3 Ac!i&ul supor!4 cursul spo! #l perechii de &#lu!e implic#!e
3 Noion#lul4 sum# #supr# crei# se &# e)erci!# opiune#- Se po#!e e)prim# *n oric#re
din!re cele dou &#lu!e consider#!e-
3 Preul de e)erci!#re 's!ri5e(4 cursul l# c#re cumpr!orul opiunii &# pu!e# s decid
d#c &inde 'Pu!( s#u d#c cumpr 'C#ll( noion#lul de &#lu! #%re#!- Aces!# es!e 0)#! l#
momen!ul *ncheierii !r#n/#ciei-
3 6#!# e)pirrii 'sc#denei(4 d#!# l# c#re opiune# *nce!e#/ # m#i e)is!#- Sc#den# es!e
de #semene# s!#bili! l# momen!ul *ncheierii !r#n/#ciei-
3 6#!# decon!rii4 d#!# l# c#re #re loc mi$c#re# fondurilor 'schimbul &#lu!#r( *n c#/ul
e)erci!rii opiunii" de re%ul dou /ile lucr!o#re dup d#!# sc#denei-
3 Tipul opiunii4 europe#n 'e)erci!#re# se po#!e f#ce num#i *n /iu# e)pirrii( s#u
#meric#n 'e)erci!#re# se po#!e f#ce *n orice momen! p1n l# d#!# e)pirrii(-
3 Prim#4 preul ce !rebuie pl!i! pen!ru cumpr#re# unei opiuni- Prim# es!e pl!i! l#
*ncheiere# con!r#c!ului 'cu d#!# &#lu!ei l# dou /ile lucr!o#re de l# d#!# con!r#c!ului(-
Prim# es!e e)prim#! de obicei *n!r+un# din cele dou &#lu!e consider#!e-
Para!etrii de pia$ ce deter!in$ preul unei opiuni pe cursul de sci!"
+ R#!# spo! l# momen!ul *ncheierii con!r#c!ului
+ Preul de e)erci!#re
+ Vol#!ili!#!e# implici! # perechii de &#lu!e consider#!
+ Sc#den# opiunii
+ Ni&elul r#!elor de dob1nd # celor dou &#lu!e consider#!e
+ Tipul opiunii 'europe#n s#u #meric#n(
7 E8E9PLU
P#r#me!ri de pi#4
Spo! EUR : RON ; <-=>>>
Curs l# !ermen EUR : RON ? lun 4 <-=?@@
?
SOLUII PENTRU ACOPERIREA RISCULUI VALUTAR
Cumpr#re de C#ll 4
V1n/#re de C#ll 4
Cumpr#re de Pu! 4
Pro0! l# E)pir#re
V1n/#re de Pu! 4
Obser&#ii 4
+ l# sc#den o opiune es!e 4
3 A*n b#niA s#u B in !he moneC D 'IT9( d#c es!e e)erci!#bilE
3 Al# ni&elul pieeiA s#u B #! !he moneC D 'AT9( d#c preul de e)erci!#re es!e e%#l cu
preul #c!i&ului supor!E
3 Afr &#lo#reA s#u B ou! of !he moneC D 'OT9( #!unci c1nd nu es!e e)erci!#bilE
+ pen!ru # cumpr# &#lu!# ? $i # &inde &#lu!# F" un p#r!icip#n! po#!e cumpr# o opiune
C#ll pe &#lu!# ? : Pu! pe &#lu!# F s#u po#!e &inde un Pu! pe &#lu!# ? : C#ll pe &#lu!# F-
+ pen!ru pro!e.#re# unei e)puneri &#lu!#re" un impor!#!or *n EUR &# cumpr# un EUR
C#ll : RON Pu!" *n !imp ce un e)por!#!or *n EUR &# cumpr# un EUR Pu! : RON C#ll-
Impor! *n EUR + curs efec!i& de cumpr#re *n c#/ul cumprrii unei opiuni CALL EUR
E)por! *n EUR + curs efec!i& de &1n/#re *n c#/ul cumprrii unei opiuni PUT EUR
<
1.1 OPIUNEA CALL
Opiune# CALL ofer" con!r# plii unei prime" drep!ul cumpr!orului opiunii de #
cumpr# o #numi! sum *n &#lu! con!r# #l!ei &#lu!e l# un pre 's!ri5e( $i o sc#den '!ip
europe#n( s#u oric1nd *n in!er&#lul p1n l# sc#den '!ip #meric#n( s!#bili!e l# momen!ul
semnrii con!r#c!ului- Cumpr#re# unei opiuni CALL pro!e.e#/ clien!ul *mpo!ri&# unei
cre$!eri # cursului de schimb *n #cel#$i !imp oferind clien!ului #&#n!#.ul de # pro0!# de o
e&en!u#l scdere # #ces!ui#-
As!fel" d#c l# d#!# sc#denei cursul de schimb es!e m#i mic dec1! cursul de e)erci!#re #
opiunii 'ou! of !he moneC(" clien!ul po#!e cumpr# l# cursul de pi# fr # #le%e
e)erci!#re# opiunii- Gn c#/ul *n c#re l# d#!# sc#denei cursul de schimb es!e m#i m#re
dec1! cursul de e)erci!#re # opiunii 'in !he moneC(" clien!ul po#!e #le%e s e)erci!e
opiune# cumpr1nd l# cursul pres!#bili! l# momen!ul *ncheierii con!r#c!ului- V1n/!orul
opiunii es!e obli%#! s &1nd &#lu!# cumpr!orului opiunii l# cursul s!#bili! 's!ri5e("
d#c #ces!# #le%e e)erci!#re# opiunii-
O opiune CALL cl#sic po#!e 0 e)erci!#! l# sc#den" *n c#/ul unei opiuni !ip europe#n
s#u oric1nd *n perio#d# premer%!o#re sc#denei" *n c#/ul unei opiuni !ip #meric#n-
% E&E'PLU
Un impor!#!or dore$!e s cumpere o opiune EUR CALL : RON PUT" cu o sc#den de o
lun" l# un curs de e)erci!#re de <-=>>>-
6#c l# sc#den# opiunii cursul de pi# es!e <-H@>>" clien!ul #le%e s nu+$i e)erci!e
opiune#" #&1nd posibili!#!e# s cumpere l# cursul pieei" inferior celui de e)erci!#re-
6#c l# sc#den# opiunii cursul de pi# es!e <-=I>>" clien!ul #le%e e)erci!#re# opiunii
e)ecu!1nd cumpr#re l# cursul s!#bili! 's!ri5e(" respec!i& <-=>>>-
V1n/!or opiune CALL
A&#n!#.e l# cumpr#re# unei opiuni
CALL
6e/#&#n!#.e l# cumpr#re# unei opiuni
CALL
+ pro!ecie comple! *mpo!ri&# unei
cre$!eri # cursului-
+ opor!uni!#!e# de # bene0ci# de o
scdere # cursului
+ pl#!# primei #feren! opiunii-
1.( OPIUNEA PUT
Opiune# PUT ofer" con!r# plii unei prime" drep!ul cumpr!orului opiunii de # &inde o
#numi! sum *n &#lu! con!r# #l!ei &#lu!e l# un pre 's!ri5e( $i o sc#den '!ip europe#n(
s#u oric1nd *n in!er&#lul p1n l# sc#den '!ip #meric#n( s!#bili!e l# momen!ul semnrii
con!r#c!ului-
Cumpr#re# unei opiuni PUT pro!e.e#/ clien!ul *mpo!ri&# unei scderi # cursului de
schimb" *n #cel#$i !imp oferind clien!ului #&#n!#.ul de # pro0!# de o e&en!u#l cre$!ere #
#ces!ui#- As!fel" d#c l# d#!# sc#denei cursul de schimb es!e m#i m#re dec1! cursul de
e)erci!#re # opiunii 'ou! of !he moneC(" clien!ul po#!e &inde l# cursul de pi# fr #
#le%e e)erci!#re# opiunii-
Gn c#/ul *n c#re l# d#!# sc#denei cursul de schimb es!e m#i mic dec1! cursul de
e)erci!#re # opiunii 'in !he moneC(" clien!ul po#!e #le%e s e)erci!e opiune#" &1n/1nd l#
cursul pres!#bili! l# momen!ul *ncheierii con!r#c!ului-
V1n/!orul opiunii es!e obli%#! s cumpere &#lu!# cumpr!orului l# cursul s!#bili!
's!ri5e(" d#c #ces!# #le%e e)erci!#re# opiunii-
O opiune PUT cl#sic po#!e 0 e)erci!#! l# sc#den" *n c#/ul unei opiuni !ip europe#n
s#u oric1nd *n perio#d# premer%!o#re sc#denei" *n c#/ul unei opiuni !ip #meric#n-
7 E8E9PLU
Un e)por!#!or dore$!e s cumpere o opiune EUR PUT : RON CALL" cu sc#den de o lun"
curs de e)erci!#re de <-=>>>-
6#c l# sc#den# opiunii cursul de pi# es!e <-=J>>" clien!ul #le%e s nu+$i e)erci!e
opiune# #&1nd posibili!#!e# s &1nd l# cursul pieei" superior celui de e)erci!#re-
6#c l# sc#den# opiunii cursul de pi# es!e <-H<>>" clien!ul #le%e e)erci!#re# opiunii"
e)ecu!1nd &1n/#re# l# cursul de e)erci!#re" respec!i& de <-=>>>-
Cumpr!or opiune PUT
V1n/!or opiune PUT
A&#n!#.e l# cumpr#re# unei opiuni PUT 6e/#&#n!#.e l# cumpr#re# unei opiuni
PUT
+ pro!ecie comple! *mpo!ri&# unei
scderi # cursului
+ opor!uni!#!e# de # bene0ci# de o
cre$!ere # cursului
+ pl#!# primei #feren! opiunii
H